EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997A0716(01)

Euro-mediteranski privremeni sporazum o pridruživanju u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane

OJ L 187, 16.7.1997, p. 3–135 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 015 P. 19 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 015 P. 19 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 041 P. 18 - 149

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2016

11/Sv. 41

HR

Službeni list Europske unije

18


21997A0716(01)


L 187/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


EURO-MEDITERANSKI PRIVREMENI SPORAZUM O PRIDRUŽIVANJU

u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane

EUROPSKA ZAJEDNICA,

dalje u tekstu „Zajednica”,

s jedne strane,

i PALESTINSKA OSLOBODILAČKA ORGANIZACIJA (PLO) ZA DOBROBIT PALESTINSKE SAMOUPRAVE NA ZAPADNOJ OBALI I U POJASU GAZE, dalje u tekstu „Palestinska samouprava”,

s druge strane,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost postojećih veza između Zajednice i palestinskog naroda na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze i zajedničke vrijednosti koje oni dijele,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Zajednica i PLO žele ojačati te veze i uspostaviti trajne odnose utemeljene na partnerstvu i uzajamnosti,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost koju stranke pridaju načelima Povelje Ujedinjenih naroda, posebno poštovanju ljudskih prava, demokratskih načela te političkih i gospodarskih sloboda koje čine sami temelj njihovih odnosa,

ŽELEĆI jačati okvir odnosa između Europske zajednice i zemalja Bliskog istoka, i regionalne gospodarske integracije bliskoistočnih zemalja kao cilj koji treba postići čim uvjeti to dopuste,

UZIMAJUĆI U OBZIR razliku u gospodarskom i društvenom razvoju koja postoji između stranaka i potrebu intenziviranja postojećih napora u promicanju gospodarskog i društvenog razvoja na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze,

ŽELEĆI uspostaviti suradnju, uz podršku redovitog dijaloga, u gospodarskom, kulturnom, znanstvenom i obrazovnom području s ciljem poboljšavanja uzajamnog poznavanja i razumijevanja,

UZIMAJUĆI U OBZIR predanost stranaka slobodnoj trgovini, a posebno poštovanja odredaba Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994.,

ŽELEĆI nastaviti razvoj na postojećim samostalnim sporazumima o trgovini između stranaka i utemeljiti ih na ugovorima i reciprocitetu,

UVJERENI u potrebu promicanja stvaranja novog ozračja za svoje gospodarske odnose s ciljem postizanja boljeg okruženja za investicijske tokove,

UZIMAJUĆI U OBZIR prava i obveze stranaka iz međunarodnih sporazuma koje su potpisale,

UVJERENI da potpuno sudjelovanje Palestinske samouprave u Euro-mediteranskom partnerstvu koje je pokrenuto na konferenciji u Barceloni predstavlja važan korak u normalizaciji odnosa između stranaka, što se u sadašnjoj fazi treba odraziti u privremenom sporazumu,

SVJESNI iznimnog političkog značaja održavanja palestinskih izbora 20. siječnja 1996. za proces koji vodi trajnoj nagodbi utemeljenoj na Rezolucijama 242 i 338 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda,

PRIZNAVAJUĆI da ovaj Sporazum treba zamijeniti Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju čim uvjeti to dopuste,

SPORAZUMJELI SU SE:

Članak 1.

1.   Uspostavlja se privremeno pridruživanje u području trgovine i suradnje između Zajednice i Palestinske samouprave.

2.   Ciljevi ovog Sporazuma su:

pružiti prikladan okvir za sveobuhvatni dijalog, omogućavajući razvoj bliskih odnosa između stranaka,

utvrditi uvjete za postupnu liberalizaciju trgovine,

potaknuti razvoj uravnoteženih gospodarskih i društvenih odnosa između stranaka kroz dijalog i suradnju,

doprinijeti društvenom i gospodarskom razvoju Zapadne obale i pojasa Gaze,

ohrabriti regionalnu suradnju s ciljem konsolidiranja mirnog suživota te gospodarske i političke stabilnosti,

promicati suradnju u ostalim područjima koja su od uzajamnog interesa.

Članak 2.

Odnosi između stranaka i sve odredbe samog Sporazuma temelje se na poštovanju demokratskih načela i temeljnih ljudskih prava kao što je navedeno u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, čime se stranke vode u svojoj unutarnjoj i međunarodnoj politici te što čini osnovni element ovog Sporazuma.

GLAVA I.

SLOBODNO KRETANJE ROBE

OSNOVNA NAČELA

Članak 3.

Zajednica i Palestinska samouprava trebaju postupno uspostaviti područje slobodne trgovine tijekom prijelaznog razdoblja koje završava najkasnije 31. prosinca 2001., a u skladu s načinima navedenima u ovoj glavi i sukladno odredbama Općeg sporazuma o carini i trgovini iz 1994. i ostalih višestranih sporazuma o trgovini robom koji su priloženi sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO), dalje u tekstu GATT.

POGLAVLJE 1.

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Članak 4.

Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice, sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze, osim proizvoda koji su navedeni u popisu u Prilogu II. Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

Članak 5.

Ne smije se uvoditi nove uvozne carinske pristojbe ni naknade s istovjetnim učinkom na trgovinu između Zajednice i Zapadne obale i pojasa Gaze.

Članak 6.

Uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze treba omogućiti bez plaćanja carinskih pristojbi i naknada s istovjetnim učinkom te bez količinskih ograničenja i bilo kojih drugih mjera s istovjetnim učinkom.

Članak 7.

1.   Odredbe iz ovog poglavlja ne sprečavaju Zajednicu da zadrži poljoprivredne komponente vezano uz robu koja je podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze te koja je navedena u popisu u Prilogu 1.

Odredbe poglavlja 2. koje se primjenjuju na poljoprivredne proizvode primjenjuju se na poljoprivrednu komponentu mutatis mutandis.

2.   Za proizvode navedene u popisu u Prilogu 2., a koji su podrijetlom iz Zajednice, Palestinska samouprava može tijekom trajanja Sporazuma zadržati uvozne carinske pristojbe i naknade s istovjetnim učinkom koje nisu više od onih koje su bile na snazi 1. srpnja 1996.

3.   Zajednički odbor osnovan na temelju članka 63. može odlučiti o daljnjim ustupcima koje stranke odobravaju jedna drugoj na uzajamnoj osnovi.

Članak 8.

1.   Stupanjem na snagu ovog Sporazuma ukidaju se carinske pristojbe i naknade s istovjetnim učinkom koje se primjenjuju na uvoz proizvoda podrijetlom iz Zajednice na Zapadnu obalu i u pojas Gaze, osim proizvoda koji su navedeni u popisima u Prilozima 2. i 3.

2.   Stupanjem ovog Sporazuma na snagu, za proizvode koji su podrijetlom iz Zajednice i koji su navedeni u popisu u Prilogu 3. i uvezeni na Zapadnu obalu i u pojas Gaze, Palestinska samouprava može zaračunavati novčana davanja koja ne prelaze 25 % vrijednosti proizvoda. Ove naknade treba postupno ukinuti u skladu sa sljedećim planom:

 

nakon jedne godine od datuma stupanja ovog Sporazuma na snagu, sve naknade treba sniziti na 90 % osnovne naknade,

 

nakon dvije godine od datuma stupanja ovog Sporazuma na snagu, sve naknade treba sniziti na 80 % osnovne naknade,

 

nakon tri godine od datuma stupanja ovog Sporazuma na snagu, sve naknade treba sniziti na 70 % osnovne naknade,

 

nakon četiri godine od datuma stupanja ovog Sporazuma na snagu, sve naknade treba sniziti na 60 % osnovne naknade,

 

nakon pet godina od datuma stupanja ovog Sporazuma na snagu, sve preostale naknade treba ukinuti.

3.   U slučaju ozbiljnih teškoća vezanih uz dani proizvod, Zajednički odbor može preispitati plan naveden u stavku 2., uz obostranu suglasnost, s tim da se podrazumijeva da obustava nakon maksimalnog prijelaznog razdoblja od pet godina nije moguća. Ako Zajednički odbor ne donese odluku unutar 30 dana od podnošenja molbe za preispitivanje plana, Palestinska samouprava može privremeno obustaviti plan na razdoblje koje ne može biti dulje od jedne godine.

4.   Ako se naknada snizi erga omnes, snižena naknada zamjenjuje osnovnu naknadu opisanu u stavku 2. od datuma početka primjene sniženja.

5.   Palestinska samouprava treba obavijestiti Zajednicu o svojim osnovnim pristojbama i naknadama.

Članak 9.

Odredbe koje se odnose na ukidanje uvoznih carinskih pristojbi primjenjuju se i na carinske pristojbe fiskalne naravi.

Članak 10.

1.   Odstupajući od članaka 5. i 8., Palestinska samouprava može poduzeti izvanredne mjere ograničenog trajanja radi uvođenja, povećavanja ili ponovnog uvođenja carinskih pristojbi.

2.   Takve se mjere mogu primjenjivati samo na nove privredne grane i sektore koji su u procesu restrukturiranja ili su suočeni s ozbiljnim poteškoćama, posebno u slučajevima kada te poteškoće uzrokuju značajne socijalne probleme.

3.   Carinske pristojbe na uvoz proizvoda podrijetlom iz Zajednice na Zapadnu obalu i u pojas Gaze, a koje su uvedene takvim izvanrednim mjerama, ne smiju biti više od 25 % po vrijednosti i moraju zadržati preferencijalnu maržu za proizvode koji su podrijetlom iz Zajednice. Ukupna vrijednost uvoza proizvoda na koje se primjenjuju takve mjere ne smije biti viša od 15 % od ukupnih uvoza industrijskih proizvoda podrijetlom iz Zajednice tijekom posljednje godine za koju su dostupni statistički podaci.

4.   Takve se mjere primjenjuju najdulje pet godina, osim u slučaju kada produljenje njihovog trajanja odobri Zajednički odbor.

5.   Palestinska samouprava obavijestit će Zajednički odbor o svim izvanrednim mjerama koje namjerava usvojiti i, na zahtjev Zajednice, održat će se konzultacije o predmetnim mjerama i sektorima prije početka njihove primjene. Prilikom usvajanja takvih mjera Palestinska samouprava dostavit će Odboru plan ukidanja carinskih pristojbi uveden u skladu s ovim člankom. Navedenim planovima osigurat će se postepeno ukidanje predmetnih carinskih pristojbi u jednakim godišnjim obrocima, počevši najkasnije s istekom druge godine nakon njihovog uvođenja. Zajednički odbor može donijeti drugačiji plan.

POGLAVLJE 2.

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI I PROIZVODI RIBARSTVA

Članak 11.

Odredbe iz ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode koji su podrijetlom iz Zajednice te sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze, a navedeni su u popisu u Prilogu II. Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

Članak 12.

Zajednica i Palestinska samouprava postupno će uspostaviti veću liberalizaciju svoje trgovine poljoprivrednim proizvodima i proizvodima ribarstva koji su od interesa za obje stranke.

Članak 13.

1.   Na poljoprivredne proizvode koji su podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze, a navedeni su u popisu u Protokolu 1. o uvozu u Zajednicu, primjenjuju se dogovori određeni u tom Protokolu.

2.   Na poljoprivredne proizvode koji su podrijetlom iz Zajednice, a navedeni su u popisu u Protokolu 2. o uvozu na Zapadnu obalu i u pojas Gaze, primjenjuju se dogovori određeni u tom Protokolu.

Članak 14.

1.   Od 1. siječnja 1999. Zajednica i Palestinska samouprava ispitat će situaciju s ciljem određivanja mjera koje će Zajednica i Palestinska samouprava primjenjivati od 1. siječnja 2000. u skladu s ciljem određenim u članku 12.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1. i uzimajući u obzir obim trgovine poljoprivrednim proizvodima između stranaka i posebnu osjetljivost tih proizvoda, Zajednica i Palestinska samouprava će na Zajedničkom odboru ispitati mogućnost međusobnog odobravanja daljnjih ustupaka, i to za svaki proizvod zasebno te na utvrđeni način i na temelju uzajamnosti.

POGLAVLJE 3.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 15.

1.   Na trgovinu između Zajednice i Zapadne obale i pojasa Gaze neće se uvoditi nikakva nova uvozna količinska ograničenja niti mjere s istovjetnim učinkom.

2.   Stupanjem ovog Sporazuma na snagu ukidaju se uvozna količinska ograničenja i mjere s istovjetnim učinkom u trgovini između Zajednice i Zapadne obale i pojasa Gaze.

3.   Zajednica i Palestinska samouprava neće na međusobni izvoz primjenjivati carinske pristojbe ni naknade s istovjetnim učinkom, kao ni količinska ograničenja i mjere s istovjetnim učinkom.

Članak 16.

1.   Proizvodi koji su podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze neće, prilikom uvoza u Zajednicu, dobiti tretman koji bi bio povoljniji od onog kojeg države članice primjenjuju međusobno.

2.   Odredbe ovog Sporazuma primjenjuju se ne dovodeći u pitanje Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1911/91 od 26. lipnja 1991. o primjeni odredaba prava Zajednice na Kanarsko otočje.

Članak 17.

1.   U slučaju kada se uvode specifična pravila kao rezultat provođenja poljoprivredne politike jedne od stranaka ili bilo kakvog mijenjanja postojećih pravila, ili u slučaju bilo kakvog mijenjanja ili produljivanja trajanja odredaba koje se odnose na provođenje poljoprivredne politike jedne od stranaka, predmetna stranka može izmijeniti dogovore koji proistječu iz Sporazuma, a vezano uz predmetne proizvode.

2.   U takvim slučajevima predmetna će stranka obavijestiti Zajednički odbor. Na zahtjev druge stranke sastat će se Zajednički odbor da bi pažljivo razmotrio interese druge stranke.

3.   Ako Zajednica ili Palestinska samouprava primjenom stavka 1. modificiraju dogovore postignute ovim Sporazumom za poljoprivredne proizvode, uvozu podrijetlom iz druge stranke dodijelit će povlasticu koja je usporediva s onom koja je predviđena ovim Sporazumom.

4.   Primjena ovog članka može biti predmetom savjetovanja u Zajedničkom odboru.

Članak 18.

1.   Stranke će se suzdržavati od uvođenja bilo kakve mjere ili postupka unutarnje fiskalne naravi kojim bi se, bilo izravno ili neizravno, uspostavila diskriminacija između proizvoda jedne stranke i sličnih proizvoda koji su podrijetlom s državnog područja druge stranke.

2.   Proizvodi koji se izvoze na državno područje jedne od stranaka ne mogu koristiti povrat neizravnog unutarnjeg poreza u iznosu koji nadmašuje iznos neizravnog poreza koji je za njih uveden bilo izravno ili neizravno.

Članak 19.

1.   Sporazumom se ne sprečava održavanje ni uspostavljanje carinskih unija, područja slobodne trgovine ni postizanje dogovora o pograničnom prometu, osim u mjeri u kojoj se njima mijenjaju trgovinski dogovori predviđeni ovim Sporazumom.

2.   Konzultacije između stranaka odvijaju se unutar Zajedničkog odbora u vezi s dogovorima kojima se uspostavljaju carinske unije ili područja slobodne trgovine te, u slučajevima kada se to zahtijeva, u vezi s ostalim značajnim pitanjima vezanim uz njihove pojedinačne trgovinske politike s trećim zemljama. Takve će se konzultacije održati, posebno u slučaju kada treća zemlja pristupa Europskoj uniji, da bi se osiguralo da se zajednički interesi tih stranaka uzmu u obzir.

Članak 20.

Ako jedna od stranaka otkrije provođenje dampinga u trgovini s drugom strankom, u smislu članka VI. GATT-a, ona može poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvih postupaka u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VI. GATT-a i sa svojim mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom, pod uvjetima i u skladu s postupcima sadržanima u članku 23. ovog Sporazuma.

Članak 21.

U slučaju kada se bilo koji proizvod uvozi u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima koji uzrokuju ili prijete da bi mogli uzrokovati:

nanošenje veće štete domaćim proizvođačima sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda državnom području jedne od stranaka, ili

ozbiljne poremećaje u bilo kojem gospodarskom sektoru gospodarstva, ili

poteškoće koje bi mogle prouzročiti ozbiljno pogoršanje gospodarske situacije neke regije,

predmetna stranka može poduzeti odgovarajuće mjere prema uvjetima i u skladu s postupcima sadržanim u članku 23.

