EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A1223(19)

Mehanizam kontrole trgovinske politike

OJ L 336, 23.12.1994, p. 251–252 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 038 P. 253 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 038 P. 253 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 343 - 344
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 343 - 344
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 331 - 332
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 343 - 344
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 343 - 344
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 343 - 344
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 343 - 344
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 343 - 344
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 343 - 344
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 010 P. 266 - 267
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 010 P. 266 - 267
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 074 P. 266 - 267

In force

11/Sv. 74

HR

Službeni list Europske unije

266


21994A1223(19)


L 336/251

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PRILOG 3.

MEHANIZAM KONTROLE TRGOVINSKE POLITIKE


ČLANICE SU SPORAZUMNE:

A.   Ciljevi

i.

Cilj mehanizma kontrole trgovinske politike („TPRM”) jest doprinijeti, postizanjem transparentnostii razumijevanja trgovinskih politika i prakse članica, da se članicebolje pridržavaju pravila, disciplina i preuzetih obveza u okvirumultilateralnih trgovinskih sporazuma i, kada je to moguće, u okviruplurilateralnih trgovinskih sporazuma, te time doprinijeti boljemfunkcioniranju multilateralnog trgovinskog sustava. U skladu s tim,mehanizam kontrole omogućuje redovno kolektivno ocjenjivanje ivrednovanje cjelovitog sustava trgovinskih politika i praksi pojedinihčlanica i njihovog utjecaja na funkcioniranje multilateralnogtrgovinskog sustava. Međutim, namjera mu nije da bude osnova za provedbuspecifičnih obveza prema Sporazumima ili osnova postupcima za rješavanjesporova ili uvođenje obveza iz novih obveza za članice.

ii.

Ocjenjivanje koje je rezultat mehanizma kontrole obavlja se, uodgovarajućoj mjeri, uzimajući u obzir šire gospodarske i razvojnepotrebe, politike i ciljeve članice o kojoj je riječ kao i njezinovanjsko okruženje. Međutim, funkcija je mehanizma kontrole ispitatiutjecaj trgovinske politike i prakse članice na multilateralnitrgovinski sustav.

B.   Domaća transparentnost

Članice su svjesne da je domaća transparentnost u odlučivanju vlada o pitanjimatrgovinske politike od odlučujuće vrijednosti i za gospodarstva članica i zamultilateralni trgovinski sustav, te su suglasne poticati i promicati većutransparentnost unutar njihovih vlastitih sustava, uvažavajući da provedba unutarnjetransparentnosti mora biti na dobrovoljnoj osnovi i voditi računa o pravnom ipolitičkom sustavu svake članice.

C.   Postupci kontrole

i.

Uspostavlja se Tijelo za kontrolu trgovinske politike (dalje u tekstu:„TPRB” (Trade Policy ReviewBody) koje obavlja kontrolu trgovinske politike.

ii.

Trgovinska politika i praksa svih članica predmetom je periodičnekontrole. Utjecaj pojedinih članica na funkcioniranje multilateralnogtrgovinskog sustava, mjeren njihovim udjelom u svjetskoj trgovini unekom nedavnom reprezentativnom razdoblju, određujući je faktor priodlučivanju o učestalosti kontrola. Vodeća četiri tako utvrđenatrgovinska subjekta (računajući Europske zajednice kao jednog od njih)predmetom su kontrole svake dvije godine. Sljedećih 16 kontrolira sesvake četiri godine. Ostale se članice kontroliraju svakih šest godina stim što za najmanje razvijene zemlje može biti određeno dulje razdoblje.Podrazumijeva se da kontrola subjekata koji imaju zajedničku vanjskupolitiku koja obuhvaća više od jedne članice pokriva sve sastavnedijelove politike koja ima utjecaj na trgovinu uključujući relevantnepolitike i prakse svake članice pojedinačno. Iznimno, ako dođe dopromjene trgovinskih politika ili praksa članice koje mogu imatiznačajan utjecaj na njezine trgovinske partnere, TPRB može zatražiti odte članice, nakon konzultacija, da planira sljedeću kontroluranije.

iii.

Rasprave na sastancima TPRB-a rukovode se ciljevima iznesenim u stavkuA. U žarištu ovih rasprava su trgovinske politike i prakse članice, aone su predmetom ocjene prema mehanizmu kontrole.

iv.

