EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A1223(06)

Sporazum o tekstilu i odjeći

OJ L 336, 23.12.1994, p. 50–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 038 P. 52 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 038 P. 52 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 135 - 170
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 135 - 170
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 123 - 158
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 135 - 170
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 135 - 170
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 135 - 170
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 135 - 170
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 135 - 170
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 135 - 170
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 010 P. 58 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 010 P. 58 - 93
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 074 P. 58 - 93

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2005

Related Council decision

11/Sv. 74

HR

Službeni list Europske unije

58


21994A1223(06)


L 336/50

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM O TEKSTILU I ODJEĆI

ČLANICE,

podsjećajući da su Ministri u Punti del Este dogovorili da „pregovori na području tekstila i odjeće imaju za ciljutvrđivanje načina koji bi dopustili moguću integraciju ovog sektora u GATT na temeljučvrstih GATT-ovih pravila i disciplina, što će također pridonijeti cilju daljnjeliberalizacije trgovine”;

podsjećajući također da je u Odluci Odbora za trgovinske pregovore, iz travnja 1989.godine dogovoreno da bi postupak integracije trebao započeti nakon okončanja Urugvajskerunde multilateralnih pregovora o trgovini, te da bi trebao biti progresivne naravi;

podsjećajući nadalje da je dogovoreno dodjeljivanje posebnog tretmana najmanje razvijenimzemljama članicama,

SPORAZUMNE SU:

Članak 1.

1.   Ovaj Sporazum sadrži odredbe koje članice primjenjuju tijekom prijelaznograzdoblja integracije sektora tekstila i odjeće u GATT 1994.

2.   Članice su sporazumne primjenjivati odredbe stavka 18. članka 2. i članka 6.stavka 6. točke (b), na način kojim se malim dobavljačima omogućuje značajnijipristup te unaprjeđenje komercijalno značajnih trgovinskih mogućnosti za noveučesnike u sektoru tekstila i odjeće. (1)

3.   Članice uzimaju u obzir položaj onih članica koje nisu prihvatile Protokolekojima se proširuje Dogovor o međunarodnoj trgovini tekstilom (u daljnjem tekstuovog Sporazuma „MFA”) iz 1986. te daim u onoj mjeri, u kojoj je to moguće, priznaje poseban tretman u primjeniodredaba ovog Sporazuma.

4.   Članice su suglasne da bi se posebni interesi članica izvoznica kojeproizvode pamuk trebali, po savjetovanju s njima, odraziti na provedbu odredabaovog Sporazuma.

5.   Kako bi se olakšala integracija sektora tekstila i odjeće u GATT 1994.,članice trebaju omogućiti stalno samostalno industrijsko prilagođivanje ipovećanu konkurenciju na svojim tržištima.

6.   Osim ako ovim Sporazumom nije određeno drukčije, njegove odredbe ne utječuna prava i obveze članica koje proizlaze iz Sporazuma o Svjetskoj trgovinskojorganizaciji i iz multilateralnih trgovinskih sporazuma.

7.   Tekstilni i odjevni proizvodi na koje se odnosi ovaj Sporazum navedeni su uPrilogu.

Članak 2.

1.   Članice koje provode količinska ograničenja u okviru bilateralnih Sporazumasukladno s člankom 4. ili koje su ih notificirale sukladno s člankom 7. ili 8.MFA na snazi dan prije nego što je sporazum o WTO-u stupio na snagu, detaljno ihnotificiraju u roku od 60 dana od stupanja na snagu Središnjici za nadzortekstila iz članka 8. (u daljnjem tekstu ovog Sporazuma „TMB”) sa svim detaljima, uključujući i razinu ograničenja,stope rasta i odredbe o fleksibilnosti. Članice su suglasne da se od danastupanja na snagu Sporazuma o WTO-u na sva takva ograničenja koja provodeugovorne strane GATT-a 1947., i koja se primjenjuju na dan prije stupanja nasnagu, primjenjuju odredbe ovog Sporazuma.

2.   TMB šalje te notifikacije svim članicama na znanje. Svaka članica možeupoznati TMB, u roku od 60 dana od odašiljanja notifikacija, sa svim primjedbamakoje smatra potrebnim u vezi s tim notifikacijama. Te primjedbe šalje ostalimčlanicama na znanje. Po potrebi, TMB može dati preporuke članicama na koje se toodnosi.

3.   Ukoliko se razdoblje od 12 mjeseci ograničenja, koje je predmetnotifikacije, u skladu sa stavkom 1., ne poklapa s razdobljem od 12 mjesecineposredno prije stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, članice o kojima se radibi se trebale se međusobno dogovoriti o načinima na koje se to razdobljeograničenja može uskladiti s ugovornom godinom (2), i o ustanovljavanju općih osnovnih razina takvih ograničenja, kako bise provele odredbe ovog članka. Članice o kojima se radi sporazumne su odmah sekonzultirati s ciljem postizanja sporazuma. Svaki takav dogovor uzima u obzir,između ostalog, sezonsko osciliranje isporuka tijekom posljednjih godina. Oishodu takvih konzultacija obavještava se TMB, te on dajeodgovarajuće preporuke konkretnim članicama.

4.   Smatra se da ograničenja notificirana u skladu sa stavkom 1. predstavljajusva ograničenja koja primjenjuju konkretne članice na dan prije stupanja nasnagu Sporazuma o WTO-u. Ne uvode se nova ograničenja koja bi se odnosila nadruge proizvode ili članice, osim u skladu s odredbama ovog Sporazuma ilimjerodavnim odredbama GATT-a 1994. (3) Ograničenja koja nisu notificirana u roku od 60 dana od stupanja nasnagu Sporazuma o WTO-u ukidaju se odmah.

5.   Svaka jednostrana mjera poduzeta u skladu s člankom 3. MFA prije danastupanja na snagu Sporazuma o WTO-u može ostati na snazi u predviđenomrazdoblju, ali ne dužem od 12 mjeseci, pod uvjetom da ju je razmotrilo Tijelo zanadzor tekstila (u daljnjem tekstu ovog Sporazuma „TSB”), koje se osniva u skladu s MFA-om. Ako TSB nije imaoprilike razmotriti takve jednostrane mjere, razmatra ih TMB u skladu s pravilimai postupcima koji se primjenjuju na mjere u članku 3. prema MFA-u. Svaka mjerakoja se primjenjuje u skladu sa Sporazumom po članku 4. MFA prije dana stupanjana snagu Sporazuma o WTO-u, a koja je predmet spora koju TSB nije imao prilikerazmotriti, također razmatra TMB u skladu s pravilima i postupcima MFA koji seodnose na takva razmatranja.

6.   Na dan stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, svaka članica uključuje u GATT1994. proizvode na koji je otpadalo najmanje 16 % ukupnog obujma uvoza proizvodaiz Priloga koji je članica ostvarila godine 1990., u skladu sa stavkama ilikategorijama harmoniziranog sustava. Proizvodi koji se trebaju integriratiobuhvaćaju proizvode iz svake od ovih četiriju skupina: tops i pređa, tkanine,gotovi tekstilni proizvodi i odjeća.

7.   Članice kojih se to tiče, detaljno notificiraju djelovanja koja setrebaju poduzeti prema stavku 6., u skladu sa sljedećim:

(a)

članice koje i dalje provode ograničenja iz stavka 1., obvezujuse, neovisno o danu stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u,notificirati te detalje Tajništvu GATT-a najkasnije do datumakoji je određen Ministarskom odlukom od 15. travnja 1994. Tajništvo GATT-a odmah šaljenotifikacije ostalim sudionicima, na znanje. Te notifikacijeostaju na raspolaganju i TMB-u, kada ono bude ustanovljeno, zapotrebe iz stavka 21.;

(b)

članice koje su u skladu sa stavkom 1. članka 6. zadržale pravoprimjene odredaba članka 6., te detalje notificiraju TMB-unajkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Sporazumao WTO-u, ili, u slučaju onih članica koje potpadaju pod stavak3. članka 1., najkasnije do kraja dvanaestog mjeseca važenjaSporazuma o WTO-u. TMB šalje te notifikacije članicama naznanje, te ih razmatra u skladu sa stavkom 21.