Članak 22.

U slučaju kada poštovanje odredaba iz članka 15. stavka 3. dovodi do:

i.

ponovnog izvoza prema trećoj zemlji prema kojoj stranka izvoznica za predmetni proizvod provodi količinska izvozna ograničenja, izvozne pristojbe ili mjere s istovjetnim učinkom; ili

ii.

ozbiljne nestašice ili prijeteće ozbiljne nestašice proizvoda prijeko potrebnog stranci izvoznici;

te u slučaju kada gore navedene situacije izazivaju, ili postoji vjerojatnost da bi mogle izazvati velike poteškoće stranci izvoznici, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere prema uvjetima i u skladu s postupcima sadržanim u članku 23. Te mjere ne smiju biti diskriminacijske i treba ih ukinuti kada uvjeti prestanu opravdavati njihovo provođenje.

Članak 23.

1.   U slučaju kada Zajednica ili Palestinska samouprava podvrgnu uvoz proizvoda za koje postoji vjerojatnost da bi mogli prouzročiti poteškoće navedene u članku 21. upravnom postupku čija je svrha osigurati brze informacije o trendu trgovinskih tokova, o tome treba obavijestiti drugu stranku.

2.   U slučajevima navedenima u člancima 20., 21. i 22., prije poduzimanja mjera koje su njima predviđene ili čim je prije moguće u slučajevima na koje se primjenjuje stavak 3. točka (d) ovog članka, predmetna stranka dostavit će Zajedničkom odboru sve relevantne informacije potrebne za temeljito ispitivanje situacije s ciljem nalaženja rješenja prihvatljivog strankama.

Prilikom odabira odgovarajućih mjera prioritet se mora dati mjerama koje najmanje ometaju provedbu ovog Sporazuma.

Zajednički odbor treba bez odlaganja biti obaviješten o zaštitnim mjerama i one trebaju biti predmetom redovitih konzultacija unutar Odbora, posebno s ciljem njihova ukidanja čim okolnosti to dopuste.

3.   S ciljem provođenja stavka 2. primjenjuju se sljedeće odredbe:

(a)

U vezi s člankom 20., stranku izvoznicu treba obavijestiti o slučaju dampinga čim nadležna tijela stranke uvoznice pokrenu istragu. Ako se damping ne okonča u smislu članka VI. GATT-a, ili se unutar 30 dana od slanja obavijesti ne postigne nikakvo drugo zadovoljavajuće rješenje, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere;

(b)

U vezi s člankom 21., poteškoće koje proizađu iz situacije navedene u tom članku upućuju se na ispitivanje Zajedničkom odboru koji može donijeti odluku potrebnu za okončavanje takvih poteškoća.

Ako ni Zajednički odbor ni stranka izvoznica ne donesu odluku kojom bi se okončale poteškoće ili ako se unutar roka od 30 dana nakon podnošenja predmeta ne donese neko drugo zadovoljavajuće rješenje, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere za otklanjanje problema. Te mjere ne smiju prelaziti opseg onog što je nužno za otklanjanje nastalih poteškoća;

(c)

U vezi s člankom 22., poteškoće koje proizlaze iz situacije navedene u tom članku upućuju se na ispitivanje Zajedničkom odboru.

Odbor može donijeti bilo koju odluku potrebnu za okončavanje tih poteškoća. Ako on unutar roka od 30 dana od podnošenja predmeta ne donese takvu odluku, stranka izvoznica može primijeniti odgovarajuće mjere na izvoz predmetnog proizvoda;

(d)

U slučaju kada izvanredne okolnosti koje zahtijevaju neposredno djelovanje onemogućuju prethodno obavješćivanje ili ispitivanje, ovisno o slučaju, predmetna stranka može, u situacijama navedenim u člancima 20., 21. i 22., smjesta primijeniti one mjere predostrožnosti koje su strogo potrebne za rješavanje situacije i o tome treba neodložno obavijestiti drugu stranku.

Članak 24.

Nijedna odredba ovog Sporazuma ne sprečava uvođenje zabrana ni ograničenja na uvoz, izvoz ni provoz robe koji su opravdani na temelju javnog morala, javne politike ili javne sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinja i biljaka, zaštite nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti, zaštite intelektualnog, industrijskog i trgovinskog vlasništva ili propisa koji se odnose na zlato i srebro. Međutim, takve zabrane ili ograničenja ne mogu biti sredstvo proizvoljnog diskriminiranja ni prikrivenog ograničavanja trgovine između stranka.

Članak 25.

Pojam „proizvod s podrijetlom” i metode upravne suradnje u ovom su području u pogledu ove glave definirani u Protokolu 3. Zajednički odbor može odlučiti provesti potrebne prilagodbe ovog Protokola radi provođenja kumuliranja podrijetla, kako je dogovoreno u Deklaraciji usvojenoj na konferenciji u Barceloni.

Članak 26.

Za klasificiranje robe u trgovini između stranaka koristit će se kombinirana nomenklatura.

GLAVA II.

PLAĆANJA, KAPITAL, TRŽIŠNO NATJECANJE, INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I JAVNA NABAVA

POGLAVLJE 1.

TEKUĆA PLAĆANJA I KRETANJE KAPITALA

Članak 27.

Sukladno odredbama članka 29. stranke se obvezuju da neće uvoditi nikakva ograničenja ni na koja tekuća plaćanja za tekuće transakcije.

Članak 28.

1.   Što se tiče transakcija na kapitalnom računu platne bilance, stranke se obvezuju da neće uvoditi nikakva ograničenja na kretanje kapitala povezanog s izravnim ulaganjima na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze u trgovačka društva osnovana u skladu s važećim zakonima, niti na likvidaciju i repatrijaciju dobiti od takvih ulaganja, kao ni eventualnog profita koji se time ostvari.

2.   Stranke će se međusobno savjetovati s ciljem olakšavanja kretanja kapitala između Zajednice i Zapadne obale i pojasa Gaze.

Članak 29.

U slučaju kada se jedna ili više država članica Zajednice ili pak Palestinska samouprava nađu pred ozbiljnim poteškoćama u vezi s platnom bilancom ili pred prijetnjom da bi se mogle naći pred takvim poteškoćama, Zajednica ili Palestinska samouprava, ovisno o slučaju, može, u skladu s uvjetima utvrđenima prema GATT-u i člancima VIII. i XIV. Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, usvojiti ograničenja na tekuće transakcije koja će biti ograničenog trajanja i ne smiju prelaziti okvir onog što je potrebno za otklanjanje situacije s platnom bilancom. Zajednica ili Palestinska samouprava, ovisno o slučaju, smjesta će izvijestiti drugu stranku i čim je prije moguće dostaviti joj terminski plan ukidanja predmetnih mjera.

POGLAVLJE 2.

TRŽIŠNO NATJECANJE, INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I JAVNA NABAVA

Članak 30.

1.   Budući da može utjecati na trgovinu između Zajednice i Palestinske samouprave, sljedeće se smatra nekompatibilnim s ispravnim funkcioniranjem ovog Sporazuma:

i.

svi sporazumi sklopljeni među poduzećima, odluke povezanih poduzeća i postupci dogovoreni između poduzeća, čiji je cilj ili učinak sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja;

ii.

zlouporaba dominantnog položaja jednog ili više poduzeća na teritorijima Zajednice ili Zapadne obale i pojasa Gaze kao cjeline ili na značajnom dijelu tih područja;

iii.

svaka državna potpora koja narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja time što pogoduje određenim poduzećima ili proizvodnji određene robe.

2.   Stranke, prema potrebi, ocjenjuju svaki postupak koji je suprotan ovom članku na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila Zajednice o tržišnom natjecanju.

3.   Zajednički odbor treba prije 31. prosinca 2001. odlukom usvojiti pravila potrebna za provedbu stavaka 1. i 2.

Dok se ta pravila ne usvoje, kao pravila za provedbu stavka 1. podstavka iii. i mjerodavnih dijelova stavka 2. primjenjivat će se odredbe Sporazuma o subvencijama i kompenzacijskim mjerama.

4.   Što se tiče provedbe stavka 1. podstavka iii., stranke su svjesne da Palestinska samouprava može tijekom razdoblja do 31. prosinca 2001. državnu potporu poduzećima htjeti koristiti kao sredstvo za rješavanje pitanja specifičnih problema razvoja.

5.   Svaka stranka treba osigurati transparentnost u području državne potpore, inter alia, podnošenjem godišnjih izvješća drugoj stranki o ukupnom iznosu i distribuciji dane pomoći te dostavljanjem, na zahtjev, informacija o sustavima potpore. Na zahtjev jedne stranke, druga stranka treba osigurati informacije o određenim pojedinačnim slučajevima državne potpore.

6.   Što se tiče proizvoda navedenih u glavi I. poglavlju 2.:

stavak 1. podstavak iii. se ne primjenjuje,

svi postupci koji su u suprotnosti sa stavkom 1. podstavkom i. prosuđivat će se prema kriterijima koje je utvrdila Zajednica na temelju članaka 42. i 43. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i posebno onih utvrđenih Uredbom Vijeća br. 26/62.

7.   Ako Zajednica ili Palestinska samouprava smatra da određeni postupak nije kompatibilan s uvjetima stavka 1. ovog članka i:

ne riješi ga se na prikladan način prema provedbenim pravilima navedenim u stavku 3., ili

u nedostatku takvih pravila te ako takav postupak nanese štetu ili prijeti nanošenjem štete interesu druge stranke ili materijalnu štetu njezinoj domaćoj industriji, uključujući njezin uslužni sektor,

nakon konzultacija unutar Zajedničkog odbora ili nakon isteka 30 radnih dana od upućivanja predmeta na takve konzultacije, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere.

Što se tiče postupaka koji nisu kompatibilni sa stavkom 1. podstavkom iii. ovog članka, takve odgovarajuće mjere, kada se na njih može primijeniti GATT, mogu se usvojiti samo u skladu s postupcima i pod uvjetima navedenim u GATT-u ili bilo kojem drugom mjerodavnom instrumentu zaključenom pod njegovim okriljem, a koji se primjenjuje između stranaka.

8.   Neovisno o suprotnim odredbama koje su usvojene u skladu sa stavkom 3., stranke će razmjenjivati informacije uzimajući u obzir ograničenja nametnuta zahtjevima profesionalne i poslovne tajne.

Članak 31.

Države članice i Palestinska samouprava postupno prilagođavaju, ne dovodeći u pitanje svoju obvezu prema GATT-u kad je to prikladno, sve državne monopole komercijalne naravi s ciljem osiguravanja da se do 31. prosinca 2001. ukine svaka diskriminacija među državljanima država članica i palestinskog naroda na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze u vezi s uvjetima pod kojima se roba proizvodi i pod kojima se njome trguje. Zajednički odbor bit će obaviješten o mjerama usvojenim s ciljem provedbe ovog cilja.

Članak 32.

Što se tiče javnih poduzeća i poduzeća kojima su dodijeljena posebna ili isključiva prava, Zajednički odbor će osigurati da do 31. prosinca 2001. niti jedna mjera koja bi narušavala trgovinu između Zajednice i Palestinske samouprave i koja je suprotna interesima stranaka ne bude donesena niti zadržana. Ova odredba ne bi trebala po zakonu niti u praksi ometati izvršavanje određenih zadaća dodijeljenih tim poduzećima.

Članak 33.

1.   Stranke osiguravaju potrebnu i učinkovitu zaštitu prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva u skladu s najvišim međunarodnim normama, uključujući i učinkovita sredstva za primjenjivanje tih prava.

2.   Stranke redovito preispituju provedbu ovog članka. Ako se pojave problemi u području intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva koji utječu na uvjete trgovanja, treba poduzeti žurne konzultacije unutar okvira Zajedničkog odbora, na zahtjev bilo koje stranke, s ciljem iznalaženja međusobno zadovoljavajućih rješenja.

Članak 34.

1.   Stranke su suglasne s ciljem uzajamne i postupne liberalizacije ugovora o javnoj nabavi.

2.   Zajednički odbor treba poduzeti mjere potrebne za provedbu stavka 1.

GLAVA III.

GOSPODARSKA SURADNJA I DRUŠTVENI RAZVOJ

Članak 35.

Ciljevi

1.   Stranke se obvezuju intenzivirati gospodarsku suradnju u njihovu zajedničkom interesu i u skladu s općim ciljevima ovog Sporazuma.

2.   Cilj suradnje jest podržavati vlastite napore Palestinske samouprave usmjerene postizanju održivoga gospodarskog i društvenog razvoja.

Članak 36.

Opseg

1.   Suradnja je prvenstveno usredotočena na sektore na koje utječu unutarnje poteškoće ili su pogođeni cjelokupnim procesom liberalizacije gospodarstva Zapadne obale i pojasa Gaze, a posebno liberalizacijom trgovine između Zapadne obale i pojasa Gaze i Zajednice.

2.   Na sličan način, suradnja je usredotočena na područja za koja je vjerojatno da će doprinijeti približavanju gospodarstava Zajednice i Zapadne obale i pojasa Gaze, posebno na ona koja će rezultirati održivim rastom i zapošljavanjem.

3.   Suradnjom treba potaknuti provođenje mjera osmišljenih za razvitak unutarregionalne suradnje.

4.   Očuvanje okoliša i ekološke ravnoteže treba uzeti u obzir prilikom provođenja različitih sektora gospodarske suradnje za koje je ono relevantno.

5.   Stranke se mogu sporazumjeti da će proširiti gospodarsku suradnju na druge sektore koji nisu obuhvaćeni odredbama ove glave.

Članak 37.

Metode i načini

Gospodarska se suradnja provodi posebno:

(a)

redovitim gospodarskim dijalogom između stranaka koji pokriva sva područja makroekonomske politike, a posebno proračunsku politiku, platnu bilancu i monetarnu politiku;

(b)

redovitom razmjenom informacija i ideja u svim sektorima suradnje, uključujući sastanke službenika i stručnjaka;

(c)

prenošenjem savjeta, stručnih znanja i izobrazbe;

(d)

provođenjem zajedničkih aktivnosti kao što su seminari i radionice;

(e)

tehničkom, upravnom i pravnom pomoći;

(f)

poticanjem zajedničkih pothvata;

(g)

širenjem informacija o suradnji.

Članak 38.

Industrijska suradnja

Glavni će cilj biti:

podržati Palestinsku samoupravu u njezinim naporima da modernizira i razgrana industriju i, posebno, da stvori okruženje povoljno za razvoj privatnog sektora i industrije,

poticati suradnju između gospodarskih subjekata dviju stranaka,

poticati suradnju vezanu uz industrijsku politiku, konkurentnost na otvorenom tržištu te modernizaciju i razvoj industrije,

podržavati politike za diversifikaciju proizvodnje i izvoza te vanjskih tržišta,

promicati istraživanje i razvoj, inovacije i prijenos tehnologija u mjeri u kojoj je to korisno za industriju,

razvijati i unapređivati ljudske resurse koje industrija zahtijeva,

omogućiti pristup instrumentima za financiranje ulaganja i rizika, a za dobrobit palestinske industrije.

Članak 39.

Poticanje ulaganja i ulaganje

Cilj suradnje bit će stvaranje povoljnog i stabilnog okruženja za ulaganja u Zapadnu obalu i pojas Gaze.

Suradnja će biti u obliku promicanja ulaganja. Time će se omogućiti razvoj:

usklađenih i pojednostavljenih upravnih postupaka,

mehanizma zajedničkog ulaganja, posebno za mala i srednja poduzeća obiju stranaka,

informacijskih kanala i sredstava za identificiranje mogućnosti ulaganja,

okruženja otvorenog prema investiranju u Zapadnu obalu i pojas Gaze.

Suradnja se također može proširiti na osmišljavanje i provedbu projekata u kojima se dokazuje učinkovito preuzimanje i korištenje osnovnih tehnologija, korištenje normi, razvijanje ljudskih resursa (primjerice, na području tehnologija i upravljanja) te stvaranje radnih mjesta.

Članak 40.

Normizacija i prosuđivanje sukladnosti

Cilj suradnje bit će smanjivanje razlika u normama i certificiranju.

