EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A1223(21)

Sporazum o javnim nabavama

OJ L 336, 23.12.1994, p. 273–289 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 038 P. 275 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 038 P. 275 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 372 - 389
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 372 - 389
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 360 - 377
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 372 - 389
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 372 - 389
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 372 - 389
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 372 - 389
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 372 - 389
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 372 - 389
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 010 P. 273 - 289
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 010 P. 273 - 289
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 074 P. 295 - 312

In force

11/Sv. 74

HR

Službeni list Europske unije

295


21994A1223(21)


L 336/273

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PRILOG 4.

SPORAZUM O JAVNIM NABAVAMA

STRANKE OVOG SPORAZUMA (dalje u tekstu „stranke”),

PREPOZNAJUĆI potrebu stvaranja učinkovitoga multilateralnog sustava prava i obveza uodnosu na zakone, propise, postupke i praksu u vezi s javnim nabavama, s ciljempostizanja veće liberalizacije i povećanja svjetske trgovine i poboljšanja međunarodnogokvira odvijanja svjetske trgovinske razmjene;

PREPOZNAJUĆI da se zakoni, propisi, postupci i praksa u vezi s javnim nabavama ne smijuizrađivati, usvajati ili primjenjivati na strane ili domaće proizvode i usluge i nastrane i domaće dobavljače tako da se štite domaći proizvodi ili usluge ili domaćidobavljači te da se ne smije diskriminirati strani proizvodi ili usluge niti stranidobavljači;

PREPOZNAJUĆI da je poželjno osigurati transparentnost zakona, propisa, postupaka i prakseu vezi s javnim nabavama;

PREPOZNAJUĆI potrebu usvajanja međunarodnih postupaka obavješćivanja, savjetovanja,nadzora i rješavanja sporova kako bi se osiguralo pošteno, brzo i učinkovito provođenjemeđunarodnih odredaba o javnim nabavama i održala ravnoteža prava i obveza na najvišojmogućoj razini;

PREPOZNAJUĆI da je potrebno uzeti u obzir razvojne, financijske i trgovinske potrebezemalja u razvoju, posebno onih najslabije razvijenih;

ŽELEĆI, u skladu sa stavkom 6. točkom (b) članka IX. Sporazuma o javnim nabavamasklopljenog 12. travnja 1979., kako je izmijenjen 2. veljače 1987., proširiti i poboljšati Sporazum na temeljuuzajamnog reciprociteta i proširiti područje djelovanja Sporazuma da obuhvati i ugovoreo uslugama;

ŽELEĆI potaknuti da Sporazum prihvate i da mu pristupe vlade koje nisu potpisniceSporazuma;

NAKON VOĐENJA daljnjih pregovora oko postizanja tih ciljeva,

SPORAZUMNE SU:

Članak 1.

Područje djelovanja i opseg

1.   Ovaj se Sporazum primjenjuje na sve zakone, propise, postupke ili praksu uvezi s nabavama koje poduzimaju subjekti obuhvaćeni ovim Sporazumom, kako jenavedeno u Dodatku I. (1)

2.   Ovaj se Sporazum primjenjuje na nabave svim ugovornim načinima, uključujućii metode poput kupovine ili leasinga, unajmljivanja ilikupnjom na kredit, sa ili bez mogućnosti kupovine, uključujući sve kombinacijeproizvoda i usluga.

3.   Kad subjekti u vezi s nabavama koje su obuhvaćene ovim Sporazumom trebaju uskladu s određenim potrebama dodijeliti ugovore poduzećima koja nisu uvrštena uDodatak I., za takve se nabave primjenjuje mutatismutandis članak III.

4.   Ovaj se Sporazum primjenjuje na sve ugovore o nabavama u vrijednosti nemanjoj od relevantne granične količine navedene u Dodatku I.

Članak II.

Procjena ugovora

1.   Sljedeće odredbe primjenjuju se u procjeni vrijednosti ugovora (2) za potrebe provedbe ovog Sporazuma.

2.   Kod procjene se uzimaju u obzir svi oblici naplata, uključujući sve premije,pristojbe, provizije i aktivne kamate.

3.   Odabir metode procjene subjekt neće koristiti, niti će dijeliti potrebunabave, s namjerom da izbjegne primjenu ovog Sporazuma.

4.   Ako pojedinačna potreba za nabavom ima za posljedicu dodjelu više odjednog ugovora, ili ako se ugovori dodjeljuju u posebnim dijelovima, osnovaprocjene će biti:

(a)

stvarna vrijednost sličnih sukcesivnih ugovora koji susklopljeni tijekom prethodne fiskalne godine ili prethodnih 12mjeseci, prilagođena, kad je to moguće, očekivanim promjenamakoličine i vrijednosti tijekom dodatnog razdoblja od 12mjeseci;

ili

(b)

procijenjena vrijednost sukcesivnih ugovora u fiskalnoj godiniili 12 mjeseci nakon početnoga ugovora.

5.   U slučaju ugovora za zakup, najam ili kupovine na kredit proizvoda iliusluga, ili u slučaju ugovora u kojima nije specificirana ukupna cijena,osnova za procjenu je sljedeća:

(a)

u slučaju ugovora s čvrsto utvrđenim uvjetima, kad je njihovrok 12 mjeseci ili manje, ukupna vrijednost ugovora za vrijemenjihova trajanja, ili, kad su rokovi duži od 12 mjeseci, njihovaukupna vrijednost uključujući i procijenjenu preostaluvrijednost;

(b)

u slučaju ugovora na neodređeni rok, mjesečna otplatna ratapomnožena s 48.

U slučaju bilo kakve dvojbe, treba koristiti drugu osnovu za procjenu, tojest (b).

6.   U slučaju kad je u planiranoj nabavi navedena potreba klauzule o opciji,osnova za procjenu je ukupna vrijednost najviše dopustive nabave, uključujućineobveznu kupovinu.

Članak III.

Tretman domaćih i nediskriminacija

1.   U odnosu na sve zakone, propise, postupke i praksu u vezi s javnimnabavama koje su obuhvaćene ovim Sporazumom, svaka će stranka odmah ibezuvjetno osigurati proizvodima, uslugama i dobavljačima drugih stranakakoji nude proizvode ili usluge stranaka, tretman koji nije ništa manjepovoljan od:

(a)

predviđenog za domaće proizvode, usluge i dobavljače;

i

(b)

predviđenog za proizvode, usluge i dobavljače bilo koje drugeStranke.

2.   U odnosu na sve zakone, propise, postupke i praksu u vezi s javnimnabavama koje su obuhvaćene ovim Sporazumom, svaka će strankaosigurati:

(a)

da njezini subjekti ne tretiraju lokalne dobavljačenepovoljnije od ostalih lokalnih dobavljača na temelju stupnjanjihove inozemne povezanosti ili vlasništva;

i

(b)

da njezini subjekti ne diskriminiraju lokalne dobavljače natemelju države proizvodnje roba ili usluga koje se isporučuju,pod uvjetom da je država proizvodnje stranka u Sporazumu uskladu s odredbama članka IV.

3.   Odredbe stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na carine i pristojbe bilo kojevrste uvedene za uvoz ili s njime povezane, načinom ubiranja takvih carina ipristojbi, drugih uvoznih propisa i formalnosti, kao i mjera koje utječu natrgovinu uslugama osim zakona, propisa, postupaka i prakse u vezi s javnimnabavama obuhvaćenim ovim Sporazumom.

Članak IV.

Pravila podrijetla

1.   Stranka neće primjenjivati pravila podrijetla na proizvode ili uslugeuvezene ili isporučene za potrebe javne nabave obuhvaćene ovim Sporazumom oddrugih stranaka, koja su različita od pravila podrijetla koja se primjenjuju uuobičajenim trgovinskim razmjenama a u vrijeme takve transakcije i na uvoz iliisporuke istoga proizvoda ili usluga od istih stranaka.

2.   Po zaključivanju radnoga programa usklađivanja pravila podrijetla za robe,koje se poduzima u okviru Sporazuma o pravilima podrijetla u Prilogu 1.ASporazuma o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (dalje u tekstu„SporazumWTO-a”) i pregovora uvezi s trgovinom usluga, stranke će prema potrebi uzimati u obzir rezultate togaradnoga programa i tih pregovora kod izmjene stavka 1.

Članak V.

Poseban i povoljniji tretman zemalja u razvoju

1.   Stranke će kod primjene i provedbe ovog Sporazuma, putem odredabanavedenih u ovom članku, uredno voditi računa o razvojnim, financijskimi trgovinskim potrebama zemalja u razvoju, posebno o najslabijerazvijenim zemljama, u njihovim potrebama da:

(a)

sačuvaju poziciju svoje platne bilance i osiguraju razinuzaliha koja odgovara primjeni programa gospodarskogarazvoja;

(b)

potiču uspostavu ili razvoj domaće industrije uključujućirazvoj male privrede i kućne radinosti u ruralnim ilizaostalim područjima; kao i gospodarski razvoj ostalihsektora gospodarstva;

(c)

podupiru industrijska postrojenja tako dugo dok ona upotpunosti ili većim dijelom ovise o javnim nabavama;

i

(d)

potiču njihov gospodarski razvoj putem regionalnih iliglobalnih dogovora između zemalja u razvoju predstavljenihna Ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinskeorganizacije (dalje u tekstu „WTO”), koja u tom pogledunije izrazila neslaganje

2.   Dosljedno odredbama ovog Sporazuma, svaka će stranka, pripremajućiprovedbu zakona, propisa i postupaka koji se odnose na javne nabave,omogućivati rast uvoza iz zemalja u razvoju, imajući na umu posebne problemenajslabije razvijenih zemalja' kao i zemalja na niskom stupnju gospodarskograzvoja.

3.   Kako bi se osiguralo da se zemlje u razvoju mogu pridržavati Sporazumaprema uvjetima koji odgovaraju njihovim razvojnim, financijskim itrgovinskim potrebama, uredno će se voditi računa o ciljevima navedenim ustavku 1. tijekom pregovora o nabavama zemalja u razvoju koje će bitiobuhvaćene odredbama ovog Sporazuma. Razvijene zemlje, pripremajući popiseobuhvaćenosti iz odredaba ovog Sporazuma, nastojat će uključiti i subjektekoji dobavljaju proizvode i usluge od interesa za izvoz u zemlje urazvoju.

