EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A1223(18)

Dogovor o pravilima i postupcima za rješavanje sporova

OJ L 336, 23.12.1994, p. 234–250 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 038 P. 236 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 038 P. 236 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 325 - 342
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 325 - 342
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 313 - 330
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 325 - 342
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 325 - 342
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 325 - 342
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 325 - 342
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 325 - 342
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 325 - 342
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 010 P. 248 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 010 P. 248 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 074 P. 248 - 265

In force

11/Sv. 74

HR

Službeni list Europske unije

248


21994A1223(18)


L 336/234

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PRILOG 2.

DOGOVOR O PRAVILIMA I POSTUPCIMA ZA RJEŠAVANJE SPOROVA


ČLANICE SU SPORAZUMNE:

Članak 1.

Opseg i primjena

1.   Pravila i postupci ovog Dogovora primjenjuju se na sporove koji su pokrenutina temelju odredaba o konzultacijama i rješavanju sporova iz sporazuma navedenihu Dodatku 1. ovom Dogovoru (dalje u tekstu: „predmetni sporazumi”). Pravila i postupci ovog Dogovora primjenjuju se i nakonzultacije i rješavanje sporova između članica o njihovog prava i obvezasukladno odredbama Sporazuma o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (daljeu tekstu ovog Dogovora: „WTO Sporazuma”) i ovogDogovora uzetog zasebno ili u kombinaciji s bilo kojim drugim predmetnimsporazumom.

2.   Pravila i postupci ovog Dogovora primjenjuju se ovisno o posebnim ilidodatnim pravilima i postupcima za rješavanje sporova koji su sadržani upredmetnim sporazumima i navedeni u Prilogu 2. ovom Dogovoru. Ako postojerazlike između pravila i postupaka iz ovog Dogovora i posebnih ili dodatnihpravila i postupaka iz Priloga 2., u mjeri u kojoj one postoje, prevladavajuposebna i dodatna pravila i postupci iz Priloga 2. U sporovima koji uključujupravila i postupke iz više od jednog predmetnog sporazuma, ako između posebnihili dodatnih pravila promatranih sporazuma dolazi do konflikta, a stranke se usporu ne mogu dogovoriti o pravilima i postupcima u roku od 20 dana oduspostavljanja panela, predsjedatelj Tijela za rješavanje sporova, a predviđenstavkom 1. članka 2. (dalje u tekstu: „DSB”), u roku od 10 dana od zahtjeva bilo koje članice, u konzultacijama sastrankama u sporu, određuje pravila i postupke kojih se treba pridržavati.Predsjedatelj slijedi načelo da, kad god je to moguće, treba koristiti posebnaili dodatna pravila i postupke, te da bi pravila i postupke utvrđene ovimDogovorom trebalo koristiti u mjeri potrebnoj da se izbjegne konflikt.

Članak 2.

Administrativna pitanja

1.   Niže se uspostavlja Tijelo za rješavanje sporova koje prati provedbu ovihpravila i postupaka, te odredaba o konzultacijama i rješavanju sporova izpredmetnih sporazuma, osim ako predmetnim sporazumom nije drukčije predviđeno.Sukladno tome, DSB je nadležan za ustanovljenja panela, usvajanja izvješćapanela i prizivnog tijela, praćenje provedbe pravila i preporuka, kao iodobravanja suspenzije koncesija i drugih obveza iz predmetnih sporazuma.Obzirom na sporove pokrenute prema predmetnom sporazumu, a ako se radi ovišestranom sporazumu o trgovini, izraz „članica”, koristi se dalje u tekstu samo za one članice koje sustranke tog višestranom sporazuma o trgovini. Kad DSB prati odredbe o rješavanjusporova iz višestranog sporazuma o trgovini, u donošenju odluka DSB-a ili upoduzimanju akcija u vezi s tim sporom mogu sudjelovati samo one članice koje sustranke tog sporazuma.

2.   DSB obavješćuje nadležna vijeća i panele WTO-a o napretku sporova u vezi sodredbama odnosnih predmetnih sporazuma.

3.   DSB se sastaje onoliko često koliko je to potrebno da bi obavilo poslove uonim rokovima koji su predviđeni ovim Dogovorom.

4.   Kad pravila i postupci ovog Dogovora predviđaju da DSB donese neku odluku,te odluke DSB donosi konsenzusom. (1)

Članak 3.

Opće odredbe

1.   Članice potvrđuju svoje opredjeljenje za načela rješavanja sporova koja sudo sada primjenjivala skladno članku XXII. i XXIII. GATT-a 1947., te ovdjedorađenim i izmijenjenim pravilima i postupcima.

2.   WTO sustav za rješavanje sporova od temeljnog je značaja u osiguranjusigurnosti i transparentnosti višestranog trgovinskog sustava. Članice susvjesne da on služi očuvanju prava i obveza članica sukladno predmetnimsporazumima te pojašnjenju postojećih odredbi tih sporazuma sukladno uobičajenimpravilima tumačenja javnog međunarodnog prava. Preporuke i pravila DSB-a ne moguuvećati ili umanjiti prava i obveze koji su zajamčeni predmetnimsporazumima.

3.   Za učinkovito funkcioniranje WTO-a i održavanje odgovarajuće ravnotežeizmeđu prava i obveza članica, bitno je pravovremeno rješavati situacija ukojima članica smatra da su povlastice što joj pripadaju na temelju predmetnihsporazuma izravno ili neizravno umanjene mjerama što ih poduzima drugačlanica.

4.   Preporuke i pravila DSB-a imaju za cilj postizanje zadovoljavajućeg rješenjapredmeta sukladno pravima i obvezama iz ovog Dogovora i predmetnihsporazuma.

5.   Sva rješenja predmeta koja su formalno pokrenuta sukladno odredbama okonzultacijama i rješavanju sporova predmetnih sporazuma, uključujući arbitražneodluke, u skladu su s tim sporazumima i ne poništavaju niti umanjuju povlasticekoje pripadaju bilo kojoj članici na temelju tih sporazuma niti ne sprečavajupostizanje bilo kojeg od ciljeva tih sporazuma.

6.   O međusobno prihvaćenim rješenjima predmeta koji su formalno pokrenutisukladno odredbama o konzultacijama i rješavanju sporova iz predmetnih sporazumaobavješćuju se DSB i nadležna vijeća i paneli gdje svaka članica može pokrenutibilo koje pitanje u vezi s njima.

7.   Članica, prije pokretanja spora prosuđuje hoće li djelovanje sukladno ovimpostupcima biti plodonosno. Cilj je mehanizma rješavanja sporova osiguratipozitivno rješenje spora. Najpoželjnijim, dakako, treba smatrati rješenje kojeje prihvatljivo objema strankama u sporu i u skladu je s predmetnim sporazumima.U odsutnosti obostrano prihvatljivog rješenja, obično je prvi cilj mehanizmarješavanja sporova osigurati ukidanje tih mjera ako se utvrdi da one nisu uskladu s odredbama bilo kojeg predmetnog sporazuma. Za odredbu o naknadi trebalobi se odlučiti jedino ako je mjeru nemoguće odmah povući i kao privremenomsredstvu koje se primjenjuju samo do povlačenja mjere koja nije u skladu spredmetnim sporazumom. Posljednje sredstvo kojeg ovaj Dogovor predviđa je dačlanica koja je pokrenula postupak rješavanja spora može suspendirati primjenukoncesija ili ostalih obveza sukladno predmetnim sporazumima nadiskriminacijskoj osnovi prema drugoj članici pod uvjetom da takve mjere odobriDSB.

8.   U slučajevima nepoštivanja obveza preuzetih sukladno predmetnim sporazumima,smatra se da pokretanje spora predstavlja prima facieslučaj za poništenja ili umanjenja povlastica, što znači da je pretpostavka dakršenje pravila ima štetan utjecaj na ostale članice, stranke predmetnihsporazuma. U takvim slučajevima sama članica kojoj je uložen prigovor trebadokazati da on nije utemeljen.

9.   Odredbe ovog Dogovora ne dovode u pitanje prava članica na traženjeslužbenog tumačenja odredbi predmetnog sporazuma na temelju sustava donošenjaodluka sukladno WTO Sporazumu ili predmetnom sporazumu ako je to plurilateralnisporazum o trgovini.

10.   Podrazumijeva se da svrha ili namjera zahtjeva za mirenjem i korištenjepostupaka rješavanja sporova nije neprijateljska, te da sve članice, dođe li dospora, sudjeluju u tim postupcima u dobroj vjeri u nastojanju da riješe spor.Podrazumijeva se također da se žalbe i protu žalbe iz odvojenih predmeta ne bitrebale povezivati.