U praksi će se suradnja odvijati u obliku:

promicanja korištenja tehničkih propisa Zajednice i europskih normi i postupaka za prosuđivanje sukladnosti,

podizanja razine prosuđivanja sukladnosti koja provode palestinska tijela za certificiranje i akreditiranje,

rasprava o dogovorima o međusobnom priznavanju, ako je potrebno,

suradnje u području upravljanja kvalitetom,

razvoja struktura za zaštitu intelektualnog, individualnog i komercijalnog vlasništva, za normizaciju i za utvrđivanje normi kvalitete.

Članak 41.

Prilagodba zakona

Cilj suradnje bit će prilagodba zakonodavstva palestinskog Vijeća zakonodavstvu Zajednice u područjima obuhvaćenim ovim Sporazumom.

Članak 42.

Mala i srednja poduzeća

Cilj suradnje bit će stvaranje okruženja pogodnog za razvoj malih i srednjih poduzeća na lokalnim i izvoznim tržištima, inter alia:

promicanjem kontakata između poduzeća, posebno pristupom mrežama Zajednice i instrumentima promicanja suradnje i partnerstva u industriji,

jednostavnijim pristupom financiranju ulaganja,

informacijskim uslugama i uslugama podrške,

unapređivanjem ljudskih resursa s ciljem stimuliranja inovacija i pokretanja projekata i poslovnih pothvata.

Članak 43.

Financijske usluge

Cilj suradnje bit će poboljšavanje i razvoj financijskih usluga.

Ona će se odvijati u obliku:

poticanja jačanja i restrukturiranja palestinskog financijskog sektora,

poboljšavanja palestinskih računovodstvenih, nadzornih i pravnih sustava bankarstva, osiguranja i drugih dijelova financijskog sektora.

Članak 44.

Poljoprivreda i ribarstvo

Cilj suradnje vezane uz ovaj naslov uglavnom će biti moderniziranje i restrukturiranje, kad je to potrebno, poljoprivrede i ribarstva.

To uključuje moderniziranje infrastrukture i opreme, razvoj tehnika pakiranja, skladištenja i plasmana na tržištu te poboljšavanje kanala distribucije.

Više će se usmjeriti prema:

razvijanju stabilnih tržišta,

podržavanju politika usmjerenih ka diversifikaciji proizvodnje i izvoza te vanjskih tržišta,

smanjivanju ovisnosti opskrbe hranom,

promicanju ekološki prihvatljive poljoprivrede i ribarstva, posebno uzimajući u obzir potrebu za očuvanjem ribarstva i njegovim racionalnim upravljanjem,

bliskijim odnosima na dobrovoljnoj osnovi između poslovnih grupa i organizacija koje zastupaju profesionalne interese,

tehničkoj pomoći i izobrazbi,

usklađivanju fitosanitarnih i veterinarskih normi,

integriranom ruralnom razvoju, uključujući poboljšavanje osnovnih usluga i razvoj povezanih gospodarskih djelatnosti, te

suradnji između ruralnih regija i razmjeni iskustava i tehnoloških znanja i sposobnosti vezanih uz ruralni razvoj.

Članak 45.

Društveni razvoj

Stranke priznaju važnost društvenog razvoja koji bi trebao ići ukorak s razvojem gospodarstva. Poseban prioritet pridaju poštivanju osnovnih socijalnih prava.

Stranke će dati prioritet mjerama usmjerenim na:

promicanje ravnopravnosti žena i uravnoteženog sudjelovanja u procesu odlučivanja o gospodarskoj i društvenoj sferi, najviše kroz obrazovanje i medije,

razvoj planiranja obitelji i zaštite majki i djece,

poboljšavanje sustava socijalne skrbi,

poboljšavanje osjetljivosti na zdravstvene zahtjeve,

poboljšavanje uvjeta življenja u gusto naseljenim područjima u manje povlaštenim regijama,

promicanje poštovanja ljudskih prava i demokracije, inter alia, kroz društveno profesionalni dijalog.

Članak 46.

Prijevoz

Ciljevi suradnje bit će:

potpora za restrukturiranje i moderniziranje cesta, luka i zračnih luka,

poboljšane usluge vezane uz prijevoz putnika i tereta kako na bilateralnoj tako i na regionalnoj razini, te

utvrđivanje i provođenje djelatnih normi koje se mogu usporediti s normama koje prevladavaju u Zajednici.

Prioritetna područja suradnje bit će:

cestovni prijevoz uključujući postupno smanjivanje zahtjeva za provoz,

upravljanje željeznicom, lukama i zračnim lukama, uključujući sustave navigacije i suradnju između relevantnih nacionalnih tijela,

modernizacija infrastrukture cesta, željeznica, luka i zračnih luka na glavnim pravcima od zajedničkog interesa,

transeuropske veze i pravci od regionalnog interesa, te

unapređivanje tehničke opreme da bi se dovela na razinu normi Zajednice za cestovni i/ili željeznički prijevoz, prijevoz kontejnerima i pretovar.

Članak 47.

Informacijska infrastruktura i telekomunikacije

Suradnja je usmjerena na stimuliranje gospodarskog i društvenog razvoja kao i na razvoj informacijskog društva.

Prioritetna područja suradnje bit će:

omogućavanje suradnje u području telekomunikacijske politike, razvoja mreža i infrastrukture za informacijsko društvo,

razvijanje dijaloga o pitanjima vezanima uz informacijsko društvo te promicanje razmjene informacija i organiziranje seminara i konferencija na tom području,

promicanje i provođenje zajedničkih projekata čiji je cilj uvođenje novih telekomunikacijskih usluga i primjena vezanih uz informacijsko društvo,

omogućavanje razmjenjivanja informacija o normizaciji, ispitivanju sukladnosti i certificiranju na području informacijskih i komunikacijskih tehnologija,

međusobno povezivanje i mogućnost međusobnog funkcioniranja mreža i usluga telematike.

Članak 48.

Energetika

Cilj suradnje u području energetike bit će pomoći Zapadnoj obali i pojasu Gaze u stjecanju tehnologija i infrastruktura od osnovnog značaja za njihov razvoj, posebno obzirom na omogućavanje stvaranja veza između njihovoga gospodarstva i gospodarstva Zajednice.

Prioritetna područja suradnje bit će:

promicanje obnovljivih izvora energije,

promicanje štednje energije i energetske učinkovitosti,

podrška aktivnostima osmišljenim za olakšavanje prijenosa plina, nafte i električne energije te primijenjenom istraživanju mreža banaka podataka u gospodarskom i društvenom sektoru kojima se povezuju posebno operateri iz Zajednice s palestinskima, te

podrška modernizaciji i razvoju energetskih mreža te njihovom povezivanju s mrežama Zajednice.

Članak 49.

Znanstvena i tehnološka suradnja

Stranke će nastojati promicati suradnju na znanstvenom i tehnološkom razvoju.

Cilj suradnje bit će:

(a)

poticanje uspostavljanja trajnih veza između znanstvenih zajednica stranaka, primarno:

omogućavanjem palestinskim institucijama da pristupaju istraživačkim programima i programima tehnološkog razvoja Zajednice u skladu s pravilima Zajednice koja se odnose na sudjelovanje država koje nisu dio Zajednice u takvim programima,

sudjelovanjem Palestinaca u mrežama decentralizirane suradnje,

promicanjem sinergije u izobrazbi i istraživanju;

(b)

poboljšavanje palestinskih istraživačkih mogućnosti;

(c)

stimuliranje tehnoloških inovacija i prijenos novih tehnologija i tehnoloških znanja;

(d)

poticanje svih aktivnosti čiji je cilj uspostavljanje sinergije na regionalnoj razini.

Članak 50.

Okoliš

Ciljevi suradnje bit će sprečavanje uništavanja okoliša, nadzor onečišćavanja, zaštita zdravlja ljudi i osiguravanje racionalnog korištenja prirodnih izvora s ciljem promicanja održivog razvoja.

Prioritet će imati pitanja vezana uz širenje pustinje uzrokovano promjenom klime, upravljanje vodenim resursima, salinizaciju, utjecaj poljoprivrede na kvalitetu tla i vode, primjereno korištenje energije, utjecaj industrijskog razvoja općenito i posebno sigurnost industrijskih postrojenja, gospodarenje otpadom, integrirano upravljanje osjetljivim područjima, kvalitetu morske vode i nadzor i sprečavanje onečišćavanja mora te obrazovanje i svijest o zaštiti okoliša.

Suradnju treba poticati korištenjem naprednih alata gospodarenja okolišem, metodama praćenja okoliša i nadzora, uključujući korištenje informacijskog sustava za zaštitu okoliša (environmental information systems - EIS) i procjenu utjecaja na okoliš (environmental impact assessment - EIA).

Članak 51.

Turizam

Prioriteti suradnje bit će:

promicanje ulaganja u turizam,

poboljšavanje znanja o turizmu kao grani industrije i osiguravanje veće dosljednosti politika koje utječu na turizam,

promicanje dobre raspodjele turizma po sezonama,

promicanje suradnje između regija i gradova susjednih zemalja,

naglašavanje važnosti kulturnog naslijeđa za turizam,

povećavanje konkurentnosti turizma kroz potporu povećanju profesionalnosti, čime se osigurava uravnotežen i održivi razvoj turizma.

Članak 52.

Suradnja u području carina

Suradnja u području carina namijenjena je osiguravanju poštovanja trgovinskih odredaba i jamčenja poštenog trgovanja.

Mogla bi biti poticaj sljedećim vrstama suradnje:

različitim oblicima razmjene informacija i sustava izobrazbe,

pojednostavljivanju nadzora i postupaka koji se odnose na carinjenje robe,

uvođenju jedinstvenog upravnog dokumenta i sustava kojim bi se povezali dogovori Zajednice i Palestinske samouprave vezani uz provoz, te

tehničkoj pomoći koju pružaju stručnjaci iz Zajednice.

Ne dovodeći u pitanje ostale oblike suradnje predviđene ovim Sporazumom, upravne vlasti stranaka pružat će si međusobnu pomoć u carinskim pitanjima.

Članak 53.

Suradnja u području statistike

Glavni cilj suradnje u ovom području teži osiguravanju usporedivosti i korisnosti vođenja statističkih podataka o vanjskoj trgovini, financijama i platnoj bilanci, stanovništvu, seobama, prometu i komunikacijama te općenito o svim poljima koja su obuhvaćena ovim Sporazumom i o kojima se vode statistički podaci.

Članak 54.

Suradnja na području gospodarske politike

Suradnja ima za cilj:

razmjenu informacija o makroekonomskoj situaciji i izgledima i razvojnim strategijama,

zajedničku analizu gospodarskih pitanja od obostranog interesa, te

poticanje suradnje između ekonomista i tvoraca politike na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze s onima u Zajednici.

Članak 55.

Regionalna suradnja

Kao dio provedbe gospodarske suradnje u različitim sferama, stranke će kroz tehničku podršku ohrabriti aktivnosti osmišljene za razvijanje suradnje između Palestinske samouprave i ostalih partnera s Mediterana.

Ova će suradnja predstavljati značajan element podrške Zajednice razvoju regije u cjelini.

Prioritet će se dati aktivnostima čiji je cilj:

promicanje unutarregionalne trgovine,

razvijanje regionalne suradnje na zaštiti okoliša,

poticanje razvoja komunikacijske infrastrukture potrebne za gospodarski razvoj regije,

jačanje razvoja suradnje mladih s onima iz susjednih zemalja.

Dodatno, stranke će ojačati međusobnu suradnju na regionalnom razvoju i prostornom planiranju.

U tom se cilju mogu poduzeti sljedeće mjere:

zajedničke akcije regionalnih i lokalnih tijela u području gospodarskog razvoja, i

uspostavljanje mehanizama za razmjenjivanje informacija i iskustava.

GLAVA IV.

SURADNJA NA AUDIO-VIZUALNIM I KULTURNIM PITANJIMA, INFORMACIJSKIM I KOMUNIKACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA

Članak 56.

Stranke će na svoju obostranu korist promicati suradnju u audiovizualnom sektoru. Stranke će tražiti načine povezivanja Palestinske samouprave s inicijativama Zajednice u tom sektoru, omogućujući time suradnju u područjima kao što su zajednička proizvodnja, izobrazba, razvoj i distribucija.

Članak 57.

Stranke će promicati kulturnu suradnju. Područje suradnje može uključivati aktivnosti Zajednice koje se posebno odnose na prijevode, razmjenu umjetničkih djela i umjetnika, očuvanje i restauriranje povijesnih i kulturnih spomenika i lokacija, izobrazbu osoba koje rade u kulturi, organiziranje kulturnih događaja orijentiranih prema Europi, podizanje međusobne svijesti i doprinošenje širenju informacija o vrhunskim kulturnim događajima.

Članak 58.

Stranke će se obvezati da će utvrditi na koji način značajno poboljšati stanje u obrazovanju i strukovnom usavršavanju. Radi toga posebna će se pažnja pridati dostupnosti obrazovanja ženama, uključujući tehničke tečajeve, više obrazovanje i strukovno usavršavanje.

U cilju razvijanja razine stručnosti višeg osoblja i u javnom i privatnom sektoru stranke će pojačati svoju suradnju na području obrazovanja i strukovnog usavršavanja kao i suradnju između sveučilišta i tvrtki.

Trebalo bi aktivno promicati pripremanje mladih ljudi za aktivnu građansku ulogu u demokratskom civilnom društvu. Time se može razviti i podržati suradnja mladeži, uključujući izobrazbu djelatnika koji rade s mladima i voditelja mladeži, razmjene mladeži i aktivnosti volonterskih službi.

Posebna će se pažnja posvetiti aktivnostima i programima koji će omogućiti uspostavljanje trajnih veza (primjerice, MED-CAMPUS) između specijaliziranih tijela u Zajednici i na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, a kojima bi se potaknulo udruživanje i razmjenjivanje iskustava i tehničkih resursa.

Članak 59.

Stranke trebaju promicati djelatnosti od zajedničkog interesa u području informacija i komunikacija.

Članak 60.

Suradnja će se provoditi posebno:

(a)

redovitim dijalogom između stranaka;

(b)

redovitom razmjenom informacija i ideja u svim sektorima suradnje, uključujući sastanke službenih osoba i stručnjaka;

(c)

prenošenjem savjeta i iskustava te izobrazbu mladih palestinskih diplomanata;

(d)

provođenjem zajedničkih akcija kao što su seminari i radionice;

(e)

kroz tehničku, upravnu i pravnu pomoć;

(f)

širenjem informacija o djelatnostima suradnje.

GLAVA V.

FINANCIJSKA SURADNJA

Članak 61.

Radi postizanja ciljeva ovog Sporazuma Palestinskoj samoupravi će se omogućiti pristup paketu financijske suradnje u skladu s odgovarajućim postupcima i potrebnim financijskim resursima.

Obje se stranke trebaju složiti oko tih postupaka korištenjem najprikladnijih instrumenata nakon stupanja ovog Sporazuma na snagu.

Financijska suradnja će se usredotočiti na:

reagiranje na gospodarske reperkusije postupnog uvođenja područja slobodne trgovine po Zapadnu obalu i pojas Gaze, posebno unapređivanjem i restrukturiranjem industrije,

trgovinske institucije koje promiču trgovinske veze s inozemnim tržištima,

prateće mjere za socijalne politike,

unapređivanje gospodarske i društvene infrastrukture,

promicanje aktivnosti u vezi s privatnim ulaganjem i stvaranjem novih radnih mjesta u proizvodnim sektorima,

promicanje reformi osmišljenih za modernizaciju gospodarstva,

usluge,

razvoj urbanih i ruralnih sredina,

zaštitu okoliša,

osnivanje i poboljšavanje institucija nužnih za ispravan rad palestinske javne uprave i razvoj demokracije i ljudskih prava.

Članak 62.

Da bi se osiguralo usvajanje koordiniranog pristupa svim iznimnim makroekonomskim i financijskim problemima koji bi se mogli pojaviti kao rezultat provedbe ovog Sporazuma, stranke će redovitim gospodarskim dijalozima predviđenim u glavi III. posvetiti posebnu pažnju nadziranju trgovine i financijskih tijekova u međusobnim odnosima.

GLAVA VI.

INSTITUCIONALNE, OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

1.   Ovim se osniva Zajednički odbor za trgovinu i suradnju između Europske zajednice i Palestinske samouprave, kojeg se u ovom Sporazumu naziva „Zajednički odbor”. On je ovlašten donositi odluke u slučajevima predviđenima ovim Sporazumom kao i u drugim slučajevima nužnima za postizanje ciljeva navedenih u ovim Sporazumu.

