EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A1223(07)

Sporazum o tehničkim preprekama u trgovini

OJ L 336, 23.12.1994, p. 86–99 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 038 P. 88 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 038 P. 88 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 171 - 185
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 171 - 185
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 159 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 171 - 185
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 171 - 185
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 171 - 185
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 171 - 185
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 171 - 185
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 171 - 185
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 010 P. 94 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 010 P. 94 - 108
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 074 P. 94 - 108

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/800(6)/oj

Related Council decision

11/Sv. 74

HR

Službeni list Europske unije

94


21994A1223(07)


L 336/86

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM O TEHNIČKIM PREPREKAMA U TRGOVINI

ČLANICE,

U skladu s Urugvajskom rundom multilateralnih pregovora o trgovini;

Želeći unaprijediti ciljeve GATT-a 1994.;

Imajući na umu važnost doprinosa koji međunarodne norme i sustavi ocjenjivanjasukladnosti mogu imati na ovom polju kroz povećanje učinkovitosti proizvodnje i lakšeodvijanje međunarodne trgovine;

Želeći potaknuti razvoj tih međunarodnih normi i sustava ocjenjivanja sukladnosti;

S namjerom da tehnički propisi i norme, uključujući i one o pakiranju, označivanju ietiketiranju, te postupci ocjenjivanja sukladnosti s tehničkim propisima i normama nestvore nepotrebne prepreke u međunarodnoj trgovini;

Prihvaćajući da nijedna zemlja ne bude spriječena poduzimati mjere neophodne zaosiguranje kvalitete svog izvoza, ili za zaštitu života i zdravlja ljudi, flore i faunei okoliša, kao i za sprečavanje protuzakonitih djela, na bilo kojoj razini, ali poduvjetom da se mjere ne primjenjuju tako da se njima proizvoljno ili neopravdano provodidiskriminacija između zemalja, u kojima prevladavaju slični uvjeti ili da se njimaprikriva ograničavanje međunarodne trgovine, a koje su u potpunosti usklađene sodredbama ovog Sporazuma;

Prihvaćajući da nijedna zemlja ne bude spriječena poduzimati mjere neophodne za zaštitusvojih vitalnih sigurnosnih interesa;

Prihvaćajući doprinos koji međunarodna normizacija može dati prijenosu tehnologije izrazvijenih zemalja u zemlje u razvoju;

Prihvaćajući da zemlje u razvoju mogu imati posebnih poteškoća u izradi i primjenitehničkih propisa i norma te postupaka ocjenjivanja sukladnosti s tehničkim postupcima inormama, te u namjeri da im pomognu u naporima na tom planu;

SPORAZUMNE SU:

Članak 1.

Opće odredbe

1.1.   Značenje općih pojmova za normizaciju i postupke ocjenjivanja sukladnosti upravilu je sadržano u definicijama koje su prihvaćene unutar sustava Ujedinjenihnaroda i međunarodnih tijela za normizaciju, uzimajući pritom u obzir kontekst usvjetlu cilja i svrhe ovog Sporazuma.

1.2.   Međutim, u smislu ovog Sporazuma primjenjuje se značenje pojmova kako je tonavedeno u Dodatku 1.

1.3.   Odredbe ovog Sporazuma primjenjuju se na sve proizvode, kako industrijsketako i poljoprivredne.

1.4.   Specifikacije za nabavu koje vladina tijela koriste kod nabave radiproizvodnje i potrošnje za vlastite potrebe ne podliježu odredbama ovogSporazuma već su definirane Sporazumom o javnim nabavama ovisno oproizvodu.

1.5.   Odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju se na sanitarne i fitosanitarne mjerekoje su definirane u Dodatku A Sporazumu o primjeni sanitarnih i fitosanitarnihmjera.

1.6.   U ovom Sporazumu svako pozivanje na tehničke propise, norme i postupkeocjenjivanja sukladnosti tumači se tako da uključuje sve izmjene tih propisa,norma i postupaka, kao i sve dopune pravila ili pokrivenosti proizvoda na kojese ta pravila odnose, osim izmjena koje nisu od bitnog značaja.

TEHNIČKI PROPISI I NORME

Članak 2.

Izrada, donošenje i primjena tehničkih propisa od strane središnjih tijelauprave

U vezi sa središnjim tijelima uprave:

2.1.

Članice osiguravaju da vezano uz tehničke propise proizvodima uvezenimas državnog područja bilo koje članice ne bude priznat manje povoljanpoložaj od onoga koji se priznaje istim proizvodima domaćeg podrijetla iistim proizvodima podrijetlom iz neke druge zemlje.

2.2.

Članice osiguravaju da se ne izrađuju, donose niti primjenjuju tehničkipropisi koji imaju za cilj ili posljedicu stvaranje nepotrebnih preprekau međunarodnoj trgovini. U tom cilju tehnički propisi ne smiju bitirestriktivniji za trgovinu nego što je to potrebno da se postignuopravdani ciljevi, uzimajući pritom u obzir rizik koji bi nastaonjihovim neispunjenjem. Ovi opravdani ciljevi su, između ostalog: zahtjevi nacionalne sigurnosti, sprečavanjeprotuzakonitih radnji, zaštita sigurnosti i zdravlja ljudi, biljaka iživotinja te okoliša. Kod procjene tih opasnosti treba uzeti u obzir,između ostalog: dostupne znanstvene i tehničke informacije, odgovarajućutehnologiju za preradu i krajnju namjenu proizvoda.

2.3.

Tehnički propisi prestaju se primjenjivati ako više ne postojeokolnosti ili ciljevi zbog kojih su uvedeni ili ako se promijenjeneokolnosti ili ciljevi mogu ostvariti na način koji manje ograničavatrgovinu.

2.4.

U slučaju kad postoji zahtjev za tehničkim propisima, a postojeodgovarajuće međunarodne norme ili su one pred donošenjem, članice kaoosnovu za svoje tehničke propise koriste norme ili njihove dijelove,osim ako se primjenom međunarodnih norma ili njihovih dijelova ne bimogli zadovoljiti opravdani ciljevi, na primjer radi temeljne razlike uklimatskim ili zemljopisnim čimbenicima ili temeljnih tehnološkihproblema.

2.5.

Svaka članica koji izrađuje, donosi ili primjenjuje tehnički propiskoji bi mogao imati znatan utjecaj na trgovinu drugih članica mora nazahtjev druge članice opravdati donošenje tehničkih propisa premaodredbama stavka od 2. do 4. Smatra se da tehnički propisi koji seizrađuju, donose ili primjenjuju u skladu s nekim od opravdanih ciljevajasno navedenih u stavku 2. i u odgovarajućim međunarodnim normama nepredstavljaju nepotrebne prepreke u međunarodnoj trgovini.

2.6.

Članice su dužne, s ciljem što šireg usklađivanja tehničkih propisa,upotrijebiti sva raspoloživa sredstva, u okviru svojih mogućnosti, kakobi odgovarajuća međunarodna tijela mogla donijeti norme za proizvode zakoje donose ili trebaju donijeti određene tehničke propise.

2.7.

Članice na pozitivan način razmatraju mogućnost prihvaćanja tehničkihpropisa drugih članica kao jednake svojima i kada se ti propisirazlikuju od njihovih, pod uvjetom da su uvjerene da su takvi propisi naodgovarajući način ispuniti ciljeve njihovih vlastitih propisa.

2.8.

Kad god je to moguće članice navode tehničke propise na temeljuzahtjeva proizvoda prema njegovim performansama, a ne na temeljunjegovog izgleda ili opisnih karakteristika.