8.   Preostali proizvodi, tj. proizvodi koji nisu sadržani u GATT-u 1994. uskladu sa stavkom 6. integriraju se u skladu sa stavkama i kategorijamaharmoniziranog sustava, u tri faze, kako slijedi:

(a)

prvog dana 37. mjeseca važenja Sporazuma o WTO-u, proizvodi nakoje je otpadalo najmanje 17 % ukupnog obujma izvoza proizvoda uPrilogu koji je članica ostvarila 1990. Proizvodi koje članiceintegriraju obuhvaćaju proizvode iz svake od ovih skupina: topsi pređa, tkanine, gotovi tekstilni proizvodi i odjeća;

(b)

prvog dana 85. mjeseca važenja Sporazuma o WTO-u, proizvodi nakoje je otpadalo najmanje 18 % ukupnog obujma izvoza proizvoda uPrilogu koje je članica ostvarila 1990. Proizvodi koje članiceintegriraju obuhvaćaju proizvode iz svake od ovih skupina: topsi pređa, tekstilni proizvodi i odjeća;

(c)

prvog dana 121. mjeseca važenja Sporazuma o WTO-u, sektortekstila i odjeće integrira se u GATT 1994., s time da seukidaju sva ograničenja po ovom Sporazumu.

9.   Članice koje su notificirale sukladno sa stavkom 1. člankaom6. svoju namjeruda ne zadrže pravo primjene odredaba članka 6. smatraju, za potrebe ovogSporazuma da su tekstilne proizvode i odjeću integrirale u GATT 1994. Te sučlanice, prema tome, izuzete od obveze da se pridržavaju odredaba stavaka 6. do8. i 11.

10.   Ovaj Sporazum ne sprečava članicu koja je podnijela program o integraciji uskladu s člancima 6. ili 8. da integrira svoje proizvode u GATT 1994. i prijenego je to predviđeno tim programom. No, svaka takva integracija proizvoda stupana snagu s početkom ugovorne godine, a detalji se notificiraju TMB-u najmanjetri mjeseca unaprijed, kako bi se moglo obavijestiti sve druge članice.

11.   Programi integracije članica, u skladu sa stavkom 8., sa svim se detaljimanotificiraju TMB-u najmanje 12 mjeseci prije njihovog stupanja na snagu, te ihTMB šalje svim članicama.

12.   Osnovne razine ograničenja koje se odnose na preostale proizvode, navedene ustavku 8., razine su ograničenja iz stavka 1.

13.   Tijekom 1. faze ovog Sporazuma (od stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u douključivo 36. mjeseca njegovog važenja) razina svakog od ograničenja u skladu sbilatelarnim Sporazumima MFA, koji su na snazi u dvanaestomjesečnom razdobljuprije stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, povećava se godišnje kao i stoparasta utvrđena za pojedino ograničenje, uvećana za 16 %.

14.   Osim ako Vijeće za trgovinu robom ili Tijelo za rješavanje sporova neodluče drukčije u skladu sa stavkom 12. članka 8., razina svakog preostalogograničenja povećava se godišnje tijekom sljedećih faza ovog Sporazumanajmanje kako slijedi:

(a)

u 2. fazi (od 37. do uključivo 84. mjeseca važenja Sporazuma oWTO-u) za stopu rasta pojedinog ograničenja tijekom 1. faze,uvećanu za 25 %;

(b)

u 3. fazi (od 85. do uključivo 120. mjeseca važenja Sporazuma oWTO-u), za stopu rasta pojedinog ograničenja tijekom 2. faze,uvećanu za 27 %.

15.   Ovaj Sporazum ne sprečava članicu da ukine ograničenja koja primjenjuje uskladu s ovim člankom, što počinje vrijediti s početkom svake ugovorne godinetijekom prijelaznog razdoblja, ukoliko se to notificira članici-izvozniku kojese to tiče i TMB-u, najmanje tri mjeseca prije stupanja na snagu tog ukidanja.Razdoblje za prethodnu notifikaciju može se skratiti na 30 dana, uz suglasnostčlanice koja podliježe ograničenju. TMB takve notifikacije šalje svim članicama.Kod razmatranja ukidanja ograničenja kako je predviđeno ovim stavkom, članice okojima se radi uzimaju u obzir način na koji ostale članice postupaju sa sličnimizvozom.

16.   Odredbe o fleksibilnosti, tj. swing, i prijenosi (carryover i carry forward)koji se primjenjuju na sva ograničenja zadržana u skladu s ovim člankom, iste sukao i odredbe u bilateralnim Sporazumima MFA za dvanaestomjesečno razdoblje kojeprethodi stupanju na snagu Sporazuma o WTO-u. Na kombiniranu uporabu swing,carryover i carry forward ne primjenjuju se niti zadržavaju nikakva količinskaograničenja.

17.   Administrativni dogovori, koji se smatraju nužnima za provedbu bilo kojeodredbe ovog članka, ovise o dogovoru članica na koje se oni odnose. Takvim sedogovori notificiraju TMB-u.

18.   Što se tiče onih članica čiji je izvoz predmetom ograničenja na dan prijestupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, a čija ograničenja predstavljaju 1,2 % ilimanje ukupnog opsega ograničenja koje primjenjuju članice uvoznice od 31. prosinca 1991. i koje su notificirane sukladno sovim člankom, osigurava se znatno poboljšanje pristupa njihovim izvoznimproizvodima na dan stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u i za vrijeme važenja ovogSporazuma, time što se stope rasta navedene u stavcima 13. i 14. pomičuunaprijed za jednu fazu ili time što se međusobno dogovaraju najmanje isto takvepromjene u vezi s različitim kombinacijama osnovnih razina, rasta te odredbi ofleksibilnosti. Takvim se poboljšanja notificiraju TMB-u.

19.   U svakom slučaju, u periodu važenja ovog Sporazuma, a tijekom kojeg nekačlanica uvede zaštitnu mjeru u skladu s člankom XIX. GATT-a 1994. u pogledupojedinog proizvoda u razdoblju od jedne godine odmah nakon integracije ovogproizvoda u GATT 1994. u skladu s odredbama ovog članka, primjenjuju se odredbečlanka XIX., po tumačenju danom u Sporazumu o zaštitnim mjerama, osim kako jenavedeno u stavku 20.

20.   Kada se takva mjera primjenjuje uz korištenje necarinskih sredstava,članica uvoznica o kojoj se radi, primjenjuje mjeru na način naveden u stavku 2.točki (d) članka XIII. GATT-a 1994. na zahtjev svake članice izvoznice čiji jeizvoz takvih proizvoda bio pod tim ograničenjima po ovom Sporazumu u bilo kojemčasu u jednogodišnjem razdoblju koje je neposredno prethodilo uvođenju zaštitnemjere. Članica izvoznica o kojoj se radi primjenjuje takvu mjeru. Razina koja seprimjenjuje ne snižava relevantni izvoz ispod razine nedavnog reprezentativnograzdoblja, koje je obično prosječni izvoz članice na koju se odnosi u posljednjetri reprezentativne godine za koje postoje statistički podaci. Nadalje, kada sezaštitna mjera primjenjuje dulje od jedne godine, razina koja se primjenjujeprogresivno se liberalizira u jednakim vremenskim razmacima tijekom razdobljaprimjene. U takvim slučajevima, članica izvoznica o kojoj se radi ne izvršavasvoje pravo znatne suspenzije odgovarajućih koncesija ili drugih obveza u skladusa stavkom 3. točkom (a) članka XIX. GATT-a 1994.

21.   TMB neprestano prati provedbu ovog članka. Na zahtjev bilo koje članicerazmatra svako pojedino pitanje koje se odnosi na provedbu odredbi ovog članka.U roku od 30 dana daje odgovarajuće preporuke ili zaključkezainteresiranoj članici ili članicama, nakon što tim članicama upute poziv zasudjelovanje.

Članak 3.

1.   U roku od 60 dana od stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, članice koje idalje primjenjuju ograničenja (4) na tekstilne i odjevne proizvode (s izuzetkom ograničenja koja seprimjenjuju u skladu s MFA-om i na koje se odnose odredbe članka 2.), neovisno otome da li su u skladu s GATT-om 1994. ili nisu, (a) notificiraju ta ograničenjaTMB-u, ili (b) TMB-u šalju takve notifikacije koje su već podnijele nekom drugomtijelu WTO-a. Obavijesti bi trebale, kad god je to moguće, sadržavatiinformacije koje se odnose na sva opravdanja tih ograničenja sadržana u GATT-u1994., uključujući i odredbe GATT-a 1994. na kojima se temelje.

2.   Članice koje dalje primjenjuju ograničenja iz stavaka 1., osim onih kojasu opravdana nekom odredbom GATT-a 1994., ih:

(a)

ili usklađuju s GATT-om 1994. u roku od jedne godine nakonstupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, i notificiraju ovodjelovanje TMB-u;

(b)

ili postupno ukidaju, u skladu s programom od strane članicekoja primjenjuje ta ograničenja, te predočavaju TMB-u najkasniješest mjeseci nakon dana stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u.Program predviđa ukidanje svih ograničenja u fazama tijekomrazdoblja koje nije duže od trajanja ovog Sporazuma. TMB možedavati preporuke članici o kojoj se radi u vezi sprogramom.