Donesene odluke obvezujuće su za stranke koje trebaju poduzimati mjere potrebne za njihovu provedbu.

2.   Zajednički odbor može također donijeti rezoluciju, preporuku ili mišljenje koje smatra poželjnim za postizanje zajedničkih ciljeva i neometano funkcioniranje Sporazuma.

3.   Zajednički odbor treba usvojiti vlastiti poslovnik.

Članak 64.

1.   Zajednički odbor čine predstavnici Zajednice i Palestinske samouprave.

2.   Zajednički odbor djeluje na temelju zajednički postignutog sporazuma između Zajednice i Palestinske samouprave.

Članak 65.

1.   Dužnost predsjednika Zajedničkog odbora naizmjence će obnašati Zajednica i Palestinska samouprava, u skladu s uvjetima utvrđenim u poslovniku.

2.   Zajednički odbor sastaje se jedanput godišnje te kada to okolnosti zahtijevaju, na inicijativu njegovog predsjednika.

Članak 66.

1.   Zajednički odbor može odlučiti osnovati bilo koji drugi odbor koji mu može pomagati u izvršavanju njegovih dužnosti.

2.   Zajednički odbor određuje sastav i dužnosti takvih odbora te način njihova funkcioniranja.

Članak 67.

1.   Svaka stranka može Zajedničkom odboru uputiti svaki spor koji se odnosi na primjenu ili tumačenje ovog Sporazuma.

2.   Zajednički odbor može spor riješiti donošenjem odluke.

3.   Svaka stranka obvezna je poduzeti mjere uključene u izvršavanje odluke navedene u stavku 2.

4.   U slučaju da spor nije moguće riješiti u skladu sa stavkom 2., jedna od stranaka može obavijestiti drugu o imenovanju arbitra; druga stranka mora potom imenovati drugog arbitra u roku od dva mjeseca.

Zajednički odbor imenuje trećeg arbitra.

Oluke arbitara donose se većinskim brojem glasova.

Svaka stranka uključena u spor mora poduzeti korake potrebne za provođenje odluke arbitara.

Članak 68.

Niti jedna odredba Sporazuma ne sprečava stranku da poduzme mjere:

(a)

koje smatra nužnim za sprečavanje otkrivanja informacija protivnih njenim osnovnim sigurnosnim interesima;

(b)

koje se tiču proizvodnje ili trgovine oružjem, streljivom ili ratnim materijalima ili pak istraživanja, razvoja ili proizvodnje prijeko potrebne u obrambene svrhe pod uvjetom da takve mjere ne narušavaju uvjete tržišnog natjecanja u odnosu na proizvode koji nisu izričito namijenjeni u vojne svrhe;

(c)

koje smatra bitnim za vlastitu sigurnost u slučaju ozbiljnih unutarnjih poremećaja koji utječu na održavanje zakona i reda u doba rata ili ozbiljnih međunarodnih napetosti koje predstavljaju prijetnju ratom, ili s ciljem izvršavanja obveza koje je prihvatila s ciljem održavanja mira i međunarodne sigurnosti.

Članak 69.

U područjima obuhvaćenim ovim Sporazumom i ne dovodeći u pitanje nikakve posebne odredbe koje su u njemu sadržane:

dogovori koje je Palestinska samouprava primijenila u odnosu na Zajednicu ne smiju izazvati nikakvu diskriminaciju između država članica, njihovih državljana niti njihovih trgovačkih društava ni tvrtki,

rješenja koja Zajednica primjenjuje u odnosu na Palestinsku samoupravu ne smiju izazvati diskriminaciju između članova palestinske populacije, trgovačkih društava ni tvrtki na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze.

Članak 70.

1.   Stranke poduzimaju sve opće ili posebne mjere potrebne za ispunjavanje njihovih obveza iz Sporazuma. Trebaju se pobrinuti da se postignu ciljevi navedeni u Sporazumu.

2.   Ako ijedna od stranaka smatra da druga stranka nije uspjela ispuniti obvezu iz Sporazuma, može poduzeti odgovarajuće mjere. Prije nego što to učini, osim u slučajevima posebne žurnosti, ta stranka treba Zajedničkom odboru dostaviti sve relevantne informacije potrebne za temeljito ispitivanje situacije radi traženja rješenja prihvatljivog strankama.

Pri odabiru mjera prioritet se mora dati mjerama koje najmanje remete funkcioniranje Sporazuma. Zajednički odbor treba odmah obavijestiti o tim mjerama i ako druga stranka to zahtijeva, one postaju predmetom konzultacija unutar Zajedničkog odbora.

Članak 71.

Prilozi 1. do 3. i protokoli 1. do 3. čine sastavni dio ovog Sporazuma.

Deklaracije su sadržane u Završnom aktu, koji čini sastavni dio ovog Sporazuma.

Članak 72.

U smislu ovog Sporazuma „stranke” znači Palestinsku oslobodilačku organizaciju za dobrobit Palestinske samouprave i Zajednicu, od kojih svaka djeluje u granicama svojih ovlasti.

Članak 73.

Ovaj se Sporazum s jedne strane primjenjuje na državna područja na kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice i sukladno uvjetima predviđenim tim Ugovorom, a s druge strane na području Zapadne obale i pojas Gaze.

Članak 74.

Ovaj Sporazum, sastavljen u po dva primjerka na danskom, nizozemskom, engleskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, talijanskom, portugalskom, španjolskom, švedskom i arapskom jeziku, od kojih je svaki tekst jednako vjerodostojan, pohranjen je u Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije.

Članak 75.

1.   Ovaj će Sporazum stranke odobriti u skladu sa svojim vlastitim postupcima.

Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana mjeseca nakon datuma na koji stranke obavijeste jedna drugu da su dovršeni postupci navedeni u prvom stavku.

2.   Pregovori počinju najkasnije do 4. svibnja 1999. radi zaključivanja Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju. Dok se takav sporazum ne zaključi, na snazi ostaje ovaj Sporazum, sukladno eventualnim izmjenama o kojima su se stranke usuglasile.

3.   Svaka od stranaka može otkazati ovaj Sporazum tako da o tome obavijesti drugu stranku. Sporazum se prestaje primjenjivati šest mjeseci od datuma takve obavijesti.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image


Popis priloga

Prilog 1.:

Proizvodi iz članka 7. stavka 1.

Prilog 2.:

Proizvodi iz članka 7. stavka 2.

Prilog 3.:

Proizvodi iz članka 8. stavka 2.

PRILOG 1.

PROIZVODI IZ ČLANKA 7. STAVKA 1.

KN oznaka

Opis

0403

Mlaćenica, usireno mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano i zakiseljeno mlijeko i vrhnje, bez obzira na to je li koncentrirano, ili sadrži dodani šećer ili neko drugo sladilo, ili je aromatizirano, ili sadrži dodano voće, jezgričaste plodove ili kakao:

0403 10 51 do 0403 10 99

Jogurt, aromatiziran ili koji sadrži dodano voće, jezgričaste plodove ili kakao

0403 90 71 do 0403 90 99

Ostalo, aromatizirano ili s dodanim voćem, jezgričastim plodovima ili kakaom

0710 40 00

Kukuruz šećerac (nekuhan ili kuhan na pari ili u kipućoj vodi), zamrznut

0711 90 30

Kukuruz šećerac privremeno konzerviran (primjerice, plinom sumpornim dioksidom, u salamuri, u sumpornoj vodi ili u nekoj drugoj otopini za konzerviranje), ali u tom stanju neprikladan za trenutnu potrošnju

ex 1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516

1517 10 10

Margarin, ali ne uključujući tekući margarin, koji sadrži više od 10 %, ali ne više od 15 % mliječnih masti po masi

1517 90 10

Ostali, koji sadrže više od 10 %, ali ne više od 15 % mliječnih masti po masi

ex 1704

Slastice od šećera (uključujući bijelu čokoladu), koje ne sadrže kakao; ne uključujući ekstrakt sladića koji sadrži više od 10 % saharoze po masi, ali ne sadrži druge dodane tvari, koje potpadaju pod oznaku KN 1704 90 10

1806

Čokolada i drugi prehrambeni pripravak koji sadrži kakao

ex 1901

Ekstrakt slada; prehrambeni pripravak od brašna, krupice, škroba ili ekstrakta slada, koji ne sadrži kakao prah ili koji sadrži kakao prah u omjeru manjem od 50 % po masi, koji nije drugdje naznačen ili uključen; prehrambeni pripravci od dobara iz tarifnih brojeva 0401 do 0404, koji ne sadrže dodani kakao prah ili koji sadrže kakao prah u omjeru manjem od 10 % po masi, koji nisu drugdje naznačeni niti uključeni, ne uključujući pripravke koji potpadaju pod oznaku KN 1901 90 91

ex 1902

Tjestenina, ne uključujući punjenu tjesteninu koja potpada pod oznake KN 1902 20 10 i 1902 20 30; couscous (kuskus), pripremljen ili nepripremljen

1903

Tapioka ili nadomjestak tapioke pripremljene od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, perlica, prosijanih ili sličnih oblika

1904

Pripremljena hrana dobivena bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (primjerice, kukuruznih pahuljica); žitarice, osim kukuruza, u obliku zrna, prethodno kuhane ili drukčije pripremljene

1905

Kruh, kolači, torte, keksi i ostali pekarski proizvodi, bilo da sadrže kakao ili ga ne sadrže; hostije, prazne kapsule prikladne za farmaceutsku upotrebu, oblatne, rižin papir i slični proizvodi

2001 90 30

Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran u octu ili octenoj kiselini

2001 90 40

Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka koji sadrže 5 % ili više škroba po masi, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

2004 10 91

Krumpir u obliku brašna, krupice ili pahuljica, pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, zamrznut

2004 90 10

Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, zamrznut

2005 20 10

Krumpir u obliku brašna, krupice ili pahuljica, pripremljen ili konzerviran na način koji ne uključuje pripremanje niti konzerviranje u octu ili octenoj kiselini, ali ne zamrznut

2005 80 00

Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nezamrznut

2008 92 45

Pripravci vrste Müsli koji se temelje na neprženim pahuljicama od žitarica

2008 99 85

Kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var. saccharata), drukčije pripremljen ili konzerviran, koji ne sadrži dodani alkohol niti dodani šećer

2008 99 91

Jam, slatki krumpiri ili slični jestivi dijelovi biljaka koji sadrže 5 % ili više škroba po masi, drukčije pripremljeni ili konzervirani, i koji ne sadrže dodani alkohol niti dodani šećer

2101 10 98

Pripravci na osnovi kave

2101 20 98

Pripravci čaja ili mate-čaja

2101 30 19

Prženi nadomjesci kave, ne uključujući prženu cikoriju

2101 30 99

Ekstrakti, esencije i koncentrati prženih nadomjestaka kave, ne uključujući one od pržene cikorije

2102 10 31 do 2102 10 39

Pekarski kvasci

ex 2103

Umaci i njihovi pripravci:

Majoneza

2105

Sladoled i ostali jestivi led, bez obzira sadrži li kakao ili ne

ex 2106

Prehrambeni pripravci koji nisu drugdje naznačeni niti uključeni, osim onih koji potpadaju pod oznake KN 2106 10 20 i 2106 90 92 te osim aromatiziranih ili obojanih šećernih sirupa

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Bezalkoholna pića, ne uključujući sokove od voća ili povrća iz oznake KN 2009, koja sadrže proizvode iz oznake KN 0401 do 0404 ili masnoće dobivene od proizvoda iz oznake KN 0401 do 0404

2905 43 00

Manitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3505 10

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi, ne uključujući esterificirane i eterificirani škrobove iz oznake KN 3505 10 50

3505 20

Ljepila na osnovi škroba ili dekstrina ili drugih modificiranih škrobova

3809 10

Sredstva za doradu, nosači boje za ubrzavanje bojenja ili fiksiranja bojila i drugi proizvodi i pripravci (primjerice, sredstva za apreturu i nagrizanje), one vrste koja se upotrebljava u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj ili sličnim industrijama, a koji nisu drugdje naznačeni ili uključeni

3823 60

Sorbitol, osim onog iz oznake KN 2905 44

PRILOG 2.

PROIZVODI IZ ČLANKA 7. STAVKA 2.

Opis

KN oznaka

1902

Tjestenina i couscous (kuskus):

 

A

od durum pšenice

 

B

ostali

1905 10

Hrskavi kruh

1905 20 90

Medenjaci začinjeni đumbirom i slično, koji nisu posebno namijenjeni dijabetičarima:

 

A

koji sadrže više od 15 % po masi brašna od žitarica, osim od pšenice, u odnosu na ukupni sadržaj brašna

 

B

ostali

ex 3000

A

Vafli i oblatne

 

A1

ne punjeni, bez obzira na to jesu li s preljevom

 

A1a

koji sadrže više od 15 % po masi brašna od žitarica, osim od pšenice, u odnosu na ukupni sadržaj brašna

 

A1b

ostali

 

A2

ostali

 

A2a

koji sadrže ne manje od 1,5 % mliječnih masti ili ne manje od 2,5 % mliječnih proteina

 

A2b

ostali

1905 40 10

Dvopek, koji sadrži dodani šećer, med, druga sladila, jaja, masnoće, sir, voće, kakao ili slično:

 

A

koji sadrži više od 15 % po masi brašna od žitarica, osim od pšenice, u odnosu na ukupni sadržaj brašna

 

B

ostali

1905

 

ex 3000)

+ 9019)

B

Ostali pekarski proizvodi, koji sadrže dodani šećer, med, druga sladila, jaja, masnoće, sir, voće, kakao ili slično:

 

B1

koji sadrže dodana jaja, ne manje od 2,5 % po masi

 

B2

koji sadrže dodano sušeno voće ili jezgričaste plodove:

 

B2a

koji sadrže ne manje od 1,5 % mliječnih masti i ne manje od 2,5 % mliječnih proteina; vidi Prilog V.

 

B2b

ostali

 

B3

koji sadrže ne manje od 10 % dodanog šećera po masi i ne sadrže dodana jaja, sušeno voće niti jezgričaste plodove

PRILOG 3.

PROIZVODI IZ ČLANKA 8. STAVKA 2.

KN oznaka

Opis

1704 90 39/05

Bomboni i lizalice

1806 32 00/2

Čokolada

1905 90 90/7

Keksi i oblatne

2005 20 90/6

Čips i grickalice

6208 51 00/2

Ogrtači od frotira

6302 60 00

Ručnici


Popis protokola

Protokol 1.

Dogovori koji se primjenjuju na uvoz poljoprivrednih proizvoda koji su podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze u Zajednicu

Protokol 2.

Dogovori koji se primjenjuju na uvoz poljoprivrednih proizvoda koji su podrijetlom iz Zajednice na Zapadnu obalu i u pojas Gaze

Protokol 3.

Definicija pojma „proizvodi s podrijetlom” i metode upravne suradnje

PROTOKOL 1.

o dogovorima koji se primjenjuju na uvoze poljoprivrednih proizvoda koji su podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze u Zajednicu

Članak 1.

1.   Proizvode podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze navedene u Prilogu dopušteno je uvoziti, u Zajednicu u skladu s uvjetima navedenima ovdje i u Prilogu.

2.   Uvozne pristojbe treba ili ukinuti ili ih sniziti za postotak naznačen za svaki proizvod u stupcu A.

U slučajevima kada Zajednička carinska tarifa osigurava primjenu carinske pristojbe ad valorem i specifične carinske pristojbe za određene proizvode, stope snižavanja prikazane u stupcu A i u stupcu C, kao što je navedeno u stavku 3., primjenjuju se samo na carinske pristojbe ad valorem.

3.   Za određene proizvode carinske pristojbe treba ukinuti u granicama tarifnih kvota prikazanih do njih u stupcu B.

Zajedničke carinske tarifne pristojbe koje se odnose na uvezene količine koje premašuju kvote treba sniziti za postotak naznačen u stupcu C.

4.   Referentne količine ustanovljene za određene druge proizvode oslobođene od plaćanja carinskih pristojbi prikazane su u stupcu D.