2.9.

U slučaju kada odgovarajuće tehničke norme ne postoje ili kada tehničkisadržaj predloženog tehničkog propisa nije u skladu s tehničkimsadržajem odgovarajućih međunarodnih norma i ako tehnički propis možeznatno utjecati na trgovinu drugih članica, članice:

2.9.1.

u dovoljno ranoj fazi objavljuju obavijest o namjeriuvođenja određenog tehničkog propisa, tako da omogućeostalim zainteresiranim strankama u drugim članicama dase upoznaju s njim;

2.9.2.

putem Tajništva obavješćuju ostale članice oproizvodima koje predloženi tehnički propis obuhvaća, tekratku naznaku njegovog cilja i obrazloženje. Oveobavijesti se provode u dovoljno ranoj fazi kada je jošmoguće uključiti izmjene te razmotriti primjedbe;

2.9.3.

na zahtjev dostavljaju ostalim članicama primjerkenacrta predloženog tehničkog propisa i, kad god je tomoguće, ukazuju na dijelove koji se bitno razlikuju ododgovarajućih međunarodnih norma;

2.9.4.

daju svim članicama, bez diskriminacije, dovoljnovremena da dostave pisane primjedbe, na zahtjev o njimaraspravljaju i uzimaju u obzir te pisane komentare irezultate rasprave.

2.10.

Ovisno o odredbama uvodnog dijela stavka 9., kada za neku članicunastupe ili postoji opasnost da nastupe neočekivane poteškoće vezano uzsigurnost, zaštitu zdravlja, okoliša ili nacionalne sigurnosti, tačlanica ako to smatra potrebnim može ispustiti neki od koraka nabrojenihu stavku 9., pod uvjetom da nakon donošenja tehničkog propisa:

2.10.1.

odmah obavijesti ostale članice putem Tajništva oodređenom tehničkom propisu i proizvodima na koje se onodnosi, uz kratki opis ciljeva i opravdanja tehničkogpropisa, te neočekivanih problema s njim u vezi;

2.10.2.

ostalim članicama, na zahtjev, dostavi primjerke tekstatehničkog propisa;

2.10.3.

dade svim članicama bez diskriminacije dovoljno vremenaza dostavu pisanih primjedbi, na zahtjev ih rasprave iuvaže, kako primjedbe tako i rezultate rasprave.

2.11.

Članice osiguravaju pravovremenu objavu svih donesenih tehničkihpropisa ili njihovo stavljanje na raspolaganje na neki drugi način, kakobi se zainteresirane stranke drugih članica mogle s njimaupoznati.

2.12.

Osim u hitnim okolnostima iz stavka 10., članice ostavljaju dovoljnodugo vremensko razdoblje između objavljivanja tehničkih propisa injihove primjene, kako bi proizvođači članica izvoznika, posebno onih urazvoju, mogli prilagoditi svoje proizvode ili način proizvodnjezahtjevima članica uvoznika.

Članak 3.

Izrada, donošenje i primjena tehničkih propisa – lokalna vladina tijela inevladine organizacije

U vezi s lokalnim vladinim tijelima i nevladinim organizacijama na svojemdržavnom području:

3.1.

Članice donose odgovarajuće mjere koje su im na raspolaganju kako biosigurale da takva tijela poštuju odredbe članka 2., osim odredbe oobavješćivanju iz članka 2. stavaka 9.2. i 10.1.

3.2.

Članice osiguravaju da obavijesti o tehničkim propisima lokalnihvladinih tijela koja nisu središnja tijela uprave budu objavljenesukladno odredbama članka 2. stavaka 9.2. i 10.1. Pri tome trebanapomenuti da obavijest nije potrebna kod tehničkih propisa čiji jesadržaj identičan tehničkim propisima o kojima su središnja tijelauprave te članice već obavijestila.

3.3.

Članice mogu zahtijevati da se kontakti s ostalim članicama,uključujući obavijesti, davanje informacija, komentari i rasprave izčlanka 2. stavaka 9. i 10. odvijaju putem državne uprave.

3.4.

Članice ne poduzimaju mjere koje zahtijevaju ili potiču lokalna vladinatijela ili nevladine organizacije da na svom državnom području djelujuna način koji nije u skladu s odredbama članka 2.

3.5.

Ovaj Sporazum obvezuje članice da se u potpunosti pridržavaju odredabačlanka 2. Članice izrađuju i provode pozitivne mjere i mehanizme kako bise i ostala tijela državne uprave pridržavala odredaba članka 2.

Članak 4.

Izrada, donošenje i primjena normi

4.1.   Članice osiguravaju da tijela državne uprave za normizaciju prihvate ida budu u skladu s Kodeksom dobre prakse za izradu, donošenje i primjenunorma iz Priloga 3. ovom Sporazumu (dalje u tekstu „Kodeks dobre prakse”). Članice su dužne poduzeti mjere kojeim stoje na raspolaganju kako bi se osiguralo da lokalna tijela uprave inevladine organizacije za normizaciju na njihovom državnom području, kao ipodručna tijela za normizaciju čiji su oni članovi ili jedno ili više tijelas njihovog državnog područja, prihvate Kodeks dobre prakse i da ga sepridržavaju. Osim toga, članice ne poduzimaju mjere kojima je cilj, izravnoili neizravno, zahtijevati ili poticati tijela za normizaciju na djelovanjekoje nije u skladu s Kodeksom dobre prakse. Članice se moraju pobrinuti dase tijela za normizaciju pridržavaju odredbi Kodeksa dobre prakse bez obzirana to jesu li ga ta tijela za normizaciju prihvatila.

4.2.   Članice smatraju da su tijela za normizaciju, koja su prihvatila i kojasu se uskladila s Kodeksom dobre prakse, u skladu s načelima ovogSporazuma.

SUKLADNOST S TEHNIČKIM PROPISIMA I NORMAMA

Članak 5.

Postupak ocjenjivanja sukladnosti od strane središnjih tijelauprave

5.1.   Članice osiguravaju da, u slučajevima kada je potrebna pozitivnaocjena sukladnosti s tehničkim propisima i normama, tijela njihovedržavne uprave primijene na proizvode podrijetlom s državnog područjadrugih članica sljedeće odredbe:

5.1.1.

postupci ocjenjivanja sukladnosti se izrađuju, prihvaćaju iprimjenjuju tako da svim dobavljačima sličnih proizvodapodrijetlom iz druge članice osiguravaju pristup koji nijemanje povoljan od onog koji je odobren dobavljačima sličnogproizvoda domaćeg podrijetla ili s podrijetlom iz drugezemlje u sličnim uvjetima; pri tome dobavljači imaju pravozatražiti ocjenu sukladnosti, te, kada to dopuštaju pravilapostupka, zahtijevati da se ocjena obavi na licu mjesta i uzdobivanje oznake sustava;

5.1.2.

postupci ocjenjivanja sukladnosti se ne izrađuju, donoseili primjenjuju tako da im je cilj ili posljedica stvaranjenepotrebnih prepreka međunarodnoj trgovini. To znači, izmeđuostalog, da postupak ocjenjivanja sukladnosti ne može bitistroži niti se može primjenjivati strože nego što je nužnoda se članice uvoznice uvjere da proizvod zadovoljava važećetehničke propise ili norme, pri čemu se uzima u obzir rizikkoji bi nastao da im proizvod ne udovoljava.