3.   Za vrijeme trajanja ovog Sporazuma, članice šalju TMB-u, na znanje, svenotifikacije koje su ranije poslale bilo kojem tijelu WTO-a, a koje se odnose nabilo koja nova ograničenja ili izmjene postojećih ograničenja na tekstilnim iodjevnim proizvodima, ustanovljenim po bilo kojoj odredbi GATT-a 1994., u rokuod 60 dana od njihovog stupanja na snagu.

4.   Svaka članica može TMB-u na znanje dostaviti povratnu notifkaciju, u vezi sopravdanjem po GATT-u 1994., ili u vezi sa svim ograničenjima o kojima moždanije dana notifikacija u skladu s odredbama ovog članka. Djelovanja u vezi snotifikacijom svaka članica može poduzimati u skladu s mjerodavnim odredbamaGATT-a 1994. ili postupcima odgovarajućeg tijela WTO-a.

5.   TMB sve notifikacije koje primi u skladu s ovim člankom šalje na znanje svimčlanicama.

Članak 4.

1.   Ograničenja navedena u članku 2., i ona koja se primjenjuju u skladu sčlankom 6., izvršavaju članice izvoznice. Članice uvoznice nisu obvezneprihvatiti isporuke s kojima prelaze ograničenja notificirana u skladu s člankom2., ili ograničenja koja se primjenjuju u skladu s člankom 6.

2.   Članice su suglasne da uvođenje promjena, kao što su izmjene u praksi,pravilima, postupcima i kategorizaciji tekstilnih i odjevnih proizvoda, a štoobuhvaća i promjene koje se odnose na Harmonizirani sustav, u provedbu iliograničenja koja se notificiraju ili primjenjuju u skladu s ovim Sporazumom, nebi trebalo poremetiti: ravnotežu prava i obveza između članica na koje se oneodnose u skladu s ovim Sporazumom; niti nepovoljno utjecati na pravo pristupakoje neka članica ima; a ni ometati puno korištenje tog prava pristupa iliprekinuti trgovinu koja je u skladu s ovim Sporazumom.

3.   Ako se neki proizvod, koji predstavlja samo dio ograničenja, notificira zaintegraciju u skladu s odredbama članka 2., članice su suglasne da bilo kakvaizmjena razine tog ograničenja neće poremetiti ravnotežu prava i obveza izmeđučlanica o kojima se radi u skladu s ovim Sporazumom.

4.   Međutim, kada su promjene navedene u stavcima 2. i 3. nužne, članice susuglasne da članica koja te promjene predlaže izvijesti i, kad god je to moguće,pozove na konzultacije određenu članicu ili članice prije provedbe tih mjera, sciljem postizanja prihvatljivog rješenja u vezi s odgovarajućim i pravednimprilagođivanjem. Članice su nadalje suglasne da se, kada nije moguće provestikonzultacije prije provedbe, članica koja te promjene predlaže na zahtjevodređene članice, u roku od 60 dana, ako je to moguće, konzultira s konkretnimčlanicama s ciljem postizanja međusobno zadovoljavajućeg rješenja u vezi sodgovarajućim i pravednim prilagođivanjem. Ako se ne postigne međusobnozadovoljavajuće rješenje, svaka članica sudionica može proslijediti pitanjeTMB-u radi davanja preporuke, kako je definirano u članku 8. Ako TSB nije imaopriliku razmotriti spor u vezi s takvim promjenama koje su uvedene prijestupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, razmatra ga TMB u skladu s pravilima ipostupcima MFA koji se mogu primijeniti na ovakvo razmatranje.

Članak 5.

1.   Članice su suglasne da izbjegavanje obveza putem pretovara robe, promjenerute, lažne deklaracije mjesta ili zemlje podrijetla, i krivotvorenje službenihdokumenata, ometa provedbu ovog Sporazuma o integraciji tekstilnih i odjevnihproizvoda u GATT-u 1994. U skladu s time članice bi trebale donijeti potrebnezakonske odredbe i/ili administrativne postupke za poduzimanje mjera protivtakovog izbjegavanja obveza. Članice su također suglasne da će, sukladno snacionalnim zakonodavstvom i postupcima, u potpunosti surađivati kako bi sepokušali riješiti problemi koji proizlaze iz izbjegavanja propisa.

2.   U slučaju da bilo koja članica smatra da se izbjegavaju obveze iz ovogSporazuma putem pretovara robe, promjene rute, lažnim deklaracijama o zemlji ilimjestu podrijetla, ili krivotvorenjem službenih dokumenata, te da se mjere zarješavanje tih prekršaja ne poduzimaju ili da su neodgovarajuće, ta bi sečlanica trebala konzultirati s članicom ili članicama o kojima se radi s ciljemda se nađe međusobno zadovoljavajuće rješenje. Takve se konzultacije trebajuodržati odmah, te u roku od 30 dana ako je to moguće. Ako se ne postignemeđusobno zadovoljavajuće rješenje, bilo koja određena članica može proslijeditipitanje TMB-u radi preporuka.

3.   Članice su suglasne da poduzmu potrebne radnje, sukladno sa svojimnacionalnim zakonodavstvom i postupcima, kako bi spriječile, istražile, i gdjeje to potrebno, poduzele zakonske i/ili upravne radnje protiv prakseizbjegavanja obveza na svom državnom području. Članice su suglasne da upotpunosti surađuju, sukladno sa svojim nacionalnim zakonodavstvom i postupcima,u slučajevima izbjegavanja ili navodnog izbjegavanja ovog Sporazuma, kako bi seutvrdile relevantne činjenice u mjestima uvoza, izvoza te pretovara, kad se otome radi. Dogovoreno je da takva suradnja, sukladno s nacionalnimzakonodavstvom i postupcima, uključuje istragu slučajeva izbjegavanja obvezakojima se povećava ograničeni uvoz u članice koje primjenjuju takva ograničenja;razmjenu dokumenata, dopisa, izvješća i drugih relevantnih informacija u mjeri ukojoj je to moguće; te omogućavanje posjeta i kontakta u pogonima, na zahtjev odslučaja do slučaja. Članice trebaju nastojati razjasniti okolnosti svih takvihslučajeva izbjegavanja obveza ili navodnog izbjegavanja obveza, uključujući iuloge neposrednih izvoznika i uvoznika.

4.   Kada, kao rezultat istrage, postoji dovoljan dokaz da je došlo doizbjegavanja obveza (npr. kada ima dokaza o zemlji ili mjestu podrijetla, te ookolnostima izbjegavanja), članice se slažu da bi trebalo poduzeti odgovarajućadjelovanja, u onoj mjeri u kojoj je to potrebno, da se pokuša riješiti problem.Ta djelovanja mogu obuhvaćati zabranu ulaska robe, ili, ako je roba već uvezena,obraćajući dužnu pažnju na stvarne okolnosti i uključenost zemlje ili mjestastvarnog podrijetla, prilagodbu naplata na razine ograničenja koje odgovarastvarnoj zemlji ili mjestu podrijetla. Također, ondje gdje postoji dovoljnodokaza o umiješanosti državnih područja članica kroz koje su robe pretovarene,takva djelovanja mogu obuhvaćati uvođenje ograničenja prema takvim članicama.Svako takvo djelovanje, kao i vrijeme i opseg u kojem se poduzima, može sepoduzeti nakon konzultacija čiji je cilj da se postigne međusobnozadovoljavajuće rješenje za konkretne članice, te se one uz potpuno obrazloženjenotificiraju TMB-u. Konkretne članice mogu se tijekom konzultacija dogovoriti oprimjeni drugih rješenja. Svaki takav dogovor također se notificira TMB-u, i onmože tim članicama dati preporuke koje smatra svrsishodnima. Ako se ne postignemeđusobno zadovoljavajuće rješenje, bilo koja pogođena članica može proslijeditipitanje TMB-u koji ga odmah razmatra i daje preporuke.

5.   Članice su svjesne da se u nekim slučajevima izbjegavanja obveza može raditio pošiljkama koje su u provozu kroz zemlje ili mjesta, a da nije došlo dopromjena u tim pošiljkama u mjestima provoza. One su svjesne da se u takvimmjestima provoza ne može obavljati nadzor nad takvim pošiljkama.