11.   Ovaj se Dogovor primjenjuje jedino na nove zahtjeve za konzultacijamasukladno odredbama o konzultacijama predmetnih sporazuma, a koje su podnesene nadan ili nakon dana stupanja na snagu WTO Sporazuma. Glede sporova za koje suzahtjevi za konzultacijama podneseni sukladno GATT-u 1947. ili bilo kojem drugomsporazumu koji je prethodio predmetnom sporazumu, a prije stupanja WTO Sporazumana snagu, nastavljaju se primjenjivati odgovarajuća pravila i postupci zarješavanje sporova koji su bili na snazi neposredno prije datuma stupanja WTOSporazuma na snagu. (2)

12.   Bez obzira na odredbe stavka 11., ako je prigovor u vezi s nekim predmetnimsporazumom uložila zemlja članica u razvitku protiv članice razvijene zemlje,stranka koja je uložila prigovor ima pravo izabrati između odredbi sadržanih učlancima 4., 5., 6. i 12. ovog Dogovora i odgovarajućih odredbi Odluke od 5. travnja 1966. (BISD 14S/18), osim kada panel zarješavanje sporova smatra da su joj rokovi iz stavka 7. te Odluke nedovoljni zapripremu izvješća, a ti se rokovi mogu produžiti uz suglasnost stranke koja jeuložila prigovor. Ako postoje razlike između pravila i postupaka iz članaka 4.,5., 6. i 12. i odgovarajućih pravila i postupaka iz Odluke, prevladavaju ovadruga pravila.

Članak 4.

Konzultacije

1.   Članice potvrđuju da su odlučne učvrstiti i unaprjeđivati rješavanje sporovaputem konzultacija.

2.   U svezi mjera koje je ona poduzela na svojem teritoriju, a koje utječu nafunkcioniranje bilo kojeg predmetnog sporazuma, svaka se članica obvezujedobronamjerno razmotriti sve pritužbe druge članice te dati odgovarajuću prilikuza konzultacije. (3)

3.   Ako se zahtjev za konzultacijama podnosi na temelju nekog od predmetnihsporazuma, ako se stranke u sporu drukčije ne dogovore, ona članica kojoj jezahtjev podnesen odgovara u roku od 10 dana od dana primitka zahtjeva tezapočinje konzultacije u roku od najviše 30 dana od dana primitka zahtjeva udobroj volji i s željom da se postigne obostrano zadovoljavajuće rješenje. Akočlanica ne odgovori u roku od 10 dana od primitka zahtjeva ili ne započnekonzultacije u roku od najmanje 30 dana, ili u drugom međusobno dogovorenom rokuod dana primitka zahtjeva, tada članica koje je zatražila održavanjekonzultacija može izravno zatražiti ustanovljenje panela za rješavanjesporova.

4.   O svakom takom zahtjevu za konzultacijama članica koja zahtjeva konzultacijeobavješćuje DSB i nadležna vijeća i panele. Svi zahtjevi za konzultacijamapodnose se u pisanom obliku, trebaju sadržavati razloge zbog kojih se zahtjevpodnosi, posljedične mjere, kao i pravnu osnovu.

5.   Tijekom konzultacija sukladno odredbama predmetnog sporazuma, članice bi,prije nego što se odluče za daljnju mjeru sukladno ovom Dogovoru, trebalepokušati postići zadovoljavajuću nagodbu u predmetu spora.

6.   Konzultacije su povjerljive te ne dovode u pitanje prava bilo koje članice ubilo kojem budućem postupku.

7.   Ako se spor ne riješi konzultacijama u roku od 60 dana po danu primitkazahtjeva za konzultacijama, stranka koja je uložila prigovor može zatražitiustanovljenje panela. Stranka koja je uložila prigovor može zatražitiustanovljenje panela i tijekom razdoblja od 60 dana ako obje stranke ukonzultacijama smatraju da spor nije riješen putem konzultacija.

8.   U hitnim slučajevima, uključujući slučajeve kada se radi o kvarljivoj robi,članice započinju konzultacije u roku od najviše 10 dana od dana primitkaprigovora. Ako se spor ne uspije riješiti konzultacijama u roku od 20 dana oddana primitka prigovora, stranka koja je uložila prigovor može zatražitiuspostavljanje panela.

9.   U hitnim slučajevima, uključujući slučajeve kada se radi o kvarljivoj robi,stranke u sporu, paneli i prizivno tijelo poduzimaju sve mjere kako bi ubrzalipostupak u najvećoj mogućoj mjeri.

10.   Tijekom konzultacija, članice posvećuju posebnu pažnju specifičnimproblemima i interesima članicama zemljama u razvoju.

11.   Ako neka članica, a koja nije članica u konzultacijama, smatra dakonzultacije koje se održavaju predstavljaju za nju bitan trgovinski interessukladno stavku 1. članka XXII. GATT-a 1994., stavku 1. članka XXII. GATT-a iliodgovarajućim odredbama ostalih predmetnih sporazuma (4), ta članica može, u roku od 10 dana od dana od podnošenje zahtjeva zakonzultacijama sukladno navedenom članku, obavijestiti članice u konzultacijamai DSB o svojoj želji da se priključi konzultacijama. Ta članica se pridružujekonzultacijama ako se članica kojoj je upućen zahtjev za konzultacijama složi daje tvrdnja o bitnome interesu utemeljena. U tom slučaju one o tome obavješćujuDSB. Ako se ne prihvati zahtjev za priključivanjem konzultacijama, članica kojaje podnijela takvu molbu može zatražiti konzultacije prema stavku 1. člankaXXII. ili stavku 1. članka XXIII. GAT-a 1994., stavku 1. članka XXII. ili stavku1. članka XXIII. GATS-a ili odgovarajućim odredbama ostalih predmetnihsporazuma.

Članak 5.

Pomoć, mirenje i posredovanje

1.   Pomoć, mirenje i posredovanje, postupci su koji se poduzimaju dobrovoljnosuglase li se o tome stranke u sporu.

2.   Postupci koji uključuju pomoć, mirenje i posredovanje, a posebno mišljenjastranka u sporu izražena tijekom tih postupaka, povjerljivi su te ne dovode upitanje prava bilo koje od stranaka u bilo kojem budućem postupku.

3.   Bilo koja stranka u sporu može zatražiti u bilo koje vrijeme pomoć, mirenjeili posredovanje. Oni mogu započeti u bilo koje vrijeme te se mogu završiti ubilo koje vrijeme. Kada postupak pomoći, mirenja ili posredovanja završi,stranka koja je uložila prigovor može podnijeti zahtjev za ustanovljenjepanela.

4.   Pristupi li se postupku pomoći, mirenja ili posredovanja u roku od 60 dananakon dana primitka zahtjeva za konzultacijama, stranka koja je uložila prigovormora dopustiti rok od 60 dana po primitku zahtjeva za konzultacijama prije negošto zatraži uspostavljanje panela. Stranka koja je uložila prigovor možezatražiti uspostavljanje panela tijekom tog roka od 60 dana ako obje stranke usporu smatraju da postupak pomoći, mirenja ili posredovanja nije doveo dorješenja spora.

5.   Suglase li se stranke u sporu, postupci pomoći, mirenja ili posredovanjamogu se nastaviti i tijekom postupka pred panelom.

6.   Generalni direktor može, vršeći dužnost ex officio,ponuditi pomoć, mirenje ili posredovanje kako bi pomogao članicama u rješavanjuspora.

Članak 6.

Uspostavljanje panela

1.   Panel se uspostavlja ako to zatraži stranka koja je uložila prigovor naposljednjem sastanku DSB-a nakon onog na kojemu se zahtjev prvi put pojavio kaotočka dnevnog reda DSB-a, osim ako DSB nije na tom sastanku konsenzusom odlučione ustanoviti panel. (5)

2.   Zahtjev za uspostavljanjem panela podnosi se u pisanom obliku. U zahtjevu senavodi jesu li održane konzultacije, identificiraju specifične mjere o pitanjute daje kratak sažetak pravne osnove za ulaganje prigovora dostavan kako bi sejasno predstavio problem. U slučaju da ulagatelj prigovora zahtijevaustanovljenje panela čiji su zadaci različiti od onih uobičajenih, pisanizahtjev sadrži prijedlog teksta posebnih zadataka.

Članak 7.

Zadaci panela

1.   Zadaci panela su sljedeći, ako se stranke u sporu ne dogovore drukčije uroku od 20 dana od dana ustanovljenja panela:

„Proučiti, u svjetlurelevantnih odredbi (naziv predmetnog sporazuma/predmetnih sporazumakoje navode stranke u sporu), predmet što ga je DSB-u podnijela (imestranke u sporu) u dokumentu ... te pronaći ono što može pomoći DSB-u udonošenju preporuka ili odluka predviđenih tim sporazumom/ima”.

2.   Paneli za rješavanje spora uzimaju u razmatranje relevantne odredbe svakogpredmetnog sporazuma na kojeg su se pozvale stranke u sporu.

3.   Prilikom ustanovljenja panela, DSB može ovlastiti svoga predsjedatelja da,putem konzultacija sa strankama u sporu, izradi zadatke panela za rješavanjespora sukladno odredbama stavka 1. Tako izrađene zadatka dostavlja svimčlanicama. Ako su dogovoreni drukčiji zadaci od onih uobičajenih, bilo kojačlanica može u DSB-u pokrenuti bilo koje pitanje u vezi s tim zadatkom.

Članak 8.