5.2.   Kod primjene odredaba stavka 1. članice osiguravaju:

5.2.1.

da se postupci ocjenjivanja sukladnosti provode idovršavaju što je hitnije moguće i pod uvjetima koji nisumanje povoljni za one proizvode koji imaju podrijetlo nadržavnim područjima ostalih članica nego što su za istedomaće proizvode;

5.2.2.

da se objavi standardno trajanje postupka ocjenjivanjasukladnosti ili da se zainteresirani na zahtjev obavijeste opredviđenom trajanju postupka; po primitku zahtjeva,odgovarajuće je tijelo odmah dužno provjeriti je lidokumentacija potpuna te detaljno i točno obavijestitipodnositelja zahtjeva o svim nedostacima; čim je to mogućeovlašteno tijelo treba detaljno i točno obavijestitipodnositelja zahtjeva o rezultatima ocjene kako bipodnositelj zahtjeva mogao poduzeti potrebne radnje zaispravak; čak i kada zahtjev nije potpun ovlašteno tijelozapočinje s ocjenjivanjem ako to podnositelj zahtjevazatraži; te da se, na zahtjev, podnositelja zahtjeva trebaobavijestiti o stadiju postupka i objasniti mu razlogekašnjenja.

5.2.3.

da se traže samo one informacije koje su nužne zaocjenjivanje sukladnosti i određivanje pristojbi;

5.2.4.

da se kod ocjenjivanja sukladnosti zahtijeva čuvanjepovjerljivosti dostavljenih informacija o proizvodima sdržavnog područja članica, na isti način na koji se štitezakoniti komercijalni interesi domaćih proizvođača;

5.2.5.

da sve pristojbe naplaćene za ocjenjivanje sukladnostiproizvoda podrijetlom s državnog područja ostalih članicamoraju biti jednake u odnosu na sve pristojbe koje senaplaćuju za ocjenjivanje sukladnosti istih proizvodadomaćeg podrijetla ili podrijetlom iz ostalih članica,uzimajući u obzir komunikacijske, prijevozne i ostaletroškove nastale zbog razlika u smještaju pogonapodnositelja zahtjeva i tijela za ocjenjivanjesukladnosti;

5.2.6.

da lokacije opreme koja se koristi za ocjenjivanjesukladnosti i odabir uzoraka ne smiju prouzročiti nepotrebnesmetnje podnositeljima zahtjeva ili njegovimzastupnicima;

5.2.7.

da uvijek kad se specifikacije proizvoda mijenjaju nakonodređivanja njegove sukladnosti s primjenjivim tehničkimpropisom ili normama, postupak ocjenjivanja sukladnostiizmijenjenog proizvoda ograničava se na ono što je neophodnoda bi se ustanovilo postojanje određenog uvjerenja daproizvod i dalje udovoljava određenim tehničkim propisima inormama;

5.2.8.

da postoji postupak za razmatranje žalbi u vezi provedbepostupka ocjenjivanja sukladnosti i poduzimanja radnji sciljem popravaka ako je žalba opravdana.

5.3.   Ništa u stavcima 1. i 2. ne sprečava članice da na svojim državnimpodručjima poduzimaju primjerene nenajavljene provjere.

5.4.   U slučaju kada se zahtijeva pozitivna potvrda da proizvodi odgovarajutehničkim propisima ili normama, a postoje odgovarajuće upute ili preporukemeđunarodnih tijela za normizaciju ili su iste pred donošenjem, članiceosiguravaju da tijela državne uprave koriste njih ili njihove relevantnedijelove kao osnovu za vlastite postupke ocjenjivanja sukladnosti, osim uslučaju, što se na zahtjev mora na dužan način objasniti, kada članicasmatra da ne može primijeniti upute, preporuke ili njihove dijelove iz,između ostalog, sljedećih razloga: zahtjeva nacionalne sigurnosti,sprečavanja protuzakonitih radnji, zaštite života i zdravlja ljudi, biljaka,životinja i okoliša, temeljnih klimatskih ili zemljopisnih čimbenika,osnovnih tehnoloških ili infrastrukturnih problema.

5.5.   S ciljem što šireg usklađivanja postupaka ocjenjivanja sukladnosti,članice, u okviru svojih mogućnosti, u punoj mjeri sudjeluju u izradi uputai preporuka za postupak ocjenjivanja sukladnosti odgovarajućih međunarodnihtijela za normizaciju.

5.6.   U slučaju kad ne postoji odgovarajuća uputa ili preporukameđunarodnog tijela za normizaciju ili tehnički sadržaj predloženogpostupka ocjenjivanja sukladnosti nije u skladu s odgovarajućim uputamai preporukama međunarodnih tijela za normizaciju, a postupakocjenjivanja sukladnosti bi mogao znatno utjecati na trgovinu drugihčlanica, članice:

5.6.1.

u dovoljno ranoj fazi izdaju obavijest o namjeri uvođenjaposebnog postupka ocjenjivanja sukladnosti, tako da omogućeostalim zainteresiranim strankama u drugim članicama da se stim upoznaju;

5.6.2.

putem Tajništva obavješćuju ostale članice o proizvodimakoji podliježu predloženom postupku ocjenjivanjasukladnosti, te daju kratku naznaku njegovog cilja iobrazloženje. Ove obavijesti se objavljuju u dovoljno ranojfazi kada je još moguće uključiti izmjene te razmotritiprimjedbe;

5.6.3.

na zahtjev ostalim članicama dostavljaju primjerke nacrtapredloženog postupka ili ih obavješćuju o njegovimdijelovima te, kad god je to moguće, ukazuju na dijelovekoji se bitno razlikuju od odgovarajućih uputa ili preporukakoje su objavila međunarodna tijela za normizaciju;

5.6.4.

daju svim članicama, bez diskriminacije, dovoljno vremenada dostave pisane primjedbe i na zahtjev ih rasprave iuvaže, kako pisane primjedbe tako i rezultaterasprave.

5.7.   Ovisno o odredbama uvodnog dijela stavka 6., kada za neku članicunastupe ili postoji opasnost da će nastupiti neočekivane teškoće vezanouz sigurnost, zaštitu zdravlja, okoliša ili nacionalne sigurnosti, tačlanica ako to smatra potrebnim može ispustiti neke od koraka nabrojanihu stavku 6. pod uvjetom da nakon donošenja postupka:

5.7.1.

odmah obavijesti ostale članice putem Tajništva o određenompostupku i proizvodima na koje se odnosi, uz kratki opisciljeva i opravdanja propisa, te neočekivanih problemima snjima u vezi;

5.7.2.

dostavi, na zahtjev, drugim članicama primjerke pravila opostupanju;

5.7.3.

dade svim članicama bez diskriminacije dovoljno vremena zadostavu pisanih primjedbi, na zahtjev ih raspravi te uvažite pisane primjedbe i rezultate rasprave.

5.8.   Članice osiguravaju da se svi usvojeni postupci ocjenjivanja sukladnostipravovremeno objave ili na neki drugi način stave na raspolaganje kako bi sezainteresirane stranke drugih članica mogle s njima upoznati.

5.9.   Osim kod izvanrednih okolnosti spomenutih u stavku 7., članice su dužneostaviti dovoljno vremena između objavljivanja zahtjeva u vezi s postupcimaocjenjivanja sukladnosti i njihove primjene, kako bi proizvođači članicaizvoznika, posebno oni u razvoju, mogli prilagoditi svoje proizvode ilinačin proizvodnje zahtjevima članica uvoznica.

Članak 6.

Priznavanje ocjena sukladnosti od strane središnjih tijela uprave

U odnosu na njihova središnja tijela uprave:

6.1.