U slučajevima kada uvoz nekog proizvoda premašuje referentne količine, Zajednica može, uzimajući u obzir godišnje revidiranje trgovinskih tokova koje će provesti, učiniti dotični proizvod podložnim tarifnoj kvoti Zajednice čija količina treba biti jednaka referentnoj količini. U takvom slučaju, za uvezene količine koje premašuju kvotu, zajednička se carinska tarifna pristojba primjenjuje, u skladu s predmetnim proizvodom, u cijelosti ili snižena, kao što je naznačeno u stupcu C.

5.   Za neke od proizvoda, osim proizvoda na koje se odnose stavci 3. i 4., Zajednica može ustanoviti referentnu količinu kako je predviđeno u stavku 4. ako, s obzirom na godišnje revidiranje trgovine koje će obaviti, utvrdi da količina uvoza može izazvati poteškoće na tržištu Zajednice. Ako se slijedom toga na proizvod primijeni tarifna kvota u skladu s uvjetima navedenima u stavku 4., Zajedničke carinske tarifne pristojbe će se primijeniti u potpunosti ili snižene, ovisno o predmetnom proizvodu, za postotke prikazane u stupcu C i to na uvezene količine koje premašuju kvotu.

PROTOKOL 2.

o dogovorima koji se primjenjuju na uvoz poljoprivrednih proizvoda koji su podrijetlom iz Zajednice na Zapadnu obalu i u pojas Gaze

1.

Proizvode podrijetlom iz Zajednice navedene u Prilogu dopušteno je uvoziti na Zapadnu obalu i u pojas Gaze u skladu s uvjetima navedenim ovdje i u Prilogu.

2.

Uvozne pristojbe na uvoz treba ili ukinuti ili ih sniziti na razinu naznačenu u stupcu A, u granicama tarifne kvote koja je navedena u stupcu B te u skladu s posebnim odredbama naznačenim u stupcu C.

3.

Na uvezene količine koje premašuju tarifne kvote primijenit će se opće carinske pristojbe koje se primjenjuju prema trećim zemljama, u skladu s posebnim odredbama naznačenim u stupcu C.

4.

Za sir i skutu tarifna se kvota povećava od 1. siječnja 1997. do 1. siječnja 2000. na temelju četiri jednaka obroka, od kojih svaki odgovara vrijednosti od 10 % ovog iznosa.

PROTOKOL 3.

o definiciji pojma „proizvod s podrijetlom” i metodama upravne suradnje

SADRŽAJ

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

GLAVA II.

DEFINICIJA POJMA „PROIZVOD S PODRIJETLOM”

Članak 2.

Opći zahtjevi

Članak 3.

Dvostrana kumulacija podrijetla

Članak 4.

Proizvodi dobiveni u cijelosti

Članak 5.

Dostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi

Članak 6.

Postupci nedostatne obrade ili prerade

Članak 7.

Jedinica kvalifikacije

Članak 8.

Pribor, rezervni dijelovi i alati

Članak 9.

Setovi

Članak 10.

Neutralni elementi

GLAVA III.

PODRUČNI ZAHTJEVI

Članak 11.

Načelo državnog područja

Članak 12.

Izravni prijevoz

Članak 13.

Izložbe

GLAVA IV.

POVRAT ILI OSLOBOĐENJE

Članak 14.

Zabrana povrata carinskih pristojbi ili oslobođenja od carinskih pristojbi

GLAVA V.

DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 15.

Opći zahtjevi

Članak 16.

Postupak izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1

Članak 17.

Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1

Članak 18.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

Članak 19.

Izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1 na temelju prethodno izdanog ili sastavljenog dokaza o podrijetlu

Članak 20.

Uvjeti za sastavljanje izjave na računu

Članak 21.

Odobreni izvoznik

Članak 22.

Valjanost dokaza o podrijetlu

Članak 23.

Podnošenje dokaza o podrijetlu

Članak 24.

Uvoz u djelomičnim pošiljkama

Članak 25.

Oslobođenje od dokazivanja podrijetla

Članak 26.

Dokazne isprave

Članak 27.

Čuvanje dokaza o podrijetlu i dokaznih isprava

Članak 28.

Odstupanja i formalne pogreške

Članak 29.

Iznosi izraženi u ecuima

GLAVA VI.

DOGOVORI ZA UPRAVNU SURADNJU

Članak 30.

Uzajamna pomoć

Članak 31.

Provjera dokaza o podrijetlu

Članak 32.

Rješavanje sporova

Članak 33.

Kazne

Članak 34.

Slobodne zone

GLAVA VII.

CEUTA i MELILLA

Članak 35.

Primjena Protokola

Članak 36.

Posebni uvjeti

GLAVA VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Izmjene Protokola

Članak 38.

Provedba Protokola

Članak 39.

Roba u provozu ili na skladištu

PRILOZI

 

Prilog I.

Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.

Prilog II.

Popis obrade ili prerade koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi izrađeni proizvodi mogli dobiti status proizvoda s podrijetlom

Prilog III.

Potvrda o prometu robe EUR.1 i zahtjev za potvrdu o prometu robe EUR.1

Prilog IV.

Izjava na računu

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

U smislu ovog Protokola:

(a)

„izrada” znači svaku obradu ili preradu uključujući sastavljanje ili specifične postupke;

(b)

„materijal” znači svaki sastojak, sirovinu, komponentu ili dio itd., koji se koristi za izradu proizvoda;

(c)

„proizvod” znači proizvod koji se izrađuje, čak i ako je namijenjen za kasnije korištenje u drugom postupku izrade;

(d)

„roba” znači i materijale i proizvode;

(e)

„carinska vrijednost” znači vrijednost koja je određena u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o određivanju carinske vrijednosti) iz 1994. godine;

(f)

„cijena fco tvornica” znači cijenu plaćenu za proizvod fco tvornica proizvođaču u Zajednici ili na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze u čijem je poduzeću izvršena posljednja obrada ili prerada, pod uvjetom da cijena uključuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala koja je umanjena za sve domaće poreze koji podliježu ili bi mogli podlijegati povratu u slučaju kada se dobiveni proizvod izvozi;

(g)

„vrijednost materijala” znači carinsku vrijednost u trenutku uvoza upotrijebljenih materijala bez podrijetla ili, ako ona nije poznata niti se može utvrditi, prvu cijenu plaćenu za materijale u Zajednici ili na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze koja se može utvrditi;

(h)

„vrijednost materijala s podrijetlom” znači vrijednost onih materijala koji su definirani u podstavku (g), a primjenjuje se mutatis mutandis;

(i)

„dodana vrijednost” uzima se kao cijena fco tvornica umanjena za carinsku vrijednost svakoga ugrađenog proizvoda koji nije podrijetlom iz zemlje u kojoj su ti proizvodi dobiveni;

(j)

„poglavlja” i „tarifni brojevi” znači poglavlja i tarifne brojeve (četveroznamenkaste oznake) upotrijebljene u nomenklaturi koja sačinjava Harmonizirani sustav naziva i označavanja robe, u ovom Protokolu „Harmonizirani sustav” ili „HS”;

(k)

„razvrstan” se odnosi na razvrstavanje proizvoda ili materijala pod određeni tarifni broj;

(l)

„pošiljka” znači bilo proizvode koji se istodobno šalju od jednog izvoznika jednom primatelju, ili one koji su obuhvaćeni jedinstvenom prijevoznom ispravom koja obuhvaća njihovu otpremu od izvoznika do primatelja ili, u nedostatku takve isprave, jedinstvenim računom;

(m)

„državno područje” uključuje teritorijalne vode.

GLAVA II.

DEFINICIJA POJMA „PROIZVOD S PODRIJETLOM”

Članak 2.

Opći zahtjevi

1.   U smislu provođenja ovog Sporazuma, sljedeći proizvodi smatraju se proizvodima koji su podrijetlom iz Zajednice:

(a)

proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Zajednici u smislu članka 4. ovog Protokola;

(b)

proizvodi dobiveni u Zajednici u koje su ugrađeni materijali koji nisu u cijelosti ondje dobiveni, pod uvjetom da su takvi materijali bili podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi u Zajednici u smislu članka 5. ovog Protokola.

2.   U smislu provođenja ovog Sporazuma, sljedeći proizvodi smatraju se proizvodima koji su podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze:

(a)

proizvodi koji su u cijelosti dobiveni na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze u smislu članka 4. ovog Protokola;

(b)

proizvodi dobiveni na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze u koje su ugrađeni materijali koji nisu u cijelosti ondje dobiveni, pod uvjetom da su takvi materijali bili podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze u smislu članka 5. ovog Protokola.

Članak 3.

Dvostrana kumulacija podrijetla

1.   Materijali koji su podrijetlom iz Zajednice smatraju se materijalima koji su podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze u slučajevima kada su ugrađeni u proizvod koji je ondje dobiven. Nije nužno da takvi materijali budu podvrgnuti zadovoljavajućoj obradi ili preradi, pod uvjetom da su bili podvrgnuti obradi ili preradi koja prelazi zahtjeve obrade ili prerade iz članka 6. stavka 1. ovog Protokola.

2.   Materijali koji su podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze smatraju se materijalima koji su podrijetlom iz Zajednice u slučajevima kada su ugrađeni u proizvod koji je ondje dobiven. Nije nužno da takvi materijali budu podvrgnuti zadovoljavajućoj obradi ili preradi, pod uvjetom da su podvrgnuti obradi ili preradi koja prelazi zahtjeve obrade ili prerade iz članka 6. stavka 1. ovog Protokola.

Članak 4.

Proizvodi dobiveni u cijelosti

1.   Sljedeći se proizvodi smatraju proizvodima u cijelosti dobivenima u Zajednici ili na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze:

(a)

mineralni proizvodi izvađeni iz njihova tla ili s njihova morskog dna;

(b)

biljni proizvodi koji su ondje požnjeveni;

(c)

žive životinje ondje okoćene i uzgojene;

(d)

proizvodi od ondje uzgojenih živih životinja;

(e)

proizvodi dobiveni ondje izvršenim lovom ili ribolovom;

(f)

proizvodi morskog ribolova i ostali proizvodi koje su njihova plovila izvadila iz mora izvan teritorijalnih voda Zajednice ili Zapadne obale i pojasa Gaze;

(g)

proizvodi napravljeni na njihovim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda navedenih u točki (f);

(h)

rabljene komponente ondje prikupljene prikladne samo za oporabu sirovina, uključujući rabljene gume koje su prikladne samo za protektiranje ili za upotrebu u obliku otpada;

(i)

otpad i otpadni materijal koji je rezultat postupaka izrade izvedenih ondje;

(j)

proizvodi izvađeni iz morskog tla ili podtla izvan njihovih teritorijalnih voda pod uvjetom da oni imaju isključivo pravo na obrađivanje tog tla ili podtla;

(k)

roba proizvedena ondje isključivo od proizvoda naznačenih u podstavcima (a) do (j).

2.   Izrazi „njihova plovila” i „njihovi brodovi tvornice” u stavku 1. točkama (f) i (g) primjenjuju se samo na plovila i brodove tvornice:

(a)

koji su registrirani ili upisani u državi članici Europske zajednice ili na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze;

(b)

koji plove pod zastavom jedne od država članice Europske zajednice ili Zapadne obale i pojasa Gaze;

(c)

koji su u vlasništvu državljana država članica Europske zajednice ili Zapadne obale i pojasa Gaze u omjeru od najmanje 50 %, ili trgovačkog društva čije je sjedište u jednoj od tih država, čiji su direktor ili direktori, predsjednik upravnog odbora ili nadzornog odbora te većina članova takvih odbora državljani država članica Europske zajednice ili Zapadne obale i pojasa Gaze te, povrh toga, u slučaju partnerstva ili društava s ograničenom odgovornošću, najmanje pola njihova kapitala pripada tim državama ili javnim tijelima ili državljanima navedenih država;

(d)

čiji su zapovjednik i časnici državljani država članica Europske zajednice ili Zapadne obale i pojasa Gaze; i

(e)

na kojima najmanje 75 % posade čine državljani država članica Europske zajednice ili Zapadne obale i pojasa Gaze.

Članak 5.

Dostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi

1.   U smislu članka 2., proizvodi koji nisu dobiveni u cijelosti smatraju se dostatno obrađenim ili prerađenim kada su ispunjeni uvjeti navedeni u popisu u Prilogu II.

Navedeni uvjeti naznačuju, za sve proizvode obuhvaćene ovim Sporazumom, obradu ili preradu koja se mora izvršiti na materijalima bez podrijetla upotrijebljenim u izradi i primjenjuju se samo u odnosu na takve materijale. U skladu s tim, slijedi da ako se proizvod, koji je stekao status proizvoda s podrijetlom ispunjavajući uvjete navedene u popisu, upotrebljava u izradi drugog proizvoda, na njega se ne primjenjuju uvjeti koji se primjenjuju na proizvod u kojeg je taj proizvod ugrađen te se ne vodi računa o materijalima bez podrijetla koji su možda bili upotrijebljeni u njegovoj izradi.

2.   Neovisno o stavku 1., materijali bez podrijetla koji se, sukladno uvjetima navedenim u popisu, ne bi trebali upotrebljavati u izradi proizvoda, mogu se unatoč tomu upotrebljavati, pod uvjetom:

(a)

da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 10 % cijene toga proizvoda fco tvornica;

(b)

da se primjenom ovog stavka ne premašuje niti jedan postotak naveden u popisu kao maksimalna vrijednost materijala bez podrijetla.

Ovaj stavak ne primjenjuje se na proizvode koji potpadaju pod poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

3.   Stavci 1. i 2. primjenjuju se osim kako je predviđeno u članku 6.

Članak 6.

Postupci nedostatne obrade ili prerade

1.   Ne dovodeći u pitanje stavak 2., sljedeći postupci smatraju se obradom ili preradom nedostatnom za dodjeljivanje statusa proizvoda s podrijetlom, bez obzira na to jesu li zadovoljeni zahtjevi iz članka 5. ili nisu:

(a)

postupci kojima se osigurava očuvanje proizvoda u dobrom stanju tijekom prijevoza i skladištenja (ventilacija, ravnomjerno raspoređivanje, sušenje, rashlađivanje, stavljanje u sol, sumporni dioksid ili neke druge vodene otopine, uklanjanje oštećenih dijelova te slični postupci);

(b)

jednostavni postupci koji se sastoje od uklanjanja prašine, prosijavanja ili prebiranja, sortiranja, razvrstavanja, sparivanja (uključujući slaganje setova komponenata), pranja, bojenja, rezanja;

(c)

i.

zamjenjivanje pakiranja te rastavljanje i sastavljanje paketa;

ii.

jednostavno stavljanje u boce, bočice, vrećice, sanduke, kutije, pričvršćivanje na kartone ili daske itd. te svi ostali jednostavni postupci pakiranja;

(d)

učvršćivanje oznaka, etiketa i ostalih sličnih raspoznatljivih znakova na proizvodima ili njihovim pakiranjima;

(e)

jednostavno miješanje proizvoda, bez obzira na to jesu li oni različitih vrsta ili nisu, pri čemu jedna ili više komponenti tako miješanih proizvoda ne udovoljava uvjetima predviđenim ovim Protokolom da bi ih bilo moguće smatrati proizvodima podrijetlom iz Zajednice ili sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze;

(f)

jednostavno sastavljanje dijelova radi dobivanja proizvoda u cijelosti;

(g)

kombinacija dvaju ili više postupaka navedenih u točkama (a) do (f);

(h)

klanje životinja.

2.   Svi postupci obavljeni bilo u Zajednici, bilo na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze na danom proizvodu uzimaju se u obzir zajedno prilikom određivanja treba li obradu ili preradu kroz koju je taj proizvod prošao smatrati nedostatnom u smislu stavka 1.

Članak 7.

Jedinica kvalifikacije

1.   Jedinica kvalifikacije za primjenu odredaba iz ovog Protokola konkretan je proizvod koji se smatra osnovnom jedinicom prilikom određivanja razvrstavanja upotrebom nomenklature Harmoniziranog sustava.

Iz toga slijedi da:

(a)

u slučajevima kada se proizvod sastavljen od skupine ili skupa artikala razvrstava na temelju uvjeta iz Harmoniziranog sustava u jedinstven tarifni broj, tada ta cjelina tvori jedinicu kvalifikacije;

(b)

u slučajevima kada se pošiljka sastoji od više istovjetnih proizvoda razvrstanih pod isti tarifni broj Harmoniziranog sustava, prilikom primjenjivanja odredaba ovog Protokola svaki se proizvod mora uzeti pojedinačno.

