EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A1223(09)

Sporazum o primjeni članka VI. Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994.

OJ L 336, 23.12.1994, p. 103–118 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 038 P. 105 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 038 P. 105 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 189 - 204
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 189 - 204
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 177 - 192
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 189 - 204
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 189 - 204
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 189 - 204
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 189 - 204
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 189 - 204
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 189 - 204
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 010 P. 112 - 127
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 010 P. 112 - 127
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 074 P. 112 - 127

In force

11/Sv. 74

HR

Službeni list Europske unije

112


21994A1223(09)


L 336/103

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM O PRIMJENI ČLANKA VI. OPĆEG SPORAZUMA O CARINAMA I TRGOVINI1994.


ZEMLJE ČLANICE SPORAZUMNE SU:

1. DIO

Članak 1.

Načela

Antidampinška mjera može se primijeniti samo pod uvjetima predviđenimačlankom VI. GATT-a 1994. i nakon ispitnog postupka započetog (1) i vođenog u skladu s odredbama ovog Sporazuma. Sljedeće odredbe uređujuprimjenu članka VI. GATT-a 1994., ako su radnje poduzete u skladu santidampinškim zakonodavstvom ili propisima.

Članak 2.

Utvrđivanje dampinga

2.1.   Za potrebe ovog Sporazuma smatra se da je proizvod predmet dampinga,odnosno da je uveden na tržište druge zemlje po cijeni nižoj od njenenormalne vrijednosti, ako je izvozna cijena proizvoda koji se izvozi izjedne zemlje u drugu niža od usporedive cijene, koja se postiže poduobičajenim trgovačkim uvjetima, sličnog proizvoda koji je namijenjen zapotrošnju u zemlji izvoznici.

2.2.   U slučaju kada nema prodaje sličnog proizvoda pod uobičajenim trgovačkimuvjetima na domaćem tržištu zemlje izvoznice ili kada, zbog posebnog stanjana tržištu ili malog obujma prodaje na domaćem tržištu zemlje izvoznice (2) takva prodaja ne dopušta pravilnu usporedbu, dampinška marža će seodrediti usporedbom s usporedivom cijenom sličnog proizvoda koji se izvozi uodgovarajuću treću zemlju, pod uvjetom da je cijena reprezentativna, ili stroškom proizvodnje u zemlji podrijetla uvećanim za razuman iznos zaadministrativne troškove, troškove prodaje, opće troškove i dobit.

2.2.1.

Prodaja sličnog proizvoda na domaćem tržištu zemljeizvoznice ili prodaja trećoj zemlji po cijenama nižim odjediničnih troškova proizvodnje (fiksnih i promjenjivih)uvećanim za administrativne, prodajne i opće troškove možese, zbog cijene, smatrati ostvarenom izvan uobičajenihtrgovačkih uvjeta, te se može zanemariti kod utvrđivanjanormalne vrijednosti samo pod uvjetom da nadležnatijela (3) utvrde da je takva prodaja ostvarena tijekom duljegrazdoblja (4) i u značajnim količinama (5), i to po cijenama koje ne osiguravaju povrat svihtroškova u razumnom vremenskom razdoblju. Ako su cijene,koje su u vrijeme prodaje ispod jediničnih troškova, zavrijeme ispitnog postupka iznad vaganih prosječnihjediničnih troškova, smatrat će se da te cijene osiguravajupovrat troškova unutar razumnog vremenskog razdoblja.

2.2.1.1.

Za potrebe stavka 2. troškovi će se normalnoizračunavati na temelju evidencije izvoznika iliproizvođača koji se ispituje, pod uvjetom da je taevidencija vođena u skladu s opće prihvaćenimknjigovodstvenim načelima zemlje izvoznice i da urazumnoj mjeri odražava troškove vezane uzproizvodnju i prodaju promatranog proizvoda.Tijela će razmotriti svu dostupnu evidenciju opravilnoj raspodjeli troškova, uključujući ipodatke koje izvoznik ili proizvođač stave naraspolaganje u tijeku ispitnog postupka, poduvjetom da je izvoznik ili proizvođač stvarnoranije koristio takvu raspodjelu, posebno u odnosuna određivanje odgovarajućeg roka amortizacije iumanjenja vrijednosti, te izdataka za kapitalnetroškove i druge troškove razvoja. Ako već nisuodraženi u raspodjeli troškova spomenutoj u ovojtočki, troškovi će biti na odgovarajući načinusklađeni za one nepovratne stavke troškove čijase korist vidjeti u budućoj i/ili tekućojproizvodnji, ili za slučaj da na troškove tijekomispitnog postupka utječu početni troškoviposlovanja (6).

2.2.2.

Za potrebe stavka 2., iznosi za administrativne, prodajne iopće troškove i dobit temeljit će se na stvarnim podacimakoji se odnose na proizvodnju i prodaju sličnog proizvodakojeg prodaje izvoznik ili proizvođač, koji je pod ispitnimpostupkom, u uobičajenim trgovačkim uvjetima. Ako na tajnačin nije moguće utvrditi potrebne iznose, oni će seutvrditi na osnovu:

i.

stvarnih iznosa koje su potrošili i ostvarilitaj izvoznik ili proizvođač u vezi s proizvodnjomi prodajom na domaćem tržištu zemlje podrijetlaiste opće grupe proizvoda;

ii.

vaganog prosjeka stvarnih troškova, koje sunapravili i ostvarili drugi izvoznici iliproizvođači podvrgnuti ispitnom postupku u vezi sproizvodnjom i prodajom sličnih proizvoda nadomaćem tržištu zemlje podrijetla;

iii.

bilo koje druge razumne metode, pod uvjetomda tako utvrđen iznos dobiti ne premašuje dobitkoju uobičajeno ostvaruju drugi izvoznici iliproizvođači prodajom proizvoda iste općekategorije na domaćem tržištu zemljepodrijetla.

2.3.   Kada ne postoji izvozna cijena ili se odgovarajućim nadležnim tijelimačini da je izvozna cijena nepouzdana radi dogovora o udruživanju ilikompenzacijskog aranžmana između izvoznika i uvoznika ili treće strane,izvoznu cijenu je moguće odrediti na temelju cijene po kojoj su uvezeniproizvodi prvi put preprodani neovisnom kupcu, ili ako proizvodi nisupreprodani neovisnom kupcu, ili nisu preprodani u istom stanju u kojem suuvezeni, izvoznu cijenu je moguće utvrditi prema razumnoj osnovi koju odredenadležna tijela.

2.4.   Provest će se primjerena usporedba izvozne cijene i normalnevrijednosti. Usporedba će se provesti na istoj razini trgovine, na paritetuex-factory i to na temelju prodaje ostvarene ušto je moguće bližem vremenskom razdoblju. Pri tome će se uzeti u obzirpotrebna prilagođavanja, koja su različita od slučaja do slučaja, a utječuna usporedivost cijena, uključivo razlike u uvjetima i rokovima prodaje,porezima, razini trgovine, količinama, fizičkim karakteristikama, kao i bilokojim drugim razlikama za koje se može pokazati da utječu na usporedivostcijena (7). U slučajevima iz stavka 3., potrebno je također predvidjetisredstva radi pokrića troškova, uključujući davanja i poreze, koje trebapodmiriti između uvoza i ponovne prodaje, kao i za dobit. Ako je u ovimslučajevima došlo do utjecaja na usporedivost cijena, nadležan tijela ćeutvrditi normalnu vrijednost na razini trgovine koja je jednaka razinitrgovine kod konstruirane izvozne cijene, ili će dopustiti odgovarajućaprilagođavanja kao što je to predviđeno odredbama ovog stavka. Nadležnatijela ukazat će strankama u postupku koje su informacije potrebne radiosiguranja primjerene usporedbe i neće tim strankama nepotrebno otežavatipodnošenje dokaza.

2.4.1.

Kada usporedba iz stavka 4. zahtijeva konverziju valuta,konverziju treba učiniti na temelju tečajne liste na danprodaje (8), pod uvjetom da, ako se prodaja strane valute naterminskom tržištu izravno veže za odgovarajuću izvoznuprodaju, koristi valutni tečaj u terminskoj prodaji.Promjene tečajeva će se zanemariti, a nadležan tijela će uispitnom postupku izvoznicima dati rok od najmanje 60 danada svoje izvozne cijene prilagode tako da održavaju stalnakretanja valutnih tečajeva za vrijeme trajanja ispitnogpostupka.

2.4.2.

Prema odredbama kojima se određuje primjerena usporedba izstavka 4., postojanje dampinške marže za vrijeme ispitnogpostupka će se normalno utvrditi na temelju usporedbe vaganeprosječne normalne vrijednosti s vaganim prosjekom cijenasvih usporedivih izvoznih transakcija ili usporedbom svaganim prosjekom cijena svih usporedivih izvoznihtransakcija ili usporedbom normalnih vrijednosti i izvoznihcijena za svaku pojedinu transakciju. Normalnu vrijednost,utvrđenu na temelju vaganog prosjeka, moguće je usporediti scijenama kod pojedinačnih izvoznih transakcija ako nadležnatijela ustanove obrazac stvaranja izvoznih cijena koji seznačajno razlikuje između različitih kupaca, regija ilivremenskih razdoblja, te ako je pruženo objašnjenje zašto setakva odstupanja ne mogu uzeti u obzir korištenjem usporedbevaganih prosjeka, ili usporedbom pojedinačnihtransakcija.

2.5.   U slučaju kada se proizvodi ne uvoze neposredno iz zemlje podrijetla,nego se izvoze članici uvoznici iz zemlje posrednice, cijene po kojima seproizvodi prodaju iz zemlje izvoza članici uvoznici će se usporediti susporedivom cijenom u zemlji izvoznici. Međutim, usporedba je moguća i sacijenom u zemlji podrijetla, ako se, na primjer, proizvodi samo provoze krozzemlju izvoza, ili ako se takvi proizvodi ne proizvode u zemlji izvoza, iliza njih nema usporedivih cijena u zemlji izvoznici.