TPRB izrađuje temeljni plan za obavljanje kontrole. TPRB može takođerraspravljati i uzimati na znanje najnovija izvješća članica. TPRB ukonzultacijama s članicama kojih se to neposredno tiče uspostavljaprogram kontrola za svaku godinu. U konzultacijama sa članicom iličlanicama koje su predmetom kontrole, predsjedatelj može odabratisudionike rasprave koji, djelujući u osobnom svojstvu, pripremaju uvodnaizlaganja za rasprave u TPRB-u.

v.

TPRB temelji svoj rad na sljedećoj dokumentaciji:

(a)

punom izvješću, iz stavka D, a podnosi ga članica iličlanice koje su predmetom kontrole;

(b)

izvješću što ga Tajništvo, na vlastitu odgovornost,izrađuje na temelju informacija koje su mu dostupne ionih koje daju članica ili članice koje su predmetizvješća. Tajništvo bi trebalo od članice ili članicakoje su predmet izvješća tražiti objašnjenja njihovihtrgovinskih politika i praksi.

vi.

Izvješća članice koja je predmetom kontrole i izvješće Tajništva,zajedno sa zapisnikom odnosnog sastanka TPRB-a, objavljuje se ubrzonakon kontrole.

vii.

Ti se dokumenti se šalju Ministarskoj konferenciji koja ih prima naznanje.

D.   Izvještavanje

S ciljem postizanja najvećeg mogućeg stupnja transparentnosti, svaka članica podnosiredovna izvješća TPRB-u. Potpuna izvješća opisuju trgovinske politike i praksečlanice ili članica temeljeći se na dogovorenome obrascu o kojem odlučuje TPRB. Tajse obrazac početno temelji na Nacrtu obrasca za izvješća zemalja koji jeuspostavljen Odlukom od 19. srpnja 1989., (BISD36S/406-409), a dopunjuje se koliko je nužno da bi opseg izvješća proširio na sveaspekte trgovinskih politika što ih obuhvaćaju multilateralni trgovinski sporazumiiz Priloga 1. i, gdje je to primjenjivo, plurilateralni trgovinski sporazumi. TPRBna temelju iskustva revidira ovaj obrazac. Između kontrola članice podnose kratkaizvješća kad dođe do bilo kakvih značajnih promjena u njihovim trgovinskimpolitikama i godišnje ažuriraju statističke podatke u skladu s prihvaćenim obrascem.Posebno se uzimaju u obzir teškoće na koje nailaze najmanje razvijene države članiceu sastavljanju svojih izvješća. Tajništvo osigurava dostupnost tehničke pomoći nazahtjev članica zemalja u razvoju i posebno članica najmanje razvijenih zemalja.Informacije sadržane u izvješćima trebale bi biti u najvećoj mogućoj mjeri usklađenes obavijestima što ih se podnosi po odredbama multilateralnih trgovinskih sporazuma,a gdje je to primjenjivo odredbama plurilateralnih trgovinskih sporazuma.

E.   Odnos s platno-bilančnim odredbama GATT-a 1994. i GATS-a

Članice su svjesne potrebe da se opterećenja za vlade koje su također izložene punimkonzultacijama sukladno odredbama o platnoj bilanci iz GATT-a 1994 ili GATS-a sveduna minimum. S tim ciljem, predsjedatelj TPRB-a u konzultacijama sa članicom iličlanicama kojih se to tiče, kao i s predsjedateljem Odbora za ograničenja platnebilance, donosi administrativne odluke koje usklađuju normalni ritam kontrolatrgovinske politike s vremenskim rasporedom konzultacija o platnoj bilanci, ali kojine odgađa kontrolu trgovinske politike za više od 12 mjeseci.

F.   Ocjena mehanizma

TPRB organizira ocjenu funkcioniranja TPRM-a u najdužem roku od pet godina postupanju na snagu Sporazuma o osnivanju WTO-a. Rezultati tog ocjenjivanja supredočeni Ministarskoj konferenciji. TPRB nakon toga provodi ocjenjivanja TPRM-a urazmacima kakve sam odredi ili kakve zatraži Ministarska konferencija.

G.   Opći pregled događanja u međunarodnom trgovinskom okruženju

TPRB priprema i godišnji opći pregled događaja u međunarodnom trgovinskom okruženjukoji utječu na multilateralni trgovinski sustav. Tom općem pregledu se prilažegodišnje izvješće generalnog direktora u kojem on izlaže glavne aktivnosti WTO-a iističe značajna politička pitanja koja utječu na trgovinski sustav.


Top