2.   Kada, sukladno Općem pravilu 5. Harmoniziranog sustava, proizvod s ciljem razvrstavanja uključuje i pakiranje, pakiranje se uključuje s ciljem određivanja podrijetla.

Članak 8.

Pribor, rezervni dijelovi i alati

Pribor, rezervni dijelovi i alati koji se otpremaju s nekim dijelom opreme, strojem, uređajem ili vozilom, koji su dio uobičajene opreme i uključeni su u njihovu cijenu, ili koji nisu zasebno fakturirani, smatraju se sastavnim dijelom dotičnog dijela opreme, stroja, uređaja ili vozila.

Članak 9.

Setovi

Setovi, kako su definirani Općim pravilom 3. Harmoniziranog sustava, smatraju se setovima s podrijetlom u slučajevima kada se sve komponente seta smatraju proizvodima s podrijetlom. Unatoč tomu, u slučajevima kada je set sastavljen od proizvoda s podrijetlom i od proizvoda bez podrijetla, set se kao cjelina smatra setom s podrijetlom, pod uvjetom da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne iznosi više od 15 % od cijene seta fco tvornica.

Članak 10.

Neutralni elementi

Da bi se odredilo je li neki proizvod s podrijetlom, nije potrebno odrediti podrijetlo sljedećih elemenata koji bi se mogli upotrebljavati tijekom njegove izrade:

(a)

energija i gorivo;

(b)

postrojenje i oprema;

(c)

strojevi i alati;

(d)

roba koja ne ulazi i koja nije namijenjena ulasku u završni sastav proizvoda.

GLAVA III.

DRŽAVNO PODRUČNI ZAHTJEVI

Članak 11.

Načelo državnog područja

1.   Uvjeti koji se odnose na stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, a koji su navedeni u glavi II., moraju se bez prekida ispunjavati u Zajednici ili na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze.

2.   Ako se roba s podrijetlom koja je iz Zajednice ili sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze izvezena u neku drugu zemlju vraća, mora ju se smatrati robom bez podrijetla, osim ako se carinskim tijelima mogu pružiti zadovoljavajući dokazi da:

(a)

je vraćena roba ista ona roba koja je izvezena; i

(b)

nije bila podvrgnuta nikakvim drugim postupcima osim onih nužnih da ju se očuva u dobrom stanju dok je bila u toj zemlji ili tijekom izvoza.

Članak 12.

Izravni prijevoz

1.   Povlašteni tretman predviđen Sporazumom primjenjuje se samo na proizvode, zadovoljavajući zahtjeve ovog Protokola, koji se prevoze izravno između Zajednice i Zapadne obale i pojasa Gaze. Međutim, proizvodi koji tvore jedinstvenu pošiljku mogu se prevoziti preko državnog područja drugih zemalja uz, ako to okolnosti nalažu, prekrcaj ili privremeno skladištenje na tim područjima pod uvjetom da ti proizvodi ostanu pod nadzorom carinskih vlasti u zemlji provoza ili skladištenja te da nisu podvrgnuti nikakvim postupcima osim istovara, ponovnog utovara i bilo kojeg postupka koji se primjenjuje da bi ih se očuvalo u dobrom stanju.

Proizvodi s podrijetlom mogu se prevoziti cjevovodom preko državnih područja drugih zemalja, osim onih Zajednice ili Zapadne obale i pojasa Gaze.

2.   Kao dokaz da su uvjeti navedeni u stavku 1. ispunjeni, carinskim tijelima zemlje uvoznice predočuje se:

(a)

jedinstvena prijevozna isprava koja obuhvaća prolazak od zemlje izvoznice kroz zemlju provoza; ili

(b)

potvrda koju izdaju carinske vlasti zemlje provoza:

i.

koja sadrži točan opis proizvoda;

ii.

u kojoj se navode datumi istovara i ponovnog utovara proizvoda i, kad se to može primijeniti, imena brodova ili ostalih upotrijebljenih prijevoznih sredstava; i

iii.

kojom se potvrđuju uvjeti pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza; ili

(c)

u nedostatku navedenog, svaka isprava koja može poslužiti kao dokaz.

Članak 13.

Izložbe

1.   Na proizvode s podrijetlom, koji su poslani na izložbu u neku zemlju, a nakon izložbe su prodani i uvoze se u Zajednicu ili na Zapadnu obalu i u pojas Gaze, pri uvozu se primjenjuju povlastice iz Sporazuma pod uvjetom da se carinskim tijelima pruže zadovoljavajući dokazi da:

(a)

je izvoznik te proizvode poslao iz Zajednice ili sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze u zemlju u kojoj se izložba održava i izložio ih ondje;

(b)

je izvoznik te proizvode prodao ili na drugi način ustupio nekoj osobi u Zajednici ili na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze;

(c)

su proizvodi poslani tijekom izložbe ili neposredno nakon njezinog održavanja u stanju u kakvom su i upućeni na izložbu; i

(d)

proizvodi nisu bili upotrijebljeni, otkada su bili poslani na izložbu, ni s kojim drugim ciljem osim radi izlaganja na izložbi.

2.   Dokaz o podrijetlu mora se izdati ili sastaviti u skladu s odredbama glave V. i podnijeti carinskim tijelima zemlje uvoznice na uobičajeni način. Na njemu se moraju navesti naziv i adresa izložbe. U slučajevima u kojima je to potrebno, može se zahtijevati dodatna dokumentacija s dokazima o uvjetima pod kojima su proizvodi bili izloženi.

3.   Stavak 1. primjenjuje se na svaku trgovačku, industrijsku, poljoprivrednu ili obrtničku izložbu, sajam ili sličnu javnu priredbu ili izlagačku priredbu koja nije organizirana u privatne svrhe u prodavaonicama niti u poslovnim prostorima radi prodaje stranih proizvoda te tijekom koje proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

GLAVA IV.

POVRAT ILI OSLOBOĐENJE

Članak 14.

Zabrana povrata ili oslobođenja od carinskih pristojbi

1.   Materijali bez podrijetla koji su bili upotrijebljeni u izradi proizvoda koji su podrijetlom iz Zajednice ili sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze, a za koje je dokaz o podrijetlu izdan ili sastavljen u skladu s odredbama glave V., u Zajednici niti na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze ne podliježu povratu niti oslobođenju od plaćanja carinskih pristojbi bilo koje vrste.

2.   Zabrana iz stavka 1. primjenjuje se na svako rješenje o djelomičnom ili potpunom povratu, otpustu ili neplaćanju carinskih pristojbi ili naknada s istovjetnim učinkom koje se u Zajednici ili na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze primjenjuje na materijale upotrijebljene u izradi, ako se, izrijekom ili u praksi, takav povrat, otpust ili neplaćanje primjenjuje kada se proizvodi dobiveni od spomenutih materijala izvoze, a ne kada se ondje zadržavaju za domaću upotrebu.

3.   Izvoznik proizvoda koji su obuhvaćeni dokazom o podrijetlu treba biti pripravan da na zahtjev carinskih vlasti, u bilo kojem trenutku, podnese sve potrebne isprave kojima se dokazuje da u vezi s materijalima bez podrijetla koji su bili upotrijebljeni u izradi predmetnih proizvoda nije bilo povrata, te da su sve carinske pristojbe ili naknade s istovjetnim učinkom, a koje se primjenjuju na takve materijale, stvarno i plaćene.

4.   Odredbe stavaka 1. do 3. primjenjuju se i u vezi s pakiranjem u smislu članka 7. stavka 2., priborom, rezervnim dijelovima i alatima u smislu članka 8. te proizvoda u setu u smislu članka 9. u slučajevima kada su takvi artikli bez podrijetla.

5.   Odredbe stavaka 1. do 4. primjenjuju se samo u vezi s onim vrstama materijala na koje se primjenjuje ovaj Sporazum. Nadalje, one ne sprečavaju primjenu sustava povrata izvoznih carina na poljoprivredne proizvode, koji se primjenjuje prilikom izvoza u skladu s odredbama Sporazuma.

6.   Odredbe ovog članka primjenjuju se od 1. siječnja 2000. i mogu se revidirati uz obostranu suglasnost.

GLAVA V.

DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 15.

Opći zahtjevi

1.   Povlastice iz ovog Sporazuma primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice prilikom njihovog uvoza na Zapadnu obalu i u pojas Gaze te na proizvode podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze prilikom njihova uvoza u Zajednicu, uz podnošenje bilo:

(a)

potvrde o prometu robe EUR.1, čiji se primjerak pojavljuje u Prilogu III.; ili

(b)

u slučajevima navedenim u članku 20. stavku 1., izjave čiji se tekst pojavljuje u Prilogu IV., a koju izvoznik daje na računu, dostavnici ili bilo kojoj drugoj komercijalnoj ispravi u kojoj se predmetni proizvodi opisuju dovoljno podrobno da bi se omogućila njihova identifikacija (u daljnjem tekstu „izjava na računu”).

2.   Neovisno o stavku 1., na proizvode s podrijetlom u smislu ovog Protokola u slučajevima navedenim u članku 25. povlastice iz ovog Sporazuma primjenjuju se bez potrebe podnošenja bilo koje od gore spomenutih isprava.

Članak 16.

Postupak izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1

1.   Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinske vlasti zemlje izvoznice na zahtjev koji je u pisanom obliku podnio izvoznik ili, na izvoznikovu odgovornost, njegov ovlašteni predstavnik.

2.   Radi toga, izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik trebaju popuniti i obrazac potvrde o prometu robe EUR.1 i obrazac zahtjeva, čiji se primjerci pojavljuju u Prilogu III. Te obrasce treba popuniti na jednom od jezika na kojima je sastavljen ovaj Sporazum kao i u skladu s odredbama domaćeg prava zemlje izvoznice. Ako se popunjavaju rukom, treba ih popuniti tintom i tiskanim slovima. Opis proizvoda mora se navesti u polju rezerviranom s tim ciljem, bez ostavljanja praznih redaka. U slučaju kad polje nije u potpunosti popunjeno, ispod posljednjeg retka opisa treba povući vodoravnu crtu, a prazni prostor prekrižiti.

3.   Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 treba biti pripravan u bilo kojem trenutku na zahtjev carinskih tijela zemlje izvoznice u kojoj se izdaje potvrda o prometu robe EUR.1 podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje status predmetnih proizvoda kao proizvoda s podrijetlom, kao i na ispunjavanje ostalih zahtjeva ovog Protokola.

4.   Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela države članice Europske zajednice ili Zapadne obale i pojasa Gaze ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima koji su podrijetlom iz Zajednice, sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze ili iz jedne od ostalih zemalja navedenih u članku 4. te ako ispunjavaju ostale zahtjeve ovog Protokola.

5.   Carinska tijela nadležna za izdavanje potvrde trebaju poduzeti sve korake potrebne za verifikaciju statusa proizvoda kao proizvoda s podrijetlom i ispunjavanja ostalih zahtjeva ovog Protokola. Radi toga, one imaju pravo zatražiti bilo koji dokaz i izvršiti bilo kakav pregled izvoznikovih računa ili bilo kakvu drugu provjeru koju smatraju prikladnom. Carinska tijela nadležna za izdavanje potvrde također trebaju osigurati da obrasci navedeni u stavku 2. budu valjano popunjeni. One posebno trebaju provjeriti je li prostor rezerviran za opis proizvoda popunjen na takav način da se isključi svaka mogućnost zloporabe putem dopisivanja.

6.   Datum izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 treba biti naznačen u polju 11. potvrde.

7.   Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinske vlasti i daju ju na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili osigura stvarni izvoz.

Članak 17.

Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1

1.   Neovisno o članku 16. stavku 7., potvrda o prometu robe EUR.1 iznimno se može izdati nakon izvoza proizvoda na koje se odnosi ako:

(a)

nije izdana u trenutku izvoza zbog pogrešaka ili nenamjernih propusta ili posebnih okolnosti; ili

(b)

ako se carinskim tijelima pruže zadovoljavajući dokazi da je potvrda o prometu robe EUR.1 izdana, ali da prilikom uvoza nije prihvaćena iz tehničkih razloga.

2.   Za provođenje stavka 1. izvoznik u svojem zahtjevu mora naznačiti mjesto i datum izvoza proizvoda na koje se odnosi potvrda o prometu robe EUR.1 te navesti razloge svojeg zahtjeva.

3.   Carinska tijela mogu naknadno izdati potvrdu o prometu robe EUR.1 tek nakon što su se uvjerile da se informacije dostavljene u izvoznikovom zahtjevu slažu s informacijama iz odgovarajuće evidencije.

4.   Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1 moraju sadržavati jednu od sljedećih napomena:

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”, „DELIVRE A POSTERIORI”, „RILASCIATO A POSTERIORI”, „AFGEGEVEN A POSTERIORI”, „ISSUED RETROSPECTIVELY”, „UDSTEDT EFTERFØLGENDE”, „ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”, „EXPEDIDO A POSTERIORI”, „EMITIDO A POSTERIORI”, „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”, „UTFÄRDAT I EFTERHAND”, „Image”.

5.   Napomene na koje upućuje stavak 4. treba unijeti u polje „primjedbe” na potvrdi o prometu robe EUR.1.

Članak 18.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

1.   U slučaju krađe, gubitka ili uništenja potvrde o prometu robe EUR.1, izvoznik može carinskim vlastima koje su izdale potvrdu podnijeti zahtjev za izdavanje duplikata izrađenog na temelju izvoznih isprava koje posjeduje.

2.   Duplikat izdan na taj način mora sadržavati jednu od sljedećih riječi:

„DUPLIKAT”, „DUPLICATA”, „DUPLICATO”, „DUPLICAAT”, „DUPLICATE”, „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”, „DUPLICADO”, „SEGUNDA VIA”, „KAKSOISKAPPALE”, „Image”.

3.   Napomena na koju upućuje stavak 2. unosi se u polje „primjedbe” na duplikatu potvrde o prometu robe EUR.1.

4.   Duplikat na kojem mora biti naznačen datum izdavanja izvorne potvrde o prometu robe EUR.1 stupa na snagu od tog datuma.

Članak 19.

Izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1 na temelju prethodno izdanog ili sastavljenog dokaza o podrijetlu

Kada se proizvode s podrijetlom stavlja pod nadzor carinske službe u Zajednici ili na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, izvorni dokaz o podrijetlu može se zamijeniti jednom ili više potvrda o prometu robe EUR.1 radi otpreme svih ili nekih od tih proizvoda negdje drugdje unutar Zajednice ili Zapadne obale i pojasa Gaze. Zamjensku (zamjenske) potvrdu (potvrde) o prometu robe EUR.1 izdaje carinska služba pod čiji su nadzor ti proizvodi stavljeni.

Članak 20.

Uvjeti za sastavljanje izjave na računu

1.   Izjavu na računu, na koju se navodi u članku 15. stavku 1. podstavku (b), može sastaviti:

(a)

odobreni izvoznik u smislu članka 21.; ili

(b)

izvoznik za pošiljku koja se sastoji od jednog ili više pakiranja koja sadrže proizvode s podrijetlom, a čija ukupna vrijednost nije veća od 6 000 ECU-a.

2.   Izjava na računu može se sastaviti ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima koji su podrijetlom iz Zajednice, sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze ili iz jedne od ostalih zemalja navedenih u članku 4. te ako ispunjavaju ostale zahtjeve ovog Protokola.

3.   Izvoznik koji sastavlja izjavu na računu treba biti pripravan u svako doba na zahtjev carinskih tijela zemlje izvoznice podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje status predmetnog proizvoda kao proizvoda s podrijetlom, kao i ispunjavanje ostalih zahtjeva ovog Protokola.

4.   Izjavu na računu izvoznik sastavlja tako da na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi, pisaćim strojem, pečatom ili pisačem ispiše izjavu, čiji se tekst pojavljuje u Prilogu IV., upotrebljavajući jednu od jezičnih inačica navedenih u tom Prilogu te u skladu s odredbama domaćeg prava zemlje izvoznice. Ako se izjava piše rukom, treba je pisati tintom i tiskanim slovima.

5.   Na izjavama na računu treba stajati rukom napisani izvorni potpis izvoznika. Međutim, od odobrenog izvoznika u smislu članka 21. ne zahtijeva se da potpiše takvu izjavu pod uvjetom da se carinskim tijelima zemlje izvoznice u pisanom obliku obveže da prihvaća potpunu odgovornost za bilo koju izjavu na računu kojom se njega identificira kao da ju je on vlastoručno potpisao.