2.6.   U čitavom ovom Sporazumu, izraz „sličan proizvod” (produit similare) tumačit će se kao proizvod kojije identičan, to jest u potpunosti isti promatranom proizvodu, ili u slučajuda takvog proizvoda nema, s drugim proizvodom, koji nije u potpunosti isti,ali ima odlike vrlo slične promatranom proizvodu.

2.7.   Ovaj članak ne dovodi u pitanje drugu Dodatnu odredbu uz stavak 1.članka VI. Dodatka I. GATT-u 1994.

Članak 3.

Utvrđivanje štete (9)

3.1.   Utvrđivanje štete za potrebe članka VI. GATT-a 1994. temeljit će se nasigurnim dokazima i uključivat će objektivno ispitivanje ne samo (a) obujmadampinškog uvoza i učinka takve prodaje na cijene sličnih proizvoda nadomaćem tržištu, nego i (b) posljedičnog učinka takvog uvoza na domaćuproizvodnju tih proizvoda.

3.2.   U pogledu obujma dampinškog uvoza, nadležna će tijela razmotriti je lidošlo do značajnog povećanja dampinškog uvoza, i to bilo u apsolutnom iznosuili relativno u odnosu na proizvodnju ili potrošnju u članici uvoznici. Upogledu učinka dampinškog uvoza na cijene, nadležna tijela će razmotriti dali je, kao posljedica dampinškog uvoza, došlo do značajnog sniženja cijena uusporedbi s cijenama sličnog proizvoda u članici uvoznici, odnosno da li jeučinak takvog uvoza općenito značajno sniženje cijena ili sprečavanjepovišenja cijena do kojeg bi inače došlo. Niti jedan od ovih čimbenikapojedinačno, a niti nekoliko njih ne može bezuvjetno imati odlučujućiutjecaj prilikom donošenja odluke.

3.3.   Kada je uvoz proizvoda iz više od jedne zemlje istodobno predmetantidampinškog postupka, nadležan tijela mogu kumulativno procijeniti učinketakvog uvoza jedino ako utvrde da je (a) dampinška marža utvrđena prilikomuvoza iz svake od zemalja viša od de minimis maržeprema definiciji iz stavka 8. članka 5., i da obujam uvoza iz svake zemljenije zanemariv, i (b) da je kumulativna procjena učinaka takvog uvozaopravdana u svjetlu uvjeta tržišnog natjecanja između uvezenih proizvoda iuvjeta tržišnog natjecanja između uvezenih proizvoda i sličnog domaćegproizvoda.

3.4.   Ispitivanje utjecaja dampinškog uvoza na domaću proizvodnju trebaobuhvatiti ocjenu svih relevantnih gospodarskih čimbenika i pokazatelja kojiutječu na stanje u toj proizvodnji, uključujući stvarni i mogući padprodaje, dobiti, plasmana, tržišnog udjela, produktivnosti, rentabilnostiili iskorištenja kapaciteta; zatim čimbenike koji utječu na domaće cijene;veličinu dampinške marže, stvarne i moguće negativne učinke na novčanitijek, zalihe, zaposlenost, osobne dohotke, gospodarski rast, sposobnostprikupljanja kapitala ili investicija. Ovaj pregled nije potpun, i nitijedan od ovih čimbenika pojedinačno, a niti nekoliko njih ne može bezuvjetnoimati odlučujući utjecaj prilikom donošenja odluke.

3.5.   Potrebno je dokazati da dampinški uvoz, kroz učinke dampinga navedene ustavcima 2. i 4., uzrokuje štetu u smislu ovog Sporazuma. Dokazivanjeuzročne veze između dampinškog uvoza i štete nanesene domaćoj proizvodnjitemeljit će se na ispitivanju svih relevantnih dokaza kojima nadležna tijelaraspolažu. Nadležna tijela će također ispitati i sve ostale poznatečimbenike, osim dampinškog uvoza, koji istodobno mogu nanijeti štetu domaćojproizvodnji, a šteta uzrokovana ostalim čimbenicima ne smije se pripisatidampinškom uvozu. Čimbenici koji mogu biti važni u ovom pogledu uključuju,inter alia, obujam i cijene uvoznih proizvodakoji se ne prodaju po dampinškim cijenama, smanjenje potražnje ili promjeneu načinu potrošnje, restriktivnu trgovinsku praksu i tržišno natjecanjeizmeđu stranih i domaćih proizvođača, razvoj tehnologije i izvoznadostignuća, te produktivnost domaće proizvodnje.

3.6.   Učinak dampinškog uvoza procijenit će se u odnosu na domaću proizvodnjusličnog proizvoda ako dostupni podaci omogućuju odvojeno utvrđivanje takveproizvodnje na temelju kriterija kao što su proizvodni proces, prodaja idobit proizvođača. Ako takvo odvojeno utvrđivanje proizvodnje nije moguće,učinci dampinškog uvoza procjenjuju se ispitivanjem proizvodnje najuže grupeili asortimana proizvoda koji uključuje sličan proizvod, a za kojeg se mogudobiti potrebne informacije.

3.7.   Utvrđivanje prijetnje materijalnom štetom temeljit će se načinjenicama a ne samo na navodima, nagađanju ili nejasnim mogućnostima.Promjena okolnosti zbog kojih bi moglo doći do situacije u kojoj bidamping uzrokovao štetu mora biti jasno predvidiva i neminovna (10). Kod utvrđivanja prijetnje materijalnom štetom, nadležna tijelamoraju razmotriti, inter alia, čimbenike kao štosu:

i.

značajan stupanj porasta dampinškog uvoza na domaćetržište, koji ukazuje na vjerojatnost znatnog porastauvoza;

ii.

dovoljan slobodno raspoloživ ili očekivan značajan porastkapaciteta izvoznika, koji ukazuje na vjerojatnost značajnogpovećanja dampinškog izvoza na tržište članice uvoznice,uzimajući u obzir raspoloživost drugih izvoznih tržišta daapsorbiraju dodatni izvoz;

iii.

ulazi li uvoz ulazi po cijenama koje će imati značajansnižavajući ili ograničavajući učinak na domaće cijene, ivjerojatno će povećati potražnju za daljnjim uvozom; i

iv.

zalihe proizvoda koji se ispituje.

Niti jedan od ovih čimbenika pojedinačno ne može bezuvjetno imatiodlučujući utjecaj prilikom donošenja odluke, no sveukupnost čimbenika kojise razmatraju mora dovesti do zaključka da je daljnji dampinški uvozneminovan, te da će, ako se ne poduzmu zaštitne mjere, nastati materijalnašteta.

3.8.   U pogledu slučajeva gdje postoji prijetnja štetom zbog dampinškog uvoza,s posebnom pažnjom će se razmotriti primjena antidampinških mjera, kao iodluka o njihovoj primjeni.

Članak 4.

Definicija domaće proizvodnje

4.1.   Za potrebe ovog Sporazuma izraz „domaća proizvodnja” odnosi se na cjelinu domaćihproizvođača sličnih proizvoda ili na one proizvođače čija proizvodnjaodređenog proizvoda čini pretežan dio ukupne domaće proizvodnje tihproizvoda, osim u slučaju:

i.

ako su proizvođači povezani (11) s izvoznicima ili uvoznicima ili su sami uvoznicinavodno dampinških proizvoda, izraz „domaćaproizvodnja” je moguće tumačiti tako kao da seodnosi na ostale proizvođače;

ii.

u iznimnim okolnostima državno područje članice se može, zaproizvodnju koja se ispituje, podijeliti na dva ili višekonkurentnih tržišta, a proizvođači unutar svakog od tihtržišta se mogu smatrati posebnom proizvodnjom ako (a)proizvođači unutar takvog tržišta prodaju svu ili gotovo svusvoju proizvodnju tog proizvoda na tom tržištu, i (b) sepotražnja na tom tržištu ne podmiruje u značajnoj mjeri odstrane proizvođača tog proizvoda koji je lociran drugdje nadržavnom području. U takvim se okolnostima može utvrditi dapostoji šteta, čak kada veći udio ukupne domaće proizvodnjenjome nije pogođen, pod uvjetom da postoji koncentracijadampinškog uvoza na tako izoliranom tržištu, i pod dodatnimuvjetom da dampinški uvoz uzrokuje štetu proizvođačimacijele ili gotovo cijele proizvodnje unutar togtržišta.

4.2.   Kada se domaću proizvodnju promatra kao proizvođače na određenompodručju, to jest tržištu, kao što je definirano u stavku 1. podtočki ii.,antidampinške pristojbe bit će uvedene (12) samo na one proizvode koji su namijenjeni za krajnju potrošnju natom području. Kada zakon članice uvoznice ne dopušta uvođenje antidampinškihpristojbi na takvoj osnovi, članica može uvesti antidampinšku pristojbu bezograničenja samo pod uvjetom da (a) je izvoznicima prije toga dana prilikada prestanu izvoziti po dampinškim cijenama na to područje, ili da na nekidrugi način pruže jamstva u skladu s člankom 8., ako u tom pogledu nijeodmah bilo pruženo odgovarajuće jamstvo, i da se (b) takve pristojbe ne moguuvesti samo na proizvode određenih proizvođača koji snabdijevaju topodručje.

4.3.   Kada su dvije ili više zemalja prema odredbama stavka 8. točke (a)članka XXIV. GATT-a 1994. dostigle takvu razinu integracije da imajukarakteristike jednog, jedinstvenog tržišta, proizvodnja unutar cjelokupnogpodručja integracije smatrat će se domaćom proizvodnjom iz stavka1.

4.4.   Na ovaj se članak primjenjuju odredbe stavka 6. članka 3.

Članak 5.

Pokretanje i tijek ispitnog postupka

5.1.   Osim odredbi stavka 6., ispitni postupak s ciljem utvrđivanjapostojanja, stupnja i učinka bilo kojeg navodnog dampinga pokreće se natemelju pisanog zahtjeva od strane ili u ime određene domaćeproizvodnje.