Ne dovodeći u pitanje odredbe stavaka 3. i 4., članice osiguravaju, kadgod je to moguće, da rezultate postupaka ocjenjivanja sukladnostiprihvate ostale članice, čak i ako se ti postupci razlikuju od njihovih,pod uvjetom da su članice uvjerene da ti postupci osiguravaju sukladnosts primjenjivim tehničkim propisima ili normama koje su jednake njihovimpostupcima. Priznaje se da mogu biti potrebne prethodne konzultacijakako bi se postigao međusobno zadovoljavajući dogovor posebno o:

6.1.1.

odgovarajućoj i održivoj tehničkoj stručnosti tijela zaocjenjivanje sukladnosti u članici izvoznici, kako bipostojalo trajno povjerenje u relevantnost rezultataocjene sukladnosti; u tom pogledu provjera sukladnosti suputama ili preporukama međunarodnih tijela zanormizaciju, na primjer putem akreditacije, uzima se uobzir kao potvrda odgovarajuće tehničkestručnosti;

6.1.2.

ograničavanju prihvaćanja rezultata ocjene sukladnostisamo na one koje su izradila akreditirana tijela članiceizvoznice.

6.2.

Članice osiguravaju da njihovi postupci ocjenjivanja sukladnostidozvoljavaju, u najvećoj mogućoj mjeri, primjenu odredaba iz stavka1.

6.3.

Članice se potiču da, na zahtjev ostalih članica, iskažu svojuspremnost na pregovore s ciljem sklapanja ugovora o međusobnompriznavanju rezultata postupaka ocjenjivanja sukladnosti. Članice moguzahtijevati da ugovori udovoljavaju kriterijima iz stavka 1., kao i daobostrano udovolje u pogledu potencijala za olakšavanje trgovineproizvoda o kojima se radi.

6.4.

Članice se potiču da tijelima za ocjenjivanje sukladnosti s državnogpodručja drugih članica omoguće sudjelovanje na svojem državnom područjuu postupcima ocjenjivanja sukladnosti pod uvjetima koji nisu manjepovoljni od onih koje su odobrili tijelima na svojem državnom područjuili na državnom području neke druge zemlje.

Članak 7.

Postupci lokalnih tijela državne uprave za ocjenjivanjesukladnosti

U vezi s lokalnim tijelima državne uprave unutar svojeg državnogpodručja:

7.1.

Članice donose primjerene mjere koje su im na raspolaganju kako biosigurale da takva tijela poštuju odredbe članaka 5. i 6., osim obvezeobavješćivanja, iz članka 5. stavaka 6.2. i 7.1.

7.2.

Članice osiguravaju da lokalna tijela državne uprave koja provodepostupke ocjenjivanja sukladnosti na razini odmah ispod središnjihtijela uprave drugih članica budu obaviještena u skladu s odredbamačlanka 5. stavaka 6.2. i 7.1., uz napomenu da nisu potrebne obavijesti oonim postupcima ocjenjivanja sukladnosti čiji je tehnički sadržajuglavnom isti kao prethodno objavljeni postupci ocjenjivanja sukladnostisredišnjih tijela uprave te članice.

7.3.

Članice mogu zahtijevati da se kontakt s drugim članicama, uključujućiobjave, davanje informacija, komentare i rasprave iz članka 5. stavaka6. i 7. obavljaju putem središnjih tijela uprave.

7.4.

Članice ne poduzimaju mjere kojima zahtijevaju ili potiču lokalnatijela državne uprave na svom državnom području na postupanje na načinkoji nije u skladu s odredbama članaka 5. i 6.

7.5.

Prema ovom Sporazumu članice su u potpunosti odgovorne za poštivanjesvih odredbi članka 5. i 6. Članice donose i primjenjuju pozitivne mjerei mehanizme kako bi se i druga tijela osim središnjih tijela upravepridržavala odredaba članaka 5. i 6.

Članak 8.

Postupci nevladinih organizacija za ocjenjivanje sukladnosti

8.1.   Članice poduzimaju primjerene mjere koje su im na raspolaganju kako biosigurale da nevladine organizacije koje na njihovom državnom područjuprovode postupke ocjenjivanja sukladnosti djeluju u skladu s odredbamačlanka 5. i 6., osim obveze obavješćivanja o predloženim postupcima zaocjenjivanje sukladnosti. Osim toga, članice ne poduzimaju mjere koje bimogle, izravno ili neizravno, obvezivati ili poticati te organizacije nadjelovanje koje nije u skladu s odredbama članka 5. i 6.

8.2.   Članice osiguravaju da se središnja tijela uprave oslanjaju na ocjenesukladnosti koje su izvršile nevladine organizacije samo ako te organizacijedjeluju u skladu s odredbama članaka 5. i 6., osim obveze obavješćivanja opredloženim postupcima ocjenjivanja sukladnosti.

Članak 9.

Međunarodni i regionalni sustavi

9.1.   U slučajevima kada je potrebno dati pozitivan dokaz sukladnosti stehničkim postupcima i normama, članice, kad god je to moguće, izrađuju idonose međunarodne sustave za ocjenjivanje sukladnosti i postaju njihovečlanice ili suradnici.

9.2.   Članice poduzima primjerene mjere koje su im na raspolaganju kako biosigurale da međunarodni i regionalni sustavi za ocjenjivanje sukladnosti ukoje su učlanjene ili s kojima surađuju nadležna tijela s njihovih državnihpodručja poštuju odredbe članaka 5. i 6. Osim toga, članice ne poduzimajumjere koje bi mogle, izravno ili neizravno, obvezati ili poticati te sustavena djelovanje na način koji bi bio u suprotnosti s bilo kojom odredbomčlanaka 5. i 6.

9.3.   Članice osiguravaju da se njihovih središnja tijela uprave oslanjaju nameđunarodne ili regionalne sustave za ocjenjivanje sukladnosti samo u tojmjeri u kojoj su oni u skladu s odredbama članaka 5. i 6.

INFORMACIJE I POMOĆ

Članak 10.

Informacije o tehničkim propisima, normama i postupcima ocjenjivanjasukladnosti

10.1.   Svaka članica osigurava postojanje informativne točke koja može datiodgovore na sve primjerene upite ostalih članica i zainteresiranihstranaka ostalih članica te dostavljati odgovarajuću dokumentaciju uvezi sa:

10.1.1.

svim tehničkim propisima koje su na njezinom državnompodručju donijela ili predložila središnja ili lokalnatijela uprave, nevladine organizacije ovlaštene za provedbutehničkih propisa ili područna tijela za normizaciju ukojima su ta tijela članovi ili sudionici;

10.1.2.

svim normama koje su na svom državnom području donijela ilipredložila središnja ili lokalna tijela uprave, ili područnatijela za normizaciju u kojima su ta tijela članovi ilisudionici;

10.1.3.

svim postupcima ocjenjivanja sukladnosti ili predloženimpostupcima ocjenjivanja sukladnosti koje na svom državnompodručju provode središnja ili lokalna ili nevladina tijelasa zakonskim ovlastima za provedbu tehničkih propisa ilipodručna tijela u kojima su one članovi ili sudionici;

10.1.4.

članstvom i sudjelovanjem članice ili nadležnih središnjihili lokalnih tijela uprave s njihova državnog područja umeđunarodnim i područnim tijelima za normizaciju i sustavimaza ocjenjivanje sukladnosti, kao i u bilateralnim ilimultilateralnim dogovorima obuhvaćenim ovim Sporazumom; gorespomenuta središnjica, osim ovoga, informira o odredbamasustava i dogovorima;

10.1.5.

mjestom pohranjivanja objavljenih obavijesti vezanih uzovaj Sporazum ili informiranja o tome kako se do njih možedoći; te

10.1.6.

mjestom informativnih točaka iz stavka 3.