4.   Pojedina zemlja u razvoju može dogovoriti s ostalim sudionicima upregovorima u okviru ovog Sporazuma uzajamno prihvatljiva izuzeća od pravilao nacionalnom tretmanu u vezi s određenim subjektima, proizvodima iliuslugama obuhvaćenima popisima uzimajući u obzir posebne okolnosti svakogpojedinog slučaja. U takvim pregovorima, aspekti navedeni u podstavku 1.točki (a) do točke (c) uzimat će se u obzir na prikladan način. Pojedinazemlja u razvoju koja sudjeluje u regionalnim i globalnim dogovorima izmeđuzemalja u razvoju navedenim u podstavku 1. točki (d) može također dogovoritiizuzeća u svojim popisima, uzimajući u obzir posebne okolnosti svakogpojedinog slučaja, vodeći računa između ostalog o propisima o javnimnabavama predviđenima u dotičnim regionalnim i globalnim dogovorima iposebno, o proizvodima ili uslugama koji mogu biti predmetom zajedničkihprograma industrijskoga razvoja.

5.   Poslije stupanja na snagu ovog Sporazuma, stranka-zemlja u razvoju možepromijeniti popise područja djelovanja u skladu s odredbama za promjenetakvih popisa koje sadrži stavak 6. članka XXIV., uzimajući u obzir njezinrazvoj, financijske i trgovinske potrebe, ili može zatražiti od Odbora zajavne nabave (dalje u tekstu „Odbor”) da odobri izuzeće od pravila o nacionalnomtretmanu za određene subjekte, proizvode ili usluge uvrštene u njezinepopise obuhvaćenosti, vodeći računa o posebnim okolnostima svakog pojedinogslučaja i uzimajući u obzir odredbe podstavka 1. točke (a) do točke (c).Poslije stupanja na snagu ovog Sporazuma, stranka-zemlja u razvoju možezatražiti od Odbora da odobri izuzeće određenih subjekata, proizvoda iliusluga u njezinu popisu obuhvaćenosti s obzirom na njezino sudjelovanje uregionalnim ili globalnim dogovorima između zemalja u razvoju, uzimajući uobzir posebne okolnosti svakog pojedinog slučaja i vodeći računa o odredbamapodstavka 1. točke (d). Svaki zahtjev stranke-zemlje u razvoju upućen Odboruu vezi s promjenom popisa mora ispratiti dokumentacija relevantna za zahtjevili informacije neophodne za razmatranje toga predmeta.

6.   Stavci 4. i 5. primjenjuju se mutatis mutandis nazemlje u razvoju koje pristupaju ovom Sporazumu nakon što je on stupio nasnagu.

7.   Tako dogovorena izuzeća kako je navedeno u stavcima 4., 5. i 6.podliježu ponovnoj provjeri u skladu s odredbama stavka 14.

8.   Svaka stranka-razvijena zemlja, na zahtjev, pruža svu tehničku pomoćkoja se bude smatrala potrebnom strankama-zemljama u razvoju u rješavanjuproblema u području javnih nabava.

9.   Pomoć koja se pruža na temelju nediskriminacije međustrankama-zemljama u razvoju, odnosi se između ostalog na:

rješavanja određenih tehničkih problema u vezi s dodjelomodređenog ugovora;

i

sve ostale probleme za koje se stranka koja podnosi zahtjev idruga stranka dogovore da žele rješavati u kontekstu tepomoći.

10.   Tehnička pomoć iz stavaka 8. i 9. uključuje i prijevod kvalifikacijskedokumentacije te ponuda dobavljača stranaka iz zemlje u razvoju na službenijezik WTO-a koji je subjekt imenovao, osim ako stranke-razvijene zemlje nesmatraju prijevod opterećenjem, pa će se u tom slučaju dati objašnjenjestrankama-zemljama u razvoju, na njihovo traženje upućenostrankama-razvijenim zemljama ili njihovim subjektima.

11.   Stranke-razvijene zemlje osnivat će, pojedinačno ili zajednički,informacijske centre koji će odgovarati na razumne zahtjeve stranaka-zemaljau razvoju za informacijama koje se odnose, između ostalog, na zakone,propise, postupke i praksu u vezi s javnom nabavom, obavijesti onamjeravanim nabavama koje su objavljene, adrese subjekata obuhvaćenihSporazumom, kao i vrstu i količinu proizvoda ili usluga koji se nabavljajuili će se nabavljati, uključujući sve dostupne informacije o budućimnadmetanjima. Odbor također može osnovati informacijski centar.

12.   Uzimajući u obzir stavak 6. Odluke o UGOVORNIM STRANKAMA GATT-a 1947 od28. studenoga 1979. o Posebnom i povoljnijemtretmanu, reciprocitetu i cjelovitijem sudjelovanju zemalja u razvoju (BLSD26S/203-205), poseban se tretman odobrava strankama-najslabije razvijenimzemljama i dobavljačima u tim strankama s obzirom na proizvode i uslugeporijeklom iz tih stranaka, u okviru svih općih ili posebnih mjera u koriststranaka zemalja u razvoju. Pojedina stranka može također odobritipovlastice ovog Sporazuma dobavljačima u najslabije razvijenim zemljama kojenisu stranke, u odnosu na proizvode ili usluge podrijetlom iz tihzemalja.

13.   Svaka će stranka-razvijena zemlja na zahtjev pružati pomoć koju onasmatra odgovarajućom potencijalnim ponuditeljima iz najslabije razvijenihzemalja pri podnošenju ponuda i odabiru proizvoda ili usluga koji bi moglibiti od interesa njezinim subjektima, kao i dobavljačima iz najslabijerazvijenih zemalja, te im isto tako pomagati kod zadovoljavanja tehničkihpropisa i normi u vezi s proizvodima ili uslugama koji su predmet planiranenabave.

14.   Odbor godišnje provjerava funkcioniranje i učinkovitost ovog članka, aposlije svake treće godine njegove primjene na temelju izvješća kojedostavljaju stranke provodi cjelovitiju provjeru kako bi procijenio njegovuučinkovitost. Kao dio provjera svake treće godine, i s ciljem postizanjanajbolje moguće provedbe odredaba ovog Sporazuma, uključujući posebno članakIII., i, nakon što je uzeo u obzir razvoj, financijsko i trgovinsko stanjedotičnih zemalja u razvoju, Odbor će ispitati trebaju li se izuzećapredviđena u skladu s odredbama stavaka 4. do 6. ovog članka promijeniti iliproširiti.

15.   Tijekom daljnjih krugova pregovora u skladu s odredbama stavka 7. člankaXXIV., sve će stranke-zemlje u razvoju razmotriti mogućnost proširivanjasvojih popisa opsega, uzimajući u obzir svoje gospodarsko, financijsko itrgovinsko stanje.

Članak VI.

Tehničke specifikacije

1.   Tehničke specifikacije kojima se utvrđuju svojstva proizvoda ili usluga kojise nabavljaju, kao što su kvaliteta, učinci, sigurnost i obilježavanje, iliprocesi i načini njihove proizvodnje, te kriteriji u vezi s postupkomocjenjivanja sukladnosti koje su propisali subjekti koji provode nabavu, neće seizrađivati, prihvaćati ili primjenjivati radi ili s namjerom stvaranjanepotrebnih prepreka međunarodnoj trgovini.

2.   Tehničke specifikacije koje propisuju subjekti koji provode nabave bitće, prema potrebi:

(a)

prema kriteriju učinaka, radije nego prema izvedbama iliopisanim svojstvima; i

(b)

utemeljene na međunarodnim normama, ako one postoje; usuprotnom, na nacionalnim tehničkim propisima (3), priznatim nacionalnim normama (4), ili propisima o gradnji.

3.   U njima nema odredaba ili upućivanja na neku određenu trgovačku robnu markuili trgovački naziv, patent, model ili vrstu, posebno podrijetlo, proizvođačaili dobavljača, osim ako nema dovoljno preciznog ili razumljivog načina da seopišu zahtjevi za kupovinu i pod uvjetom da se riječi kao „ili ekvivalent” uključe u natječajnudokumentaciju.

4.   Subjekti neće tražiti ili prihvaćati, na način koji bi mogao sprečavatinadmetanje, savjete koji se mogu koristiti u izradi specifikacija za određenunabavu od tvrtke koja može imati trgovački interes u nabavi.

Članak VII.

Postupak nadmetanja

1.   Svaka stranka jamči da se postupci nadmetanja njezinih subjekata primjenjujunediskriminativno i da su sukladni odredbama sadržanima u člancima VII. doXVI.

2.   Subjekti neće pružati pojedinim dobavljačima informacije u vezi s određenomnabavom na način koji bi mogao spriječiti nadmetanje.

3.   Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

Otvoreni postupci nadmetanja su postupci u okviru kojih svizainteresirani dobavljači mogu podnijeti ponude.

(b)

Selektivni postupci nadmetanja su postupci u okviru kojih,sukladno stavku 3. članka X., ponude mogu podnijeti onidobavljači koje je subjekt pozvao da to učine.

(c)

Ograničeni postupci nadmetanja su postupci u okviru kojihsubjekt pojedinačno kontaktira s dobavljačima, samo premauvjetima navedenim u članku XV.

Članak VIII.