5.2.   Zahtjev iz stavka 1. mora sadržavati dokaze (a) o dampingu, (b) štetiu smislu članka VI. GATT-a 1994., kao što se tumači ovim Sporazumom i(c) o uzročnoj vezi između dampinškog uvoza i navodne štete. Samatvrdnja, ako nije zasnovana na odgovarajućim dokazima, ne može sesmatrati dovoljnom za ispunjenje uvjeta ovog stavka. Zahtjev trebasadržavati informacije koje su na raspolaganju podnositelju zahtjeva, aodnose se na sljedeće:

i.

podatke o podnositelju zahtjeva i opis obujma i vrijednostidomaće proizvodnje sličnog proizvoda koje je podnositeljazahtjeva ostvario. Kada se zahtjev podnosi u ime domaćeproizvodnje, treba navesti proizvodnju u ime koje se zahtjevpodnosi s popisom svih poznatih domaćih proizvođača sličnogproizvoda (ili udruga domaćih proizvođača sličnog proizvoda)uz, ako je to moguće, opis obujma i vrijednosti domaćeproizvodnje sličnog proizvoda, koji pokrivaju tiproizvođači;

ii.

potpun opis proizvoda koji je navodno prodavan podampinškoj cijeni, naziv zemlje ili zemalja podrijetla iliizvoza, naziv svakog poznatog izvoznika ili stranogproizvođača i popis osoba za koje je poznato da uvoze tajproizvod;

iii.

podatke o cijenama po kojima se prodaje taj proizvod kadaje namijenjen potrošnji na domaćem tržištu zemlje ilizemalja podrijetla ili (ili, ako je moguće, podatke ocijenama po kojima se proizvod prodaje iz zemlje ili zemaljapodrijetla ili izvoza trećoj zemlji ili zemljama, ili okonstruiranoj vrijednosti proizvoda), kao i podatke oizvoznim cijenama ili, tamo gdje je to moguće, podatke ocijenama po kojima se proizvod prvi put preprodajenezavisnom kupcu na državnom području članice uvozniceproizvoda.

iv.

podatke o kretanju obujma navodnog dampinškog uvoza,utjecaju tog uvoza na cijene sličnog proizvoda na domaćemtržištu kao i kasniji utjecaj uvoza na domaću proizvodnju,što se pokazuje relevantnim čimbenicima i pokazateljima kojise odnose na stanje domaće proizvodnje, kao što je navedenou stavcima 2. i 4. članka 3.

5.3.   Nadležna tijela će ispitati točnost i primjerenost dokaza predočenih uzahtjevu kako bi ustanovile opravdava li dokaz u dovoljnoj mjeri pokretanjeispitnog postupka.

5.4.   Ispitni postupak prema stavku 1. neće biti pokrenut ako nadležna tijelane utvrde, na temelju ispitivanja izraženog stupnja podrške ili protivljenjazahtjevu (13) domaćih proizvođača sličnog proizvoda, da je zahtjev podnesen odstrane ili u ime domaće proizvodnje (14). Smatrat će se da je zahtjev podnesen „od strane ili u ime domaćeproizvodnje”, akoga podupiru oni domaći proizvođači čija zajednička proizvodnja čini više od50 % ukupne proizvodnje sličnog proizvoda kojeg proizvodi onaj dio domaćeproizvodnje koji ili podržava ili se suprotstavlja zahtjevu. Međutim, nećebiti pokrenut bilo kakav postupak, ako je postotak domaćih proizvođača kojiizričito podržavaju zahtjev manji od 25 % od ukupne proizvodnje sličnogproizvoda proizvedenog od strane domaće proizvodnje.

5.5.   Nadležna tijela će izbjegavati objavljivanje zahtjeva za pokretanjeispitnog postupka, osim ako nije donesena odluka o pokretanju postupka.Međutim, nakon što prime uredno dokumentiran zahtjev, a prije poduzetihkoraka za pokretanje ispitnog postupka, nadležna tijela će o tomeizvijestiti vladu one članice izvoznice o kojoj se radi.

5.6.   Ako, u posebnim okolnostima, te nadležna tijela odluče započeti ispitnipostupak, iako nisu primile pisani zahtjev od strane ili u ime domaćeproizvodnje za pokretanje takvog postupka, one će to učiniti samo akoraspolažu s dovoljno dokaza o dampingu, šteti ili uzročnoj vezi, kako jeopisano u stavku 2., da bi mogle opravdati pokretanje postupka.

5.7.   Dokazi o postojanju dampinga i o šteti razmatrat će se istodobno (a)prilikom odlučivanja o potrebi pokretanja ispitnog postupka, i (b) daljetijekom ispitnog postupka, s početkom ne kasnije od najranijeg datuma nakoji se, sukladno odredbama ovog Sporazuma, mogu primijeniti privremenemjere.

5.8.   Zahtjev iz stavka 1. odbit će se, a ispitni postupak odmah obustaviti,čim su se odgovarajuća nadležna tijela uvjerile da nema dovoljno dokaza nitio dampingu niti o šteti, koji bi opravdali daljnji postupak. Odmah će seprekinuti postupak u slučajevima kada nadležna tijela utvrde da je dampinškamarža minimalna (de minimis), ili da je obujam dampinškog uvoza, stvarnogili potencijalnog, ili šteta zanemariva. Smatrat će se da je dampinška maržaminimalna (de minimis) ako je ta marža manja od 2 %, izražena kao postotakod izvozne cijene. Obujam dampinškog uvoza će se uobičajeno smatratizanemarivim, ako je obujam dampinškog uvoza iz određene zemlje manji od 3 %uvoza sličnog proizvoda u članicu uvoznicu, osim ako zemlje iz kojih sepojedinačno uvozi manje od 3 % uvoza sličnog proizvoda, zajednički pokrivajuviše od 7 % uvoza sličnog proizvoda u članicu uvoznicu.

5.9.   Antidampinški postupak neće ometati postupke carinjenja.

5.10.   Ispitni postupak će se, osim u posebnim okolnostima, okončati u tokujedne godine, a niti u kojem slučaju neće trajati više od 18 mjeseci odzapočinjanja.

Članak 6.

Dokazi

6.1.   Sve zainteresirane stranke u antidampinškom ispitnom postupku bit ćeobaviještene o svim potrebnim podacima koje nadležna tijela zahtijevaju, teće imati dovoljno vremena da pisanim putem dostave sve dokaze koje smatrajubitnima za taj postupak.

6.1.1.

Izvoznicima ili stranim proizvođačima će se, po primitkuupitnika korištenih u antidampinškom postupku dati rok odnajmanje 30 dana za odgovor (15). Odgovarajuća pažnja će se pokloniti svakom zahtjevuza produženje 30-dnevnog roka i, na temelju iskazanograzloga, takvo produženje treba odobriti ako je tomoguće.

6.1.2.

Ovisno o zahtjevu za zaštitu povjerljivih informacija,dokaz kojeg je u pisanom obliku dostavila jedan od stranaka,odmah će se staviti na raspolaganje ostalim zainteresiranimstranama koje sudjeluju u postupku.

6.1.3.

Čim ispitni postupak započne, nadležna tijela će dostaviticjelovit tekst pisanog zahtjeva iz stavka 1. članka 5.poznatim izvoznicima (16) i nadležnim tijelima članice izvoznice, kao i drugimzainteresiranim strankama, na njihov zahtjev. Zahtjevima zazaštitom povjerljivih informacija dati će se puna pažnja uskladu sa stavkom 5.

6.2.   Za vrijeme trajanja antidampinškog postupka sve zainteresirane strankeće imati punu mogućnost obrane svojih interesa. U tom cilju nadležna tijelaće, na temelju zahtjeva, dati priliku svim zainteresiranim strankama zasusret sa stranama koje imaju različite interese, tako da se mogu predočitisuprotni stavovi i da se mogu ponuditi protuargumenti. Pri tome se moravoditi računa o zahtjevima za zaštitu povjerljivih podataka, kao i opogodnosti za stranke. Niti jedna stranka neće biti obvezna prisustvovatinekom sastanku, a nedolazak na sastanak neće se smatrati odlučujućim zaslučaj te stranke. Zainteresirane stranke će također imati pravo, ako je toopravdano, predočiti druge informacije usmenim putem.

6.3.   Usmene informacije iz stavka 2. nadležna tijela će uzeti u obzir samoako se one naknadno predoče u pisanom obliku i ako se daju na raspolaganjedrugim zainteresiranim strankama, kako je to navedeno u točki 1.2.

6.4.   Nadležna tijela će, gdje je god to izvedivo, dati dovoljno vremena iprilike svim zainteresiranim strankama da se upoznaju sa svim informacijamakoje su važne za prezentaciju njihovih slučajeva, a koje nisu povjerljiveprema stavku 5., a koje nadležna tijela koriste u antidampinškom postupku,te da pripreme prezentacije na temelju tih informacija.

6.5.   Svaka informacija koja je po svojoj prirodi povjerljiva (na primjer zatošto bi njeno otkrivanje predstavljalo značajnu prednost za konkurenciju, ilibi njeno otkrivanje imalo u znatnoj mjeri negativan učinak na osobu kojadaje takvu informaciju ili za osobu od koje je dobivena), ili koju stranke upostupku daju kao povjerljivu, bit će, na temelju iskazanog valjanograzloga, smatrane takvima od strane nadležnih tijela. Takve informacije nećebiti objavljene bez izričite dozvole stranka koja ih je dala (17).

6.5.1.

Nadležna tijela će zatražiti od zainteresiranih stranakakoje pružaju povjerljive informacije dostavljanje njihovihsažetaka, koji nisu povjerljivog karaktera. Ti sažeci ćebiti dovoljno detaljni da se omogući razumijevanje suštinepovjerljivih informacija. U iznimnim slučajevima, strankemogu ukazati na činjenicu da se te informacije ne mogusažeti. U takvim iznimnim slučajevima mora se dati izjava otome zašto se informacije ne mogu sažeti.

6.5.2.

Ako nadležna tijela utvrde da zahtjev za povjerljivostinije opravdan, te ako davatelj informacije nije voljan nitiobjaviti informaciju, niti dozvoliti njeno objavljivanje uopćenitom ili sažetom obliku, nadležna tijela moguzanemariti takvu informaciju, osim ako se iz odgovarajućihizvora može potvrditi da su te informacije točne (18).