10.2.   Međutim, ako radi pravnih ili administrativnih razloga članica osnujeviše informativnih točaka, dužna je jasno i iscrpno izvijestiti ostalečlanice o djelokrugu nadležnosti svake od njih. Osim toga, članica osiguravada se svi upiti upućeni pogrešnoj informativnoj točki odmah proslijede napravu informativnu točku.

10.3.   Svaka članica poduzima primjerene mjere koje su joj na raspolaganjukako bi osigurala postojanje jedne ili više informativnih točaka kojemogu odgovoriti na sve primjerene upite ostalih članica izainteresiranih stranaka iz ostalih članica, kao i staviti naraspolaganje odgovarajuću dokumentaciju i informacije o tome gdje se onamože dobiti u vezi s:

10.3.1.

normama koje su na njezinom državnom području donijela ilipredložila nevladina tijela za normizaciju ili područnatijela za normizaciju čiji su ta tijela članovi ilisudionici; i

10.3.2.

svim postupcima ocjenjivanja sukladnosti ili predloženimpostupcima ocjenjivanja sukladnosti koje na njezinomdržavnom području provode nevladine organizacije ilipodručna tijela čiji su ta tijela članovi ilisudionici;

10.3.3.

članstvom i sudjelovanjem nadležnih nevladinih tijela snjihova držanog područja u međunarodnim i područnim tijelimaza normizaciju i sustavima za ocjenjivanje sukladnosti, kaoi u bilateralnim u i u multilateralnim dogovorima izdjelokruga ovog Sporazuma; navedena tijela, osim toga,informiraju o odredbama tih sustava i dogovorima.

10.4.   Članice poduzimaju sve primjerene mjere koje im stoje na raspolaganjukako bi osigurale da se ostalim članicama ili strankama s njihovog državnogpodručja na zahtjev dostave primjerci dokumenta, u skladu s ovim Sporazumom,i to po cijeni istoj ili nižoj od one koju plaćaju državljani te članice ilibilo koje druge članice, uvećanoj za troškove dostave. (1)

10.5.   Razvijene članice, na zahtjev ostalih članica, dostavljaju prijevodedokumenata na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku, te sažetke većihdokumenata na tim jezicima.

10.6.   Tajništvo nakon što primi obavijest sukladno odredbama ovog Sporazuma,dostavlja kopije obavijesti svim članicama i zainteresiranim međunarodnimtijelima za normizaciju i ocjenjivanje sukladnosti i upozorava članicezemlje u razvoju na sve obavijesti u vezi proizvoda za koje bi one moglebiti zainteresirane.

10.7.   Kada neka članica sklopi ugovor o pitanjima u vezi s tehničkimpropisima, normama ili postupcima ocjenjivanja sukladnosti koji mogu imatiznatnog utjecaja na trgovinu s nekom zemljom, obavješćuju sve ostale članiceputem Tajništva o proizvodima na koje se ugovor odnosi uključujući sažetakugovora. Takvim se članicama savjetuje da na zahtjev pristupe konzultacijamas drugim članicama, kako bi sklopili slične ugovore ili pristupili većpostojećim.

10.8.   Ovaj Sporazum ne tumači se tako da zahtijeva:

10.8.1.

objavu tekstova na drugim jezicima osim jezikačlanice;

10.8.2.

odredbe dijelova ili kopije nacrta na ostalim jezicima osimjezika stranke osim kako je navedeno u stavku 5.; ili

10.8.3.

da članice dostave bilo koju informaciju, čiju objavusmatraju suprotnom njihovim osnovnim interesimasigurnosti.

10.9.   Obavijesti Tajništvu su na engleskom, francuskom ili španjolskomjeziku.

10.10.   Članice određuju jedno središnje tijelo uprave koje je na nacionalnojrazini nadležno o za postupke obavješćivanja prema ovom Sporazumu osim onihnavedenih u Dodatku 3.

10.11.   Ako se, međutim, iz pravnih ili administrativnih razloga nadležnost upogledu postupka obavješćivanja podijeli na dva ili više središnja tijelauprave, ta članica jasno i iscrpno informira ostale članice o nadležnostimasvakog od njih.

Članak 11.

Tehnička pomoć ostalim članicama

11.1.   Članice, na zahtjev, izvještavaju ostale članice, posebno one u razvoju,o izradi tehničkih propisa.

11.2.   Članice, na zahtjev, izvještavaju ostale članice, posebno one u razvoju,u vezi s osnivanjem nacionalnih tijela za normizaciju i sudjelovanjem u radumeđunarodnih tijela za normizaciju, odobravaju im tehničku pomoć premadogovorenim uvjetima i potiču njihova nacionalna tijela za normizaciju naiste postupke.

11.3.   Članice, na zahtjev, poduzimaju primjerene mjere koje su im naraspolaganju, kako bi regulatorna tijela na njihovom državnom područjusavjetovala druge članice, posebno one u razvoju, te im, premadogovorenim uvjetima, odobravaju tehničku pomoć u vezi s:

11.3.1.

osnivanjem regulatornih tijela ili tijela za ocjenjivanjesukladnosti s tehničkim propisima; i

11.3.2.

metodama kojima najlakše mogu provoditi njihove tehničkepropise.

11.4.   Članice, na zahtjev, poduzimaju primjerene mjere koje su im naraspolaganju kako bi druge članice, posebno one u razvoju, primile potrebnesavjete, te im prema dogovorenim uvjetima pružaju tehničku pomoć u vezi sosnivanjem tijela za ocjenjivanje sukladnosti s normama koje vrijede nadržavnom području članice koja traži pomoć.

11.5.   Članice, na zahtjev, izvještavaju ostale članice, posebno one u razvoju,te im, prema dogovorenim uvjetima, odobravaju tehničku pomoć u vezi skoracima koje njihovi proizvođači moraju poduzeti kako bi dobili pristup usustave za ocjenjivanje sukladnosti što ih vode vladina tijela i nevladineorganizacije na državnom području članice kojoj je zahtjev upućen.

11.6.   Članice, koje su članice ili sudionice međunarodnih ili regionalnihsustava za ocjenjivanje sukladnosti, na zahtjev, izvještavaju ostalečlanice, posebno zemlje u razvoju, te im, prema dogovorenim uvjetima,odobravaju tehničku pomoć za uspostavljanje institucionalnog i pravnogokvira potrebnog za ispunjenje obveza članstva ili sudjelovanja u takvimsustavima.

11.7.   Članice, na zahtjev, potiču tijela sa svog državnog područja koja suučlanjena u međunarodne ili regionalne sustave za ocjenjivanje sukladnostida savjetuju druge članice, posebno članice u razvoju, te razmatraju njihovezahtjeve za tehničku pomoć u vezi s osnivanjem institucija koje omogućavajunadležnim tijelima s njihovog državnog područja da ispune obveze članstvaili sudjelovanja.

11.8.   Kod davanja savjeta i tehničke pomoći ostalim članicama pod uvjetima izstavaka 1. do 7., članice daju prednost najmanje razvijenim zemljamačlanicama.

Članak 12.

Poseban i različit položaj zemalja članica u razvoju

12.1.   Članice odobravaju zemljama članicama ovog Sporazuma u razvoju različiti povlašteni položaj, prema dolje navedenim odredbama i odgovarajućimodredbama ostalih članaka ovog Sporazuma.

