EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A1223(08)

Sporazum o investicijskim mjerama u vezi s trgovinom

OJ L 336, 23.12.1994, p. 100–102 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 038 P. 102 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 038 P. 102 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 186 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 186 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 174 - 176
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 186 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 186 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 186 - 188
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 186 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 186 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 186 - 188
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 010 P. 109 - 111
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 010 P. 109 - 111
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 074 P. 109 - 111

In force

11/Sv. 74

HR

Službeni list Europske unije

109


21994A1223(08)


L 336/100

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM O INVESTICIJSKIM MJERAMA U VEZI S TRGOVINOM

ČLANICE,

Smatrajući da su se ministri dogovorili u Deklaraciji iz Punta del Este da „Nakon ispitivanja učinaka članaka GATT-akoji se odnose na učinke investicijskih mjera kojima se ograničava i narušava trgovina,ako to bude potrebno, u pregovorima usvojiti daljnje odredbe koje bi mogle biti potrebneda bi se izbjegli takvi štetni učinci na trgovinu”.

Želeći potaknuti proširenje i postepenu liberalizaciju svjetske trgovine i olakšatiulaganja preko međunarodnih granica, a s ciljem povećanja gospodarskog rasta svihtrgovinskih partnera, a posebno članica zemalja u razvoju, omogućavajući istodobnoslobodu tržišnog natjecanja.

Uzimajući u obzir posebne trgovinske, razvojne i financijske potrebe država članica urazvoju, posebno najslabije razvijenih država članica.

Prepoznajući da određene investicijske mjere mogu imati učinke koji ograničavaju inarušavaju trgovinu;

SPORAZUMNE SU:

Članak 1.

Područje primjene

Ovaj Sporazum se primjenjuje samo na investicijske mjere u vezi s trgovinomrobom (dalje u ovom Sporazumu: „mjere TRIM”).

Članak 2.

Nacionalni tretman i količinska ograničenja

1.   Ne dovodeći u pitanje ostala prava i obveze iz GATT-a 1994., niti jedna oddržava članica ne primjenjuje bilo koju mjeru TRIM koja nije u skladu sodredbama članka III. ili članka XI. GATT-a 1994.

2.   Ilustrativna lista mjera TRIM koje nisu u skladu s obvezom nacionalnogtretmana iz stavka 4. članka III. GATT-a 1994. i s obvezom općeg ukidanjakoličinskih ograničenja iz stavka 1. članka XI. GATT-a 1994., nalazi se uPrilogu ovom Sporazumu.

Članak 3.

Izuzeća

Sva izuzeća iz GATT-a 1994. primjenjuju se prema potrebi i na odredbe ovogSporazuma.

Članak 4.

Članice zemlje u razvoju

Članica zemlja u razvoju ima pravo privremeno odstupiti od odredbi članka 2. umjeri i opsegu koji dopuštaju članak XVIII. GATT-a 1994., Tumačenje o odredbamaGATT-a 1994. u vezi s bilancom plaćanja, i Deklaracija o trgovinskim mjeramapoduzetim radi bilance plaćanja koja je usvojena 28. studenoga1979. (BISD 26S/205-209), kad se radi o odstupanju od odredbi članakaIII. i XI. GATT-a 1994.

Članak 5.

Obavijesti i prijelazni dogovori

1.   Članice u roku od 90 dana od datuma stupanja na snagu Sporazuma WTO-a,obavješćuju Vijeće za trgovinu robom o svim mjerama TRIM koje primjenjuju, akoje nisu u skladu s odredbama ovog Sporazuma. O takvim mjerama TRIM, opće ispecifične primjene potrebno je obavijestiti uz opis njihovih osnovnihobilježja (1).

2.   Svaka od članica ukida sve mjere TRIM o kojima je poslala obavijest sukladnostavku 1. u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Sporazuma WTO-a akose radi o razvijenoj zemlji članici, a u roku od pet godina ako se radi o zemljičlanici u razvoju, odnosno u roku od sedam godina u slučaju najslabijerazvijenih država članica.

3.   Vijeće za trgovinu robom može, na zahtjev, produžiti prijelazni rok zaukidanje mjera TRIM navedenih u stavku 1. za zemlju članicu u razvoju,uključujući i najslabije razvijenu zemlju članicu, koja dokaže da ima određenepoteškoće kod primjene odredbi ovog Sporazuma. Razmatrajući takav zahtjev,Vijeće za trgovinu robom uzima u obzir pojedinačni razvoj, financijske itrgovinske potrebe članice čiji se zahtjev razmatra.

4.   Tijekom prijelaznog razdoblja, niti jedna članica ne mijenja uvjete bilokoje od mjera TRIM o kojima je poslala obavijest sukladno stavku 1., u odnosu nauvjete koji postoje na dan stupanja na snagu Sporazuma tako da bi to povećalostupanj neusklađenosti s odredbama članka 2. mjere TRIM uvedene manje od 180dana prije datuma stupanja na snagu Sporazuma WTO-a ne koriste prednostiprijelaznih dogovora iz stavka 2.

5.   Neovisno o odredbama članka 2., članica može, kako ne bi dovela postojećapoduzeća koja provode mjere TRIM, a o kojima je poslala obavijest prema stavku1., u nepovoljniji položaj, tijekom prijelaznog razdoblja primijeniti iste mjereTRIM na nova ulaganja i. ako su proizvodi takvog ulaganja slični proizvodimapostojećih poduzeća, i ii. ako je to potrebno da bi se izbjegli poremećaji uuvjetima tržišnog natjecanja između novog ulaganja i postojećeg poduzeća. Osvakoj je tako primijenjenoj mjeri TRIM koja se primjenjuje na novo ulaganjepotrebno obavijestiti Vijeće za trgovinu robom. Uvjeti tako primijenjene mjereTRIM trebaju imati isti učinak na konkurenciju kao i mjere koje se primjenjujuna postojeća poduzeća i njihova primjena treba prestati u isto vrijeme.