Kvalifikacija dobavljača

U procesu kvalifikacije dobavljača, subjekti neće diskriminirati pojedinedobavljače drugih stranaka u odnosu na druge ili dobavljače drugih stranaka udonosu na domaće dobavljače. Postupci kvalifikacije odvijaju se u skladu sasljedećim:

(a)

svi uvjeti za sudjelovanje u postupku nadmetanja objavljuju se uprimjerenom roku, kako bi se omogućilo zainteresiranim dobavljačimada započnu i, u mjeri koja odgovara primjerenoj učinkovitoj provedbipostupka nabave, dovrše postupak kvalifikacije;

(b)

uvjeti za sudjelovanje u postupku nadmetanja bit će ograničeni naone koji su bitni kako bi se osigurala sposobnost tvrtke da ispunipredmetni ugovor. Svi uvjeti za sudjelovanje čije se ispunjenjetraži od dobavljača, uključujući financijska jamstva, tehničkekvalifikacije i informacije potrebne za utvrđivanje financijske,komercijalne i tehničke sposobnosti dobavljača, kao i potvrdakvalifikacija, ne smiju biti nepovoljniji za dobavljače drugihstranaka nego za domaće dobavljače niti smiju diskriminiratipojedine dobavljače drugih stranaka. Financijska, komercijalna itehnička sposobnost dobavljača procjenjuje se na temelju globalnihposlovnih aktivnosti dobavljača, kao i njegove aktivnosti nadržavnom području subjekta koji se bavi nabavom, vodeći računa opravnoj povezanosti između dobavljačkih organizacija;

(c)

postupak kvalifikacije dobavljača, kao ni vrijeme koje je za topotrebno, ne smije se koristiti kako bi se dobavljače drugihstranaka spriječilo da budu na popisu dobavljača ili da ih sepredvidi za određenu planiranu nabavu. Subjekti će kao kvalificiranedobavljače priznavati one domaće dobavljače ili dobavljače drugihstranaka koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u određenojplaniranoj nabavi. Dobavljače koji zatraže sudjelovanje u određenojplaniranoj nabavi, a koji možda još nisu kvalificirani, takođertreba uzimati u obzir, pod uvjetom da je na raspolaganju dovoljnovremena da se dovrši postupak kvalifikacije;

(d)

subjekti koji održavaju stalne popise kvalificiranih dobavljačaosiguravaju da dobavljači mogu u bilo koje doba podnijeti zahtjev zakvalifikaciju; kao i da svi kvalificirani dobavljači koji to zatražebudu u razumno kratkom vremenu uvršteni u popise;

(e)

ako neki dobavljač koji još nije kvalificiran, nakon objaveobavijesti iz stavka 1. članka IX., zatraži sudjelovanje uplaniranoj nabavi, subjekt će žurno započeti postupakkvalifikacije;

(f)

dotični subjekti obavijestit će svakoga dobavljača koji je zatražioda postane kvalificirani dobavljač o donesenoj odluci. Kvalificiranedobavljače uvrštene na stalne popise subjekti će takođerobavještavati o prestanku važenja takvih popis ili o njihovuuklanjanju s popisa;

(g)

svaka stranka osigurava da:

i.

svaki subjekt i njegove jedinice koristejedinstvene postupke kvalifikacije, osim uslučajevima propisno obrazložene potrebe zadrukčijim postupkom; i

ii.

da se nastoji minimalizirati razlike izmeđusubjekata u kvalifikacijskim postupcima.

(h)

ništa u podstavcima (a) do (g) neće spriječiti isključivanje bilokojeg dobavljača zbog stečaja ili lažnih izjava, pod uvjetom da jetakav postupak u skladu s nacionalnim postupanjem i odredbama onediskriminaciji iz ovog Sporazuma.

Članak IX.

Poziv na sudjelovanje u planiranoj nabavi

1.   U skladu sa stavcima 2. i 3., subjekti objavljuju poziv na sudjelovanje usvim vrstama planirane nabave, osim ako je drukčije određeno u članku XV.(ograničeno nadmetanje). Obavijest se objavljuje u odgovarajućoj publikacijinavedenoj u Dodatku II.

2.   Poziv na sudjelovanje može biti u obliku obavijesti o planiranoj nabavi,kako je predviđeno u stavku 6.

3.   Subjekti iz priloga 2. i 3. mogu se koristiti obaviješću o planiranojnabavi, kako je predviđeno u stavku 7. ili obaviješću u vezi sa sustavomkvalifikacija, kako je predviđeno u stavku 9., kao pozivom nasudjelovanje.

4.   Subjekti koji se koriste obaviješću o planiranoj nabavi kao pozivom nasudjelovanje, nakon toga pozivaju sve dobavljače koji su iskazali interes, dapotvrde svoj interes na temelju informacija koje sadrže barem informacijenavedene u stavku 6.

5.   Subjekti koji se koriste obaviješću u vezi sa sustavom kvalifikacija kaopozivom na sudjelovanje daju, podložno uvjetima iz stavka 4. članka XVIII. i navrijeme, informacije koje omogućuju svima koji su iskazali interes da razumnoprocijene svoj iskaz interesa za sudjelovanje u nadmetanju. Te će informacijesadržati sve podatke uključene u obavijestim iz stavaka 6. i 8., u mjeri u kojojsu te informacije dostupne. Informacije pružene jednom zainteresiranomdobavljaču moraju se dati nediskriminacijski svim ostalim zainteresiranimdobavljačima.

6.   Sve obavijesti o predloženoj nabavi iz stavka 2. moraju sadržavatisljedeće informacije:

(a)

vrstu i količinu, uključujući eventualne opcije za daljnjenabave i, po mogućnosti, procjenu vremenskoga roka kad bi seopcije mogle iskoristiti; u slučaju sukcesivnih ugovora, vrstu ikoličinu i, po mogućnosti, procjenu vremenskoga roka daljnjihobavijesti o nadmetanju za proizvode ili usluge koji senabavljaju;

(b)

je li postupak otvoren ili je selektivan i predviđa lipregovore;

(c)

datum za početak isporuka ili okončanje isporuka roba iliusluga;

(d)

adresu i krajnji datum za dostavu zahtjeva za dobivanje pozivaza davanje ponuda ili za kvalifikaciju za popis dobavljača, iliza poziva za nadmetanje, kao i jezik ili jezike na kojima se onimoraju dostaviti;

(e)

adresu subjekta koji dodjeljuje ugovor i pruža sve potrebneinformacije za dobivanje specifikacija i ostaledokumentacije;

(f)

sve gospodarske i tehničke zahtjeve, financijska jamstva iinformacije koje se traže od dobavljača;

(g)

iznos i uvjete plaćanja svota plativih za dokumentaciju zanadmetanje;

i

(h)

poziva li subjekt na davanje ponuda za kupovinu, zakup, najamili kupovinu na kredit, ili za više od tih oblika.

7.   Sve obavijesti o planiranoj nabavi iz stavka 3. moraju sadržavati štoviše raspoloživih informacija iz stavka 6. One će u svakom slučajusadržavati informacije iz stavka 8. i:

(a)

izjavu da zainteresirani dobavljači trebaju subjektu iskazatiinteres za nabavu;

(b)

mjesto za kontakt sa subjektom na kojem se mogu dobiti dodatneinformacije.

8.   Za svaki slučaj planirane nabave, subjekt će objaviti sažetu obavijest naslužbenim jezicima WTO-a. Obavijest će sadržavati barem sljedećeinformacije:

(a)

predmet ugovora;

(b)

rokove za dostavu ponuda ili zahtjeva da se dobije poziv zadavanje ponuda;

i

(c)

adrese na kojima se može zatražiti dokumentacija u vezi sugovorima.

9.   U slučaju selektivnih postupaka nadmetanja, subjekti koji održavajustalne popise kvalificiranih dobavljača, godišnje će objaviti u jednoj odpublikacija navedenih u Dodatku III. sljedeće:

(a)

nabrajanje popisa koji se održavaju, uključujući rubrike uodnosu na proizvode ili usluge ili kategorije proizvoda iliusluga koji se nabavljaju putem tih popisa;

(b)

uvjete koje treba ispuniti dobavljač s obzirom na upisivanje nate popise i način na koji dotični subjekt provjeravaispunjavanje tih uvjeta;

i

(c)

rok važenja tih popisa, kao i formalnosti oko njihovaobnavljanja.

Kad se takva obavijest koristi kao poziv na sudjelovanje u skladu sastavkom 3., obavijest mora dodatno sadržavati sljedeće informacije:

(d)

vrstu predmetnog proizvoda ili usluge;

(e)

izjavu da ta obavijest predstavlja poziv na sudjelovanje.

Međutim, kad je trajanje sustava kvalifikacije do tri godine, i ako jetrajanje sustava jasno naznačeno u obavijesti, a također je jasno naznačeno dase neće objavljivati daljnje obavijesti, dovoljno je objaviti obavijest samojednom na početku sustava. Takav se sustav neće koristiti tako da se zaobilazeodredbe ovog Sporazuma.

10.   Ako nakon objave poziva na sudjelovanje u svakom slučaju planirane nabave,no prije roka određenog za otvaranje ili primanje ponuda kako je navedeno uobavijesti ili dokumentaciji o nadmetanju, postane potrebno da se izmijeni iliponovno objavi obavijest, o izmjeni ili ponovnoj objavi obavijesti priopćava sena isti način kao o izvornim dokumentima koji se sada mijenjaju. Bilo koja važnainformacija pružena jednom dobavljaču istodobno će se pružiti i svim ostalimzainteresiranim dobavljačima, u roku primjerenom mogućnosti da dobavljačiinformaciju razmotre i na nju reagiraju.

11.   Subjekti jasno daju do znanja, u obavijestima iz ovog članka ili upublikaciji u kojoj se obavijesti objave, da je to nabava u okviru ovogSporazuma.

Članak X.

Postupci odabira

1.   S ciljem postizanja optimalno učinkovitog međunarodnog nadmetanja u okviruselektivnih postupaka nadmetanja, subjekti za svaku planiranu nabavu pozivaju nadavanje ponuda najveći mogući broj domaćih dobavljača i dobavljača drugihStranaka, u skladu s učinkovitim funkcioniranjem sustava nabave. Oni na pošten inediskriminacijski način odabiru dobavljače koji sudjeluju upostupcima.

2.   Subjekti koji održavaju stalni popisi kvalificiranih dobavljača mogu s tihpopisa odabrati dobavljače koje pozivaju na davanje ponuda. Svi dobavljači napopisu moraju pri tom odabiru imati ravnopravne mogućnosti.