6.   Članice su suglasne da lažne deklaracije o sadržaju vlakana, količini, opisuili klasifikaciji robe također narušavaju postizanje cilja ovog Sporazuma. Ondjegdje postoje dokazi da je izdana lažna deklaracija u svrhu izbjegavanja obveza,članice su suglasne da bi protiv umiješanih izvoznika ili uvoznika trebalopoduzeti odgovarajuće mjere, sukladno s domaćim zakonima i postupcima. Ako bilokoja članica smatra da se izbjegavaju obveze iz ovog Sporazuma takvom lažnomdeklaracijom i da se ne poduzimaju nikakve administrativne mjere za rješavanjei/ili poduzimanje djelovanja protiv takvog izbjegavanja obveza, ili da su tadjelovanja neodgovarajuća, ta bi se članica trebala odmah konzultirati sumiješanom članicom s ciljem iznalaženja međusobno zadovoljavajućeg rješenja.Ako se takvo rješenje ne nađe, svaka umiješana članica može ovo pitanje uputitiTMB-u, koje daje svoju preporuku. Ova odredba nema za svrhu sprečavanje članicau tehničkim prilagodbama kada dođe do nenamjernih grešaka udeklaracijama.

Članak 6.

1.   Članice priznaju da tijekom prijelaznog razdoblja može biti potrebnaprimjena posebnih prijelaznih zaštitnih mehanizama (u tekstu ovog Sporazuma„prijelaznazaštita”).Prijelaznu zaštitu može primijeniti svaka članica na proizvodenavedene u Prilogu, osim onih koji se integriraju u GATT 1994. po odredbamačlanka 2. Članice koje ne primjenjuju ograničenja prema članku 2. notificirajuTMB-u u roku od 60 dana od stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u žele li ili nezadržati pravo da i dalje primjenjuju odredbe ovog članka. Članice koji nisuprihvatile Protokole kojima se proširuje MFA iz 1986. takvu notifikaciju podnoseu roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u. Prijelaznu zaštitutrebalo bi primjenjivati što je manje moguće, u skladu s odredbama ovog članka istvarne provedbe postupka integracije po ovom Sporazumu.

2.   Zaštitne se mjere mogu poduzeti u skladu s ovim člankom kada je, na osnovinalaza članice (5), dokazano da se neki proizvod uvozi na njezino državno područje u takopovećanim količinama da to uzrokuje ozbiljnu štetu ili stvarnu prijetnjunastanka takve štete domaćoj industriji koja proizvodi slične i/ili izravnokonkurentne proizvode. Ozbiljna šteta ili stvarna prijetnja nastanka takve štetemora dokazano biti uzrokovana takvim povećanim količinama u ukupnom uvozu togproizvoda, a ne drugim čimbenicima kao što su tehnološke promjene ili promjeneukusa potrošača.

3.   Pri utvrđivanju znatne štete ili stvarne opasnosti nastanka takve štete,kako je navedeno u stavku 2., članica ispituje kako uvoz tih proizvoda djelujena stanje u toj industriji, na način kako on utječe na promjene relevantnihekonomskih varijabli kao što su proizvodnja, produktivnost, iskorištenjekapaciteta, zalihe, udio na tržištu, izvoz, plaće, zaposlenost, domaće cijene,profit i ulaganja, ali nijedna od njih sama ili u kombinaciji s drugimčimbenicima, ne mora nužno biti najvažnija u donošenju odluke.

4.   Svaka mjera uvedena sukladno s odredbama ovog članka primjenjuje se na svakučlanicu pojedinačno. Članica ili članice kojima se pripisuje znatna šteta ilistvarna opasnost nastanka takve štete, iz stavaka 2. i 3., utvrđuju na temeljunaglog i značajnog povećanja uvoza, stvarnog ili predstojećeg (6), iz te članice ili članica pojedinačno, te na temelju razine uvozauspoređene s uvozom iz drugih izvora, udjela na tržištu, te uvoznih i domaćihcijena u odgovarajućoj fazi komercijalne transakcije; ali nijedan od tihčimbenika, sam ili u kombinaciji s drugim čimbenicima, ne mora nužno bitipresudan u donošenju odluke. Takve se zaštitne mjere ne primjenjuju na izvoznikeiz bilo koje članice čiji je izvoz tog proizvoda već pod ograničenjem na temeljuovog Sporazuma.

5.   Rok važenja nalaza o znatnoj šteti ili stvarne prijetnje nastajanja znatneštete u svrhu uvođenja zaštitnih mjera ne smije biti duži od 90 dana od danaprve obavijesti, kako je navedeno u stavku 7.

6.   Pri primjeni prijelazne zaštite posebnu pažnju treba posvetiti očuvanjuinteresa članica izvoznica, kako je niže navedeno:

(a)

najmanje razvijene zemlje članice dobivaju znatno povoljnijipoložaj nego ostale skupine članica koje se spominju u ovomstavku, po mogućnosti u svim dijelovima, no u najmanju ruku uopćim uvjetima;

(b)

članice čiji je ukupni obujam izvoza tekstila i odjeće malen uusporedbi s ukupnim izvozom ostalih članica i na koje otpadasamo mali postotak ukupnog uvoza tog proizvoda u članicuuvoznicu, dobivaju povlašteniji tretman u utvrđivanju ekonomskihuvjeta navedenih u stavcima 8., 13., i 14. Za te dobavljačeuzima se u obzir, u skladu sa stavcima 2. i 3. članka 1., budućipotencijali za razvoj njihove trgovine i potrebe da se dopustiuvoz iz njih u količinama koje su komercijalne;

(c)

u vezi s vunenim proizvodima iz članica zemalja u razvoju kojesu proizvođači vune, čije gospodarstvo i trgovina tekstilom iodjećom ovise o sektoru vune, čiji se ukupni izvoz tekstila iodjeće sastoji gotovo isključivo od vunenih proizvoda, i čiji jeobujam tekstilne i odjevne industrije relativno malen natržištima članica uvoznica, posvećuje se posebna pozornostizvoznim potrebama takvih članica kod određivanja kvota, stoperasta i fleksibilnosti;

(d)

povlašteniji tretman dodjeljuje se i ponovnom uvozu tekstilnihi odjevnih proizvoda koje je članica izvezla udrugu članicu radi obrade i ponovnog uvoza, u skladu sa zakonimai praksom članice uvoznice, s time da podliježe odgovarajućimpostupcima nadzora i izdavanja potvrda, pri uvozu takvihproizvoda iz članice kojoj ovaj vid trgovine predstavlja znatnidio njezinog ukupnog izvoza tekstila i odjeće.

7.   Članica koja predlaže poduzimanje zaštitnih mjera traži konzultacije sčlanicom ili članicama koje bi bile pogođene takvom mjerom. Zahtjev zakonzultacije popraćen je specifičnim i relevantnim činjenicama, posebno u vezis: a) čimbenicima, spomenutim u stavku 3., na temelju kojih članica koja uvoditu mjeru utvrđuje postojanje znatne štete ili opasnost nastajanja takve štete,b) čimbenicima, spomenutim u stavku 4., na temelju kojih ona predlaže uvođenjezaštitnih mjera prema članici ili članicama o kojima se radi. U vezi sazahtjevima podnesenim sukladno s ovim stavkom, informacije se u najvećoj mogućojmjeri odnose na prepoznatljive segmente proizvodnje i na referentno razdobljenavedeno u stavku 8. Članica koji uvodi tu mjeru također naznačuje razinu dokoje ograničava uvoz proizvoda iz članice ili članica o kojima se radi; tarazina nije niža od razine navedene u stavku 8. Članica koja traži konzultacijeistovremeno predsjedniku TMB-a upućuje zahtjev za konzultacije, uključujući sverelevantne podatke navedene u stavcima 3. i 4., zajedno s predloženom razinomograničenja. Predsjednik izvještava članice TMB-a o zahtjevu za konzultacije, snaznakom koja ih članica traži, o kojem je proizvodu riječ i koja je članicaprimila zahtjev. Članica ili članice o kojima se radi odgovaraju na taj zahtjevodmah i konzultacije se održavaju bez odgađanja, te u pravilu dovršavaju u rokuod 60 dana od dana kad je zahtjev zaprimljen.

8.   Ako se u konzultacijama postigne međusobni dogovor o potrebi ograničenjaizvoza određenog proizvoda iz članice ili članica o kojima se radi, razina togograničenja utvrđuje se tako da ne bude niža od stvarne razine izvoza ili uvozaiz članice o kojoj se radi tijekom dvanaestomjesečnog razdoblja koje završavadva mjeseca prije onog mjeseca u kojem je podnesen zahtjev zakonzultacije.

9.   Detalji o dogovorenoj mjeri ograničenja dostavljaju se TMB-u u roku od 60dana od dana postizanja dogovora. TMB određuje da li je dogovor opravdansukladno s odredbama ovog članka. Kako bi se to utvrdilo, TMB-u se stavljaju naraspolaganje činjenični podatci koje je dobio Predsjedavajući TMB-a, navedeni ustavku 7., kao i sve druge relevantne informacije koje su dostavile članice okojima se radi. TMB može dati preporuke članicama kojih se to tiče, koje smatraprikladnima.