Sastav panela

1.   Panel se sastoje od kvalificiranih vladinih i nevladinih pojedinaca uuključujući osobe koje su već sudjelovale u nekom panelu ili joj podnijeleslučaj, koje su bile predstavnici članice ili sporazumne stranke u GATT-u 1947ili predstavnici u vijeću ili panelu nekog od predmetnih sporazuma iliprethodnog sporazuma ili u tajništvu, te osobe koje su predavale međunarodnotrgovinsko pravo ili politiku ili objavile radove o tome ili radile kao visokidužnosnici na području trgovinske politike kod neke od članica.

2.   Članove panela trebalo bi birati imajući u vidu potrebu osiguravanjanjihovog nezavisnog djelovanja, a njihovo bi obrazovanje trebalo biti raznoliko,a iskustvo široko.

3.   Državljani članica čije su vlade (6) stranke u sporu ili treće stranke u smislu stavka 2. članka 10. nećebiti u panelu, osim ako se stranke u sporu drukčije ne dogovore.

4.   Tajništvo vodi indikativni popis vladinih i nevladinih pojedinaca kojiposjeduju kvalifikacije navedene u stavku 1., a s kojeg se mogu prema potrebipozivati članovi panela. Taj popis sadržava i registar nevladinih članova panelakoji je sastavljen 30. studenoga 1984., (BISD31S/9), i ostale registre i indikativne popise sastavljene sukladno nekom odpredmetnih sporazuma te imena osoba iz tih registra i popisa zadržati i uvrijeme stupanja na snagu WTO Sporazuma. Povremeno članice mogu predlagatiuključivanje vladinih i nevladinih pojedinca na indikativne liste, tako da dajubitne informacije o njihovom poznavanju međunarodne trgovine i područja ilipredmetnih sporazuma, te se ta imena nadodaju na popise nakon što ih DSB odobri.Uz svakog se pojedinca na popisu navodi posebno područje njegovog iskustva ilistručnosti u područjima i sektorima predmetnih sporazuma.

5.   Paneli se sastoje od tri člana, ako se stranke u sporu, u roku od 10 dana odustanovljenja panela ne dogovore da se panel sastoji od pet članova.

6.   Tajništvo predlaže imenovanja za panel strankama u sporu. Stranke u sporu nesuprotstavljaju se imenovanjima osim iz opravdanih razloga.

7.   Ako se o članovima panela ne postigne dogovor u roku od 20 dana od danaustanovljenja panela, glavni direktor, u dogovoru s predsjedateljem DSB-a ipredsjedateljima nadležnog Vijeća ili Panela, određuje se sastav panelaimenovanjem onih članova za koje on smatra da su najprikladniji sukladnoposebnim ili dodatnim pravilima i postupcima predmetnih sporazuma ili predmetnimsporazumima koji su predmet spora, nakon što se konzultira sa strankama u sporu.Predsjedatelj DSB-a obavješćuje članice o sastavu tako osnovanog panela u rokuod 10 dana nakon što je predsjedatelj primio takav zahtjev.

8.   Članice se obvezuju, kao opće pravilo dopustiti svojim dužnosnicima da radekao članovi panela.

9.   Članovi panela rade u osobnom svojstvu, a ne kao predstavnici država ilibilo koje organizacije. Članice im prema tome ne daju upute niti traže da utječuna njih kao pojedince po predmetu koji panel rješava.

10.   Kada se rješava spor između članice zemlje u razvoju i članice razvijenezemlje, u panelu je, zatraži li to članica zemlja u razvoju, barem jedan član izneke članice zemlje u razvoju.

11.   Troškove članova panela, uključujući putne troškove i troškove boravkapodmiruju se iz WTO proračuna sukladno kriterijima koje usvaja Opće vijeće natemelju preporuka Panela za proračun, financije i administraciju.

Članak 9.

Postupci u slučaju kada više članica ulaže prigovor

1.   Kada više od jedne članice traži uspostavljanje panela po istome pitanju,može se ustanoviti jedinstveni panel koji proučava te prigovore vodeći računa opravima svih članica kojih se to tiče. Kad god je to izvedivo, uspostavlja sejedinstveni panel koji ispituje takve prigovore.

2.   Jedinstveni panel organizira svoje ispitivanje slučaja i predočuje DSB-usvoje nalaze tako da ne budu narušena prava što bi ih stranke u sporu bileuživale da su njihove prigovore proučile zasebni paneli. Ako jedna od stranaka usporu to zatraži, panel podnosi zasebna izvješća o sporu. Pisani podnesak svakogod podnositelja prigovora treba biti stavljen na raspolaganje ostalimpodnositeljima prigovora i svaki podnositelj prigovora ima pravo biti nazočankad bilo koji od ostalih podnositelja prigovora izlaže panelu svojamišljenja.

3.   Ako je uspostavljen više od jednog panela za ispitivanje žalbi koji seodnose na isti predmet, u najvećoj mogućoj mjeri, ista osoba radi kao članpanela u svakom od panela, a raspored rada panela po tom predmetu jeusklađen

Članak 10.

Treće stranke

1.   Interesi stranaka u sporu i interesi ostalih članica sukladno predmetnomsporazumu koji je u pitanju u tom sporu u potpunosti se uzimaju u obzir tijekompostupka što ga vodi panel.

2.   Svakoj se članici koja je bitno zainteresirana za predmet koji vodi panel ikoja je o svom interesu obavijestila DSB (dalje u tekstu: treća stranka) dajemogućnost da je panel sasluša, kao i da se obratiti panelu putem pisanihpodnesaka. Te podneske dobivaju i stranke u sporu, a oni su sadržani i uizvješću panela.

3.   Treće stranke primaju podneske što su ih stranke u sporu dale za prvisastanak panela.

4.   Ako neka treća stranka smatra da mjera koja je već predmet postupka panela,poništava ili umanjuje povlastice što joj pripadaju po bilo kojem predmetnomsporazumu, ta se članica može odlučiti za redovne postupke rješavanja sporovasukladno ovom Dogovoru. Takav se spor upućuje prvotnom panelu kadgod je tomoguće.

Članak 11.

Funkcija panela

Funkcija je panela pomoći DSB-u u izvršavanju obveza sukladno ovom Dogovoru ipredmetnim sporazumima. Prema tome, panel bi trebao objektivno ocijeniti spor kojirješava, uključujući objektivnu ocjenu činjenica iz tog slučaja i primjenljivostrelevantnih predmetnih sporazuma odnosno usklađenost s njima, te doći do drugihnalaza koji mogu pomoći DSB-u u izradi preporuka i odluka predviđenih predmetnimsporazumima. Paneli bi se trebali redovno konzultirati sa strankama u sporu te imdati odgovarajuće prilike za donošenje obostrano zadovoljavajućeg rješenja.

Članak 12.

Postupovna pravila panela

1.   Panel se pridržava postupovnih pravila iz Priloga 3. osim ako nakonkonzultacija sa strankama u sporu ne odluči drukčije.

2.   Postupci bi panela trebali biti dovoljno fleksibilni kako bi omogućiliizradu kvalitetnih izvješća, a da se postupak nepotrebno ne odugovlači.

3.   Nakon konzultacije sa strankama u sporu članovi panela, čim je to izvedivo,a kadgod je moguće u roku od tjedan dana nakon dogovora o sastavu i zadacimapanela, utvrđuju raspored postupaka uzimajući u obzir odredbe stavka 9. članka4. ako su one relevantne.

4.   Pri određivanju rasporeda postupaka, panel ostavlja strankama u sporudovoljno vremena da pripreme svoje podneske.

5.   Paneli bi trebali postaviti točne rokove za pisane podneske stranaka usporu, a stranke bi trebale poštovati te rokove.

6.   Svaka stranka u sporu deponira svoje pisane podneske u Tajništvu kako bipravovremeno bili predani panelu i drugoj stranki ili strankama u sporu. Strankakoja podnosi prigovor uručuje svoj prvi podnesak prije no što je uručen prvipodnesak stranke koja odgovara na prigovor osim ako panel, prilikom utvrđivanjarasporeda utvrđenog stavkom 3., i nakon konzultacija sa strankama u sporu, neodluči da stranke u sporu uručuju svoje prve podneske istodobno. Kad jepredviđeno se podnesci deponiraju uzastopno, panel točno određuje rok primanjapodneska stranke koja odgovara na prigovor. Svi se kasniji pisani podnescipredaju istodobno.

7.   Kad stranke u sporu nisu uspjele doći do obostrano zadovoljavajućegrješenja, panel u obliku pisanog izvješća podnosi svoje nalaze DSB-u. U takvimslučajevima izvješće panela sadrže činjenične nalaze, primjenljivost relevantnihodredbi i temeljno obrazloženje svakog njezina nalaza i preporuke. Kad jepredmet riješen između stranaka u sporu, izvješće panela ograničava se na kratakopis slučaja i obavijest o tome da je postignuto rješenje.