3.   Dobavljačima koji zatraže sudjelovanje u određenoj planiranoj nabavi bit ćedopušteno dostaviti ponude, koje će se razmotriti, pod uvjetom da za one kojijoš nisu kvalificirani ima dovoljno vremena da se dovrše postupci kvalifikacijeiz članaka VIII. i IX. Samo je učinkovito funkcioniranje sustava nabavemjerodavno za ograničenje broja dodatnih dobavljača kojima je dopuštenosudjelovanje.

4.   Zahtjevi za sudjelovanje u selektivnom postupku nadmetanja mogu se dostavititeleksom, brzojavom ili faksom.

Članak XI.

Rokovi za davanje ponuda i isporuku

1.

(a)

Svi zadani rokovi moraju biti dostatni da se dobavljačidrugih stranaka, kao i domaći dobavljači pripreme za dostavuponuda prije okončanja postupaka nadmetanja. Pri određivanjutakvih rokova subjekti će, u skladu sa svojim razumnimpotrebama, voditi računa o takvim čimbenicima kao što jesloženost planirane nabave, očekivani broj poddobavljača kaoi uobičajeni rokovi potrebni za prijenos ponuda poštom sastranih kao i s domaćih adresa.

(b)

Sve stranke osiguravaju da će njihovi subjekti obvezno uzmuu obzir kašnjenje objava kad određuju krajnji rok za dostavuponuda ili zahtjeva za dobivanje poziva za davanjeponuda.

2.   Osim kako je do sada predviđeno u stavku 3.,

(a)

u otvorenim postupcima rok za primitak ponuda neće bitikraći od 40 dana od dana objave, kako je navedeno u stavku1. članka IX.;

(b)

u selektivnim postupcima u kojima se ne koristi stalanpopis kvalificiranih dobavljača, rok za dostavu zahtjeva zadobivanje poziva za davanje ponuda mora biti najmanje 25dana od dana objave iz stavka 1. članka IX.; rok za dostavuponuda u tom slučaju mora biti najmanje 40 dana od danaizdavanja poziva za davanje ponuda;

(c)

u selektivnim postupcima kad se koristi stalan popiskvalificiranih dobavljača, rok za dostavu ponuda mora bitinajmanje 40 dana od dana prvobitnog izdavanja poziva zadavanje ponuda, bez obzira je li dan prvobitnog izdavanjapoziva za davanje ponuda isti kao dan objave iz stavka 1.članka IX.

3.   Rokovi navedeni u stavku 2. mogu se skratiti u sljedećimokolnostima:

(a)

ako je posebna obavijest objavljena 40 dana, a najviše 12mjeseci unaprijed, a obavijest sadrži barem:

i.

toliko informacija iz stavka 6. članka IX.koliko je na raspolaganju;

ii.

informacije iz stavka 8. članka IX.;

iii.

izjavu da zainteresirani dobavljači morajusubjektu iskazati svoj interes za nabave;

i

iv.

ime osobe ili službe za kontakt na stranisubjekta, od koje se može dobiti daljnjainformacija.

Četrdesetodnevni rok za dostavu ponuda može se zamijenitirazdobljem dovoljno dugim da omogući odgovarajuće davanjeponuda, što je u pravilu najmanje 24 dana, a u svakomslučaju najmanje 10 dana;

(b)

u slučaju druge ili naknadne objave koja se tičeobnovljivih ugovora u smislu stavka 6. članka IX., 40-dnevnikrajnji rok za dostavu ponuda može se smanjiti na najmanje24 dana;

(c)

ako se ti rokovi pokažu nepraktičnima zbog hitnosti koju jesubjekt propisno obrazložio, rokovi navedeni u stavku 2.mogu se skratiti, no ni u kom slučaju ne smiju biti kraći od10 dana od dana objave iz stavka 1. članaka IX.;

ili

(d)

rok iz stavka 2. točke (c) može se za nabave subjekatanavedenih u prilozima 2. i 3. uzajamno dogovoriti izmeđusubjekta i odabranih dobavljača. Ako ne dođe do dogovora,subjekt može utvrditi rok koji će biti dovoljno dug daomogući davanje odgovarajuće ponude, ali ni u kom slučaju nesmije biti kraći od 10 dana.

4.   U skladu s razumnim potrebama subjekta, kod utvrđivanja rokova isporukeuzimat će se u obzir takvi čimbenici kao što je složenost planirane nabave,broj očekivanih poddobavljača i realno vrijeme potrebno za proizvodnju,popunjavanje zaliha i transport roba od mjesta isporuke potrepštine ili zapružanje usluge.

Članak XII.

Dokumentacija za nadmetanje

1.   Ako u postupku nadmetanja neki subjekt dopusti podnošenje ponuda na nekolikojezika, jedan od tih jezika mora biti jedan od službenih jezika WTO-a.

2.   Dokumentacija za nadmetanje koja se daje dobavljačima mora sadržavati sveinformacije potrebne da im se omogući podnošenje odgovarajuće ponude,uključujući informacije koje je potrebno objaviti u obavijesti o planiranojnabavi, osim onih iz stavka 6. točke (g) članka IX., te sljedeće:

(a)

adresu subjekta na koju se šalju ponude;

(b)

adresu na koju treba uputiti zahtjeve za dodatniminformacijama;

(c)

jezik ili jezike na kojima je potrebno dostaviti ponude idokumentaciju za nadmetanje;

(d)

zadnji dan i vrijeme za podnošenje ponuda kao i vremenski rok ukojem će se ponude otvarati i prihvaćati;

(e)

osobe ovlaštene da budu nazočne kod otvaranja ponuda i dan,vrijeme i mjesto otvaranja;

(f)

sve gospodarske i tehničke zahtjeve, financijska jamstva iinformacije ili dokumente koje dobavljač treba predočiti;

(g)

cjelovit opis traženoga proizvoda ili usluge ili zahtjeve kojisadrže tehničke specifikacije, potvrde usklađenosti s uvjetimakoje treba ispuniti, potrebne planove, nacrte i ostaleupute;

(h)

kriterije dodjele ugovora, uključujući čimbenike, osim cijene,koji će se razmatrati pri procjeni ponuda, kao i elementetroškova koji će se uzeti u obzir kod procjene cijena ponude,poput troškova prijevoza, osiguranja i kontrole, a u slučaju kadje riječ o proizvodima ostalih stranaka, troškove carine iostalih uvoznih davanja, poreze i valutu plaćanja;

(i)

uvjete plaćanja;

(j)

ostale odredbe i uvjete;

(k)

u skladu s člankom XVII. odredbe i uvjete, ako postoje, podkojima će se prihvaćati ponude iz zemalja koje nisu stranke uovom Sporazumu, ali koje primjenjuju postupke iz togačlanka.

3.

(a)

U otvorenim postupcima, subjekti dostavljaju dokumentacijuza nadmetanje na zahtjev dobavljača koji sudjeluje upostupku, i odmah odgovaraju na sve razumne zahtjeve zaobjašnjenjem o njoj.

(b)

U selektivnim postupcima, subjekti dostavljajudokumentaciju za nadmetanje na zahtjev dobavljača koji jezatražio sudjelovanje te odmah odgovaraju na sve razumnezahtjeve za objašnjenjem o njoj.

(c)

Subjekti odmah odgovaraju na sve razumne zahtjeve zarelevantnim informacijama koje prime od dobavljača sudionikau postupku nadmetanja, pod uvjetom da takve informacije nedaju tom dobavljaču prednost pred njegovim konkurentima upostupku za dodjelu ugovora.

Članak XIII.

Dostava, primitak i otvaranje ponuda i dodjela ugovora

1.   Dostava, primitak i otvaranje ponuda te dodjela ugovora provodi sesukladno sljedećem:

(a)

ponude se u pravilu dostavljaju u pisanom obliku izravno ilipoštom. Ako je dopušteno davanje ponuda teleksom, brzojavom ilitelefaksom, takva ponuda mora sadržavati sve informacijepotrebne za procjenu ponude, posebno konačnu cijenu kojupredlaže ponuđač i izjavu da ponuđač prihvaća sve odredbe,uvjete i klauzule poziva na nadmetanje. Ponuda se mora odmahpotvrditi pismom ili dostavom potpisane kopije teleksa, brzojavaili telefaksa. Ponude predane telefonski nisu dopuštene. Sadržajteleksa, brzojava ili telefaksa je mjerodavan, ako dođe dorazlike ili spora zbog različitoga sadržaja u njima i udokumentaciji koja je primljena po isteku roka dostave;

i

(b)

nije dopušteno da prilike koje se mogu dati ponuđačima daisprave nenamjerne formalne greške u razdoblju između otvaranjaponuda i dodjele ugovora, uzrokuju diskriminativnopostupanje.

2.   Dobavljač se neće sankcionirati ako je ponuda primljena u ureduodređenom u dokumentaciji o nadmetanju poslije navedenog roka zbog kašnjenjado kojega je došlo isključivo zbog nepropisnog postupanja na stranisubjekta. Ponude se također mogu razmatrati i u drugim iznimnim slučajevima,ako je tako predviđeno u postupcima dotičnoga subjekta.

3.   Sve ponude koje subjekti zatraže u okviru otvorenih ili selektivnihpostupaka primaju se i otvaraju u okviru postupaka i uvjeta koji jamčezakonitost otvaranja. Primanje i otvaranje ponuda također je u skladu snacionalnim tretmanom i odredbama nediskriminacije ovog Sporazuma.Informaciju po otvaranju ponuda zadržava dotični subjekt, ali je daje naraspolaganje njemu nadležnim državnim tijelima koje, kako bi se moglakoristiti ako bude zatražena u sklopu postupaka iz članaka XVIII., XIX., XX.i XXII.

4.

(a)

Kako bi se uzela u razmatranje za dodjelu, ponuda mora utrenutku otvaranja zadovoljavati sve osnovne zahtjeveobavijesti o nadmetanju ili dokumentacije za nadmetanje, adobavljača koji je dostavlja mora ispunjavati uvjete zasudjelovanje. Ako subjekt primi ponudu neuobičajeno nižu odostalih podnesenih ponuda, on se može raspitati koddavatelja ponude kao bi bilo pouzdano da može ispunitiuvjete sudjelovanja i da je sposoban ispuniti odredbeugovora.