6.6.   Osim u okolnostima navedenim u stavku 8. nadležna tijela će se zavrijeme ispitnog postupka, u vezi s točnošću, zadovoljiti informacijamaprimljenim od zainteresiranih stranaka na temelju kojih se zasnivaju njihovinalazi.

6.7.   S ciljem provjere primljenih informacija ili pribavljanja daljnjihdetalja, nadležna tijela mogu, ako je to potrebno, obavljati ispitnipostupak na državnom području drugih članica, pod uvjetom da dobijupristanak poduzeća u pitanju, te da obavijeste predstavnike vlade članice okojoj je riječ, i ako se ta članica ne protivi ispitnom postupku. Postupciopisani u Dodatku I. primjenjivat će se na ispitne postupke koji seobavljaju na državnom području drugih članica. Sukladno zahtjevu o zaštitipovjerljivih podataka, nadležna tijela će dati na uvid rezultate takvihispitnih postupaka, ili će omogućiti objavljivanje rezultata sukladno stavku9. poduzećima na koja se odnose, a mogu ih učiniti dostupnima ipodnositeljima zahtjeva.

6.8.   Kada neka zainteresirana stranka odbija pristup informacijama ili naneki drugi način ne osigura pristup potrebnima informacijama u razumnomroku, ili znatno otežava ispitni postupak, mogu se donijeti preliminarne ilikonačne odluke, pozitivne ili negativne, na temelju dostupnih činjenica.Prilikom primjene ovog stavka poštivat će se odredbe Dodatka II.

6.9.   Nadležna tijela će, prije donošenja konačne odluke, izvijestiti svezainteresirane stranke o bitnim činjenicama koje se razmatraju, a koje činetemelj za odluku o primjeni konačnih mjera. Takvo objavljivanje će seobaviti u vremenu dovoljnom strankama za obranu svojih interesa.

6.10.   Nadležna tijela će, u pravilu, odrediti pojedinačnu dampinšku maržu zasvakog poznatog izvoznika ili proizvođača proizvoda koji se ispituje. Uslučajevima kada je broj izvoznika, proizvođača, uvoznika ili tipovaproizvoda tako velik da je takvo određivanje neprovedivo, nadležna tijelamogu ograničiti svoje ispitivanje ili na razuman broj zainteresiranihstranaka ili proizvoda koristeći se uzorcima koji su statistički valjani natemelju informacija koje su nadležnim tijelima bile na raspolaganju uvrijeme odabira, ili prema najvećem postotku obujma izvoza iz zemlje o kojojje riječ, a koji se može razumno ispitati.

6.10.1.

Bilo kakav izbor izvoznika, proizvođača, uvoznika ilitipova proizvoda će, prema ovom stavku, ako je to moguće,biti napravljen u dogovoru i uz pristanak izvoznika,proizvođača ili uvoznika o kojima je riječ.

6.10.2.

U slučajevima kada su nadležna tijela ograničila svojaispitivanja, kao što je navedeno u ovom stavku, one će ipakodrediti pojedinačnu dampinšku maržu za bilo kojeg izvoznikaili proizvođača koji nije u početku odabran, a koji dostavipotrebne informacije na vrijeme da bi se takve informacijemogle razmatrati za vrijeme ispitnog postupka, osim uslučaju kada je broj izvoznika ili proizvođača tako velik,da bi pojedinačna ispitivanja bila teret za nadležna tijelai sprečavale bi okončanje ispitnog postupka u potrebnomroku. Dobrovoljni odgovori se neće destimulirati.

6.11.   Za potrebe ovog Sporazuma, izraz „zainteresirane stranke” uključuje:

i.

izvoznika ili stranog proizvođača ili uvoznika proizvodakoji je predmet postupka, ili trgovinsku ili poslovnu udrugučije većinsko članstvo čine proizvođači izvoznici iliuvoznici takvog proizvoda;

ii.

vladu članice izvoznice; te

iii.

proizvođača sličnog proizvoda u članici uvoznici ilitrgovinsku i poslovnu udrugu čije većinsko članstvoproizvodi sličan proizvod na državnom području članiceuvoznike.

Ovaj pregled ne sprečava članice da dozvole uključivanje drugihzainteresiranih stranaka uz one koje su naprijed navedene.

6.12.   Nadležna tijela će dati mogućnost industrijskim potrošačima proizvodakoji se ispituje, te u slučajevima kada se proizvod uobičajeno prodaje umaloprodaji i predstavničkim udrugama potrošača, da pruže informacije kojesu važne za ispitni postupak, a vezano za damping, štetu iposljedice.

6.13.   Nadležna tijela će voditi računa o poteškoćama s kojima se susrećuzainteresirane stranke, posebno mala poduzeća, pri dostavljanju traženihinformacija, i pružiti će svu pomoć koja je moguća.

6.14.   Gore navedeni postupci nemaju za cilj sprečavanje nadležnih tijelačlanice u brzom postupanju vezano za pokretanje ispitnog postupka, donošenjepreliminarnih ili konačnih odluka, bez obzira da li su one pozitivne ilinegativne, ili od primjene privremenih ili konačnih mjera, u skladu sodgovarajućim odredbama ovog Sporazuma.

Članak 7.

Privremene mjere

7.1.   Privremene mjere mogu se primijeniti samo ako je:

i.

započet ispitni postupak u skladu s odredbama članka 5., teje o tome dana javna obavijest, a zainteresiranim strankamaje pružena mogućnost da predoče informacije i dajukomentare;

ii.

donesena prethodna potvrda postojanju dampinga i uzročnojvezi za domaću proizvodnju, i

iii.

odgovarajuća nadležna tijela procijene da su takve mjerepotrebne da se spriječi šteta do koje bi došlo za vrijemeispitnog postupka.

7.2.   Privremene mjere mogu biti u obliku privremenih carina ili, prvenstveno,osiguranja – putem gotovinskog depozita ili mjenice – jednake iznosuprivremeno utvrđene antidampinške pristojbe, ali ne veće od iznosaprivremeno utvrđene dampinške marže. Zadržavanje procjene je odgovarajućaprivremena mjera, pod uvjetom da su normalne pristojbe i procijenjeni iznosantidampinške pristojbe navedene, i tako dugo dok je zadržavanje procjenepredmet istih uvjeta kao i ostale privremene mjere.

7.3.   Privremene mjere neće se primjenjivati prije isteka roka od 60 dana odpočetka ispitnog postupka.

7.4.   Primjena privremenih mjera ograničit će se na što je moguće kraćerazdoblje, ne dulje od četiri mjeseca, ili, na temelju odluke odgovarajućihnadležnih tijela, prema zahtjevu izvoznika koji predstavljaju značajanpostotak trgovine o kojoj je riječ, do roka koji nije dulji od šest mjeseci.Kada nadležna tijela tijekom ispitnog postupka istražuju da li će pristojbaniža od dampinške marže biti dovoljna za otklanjanje štete, ovi rokovi mogubiti šest, odnosno devet mjeseci.

7.5.   U primjeni privremenih mjera, primjenjivat će se odgovarajuće odredbečlanka 9.

Članak 8.

Preuzimanje obveza promjene cijena

8.1.   Postupak se može (19) obustaviti ili okončati bez uvođenja privremenih mjera iliantidampinške pristojbe, nakon što bilo koji izvoznik dobrovoljno preuzmeobvezu promjene svojih cijena ili prekidanja izvoza po dampinškim cijenamana područje o kojem je riječ, te da su nadležna tijela zadovoljna jer jeuklonjen štetni učinak dampinga. Povećanje cijena kod preuzimanja takvihobveza neće biti veće nego što je neophodno da bi se uklonila dampinškamarža. Poželjno je da povećanje cijena bude manje od dampinške marže, ako ćetakvo povećanje cijena biti dovoljno da se ukloni šteta nanesena domaćojindustriji.

8.2.   Preuzimanje obveze promjene cijena neće se tražiti niti prihvatiti odstrane izvoznika, osim ako nadležna tijela članice uvoznice prije toga nedonesu prethodnu jasnu potvrdu dampinga i štete uzrokovane takvimdampingom.

8.3.   Preuzimanje obveze promjene cijena ne mora biti prihvaćeno ako nadležnatijela smatraju da je takvo prihvaćanje nepraktično, na primjer ako je brojstvarnih ili potencijalnih izvoznika prevelik, ili zbog drugih razloga,uključujući i razloge opće politike. Ako dođe do takvog slučaja, nadležnatijela će, tamo gdje je to primjenjivo, predočiti izvozniku razloge koji suih naveli na to da smatraju obvezu o promjeni cijena neodgovarajućom, te će,u onoj mjeri koliko je to moguće, dati izvozniku priliku da iznese svojeprimjedbe.

8.4.   Ako se prihvati obveza promjene cijena, ispitni postupak o dampingu išteti će se ipak dovršiti, ako to želi izvoznik ili ako tako odluče nadležnatijela. U tom slučaju, ako se donese negativna odluka u vezi s dampingom ilištetom, obveza promjene cijena automatski prestaje, osim u slučajevima kadatakva odluka u velikoj mjeri ovisi o postojanju obveze promjena cijena. Utakvim slučajevima, nadležna tijela mogu zatražiti da se obveza promjenecijena zadrži tijekom razumnog razdoblja, a u skladu s odredbama ovogSporazuma. U slučaju da se donese pozitivna odluka o postojanju dampinga ištete, obveza o mijenjanju cijena će se nastaviti, u skladu s odredbama irokovima iz ovog Sporazuma.

8.5.   Obvezu promjene cijena mogu predložiti nadležna tijela članice uvoznice,ali niti jednog izvoznika se neće primorati da prihvati takvu obvezu.Činjenica da izvoznici ne nude preuzimanje obveze o promjeni cijena ili neprihvaćaju poziv da to učine neće niti na koji način dovesti u pitanjerazmatranje slučaja. Međutim, nadležna tijela mogu utvrditi da je prijetnjanastankom štete vjerojatnija ako se nastavi s dampinškim uvozom.