8.   Kako bi postupci panela bili učinkovitiji, kao opće pravilo vrijedi da rokza provedbu ispitivanja, od dana kada je utvrđen sastavu i zadaci panela do danauručivanja konačnog izvješća strankama u sporu, ne bude dulji od šest mjeseci. Uhitnim slučajevima, uključujući one koji se odnose na kvarljivu robu, panelnastoji izdati izvješće strankama u sporu u roku od tri mjeseca.

9.   Kad panel ocijeni da ne može donijeti izvješće u roku od šest mjeseci, ili uroku od tri mjeseca u hitnim slučajevima, pisanim putem obavješćuje DSB orazlozima kašnjenja te procjenu roka u kojem donose izvješće. Rok odustanovljenja panela do uručivanja konačnog izvješća članicama ne bi ni u kojemslučaju smio biti dulji od devet mjeseci.

10.   U kontekstu konzultacija kojima članica zemlja u razvoju poduzima mjeru,stranke se u sporu mogu dogovoriti da produlje rokove određene stavcima 7. i 8.članka 4. Ako se po isteku navedenog roka stranke koje se konzultiraju ne mogusložiti da su konzultacije zaključene, predsjedatelj DSB-a, nakon konzultacijasa strankama, odlučuje o produljenju roka i za koje razdoblje. Nadalje, prilikomispitivanja prigovora protiv članice zemlje u razvoju, panel članici zemlji urazvoju ostavlja dovoljno vremena za pripremu i prezentaciju argumenata. Nitijedna radnja iz ovog stavka ne utječe na odredbe stavka 1. članka 20. i stavka4. članka 21.

11.   Kada je jedna stranka u sporu ili više njih zemlja članica u razvoju,izvješće panela izričito navodi formu u kojoj su odredbe o različitom inajpovlaštenijem tretmanu članica zemalja u razvoju korištene što čine sastavnidio predmetnih sporazuma na koje se pozvala članica zemlje u razvoju tijekompostupaka rješavanja sporova.

12.   Panel može na zahtjev stranke koja je uložila prigovor privremeno obustavitisvoj rad u bilo koje vrijeme na rok koji nije dulji od 12 mjeseci. U slučajutakvog privremenog obustavljanja, vremenski okviri postavljeni u stavcima 8. i9. ovog članka, stavku 1. članka 20. i stavku 4. članka 21., se produžuju zaonoliko vremena za koliko je rad bio obustavljen. Ako je rad panela bioobustavljen više od 12 mjeseci, ovlast za uspostavljanje panelazastarijeva.

Članak 13.

Pravo na traženje informacija

1.   Panel imati pravo tražiti informacije i tehničke savjete od bilo kojegpojedinca ili tijela koje smatra prikladnima. Međutim, prije nego što panelzatraži takve informacije ili savjete od bilo kojeg pojedinca ili tijela kojijesu u nadležnosti neke članice, informira nadležna tijela te članice. Članicabi trebala odgovoriti pravovremeno i cjelovito na svaki zahtjev za oniminformacijama koje taj panel smatra nužnima i prikladnima. Povjerljive seinformacije ne otkrivaju bez službenog odobrenja pojedinca, tijela ili vlastičlanice koji su dali te informacije.

2.   Panel može zatražiti informacije iz bilo kojeg relevantnog izvora te se možekonzultirati sa stručnjacima kako bi pribavio njihova mišljenja o određenimaspektima predmeta. U svezi s činjenicama o znanstvenim ili ostalim tehničkimpitanjima koje je pokrenula stranka u sporu, panel može zatražiti pisanoočitovanje ekspertnog tima. Pravila su ustanovljenja takvog tima i postupcinjezina rada izloženi u Prilogu 4.

Članak 14.

Povjerljivost podataka

1.   Rad panela je povjerljive naravi.

2.   Paneli izrađuje svoja izvješća bez nazočnosti stranaka u sporu na temeljupribavljenih informacija i danih iskaza.

3.   Mišljenja što su ih putem izvješća panela dali pojedini članovi panela suanonimna.

Članak 15.

Privremeno izvješće

1.   Nakon razmatranja protivnih mišljenja i usmenih obrazloženja, panel predajeopisne (činjenice i obrazloženja) dijelove nacrta izvješća stankama u sporu. Urokovima koje je odredio panel, stranke daju svoje pisane primjedbe.

2.   Nakon isteka dogovorenih rokova za predaju primjedbi stranaka u sporu, panelizdaje strankama privremeno izvješće koje uključuje opisne dijelove, kao inalaze i zaključke panela. U rokovima koje je odredio panel, stranka može panelupodnijeti pisani zahtjev za ispitivanjem točnih aspekta privremenog izvješćaprije nego što se konačno izvješće preda članicama. Na zahtjev članice, panelmora održati sastanke sa strankama o pitanjima koja su navedena u pisanimprimjedbama. Ako panel ne primi primjedbe od niti jedne stranke, privremeno seizvješće smatra konačnim izvješćem panela te se odmah predaječlanicama.

3.   Nalazi iz konačnog izvješća panela sadrže rasprave o obrazloženjima koje suse vodile tijekom izrade privremenog izvješća. Razdoblje privremenog izvješćatraje kako je to navedeno u stavku 8. članka 12.

Članak 16.

Donošenje izvješća panela

1.   Kako bi članicama ostalo dovoljno vremena za razmatranje izvješća panela, tase izvješća ne razmatraju u DSB-u s ciljem usvajanja dok ne prođe 20 dana oddana kada su razaslana članicama.

2.   Članice koje imaju primjedbe na izvješće panela iznose ih u pisanom oblikukako bi primjedbe dobile i ostale članice najmanje 10 dana prije sastanka DSB-ana kojem se razmatra izvješće panela.

3.   Stranke u sporu imaju pravo potpuno sudjelovati u razmatranju izvješćapanela u DSB-u i njihovo mišljenje je u potpunosti uneseno u zapisnik.

4.   U roku od 60 dana od dana slanja izvješća panela članicama, DSB usvajaizvješće tijekom sastanka (7) osim ako stranka u sporu ne obavijesti službeno DSB da je odlučilauložiti žalbu ili DSB odluči konsenzusom ne usvojiti izvješće. Ako stranka usporu obznani svoju odluku o ulaganju žalbu, izvješće se panela ne razmatra uDSB-u s ciljem usvajanja sve do dovršenja žalbenog postupka. Ovaj postupakusvajanja ne dovodi u pitanje pravo članica da izraze svoje mišljenje o izvješćupanela.

Članak 17.

Ponovno razmatranje na temelju žalbe

1.   DSB uspostavlja stalno prizivno tijelo. Prizivno se tijelo bavi žalbamana rješenja panela. Sastoji se od sedam osoba, od kojih tri rade napojedinom slučaju. Osobe koje rade pri prizivnom tijelo izmjenjuju se. Načinizmjene osoba utvrđuje se postupovnim pravilima prizivnog tijela.

2.   Mandat osoba koje je DSB imenovao u prizivno tijela traje četiri godine,a svaka se takva osoba može imenovati još jednom. Međutim, mandati ždrijebomodređenih tri od sedam osoba, koje su postavljene neposredno po stupanju nasnagu WTO Sporazuma, ističu krajem dviju godina. Mjesta se popunjavaju kakose isprazne. Osoba postavljena kako bi zamijenila osobu čiji mandat nijeistekao je na dužnosti u ostatku prethodnikova mandata.

3.   Prizivno se tijelo sastoji od osoba priznata ugleda i dokazanestručnosti u pravu, međunarodnoj trgovini i općenito u materiji predmetnihsporazuma. Te osobe ne smiju biti povezane s bilo kojoj vladom. Sastavprizivnoga tijela općenito odražava članstvo u WTO. Sve osobe koje rade uprizivnome tijelu su dostupne u svako vrijeme i u kratkom roku nakon najave,te su upoznate s aktivnostima oko rješavanja sporova i s ostalim relevantnimaktivnostima WTO-a. One ne sudjeluju u razmatranju sporova koji moguizazvati izravan ili neizravan sukob interesa.

4.   Samo stranke u sporu mogu uložiti žalbu na izvješće panela - ne i trećestranke. Treće stranke koje su sukladno stavku 2. članka 10. obavijestileDSB da su bitno zainteresirane za predmet spora mogu uručiti pismenepodneske prizivnom tijelu i dobiti priliku da ih ono sasluša.

5.   Opće je pravilo da postupak ne traje duže od 60 dana od dana kad jestranka u sporu službeno objavila svoju odluku o žalbi do dana kada jeprizivno tijelo distribuiralo izvješće članicama. Pri utvrđivanju svogaplana rada prizivno tijelo uzima u obzir odredbe stavka 9. članka 4. ako sete odredbe na njih odnose. Kad prizivno tijelo smatra da ne može svojeizvješće izraditi u roku od 60 dana, ono obavješćuje DSB o razlozimakašnjenja te procjeni razdoblja u kojem podnosi svoje izvješće. Postupak netraje ni u kojem slučaju dulje od 90 dana.

6.   Žalba se ograničava na pravna pitanja obuhvaćena izvješćem panela injezinim pravnim tumačenjima.