10.   Ako, međutim, po isteku roka od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva zakonzultacije, nije postignut dogovor između članica, članica koja je željelapoduzeti zaštitne mjere može primijeniti ograničenje s datumom uvoza ili datumomizvoza, u skladu s odredbama ovog članka, u roku od 30 dana po istekušezdesetodnevnog roka za konzultacije, te istovremeno predmet proslijeditiTMB-u. Svaka od članica može proslijediti predmet TMB-u i prije isteka roka od60 dana. U svakom slučaju, TMB odmah ispituje predmet, što uključuje utvrđivanjeznatne štete, ili stvarnu prijetnju nastanka iste, te njenih uzroka i daječlanicama odgovarajuće preporuke u roku od 30 dana. Kako bi provelo toispitivanje, TMB ima na raspolaganju činjenične podatke dostavljene predsjednikuTMB-a spomenute u stavku 7., kao i sve druge relevantne informacije koji mudostavljaju članice o kojima se radi.

11.   U krajnje neuobičajenim i kriznim okolnostima, kada bi odgađanje prouzročiloštetu koju bi bilo teško ispraviti, može se privremeno poduzeti djelovanje izstavka 10. pod uvjetom da se zahtjev za konzultacije i notifikacija TMB-upodnesu u roku koji najdulje iznosi pet radnih dana nakon poduzimanja radnji.Ukoliko konzultacije ne rezultiraju dogovorom, TMB-u se notificiraju rezultatisavjetovanja, ali u svakom slučaju najkasnije u roku od 60 dana od dana kad suradnje poduzete. TMB odmah ispituje predmet i daje odgovarajuće preporukečlanicama u roku od 30 dana. U slučaju da savjetovanja završe dogovorom, članicenotificiraju TMB-u zaključak, najkasnije u roku od 90 dana od dana poduzimanjaradnji. TMB može članicama o kojima se radi dati preporuke koje smatrasvrsishodnima.

12.   Članica može i dalje primjenjivati mjere uvedene sukladno s odredbama ovogčlanka: a) u trajanju od tri godine, bez produženja, ili b) dok se proizvodintegrira u GATT 1994., tj. do onog od ta dva roka koji se prvi ispuni.

13.   U slučaju da mjera ograničenja ostane na snazi tijekom razdoblja dužeg odjedne godine, razina tijekom sljedećih godina je razina koja je određena za prvugodinu, uvećana za stopu rasta koja iznosi najmanje 6 % godišnje, osim ako drugorješenje nije podneseno TMB-u s obrazloženjem. Razina ograničenja za tajproizvod može se prekoračiti u bilo kojoj od dvije sljedeće godine bilo pomoćucarry forward i/ili carryover u iznosu od 10 %, od tog najviše 5 % carryforward. Nema nikakvih količinskih ograničenja na kombiniranu uporabu carryover,carry forward i odredbe stavka 14.

14.   Kada članica primjenjuje ograničenje u skladu s ovim člankom na više odjednog proizvoda iz druge članice, za svaki od tih proizvodadogovorena razina ograničenja, sukladno s odredbama ovog članka, može biti višaza 7 %, ako ukupni izvoz koji podliježe ograničenju ne prelazi zbroj svih razinaza sve proizvode pod ograničenjima u skladu s ovim člankom, na temeljudogovorenih zajedničkih jedinica. U slučaju kada se razdoblja primjeneograničenja na te proizvode ne poklapaju, odredba vrijedi za svako razdoblje ukojem se preklapaju po načelu pro rata.

15.   Ako se zaštitna mjera primjenjuje u skladu s ovim člankom na proizvodkoji je prije bio ograničen u skladu s MFA tijekom dvanaestomjesečnograzdoblja koje je prethodilo stupanju na snagu Sporazuma o WTO-u, ili uskladu s odredbama članaka 2. ili 6., razina novog ograničenja je razinaodređena u stavku 8., osim ako novo ograničenje ne stupa na snagu u roku odjedne godine:

(a)

od dana notifikacije iz stavka 15. članka 2., za uklanjanjeprethodnog ograničenja; ili

(b)

od dana kad je uklonjeno prethodno ograničenje koje seprimjenjivalo u skladu s ovim člankom ili s MFA-om,

a u tom slučaju ta razina nije niža od više od ovih dviju razina: i.razina ograničenja u zadnjem dvanaestomjesečnom razdoblju tijekom kojeg jeproizvod bio pod ograničenjem, ili ii. razina ograničenja prema odredbamastavka 8.

16.   Kad članica koja ne primjenjuje ograničenja u skladu s člankom 2. odlučiprimijeniti ograničenje sukladno s odredbama ovog članka, ona mora poduzetiodgovarajuće pripreme koje: (a) uzimaju u obzir čimbenike kao što su utvrđenatarifna klasifikacija i količinske jedinice utemeljene na uobičajenojkomercijalnoj praksi pri izvoznim i uvoznim transakcijama, kako u vezi sasastavom vlakana, tako i u vezi s natjecanjem za isti dio domaćeg tržišta, i (b)izbjegavaju pretjeranu kategorizaciju. Zahtjev za konzultacijama iz stavka 7.ili 11. mora sadržavati potpune informacije o takvim pripremama.

Članak 7.

1.   Kao dio procesa integracije i u vezi s posebnim obvezama koje su preuzelečlanice na temelju Urugvajske runde, sve članice poduzimaju potrebne radnjekako bi se poštovala pravila i discipline GATT-a 1994. u svrhe:

(a)

postizanja boljeg pristupa tržištima tekstilnih i odjevnihpredmeta putem mjera kao što su smanjenje i vezivanje carina,smanjenje ili uklanjanje necarinskih prepreka, te ubrzanjecarinskih i administrativnih postupaka, te postupaka kodizdavanja dozvola;

(b)

osiguravanja provođenja politika koje se odnose na poštene ijednake trgovinske uvjete u vezi s tekstilom i odjećom napodručju kao što su pravila i postupci dampinga i antidampinga,subvencija i kompenzacijskih mjera, te zaštite pravaintelektualnog vlasništva;

(c)

izbjegavanja diskriminacije pri uvozu u sektoru tekstila iodjeće kod poduzimanja mjera opće trgovinske politike.

Takve radnje ne utječu na prava i obveze članica koje proizlaze iz GATT-a1994.

2.   Članice notificiraju TMB-u radnje navedene u stavku 1. koje utječu naprovedbu ovog Sporazuma. U mjeri u kojoj su notificirana ostalim tijelima WTO-a,sažetak s pozivom na izvornu notifikaciju dovoljan je da bi se ispunili zahtjeviiz ovog stavka. Svaka članica može TMB-u dostaviti povratnunotifikaciju.

3.   Kada bilo koja članica smatra da druga članica nije poduzela radnje navedeneu stavku 1. i da je poremećena ravnoteža između prava i obveza sukladno s ovimSporazumom, ta članica može iznijeti problem pred relevantnim tijelima WTO-a, teizvijestiti TMB. Bilo koji naknadni nalazi ili zaključci tih tijela, sastavni sudio općeg izvješća TMB-a.

Članak 8.

1.   Osniva se Središnjica za nadzor tekstila („TMB”) za nadzor provedbe ovog Sporazuma i ispitivanje svihmjera poduzetih sukladno s ovim Sporazumom, kao i da li su one u skladu saSporazumom, te za poduzimanje djelovanja koje se od njega zahtijevaju ovimSporazumom. TMB čine predsjednik i 10 članova. Izbor njegovih članova jeuravnotežen i uzima u obzir raznolikost članova. U odgovarajućim vremenskimrazdobljima članovi se rotiraju. Članove imenuju članice koje određuje Vijeće zatrgovinu robom; oni svoju dužnost obavljaju osobno.

2.   TMB razrađuje svoje vlastite postupke za rad. Podrazumijeva se, međutim dakonsenzus u TMB-u ne zahtijeva pristanak članova koje su imenovale one članicekoje su umiješane u nerazriješeni spor koji TMB razmatra.

3.   TMB se smatra stalnim tijelom, a sastaje se po potrebi kako bi obavljalofunkcije koje su mu dodijeljene ovim Sporazumom. Oslanja se nanotifikacije i informacije koje mu dostavljaju članice u skladu s relevantnimčlancima ovog Sporazuma, te na dodatne informacije ili potrebne pojedinosti koječlanice mogu poslati ili koje TMB od njih može tražiti. Ono se također možeoslanjati na notifikacije koje primaju druga tijela WTO-a i izvješća tih tijela,te na sve druge izvore, koje smatra prikladnima.