12.2.   Članice pridaju posebnu pažnju odredbama Sporazuma koje se odnose naprava i obveze zemlje članice u razvoju te kod primjene Sporazuma uzimaju uobzir njegove posebne razvojne, financijske i trgovinske potrebe, kako nanacionalnoj razini tako i kod provođenja i institucionalnih dogovora u vezisa Sporazumom.

12.3.   Kod izrade i primjene tehničkih propisa, norma i postupaka ocjenjivanjasukladnosti, članice uzimaju u obzir posebne razvojne, financijske itrgovinske potrebe zemlje članice u razvoju, kako bi osigurale da takvitehnički propisi, norme i postupci ocjenjivanja sukladnosti ne stvarajunepotrebne prepreke za izvoz iz zemalja članica u razvoju.

12.4.   Članice su svjesne da unatoč postojanju međunarodnih normi, uputa ipreporuka članice u razvoju mogu zbog posebnih tehnoloških i socijalnoekonomskih uvjeta donijeti određene tehničke propise, norme i postupkeocjenjivanja sukladnosti s ciljem očuvanja izvornih tehnoloških iproizvodnih metoda i postupaka sukladnih njihovim razvojnim potrebama. Uskladu s tim, članice su svjesne da se od članice u razvoju ne možeočekivati da pri donošenju svojih tehničkih propisa, norma i ispitnih metodaprimjenjuju međunarodne norme koje nisu sukladne njezinim razvojnim,financijskim i trgovinskim potrebama.

12.5.   Članice poduzimaju potrebne mjere da međunarodna tijela za norme imeđunarodni sustavi za ocjenjivanje sukladnosti budu organizirani ifunkcioniraju tako da olakšavaju aktivno i reprezentativno sudjelovanjenadležnih tijela svih članica, uzimajući u obzir posebne probleme zemaljačlanica u razvoju.

12.6.   Članice poduzimaju one odgovarajuće mjere koje su im na raspolaganjukako bi osigurale da međunarodna tijela za normizaciju na zahtjev članice urazvoju ispitaju mogućnost uvođenja međunarodnih norma za proizvode posebnozanimljive članicama u razvoju i pripreme ih, kad je to moguće.

12.7.   Sukladno članku 11., članice daju članici u razvoju tehničku pomoć kakobi osigurale da izrada i primjena tehničkih propisa, norma i postupakaocjenjivanja sukladnosti ne bi nepotrebno otežale rast i diversifikacijuizvoza iz zemlje članice u razvoju. Kod određivanja rokova i uvjeta tehničkepomoći vodi se računa o stupnju razvoja članice koja je pomoć zatražila,posebno o najmanje razvijenim zemljama članicama.

12.8.   Priznaje se da se kod pripreme i primjene tehničkih propisa, norma ipostupaka ocjenjivanja sukladnosti, članice zemlje u razvoju mogu suočiti sposebnim institucionalnim i infrastrukturnim problemima. Osim toga, shvaćase i da posebne razvojne i trgovinske potrebe zemlje članice u razvoju testupanj njezinog tehnološkog razvoja mogu te zemlje onemogućiti uispunjavanju obveza iz ovog Sporazuma. Dakle, članice o ovoj činjenici vodeu potpunosti računa. Sukladno tome, člankom 13. predviđeno je osnivanjeOdbora za tehničke prepreke u trgovini (dalje u Sporazumu „Odbor”) koji na zahtjev odobrava vremenskiograničene povlastice u vezi s ispunjavanjem svih ili dijela obveza iz ovogSporazuma. Kod razmatranja zahtjeva ove vrste Odbor uzima u obzir posebneprobleme u pripremi i primjeni tehničkih propisa, norma i postupakaocjenjivanja sukladnosti, posebnih razvojnih i trgovinskih potreba te zemlječlanice u razvoju te stupnja njezinog tehnološkog razvitka, koji su jespriječili u ispunjavanju obveza iz ovog Sporazuma. Odbor obraća posebnupažnju problemima najmanje razvijenih zemalja članica.

12.9.   Tijekom konzultacija razvijene članice vode računa o poteškoćama skojima se susreću članice u razvoju u izradi i primjeni normi, tehničkihpropisa i postupaka ocjenjivanja sukladnosti, a kod pružanja pomoćirazvijene članice uzimaju u obzir posebne financijske, trgovinske i razvojnepotrebe zemlje članice u razvoju.

12.10.   Odbor periodički revidira poseban i različit položaj koji je odobrenzemlji članici u razvoju na nacionalnoj i međunarodnoj razini u skladu sovim Sporazumom.

INSTITUCIJE, KONZULTACIJE I RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 13.

Odbor za tehničke prepreke u trgovini

13.1.   Ovim se uspostavlja Odbor za tehničke prepreke u trgovini koji jesastavljen od predstavnika svih članica. Odbor glasovanjem birapredsjedavajućeg i sastaje se prema potrebi, ali najmanje jednom godišnje,kako bi se članice mogle savjetovati o svim pitanjima u vezi sfunkcioniranjem ovog Sporazuma i mjerama za ispunjavanje njegovih ciljeva teispunjavati dužnosti koje ima prema Sporazumu ili dogovoru izmeđučlanica.

13.2.   Prema potrebi Odbor osniva radne skupine ili druga tijela koja obavljajuzadatke što im ih povjeri Odbor u skladu s odgovarajućim odredbama ovogSporazuma.

13.3.   Podrazumijeva se da tehnička tijela njihovih vlada izbjegavajunepotrebno preklapanje aktivnosti iz ovog Sporazuma. Odbor razmatra ovajproblem kako bi se takva preklapanja svela na najmanju mogućumjeru.

Članak 14.

Savjetovanja i rješavanje sporova

14.1.   Savjetovanja i rješavanje sporova o bilo kojim pitanju u vezi s provedbeovog Sporazuma obavljaju se pod pokroviteljstvom Tijela za rješavanjesporova, u skladu s mutatis mutandis, odredbamačlanka XXII. i XXIII. GATT-a iz 1994. godine, kao što je to utvrđeno i kakose primjenjuje u Dogovoru o rješavanju sporova.

14.2.   Na zahtjev neke od stranaka u sporu ili na vlastitu inicijativu, Tijeloza rješavanje sporova može osnovati panel koji pomaže u pitanjima tehničkeprirode koji zahtijevaju detaljnu stručnu analizu.

14.3.   Tehničke stručne skupine rukovode se postupcima iz Priloga 2.

14.4.   Na navedene odredbe o rješavanju sporova može se pozvati svaka članicakoja smatra da su njezini trgovinski interesi ozbiljno ugroženi time štoneka druga članica nije zadovoljila zahtjeve iz članaka 3., 4., 7., 8. i 9.S tog stajališta rezultati moraju odgovarati onima koji bi bili ostvareni dato tijelo ima status članica.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Završne odredbe

15.1.   Rezerve ne nastupaju vezano uz bilo koje odredbu ovog Sporazuma bezpristanka ostalih članica.

15.2.   Svaka članica odmah, nakon što Sporazum o WTO-u za nju stupi nasnagu, obavještava Odbor o postojećim mjerama ili onima koje su poduzeleda bi osigurale provedbu i administraciju ovog Sporazuma. O svimpromjenama ovih mjera obavještava se Odbor.