7.   Prizivno tijelo prema potrebi dobiva odgovarajuću administrativnu ipravnu pomoć.

8.   Troškove osoba koje rade u prizivnom tijelu, uključujući putne troškovei troškove boravka, podmiruju se iz WTO proračuna u skladu s kriterijimakoje usvaja Opće vijeće na temelju preporuka Odbora za proračun, financije iadministraciju.

9.   Prizivno tijelo izrađuje postupovna pravila konzultirajući se spredsjedateljem DSB-a i generalnim direktorom te ga šalje članicama naznanje.

10.   Postupak prizivnog tijela je povjerljiv. Prizivno tijelo svoja izvješćaizrađuje bez nazočnosti stranki u sporu na temelju pribavljenih informacijai danih iskaza.

11.   Mišljenja što su ih putem izvješća prizivnoga tijela izrazili pojedincikoji rade u prizivnome tijelu su anonimna.

12.   Prizivno tijelo tijekom žalbenoga postupka uzima u razmatranje svako odpitanja koja su pokrenuta u skladu sa stavkom 6.

13.   Prizivno tijelo može podržati, izmijeniti ili poništiti pravne nalaze izaključke panela.

14.   DSB usvaja izvješće prizivnoga tijela, a stranke u sporu ga bezuvjetnoprihvaćaju osim u slučaju da DSB konsenzusom odluči ne usvojiti izvješćeprizivnoga tijela u roku od 30 dana od kada se on pošalje članicama. (8) Ovaj postupak usvajanja ne dovodi u pitanje pravo članica naiznošenje njihovog mišljenja na izvješća prizivnog tijela.

Članak 18.

Komunikacija s panelom ili prizivnim tijelom

1.   Ex parte komunikacija s panelom ili prizivnim tijelomo pitanjima što ih razmatraju panel ili prizivno tijelo nijepredviđena.

2.   Pisani podnesci panelu ili prizivnome tijelu tretiraju se kao povjerljivi,ali su dostupni strankama u sporu. Ništa u ovome Dogovoru ne sprečava stranku usporu da javnosti objavljuje svoje stavove. Članice tretiraju kao povjerljiveone informacije koje druge članice podnesenu panelu ili prizivnome tijelu kojeje ta članica navela kao povjerljive. Stranka u sporu također, na zahtjev nekečlanice, daju sažetak informacija sadržanih u njenim pisanim podnescima kojinije povjerljiv te se može objaviti.

Članak 19.

Preporuke panela i prizivnoga tijela

1.   Kad panel ili prizivno tijelo zaključe da je neka mjera nespojiva s nekim odpredmetnih sporazuma, preporučuje da članica o kojoj se radi (9) dovede mjeru u sklad s tim sporazumom (10) Panel ili prizivno tijelo mogu zajedno s preporukama predložiti i načinena koje bi članica koje se to tiče mogla provesti preporuke.

2.   Sukladno stavku 2. članka 3, panel i prizivno tijelo ne mogu svojim nalazimai preporukama uvećati ili umanjiti prava i obveze iz predmetnihsporazuma.

Članak 20.

Rokovi donošenja DSB odluka

Ako se stranke u sporu nisu drukčije dogovorile, opće je pravilo da rok od danakad je DSB ustanovio panel do dana kad DSB razmatra s ciljem usvajanja izvješćepanela ili prizivnog tijela ne bude dulji od devet mjeseci ako nije uložena žalba naizvješće panela ili 12 mjeseci ako je protiv tog izvješća uložena žalba. Kad su bilopanel ili prizivno tijelo djelovali sukladno stavku 9. članka 12. ili stavku 5.članka 17., vrijeme za donošenje izvješća se produljuje za to dodatnorazdoblje.

Članak 21.

Nadzor provedbe preporuka i pravila

1.   Temelj osiguranja učinkovitog rješenja spora u korist svih članica čini brzousklađivanje s preporukama i propisima DSB-a.

2.   Glede mjera koje su bile predmetom postupaka rješavanja sporova, posebnupažnju treba posvetiti onome što pogađa interese članica zemalja urazvoju.

3.   Na sastanku DSB-a koji se održava u roku od 30 dana (11) od dana usvajanja izvješća panela ili prizivnoga tijela, članica okojoj se radi obavješćuje DSB o svojim namjerama u vezi s provedbe preporukai odluka DSB-a. Ako odmah nije moguće uskladiti se s preporukama ipropisima, članici o kojoj se radi ostavlja se razuman rok da to učini.Razuman rok je:

(a)

rok što ga predloži članica koje se to tiče, pod uvjetom da jetakav rok odobrio DSB; ili, ako nema takva odobrenja;

(b)

rok o kojem su se složile stranke u sporu u roku od 45 dana oddana usvajanja preporuka i pravila; ili ako nema takvogdogovora;

(c)

rok određen obvezujućom arbitražom u roku od 90 dana od danausvajanja preporuka i pravila (12). Arbitar (13) bi se u takvoj arbitraži trebao rukovoditi načelom darazuman rok za provedbu preporuka panela ili prizivnog tijela nebi smio biti dulji od 15 mjeseci od dana usvajanja izvješćapanela ili prizivnog tijela. Međutim, taj rok može biti i kraćiili dulji, ovisno o posebnim okolnostima.

4.   Osim kad su, sukladno stavku 9. članka 12. ili stavku 5. članka 17., panelili prizivno tijelo produljili rok za podnošenje izvješća, razdoblje od danakada je DSB ustanovio panel pa do dana određivanja razumnog roka nije dulji od15 mjeseci ako se stranke u sporu ne dogovore drukčije. Kad su bilo panel iliprizivno tijelo poduzimali radnje te time produljili vrijeme za podnošenjeizvješća, 15-mjesečni se rok produljuje za to dodatno vrijeme s tim da ukupnovrijeme nije dulje od 18 mjeseci osim ako se stranke u sporu nisu složile opostojanju izvanrednih okolnosti.

5.   Kada se ne može dogovoriti o tome postoje li ili jesu li usklađene mjerekoje su poduzete kako bi se provele preporuke i pravila, spor se rješavakorištenjem postupka za rješavanje sporova, uključujući kad god je to mogućeobraćanje prvotnom panelu. Panel šalje svoje izvješće članicama u roku od 90dana od kada joj je predan spor. Kad panel smatra da ne može donijeti izvješće utom roku, pisanim putem obavješćuje DSB o razlozima kašnjenja i procjeni vremenau kojem podnosi svoje izvješće

6.   DSB nadzire provedbu usvojenih preporuka ili pravila. Bilo koja članica ubilo koje vrijeme nakon usvajanja preporuke ili pravila može pokrenuti pitanjenjihove provedbe. Ako DSB ne odluči drukčije, pitanje provedbe preporuka ilipravila stavlja na dnevni red sastanka DSB-a nakon šest mjeseci od danautvrđivanja razumnog roka sukladno stavku 3. i ostaje na dnevnom redu DSB-adokle god ne bude riješeno. Najmanje 10 dana prije svakog takvog sastanka DSB-a,članica o kojoj se radi daje DSB-u pisano izvješće o stanju njezina napretka uprovedbi preporuka ili pravila.

7.   Ako je predmet pokrenula članica zemalja u razvoju, DSB razmatra koja binjegova daljnja akcija bila primjerena okolnostima.

8.   Ako je slučaj pokrenula članica zemalja u razvoju, DSB prilikom razmatranjakoju bi primjerenu mjeru moglo poduzeti, uzima u obzir ne samo obujam trgovinena koji se odnose osporavane mjere, nego i njihov odraz na gospodarstva članicazemalja u razvoju kojih se to tiče.

Članak 22.

Naknada i suspenzija koncesija

1.   Naknada i suspenzija koncesija ili ostalih obveza privremene su mjere kojese koriste u slučaju da se preporuke ili pravila ne provode u razumnom roku.Međutim, prednost se daje cjelovitoj provedbi preporuke za usklađivanje spredmetnim sporazumom u odnosu na naknadu, suspenziju koncesija ili ostalihobveza. Naknada je dobrovoljna i, ako se odobrava, u skladu je s predmetnimsporazumima.

2.   Ako članica koje se to tiče ne uskladi mjeru koja nije u skladu s predmetnimsporazumom ili ne uspije na drugi način udovoljiti preporukama i pravilima urazumnom roku sukladno stavku 3. članka 21., ta članica, ako se od nje tozatraži, a ne kasnije od isteka razumnog roka, započinje pregovore sa svakomstrankom koja je pokrenula postupak rješavanja sporova, s ciljem iznalaženjaobostrano prihvatljive naknade. Ako u roku od 20 dana od isteka razumnog roka nepostigne dogovor o prihvatljivoj naknadi, svaka stranka koja je pokrenulapostupak rješavanja sporova može zatražiti od DSB-a odobrenje da suspendiraprimjenu koncesija ili ostalih obveza iz predmetnih sporazuma na tučlanicu.