8.6.   Nadležna tijela članice uvoznice mogu zatražiti od bilo kojeg izvoznikakoji je prihvatio obvezu promjene cijena da periodički dostavlja informacijevažne za ostvarivanje preuzete obveze i da dozvoli provjeru podataka u vezis preuzetom obvezom. U slučaju kršenja obveze o promjeni cijena, nadležnatijela članice uvoznice mogu, prema ovom Sporazumu i sukladno s njegovimodredbama poduzeti hitne radnje koje mogu rezultirati izravnom primjenomprivremenih mjera, koristeći se najboljim podacima kojima raspolažu. Utakvim slučajevima, konačne pristojbe se mogu nametnuti u skladu s ovimSporazumom za proizvode koji su plasirani u potrošnju ne više od 90 danaprije primjene takvih privremenih mjera, s time da se takvo retroaktivnoodređivanje pristojbe neće primjenjivati na uvoz koji je plasiran upotrošnju prije kršenja preuzete obveze promjene cijena.

Članak 9.

Uvođenje i ubiranje antidampinških pristojbi

9.1.   Odluku da li da se uvedu antidampinške pristojbe u slučaju kada su svizahtjevi za uvođenje ispunjeni, te odluka da li će visina antidampinškepristojbe koja se uvodi biti pun iznos dampinške marže ili manji, donosenadležna tijela članice uvoznice. Poželjno je da uvođenje bude moguće nadržavnom području svih članica, te da pristojba bude manja od dampinškemarže, ako će manja pristojba biti dovoljna za uklanjanje štete domaćojproizvodnji.

9.2.   Kada se antidampinške pristojbe uvedu za bilo koji proizvod, one će seubirati u odgovarajućim iznosima u svakom slučaju, na nediskriminirajućojosnovi na uvoz tog proizvoda iz svih izvora gdje je utvrđen damping kojimnastaje šteta, osim na uvoz iz onih izvora gdje je prihvaćena obvezapromjena cijena prema uvjetima ovog Sporazuma. Nadležna tijela će navestiime dobavljača ili dobavljače proizvoda o kojima je riječ. Međutim, ako jeuključeno nekoliko dobavljača iz iste zemlje, te nije izvedivo imenovati svete dobavljače, nadležna tijela mogu imenovati zemlju dobavljača o kojoj jeriječ. Ako je uključeno više dobavljača iz različitih zemalja, nadležnatijela mogu ili imenovati sve te dobavljače, ili imenovati zemlju dobavljačao kojoj je riječ. Ako je uključeno više dobavljača iz više zemalja, nadležnatijela mogu ili imenovati sve dobavljače koji su uključeni, ili, ako to nijeizvedivo, sve zemlje dobavljače koje su uključene.

9.3.   Iznos antidampinške pristojbe neće prelaziti dampinšku maržu, kako je toutvrđeno u članku 2.

9.3.1.

Kada se iznos antidampinške pristojbe procjenjujeretrospektivno, određivanje konačne obveze plaćanjaprotudampinške pristojbe će se obaviti što je moguće prije,obično u roku od 12 mjeseci, a niti u kojem slučaju duže od18 mjeseci, nakon datuma zahtjeva za konačnom procjenomiznosa antidampinške pristojbe (20). Svaki povrat sredstava će biti izvršen odmah inormalno u roku ne dužem od 90 dana od procjene konačneobveze prema ovoj točki. U svakom slučaju, ako se povratsredstava ne izvrši u roku od 90 dana, nadležna tijela će,ako to bude zatraženo, dati objašnjenje.

9.3.2.

Kada se iznos antidampinške pristojbe procjenjuje natemelju budućih očekivanja, utvrdit će se odredbe koje, nazahtjev, uređuju brz povrat, na zahtjev, bilo koje pristojbekoja je plaćena iznad dampinške marže. Do povrata bilo kojetakve pristojbe će uobičajeno doći u roku ne dužem od 12mjeseci, a niti u kojem slučaju ne dužem od 18 mjeseci oddatuma kada je zahtjev za povratom, potkrijepljen dokazima,podnesen od strane uvoznika proizvoda koji je predmetantidampinške pristojbe. Odobreni povrat se mora izvršiti uroku od 90 dana od donošenja gore navedene odluke.

9.3.3.

Prilikom utvrđivanja da li je, i u kojoj mjeri potrebnoizvršiti naknadu kada je izvozna cijena određena u skladu sstavkom 3. članka 2., nadležna tijela moraju uzeti u obzirbilo koju promjenu normalne vrijednosti, bilo koju promjenuu troškovima koja je nastala između uvoza i preprodaje, ibilo koje promjene preprodajne cijene koja se naodgovarajući način odražava na daljnjim prodajnim cijenama,te moraju izračunani izvoznu cijenu bez odbijanja iznosaantidampinške pristojbe plaćene kada se predoče završnidokazi o gore navedenom.

9.4.   Ako su nadležna tijela ograničile svoja istraživanja u skladu sdrugom rečenicom stavka 10. članka 6., svaka antidampinška pristojbakoja se primjenjuje na uvoz od izvoznika ili proizvođača koji nisuuključeni u ispitivanja neće biti veća od:

i.

vagane prosječne dampinške marže koja je utvrđena zaodabrane izvoznike ili proizvođače ili,

ii.

gdje je obveza plaćanja antidampinške pristojbe izračunanana temelju buduće normalne vrijednosti, razliku izmeđuvagane prosječne normalne vrijednosti koja je utvrđena zaodabrane izvoznike ili proizvođače i izvoznih cijenaizvoznika ili proizvođača koji nisu pojedinačnoispitani,

pod uvjetom da će nadležna tijela, za potrebe ovog stavka,zanemariti bilo koje nulte ili de minimis maržeili marže nastale u okolnostima navedenim u stavku 8. članka 6. Nadležnatijela će primjenjivati pojedinačne pristojbe ili normalne vrijednostina uvoz od strane bilo kojeg izvoznika ili proizvođača koji nijeuključen u ispitivanje, a koji je predočio potrebne informacije zavrijeme trajanja ispitnog postupka, kao što je navedeno u točki 10.2.članka 6.

9.5.   Ako je proizvod predmet antidampinških pristojbi u članici uvoznici,nadležna tijela će odmah izvršiti pregled s ciljem određivanja pojedinačnihdampinških marži za sve izvoznike ili proizvođače u zemlji izvoznici o kojojje riječ, a koji nisu izvozili proizvod članici uvoznici tijekom ispitnogpostupka, pod uvjetom da ti izvoznici ili proizvođači mogu pokazati da nisupovezani s izvoznicima ili proizvođačima u zemlji izvoznici kojima jeuvedeno plaćanje antidampinških pristojbi za taj proizvod. Takav pregled ćese započeti i izvršiti po hitnom postupku u odnosu na normalnoprocjenjivanje pristojbe i postupke revizije kod članice izvoznice. Nikakvaantidampinška pristojba se neće uvoditi na uvoz od takvih izvoznika iliproizvođača za vrijeme pregleda. Međutim, nadležna tijela mogu zadržatiprocjene i/ili tražiti jamstva kako bi, u slučaju da se pregled okončaoutvrđivanjem dampinga u vezi s tim proizvođačima ili izvoznicima, naplataantidampinške pristojbe bila moguća retroaktivno u odnosu na datum početkapregleda.

Članak 10.

Retroaktivnost

10.1.   Privremene mjere i antidampinške pristojbe primijenit će se samo zaproizvode koji su plasirani u potrošnju nakon što je odluka prema stavku 1.članka 7. i stavku 1. članka 9. stupila na snagu, uz izuzeća predviđena ovimčlankom.

10.2.   Kada se izvrši konačno utvrđivanje štete (ali ne i prijetnje štetom ilimaterijalnog zaostajanja u razvoju industrije), u slučaju konačne odluke oprijetnji štetom, kada bi učinak dampinškog uvoza, u slučaju da nemaprivremenih mjera, doveo do utvrđivanja štete, antidampinške pristojbe semogu uvesti retroaktivno za razdoblje tijekom kojeg su se primjenjivaleprivremene mjere, ako su postojale.

10.3.   Ako je konačna antidampinška pristojba viša od privremenih plaćenihpristojbi ili plativih pristojbi, ili od iznosa procijenjenog za potrebeosiguranja, razlika se neće naplatiti. Ako je konačna pristojba niža odprivremene pristojbe koja je plaćena ili plativa, ili od iznosaprocijenjenog za potrebe osiguranja, razlika će se vratiti, ili će sepristojbe ponovno izračunani, zavisno od slučaja.

10.4.   Osim uvjeta iz stavka 2., kada je utvrđeno da postoji prijetnja štetomili materijalnim zaostajanjem (ali šteta još nije nastupila), konačnaantidampinška pristojba se može uvesti samo od dana utvrđivanja prijetnještetom ili materijalnim zaostajanjem, a svaki gotovinski polog uplaćentijekom primjene privremenih mjera isplaćuje se, a jamstva se vraćaju pohitnom postupku.

10.5.   Ako je konačna odluka negativna, svaki gotovinski polog uplaćen tijekomprimjene privremenih mjera isplaćuje se, a sva se jamstva vraćaju po hitnompostupku.

10.6.   Konačne antidampinške pristojbe mogu se uvesti na proizvode koji suplasirani u potrošnju najviše 90 dana prije datuma primjene privremenihmjera, kada nadležna tijela utvrde za dampinški proizvod o kojem jeriječ:

i.

da postoji dugotrajni damping koji je prouzročio štetu ilije uvoznik bio ili je trebao biti upoznat s time da izvoznikprovodi damping i da će taj damping uzrokovati štetu;i

ii.

da je šteta uzrokovana velikim količinama dampinškog uvozau relativno kratkom vremenu, što će, obzirom na trajanje iobujma dampinškog uvoza i ostale okolnosti (kao na primjerbrzo gomilanje zaliha uvezenog proizvoda) vjerojatnoozbiljno umanjiti povoljni učinak konačne antidampinškepristojbe koja se treba primijeniti, pod uvjetom da uvoznicio kojima je riječ imaju dana prilika da staveprimjedbe.

10.7.   Nadležna tijela mogu, nakon što započnu ispitni postupak, poduzetimjere, kao na primjer zadržavanje određivanja vrijednosti i procjene, štomože biti potrebno za prikupljanje antidampinških pristojbi retroaktivno,kako je navedeno u stavku 6., jednom kada budu imali dovoljno dokaza da suzadovoljeni uvjeti navedeni u tom stavku.