15.3.   Odbor na godišnjoj razini kontrolira primjenu i funkcioniranje ovogSporazuma uzimajući u obzir njegove ciljeve.

15.4.   Najkasnije od kraja treće godine od dana stupanja na snagu Sporazumao WTO-u i po isteku svakog trogodišnjeg razdoblja, Odbor kontroliraprimjenu i provedbu ovog Sporazuma, uključujući odredbe vezane uztransparentnost, u svrhu davanja preporuka o prilagođivanju prava iobveza iz ovog Sporazuma kad je potrebno osigurati uzajamnu gospodarskuprednost i ravnotežu prava i obveza, ne dovodeći u pitanje odredbečlanka 12. S obzirom na, između ostalog, iskustvo stečeno provedbom ovogSporazuma, kada je to primjereno Odbor podnosi Vijeću za trgovinu robamaprijedloge za izmjenu i dopunu teksta ovog Sporazuma.

15.5.   Prilozi ovom Sporazumu čine njegov sastavni dio.


(1)  „Državljanima” se u slučaju zasebnog carinskog teritorijačlanice WTO-a, smatraju osobe, bilo fizičke ili pravne, koje nacarinskoj teritoriji imaju boravak ili stvaran i efektivanindustrijski ili trgovački poslovni nastan.


PRILOG 1.

POJMOVI I NJIHOVE DEFINICIJE U SMISLU OVOG SPORAZUMA

Pojmovi predstavljeni u šestom izdanju „ISO/IEC vodiča 2: 1991, opći pojmovi i njihove definicije uvezi s normizacijom i srodnim djelatnostima”, kada se koriste u ovom Sporazumu imaju značenje definiranou navedenom Vodiču, uzimajući pritom u obzir da usluge nisu obuhvaćene ovimSporazumom.

Međutim, za potrebe ovog Sporazuma, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.   Tehnički propis

Dokument u kojem se navode karakteristike proizvoda ili postupci i proizvodne metodes njim u vezi, uključujući važeće administrativne odredbe koje proizvod morapoštovati. On može uključivati ili biti isključivo u vezi sa zahtjevimaterminologije, simbola, ambalaže, označavanja ili deklariranja proizvoda, postupkaili proizvodnih metoda.

Objašnjenje

Definicija u ISO/IEC vodiču 2 nije samo samodostatna, već se temelji na takozvanomsustavu „nadogradnje”.

2.   Norma

Dokument koji je odobrilo priznato tijelo, a koje sadrži, za opću i višekratnuupotrebu, pravila, upute ili značajke za proizvode ili postupke i proizvodne metodeu vezi s njima, a čija primjena nije obvezujuća. Ona može uključivati ili bitiisključivo u vezi sa zahtjevima terminologije, simbola, ambalaže, označavanja ilideklariranja proizvoda, postupka ili proizvodnih metoda.

Objašnjenje

ISO/IEC vodič 2 definira izraze koji se odnose na proizvode, postupke i usluge. OvajSporazum odnosi se samo na tehničke propise, norme i postupke ocjenjivanjasukladnosti koji se odnose na proizvode, postupke i proizvodne metode. Prema ISO/IECvodiču 2 norme mogu biti obvezujuće ili dragovoljne. Za potrebe ovog Sporazuma„norma” se smatra dragovoljnom, a tehnički propisiobvezujućim dokumentom. Norme koje pripremaju međunarodna tijela za normizacijutemelje se na konsenzusu. Ovaj Sporazum obuhvaća i dokumente koji se ne temelje nakonsenzusu.

3.   Postupci ocjenjivanja sukladnosti

Svaki postupak kojim se izravno ili neizravno utvrđuje jesu li zadovoljeniodgovarajući zahtjevi tehničkih propisa ili normi.

Objašnjenje

Postupci ocjenjivanja sukladnosti obuhvaćaju, između ostalog, postupke uzimanjauzoraka, ispitivanja i inspekcije; ocjenjivanje, provjeru i osiguranje sukladnosti;registriranje, akreditaciju i odobravanje, te kombinaciju tih postupaka.

4.   Međunarodno tijelo ili sustav

Tijelo ili sustav, otvoreni za učlanjenje nadležnih tijela najmanje svih članica.

5.   Područno tijelo ili sustav

Tijelo ili sustav, otvoreni za učlanjenje nadležnih tijela samo nekih članica.

6.   Središnje tijelo uprave

Središnja državna uprava, njezina ministarstva i odjeli ili bilo koje tijelo kojekontrolira središnja državna uprava u vezi s tom aktivnosti.

Objašnjenje

U slučaju Europskih zajednica primjenjuju se odredbe kojima se rukovode središnjatijela uprave. Međutim, područna tijela ili sustavi za ocjenjivanje sukladnosti kojise mogu osnovati u okviru Europskih zajednica u tim slučajevima predmetom suodredaba ovog Sporazuma koje se odnose na područna tijela i sustav ocjenjivanjasukladnosti.

7.   Područno tijelo državne uprave

Tijela državne uprave koja nisu središnja (npr. države, provincije, pokrajine,kantoni, općine itd.), njihova ministarstva ili odjeli, ili bilo koje tijelo koje jeu vezi s tom djelatnošću pod nadzorom lokalne uprave.

8.   Nevladina organizacija

Tijelo koje ima zakonske ovlasti za provedbu tehničkih propisa, osim tijela središnjei lokalne uprave.


PRILOG 2.

TEHNIČKI STRUČNI TIMOVI

Dolje navedeni postupci odnose se na tehničke stručne skupine osnovane sukladno odredbama članka 14.

1.

Tehničke stručne skupine odgovorne su panelu. Njezine radne zadatke i detaljne postupke djelovanja donosi panel, kojem podnose izvještaje o svom radu.

2.

Sudjelovanje u tehničkim stručnim skupinama ograničava se samo na osobe s potrebnim kvalifikacijama i iskustvom u određenom području.

3.

Građani stranaka u sporu ne sudjeluju u radu tehničkih stručnih skupina bez odobrenja obiju stranaka, osim iznimno ako panel zaključi da se potreba za specijalističkom znanstvenom ekspertizom ne može na drugi način zadovoljiti. Članovi stručnih skupina nisu ni dužnosnici vlada stranaka u sporu. Članovi stručnih skupina služe u osobnom svojstvu, a ne u svojstvu predstavnika vlada ili bilo kojih drugih organizacija. U skladu s tim, članovi ne primaju naputke od vlada ili drugih organizacija u vezi s pitanjima kojima se bavi stručna skupina.

4.

Tehničke stručne skupine mogu tražiti informacije i tehničke savjete od bilo kojeg izvora kojeg smatraju pogodnim. Prije nego što tehnička stručna skupina zatraži takvu informaciju ili savjet od izvora pod jurisdikcijom jednog od članova, o tome obavještava njegovu vladu. Svi članovi brzo i detaljno odgovaraju na sve upite koje stručna skupina smatra nužnim i primjerenim.

5.

Stranke u sporu imaju pristup svim odgovarajućim informacijama dostavljenim tehničkoj stručnoj skupini, osim onih povjerljive naravi. Povjerljive informacije dostavljene tehničkoj stručnoj skupini ne objavljuju se bez službenog odobrenja vlade, organizacije ili osobe koja prikuplja informacije. Ako se od tehničke stručne skupine zatraže takve informacije, a stručna skupina nema odobrenje za objavu tih informacija, vlada, organizacija ili osoba koja prikuplja informacije dostavlja sažetak informacija koji nisu povjerljive prirode.

6.

Tehnička stručna skupina zainteresiranim članicama dostavlja nacrt izvještaja, kako bi u završnom izvještaju panelu, koji se isto tako dostavlja zainteresiranim članicama, mogla uzeti u obzir njihove primjedbe.


PRILOG 3.