3.   Pri razmatranju koncesija ili ostalih obveza koje treba suspendirati,stranka koja je podnijela prigovor primjenjuje sljedeća načela ipostupke:

(a)

opće je načelo da bi stranka koja je podnijela prigovor trebalatražiti suspenziju koncesija ili ostalih obveza u istom (iliistim) sektorima kao što je onaj u kojemu su panel ili prizivnotijelo utvrdili kršenje ili drugo poništenje iliumanjenje;

(b)

ako ta stranka smatra da suspenzija koncesija ili ostalihobveza u istom (istim) sektoru nije izvediva ili učinkovita, onamože zatražiti suspenziju koncesija ili ostalih obveza u drugimsektorima iz istog sporazuma;

(c)

ako ta stranka smatra da suspenzija koncesije ili ostalihobveza nije izvediva ili učinkovita u drugim sektorima istogsporazuma i da su okolnosti dovoljno ozbiljne, ona možezatražiti suspenziju koncesija ili ostalih obveza u okviru nekogdrugog predmetnog sporazuma;

(d)

u primjeni gornjih načela, stranka uzima u obzir:

i.

trgovinu u sektoru ili skladno sporazumu kodkojeg je panel ili prizivno tijelo utvrdilokršenje ili neko drugo ukidanje ili umanjenjepovlastica, kao i važnost te trgovine za tustranku;

ii.

šire gospodarske elemente ukinuća ili umanjenjei šire gospodarske posljedice suspenzije koncesijaili ostalih obveza;

(e)

ako ta stranka odluči zatražiti odobrenje za suspenzijukoncesija ili ostalih obveza sukladno točkama (b) ili (c), ona uzahtjevu navesti razloge. Stranka upućuje zahtjev DSB-u,nadležnim vijećima, a u slučaju podnošenja zahtjeva sukladnotočki (b) odgovarajućim tijelima sektora;

(f)

za potrebe ovog stavka, „sektor” znači:

i.

u vezi robe, sve robe;

ii.

u vezi usluga, glavni sektor kako je tonavedeno u važećem „Klasifikacijskompopisu uslužnih sektora”, koji navoditakve sektore; (14)

iii.

u vezi s trgovinskim aspektima pravaintelektualnog vlasništva, svaka od kategorijaprava intelektualnog vlasništva obuhvaćena suodjeljcima 1., 2., 3., 4., 5., 6., ili 7. dijelaII., ili obveza u dijelu III. ili dijelu IV. TRIPSsporazuma;

(g)

za potrebe ovog stavka, „sporazum” znači:

i.

u vezi s robom, sporazume navedene u Dodatku1.A Sporazuma o WTO, u cjelini, kao i višestranihsporazuma o trgovini ako su stranke ne koje sporodnosi stranke tih sporazuma;

ii.

u vezi s uslugama, GATS;

iii.

u vezi s pravima intelektualnog vlasništva,TRIPS sporazum;

4.   Razina suspenzije koncesija ili ostalih obveza koju odobri DSB jednaka jerazini ukinuća ili umanjenja povlastice.

5.   DSB ne odobrava suspenziju koncesija ili ostalih obveza ako je suspenzijazabranjena predmetnim sporazumom.

6.   U situaciji iz stavka 2., DSB, na zahtjev, izdaje odobrenje za suspenzijukoncesije ili druge obveze osim ako DSB ne odluči konsenzusom odbaciti tajzahtjev u roku od 30 dana od isteka razumnog roka. Međutim, ako ta članicaprigovori na predloženu razinu suspenzije, ili tvrdi da nisu poštovana načela ipostupci iz stavka 3. u slučaju da je stranka po čijem je prigovoru vođenpostupak zatražila odobrenje suspenzije koncesije ili druge obveze u skladu sastavkom 3. točkama (b) ili (c), predmet se upućuje na arbitražu. Takvu arbitražuprovodi prvotni panel, ako su članovi panela raspoloživi ili arbitar, (15) kojega imenuje glavni direktor, a ona se dovršava u roku od 60 dana oddana isteka razumnog roka. Tijekom arbitraže ne suspendiraju se koncesije ilidruge obveze.

7.   Arbitar, (16) kada postupa sukladno stavku 6., ne ispituje narav koncesija ili drugihobveza koje se suspendiraju, već utvrđuje je li razina suspenzije jednaka raziniukinuća ili umanjenja. Arbitar može također odrediti je li predložena suspenzijakoncesija ili drugih obveza dopuštena predmetnim sporazumom. Međutim, akopredmet upućen na arbitražu sadrži tvrdnju da nisu poštovana načela i postupciizloženi u stavku 3., arbitar ispituje tu tvrdnju. Utvrdi li arbitar da nisupoštovana ta načela i postupci, stranka po čijem je prigovoru vođen postupak ihprimijeniti sukladno stavku 3. Stranke prihvaćaju odluku arbitra kao konačnu, tene zahtijevaju drugu arbitražu. DSB je pravovremeno obaviješten o odluci arbitrate na zahtjev daje odobrenje za suspenziju koncesije ili druge obveze kad jezahtjev u skladu s odlukom arbitra, osim ako DSB ne odluči konsenzusom odbacititaj zahtjev.

8.   Suspenzija koncesija ili drugih obveza je privremena i primjenjuje se samodok se mjera koja nije u skladu s predmetnim sporazumom ne ukine ili dok članicakoja mora provesti preporuke ili odluke ne izda rješenje za ukidanje iliumanjenje povlastica ili se ne postigne obostrano zadovoljavajuće rješenje. DSB,u skladu s stavkom 6. članka 21., nastavlja nadzirati provedbu usvojenihpreporuka ili odluka, uključujući one slučajeve u kojima je odobrena naknada ilisu koncesije ili druge obveze suspendirane, ali preporuke da se mjera dovede usklad s predmetnim sporazumom nisu provedene.

9.   U svezi s mjerama koje nisu u skladu s tim sporazumima, a provode ihregionalne i lokalne vlasti ili tijela na teritoriju članice može se pozvati naodredbe o rješavanja sporova iz predmetnih sporazuma. Kad DSB utvrdi da se nepoštuje neka odredba iz predmetnog sporazuma, ta članica poduzima razumne mjerekoje su joj na raspolaganju kako bi osigurala usklađivanje s tom odredbom. Uslučajevima kad nije bilo moguće osigurati usklađivanje te odredbe, primjenjujuse odredbe predmetnih sporazuma i ovog Dogovora koje se odnose na naknadu isuspenziju koncesija ili drugih obveza. (17)

Članak 23.

Unaprjeđenje multilateralnog sustava

1.   Kada članice nastoje ponovno uspostaviti stanje koje je posljedica kršenjeobveza ili ukidanja ili umanjenja povlastica iz predmetnih sporazuma iliometanja ostvarenja nekog od ciljeva predmetnog sporazuma, članice seopredjeljuju za pravila i postupke iz ovog Dogovora te se njihpridržavaju.

2.   U takvim slučajevima, članice:

(a)

ne donose odluku o posljedici prekršaja koji se dogodio ili oukidanju ili umanjenju povlastica ili ometanju ostvarenje nekogod ciljeva predmetnih sporazuma već se opredjeljuju za mehanizmerješavanja sporova sukladno pravilima i postupcima iz ovogDogovora, te je svaka takva odluka u skladu s nalazima sadržanimu izvješću panela ili prizivnog tijela kojeg je usvojio DSB ilis arbitražnom odlukom donesenom sukladno ovom Dogovoru;

(b)

slijede postupke izložene u članku 21. kako bi odredile razumnovremensko razdoblje u kojem članica treba provesti preporuke ipravila; i

(c)

slijede postupke navedene u članku 22. kako bi odredile razinususpenzije koncesija i ostalih obveza te dobile odobrenje DSB-asukladno tim postupcima prije suspenzije koncesija i ostalihobveza sukladno predmetnih sporazumima kao odgovor članici kojanije provela preporuke i pravila u razumnom roku.

Članak 24.

Posebni postupci u vezi s članicama najslabije razvijenih zemalja

1.   U svim se stadijima utvrđivanja razloga spora i postupaka rješavanja sporovaposebna pažnja posvetiti situaciji u kojoj se nalazi članica najslabijerazvijena zemalja. S tim u vezi, članice pokazuju dužnu suzdržanost u pitanjimakoja se odnose na članicu najslabije razvijenu zemlju. Ako je utvrđeno ukidanjeili umanjenje povlastica, a što je posljedica mjere koju je poduzela članicanajslabije razvijena zemlja, stranke povodom čijih su prigovora vođeni postupcipokazuju dužnu suzdržanost u traženju naknade ili odobrenja za suspenzijomprimjene koncesija ili ostalih obveza sukladno ovim postupcima.

2.   U slučajevima rješavanja sporova koji uključuju članicu najslabije razvijenuzemlju, ako zadovoljavajuće rješenje nije postignuto tijekom konzultacija,glavni direktor ili predsjedatelj DSB, na zahtjev članice najslabije razvijenezemlje, nudi svoju pomoć, mirenje ili posredovanje kako bi strankama pomogaoriješiti spor prije nego što one podnesu zahtjev za ustanovljenjem panela.Generalni direktor ili predsjedatelj DSB mogu, u pružanju navedene pomoći,konzultirati sve relevantne izvore.

Članak 25.