(b)

Ako zbog javnog interesa subjekt odluči da neće dodijelitiugovor, subjekt će dodijeliti ugovor ponuđaču za kojega jeutvrđeno da je potpuno sposoban preuzeti obveze iz ugovora ičija je ponuda, bez obzira je li za domaće proizvode iliusluge ili proizvode ili usluge drugih Stranaka, najnižaponuda ili ponuda za koju je u smislu posebnih kriterija zaprocjenu koji su navedeni u obavijesti ili dokumentaciji zanadmetanje utvrđeno da je najpovoljnija.

(c)

Ugovori se dodjeljuju u skladu s kriterijima i osnovnimodredbama navedenim u dokumentaciji za nadmetanje.

5.   Klauzula opcije ne smije se koristiti na način kojim se zaobilazeodredbe ovog Sporazuma.

Članak XIV.

Pregovori

1.   Stranka može predvidjeti da subjekti vodite pregovore:

(a)

u kontekstu nabava u kojima su najavili takvu namjeru, naime uobavijesti iz stavka 2. članka IX. (poziv dobavljačima dasudjeluju u postupku za predloženu nabavu);

ili

(b)

kad iz procjene proizlazi da nijedna ponuda nije očitonajpovoljnija u pogledu posebnih kriterija procjene navedenih uobavijesti ili dokumentaciji za nadmetanje.

2.   Pregovori će se prvenstveno koristiti za utvrđivanje jakih strana i slabostiponuda.

3.   Subjekti će s ponudama postupati povjerljivo. Posebno, oni neće davatiinformacije koje bi mogle poslužiti pojedinim sudionicima da svoje ponudeažuriraju na razinu ponuda ostalih sudionika.

4.   Subjekti neće tijekom pregovora praviti diskriminativnu razliku izmeđurazličitih dobavljača. Posebno će se pobrinuti da:

(a)

se isključivanje sudionika provodi u skladu s kriterijimanavedenim u obavijesti i dokumentaciji za nadmetanje;

(b)

se sve promjene kriterija i tehničkih zahtjeva dostavljaju upisanom obliku svim preostalim sudionicima u pregovorima;

(c)

svi preostali sudionici dobiju mogućnost da dostave noveizmijenjene prijedloge na temelju revidiranih zahtjeva;

i

(d)

poslije okončanja pregovora svim sudionicima koji su ostali upregovorima bude dopušteno dostaviti svoje konačne ponude uskladu s uobičajenim krajnjim rokom.

Članak XV.

Ograničeno podnošenje ponuda

1.   Odredbe članaka VII. do XIV. kojima se reguliraju otvoreni i selektivnipostupci ne moraju se primjenjivati u sljedećim prilikama, pod uvjetom da seograničeno podnošenje ponuda ne koristi s namjerom da se izbjegne najvećemoguće nadmetanje, ili na takav način koji bi značio diskriminacijudobavljača ostalih stranaka ili zaštitu domaćih proizvođača idobavljača:

(a)

u nedostatku ponuda primljenih na otvoreni ili selektivni pozivna nadmetanje, ili kad su podnesene ponude fiktivne, ili nisu uskladu s osnovnim zahtjevima nadmetanja, ili su primljene oddobavljača koji ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje predviđeneu skladu s ovim Sporazumom, pod uvjetom, međutim, da nisu bitnoizmijenjeni zahtjevi iz prvobitnog nadmetanja u ugovoru koji jedodijeljen;

(b)

ako, kad je riječ o umjetničkom djelu ili u vezi sa zaštitomisključivih prava, kao što su patenti ili autorska prava, ilizbog nedostatka konkurencije iz tehničkih razloga, proizvode iliusluge mogu isporučiti samo određeni dobavljači i ne postojirazumna alternativa ili zamjena;

(c)

u mjeri u kojoj je to strogo neophodno, kad zbog razloganajveće hitnosti do koje je došlo stjecajem neočekivanihokolnosti koje subjekt nije mogao predvidjeti, a proizvodi iliusluge se ne mogu na vrijeme nabaviti putem otvorenih iliselektivnih postupaka podnošenja ponuda;

(d)

za dodatne isporuke od prvobitnog dobavljača, predviđene ilikao zamjenski dijelovi za postojeće zalihe, ili instalacije, ilikao proširenje postojećih zaliha, usluga ili instalacija kad bipromjena dobavljača prisilila subjekta na nabavu opreme iliusluga koji ne zadovoljavaju zahtjeve zamjenjivosti s većpostojećom opremom ili uslugama (5);

(e)

kad neki subjekt nabavlja prototipove ili prve proizvode iliusluge koji su razvijeni na njegov zahtjev u okviru, ili zaodređeni ugovor o istraživanjima, pokusima, ispitivanjima ili suizvorni proizvod. Kad se takvi ugovori izvrše, naknadne nabaveproizvoda ili usluga podliježu odredbama članaka VII. doXIV (6);

(f)

kad dodatne građevinske usluge, koje nisu bile uključene uprvobitni ugovor ali su u okviru ciljeva prvobitne dokumentacijeza nadmetanje radi nepredvidivih okolnosti postale nužne kako bise završile u njoj opisane građevinske usluge, a subjekt trebadodijeliti ugovore za dodatne građevinske usluge ugovarateljukoji izvodi predmetne građevinske radove, budući da biizdvajanje dodatnih građevinskih usluga od prvobitnog ugovorabilo otežano iz tehničkih i gospodarskih razloga te bi subjektuuzrokovalo značajne neugodnosti. Međutim, ukupna vrijednostugovora dodijeljenoga za dodatne građevinske usluge ne smijeprelaziti 50 posto iznosa glavnoga ugovora;

(g)

za nove građevinske usluge koje se sastoje od ponovljenihsličnih građevinskih usluga koje su u skladu s osnovnimprojektom za koji je dodijeljen početni ugovor u skladu sčlancima VII. do XIV. i za koji je subjekt u obavijesti oplaniranoj nabavi u vezi s početnim građevinskim uslugamanajavio da će možda primijeniti ograničeni postupak nadmetanjapri dodjeli ugovora za takve nove građevinske usluge;

(h)

za proizvode kupljene na tržištu roba;

(i)

za kupovine pod izvanredno povoljnim uvjetima u vrlo kratkomroku. Ovom se odredbom želi obuhvatiti neuobičajene plasmaneroba tvrtki koje obično nisu dobavljači, ili plasman imovinepoduzeća u stečaju ili pod prinudnom upravom. Nije namijenjenada obuhvati rutinske kupovine od stalnih dobavljača;

(j)

u slučaju ugovora koji se dodjeljuju pobjednicima u natječajuza dizajnerske projekte, pod uvjetom da je natječaj organiziranu skladu s načelima ovog Sporazuma, posebno u vezi s objavom, usmislu članka IX., poziva prikladno kvalificiranim dobavljačimada sudjeluju u takvom natječaju, u kojem će prosuđivati neovisnižiri radi dodjeljivanja pobjednicima ugovora za dizajnerskiprojekt.

2.   Subjekti će sastaviti pisano izvješće o svakom dodijeljenom ugovoru u okviruodredaba stavka 1. Svako izvješće mora sadržavati naziv subjekta koji nabavlja,vrijednost i vrstu robe ili usluge koja se nabavlja, zemlju porijekla, i izjavuo uvjetima iz ovog članka koji imaju pravnu snagu. Ovo izvješće dotični subjektizadržavaju i daju na raspolaganje javnim tijelima nadležnim za taj subjekt, kakobi ga se moglo koristiti ako bude zatraženo u okviru postupaka članaka XVIII.,XIX., XX. i XXII.

Članak XVI.

Kompenzacije

1.   Subjekti neće pri kvalifikaciji i odabiru dobavljača, proizvoda i usluga,ili pri vrednovanju ponuda i dodjeljivanju ugovora, nametati, tražiti iliuzimati u obzir kompenzacije (7).

2.   Unatoč tome, uzimajući u obzir razloge opće politike, uključujući one u vezis razvojem, zemlja u razvoju može u vrijeme pristupanja dogovoriti kriterije zaprimjenu kompenzacija, kao što su kriteriji za uvrštavanjem domaćih sadržaja.Takvi kriteriji će se koristiti samo prilikom kvalifikacije za sudjelovanje upostupku nabave, a ne kao kriteriji za dodjelu ugovora. Uvjeti će bitiobjektivni, jasno definirani i nediskriminacijski. Bit će navedeni u Dodatku I.te zemlje i mogu sadržavati točna ograničenja za uvođenje kompenzacija uugovorima koji su predmet ovog Sporazuma. O postojanju takvih kriterijaizvješćuje se Odbor, a kriteriji se uključuje u obavijest o planiranoj nabavi iu ostalu dokumentaciju.

Članak XVII.

Transparentnost

1.   Svaka stranka potiče subjekte da naznače odredbe i kriterije, uključujućii sva odstupanja od postupka konkurentnoga nadmetanja, ili dostupnostpostupaka za prigovor, prema kojima će se razmatrati ponude od dobavljača izzemalja koje nisu stranke u ovom Sporazumu, ali koji, s obzirom na stvaranjetransparentnosti pri dodjeli ugovora, ipak:

(a)

specificiraju svoje ugovore u skladu s člankom VI. (tehničkespecifikacije);

(b)

objavljuju obavijesti o nabavi iz članka IX., uključujući, uverziji obavijesti iz stavka 8. članka IX. (sažetak obavijesti oplaniranoj nabavi) koja je objavljena na jednom od službenihjezika WTO-a, i naznaku odredaba i kriterija prema kojima će serazmatrati ponude od dobavljača iz zemalja-stranaka ovogSporazuma;

(c)

spremne su jamčiti da se propisi za njihove nabave neće upravilu mijenjati u razdoblju nadmetanja i, u slučaju da sepokaže da su takve promjene neizbježne, osigurati naraspolaganju zadovoljavajuća sredstva naknade.

2.   Vlade država koje nisu stranke u Sporazumu a koje zadovoljavaju uvjetenavedene u stavku 1. točkama (a) do (c), imat će, ako o tome obavijeste stranke,pravo sudjelovanja u Odboru kao promatrači.