6.   Izjavu na računu može sastaviti izvoznik prilikom izvoza proizvoda na koje se ona odnosi, ili nakon izvoza, pod uvjetom da se ona u zemlji uvoznici predoči unutar najviše dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Članak 21.

Odobreni izvoznik

1.   Carinska tijela zemlje izvoznice mogu ovlastiti svakog izvoznika koji često otprema proizvode u skladu s ovim Sporazumom za sastavljanje izjava na računu bez obzira na vrijednost predmetnih proizvoda. Izvoznik koji zatraži takvo ovlaštenje mora carinskim tijelima ponuditi sva zadovoljavajuća jamstva koja su nužna da bi se verificiralo da njegovi proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te da ispunjavaju ostale zahtjeve ovog Protokola.

2.   Carinska tijela mogu odobriti status odobrenog izvoznika pod bilo kojim uvjetima koje one smatraju prikladnima.

3.   Carinska tijela odobrenom izvozniku dodjeljuju broj carinskog ovlaštenja koji treba biti naveden na izjavi na računu.

4.   Carinska tijela nadziru na koji način odobreni izvoznik koristi ovlaštenje.

5.   Carinska tijela mogu u svako doba povući ovlaštenje. One to čine u slučajevima kada odobreni izvoznik više ne pruža jamstva na koje se upućuje u stavku 1., kada ne zadovoljava uvjete na koje upućuje stavak 2., ili kada na drugi način nepravilno koristi ovlaštenje.

Članak 22.

Valjanost dokaza o podrijetlu

1.   Dokaz o podrijetlu valjan je četiri mjeseca od datuma izdavanja u zemlji izvoznici i u navedenom se razdoblju mora podnijeti carinskim tijelima zemlje uvoznice.

2.   Dokazi o podrijetlu koji se podnose carinskim tijelima zemlje uvoznice nakon posljednjeg roka za predočenje navedenog u stavku 1. mogu se prihvatiti s ciljem primjene povlaštenog tretmana u slučajevima kad te isprave nisu bile podnesene do posljednjeg roka zbog izvanrednih okolnosti.

3.   U ostalim slučajevima predočenja sa zakašnjenjem, carinska tijela zemlje uvoznice mogu prihvatiti dokaze o podrijetlu u slučaju kad su proizvodi bili podneseni prije spomenutog posljednjeg roka.

Članak 23.

Podnošenje dokaza o podrijetlu

Dokazi o podrijetlu podnose se carinskim vlastima zemlje uvoznice u skladu s postupcima koji se primjenjuju u toj zemlji. Navedena tijela mogu zahtijevati prijevod dokaza o podrijetlu, a mogu također zahtijevati i da uvozna izjava bude popraćena iskazom uvoznika kojim izjavljuje da proizvodi udovoljavaju uvjetima koji se zahtijevaju za provedbu Sporazuma.

Članak 24.

Uvoz u djelomičnim pošiljkama

Ako se na zahtjev uvoznika i pod uvjetima koje su predvidjela carinska tijela zemlje uvoznice, rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu općeg pravila 2.(a) Harmoniziranog sustava, a koji potpadaju pod odjeljke XVI. i XVII. ili tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmoniziranog sustava, uvoze u djelomičnim pošiljkama, carinskim se tijelima prilikom uvoza prvog dijela pošiljke podnosi jedinstveni dokaz o podrijetlu takvih proizvoda.

Članak 25.

Oslobođenje od dokazivanja podrijetla

1.   Proizvodi koje u obliku malih paketa jedna privatna osoba šalje drugoj privatnoj osobi ili koji čine dio osobne prtljage putnika prihvaćaju se kao proizvodi s podrijetlom za koje se ne zahtijeva podnošenje dokaza o podrijetlu, pod uvjetom da uvoz takvih proizvoda nije trgovačke naravi i za koje je izjavljeno da udovoljavaju zahtjevima ovog Protokola te u slučajevima kada ne postoji sumnja u istinitost takve izjave. U slučaju kada se proizvodi šalju poštom, ta izjava može biti sastavljena na carinskoj deklaraciji C2/CP3 ili na listu papira u prilogu te isprave.

2.   Povremeni uvoz isključivo proizvoda za osobnu upotrebu primatelja ili putnika ili njihovih obitelji ne smatra se uvozom trgovačke naravi ako je iz naravi i količine proizvoda evidentno da ne postoji nikakva komercijalna svrha.

3.   Nadalje, ukupna vrijednost tih proizvoda ne smije biti veća od 500 ECU-a u slučaju malih paketa ili od 1 200 ECU-a u slučaju proizvoda koji čine dio osobne prtljage putnika.

Članak 26.

Dokazne isprave

Isprave na koje upućuju članak 16. stavak 3. i članak 20. stavak 3. upotrijebljene s ciljem dokazivanja da se proizvodi obuhvaćeni potvrdom o prometu robe EUR.1 ili izjavom na računu mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz Zajednice ili sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze te da ispunjavaju ostale zahtjeve ovog Protokola, mogu se , inter alia, sastojati od sljedećeg:

(a)

izravnih dokaza o postupcima koje izvoznik ili dobavljač provodi da bi dobio predmetnu robu, a koji postoje, primjerice, u njegovoj računovodstvenoj ili unutarnjoj knjigovodstvenoj evidenciji;

(b)

isprava koje su izdane ili sastavljene u Zajednici ili na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, a kojima se dokazuje status upotrijebljenih materijala kao materijala s podrijetlom, u slučajevima kada su te isprave upotrijebljene u skladu s domaćim pravom;

(c)

isprava izdanih ili sastavljenih u Zajednici ili na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze kojima se dokazuje obrada ili prerada materijala u Zajednici ili na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze kada su te isprave upotrijebljene u skladu s domaćim pravom;

(d)

potvrde o prometu robe EUR.1 ili izjave na računu kojima se dokazuje status upotrijebljenog materijala kao materijala s podrijetlom, a koje su izdane ili sastavljene u Zajednici ili na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze u skladu s ovim Protokolom.

Članak 27.

Čuvanje dokaza o podrijetlu i dokaznih isprava

1.   Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 treba najmanje tri godine čuvati isprave na koje upućuje članak 16. stavak 3.

2.   Izvoznik koji sastavlja izjavu na računu treba najmanje tri godine čuvati primjerak te izjave na računu, kao i isprave na koje upućuje članak 20. stavak 3.

3.   Carinska tijela zemlje izvoznice koja izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 trebaju najmanje tri godine čuvati obrazac zahtjeva na koje upućuje članak 16. stavak 2.

4.   Carinska tijela zemlje uvoznice trebaju najmanje tri godine čuvati potvrde o prometu robe EUR.1 i izjave na računu koje su im podnesene.

Članak 28.

Odstupanja i formalne pogreške

1.   Otkrivena neznatna odstupanja između izjava danih u dokazu o podrijetlu i onih danih u ispravama koje su podnesene carinskoj službi radi izvršavanja formalnosti za uvoz proizvoda neće ipso facto činiti dokaz o podrijetlu ništavnim i nevažećim, ako se valjano utvrdi da ta isprava uistinu odgovara podnesenim proizvodima.

2.   Očite formalne pogreške, kao što su strojopisne pogreške na dokazu o podrijetlu, ne bi trebale uzrokovati odbacivanja te isprave ako te pogreške nisu takve da bi prouzročile sumnju vezano uz točnost izjava danih u toj ispravi.

Članak 29.

Iznosi izraženi u ECU-ima

1.   Iznose u nacionalnoj valuti zemlje izvoznice koji su istovjetni iznosima izraženima u ECU-ima utvrđuje zemlja izvoznica i prosljeđuje zemljama uvoznicama putem Europske komisije.

2.   Kada su iznosi viši od odgovarajućih iznosa koje je utvrdila zemlja uvoznica, ona će ih prihvatiti ako su proizvodi fakturirani u valuti zemlje izvoznice. Kada su proizvodi fakturirani u valuti druge države članice Europske zajednice, zemlja uvoznica priznat će iznos koji joj se prijavila dotična zemlja.

3.   Iznosi koji se upotrebljavaju u bilo kojoj danoj nacionalnoj valuti trebaju predstavljati protuvrijednost u toj nacionalnoj valuti onih iznosa izraženih u ECU-ima kao na prvi radni dan u listopadu 1996. godine.

4.   Zajednički odbor na zahtjev Zajednice ili Palestinske samouprave provodi reviziju iznosa izraženih u ECU-ima i njihove protuvrijednosti u valutama država članica Europske zajednice i Zapadne obale i pojasa Gaze. Prilikom provođenja ove revizije Zajednički odbor treba osigurati da ni u kojoj nacionalnoj valuti ne dođe do smanjenja iznosa koji treba upotrijebiti te nadalje treba uzeti u obzir poželjnost očuvanja realnog učinka ograničenja. Radi toga, Zajednički odbor može odlučiti preinačiti iznose izražene u ECU-ima.

GLAVA VI.

DOGOVORI ZA UPRAVNU SURADNJU

Članak 30.

Uzajamna pomoć

1.   Carinska tijela država članica Europske zajednice i Zapadne obale i pojasa Gaze trebaju jedna drugom, putem Europske komisije, dostaviti ogledne otiske pečata koji se upotrebljavaju u njihovim carinskim službama za izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1 te adrese carinskih vlasti odgovornih za verificiranje tih potvrda i izjava na računu.

2.   Da bi se osigurala ispravna primjena ovog Protokola, Zajednica i Palestinska samouprava trebaju pomagati jedna drugoj, putem nadležnih carinskih uprava, prilikom provjeravanja vjerodostojnosti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu i točnosti informacija danih u tim ispravama.

Članak 31.

Provjera dokaza o podrijetlu

1.   Naknadne provjere dokaza o podrijetlu provode se nasumično ili kad god carinska tijela zemlje uvoznice opravdano sumnjaju u vjerodostojnost takvih isprava, status predmetnih proizvoda kao proizvoda s podrijetlom ili u ispunjavanje ostalih zahtjeva ovog Protokola.

2.   U smislu provođenja odredaba stavka 1., carinska tijela zemlje uvoznice vraćaju carinskim tijelima zemlje izvoznice potvrdu o prometu robe EUR.1 i fakturu, ako je bila podnesena, izjavu na računu, ili primjerak tih isprava navodeći, kada je to prikladno, razloge za istragu. Sve isprave i dobivene informacije koje upućuju da su informacije dane na dokazu o podrijetlu netočne proslijedit će se kao podloga uz zahtjev za provjeru.

3.   Provjeru trebaju izvršiti carinska tijela zemlje izvoznice. S tim ciljem mogu zatražiti sve dokaze i izvršiti sve inspekcije računa izvoznika ili druge provjere koje smatraju potrebnim.

4.   Ako carinska tijela zemlje uvoznice odluče obustaviti odobravanje povlaštenog tretmana predmetnim proizvodima dok čekaju rezultate provjere, uvozniku treba ponuditi puštanje proizvoda u promet sukladno svim mjerama predostrožnosti za koje se prosudi da su nužne.

5.   Carinska tijela koja zahtijevaju provjeru dobit će izvješće o rezultatima provjere čim to bude moguće. Ti rezultati moraju jasno navesti jesu li isprave vjerodostojne i mogu li se dotični proizvodi smatrati proizvodima podrijetlom iz Zajednice ili sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze te ispunjavaju li ostale zahtjeve iz ovog Protokola.

6.   Ako se u slučajevima opravdane sumnje ne dobije odgovor u roku od 10 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva za provjeru ili ako odgovor ne sadrži informacije dostatne za određivanje vjerodostojnosti dotične isprave ili stvarnog podrijetla proizvoda, carinska tijela koja su podnijela zahtjev trebaju, osim u iznimnim okolnostima, odbiti pravo na povlastice.

Članak 32.

Rješavanje sporova

U slučajevima kada u odnosu na postupke provjere iz članka 31. proizađu sporovi koje carinske vlasti koje zahtijevaju provjeru i carinske vlasti odgovorne za provođenje te provjere ne mogu riješiti ili u slučajevima kada se zbog njih dovede u pitanje tumačenje ovog Protokola, ti se sporovi podnose Zajedničkom odboru.

U svim slučajevima, sporovi između uvoznika i carinskih tijela zemlje uvoznice rješavaju se u skladu sa zakonodavstvom spomenute zemlje.

Članak 33.

Kazne

Kazne se izriču bilo kojoj osobi koja sastavi ili potakne sastavljanje isprave koja sadrži netočne informacije radi stjecanja povlaštenog tretmana za proizvode.

Članak 34.

Slobodne zone

1.   Zajednica i Palestinska samouprava trebaju poduzeti sve potrebne korake da se osigura da se proizvodi kojima se trguje pod pokrićem dokaza o podrijetlu i kod kojih se tijekom prijevoza upotrebljava slobodna zona smještena na njihovom državnom području, ne zamijene drugom robom i da se njima ne rukuje na drugačiji način osim uobičajenim postupcima kojima se sprečava njihovo propadanje.

2.   Iznimno od odredaba sadržanih u stavku 1., kada se proizvodi podrijetlom iz Zajednice ili sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze uvoze u slobodnu zonu pod pokrićem dokaza o podrijetlu i podvrgnuti su obradi ili preradi, dotične vlasti na zahtjev izvoznika izdaju novu potvrdu EUR.1 ako je provedena obrada ili prerada sukladna odredbama ovog Protokola.

GLAVA VII.

CEUTA i MELILLA

Članak 35.

Primjena Protokola

1.   Naziv „Zajednica” upotrijebljen u članku 2. ne obuhvaća Ceutu i Melillu.

2.   Kada se proizvodi podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze uvoze u Ceutu ili Melillu, na njih se u svakom pogledu primjenjuje carinski režim jednak onom koji se primjenjuje na proizvode podrijetlom iz carinskog područja Zajednice u skladu s Protokolom 2. Akta o pristupanju Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama. Za uvoz proizvoda obuhvaćenih Sporazumom, a koji su podrijetlom iz Ceute i Melille, Palestinska samouprava dodjeljuje carinski režim jednak onom koji je dodijeljen proizvodima koji se uvoze iz Zajednice i koji su podrijetlom iz Zajednice.

3.   U smislu primjene stavka 2. na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille, ovaj se Protokol primjenjuje mutatis mutandis prema posebnim uvjetima navedenim u članku 36.

Članak 36.

Posebni uvjeti

1.   Pod uvjetom da su prevezeni izravno u skladu s odredbama članka 12., sljedeći se proizvodi smatraju:

(1)

proizvodima podrijetlom iz Ceute i Melille:

(a)

proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Ceuti i Melilli;

(b)

proizvodi dobiveni u Ceuti i Melilli pri čijoj su proizvodnji upotrijebljeni proizvodi osim proizvoda navedenih u podstavku (a), pod uvjetom da:

i.

navedeni su proizvodi bili podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 5. ovog Protokola; ili da

ii.

ti su proizvodi podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze ili Zajednice u smislu ovog Protokola, pod uvjetom da su bili podvrgnuti obradi ili preradi koja nadilazi nedostatnu obradu ili preradu navedenu u članku 6. stavku 1.;

(2)

proizvodima podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze:

(a)

proizvodi koji su u cijelosti dobiveni na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze;

(b)

proizvodi dobiveni na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, pri čijoj su proizvodnji upotrijebljeni proizvodi osim proizvoda navedenih u podstavku (a), pod uvjetom da:

i.

navedeni su proizvodi bili podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 5. ovog Protokola; ili da

ii.

ti su proizvodi podrijetlom iz Ceute i Melille ili Zajednice u smislu ovog Protokola, pod uvjetom da su bili podvrgnuti obradi ili preradi koja nadilazi nedostatnu obradu ili preradu navedenu u članku 6. stavku 1.

2.   Ceuta i Melilla smatraju se jedinstvenim državnim područjem.

3.   Izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik upisuju „Zapadna obala i pojas Gaze” i „Ceuta i Melilla” u polje 2. potvrde o prometu robe EUR.1 ili u izjavi na računu. Povrh toga, u slučaju proizvoda koji su podrijetlom iz Ceute i Melille, to treba navesti u polju 4. potvrde o prometu robe EUR.1 ili u izjavi na računu.