Arbitraža

1.   Brza i učinkovita arbitraža u okviru WTO-a kao alternativno sredstvorješavanja sporova može olakšati rješavanje određenih sporova koji se odnose napitanja koja su obje stranke jasno definirale.

2.   Osim ako nije drukčije određeno ovim Dogovorom, o arbitraži se uzajamnodogovaraju stranke, kao i o postupcima koje primjenjuju. Sve se članiceobavješćuju prije početka arbitražnog postupka o odluci da se spor rješava putemarbitraže.

3.   Ostale članice mogu postati strankom u arbitražnom postupku samo pristankomstranaka koje su dogovorile arbitražu. Stranke se dogovaraju o poštivanjuarbitražne odluke. DSB i Odbor ili Vijeće bilo kojeg nadležnog predmetnogsporazuma u vezi s kojim neka članica može pokrenuti neko pitanje, seobavješćuju o arbitražnoj odluci.

4.   Za arbitražne odluke vrijede članci 21. i 22. ovog Dogovora mutatis mutandis.

Članak 26.

1.   Prigovori kada nije došlo do prekršaja, a kako je to opisano u točki (b)članka XXIII. GATT-a 1994.

Kad se odredbe stavka 1. točke (b) članka XXIII. GATT-a 1994. moguprimijeniti na predmetni sporazum, panel ili prizivno tijelo mogu donositiodluke ili preporuke samo ako stranka u sporu smatra da joj se ukida iliumanjuje povlastica koja joj pripada izravno ili neizravno prema predmetnomsporazumu ili joj je postizanje bilo kojeg cilja tog sporazuma otežano, ašto je posljedica toga što neka članica primjenjuje mjeru, bez obzira je liona ili ne u skladu s odredbama tog sporazuma. Kad i u mjeri u kojoj takvastranka smatra, a panel ili prizivno tijelo utvrde da mjera nije protivnaodredbama predmetnog sporazuma, na koje se mogu primijeniti odredbe stavka1. točke (b) članka XXIII. GATT-a 1994., primjenjuju se postupci ovogDogovora pod sljedećim uvjetima:

(a)

stranka koja podnosi prigovor daje detaljno obrazloženje uprilog prigovora u vezi s mjerom koja nije u sukobu srelevantnim predmetnim sporazumima;

(b)

kad se utvrdi da mjera ukida ili umanjuje povlastice izpredmetnih sporazuma ili otežava postizanje bilo kojeg cilja, ada taj predmetni sporazum ne krši, u tom slučaju ne postojiobveza povlačenja mjere. Ipak, u takvim slučajevima, panel iliprizivno tijelo savjetuje članicu da mjeru prilagodi naobostrano zadovoljavajući način;

(c)

bez obzira na odredbe članka 21. arbitraža predviđena stavkom3. članka 21., na zahtjev bilo koje stranke, može uključivatiodređivanje razine povlastica koje su ukinute ili umanjene imože predložiti načine i sredstva putem kojih se mjera možezadovoljavajuće prilagoditi; takvi prijedlozi nisu obvezujući zastranke u sporu;

(d)

bez obzira na odredbe stavka 1. članka 22., naknada može bitidio obostrano zadovoljavajuće prilagodbe mjere kao konačnogrješenja spora.

2.   Prigovori vrste koja je opisana u stavku 1. točki (c) članka XXIII. GATT-a1994.

Kad se odredbe stavka 1. točke (c) članka XXIII. GATT-a 1994. moguprimijeniti na predmetni sporazum, panel ili prizivno tijelo može donositiodluke ili preporuke samo ako stranka u sporu smatra da joj se ukida iliumanjuje povlastica koja joj pripada izravno ili neizravno prema predmetnomsporazumu ili joj je postizanje bilo kojeg cilja tog sporazuma otežano, kaoposljedica postojanja bilo koje druge situacije koja nije uključena uodredbama stavka 1. točkama (a) i (b) članka XXIII. GATT-a. 1994. Kada, i umjeri u kojoj to takva stranka smatra, a panel odredi da je pitanjepokriveno ovim stavkom, primjenjuju se postupci ovog Dogovora samo do onetočke u postupku, uključujući i tu točku do koje je izvješće panela poslanosvim članicama. Na razmatranje za usvajanje, nadzor i provedbu preporuka iliodluka vrijede pravila i postupci rješavanja sporova sadržani u Odluci od12. travnja, 1989. (BISD 36S/61-67).Primjenjuje se i sljedeće:

(a)

stranka koja podnosi prigovor daje detaljno obrazloženje uprilog argumentu koji pokriva pitanja iz ovog stavka;

(b)

ako panel, u slučajevima koji uključuju pitanja iz ovog stavka,utvrdi da ti slučajevi uključuju i ostala pitanja rješavanjasporova koja nisu pokrivena ovim stavkom, panel šalje DSB-uizvješće koje sadrži ta pitanja i zasebno izvješće koje pripadapod ovaj stavak.

Članak 27.

Poslovi tajništva

1.   Poslovi tajništva uključuju pomoć panelima, posebno u pravnim,administrativnim i postupovnim aspektima predmeta kojima se oni bave, tetajnička i tehnička podrška.

2.   Iako tajništvo pomaže članicama na njihov zahtjev u vezi s rješavanjemsporova, može se dogoditi da je potrebno pružiti dodatne pravne savjete i pomoćčlanicama manje razvijenim zemljama u vezi s rješavanjem sporova. U tu svrhutajništvo svakoj članici zemlji u razvoju koja to zatražila stavlja naraspolaganje pravnog stručnjaka iz službi za tehničku suradnju WTO. Tajstručnjak pomaže članici zemlji u razvoju tako da osigura stalnu nepristranosttajništva.

3.   Tajništvo za zainteresirane članice održava posebne stručne seminare opostupcima i praksi rješavanja sporova kako bi stručnjaci članica bili o njimabolje informirani.


(1)  Smatra se da je DSB odlučio konsenzusom o podnesenom predmetu ako nitijedna članica, prisutna na sastanku DSB-a tijekom kojeg se donosiodluka, nema formalnog prigovora na predloženu odluku.

(2)  Ovaj se stavak odnosi i na sporove za koje nije donesena odluka Panela zarješavanje sporova ili ona nije u potpunosti provedena.

(3)  Ako odredbe bilo kojeg drugog predmetnog sporazuma sadrže odredbe, u vezis mjerama koje poduzimaju regionalne ili lokalne uprave ili tijela nateritoriju zemlje članice, a koje su različite od odredbi ovog stavka,odredbe takvih predmetnih sporazuma prevladavaju kod donošenjaodluke.

(4)  Odgovarajuće odredbe o konzultacijama u predmetnim sporazumima navedenesu niže: Sporazum o poljoprivredi, članak 19.; Sporazum o primjenisanitarnih i fitosanitarnih mjera, stavak 1. članka 11.; Sporazum otekstilu i odjeći, stavak 4. članka 8.; Sporazum o tehničkim preprekamau trgovini, stavak 1. članka 14.; Sporazum o investicijskim mjerama utrgovini, članak 8.; Sporazum o provedbi članka VI. GATT-a 1994., stavak2. članka 17.; Sporazum o provedbi članka VII. GATT-a 1994., stavak 2.članka 19.; Sporazum o kontroli prije isporuke, članak 7.; Sporazum opravilu podrijetla, članak 7.; Sporazum o postupku izdavanja uvoznihdozvola, članak 6.; Sporazum o subvencijama i zaštitnim mjerama, članak30.; Sporazum o zaštitnim mjerama, članak 14.; Sporazum o trgovinskimaspektima prava intelektualnom vlasništva, članak 64.1.; i sve ostaleodgovarajuće odredbe iz plurilateralnih trgovinskih sporazuma kako su toodredila nadležna tijela u svakom od sporazuma i kako je o tomeizviješten DSB.

(5)  Sastanak DSB-a se saziva ako stranka koja je uložila žalbu tako zatraži uroku od 15 dana od dana kada je zahtjev podnesen, pod uvjetom da jesastanak najavljen najmanje 10 dana ranije.

(6)  Kad su carinske unije ili zajednička tržišta stranke u sporu, ova seodredba odnosi na državljane ili zemlje članice tih carinskih unija ilizajedničkih tržišta.

(7)  Ako sastanak DSB nije planiran da bi udovoljio zahtjevima predviđenimstavcima 1. i 4. članka 16., sastanak DSB održava se u tu svrhu.

(8)  Ako sastanak DSB nije predviđen za to razdoblje, on se saziva u tusvrhu.

(9)  „Članica o kojoj seradi” je onastranka u sporu kojoj su usmjerene preporuke panela ili prizivnogtijela.

(10)  Vidjeti članak 26. u vezi s preporukama u slučajevima kad se ne radi okršenju GATT-a 1994 ili nekog drugog predmetnog sporazuma.

(11)  Ako sastanak DSB-a nije predviđen za to razdoblje, on se saziva u tusvrhu.

(12)  Ako se stranke ne mogu dogovoriti o arbitru u roku od 10dana od podnošenja spora na arbitražu, arbitra imenujeglavni direktor, nakon što konzultira stranke usporu.