10.8.   Neće se uvoditi retroaktivno bilo kakva pristojba sukladno stavku 6. naproizvode plasirane za potrošnju prije datuma početka ispitnogpostupka.

Članak 11.

Trajanje i revizija antidampinških pristojbi i obveza promjenecijena

11.1.   Antidampinške pristojbe ostaju na snazi samo tako dugo i u onoj mjerikoliko je potrebno da se suzbije djelovanje dampinga koji je uzrokovaoštetu.

11.2.   Nadležna tijela će razmotriti potrebu za daljnjim produženjem pristojbi,tamo gdje je opravdano, na vlastitu inicijativu ili pod uvjetom da je oduvođenja konačne antidampinške pristojbe proteklo razumno vremenskorazdoblje, na zahtjev bilo koje zainteresirane stranke koja dostavitpozitivne informacije koje dokazuju potrebnu za revizijom. (21) Zainteresirane stranke imaju pravo tražiti od nadležnih tijelaispitivanje da li je produženo trajanje pristojbi nužno za neutralizacijudampinga, hoće li se šteta vjerojatno nastaviti ili ponoviti ako sepristojbe ukinu ili promijene, ili i jedno i drugo. Ako, kao rezultatrevizije iz ovog stavka, nadležna tijela utvrde da antidampinške pristojbeviše nisu opravdane, one će odmah će biti ukinute.

11.3.   Bez obzira na odredbe iz stavaka 1. i 2., svaka konačna antidampinškapristojba ukinut će se ne kasnije od pet godina od uvođenja pristojbi (iliod datuma zadnje revizije sukladno stavku 2., ako je ta revizija obuhvatilai damping i štetu, ili prema ovom stavku), osim ako nadležna tijela neutvrde, revizijom započetom prije tog datuma i na temelju vlastiteinicijative, ili na temelju zahtjeva koji je na odgovarajući načinobrazložen, a koji je podnesen od strane ili u ime domaće proizvodnje urazumnom vremenskom razdoblju prije tog datuma, da bi prestanak primjenepristojbe vjerojatno doveo do nastavka ili do ponavljanja dampinga ištete (22). Pristojbe mogu ostati na snazi dok se ne sazna rezultat takveistrage.

11.4.   Odredbe članka 6. u pogledu dokaza i postupaka primjenjivat će se nasvaku reviziju koja se obavlja prema ovom članku. Svaka takva revizijaobavit će se po hitnom postupku i obično će biti zaključena u roku od 12mjeseci od datuma njenog započinjanja.

11.5.   Odredbe iz ovog članka će se primjenjivati mutatismutandis na preuzete obveze promjene cijena utvrđene u članku8.

Članak 12.

Javno obavješćivanje i objašnjenje rezultata postupka

12.1.   Kada nadležna tijela smatraju da postoji dovoljno dokaza kojiopravdavaju započinjanje antidampinškog postupka sukladno članku 5., članicaili članice, čiji su proizvodi predmet postupka, te druge zainteresiranestranke poznate nadležnim tijelima, bit će o tome obaviještene, a dati će sei javna obavijest.

12.1.1.

Javna obavijest o započinjanju ispitnog postupka sadržavatće, ili će na drugi način učiniti dostupnim kroz posebniizvještaj (23), odgovarajuće informacije o slijedećem:

i.

nazivu zemlje izvoznice ili zemalja izvoznicai proizvoda o kojem je riječ;

ii.

datum započinjanja ispitnog postupka;

iii.

osnovu iz prijave prema kojoj se smatra da jedošlo do dampinga;

iv.

sažetak čimbenika na kojima se temeljinavodna šteta;

v.

adresa na koju zainteresirane stranke trebajuslati predstavke;

vi.

rokovi u kojima zainteresirane stranke moguiznijeti svoje stavove;

12.2.   Javno će se objaviti sve prethodne ili konačne odluke, bez obzira na tojesu li pozitivne ili negativne, o odlukama o prihvaćanju obveza slijedomčlanka 8., o prestanku takve obveze i o prestanku važenja konačneantidampinške pristojbe. Svaka takva obavijest navodit će dovoljno detaljno,ili će to učiniti na drugi način kroz zasebno izvješće, rezultate ispitnogpostupka i zaključke donesene po svim pitanjima sa činjenicama i zakonimakoje nadležna tijela smatraju bitnim u donošenju odluke. Sve takveobavijesti i izvješća bit će upućeni članici ili članicama čiji su proizvodipredmet takvih odluka ili postupaka, te drugim zainteresiranim strankama zakoje se zna da imaju u tome svoj interes.

12.2.1.

Javna obavijest o privremenim mjerama će sadržavati, ili ćena neki drugi način učiniti dostupnim putem posebnogizvješća, dovoljno detaljna objašnjenja za preliminarnezaključke o dampingu i šteti i navesti će sva činjenična izakonska pitanja koja su dovela do prihvaćanja ilineprihvaćanja argumenata. Takva obavijest ili izvješće ćesadržavat će, uz odgovarajuće poštivanje zahtjeva zazaštitom povjerljivih informacija, slijedeće:

i.

imena dobavljača, ili ako je to neizvedivo,uključenih zemalja dobavljača;

ii.

opis proizvoda koji je dovoljan za carinskepotrebe;

iii.

utvrđenu dampinšku maržu i potpunoobjašnjenje razloga korištenja određenemetodologije prilikom određivanja i usporedbeizvozne cijene i normalne vrijednosti sukladnočlanku 2.;

iv.

razmatranja koja su važna za utvrđivanještete prema članku 3.;

v.

osnovne razloge koji su doveli doodluke.

12.2.2.

Javna obavijest o okončanju ili obustavljanju ispitnogpostupka u slučaju pozitivne odluke, kojom se traži uvođenjekonačne pristojbe ili prihvaćanje obveze promjene cijenasadržavat će, ili će učiniti raspoloživim putem posebnogizvješća, sve relevantne informacije o činjeničnim izakonskim pitanjima, te razlozima koji su doveli do uvođenjakonačnih mjere ili do prihvaćanja obveza promjene cijena, uzodgovarajuće poštivanje zahtjeva za zaštitom povjerljivihinformacija. Posebno će obavijest ili izvješće sadržavatiinformacije sadržane u stavku 2.1., kao i razloge zaprihvaćanje ili neprihvaćanje argumenata ili žalbi koje supodnijeli izvoznici ili uvoznici, te osnovu za svaku odlukupoduzetu u skladu s stavkom 10.2. članka 6.

12.2.3.

Javna obavijest o okončanju ili obustavi ispitnog postupkanakon prihvaćanja obveza sukladno članku 8. sadržavat će ilina drugi način učiniti dostupnim kroz zasebno izvješće, onajdio preuzetih obveza koje nisu povjerljive.

12.3.   Odredbe ovog članka će se primjenjivati mutatismutandis na započinjanje i izvršenje revizije u skladu s člankom11. i na odluke u skladu s člankom 10., o retroaktivnoj primjenipristojbi.

Članak 13.

Sudska revizija

Svaka članica čije nacionalno zakonodavstvo sadrži odredbe o antidampinškimmjerama će imati arbitražne ili upravne sudove ili sudske postupke u svrhu, inter alia, brze revizije upravnih postupaka vezanih zakonačne odluke i revizije odluka u skladu sa značenjem članka 11. Ti sudovi ilipostupci bit će neovisni o nadležnim tijelima odgovornim za tu odluku ilireviziju.

Članak 14.

Antidampinški postupak u ime treće zemlje

14.1.   Zahtjev za pokretanje antidampinškog postupka u ime treće zemlje dajunadležna tijela treće zemlje koja traži postupak.

14.2.   Takav zahtjev će biti popraćen informacijama o cijenama koje pokazujupostojanje dampinškog uvoza, te podrobnima informacijama koje pokazuju danavodna prodaja po dampinškim cijenama nanosi štetu domaćoj proizvodnji utrećoj zemlji. Vlada treće zemlje će pružiti svu pomoć nadležnih tijelazemlje uvoznice u pribavljanju svih dodatnih informacija koje bi joj moglekoristiti.

14.3.   Kod razmatranja takvog zahtjeva, nadležna tijela zemlje uvoznice ćerazmotriti učinak navodnog dampinga na tu proizvodnju u trećoj zemlji kaocjelinu, drugim riječima, šteta se neće procjenjivati samo u odnosu naučinak navodnog dampinga na izvoz te proizvodnje u zemlju uvoznicu, niti uodnosu na ukupan izvoz te proizvodnje.

14.4.   Odluku o nastavljanju postupka donosi zemlja uvoznica. Ako zemljauvoznica odluči da je spremna poduzeti daljnje korake, poduzimanje koraka zatraženje odobrenja za takav postupak kod Vijeća za trgovinu robama jedužnost zemlje uvoznice.

Članak 15.

Članice zemlje u razvoju

Potvrđuje se da će se razvijene države članice pružiti posebnu pažnjuposebnoj situaciji u kojoj se nalaze članice zemlje u razvoju kada se razmatraprimjena antidampinških mjera prema ovom Sporazumu. Prije primjeneantidampinških mjera potrebno je proučiti mogućnosti uporabe drugihkonstruktivnih sredstava tamo gdje bi one imale utjecaja na vitalne interesečlanica zemalja u razvoju.

II. DIO

Članak 16.

Odbor za antidampinške postupke

16.1.   Ovime se osniva Odbor za antidampinške postupke (u daljnjem tekstuSporazuma „Odbor”)sastavljen od predstavnika svih država članica. Odbor će izabratipredsjednika i sastajati će se najmanje dva puta godišnje, i u drugimslučajevima kako je predviđeno odgovarajućim odredbama ovog Sporazuma, nazahtjev bilo koje članice. Odbor obavlja one dužnosti koje su određene ovimSporazumom ili koje mu povjere članice, te pruža članicama mogućnostkonzultacija o pitanjima koja se odnose na provedbu ovog Sporazuma ilidaljnjem ispunjenju ciljeva Sporazuma. Tajništvo WTO-a će djelovati kaotajništvo Odbora.