4.   Španjolske carinske vlasti odgovorne su za primjenu ovog Protokola u Ceuti i Melilli.

GLAVA VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Izmjene Protokola

Zajednički odbor može odlučiti izmijeniti odredbe ovog Protokola.

Članak 38.

Provedba Protokola

Zajednica i Palestinska samouprava svaka posebno trebaju poduzeti korake potrebne za provedbu ovog Protokola.

Članak 39.

Roba u provozu ili na skladištu

Odredbe Sporazuma mogu se primjenjivati na robu koja je sukladna odredbama ovog Protokola, a koja se na dan stupanja Sporazuma na snagu nalazi bilo u provozu ili u Zajednici ili na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, ili je privremeno pohranjena u carinskim skladištima ili u slobodnim zonama, uz uvjet podnošenja carinskim vlastima države uvoznice, u roku od četiri mjeseca od tog datuma, potvrde EUR.1 koju su naknadno ovjerile nadležne vlasti države izvoznice, zajedno s ispravama iz kojih je vidljivo da je roba prevezena izravno.


ZAVRŠNI AKT

Opunomoćenici

EUROPSKE ZAJEDNICE,

u daljnjem tekstu „Zajednica”,

s jedne strane. i

opunomoćenici

PALESTINSKE OSLOBODILAČKE ORGANIZACIJE (PLO) ZA DOBROBIT PALESTINSKE SAMOUPRAVE NA ZAPADNOJ OBALI I U POJASU GAZE,

u daljnjem tekstu „Palestinska samouprava”,

s druge strane,

koji su se sastali u Bruxellesu 24. veljače 1997. radi potpisivanja Euro-mediteranskog privremenog sporazuma o pridruživanju na području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze s druge strane, u daljnjem tekstu „Euro-mediteranski privremeni sporazum o pridruživanju” usvojili su sljedeće tekstove:

 

Euro-mediteranski privremeni sporazum o pridruživanju, njegove priloge i sljedeće protokole:

Protokol 1.

o dogovorima koji se primjenjuju na uvoze poljoprivrednih proizvoda koji su podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze u Zajednicu,

Protokol 2.

o dogovorima koji se primjenjuju na uvoze poljoprivrednih proizvoda koji su podrijetlom iz Zajednice na Zapadnu obalu i u pojas Gaze,

Protokol 3.

o definiciji pojma „proizvod s podrijetlom” i metodama upravne suradnje.

Opunomoćenici Zajednice i opunomoćenici Palestinske samouprave usvojili su tekstove izjava koji su navedeni u nastavku i priloženi ovom Završnom aktu:

 

Zajednička deklaracija o intelektualnom, industrijskom i trgovačkom vlasništvu (članak 33. ovog Sporazuma);

 

Zajednička deklaracija o članku 55. ovog Sporazuma;

 

Zajednička deklaracija o članku 58. ovog Sporazuma;

 

Zajednička deklaracija o decentraliziranoj suradnji;

 

Zajednička deklaracija o članku 67. ovog Sporazuma;

 

Zajednička deklaracija o članku 70. ovog Sporazuma;

 

Zajednička deklaracija o zaštiti podataka;

 

Zajednička deklaracija o programu potpore palestinskoj industriji;

i, u pogledu Protokola 3. što se tiče definiranja pojma „proizvod s podrijetlom” i metodama upravne suradnje, sljedeće Zajedničke deklaracije:

1.

Zajednička deklaracija o Kneževini Andori;

2.

Zajednička deklaracija o Republici San Marinu.

Opunomoćenici Zajednice i opunomoćenici Palestinske samouprave također su primili na znanje Sporazum u obliku razmjene niže spomenutih nota koje su priložene ovom Završnom aktu:

 

Sporazum u obliku razmjene nota između Zajednice i Palestinske samouprave koji se odnosi na članak 1. Protokola 1. i tiče se uvoza u Zajednicu svježeg rezanog cvijeća i cvjetnih pupoljaka koji potpadaju pod potpoglavlje 0603 10 Zajedničke carinske tarife.

Opunomoćenici Palestinske samouprave primili su na znanje Deklaraciju Europske zajednice spomenutu u nastavku i priloženu ovom Završnom aktu:

 

Deklaracija o kumulaciji podrijetla.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems. Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addi ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

ZAJEDNIČKE DEKLARACIJE

Zajednička deklaracija o intelektualnom, industrijskom i trgovačkom vlasništvu (članak 33. ovog Sporazuma)

U smislu ovog Sporazuma, intelektualno, industrijsko i trgovačko vlasništvo uključuje posebno autorsko pravo, uključujući autorsko pravo u računalnim programima i srodna prava, patente, industrijski dizajn, zemljopisne oznake, uključujući nazive podrijetla, robne i uslužne marke, topografije integriranih sklopova, kao i zaštitu od nelojalnog tržišnog natjecanja kako se navodi u članku 10.a Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva (Stockholmski akt, 1967.) te zaštitu neobjavljenih informacija o tehnološkom znanju i iskustvu.

Zajednička deklaracija o članku 55. ovog Sporazuma

Stranke ponovno potvrđuju svoju predanost mirovnom procesu na Bliskom istoku i uvjerenje da bi se mir trebao konsolidirati putem regionalne suradnje. Zajednica je pripravna poduprijeti zajedničke projekte razvoja koje su podnijele Palestinska samouprava i ostale regionalne stranke, sukladno odgovarajućim tehničkim i proračunskim postupcima Zajednice.

Stranke ponovno potvrđuju da Sporazum čini dio procesa pokrenutog na konferenciji u Barceloni 27. studenog 1995. godine i da je dvostrana suradnja između Europske zajednice i Palestinske samouprave dopuna regionalnoj suradnji koja se odvija u kontekstu Euro-mediteranskog partnerstva.

Zajednička deklaracija o članku 58. ovog Sporazuma

Stranke su suglasne da pristup zaposlenju ne bude uključen u okvir programa razmjene mladeži.

Zajednička deklaracija o decentraliziranoj suradnji

Stranke ponovno potvrđuju važnost koju pridaju programima decentralizirane suradnje kao načinu poticanja razmjene iskustva i prijenosa znanja u mediteranskoj regiji te između Europske zajednice i njenih mediteranskih partnera.

Zajednička deklaracija o članku 67. ovog Sporazuma

Kada se primjenjuje postupak arbitraže, stranke će nastojati osigurati da Zajednički odbor imenuje trećeg arbitra u roku od dva mjeseca nakon imenovanja drugog arbitra.

Zajednička deklaracija o članku 70. ovog Sporazuma

1.

Stranke su suglasne da, u smislu tumačenja i primjene ovog Sporazuma, slučajevi od posebne žurnosti na koje se upućuje u članku 70. Sporazuma znače slučajeve u kojima jedna od dviju stranki prekrši Sporazum u značajnoj mjeri. Značajno kršenje Sporazuma obuhvaća:

neprihvaćanje Sporazuma kada takvo neprihvaćanje nije u skladu s općim propisima međunarodnog prava,

kršenje osnovnih elemenata Sporazuma navedenih u njegovu članku 2.

2.

Stranke su suglasne da su odgovarajuće mjere na koje se upućuje u članku 70. mjere koje se poduzimaju u skladu s međunarodnim pravom. Ako jedna stranka poduzme mjeru u slučaju posebne žurnosti u primjeni članka 70., druga se stranka može pozvati na postupak za rješavanje spora.

Zajednička deklaracija o zaštiti podataka

Stranke su suglasne da zaštita podataka bude zajamčena u svim područjima u kojima je predviđena razmjena osobnih podataka.

Zajednička deklaracija o programu potpore palestinskoj industriji

Stranke su suglasne da se palestinskoj industriji stavi na raspolaganje program potpore, osmišljen radi njegovanja i razvijanja kapaciteta palestinskog sektora industrije.

Zajednica nudi pristup sredstvima za osnivanje i početak rada poduzeća i kapitalu za palestinska poduzeća na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze. To uključuje program Ulagački partneri Europske zajednice (European Community Investment Partners (ECIP), koji osigurava pomoć kod pokrivanja troškova za pokretanje poduzeća kao što su studija izvedivosti i tehnička pomoć te, u nekim slučajevima, pristup financiranju za zajedničke pothvate. Financiranje zajmova, posebno za malo i srednje poduzetništvo, kroz obnovljivi fond kojime upravlja Palestinski fond za razvoj (Palestinian Development Fund), također je raspoloživo na temelju nepovratne pomoći koju osigurava Zajednica. Europska investicijska banka nudi financiranje zajmova i rizični kapital na palestinsko poslovanje putem lokalnih banaka.

Zajednica je osnovala Centar za razvoj privatnog sektora (Centre for Private Development) na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze sa svrhom pružanja podrške, izobrazbe i savjeta u sektoru palestinske industrije vezano uz pokretanje poduzeća, izradu poslovnog plana, upravljanje, strategiju i marketing poduzeća.

Zajednica priznaje da palestinska industrija mora tražiti tržišta u inozemstvu. Stoga se sadašnjim sporazumom dopušta bescarinski pristup palestinskih industrijskih proizvoda tržištima Europske zajednice. Stoga su dostupni Palestinski centar poduzetništva (The Palestinian Enterprise Centre) i, unutar njega, Euro- centar, radi promicanja i olakšavanja međusobnih kontakta i zajedničkih pothvata europske i palestinske industrije kroz partnerska događanja (programi Euro-Partenariat, Med-Partenariat i Med-Enterprise) i na razne druge načine (primjerice, putem mreža BC- i BRE) koji su povremeno na raspolaganju.

Zajednica također priznaje da palestinska industrija pati od manjka osnovne gospodarske infrastrukture. Primjećujući da se, u kontekstu pomoći koju Zajednica pruža razvoju Zapadne obale i pojasa Gaze, dio te pomoći može osigurati za potporu palestinske industrije, Zajednica će razmotriti zahtjeve Palestinske samouprave prema kojima bi se dio tih fondova, u obliku nepovratne pomoći ili zajmova, mogao posvetiti oporavku vitalnih elemenata gospodarske infrastrukture.

U okviru gospodarske suradnje predviđene tekućim Sporazumom, stranke će redovito razmjenjivati gledišta kako bi utvrdile na koji bi se način područje mehanizama potpore opisanih u ovoj Deklaraciji, kao i bilo kojih drugih koji bi mogli postati raspoloživi, mogao najučinkovitije kombinirati da bi se pružila najprikladnija podrška palestinskoj industriji.

Zajednička deklaracija o Kneževini Andori

1.

Palestinska samouprava prihvaća proizvode koji su podrijetlom iz Kneževine Andore, a koji potpadaju pod poglavlja 25. do 97. Harmoniziranog sustava, kao proizvode koji su podrijetlom iz Zajednice u smislu ovog Sporazuma.

2.

Protokol 3. primjenjuje se mutatis mutandis s ciljem definiranja statusa podrijetla gore spomenutih proizvoda.

Zajednička deklaracija o Republici San Marinu

1.

Palestinska samouprava prihvaća proizvode koji su podrijetlom iz Republike San Marina kao proizvode koji su podrijetlom iz Zajednice u smislu ovog Sporazuma.

2.

Protokol 3. primjenjuje se mutatis mutandis s ciljem definiranja statusa podrijetla gore spomenutih proizvoda.


SPORAZUM U OBLIKU RAZMJENE NOTA

između Zajednice i Palestinske samouprave, a koji se odnosi na članak 1. Protokola 1. i tiče se uvoza u Zajednicu svježeg rezanog cvijeća i cvjetnih pupoljaka koji potpadaju pod potpoglavlje 0603 10 Zajedničke carinske tarife

Poštovani gospodine,

Zajednica i Palestinska samouprava sporazumjele su se o sljedećemu:

Članak 1. Protokola 1. osigurava ukidanje carinskih pristojbi na uvoz u Zajednicu rezanog cvijeća i cvjetnih pupoljaka, svježih, koji potpadaju pod potpoglavlje 0603 10 Zajedničke carinske tarife i koji su podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze, sukladno ograničenju na 1 500 tona.

Palestinska samouprava obvezuje se da će se pridržavati niže navedenih uvjeta za uvoz u Zajednicu ruža i karanfila koji ispunjavaju uvjete za ukidanje ove carinske tarife:

razina cijene uvoza u Zajednicu mora iznositi najmanje 85 % razine cijene istih proizvoda u Zajednici tijekom istih razdoblja,

palestinska razina cijene određuje se bilježenjem cijena uvezenih proizvoda na reprezentativnim uvoznim tržištima Zajednice,

razina cijene u Zajednici temelji se na proizvođačkim cijenama zabilježenim na reprezentativnim tržištima država članica koje su glavni proizvođači,

razine cijena bilježe se svaka dva tjedna i uspoređuju u odnosu na količine na koje se odnose. Ova je odredba važeća za cijene Zajednice i za palestinske cijene,

kako za proizvođačke cijene u Zajednici tako i za uvozne cijene palestinskih proizvoda, ruže s velikim cvjetovima razlikuju se od ruža s malim cvjetovima te karanfili s jednim cvijetom od karanfila s više cvjetova,

ako je razina palestinske cijene za svaku pojedinačnu vrstu proizvoda niža od 85 % od razine cijene Zajednice, carinske se povlastice ukidaju. Zajednica će ponovno uspostaviti carinsku povlasticu kada se zabilježi da razina palestinske cijene iznosi 85 % ili više od razine cijene Zajednice.

Bio bih Vam zahvalan kada biste potvrdili da je Palestinska samouprava suglasna sa sadržajem ovog pisma.

Molim Vas, gospodine, primite izraze mog najdubljeg poštovanja.

U ime Vijeća Europske unije

Poštovani gospodine,

Čast mi je potvrditi primitak Vašeg pisma s današnjim datumom u kojem stoji kako slijedi:

„Zajednica i Palestinska samouprava sporazumjele su se o sljedećemu:

Članak 1. Protokola 1. osigurava ukidanje carinskih pristojbi na uvoz u Zajednicu rezanog cvijeća i cvjetnih pupoljaka, svježih, koji potpadaju pod potpoglavlje 0603 10 Zajedničke carinske tarife i koji su podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze, sukladno ograničenju na 1 500 tona.

Palestinska samouprava obvezuje se da će se pridržavati niže navedenih uvjeta za uvoz u Zajednicu ruža i karanfila koji ispunjavaju uvjete za ukidanje ove carinske tarife:

razina cijene uvoza u Zajednicu mora iznositi najmanje 85 % razine cijene istih proizvoda u Zajednici tijekom istih razdoblja,

palestinska razina cijene određuje se bilježenjem cijena uvezenih proizvoda na reprezentativnim uvoznim tržištima Zajednice,

razina cijene u Zajednici temelji se na proizvođačkim cijenama zabilježenima na reprezentativnim tržištima država članica koje su glavni proizvođači,

razine cijena bilježe se svaka dva tjedna i uspoređuju u odnosu na količine na koje se odnose. Ova je odredba važeća za cijene Zajednice i za palestinske cijene,

kako za proizvođačke cijene u Zajednici tako i za uvozne cijene palestinskih proizvoda, ruže s velikim cvjetovima razlikuju se od ruža s malim cvjetovima te karanfili s jednim cvijetom od karanfila s više cvjetova,

ako je razina palestinske cijene za bilo koju pojedinačnu vrstu proizvoda niža od 85 % od razine cijene Zajednice, carinske se povlastice ukidaju. Zajednica će ponovno uspostaviti carinsku povlasticu kada se zabilježi da razina palestinske cijene iznosi 85 % ili više od razine cijene Zajednice.

Bio bih Vam zahvalan kada biste potvrdili da je Palestinska samouprava suglasna sa sadržajem ovog pisma.”

Pripala mi je čast potvrditi da je Palestinska samouprava suglasna sa sadržajem Vašeg pisma.

Molim Vas, gospodine, primite izraze mog najdubljeg poštovanja.

Za Palestinsku samoupravu


DEKLARACIJA EUROPSKE ZAJEDNICE

Deklaracija o kumulaciji podrijetla

Sukladno razvoju političke situacije, ako te kada Palestinska samouprava i jedna od mediteranskih zemalja ili više njih zaključe sporazume o uspostavljanju međusobne slobodne trgovine, Europska zajednica spremna je provesti kumulaciju podrijetla u svojim trgovinskim sporazumima s tim zemljama.


Top