(13)  Izraz „arbitar” tumači se tako dase odnosi na pojedinca ili skupinu.

(14)  Lista navedena u dokumentu MTN.GNS/W/120 navodi11 sektora.

(15)  Izraz „arbitar”tumači se tako da se odnosi na pojedinca ili skupinu.

(16)  Izraz „arbitar”tumači se tako da se odnosi na pojedinca ili skupinu ili na članoveprvobitnog panela kada obavljaju posao arbitra.

(17)  Kada odredbe nekog predmetnog sporazuma u vezi s mjerama koje poduzimajuregionalne i lokalne vlasti i tijela na teritorija članice sadržeodredbe koje su različite od odredbi ovog stavka, prevladavaju odredbepredmetnog sporazuma.


DODATAK 1.

DODATAK 3.

POSTUPOVNA PRAVILA

1.

U svojem se postupanju panel pridržava relevantnih odredbi ovog Dogovora. Nadalje, primjenjuju se sljedeća postupovna pravila.

2.

Zasjedanja su panela zatvorena. Stranke u sporu, i zainteresirane stranke, su nazočne sastancima jedino kad ih panel pozove da se pojave pred njim.

3.

Rasprave u panelu i njemu podneseni dokumenti su povjerljivi. Ništa u ovom Dogovoru ne sprečava stranku u sporu da javnosti obznanjuje iskaze vlastita mišljenja. Članice tretiraju kao povjerljive one informacije podnesene panelu od druge članice koje je ta članica označila povjerljivima. Kad stranka u sporu podastre povjerljivu verziju svojih pisanih podnesaka panelu, ona također, na zahtjev neke članice, daje i sažetak informacija sadržanih u njezinim podnescima koji nije povjerljiv te može biti obznanjen javnosti.

4.

Prije prvog sastanka panela sa strankama u predmetu spora, stranke u sporu predaju panelu pisane podneske u kojima predočavaju činjenice slučaja i svoje argumente.

5.

Na svom prvom sastanku sa strankama o predmetu spora, panel poziva stranku koja je podnijela prigovor da ga činjenično i pravno obrazloži. Nakon toga, na istome sastanku, stranka protiv koje je podnesen prigovor se poziva da izloži svoje gledište.

6.

Sve treće stranke koje su izvijestile DSB o svom interesu u sporu su pozvane pisanim putem da iznesu svoja gledanja tijekom posebne toj svrsi namijenjene sjednice prvog sastanka panela o predmetu spora. Sve takve treće stranke mogu biti nazočne tijekom cijele ove sjednice.

7.

Formalna se odbijanja se vrše na drugom sastanku panela o predmetu spora. Prva ima pravo na riječ stranka protiv koje je podnesen prigovor, a zatim stranka koja je podnijela prigovor. Stranke panelu, prije tog sastanka, podnose pisana odbijanja.

8.

Panel može strankama u bilo kojem trenutku postaviti pitanja i zatražiti od njih objašnjenja bilo tijekom sastanka sa strankama bilo pisanim putem.

9.

Stranke u sporu i svaka treća stranka koja bi bila pozvana da izloži svoja gledanja u skladu s člankom 10. stavlja panelu na raspolaganje pisanu verziju svojih usmenih iskaza.

10.

Radi potpune jasnoće, prezentacije se, odbijanja i iskazi iz stavaka 5. do 9. Iznose u nazočnosti stranka. Povrh toga, pisani podnesci svake od stranka, uključujući bilo koje njezine komentare opisnoga dijela izvješća i odgovore na pitanja panela, su dostupni drugoj stranki ili strankama.

11.

Vrijede i svi dodatni postupci specifični za dotični panel.

12.

Prijedlog vremenskog rasporeda radnji panela:

(a)

Primitak prvih pisanih podnesaka stranaka u sporu

(1)

stranka koja podnosi prigovor:

3-6 tjedana

(2)

stranka protiv koje je podnesen prigovor:

2-3 tjedna

(b)

Datum, vrijeme i mjesto prvog sastanka sa strankama o predmetu spora; sjednica s trećim strankama:

1-2 tjedna

(c)

Primitak pismenih opovrgavanja prigovora:

2-3 tjedna

(d)

Datum, vrijeme i mjesto drugog sastanka sa strankama o predmetu spora:

1-2 tjedna

(e)

Izdavanje strankama u sporu opisnog dijela izvješća:

2-4 tjedna

(f)

Primitak komentara stranka u sporu na opisni dio izvješća:

2 tjedna

(g)

Izdavanje strankama privremenog izvješća s nalazima i zaključcima:

2-4 tjedna

(h)

Krajnji rok da stranka zatraži ponovno razmatranje dijela (dijelova) izvješća:

1 tjedan

(i)

Razdoblje ponovnog razmatranja u panelu uključujući moguće dodatno sastajanje sa strankama:

2 tjedna

(j)

Uručivanje konačnog izvješća strankama u sporu:

2 tjedna

(k)

Slanje konačnog izvješća članicama:

3 tjedna

Ovaj se raspored može mijenjati obzirom na nepredviđena zbivanja. Ako je potrebno mogu se u raspored unijeti dodatni sastanci sa strankama u sporu.


DODATAK 2.

POSEBNA ILI DODATNA PRAVILA I POSTUPCI SADRŽANI U PREDMETNIM SPORAZUMIMA

Sporazum

Pravila i postupci

Sporazum o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera

11.2.

Sporazum o tekstilu i odjeći

2.14., 2.21., 4.4., 5.2., 5.4., 5.6., 6.9., 6.10., 6.11., 8.1. do 8.12.

Sporazum o tehničkim preprekama u trgovini

14.2. do 14.4., Dodatak 2.

Sporazum o provedbi članka VI. GATT-a 1994.

17.4. do 17.7.

Sporazum o provedbi članka VII. GATT-a 1994.

19.3. do 19.5., Dodatak II.2. (f), 3., 9., 21.

Sporazum o subvencijama i kompenzacijskim mjerama

4.2. do 4.12., 6.6., 7.2. do 7.10., 8.5., bilješke 35., 24.4., 27.7. Dodatak 5.

Opći sporazum o trgovini uslugama

XXII:3, XXIII:3

Dodatak o financijskim uslugama

4.

Dodatak o uslugama u zračnom prijevozu

4.

Odluka o određenim postupcima rješavanja sporova za GATS

1. do 5.

Popis pravila i postupaka u ovom Prilogu uključuje odredbe koje su samo nekim svojim dijelom relevantne u ovom kontekstu.

Sva posebna ili dodatna pravila ili postupci multilateralnih sporazuma o trgovini što ih utvrde nadležna tijela svakog od sporazuma i o tome izvijeste DSB.DODATAK 4.

EKSPERTNI TIMOVI ZA KONTROLU

Sljedeća se pravila i postupci primjenjuju na ekspertne timove ustanovljene u skladu s odredbama stavka 2. članka 13.

1.

Za ekspertne timove nadležan je panel. O njihovom radnim zadacima i detaljnim postupovnim pravilima odlučuje panel, a one su panelu i odgovorne.

2.

U radu ekspertnih timova mogu sudjelovati samo one osobe koje uživaju ugled među stručnjacima i imaju iskustvo u području o kojem se raspravlja.

3.

Državljani stranka u sporu ne rade u ekspertnim timovima ako o tome nisu suglasne stranke u sporu, osim u iznimnim uvjetima kad panel smatra da se potreba za posebnim znanstvenim ispitivanjem ne može zadovoljiti drukčije. Državni dužnosnici stranka u sporu ne rade u ekspertnim timovima. Pripadnici ekspertnih timova rade u osobnom svojstvu, a ne kao predstavnici vlade ili bilo koje organizacije. Vlade ili organizacije im, prema tome ne daje upute u vezi s pitanjima kojima se bave ekspertni timovi.

4.

Ekspertni timovi mogu se savjetovati te tražiti informacije i tehnička mišljenja iz svakog izvora kojeg smatraju prikladnim. Prije nego što ekspertni tim zatraži takve informacije ili savjete od izvora unutar jurisdikcije neke članice, ona informira vladu te članice. Svaka članica odgovara brzo i potpuno na svaki zahtjev ekspertnog tima za informacijama koje taj ekspertni tim smatra nužnima i prikladnima.

5.

Strankama u sporu dostupne su sve relevantne informacije pružene ekspertnim timovima, osim ako nisu povjerljive naravi. Povjerljive informacije dane ekspertnim timovima ne obznanjuju se bez službenog odobrenja vlade, organizacije ili osobe koja ih je dala. Kad se od ekspertnog tima traže takve informacije ali joj nije odobreno njihovo obznanjivanje, vlada, organizacija ili osoba koja je pružila takve informacije daje njihov sažetak koji nije povjerljive naravi.

6.

Ekspertni timovi dostavljaju nacrt izvješća strankama u sporu s ciljem dobivanja njihovih komentara i odgovarajućeg uzimanja tih komentara u obzir pri izradi konačnog izvješća koje je također dano strankama u sporu kad bude podneseno panelu. Konačno izvješće ekspertnog tima je samo savjetodavne naravi.


Top