16.2.   Odbor može, prema potrebi, osnovati pomoćna tijela.

16.3.   U izvršavanju svojih zadataka Odbor i pomoćna tijela se mogukonzultirati i tražiti informacije od bilo kojeg izvora kojeg smatrajuprimjerenim. Međutim, prije nego što Odbor ili pomoćno tijelo zatraže takveinformacije od izvora koji je unutar nadležnosti neke članice, o tome ćeobavijestiti tu članicu. Odbor će priskrbiti odobrenje članice i svakogpoduzeća s kojim će biti obavljene konzultacije.

16.4.   Članice će bez odlaganja izvijestiti Odbor o svim poduzetimpreliminarnim ili konačnim antidampinškim mjerama. Takvi izvještaji će bitidostupni u Tajništvu na uvid drugim članicama. Članice će također davati, napolugodišnjoj osnovi, izvještaje o bilo antidampinškim mjerama u prethodnihšest mjeseci. Polugodišnji izvještaji će se podnositi u dogovorenomstandardnom obliku.

16.5.   Svaka članica će obavijestiti Odbor o tome (a) koje su nadležna tijelanadležne za započinjanje i vođenje ispitnih postupaka iz članka 5. (b) osvojim domaćim postupcima po kojima se odvijaju započinjanje i vođenjetakvih postupaka.

Članak 17.

Konzultacije i rješavanje sporova

17.1.   Osim ako ovdje nije određeno drukčije, Dogovor o rješavanju sporova semože primijeniti na konzultacije i rješavanje sporova prema ovomSporazumu.

17.2.   Svaka će članica dobronamjerno uzeti u obzir, te pružiti priliku zakonzultacije oko predstavki koje uputi druga članica, a u vezi s bilo kojimpitanjem koje može utjecati na primjenu ovog Sporazuma.

17.3.   Ako bilo koja članica smatra da joj se posredno ili neposredno ukida iliugrožava bilo koja korist koja joj pripada sukladno ovom Sporazumu, ili dase postizanje nekog cilja onemogućava od strane druge članice ili članica,ta članica može, s ciljem postizanja uzajamno prihvatljivog rješenja,zatražiti u pisanom obliku priliku za konzultacije s članicom ili članicamao kojima je riječ. Svaka od članica će se dobronamjerno odnositi prema bilokojem zahtjevu za savjetovanje od strane druge članice.

17.4.   Ako članica koja je tražila konzultacije smatra da se konzultacijamaprema stavku 3. nije postiglo uzajamno prihvatljivo rješenje, te ako su odstrane nadležnih tijela članice uvoznice poduzeti koraci u smislu uvođenjakonačnih antidampinških pristojbi ili prihvaćanja obveze promjene cijena,ona može predati predmet Tijelu za rješavanje sporova (DSB). Ako jeprivremena mjera imala značajan utjecaj, a članica koja je zatražilakonzultacije smatra da je mjera poduzeta suprotno odredbama stavka 1. članka7., ta članica može također predati predmet Tijelu za rješavanje sporova(DSB).

17.5.   Na zahtjev stranke koja se žali, DSB će sastaviti panel natemelju:

i.

pisane izjave članice koja podnosi zahtjev, navodeći kakoje neposredno ili posredno poništena korist koja proizlaziprema ovom Sporazumu ili se ostvarenje nekog cilja iz ovogSporazuma ograničava;

ii.

činjenica koje su date na raspolaganje nadležnim tijelimačlanice uvoznice u skladu s odgovarajućim domaćimpostupcima.

17.6.   Prilikom razmatranja predmeta navedenog u stavku 5.:

i.

kod procjene činjeničnog stanja, panel će utvrditi da li jeutvrđivanje činjenica od strane nadležnih tijela biloodgovarajuće, te da li je procjenjivanje tih činjenica bilobez predrasuda i objektivno. Ako je utvrđivanje činjenicabilo obavljeno na odgovarajući način, a procjenjivanje jeobavljeno bez predrasuda i bilo je objektivno, čak i ako jepanel možda donio drugačiji zaključak, procjena neće bitiosporena;

ii.

panel će tumačiti odgovarajuće odredbe Sporazuma u skladu suobičajenim propisima o tumačenju javnih međunarodnihzakona. Tamo gdje pa odbor utvrdi da odgovarajuća odredbaovog Sporazuma dozvoljava više od jednog dopustivogtumačenja, panel mora utvrditi da su mjere nadležnih tijelau skladu s ovim Sporazumom, ako su u okviru nekog oddozvoljenih tumačenja.

17.7.   Povjerljive informacije iznesene panelu neće biti otkrivene bezformalnog odobrenja od strane osobe, tijela ili nadležna tijela koje dajutakve informacije. Ako se takve informacije traže od panela, a panel nijeovlašten za davanje takvih podataka, osigurat će se sažetak podataka, kojineće biti povjerljivog karaktera, a odobrit će ga osoba, tijelo ili nadležnatijela.

III. DIO

Članak 18.

Završne odredbe

18.1.   Ne može se poduzimati bilo kakva mjera protiv dampinškog izvoza odstrane druge članice osim u skladu s odredbama GATT-a 1994., na način kakoih tumači ovaj Sporazum (24).

18.2.   Ne mogu se izraziti rezerve u pogledu primjene bilo koje od odredbi ovogSporazuma bez suglasnosti drugih članica.

18.3.   Sukladno stavcima 3.1. i 3.2. odredbe ovog Sporazuma će se primjenjivatina ispitne postupke i revizije postojećih mjera, započetih prema zahtjevimakoji su podneseni na dan ili nakon dana stupanja na snagu WTO Sporazuma začlanicu.

18.3.1.

Za izračunavanje dampinške marže kod postupaka povrataprema stavku 3. članka 9., primjenjivat će se pravilakorištena u najnovijem utvrđivanju ili revizijidampinga.

18.3.2.

U svrhu stavka 3. članka 11., smatrat će se da se postojećeantidampinške mjere primjenjuju od datuma koji nije kasnijiod dana stupanja na snagu WTO Sporazuma za članicu, osim uslučajevima kada je domaće zakonodavstvo članice na snazi nataj dan imalo odredbu iste vrste kao što je navedeno u tomstavku.

18.4.   Svaka članica će poduzeti sve potrebne mjere, općeg ili posebnogkaraktera, kako bi osigurala, najkasnije do dana stupanja na snagu WTOSporazuma za tu članicu, sukladnost svojih zakona, propisa iadministrativnih postupaka s odredbama ovog Sporazuma onako kako se one moguprimijeniti na tu članicu.

18.5.   Svaka članica će obavijestiti Odbor o svim promjenama u svojim zakonimai propisima bitnim za ovaj Sporazum, i o provedbi takvih zakona ipropisa.

18.6.   Odbor će godišnje izvršiti pregled primjene i djelovanja ovog Sporazuma,vodeći računa o njegovim ciljevima. Odbor će godišnje izvještavati Vijeće zatrgovinu robama o promjenama tijekom razdoblja koje obuhvaćaju takvipregledi.

18.7.   Prilozi ovom Sporazumu čine njegov sastavni dio.


(1)  Pojam „započeti” uovom Sporazumu znači postupak kojim zemlja članica formalno započinjeispitni postupak kako je predviđeno člankom 5.

(2)  Prodaja sličnog proizvoda namijenjenog potrošnji na domaćem tržištuzemlje izvoznice smatrat će se dovoljnom količinom za određivanjenormalne vrijednosti, ako takva prodaja čini 5 % ili više prodajetog proizvoda članici uvoznici, pod uvjetom da niži omjer treba bitiprihvatljiv tamo gdje podaci pokazuju da je domaća prodaja i u takonižem omjeru ipak dovoljno velika da omogućuje odgovarajućuusporedbu.

(3)  Kada se u ovom Sporazumu koristi izraz „nadležnatijela”, on se odnosi na tijelavlasti koja su na odgovarajućoj višoj razini.

(4)  Duljim se razdobljem obično smatra rok od godinudana, a niti u kojem slučaju rok kraći od šestmjeseci.

(5)  Smatra se da je prodaja ispod jediničnih troškovaostvarena u značajnoj količini, kad nadležna tijelautvrde, da su vagane prosječne prodajne cijenetransakcija koje se promatraju radi utvrđivanjanormalne vrijednosti ispod vaganih prosječnihjediničnih troškova, ili da obujam prodaje ispodjedinične cijene predstavlja više od 20 % obujmaprodaje putem transakcija koje se promatraju kododređivanja normalne vrijednosti.

(6)  Usklađenja kod uhodavanja poslovanja odražavajutroškove na kraju početnog razdoblja poslovanja,ili, ako je to razdoblje duže od razdobljaispitnog postupka, najnovije troškove kojenadležna tijela mogu razumno uzeti u obzir zavrijeme istrage.

(7)  Podrazumijeva se da se neki od gornjih čimbenika mogu preklapati, anadležna tijela pazit će da ne ponavljaju usklađivanja koja su većučinjena po ovoj odredbi.

(8)  Normalno, dan prodaje je datum sklapanja ugovora,kupovne narudžbe, potvrde narudžbe ili fakture, tojest onaj koji utvrđuje materijalne uvjeteprodaje.

(9)  U ovom Sporazumu, izraz „šteta” će, ako nije drukčije navedeno, značitimaterijalnu štetu domaćoj industriji, prijetnju materijalnom štetomdomaćoj industriji, ili materijalno zaostajanje razvoja takveindustrije, i bit će tumačeno u skladu s odredbama ovog članka.

(10)  Jedan primjer je, ali ne jedini, postojanje uvjerljivih razlogada će, u bližoj budućnosti, doći do značajnog uvoza proizvoda podampinškim cijenama.

(11)  Za potrebe ovog stavka, proizvođači će se smatratipovezanim s izvoznicima ili s uvoznicima samo ako(a) jedan od njih izravno ili neizravno kontroliradrugoga; ili (b) i jednog i drugog izravno ilineizravno kontrolira treća osoba; ili (c) onizajedno izravno ili neizravno kontroliraju trećuosobu, pod uvjetom da postoji osnova za vjerovanjeili sumnju da je posljedica veze takva da ćeprouzročiti drukčije ponašanje proizvođača o kojemje riječ u odnosu na proizvođače koji nisu povezani.Za potrebe ovog stavka, smatrat će se da jedankontrolira onog drugog kada je prvi zakonski iliposlovno na položaju na kojem može ograničavati iliusmjeravati onog drugog.