4.   Članice jedna drugoj omogućavaju konzultacije u vezi sa svim pitanjima kojaimaju utjecaja na provedbu ovog Sporazuma.

5.   U slučajevima kada se ne postigne dogovorno rješenje u bilateralnimkonzultacijama predviđenim ovim Sporazumom, TMB, na zahtjev bilo koje odčlanica, te nakon iscrpnog i hitnog razmatranja pitanja, članicama o kojima seradi daje preporuke.

6.   Na zahtjev bilo koje članice, TMB odmah razmatra svako pitanje koje tačlanica smatra štetnim za njene interese sukladno s ovim Sporazumom, a pri čemukonzultacije između njega i članice ili članica o kojima se radi nisu uspjelepostići zajedničko zadovoljavajuće rješenje. TMB može dati svoje primjedbe kojesmatra prikladnima članicama o tim pitanjima i za potrebe nadzora predviđenestavkom 11.

7.   Prije donošenja svoje preporuke ili primjedbe, TMB poziva na sudjelovanje ičlanice koje bi mogle biti izravno zahvaćene tim pitanjem.

8.   Kad je pozvan da dade preporuke ili nalaze, TMB to i ini, po mogućnosti uroku od 30 dana, osim ako se ovim Sporazumom ne predviđa drukčiji rok. Sve takvepreporuke i nalazi dostavljaju se članicama kojih se izravno tiču. Sve takvepreporuke i nalazi također se upućuju Vijeću za trgovinu robom naznanje.

9.   Članice nastoje u potpunosti prihvatiti preporuke TMB-a, koji obavljaodgovarajući nadzor primjene svojih preporuka.

10.   Ako članica smatra da nije u stanju postupiti u skladu s preporukama TMB-a,izvještava TMB o razlozima za to najkasnije mjesec dana nakon primitka tihpreporuka. Nakon detaljnog razmatranja predočenih razloga, TMB daje odgovarajućedodatne preporuke. Ako i nakon tih dodatnih preporuka pitanje ostanenerazriješeno, članica može pitanje iznijeti pred Tijelo za rješavanje sporova,te se pozvati na stavak 2. članka XXIII. GATT-a 1994. i na mjerodavne odredbeDogovora o rješavanju sporova.

11.   U svrhu nadzora provedbe ovog Sporazuma, Vijeće za trgovinu robom provodisveobuhvatnu reviziju prije završetka svake faze procesa integracije. Da biolakšao reviziju, TMB najmanje pet mjeseci prije kraja svake faze Vijeću zatrgovinu robom upućuje detaljni izvještaj o provedbi ovog Sporazuma u fazi kojase razmatra, a posebno u pitanjima koja se tiču procesa integracije, primjenemehanizama privremene zaštite te primjene pravila i disciplina GATT-a 1994.,definiranih u člancima 2., 3., 6. i 7. Detaljni izvještaj TMB-a može sadržavatii sve preporuke koje TMB smatra prikladnim, a upućene su Vijeću za trgovinurobom.

12.   Radi revizije, Vijeće za trgovinu robom konsenzusom donosi odluke kojesmatra prikladnim kako se ne bi narušila ravnoteža prava i obveza sadržana uovom Sporazumu. Kako bi se riješili sporovi koji mogu nastati u vezi s pitanjimaspomenutim u članku 7., Tijelo za rješavanje sporova može odobriti, a nedovodeći time u pitanje konačni datum predviđen člankom 9., prilagodbu stavka14. članka 2 u fazi koja slijedi nakon revizije, u pogledu svake članice za kojuse utvrdi da ne poštuje svoje obveze sukladno s ovim Sporazumu.

Članak 9.

Ovaj Sporazum i sva ograničenja u skladu s njim prestaju važiti 121. mjesec odstupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, s kojim datumom se sektor tekstila i odjeće upotpunosti integrira u GATT 1994. Ovaj Sporazum se ne produljuje.


(1)  U mjeri u kojoj je to moguće, izvoz iz najmanje razvijenih članica imakoristi od ove odredbe.

(2)  Izraz „Sporazumnagodina”definira se kao 12-mjesečno razdoblje koje počinje danom stupanja nasnagu Sporazuma o WTO-u i daljnji 12-mjesečni intervali.

(3)  Odgovarajuće odredbe GATT-a 1994. ne obuhvaćaju članak XIX. u pogleduproizvoda koji još nisu uključeni u GATT 1994. osim kako je posebnoodređeno u stavku 3. dodatka.

(4)  Ograničenja se odnose na sva jednostrana količinska ograničenja,bilateralne aranžmane i druge mjere koje imaju sličan učinak.

(5)  Carinska unija može primijeniti zaštitnu mjeru bilo kao jedinstvenujedinicu ili u ime zemlje članice. Kada carinska unija primijenizaštitnu mjeru kao jedinstveni entitet, svi uvjeti za utvrđivanje znatneštete ili prijetnje nastajanja takve štete prema ovom Sporazumu morajubiti utemeljeni na uvjetima koji postoje u carinskoj uniji kao cjelini.Kad se zaštitna mjera primjenjuje u ime zemlje članice, svi uvjeti zautvrđivanje znatne štete ili stvarne prijetnje nastajanja takve štetemoraju biti utemeljeni na uvjetima koji postoje u toj zemlji članici, amjera se provodi samo u toj zemlji članici.

(6)  Takvo predstojeće povećanje mora biti mjerljivo i njegovo se postojanjeneće utvrditi na temelju navoda, pretpostavki ili samo mogućnosti, kojiprimjerice proizlaze iz činjenice da u članicama izvodnicama postojeproizvodni kapaciteti.


DODATAK

POPIS PROIZVODA NA KOJE SE ODNOSI OVAJ SPORAZUM

1.

Ovaj dodatak sadrži popis tekstilnih i odjevnih proizvoda označenihbrojevima Harmoniziranog sustava naziva i brojčanog označavanja robe (HS) narazini od šest znamenki.

2.

Radnje u skladu s odredbama o zaštitnim mjerama iz članka 6. poduzimaju seprema određenim tekstilnim i odjevnim predmetima, a ne na temelju stavkiHS-a kao takvih.

3.

Radnje u skladu s odredbama o zaštitnim mjerama iz članka 6. ovog Sporazumane primjenjuju se na:

(a)

izvoz članice zemlje u razvoju rukom tkanih materijalaproizvedenih u kućnoj radinosti ili rukotvorina iz kućneradinosti izrađenih iz takvih rukom tkanih materijala ilitradicionalnih ručno izrađenih folklornih tekstilnih iodjevnih proizvoda, ako takvi proizvodi imaju odgovarajućepotvrde u skladu s dogovorima postignutim među članicamakojih se to tiče;

(b)

tekstilne proizvode kojima se trguje kroz povijest, akojima se međunarodno trgovalo u komercijalnim količinamaprije 1982. kao što su torbe, vreće, podloge za sagove,užad, prtljaga, otirači, prostirke i sagovi, obično izrađeneod vlakana kao što su juta, kokosovo vlakno, sisal, manilskakonoplja i razne vrste agava;

(c)

proizvode od čiste svile.

Na takve se proizvode primjenjuju odredbe članka XIX. GATT-a 1994. prematumačenju danom u Sporazumu o zaštitnim mjerama.

Proizvodi unutar dijela XI. (tekstil i tekstilni proizvodi) harmoniziranogopisa roba i zajedničke nomenklature (HS)

HS broj

Opis proizvoda

Pgl 50

Svila:

5004 00

Svilena pređa (osim pređe od svilenih otpadaka), nepripremljena upakiranja za pojedinačnu prodaju

5005 00

Pređa od svilenih otpadaka, nepripremljena u pakiranja zapojedinačnu prodaju

5006 00

Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka, pripremljena upakiranja za pojedinačnu prodaju; svileni katgut

5007 10

Tkanine od buret-svile

5007 20

Ostale tkanine koje po masi, sadrže 85 % ili više svile iliotpadaka svile, osim buret-svile

5007 90

Tkanine od svile, ostalo

Pgl 51

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka, pređa itkanine od konjske dlake

5105 10

Grebenana vuna

5105 21

Češljana vuna u rasutom stanju - u pramenovima („open tops”)

5105 29

Vuneni tops i ostala češljana vuna, osim češljane vune upramenovima

5105 30

Fina životinjska dlaka, grebenana ili češljana

5106 10

Pređa od grebenane vune, >/= 85 % udjela vune u ukupnoj težini,nije namijenjeno maloprodaji

5106 20

Pređa od grebenane vune, < 85 % udjela vune u ukupnoj težini,nije namijenjeno maloprodaji