KODEKS DOBRE PRAKSE ZA PRIPREMU, DONOŠENJE I PRIMJENU NORMA

Opće odredbe

A.

U smislu ovog Kodeksa primjenjuju se definicije iz Priloga 1. ovomSporazumu.

B.

Ovaj Kodeks otvoren za prihvaćanje za sva tijela za normizaciju na državnompodručju članice WTO-a, bilo da se radi o tijelu središnje ili lokalne uprave,nevladinom tijelu, područnom vladinom tijelu za normizaciju koje ima jednu iliviše članica na državnom području neke članice WTO-a ili nevladinom područnomtijelu za normizaciju koje ima jednu ili više članica na državnom područjučlanice WTO-a (u ovom Kodeksu ona se skupno nazivaju „tijela za normizaciju”, a pojedinačno „tijelo za normizaciju”).

C.

Prilikom prihvaćanja ili odbacivanja ovog Kodeksa, tijela za normizaciju morajuo tome obavijestiti središnjicu ISO/IEC-a u Ženevi. U obavijesti treba navestinaziv i adresu odgovarajućeg tijela te djelokrug njegove sadašnje i planiranenormizacijske djelatnosti. Obavijest se može poslati izravno središnjiciISO/IEC-a, posredovanjem nacionalnog tijela u članstvu ISO/IEC ili, što jenajbolje, posredovanjem odgovarajućeg nacionalnog člana ili međunarodnepodružnice ISONET-a.

Bitne odredbe

D.

Vezano uz norme, tijela za normizaciju proizvodima podrijetlom s državnogpodručja članice WTO-a dodjeljuju položaj koji nije nepovoljniji od onoga kojegdodjeljuju istim proizvodima domaćeg podrijetla ili istim proizvodimapodrijetlom iz bilo koje druge zemlje.

E.

Tijela za normizaciju osiguravaju da se norme ne izrađuju, donose iliprimjenjuju s ciljem ili s učinkom stvaranja nepotrebnih prepreka u međunarodnojtrgovini.

F.

Kao osnovu za donošenje norma tijelo za normizaciju koristi postojeću iligotovo dovršenu međunarodnu normu ili njezine dijelove, osim ako su takvemeđunarodne norme ili njihovi dijelovi neučinkoviti ili neprimjenjivi, npr. zatošto ne pružaju dovoljnu zaštitu ili ne uzimaju u obzir osnovne klimatske ilizemljopisne čimbenike ili tehnološke probleme.

G.

S ciljem usklađivanja norma na najširoj mogućoj osnovi, tijela za normizacijupunopravno sudjeluju, u granicama svojih mogućnosti, u donošenju međunarodnihnorma u međunarodnim tijelima za normizaciju u vezi s predmetom za koji sedonosi ili namjerava donijeti norma. Tijela za normizaciju s državnog područjapojedine članice, kad god je to moguće, sudjeluju u međunarodnim normizacijskimdjelatnostima preko izaslanstava koja predstavljaju sva tijela koja su donijelaili namjeravaju donijeti norme na koje se određena normizacijska djelatnostodnosi.

H.

Tijela za normizaciju s državnog područja pojedine članice poduzimaju sve štoje u njihovoj moći da ne bi došlo do dupliciranja ili preklapanja s radom drugihtijela za normizaciju s nacionalnog državnog područja ili s radom nadležnihmeđunarodnih ili područnih normizacijskih tijela. Isto tako, ona nastoje postićinacionalni konsenzus u vezi s normama koje donose. Sukladno tome, područnatijela za norme poduzimaju sve što je u njihovoj moći da ne bi došlo dodupliciranja ili preklapanja s radom nadležnih međunarodnih normizacijskihtijela.

I.

Kad god je to moguće normizacijska tijela navode norme na temelju zahtjevaproizvoda prema performansama, a ne na temelju njegovog izgleda ili opisa.

J.

Najmanje jednom u šest mjeseci tijelo za normizaciju objavljuje program rada sasvojim nazivom i adresom, normama koje trenutačno izrađuje i onima koje jedonijelo u prethodnom razdoblju. Smatra se da se norma izrađuje od trenutka kadase odluči da se donese pa do trenutka donošenja. Nazivi nacrta norme na zahtjevse dostavljaju na engleskom, francuskom ili španjolskom jeziku: Obavijesti opostojanju programa rada objavljuju se u nacionalnoj ili u regionalnojpublikaciji, ako takva postoji, koja prati djelatnost normizacije.

U skladu s pravilima ISONET-a, program rada za svaku normu sadrži klasifikacijumaterije, stupanj do kojeg se u razvoju norma stiglo i naznaku eventualnihmeđunarodnih norma koje su uzete kao osnovica. Najkasnije u trenutkuobjavljivanja programa rada tijelo za normizaciju obavještava o njemusredišnjicu ISO/IEC-a u Ženevi.

Obavijest sadrži naziv i adresu tijela za normizaciju, naziv i broj publikacije ukojem je obavijest objavljena, razdoblje na koje se odnosi program rada, njegovucijenu (ako nije besplatan) te kako i gdje se može nabaviti. Obavijest se možeposlati izravno središnjici ISO/IEC-a ili još bolje preko nadležnog nacionalnogčlana ili međunarodne podružnice ISONET-a.

K.

Nacionalni član ISO/IEC-a poduzima sve što može da postane članom ISONET-a ilida delegira neko drugo tijelo za koje nastoji izboriti najnapredniji dostupnioblik članstva. Druga tijela za normizaciju poduzimaju napore da se udruže sčlanom ISONET-a.

L.

Prije nego što donese neku normu, tijelo za normizaciju zainteresiranimstrankama s državnog područja članice WTO-a ostavlja rok od najmanje 60 dana dadostave primjedbe na nacrt norma. Međutim, kod hitnih sigurnosnih, zdravstvenihi ekoloških problema, taj rok može biti kraći. Najkasnije početkom roka zaprimanje primjedaba tijelo za normizaciju o njemu objavljuje obavijest upublikaciji, kao što je navedeno u stavci J. U obavijesti se navodi, ako je tomoguće, odstupa li nacrt norme od odgovarajućih međunarodnih normi.

M.

Na zahtjev zainteresirane stranke s državnog područja članice WTO-a tijelo zanormizaciju joj hitno šalje primjerak nacrta norme na koje očekuje primjedbe iliorganizira da članica dobije kopiju tog nacrta norme. Cijena ove usluge, osimstvarnih poštanskih troškova, ista je za domaće i strane stranke.

N.

U daljnjem postupku, tijelo za normizaciju uzima u obzir primjedbe koje jedobilo u roku za primjedbe. Na primjedbe koje su proslijedila tijela zanormizaciju koja su prihvatila ovaj Kodeks dobre prakse odgovara se što jemoguće prije. U odgovoru se navodi razlog odstupanja od međunarodnihnorma.

O.

Norma se objavljuje neposredno nakon donošenja.

P.

Na zahtjev zainteresirane članice s državnog područja WTO-a, tijelo zanormizaciju hitno dostavlja ili organizira dostavu primjerka najnovijeg programarada ili odgovarajuće norme. Cijena ove usluge, osim stvarnih poštanskihtroškova, ista je za domaće i strane stranke.

Q.

Tijela za normizaciju detaljno s dužnom pažnjom razmatraju i daju odgovarajućumogućnost za konzultacije u vezi predstavnika u primjeni ovog Kodeksapredstavljenog od strane tijela za normizaciju koja su prihvatila ovaj Kodeksdobre prakse. Tijela za normizaciju ulažu objektivne napore u rješavanje svihžalbi.


Top