(12)  Kako se koristi u ovom Sporazumu, riječ „uvesti” znači definitivno ili konačnozakonsko određivanje ili ubiranje pristojbi ili poreza.

(13)  U slučaju rascjepkanih industrija koje uključuju iznimno velik brojproizvođača nadležna tijela mogu utvrditi podršku ili protivljenje,koristeći statistički valjane tehnike uzorkovanja.

(14)  Članice su svjesne, da na državnom području određenih članica radnicidomaćih proizvođača sličnog proizvoda ili predstavnici takvihradnika mogu izraditi ili podržati zahtjev za pokretanjem ispitnogpostupka iz stavka 1.

(15)  Kao općenito pravilo, vremensko ograničenje zaizvoznike će se računati od datuma primitkaupitnika, za koji će se u ovu svrhu smatrati da jeprimljen tjedan dana od datuma kada je poslanprimatelju, ili je proslijeđen odgovarajućemdiplomatskom predstavniku članice izvoznice ili, uslučaju posebnog carinskog područja članice WTO-a,službenom predstavniku teritorije izvoznice.

(16)  Podrazumijeva se, kada je u pitanju izrazito velikibroj umiješanih izvoznika, da se potpuni tekstpisanog zahtjeva u tom slučaju mora predočiti samonadležnim tijelima članice izvoznice, iliodgovarajućem trgovinskom udruženju.

(17)  Članice su svjesne toga da se na teritoriju nekih članica možetražiti objava povjerljivih informacija prema točno određenomzaštitnom nalogu.

(18)  Članice se slažu da se zahtjevi za povjerljivošću nesmiju samovoljno odbiti.

(19)  Riječ „može”neće se tumačiti tako da se omogući istodobno nastavljanje ispitnogpostupka s primjenom preuzimanja obveze u pogledu cijena, osim kakoje navedeno u stavku 4.

(20)  Podrazumijeva se, da poštivanje vremenskih rokovanavedenih u ovoj točki i točki 3.2. možda neće bitimoguće kada proizvod o kojem je riječ mora proći izakonski pregled i postupak.

(21)  Određivanje konačne obveze plaćanja antidampinške pristojbe, kako jeto predviđeno stavkom 3. ne znači samo po sebi obvezu revizijesukladno ovom članku.

(22)  Kada je iznos antidampinške pristojbe procijenjen retrospektivno,rezultati najnovijeg postupka procjenjivanja sukladno stavku 3.1.članka 9 da neće biti nametnuta nikakva pristojba, neće sami po sebizahtijevati od nadležnih tijela da okončaju konačne pristojbe.

(23)  Tamo gdje nadležna tijela objavljuju informacije iodluke prema odredbama ovog članka u posebnomizvješću, one će osigurati da takvo izvješće budelako dostupno javnosti.

(24)  Ovo nije s namjerom da spriječi aktivnosti prema drugim odgovarajućimodredbama GATT-a 1994., ako su odgovarajuće.


PRILOG I.

ISPITNI POSTUPAK NA LICU MJESTA PREMA STAVKU 7. ČLANKA 6.

1.

Nakon pokretanja ispitnog postupka, nadležna tijela članice izvoznice, te poduzeća za koja se zna da su s tim u vezi moraju biti obaviještene o namjeri da se provede ispitni postupak na licu mjesta.

2.

Koliko se u iznimnim slučajevima u ekipu koja provodi ispitni postupak namjerava uključiti i nevladine stručnjake, o tome treba obavijestiti poduzeća i nadležna tijela članice izvoznice. Svi nevladini stručnjaci podliježu strogim sankcijama u pogledu povjerljivosti ispitnog postupka.

3.

Standardna praksa mora biti dobivanje izričite suglasnosti obuhvaćenih poduzeća članice izvoznice prije konačnog zakazivanja posjete.

4.

Čim je zatražena suglasnost primljena, nadležna tijela bi trebala obavijestiti nadležna tijela članice izvoznice o nazivima i adresama poduzeća, koja će biti obuhvaćena posjetom kao i o dogovorenim datumima.

5.

Obavijest poduzećima u pitanju treba biti poslana dovoljno unaprijed prije same posjete.

6.

Posjete radi objašnjavanja upitnika se organiziraju isključivo na zahtjev poduzeća izvoznika. Posjetu je moguće obaviti jedino ako (a) nadležna tijela članice uvoznice obavijeste predstavnike nadležnih tijela te članice i (b) ako se potonja članica ne protivi posjeti.

7.

Budući da je osnovna svrha ispitnog postupka na licu mjesta provjera informacija ili dobivanje detaljnih podataka, postupak treba obaviti nakon što se primi odgovor na upitnik, osim ako poduzeće ne pristane na drugačiji postupak, a vlada članice izvoznice pristanu na posjetu pošto od tijela koja provode ispitni postupak prime o tome obavijest, nadalje, standardna praksa mora biti da se prije posjete ta poduzeća izvijeste općenito o prirodi informacija koje treba provjeriti, i o daljnjim informacijama koje trebaju pružiti, iako se time ne isključuje mogućnost traženja dodatnih pojedinosti na licu mjesta, što može ovisiti o tamo dobivenim informacijama.

8.

Na upite ili pitanja koja postave tijela ili poduzeća članice izvoznice, a koji su bitni za uspjeh ispitnog postupka na licu mjesta, trebalo bi, kad god je to moguće, odgovoriti prije posjete.


PRILOG II.

NAJBOLJE DOSTUPNE INFORMACIJE PREMA STAVKU 8. ČLANKA 6.

1.

Nadležna tijela dužna su, što je prije moguće po započinjanju ispitnog postupka, detaljno navesti koje informacije traže od bilo koje zainteresirane stranke kao i način na koji očekuju da zainteresirane stranke prikažu tražene informacije. Nadležna tijela bi također trebale obznaniti da će u slučaju da ne prime od zainteresiranih stranaka odgovor u razumnom roku, zaključke donositi na temelju dostupnih podataka, uključujući i one koji se nalaze na zahtjevu za započinjanjem ispitnog postupka od strane domaće industrije.

2.

Nadležna tijela također mogu zatražiti da svaka zainteresirana stranka dostavi odgovor na određenom mediju (npr. na kompjutorskoj traci) ili u određenom kompjutorskom jeziku. Kada se uputi takav zahtjev, nadležna tijela trebaju realno ocijeniti mogućnosti zainteresirane strane da odgovori na traženom mediju ili kompjutorskom jeziku, i ne bi trebale tražiti da njihov odgovor bude u drukčijem kompjutorskom sustavu od onog koji ta stranka inače koristi. Nadležna tijela ne bi trebale insistirati na kompjuteriziranom odgovoru ako zainteresirana stranka nema kompjutorizirano knjigovodstvo i ako bi dostavljanje odgovora na način kao što je to zatraženo predstavljalo nerazuman teret za zainteresiranu stranku, kao što je npr. nerazuman dodatni trošak ili napor. Nadležna tijela ne bi trebale insistirati na dobivanju odgovora na određenom mediju ili kompjutorskom jeziku ako zainteresirana strana nema kompjutersku obradu na tom mediju ili kompjutorskom jeziku i ako bi dostavljanje odgovora na način kao što je to zatraženo zahtijevalo od zainteresirane strane nerazuman dodatni teret, kao što je npr. nerazuman dodatni trošak ili napor.

3.

Kod donošenja zaključaka treba koristiti svaku informaciju, koja se može provjeriti, a koja je predana na način koji omogućuje njeno korištenje u ispitnom postupku bez posebnih poteškoća, koja je dostavljena na vrijeme, i koja je, ako je to potrebno, predana na odgovarajućem mediju ili kompjutorskom jeziku. U slučaju da stranka ne odgovori na traženom mediju ili kompjutorskom jeziku a nadležna tijela utvrde da su okolnosti iz stavka 2. zadovoljene, smatrat će se da propuštanje odgovora na traženom mediju ili kompjutorskom jeziku ne predstavlja bitnu prepreku vođenju ispitnog postupka.

4.

U slučaju da nadležna tijela nisu u mogućnosti koristiti informaciju koja je predana na određenom mediju (npr. kompjutorska traka), informaciju treba predati u pisanom obliku ili u bilo kojem obliku koji nadležna tijela ocijene prihvatljivim.

5.

Nadležna tijela ne smiju odbaciti informacije, koje nisu predane u najboljem obliku s bilo kojeg stajališta, pod uvjetom da je zainteresirana stranka postupila kako je najbolje mogla.

6.

U slučaju da nadležna tijela ne prihvate dokaze ili informacije, dužne su obavijestiti stranku koja je dostavila informaciju, o razlozima za svoju odluku i pružiti joj priliku da u razumnom roku dostavi daljnja objašnjenja, uzimajući u obzir vremenska ograničenja u vezi sa samom istragom. Ako nadležna tijela objašnjenja ocjenjuju nezadovoljavajućima, u svim objavljenim odlukama treba navesti razloge za odbijanje podnesenih dokaza ili informacija.

7.

U slučaju kad nadležna tijela temelje svoje zaključke, uključujući i one o prihvaćenoj vrijednosti, na neizravnim informacijama, koje obuhvaćaju i informacije podnesene u zahtjevu za pokretanje ispitnog postupka, takvi zaključci moraju biti doneseni s posebnim obzirom. Nadležna tijela su u takvim slučajevima dužne kad god je to moguće, provjeriti informacije kod drugih dostupnih neovisnih izvora informacija, kao što su objavljeni cjenici, službena uvozna statistika i carinska evidencija, kao i iz informacija dobivenih tijekom ispitnog postupka od drugih zainteresiranih stranaka. Samo se po sebi razumije da rezultat čitavog postupka može za stranku koja odbija suradnju biti manje povoljan nego što bi to bio slučaj da je zainteresirana stranka surađivala i da nije od nadležnih tijela krila relevantne informacije.


Top