5107 10

Pređa od grebenane vune, >/= 85 % udjela vune u ukupnoj težini,nije namijenjeno maloprodaji

5107 20

Pređa od češljane vune, < 85 % udjela vune u ukupnoj težini,nije namijenjeno maloprodaji

5108 10

Pređa od grebenane obrađene životinjske dlake, nije namijenjenomaloprodaji

5108 20

Pređa od češljane životinjske dlake, nije namijenjenomaloprodaji

5109 10

Pređa od vune ili obrađene životinjske dlake, >/= 85 % takvihvlakana u ukupnoj težini, namijenjeno maloprodaji

5109 90

Pređa od vune ili obrađene životinjske dlake, < 85 % takvihvlakana u ukupnoj težini, namijenjeno maloprodaji

5110 00

Pređa od sirove životinjske dlake ili konjske dlake

5111 11

Tkanine od grebenane vune ili obrađene životinjske dlake, >/=85% u ukupnoj težini, </= 300 g/m2

5111 19

Tkanine od grebenane vune ili obrađene životinjske dlake, >/=85% u ukupnoj težini, > 300g/m2

5111 20

Tkanine od grebenane vune ili obrađene životinjske dlake, >/=85% u ukupnoj težini, miješano s umjetnim vlaknima

5111 30

Tkanine od grebenane vune ili obrađene životinjske dlake, >/=85 % u ukupnoj težini, miješano s umjetnim vlaknima

5111 90

Tkanine od grebenane vune ili obrađene životinjske dlake, >/85% u ukupnoj težini, ostalo

5112 11

Tkanine od grebenane vune ili obrađene životinjske dlake, >/=85 % u ukupnoj težini, </= 200g/m2

5112 19

Tkanine od grebenane vune ili obrađene životinjske dlake, >/=85 % u ukupnoj težini, > 200 g/m2

5112 20

Tkanine od grebenane vune ili obrađene životinjske dlake, < 85% u ukupnoj težini, miješano s umjetnim vlaknima

5112 30

Tkanine od grebenane vune ili obrađene životinjske dlake, < 85% u ukupnoj težini, miješano s umjetnim vlaknima

5112 90

Tkanine od grebenane vune ili obrađene životinjske dlake, < 85%, ostalo

5113 00

Tkanine od neobrađene životinjske dlake ili konjske dlake

Pgl 52

Pamuk

5204 11

Pamučni konac za šivanje, >/= 85 % pamuka u ukupnoj težini,nije namijenjeno maloprodaji

5204 19

Pamučni konac za šivanje, < 85 % pamuka u ukupnoj težini, nijenamijenjeno maloprodaji

5204 20

Pamučni konac za šivanje, namijenjeno maloprodaji

5205 11

Pamučna pređa, >/= 85 %, jednonitna, nečešljano, >/=714.29dtex, nije namijenjeno prodaji

5205 12

Pamučna pređa, >/= 85 %, jednonitna, nečešljano, 714.29>dtex>/= 232.56, nije namijenjeno prodaji

5205 13

Pamučna pređa, >/= 85 %, jednonitna, nečešljano,232.56>dtex>/=192.31, nije namijenjeno prodaji.

5205 14

Pamučna pređa, >/= 85 %, jednonitna, nečešljano, 192.31>dtex>/=125, nije namijenjeno prodaji

5205 15

Pamučna pređa, >/=85 %, jednonitna, nečešljano, < 125dtxnije namijenjeno prodaji

5205 21

Pamučna pređa, >/= 85 %, jednonitna, češljano, >/= 714.29,nije namijenjeno prodaji

5205 22

Pamučna pređa, >/=85 %, jednonitna, češljano,714.29>dtex>/=232.56, nije namijenjeno prodaji

5205 23

Pamučna pređa, >/= 85 %, jednonitna, češljano, 232.56, > dtx>/= 192.31, nije namijenjeno prodaji

5205 24

Pamučna pređa, >/=85 %, jednonitna, češljano, 192.31>dtex>/=125, nije namijenjeno prodaji

5205 25

Pamučna pređa, >/= 85 %, jednonitna, češljano, < 125 dtex,nije namijenjeno maloprodaji

5205 31

Pamučna pređa, >/= 85 % višenitna, nečešljano, >/= 714.29dtex, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5205 32

Pamučna pređa, >/= 85 %, višenitna, nečešljano,714.29>dtex>/= 232.56, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5205 33

Pamučna pređa, >/= 85 %, višenitna, nečešljano,232.56>dtex>/= 192.31, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5205 34

Pamučna pređa, >/= 85 %, višenitna, nečešljano, 192.31 >dtex>/= 125, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5205 35

Pamučna pređa, >/= 85 %, višenitna, nečešljano, < 125 dtex,nije namijenjeno prodaji, ostalo

5205 41

Pamučna pređa, >/= 85 %, višenitna, češljano, >/= 714.29dtex, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5205 42

Pamučna pređa, >/= 85 %, višenitna, češljano,714.29>dtex>/=232.56, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5205 43

Pamučna pređa, >/= 85 %, višenitna, češljano,232.56>dtex>/=192.31, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5205 44

Pamučna pređa, >/=85 %, višenitna, češljano,192.31>dtex>/=125, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5205 45

Pamučna pređa, >/=85 %, višenitna, češljano, < 125 dtex,nije namijenjeno prodaji, ostalo

5206 11

Pamučna pređa, < 85 %, jednonitna, nečešljano, >/=714.29,nije namijenjeno prodaji, ostalo

5206 12

Pamučna pređa, < 85 %, jednonitna, nečešljano,714.29>dtex>/= 232.56, nije namijenjeno prodaji

5206 13

Pamučna pređa, < 85 % jednonitna, nečešljano,232.56>dtex>/=192.31, nije namijenjeno prodaji

5206 14

Pamučna pređa, < 85 % jednonitna, nečešljano,192.31>dtex>/= 125, nije namijenjeno prodaji

5206 15

Pamučna pređa, < 85 %, jednonitna, nečešljano, < 125 dtex,nije namijenjeno maloprodaji

5206 21

Pamučna pređa, < 85 %, jednonitna, češljano, >/= 714.29dtex, nije namijenjeno prodaji

5206 22

Pamučna pređa, < 85 %, jednonitna, češljano,714.29>dtex>/= 232.56, nije namijenjeno prodaji

5206 23

Pamučna pređa, < 85 %, jednonitna, češljano,232.56>dtex>/= 192.31, nije namijenjeno prodaji

5206 24

Pamučna pređa, < 85 %, jednonitna, češljano,192.31.>dtex>/=125, nije namijenjeno prodaji

5206 25

Pamučna pređa, < 85 %, jednonitna, češljano, < 125 dtex,nije namijenjeno maloprodaji

5206 31

Pamučna pređa, < 85 % višenitna, nečešljano, >/= 714.29,nije namijenjeno prodaji, ostalo

5206 32

Pamučna pređa, < 85 %, višenitna, nečešljano,714.29>dtex>/= 232.56, nije namijenjeno prodaji, ostao

5206 33

Pamučna pređa, < 85 %, višenitna, nečešljano, 232.56 >dtex>/=192.31, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5206 34

Pamučna pređa, < 85 %, višenitna, nečešljano192.31>dtex>/= 125, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5206 35

Pamučna pređa, < 85 %, višenitna, nečešljano, < 125 dtex,nije namijenjeno prodaji, ostalo

5206 41

Pamučna pređa, < 85 %, višenitna, češljano, >/=714. 29, nijenamijenjeno prodaji, ostalo

5206 42

Pamučna pređa, < 85 %, višenitna, češljano, 714.29>dtex>/= 232.56, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5206 43

Pamučna pređa, < 85 %, višenitna, češljano,232.56>dtex>/=192.31, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5206 44

Pamučna pređa, < 85 %, višenitna, češljano,192.31>dtex>/= 125, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5206 45

Pamučna pređa, < 85 %, višenitna, češljano, < 125 dtex, nijenamijenjeno prodaji, ostalo

5207 10

Pamučna pređa (osim konca za šivanje) >/=85 % pamuka u ukupnojtežini, namijenjeno prodaji

5207 90

Pamučna pređa (osim konca za šivanje) < 85 % pamuka u ukupnojtežini, namijenjeno maloprodaji

5208 11

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/=85 %, najviše100g/m2, nebijeljeni

5208 12

Pamučne tkanine, >/= 85 %, > 100g/m2 do200g/m2, nebijeljeni

5208 13

Pamučne tkanine keper prepletaja, >/= 85 % najviše 200g/m2, nebijeljeni

5208 19

Pamučne tkanine, >/=85 %, najviše 200g/m2,nebijeljeni, ostalo

5208 21

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/=85 %najviše100g/m2, nebijeljeni