Članak XVIII.

Informacije i kontrola u vezi s obvezama subjekata

1.   Subjekti objavljuju obavijest u odgovarajućoj publikaciji navedenoj uDodatku II. najkasnije 72 dana nakon dodjele pojedinog ugovora premačlancima XIII. do XV. Ta obavijest mora sadržavati:

(a)

vrstu i količinu proizvoda ili usluge u dodijeljenomugovoru;

(b)

naziv i adresu subjekta koji je dodijelio ugovor;

(c)

datum dodjele;

(d)

naziv i adresu ponuđača koji je pobijedio;

(e)

vrijednost prihvaćene ponude ili najviše i najniže ponude kojase uzimala u obzir prilikom dodjele ugovora;

(f)

prema potrebi, način identifikacije obavijesti izdane u skladusa stavkom 1. članka IX. ili opravdanje u skladu s člankom XV.za primjenu takvoga postupka;

i

(g)

vrstu postupka koji se primjenjivao.

2.   Svi će subjekti na traženje dobavljača neke stranke, odmahosigurati:

(a)

objašnjenje o svojim metodama i postupcima nabave;

(b)

važne informacije u vezi s razlozima zašto je odbačen zahtjevdobavljača da bude kvalificiran, zašto je završila njegovaprijašnja kvalifikacija i zašto on nije odabran;

i

(c)

neuspjelom ponuđaču, relevantne informacije o razlozima zaštonije odabrana njegova ponuda i o karakteristikama i relativnimprednostima ponuđača koji je odabran, kao i naziv ponuđačapobjednika.

3.   Subjekti će odmah obavijestiti dobavljače sudionike o odlukama ododijeljenim ugovorima, i to na zahtjev teu pisanom obliku.

4.   Međutim, subjekti mogu odlučiti uskratiti neke informacije o dodjeliugovora, sadržane u stavcima 1. i 2. točki (c), kad bi objavljivanje takvihinformacija omelo provedbu zakona ili je na drugi način u suprotnosti s javniminteresom ili bi moglo nanijeti štetu legitimnim komercijalnim interesimadotičnih poduzeća, javnih ili privatnih, ili bi moglo dovesti u pitanje pravednonadmetanje među dobavljačima.

Članak XIX.

Informacije i kontrola u vezi s obvezama Stranaka

1.   Svaka stranka odmah objavljuje zakone, propise, sudske odluke, upravnepropise opće primjene i sve postupke (uključujući i standardne klauzule ugovora)u vezi s javnim nabavama obuhvaćenim ovim Sporazumom, u odgovarajućimpublikacijama navedenim u Dodatku IV., i to na takav način da drugim strankama idobavljačima omogući da se s njima upoznaju. Svaka stranka treba biti spremna dana traženje objasni bilo kojoj drugoj stranci svoje postupke za javnenabave.

2.   Vlada neuspješnoga ponuđača, a koja je stranka u tom Sporazumu, možezatražiti, ne dovodeći u pitanje odredbe iz članka XXII., informacije osklopljenome ugovoru potrebne kao dokaz da je nabava provedena na pravedan inepristran način. U tom smislu, vlada koja nabavlja dostavlja informacije kako okarakteristikama tako i o relativnim prednostima ponuđača pobjednika i o cijeniugovora. U pravilu tu posljednju informaciju vlada neuspješnoga ponuđača možerazotkriti samo pod uvjetom da se posluži svojim pravom diskrecijskogodlučivanja. U slučajevima kad bi davanje te informacije moglo dovesti u pitanjenatjecanje u budućim nadmetanjima, ta se informacija neće otkriti, osimsporazumno, nakon savjetovanja sa strankom koja je dostavila informaciju vladineuspješnoga ponuđača.

3.   Dostupne informacije o nabavama obuhvaćenih subjekata i njihovim pojedinačnododijeljenim ugovorima dostavljaju se, na zahtjev, svakoj drugojstranci.

4.   Povjerljive informacije, koje se dostavljaju strankama a mogle bi omestiprovedbu zakona ili su na neki drugi način u suprotnosti s javnim interesom ilibi mogle nanijeti štetu legitimnim komercijalnim interesima pojedinih poduzeća,javnih ili privatnih, ili bi mogle dovesti u pitanje pravedno nadmetanje međudobavljačima, ne smiju se razotkrivati bez formalnog odobrenja stranke kojadostavlja informaciju.

5.   Svaka stranka prikuplja i godišnje dostavlja Odboru statistike o svojimnabavama obuhvaćenima ovim Sporazumom. Ta će izvješća sadržavati sljedećeinformacije u vezi s ugovorima koje sklope svi subjekti obuhvaćeni ovimSporazumom:

(a)

za subjekte u Prilogu 1., statistiku o procijenjenojvrijednosti ugovora sklopljenih kako iznad tako i ispod graničnevrijednosti, u ukupnom iznosu i raščlanjeno po kategorijamasubjekata; za subjekte u prilozima 2. i 3. statistiku oprocijenjenoj vrijednosti ugovora dodijeljenih iznad graničnevrijednosti ukupno i raščlanjeno prema kategorijamasubjekata;

(b)

za subjekte u Prilogu 1., statistiku o broju i ukupnojvrijednosti ugovora sklopljenih iznad granične vrijednosti,raščlanjeno prema subjektima i kategorijama proizvoda i usluga uskladu s ujednačenim klasifikacijskih sustavima; za subjekte uprilozima 2. i 3. statistiku o procijenjenoj vrijednosti ugovorasklopljenih iznad granične vrijednosti raščlanjeno premakategorijama subjekata i kategorijama proizvoda i usluga;

(c)

za subjekte u Prilogu 1., statistiku raščlanjenu premasubjektima i prema kategorijama proizvoda i usluga, o broju iukupnoj vrijednosti ugovora sklopljenih prema svakom odslučajeva članka XV.; za kategorije subjekata u prilozima 2. i3., statistiku o ukupnoj vrijednosti ugovora sklopljenih iznadgranične vrijednosti prema svakom od slučajeva članka XV.;

i

(d)

za subjekte u Prilogu 1., statistiku raščlanjenu premasubjektima, o broju i ukupnoj vrijednosti ugovora sklopljenih uokviru odstupanja od Sporazuma, koja su sadržana u relevantnimprilozima; za kategorije subjekata u prilozima 2. i 3.,statistiku o ukupnoj vrijednosti ugovora sklopljenih u okviruodstupanja od Sporazuma, koja su sadržana u relevantnimprilozima.

Do mjere do koje su takve informacije dostupne, svaka Stranka dostavljastatistike o zemljama porijekla proizvoda i usluga koje su subjekti kupili. Dabi se osiguralo da su te statistike usporedive, Odbor daje smjernice o metodamakoje će se primjenjivati. Kako bi se osiguralo učinkovito praćenje nabavaobuhvaćenih ovim Sporazumom, Odbor može jednoglasno donijeti odluku o promjenikriterija točaka (a) do (d) u vezi s vrstom i opsegom statističkih informacijakoje treba dati i kakva se raščlamba i klasifikacija trebajuprimjenjivati.

Članak XX.

Postupci prigovora

1.   U slučaju prigovora nekog dobavljača da je došlo do povrede ovogSporazuma u vezi s nabavom, svaka stranka potiče dobavljača da rješenje zatakav prigovor potraži dogovarajući se sa subjektom nabavljačem. U takvimslučajevima subjekt nabavljač mora pravodobno i nepristrano razmotriti svetakve prigovore na takav način da ne dovedu u pitanje korištenje korektivnihmjera u okviru sustava osporavanja.

2.   Svaka stranka osigurava nediskriminacijske, pravodobne, transparentne iučinkovite postupke kojima se dobavljačima omogućuje stavljanje prigovora nanavodne povrede Sporazuma koje proizlaze iz konteksta nabava u kojima oniimaju ili su imali interes.

3.   Svaka stranke svoje postupke za slučajeve osporavanja utvrđuje u pisanomobliku i stavlja svima na raspolaganje.

4.   Svaka stranka osigurava da se sva dokumentacija o svim aspektimapostupaka u vezi s nabavama obuhvaćenima ovim Sporazumom čuva trigodine.

5.   Od zainteresiranoga dobavljača može se tražiti da započne postupakosporavanja i da o tome obavijesti subjekt nabavljača u određenom roku odvremena kad je saznao za osnovu prigovora ili kad je o njoj objektivno mogaoznati, ali u svakom slučaju u razdoblju od najmanje deset dana.

6.   Prigovore će razmatrati sud ili nepristrano i neovisno tijelonadležno za pravnu zaštitu, koji nemaju nikakva interesa u rezultatunabave, a čiji članovi su zaštićeni od vanjskog utjecaja za trajanjanjihova mandata. Tijelo nadležno za pravnu zaštitu koje nije u rangusuda podliježe sudskom nadzoru ili djeluje prema postupku kojim sejamči:

(a)

da se sudionici saslušaju prije nego što se donesemišljenje ili usvoji odluka;

(b)

da sudionici mogu biti zastupani i imati pratnju;

(c)

da će sudionici imati pristup svim raspravama;

(d)

da će rasprave biti javne;

(e)

da se mišljenja ili odluke predočuju u pisanom obliku sizjavom koja sadrži obrazloženje mišljenja ili odluke;

(f)

da se mogu pozvati svjedoci;

(g)

da će dokumentacija predočuje tijelu nadležno za pravnuzaštitu.

7.   Postupci osporavanja trebaju omogućiti:

(a)

brze privremene mjere kojima će se ispraviti povredeSporazuma i očuvati komercijalne mogućnosti. Takvodjelovanje može rezultirati prekidanjem postupaka nabave.No, u postupcima se može predvidjeti da se pri odlučivanjutreba li pojedine mjere primijeniti ili ne uzimaju u obzirprevladavajuće loše posljedice po interese zainteresiranih,uključujući javni interes. U takvim okolnostima, pravednirazlozi za nepoduzimanje mjera dostavit će se u pisanomobliku;

(b)

procjenu i mogućnost za donošenja odluke o opravdanostiprigovora;

(c)

ispravak povreda Sporazuma, ili naknada za gubitak ilipretrpljenu štetu, koja se može ograničiti na troškove zapripremu ponude ili prigovora.