Članak 6.

Transparentnost

1.   Članice ponovo potvrđuju svoje obveze u vezi s transparentnošću iobavješćivanjem o mjerama TRIM iz članka X. GATT-a 1994., preuzetoj obvezi o„izvješćivanju” sadržanoj u Tumačenju oobavješćivanju, konzultaciji, rješavanju sporova i nadzoru, usvojenom 28.studenoga 1979., kao i u Ministarskoj odluci o postupcima obavješćivanja, kojaje usvojena 15. travnja 1994.

2.   Svaka članica obavješćuje Tajništvo o publikacijama u kojima se mogu naćimjere TRIM, uključujući i one koje primjenjuju regionalne i lokalne uprave ivlasti na svom teritoriju.

3.   Svaka članica u dobroj vjeri razmatra zahtjeve za informacijama i pružaodgovarajuću priliku za konzultacije o bilo kojem pitanju koje proizlazi iz ovogSporazuma, a koje postavi neka druga članica. Sukladno članku X. GATT-a 1994.,niti jedna članica nije dužna objaviti informacije čije objavljivanje bi moglospriječiti provedbu zakona ili na neki drugi način biti u suprotnosti s javniminteresima ili štetiti zakonitim trgovačkim interesima pojedinih poduzeća, bilojavnih ili privatnih.

Članak 7.

Odbor za investicijske mjere u vezi s trgovinom

1.   Ovime se osniva Odbor za investicijske mjere u vezi s trgovinom (dalje utekstu ovog Sporazuma: Odbor), koji je otvoren za sve članice. Odbor sam imenujepredsjednika i potpredsjednika, a sastaje se barem jednom godišnje, odnosno nazahtjev bilo koje članice.

2.   Odbor provodi zadatke koje mu dodijeli Vijeće za trgovinu robom i pružačlanicama mogućnost za savjetovanje o svim pitanjima u vezi s provedbom iprimjenom ovog Sporazuma.

3.   Odbor prati funkcioniranje i provedbu ovog Sporazuma i o tome jednomgodišnje podnosi izvješće Vijeću za trgovinu robom.

Članak 8.

Konzultacije i rješavanje sporova

Odredbe članaka XXII. i XXIII. GATT-a 1994., kako su razrađene i primijenjene uDogovoru o rješavanju sporova, primjenjuju se prilikom konzultacija i rješavanjasporova iz ovog Sporazuma.

Članak 9.

Revizija Vijeća za trgovinu robom

Vijeće za trgovinu robom najkasnije pet godina od dana stupanja na snaguSporazuma WTO-a obavlja reviziju provedbe ovog Sporazuma i, ako to bude potrebno,predlaže Ministarskoj konferenciji izmjene teksta Sporazuma. Tijekom takvogpraćenja, Vijeće za trgovinu robom razmatra treba li Sporazum nadopuniti odredbama opolitici ulaganja i politici tržišnog natjecanja.


(1)  U slučaju kada su mjere TRIM odobrene na temelju diskrecijskih ovlasti,obavješćuje se o svakoj posebnoj primjeni. Informacije koje bi dovele upitanje opravdane trgovinske interese pojedinih poduzeća nije potrebnoobjaviti.


PRILOG

ILUSTRATIVNA LISTA

1.

Mjere TRIM koje nisu u skladu s obvezom nacionalnog tretmana iz stavka 4. članka III. GATT-a 1994. uključuju mjere koje su obvezne ili čija je provedba obvezna sukladno nacionalnom zakonodavstvu ili upravnim propisima, odnosno mjere čija primjena omogućuje stjecanje prednosti i koje zahtijevaju:

(a)

da poduzeće kupuje i koristi proizvode domaćeg podrijetla ili iz domaćeg izvora, bilo da su točno određeni sami proizvodi ili njihove količine ili vrijednosti proizvoda, ili je točno određen omjer količine ili vrijednosti domaćeg udjela u proizvodnji robe;

ili

(b)

da poduzeće kupuje ili koristi uvozne proizvode do iznosa ograničenog količinom ili vrijednošću domaćih proizvoda koje izvozi.

2.

Mjere TRIM koje nisu u skladu s obvezama općeg ukidanja količinskih ograničenja iz stavka 1. članka XI. GATT-a 1994. uključujući i one mjere koje su obvezne ili čija je provedba obvezna sukladno nacionalnom zakonodavstvu ili upravnim propisima, odnosno mjere čija primjena omogućuje stjecanje prednosti, a kojima se ograničavaju:

(a)

uvoz poduzećima proizvoda koji se koriste u ili su vezani uz domaću proizvodnju istog poduzeća, i to općenito ili do iznosa za količinu ili vrijednost domaće proizvodnje koju poduzeće izvozi;

(b)

uvoz poduzećima proizvoda koji se koriste ili su vezani uz domaću proizvodnju istog poduzeća i to ograničavanjem mogućnosti nabave strane valute do iznosa vezanog za priliv strane valute koji isto poduzeće ostvaruje; ili

(c)

izvoz ili prodaju od strane poduzeća radi izvoza proizvoda bilo da je definirano u smislu konkretnih proizvoda, odnosno količine ili vrijednosti proizvoda, ili u smislu odnosa količine ili vrijednosti njegove domaće proizvodnje.


Top