8.   Imajući u vidu očuvanje komercijalnih ili drugih interesa, postupakosporavanja će se u pravilu završavati pravodobno na prikladannačin.

Članak XXI.

Institucije

1.   Osnovat će se Odbor za javne nabave sastavljen od predstavnika svakestranke. Odbor izabire svog predsjednika i potpredsjednika a sastaje se premapotrebi, ali najmanje jednom godišnje kako bi se strankama pružila mogućnost zasavjetovanja o svim pitanjima u vezi s funkcioniranjem ovog Sporazuma iliunapređenjem njegovih ciljeva ili radi obavljanja ostalih dužnosti koje su mustranke dodijelile.

2.   Odbor može osnivati radne skupine ili druga pomoćna tijela koja će obavljatidužnosti koje im Odbor može povjeriti.

Članak XXII.

Dogovaranje i rješavanje sporova

1.   Primjenjivat će se odredbe Sporazuma o pravilima i postupcima kojima seregulira rješavanje sporova u okviru Sporazuma WTO-a (dalje u tekstu „Sporazum o rješavanjusporova”), osim kad jeto drukčije određeno.

2.   Ako bilo koja Stranka smatra da je korist koju bi stekla, izravno ilineizravno, poništena ili ugrožena u okviru ovog Sporazuma, ili da je postizanjeciljeva ovog Sporazuma ometeno kao posljedica propusta druge stranke ilistranaka u ispunjavanju obveze prema ovom Sporazumu, ili zbog primjena mjeradruge stranke ili stranaka, bez obzira je li to u suprotnosti s odredbama ovogSporazuma ili ne, ona može s namjerom da se postigne uzajamno zadovoljavajućerješavanje toga pitanja, uputiti pisanu žalbu ili prijedlog drugoj stranci ilistrankama koje smatra odgovornima. O tome će se odmah obavijestiti Komisija zarješavanje sporova osnovana prema odredbama Sporazuma o rješavanju sporova(dalje u tekstu „SRS”) kako je niženavedeno. Svaka će Stranka koja primi takvu predstavku s razumijevanjemrazmotriti žalbu ili prijedloge.

3.   SRS je ovlašten da pokreće prosudbena vijeća, prihvaća izvještaje vijeća iodbora za žalbe, daje prijedloge ili presuđuje o predmetima, obavlja nadzorprovođenja presuda i preporuka, odobrava ukidanje koncesija i ostalih obveza izSporazuma, ili savjetuje u vezi s pravnim sredstvima, kad više nije mogućepovlačenje mjera za koje je utvrđeno da su u suprotnosti sa Sporazumom, poduvjetom da članice WTO-a koje su stranke u ovom Sporazumu sudjeluju u donošenjuodluka ili mjera koje poduzima SRS u odnosu na sporove u okviru ovogSporazuma.

4.   Prosudbena vijeća imaju sljedeće zadaće ako se stranke u sporu drukčijene dogovore u roku od 20 dana od osnivanja vijeća:

„Da ispitaju natemelju relevantnih odredaba ovog Sporazuma i (naziv nekog drugogSporazuma koji su navele stranke u sporu), predmet koji je (nazivstranke) proslijedila SRS-u dokumentom … i da utvrdi stanje stvari, štoće pomoći SRS-u pri davanju preporuke ili donošenju presude u skladu sovim Sporazumom.”

U slučaju spora, kad se jedna od stranaka u sporu poziva na odredbe ovogSporazuma i jednog ili više sporazuma navedenih u Dodatku 1. Sporazumu orješavanju sporova, stavak 3. se primjenjuje samo na one dijelove izvješćaprosudbenog vijeća koji se odnose na tumačenje i primjenu ovogSporazuma.

5.   Prosudbena vijeća koja je pokrenuo SRS kako bi preispitala sporove natemelju ovog Sporazuma, sastoje se od stručnjaka iz područja javnihnabava.

6.   Nastojat će se što je više moguće ubrzati istražni postupak. Bez obzira naodredbe stavaka 8. i 9. članka 12. Sporazuma o rješavanju sporova, prosudbeno ćevijeće nastojati predočiti strankama u sporu svoje završno izvješće najkasnijedo četiri mjeseca, a u slučaju kašnjenja najkasnije do sedam mjeseci, od danakad je dogovoren njegov sastav i zadaci. Prema tome, nastojat će za dva mjesecaskratiti i rokove iz stavka 1. članka 20. i stavka 4. članka 21. Sporazuma orješavanju sporova. Štoviše, bez obzira na odredbe stavka 5. članka 21.Sporazuma o rješavanju sporova, prosudbeno vijeće nastojat će u roku od 60 danaobjaviti svoju odluku, u slučaju neslaganja u pogledu postojanja iliusklađenosti s odnosnim Sporazumom, mjera poduzetih da bi se zadovoljilepreporuke i presude.

7.   Neovisno o stavku 2. članka 22. Sporazuma o rješavanju sporova, svi sporovikoji proizlaze iz bilo kojeg sporazuma navedena u Dodatku 1. Sporazumu orješavanju sporova, osim ovog Sporazuma, ne smije imati za posljedicu ukidanjekoncesija ili drugih obveza u okviru ovog Sporazuma, a sporovi koji proizađu izovog Sporazuma ne smiju imati za posljedicu ukidanje koncesija ili drugih obvezaprema bilo kojem drugom sporazumu navedenom u spomenutom Dodatku I.

Članak XXIII.

Izuzeća od Sporazuma

1.   Ništa se u ovom Sporazumu neće tumačiti tako da spriječi bilo koju stranku upoduzimanju bilo kojih mjera ili u neotkrivanju informacija koje smatrapotrebnim radi zaštite svojih osnovnih interesa sigurnosti u odnosu na nabaveoružja, municije ili ratnih materijala, ili za nabave prijeko potrebne zanacionalnu sigurnost ili potrebe nacionalne obrane.

2.   Pod uvjetom da se takve mjere ne primjenjuju na način koji bi mogao značitisvojevoljnu ili neopravdanu diskriminaciju između zemalja u kojima vladaju istiuvjeti, ili prikriveno ograničavanje međunarodne trgovine, ništa se u ovomSporazumu neće tumačiti tako da spriječi stranke u donošenju ili provedbi mjera:neophodnih za zaštitu javnoga morala, reda ili sigurnosti, života ili zdravljaljudi, životinja ili biljaka ili intelektualnoga vlasništva; ili u vezi sproizvodima ili uslugama osoba s invaliditetom, humanitarnih institucija ilizatvorskog rada.

Članak XXIV.

Završne odredbe

Sporazum stupa na snagu 1. siječnja 1996. za onedržave (8) za koje je dogovoreni opseg sadržan u prilozima 1. do 5. Dodatka I. ovomSporazumu, koje su potpisivanjem prihvatile Sporazum 15.travnja 1994. ili su do tog datuma potpisale Sporazum uz uvjetratifikacije te potom ratificirale Sporazum prije 1.siječnja 1996.

Vlada bilo koje države članica WTO-a, a prije dana stupanja na snaguSporazuma WTO-a bila je ugovorna stranka GATT-a 1947, ali nije stranka u ovomSporazumu, može pristupiti ovom Sporazumu pod uvjetima koji se dogovore izmeđute države i stranaka. Pristupanje će se obaviti polaganjem isprave o pristupanjuGlavnom direktoru WTO-a kojom se potvrđuje prihvaćanje dogovorenih uvjeta.Sporazum stupa na snagu za pojedinu državu pristupnicu 30. dana od dananjezinoga pristupanja Sporazumu.

(a)

Hong Kong i Koreja mogu odgoditi primjenu odredaba ovogSporazuma, osim članaka XXI. i XXII., do najkasnije 1. siječnja 1997. Ako počnuprimjenjivati odredbe prije 1. siječnja1997. one će o tome 30 dana unaprijed obavijestitiGlavnog direktora WTO-a.

(b)

U razdoblju između dana stupanja na snagu ovog Sporazuma i danakad ga Hong Kong počne primjenjivati, sva prava i obveze izmeđuHong Konga i svih ostalih stranaka u ovom Sporazumu, koje su15. travnja 1994. bile stranke uSporazumu o javnim nabavama sastavljenom u Ženevi 12. travnja 1979. kako je izmijenjen2. veljače 1987. („Sporazum iz1988.”), proizlazit će iz temeljnih (9) odredaba Sporazuma iz 1988., uključujući njegov Prilogkako je izmijenjen ili ispravljen, čije se odredbe ugrađuju uovaj Sporazum upućivanjem na informaciju, za tu namjenu i ostatće na snazi do 31. prosinca1996.

(c)

Između stranaka u ovom Sporazumu koje su također stranke uSporazumu iz 1988., prava i obveze iz ovog Sporazuma zamjenjujuone iz Sporazuma iz 1988.

(d)

Članak XXII. ne stupa na snagu sve do dana stupanja na snaguSporazuma WTO-a. Do tada se odredbe članka VII. iz Sporazuma iz1988. primjenjuju na dogovore i rješavanje sporova u okviru ovogSporazuma, čije se odredbe ovime ugrađuju u Sporazum upućivanjemna informaciju, za tu namjenu. Te odredbe primjenjuju se podpokroviteljstvom Odbora u okviru ovog Sporazuma.

(e)

Prije dana stupanja na snagu Sporazuma WTO-a, upućivanje natijela WTO-a tumači se kao upućivanje na odgovarajuća tijelaGATT-a, a upućivanje na Glavnog direktora WTO-a i na TajništvoWTO-a tumači se kao upućivanje na Glavnog direktora UGOVORNIHSTRANAKA u GATT-u 1947 i na tajništvo GATT-a.

Nije moguće zadržavanje prava u odnosu na bilo koju odredbu ovogSporazuma.

(a)

Sve države koje su prihvatile ovaj Sporazum ili mu pristupileosigurat će, najkasnije do dana stupanja na snagu ovogSporazuma, potrebne zakone, druge propise i upravne postupke,kao i pravila, postupke i pravne postupke koje primjenjujunjihove jedinice-subjekti navedeni u priloženim popisima, kakobi se uskladile s odredbama ovog Sporazuma.

(b)

Stranke obavještavaju Odbor o svim promjenama svojih zakona ipropisa relevantnih za taj Sporazum, kao i o provedbi tih zakonai propisa.

(a)

O ispravljanju, prebacivanju jednoga subjekta iz jednog u drugiPrilog ili, u iznimnim slučajevima, o drugim promjenama u vezi sdodacima I. do IV. podnosi se obavijest Odboru, uz dodatnuinformaciju o mogućim posljedicama promjene na zajedničkidogovoreno područje obuhvaćanja prema ovom Sporazumu. Ako suispravci, prijenosi ili druge promjene posve formalni ili odmanjeg značenja, oni će biti pravovaljani, pod uvjetom da nemaprigovora, u roku od 30 dana. U ostalim slučajevima, predsjednikOdbora će odmah sazvati sastanak Odbora. Odbor će razmotritiprijedlog i zahtjeve za kompenzacijskim prilagodbama, radiodržavanja uravnoteženosti prava i obveza, kao i usporediverazine uzajamno dogovorenoga područja obuhvaćenosti, predviđenihu Sporazumu prije takvih promjena. U slučaju da ne dođe dodogovora, mogu se poduzeti mjere u skladu s odredbama iz člankaXXII.

(b)

Kad stranka želi, koristeći svoja prava, povući neku svojujedinicu-subjekt iz Dodatka I. zbog toga što je nad njom ukinutastvarna državna kontrola ili utjecaj, ta stranka dužna je o tomeobavijestiti Odbor. Takva promjena stupa na snagu dan poslijesljedećega sastanka Odbora, pod uvjetom da se sastanak održinajmanje 30 dana od dana obavijesti i da nema prigovora. Uslučaju prigovora, poduzimaju se mjere u skladu s postupcima odogovaranju i rješavanju sporova iz članka XXII. Pri razmatranjupredloženih promjena Dodatka I. i svaku posljedičnu naknadnuprilagodbu, treba voditi računa o učincima na otvaranje tržištazbog ukidanja državne kontrole ili utjecaja.

(a)

Odbor je dužan jednom godišnje preispitati primjenu ifunkcioniranje Sporazuma vodeći računa o njegovim ciljevima.Odbor je dužan jednom godišnje obavještavati Opće vijeće WTO-a orazvoju u razdobljima obuhvaćenim takvim provjerama.

(b)

Najkasnije do kraja treće godine od stupanja na snagu Sporazumai povremeno poslije toga, Stranke započinju daljnje pregovore sciljem poboljšanja Sporazuma i postizanja što većeg proširenjapodručja njegova obuhvata među svim strankama na temeljumeđusobnog reciprociteta, uzimajući u obzir odredbe članka V. ozemljama u razvoju.

(c)

Stranke nastoje izbjeći uvođenje ili produljenje trajanjadiskriminacijskih mjera i prakse koje narušavaju otvorenunabavu, te će pregovorima u skladu s podstavkom (b) nastojatiukloniti i one preostale do dana stupanja na snagu ovogSporazuma.

Kao bi se zajamčilo da Sporazum ne predstavlja nepotrebnu prepreku tehničkomnapretku, stranke se u okviru Odbora redovito dogovaraju o kretanjima u uporabiinformacijske tehnologije u javnim nabavama te će prema potrebi dogovaratipromjene Sporazuma. Ti se dogovori posebno usmjeravaju na nastojanja da uporabainformacijske tehnologije promiče ciljeve otvorene, nediskriminacijske iučinkovite javne nabave putem transparentnih postupaka, jasnom identifikacijomugovora obuhvaćenih ovim Sporazumom, te dostupnošću i identifikacijom svihinformacija u vezi s određenim ugovorom. Kad neka stranka želi uvesti inovacije,ona nastoji voditi računa o stavovima koje su iznijele druge stranke u vezi smogućim problemima.

Stranke mogu izmijeniti Sporazum vodeći računa, između ostalog, o iskustvimastečenim njegovom primjenom. Takva izmjena, nakon što se stranke s slože uskladu s postupcima koje je utvrdio Odbor, stupa na snagu za pojedinu strankutek kad je ona prihvati.

(a)

Bilo koja stranka može istupiti iz Sporazuma. Istupanje stupana snagu po isteku 60 dana od dana kad Glavni direktor WTO-aprimi pisanu obavijest o istupanju. Bilo koja stranka možeposlije takve obavijesti zatražiti hitan sastanak Odbora.

(b)

Ako stranka u Sporazumu ne postane članicom WTO-a u roku odjedne godine od dana stupanja na snagu Sporazuma WTO-a iliprestane biti članicom WTO-a, ona prestaje biti strankom uSporazumu s učinkom od istoga dana.

Ovaj se Sporazum ne primjenjuje između bilo kojih dviju stranaka ako jednaod stranaka u vrijeme prihvaćanja ili pristupanja ovom Sporazumu ne odobri takvuprimjenu.

Napomene, dodaci i prilozi ovom Sporazumu čine njegov sastavni dio.

Tajništvo WTO-a pruža usluge ovome Sporazumu.

Sporazum se polaže kod Glavnoga direktora WTO-a, koji odmah dostavlja svakojstranci ovjerenu točnu kopiju ovog Sporazuma, svakog njegova popravljanja ilipromjene u skladu sa stavkom 6., svake njegove izmjene u skladu sa stavkom 9. iobavijest o svakom prihvaćanju ili pristupanju Sporazumu u skladu sa stavcima 1.i 2., kao i o svakom istupanju iz Sporazuma u skladu sa stavkom 10. ovogačlanka.

Ovaj se Sporazum registrira u skladu s odredbama članka 102. PoveljeUjedinjenih naroda.

Sastavljeno u Marakešu petnaestoga dana mjeseca travnja tisuću devetsto devedesetčetvrte godine, u po jednom primjerku na engleskom, francuskom i španjolskomjeziku, pri čemu je svaki tekst vjerodostojan, osim ako nije drukčije navedeno upogledu njegovih dodataka.

 


(1)  Za svaku je stranku Dodatak I. podijeljen u pet priloga:

Prilog 1. sadrži subjekte središnje vlasti.

Prilog 2. sadrži subjekte regionalne samouprave.

Prilog 3. sadrži sve ostale subjekte koje nabavljaju u skladus odredbama ovog Sporazuma.

U Prilogu 4. specificirane su usluge, bilo pozitivno ilinegativno, koje su obuhvaćene ovim Sporazumom.

U Prilogu 5. navedene su građevinske usluge koje suobuhvaćene Sporazumom.

Odgovarajući granični pragovi navedeni su u prilozima svake stranke.

(2)  Ovaj Sporazum primjenjuje se na sve ugovore o nabavi za koje jeprocijenjeno da je ugovorna vrijednost jednaka ili da prelazi graničniprag u vrijeme objave obavijesti u skladu s člankom IX.

(3)  Za potrebe ovog Sporazuma, tehnički propis je isprava outvrđivanju obilježja proizvoda ili usluge ili procesi uvezi s njima, kao i metode proizvodnje, uključujućimjerodavne upravne propise, kojih je poštovanje obvezno.Također može sadržavati ili se baviti isključivoterminologijom, oznakama, pakiranjem, obilježavanjem iliuvjetima etiketiranja koji se primjenjuju na proizvod,uslugu, proces ili metodu proizvodnje.

(4)  Za potrebe ovog Sporazuma, norma je isprava koju odobravaovlašteno tijelo koje izdaje za jednokratnu i višekratnuuporabu pravila, smjernice ili svojstva za proizvode iliusluge ili procese u vezi s njima, kao i metodeproizvodnje, kojih poštovanje nijeobvezno. Također možesadržavati ili se baviti terminologijom, oznakama,pakovanjima, obilježavanjem ili uvjetima etiketiranjakoji se primjenjuju na proizvode, usluge, procese ilimetode proizvodnje.

(5)  Podrazumijeva se da „postojeća oprema”uključuje računalne programe ako je prvobitna nabavaračunalnih programa bila obuhvaćena ovim Sporazumom.

(6)  U izvorni razvoj prvoga proizvoda ili usluge može bitiuključena i ograničena proizvodnja ili nabava, kako bisadržavali rezultate praktičnoga ispitivanja i pokazalida su proizvod ili usluga prikladni za proizvodnju ilinabavu u količinama prema prihvatljivim normamakvalitete. To ne obuhvaća količinsku proizvodnju ilinabavu kako bi se utvrdila komercijalna mogućnostrazvoja ili da se nadoknade troškovi istraživanja irazvoja.

(7)  Kompenzacije u javnim nabavama su mjere koje se koriste za poticanjelokalnog razvoja ili poboljšanje platne bilance putem domaćih sadržaja,licenciranja tehnologije, uvjeta financiranja, kompenzacijskom kupovinomili sličnim uvjetima.

(8)  Za potrebe ovog Sporazuma, za izraz „država” smatra se da uključuje nadležne vlastiEuropskih zajednica.

(9)  Sve odredbe Sporazuma iz 1988. osim preambule, člankaVII. i članka IX. osim stavka 5. točke (a) i (b) istavka 10.


NAPOMENE

Pojmovi „zemlja” ili „zemlje” kako se upotrebljavaju u Sporazumu, uključujući dodatke, smatra se da uključuju i svako posebno carinsko područje koje je stranka u ovom Sporazumu

U slučaju posebnog carinskoga područja koje je stranka u ovom Sporazumu, gdje god se neki izraz u Sporazumu kvalificira pojmom „nacionalni”, treba tumačiti da se takav izraz odnosi na to carinsko područje, ako nije drukčije navedeno.

Članak 1. stavak 1.

Uzimajući u obzir razloge opće politike u vezi s vezanom pomoći, uključujući cilj zemalja u razvoju da takvu pomoć koriste nenamjenski, ovaj se Sporazum ne primjenjuje na nabave koje se ostvaruju u okviru pružanja vezane pomoći zemljama u razvoju tako dugo dok je ona strankama praksa.


Top