5208 22

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/=85 %, > 100g/m2 do 200 g/m2, nebijeljeni

5208 23

Pamučne tkanine keper prepletaja, >=85 %, najviše 200g/m2, bijeljeni

5208 29

Pamučne tkanine, >/=85 %, najviše 200g/m2,bijeljeni, ostalo

5208 31

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/=85 %, najviše100g/m2, bojani

5208 32

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/= 85 %, > 100g/m =do200g/m2=, bojan

5208 33

Pamučne tkanine keper prepletaja, >/=85 %, najviše 200g/m2, bojani

5208 39

Pamučne tkanine,>/=85 %,najviše 200 g/m2,bojan ostalo

5208 41

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/85 %, najviše 100g/m2, bojana pređa

5208 42

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/=85 %, > 100g/m2 do 200g/m2, bojana pređa

5208 43

Pamučne tkanine keper prepletaja, >/=85 %, najviše 200g/m2, bojana pređa

5208 49

Pamučne tkanine, >/= 85 %, najviše 200g/m2,bojana pređa, ostalo

5208 51

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/=85 %, najviše100g/m2, tiskani

5208 52

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/= 85 %, > 100g/m2 do200g/m2, tiskani

5208 53

Pamučne tkanine keper prepletaja, >/= 85 %, najviše 200g/m2, tiskani

5208 59

Pamučne tkanine, >/=85 %, najviše 200g/m2,tiskani, ostalo

5209 11

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/=85 %, više od200g/m2, nebijeljeni

5209 12

Pamučne tkanine keper prepletaja, >/=85 %, više od 200g/m2, nebijeljeni

5209 19

Pamučne tkanine, >/=85 %, više od 200g/m2,nebijeljeni, ostalo

5209 21

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/= 85 %, više od200g/m2, bijeljeni

5209 22

Pamučne tkanine keper prepletaja, >/= 85 %, više od 200g/m2, bijeljene

5209 29

Pamučne tkanine, >/=85 %, više od 200g/m2,bijeljeni, ostalo

5209 31

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/=85 % više od 200g/m2, bojani

5209 32

Pamučne tkanine keper prepletaja, >/=85 %, više od 200g/m2, bojane

5209 39

Pamučne tkanine, >/= 85 %, više od 200g/m2,bojani, ostalo

5209 41

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/=85 % više od 200g/m2, bojana pređa

5209 42

Denim pamučni materijali >/= 85 %, više od 200g/m2

5209 43

Pamučne tkanine keper prepletaja, osim denima, >/= 85 %, višeod 200g/m2, bojana pređa

5209 49

Pamučne tkanine, >/=85 %, više od 200g/m2,bojana pređa, ostalo

5209 51

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, >/=85 %, više od200g/m2, tiskane

5209 52

Pamučne tkanine keper prepletaja, >/=85 %, više od 200g/m2, tiskane

5209 59

Pamučne tkanine, >/=85 %, više od 200g/m2,tiskani

5210 11

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, < 85 %, miješanihumjetnih vlakana, ne više od 200g/m2, nebijeljene

5210 12

Pamučne tkanine keper prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, ne više od 200g/m2, nebijeljene

5210 19

Pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana,</=200g/m2, nebijeljene, ostalo

5210 21

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, ne više od 200g/m2, bijeljene

5210 22

Pamučne tkanine keper prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, ne više od 200g/m2, bijeljene

5210 29

Pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana,</=200g/m2, bijeljeni, ostalo

5210 31

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, ne više od 200g/m2, bojane

5210 32

Pamučne tkanine keper prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, ne više od 200g/m2, bojane

5210 39

Pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana,</=200g/m2, bojano ostalo

5210 41

Pamučne tkanine platnenog prepletaja < 85 % miješanih umjetnihvlakana, ne više od 200g/m2, bojana pređa

5210 42

Pamučne tkanine keper prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, ne više od 200g/m2, bojana pređa

5210 49

Pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana,</=200g/m2, bojana pređa, ostalo

5210 51

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, ne više od 200g/m2, tiskane

5210 52

Pamučne tkanine keper prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, ne više od 200g/m2, tiskane

5210 59

Pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana,</=200g/m2, tiskane, ostalo

5211 11

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, više od 200g/m2, nebijeljene

5211 12

Pamučne tkanine keper prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, više od 200g/m2, nebijeljene

5211 19

Pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana, više od200g/m2, nebijeljene, ostalo

5211 21

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, više od 200g/m2, bijeljend

5211 22

Pamučne tkanine keper prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, više od 200g/m2, bijeljene

5211 29

Pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana, više od200g/m2, bijeljene, ostalo

5211 31

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, više od 200g/m2, bojane

5211 32

Pamučne tkanine keper prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, više od 200g/m2, bojane

5211 39

Pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana, više od200g/m2, bojane, ostalo

5211 41

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, više od 200g/m2, bojana pređa

5211 42

Denim pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana, višeod 200g/m2

5211 43

Pamučne tkanine keper prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, > 200g/m2, bojana pređa

5211 49

Pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana,> 200g/m2, bojana pređa, ostalo

5211 51

Pamučne tkanine platnenog prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, više od 200g/m2, tiskane

5211 52

Pamučne tkanine keper prepletaja, < 85 % miješanih umjetnihvlakana, više od 200g/m2, tiskane

5211 59

Pamučne tkanine, < 85 % miješanih umjetnih vlakana, više od200g/m2, tiskane, ostalo

5212 11

Pamučne tkanine, težine najviše 200g/m2,nebijeljene, ostalo

5212 12

Pamučne tkanine, težine najviše 200g/m2,bijeljeno ostalo

5212 13

Pamučne tkanine, težine najviše 200g/m2,bojane, ostalo

5212 14

Pamučne tkanine, </= 200g/m2, od predivarazličitih boja, ostalo

5212 15

Pamučne tkanine, težine više od 200g/m2,tiskane, ostalo

5212 21

Pamučne tkanine, težine najviše 200g/m2,nebijeljene, ostalo

5212 22

Pamučne tkanine, težine više od 200g/m2,bijeljene, ostalo

5212 23

Pamučne tkanine, težine više od 200g/m2,bojane, ostalo

5212 24

Pamučne tkanine, > 200g/m2, od predivarazličitih boja, ostalo

5212 25

Pamučne tkanine, težine više od 200g/m2,tiskano ostalo

Pgl 53

Ostala biljna tekstilna vlakna, papirna pređa itkanine od papirne pređe

5306 10

Lanena pređa, jednonitna

5306 20

Lanena pređa, višenitna (dublirna) ili kablirana

5307 10

Pređa od jute ili ostalih tekstilnih likovnih vlakana,jednonitna

5307 20

Pređa od jute ili ostalih tekstilnih likovnih vlakana, višenitna(dublirana) ili kablirana

5308 20

Pređa od prave konoplje

5308 90

Pređa od ostalih biljnih tekstilnih vlakana

5309 11

Tkanine koje sadrže najmanje 85 % lana u ukupnoj težini,nebijeljene ili bijeljene

5309 19

Tkanine koje sadrže najmanje 85 % lana u ukupnoj težini, osimnebijeljenih i bijeljenih

5309 21

Lanene tkanine, koji sadrže < 85 % lana u ukupnoj težini,nebijeljene ili bijeljene

5309 29

Lanene tkanine, koji sadrže < 85 % lana u ukupnoj težini, osimnebijeljnih ili bijeljenih

5310 10

Tkanine od jute ili ostalih tekstilnih drvenastih vlakana,nebijeljene

5310 90

Tkanine od jute ili ostalih drvenastih vlakana, osimnebijeljenih

5311 00

Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana, tkanine od papirnogprediva

Pgl 54

Umjetne ili sintetski filamenti

5401 10

Konac za šivanje od sintetskih filamenta

5401 20

Konac za šivanje od umjetnih filamenta

5402 10

Pređa velike čvrstoće (osim konca za šivanje), najlon iliostaleipoliamidni filamenti, nije namijenjeno prodaji

5402 20

Pređa velike čvrstoće (osim konca za šivanje), od poliesternihfilamenata, nije namijenjeno prodaji

5402 31

Ostala teksturirana pređa, od najlona ili ostalih poliamidnihfilamenata, </= 50 tex/jednonitna pređa, nije namijenjeno prodaji

5402 32

Ostala teksturirana pređa od najlona ili ostalih poliamidnihfilamenata, > 50 % tex/jednonitna, nije namijenjeno prodaji

5402 33

Ostala teksturirana pređa, od poliesternih filamenata, nijenamijenjeno maloprodaji

5402 39

Ostala teksturirana pređa od sintetskih filamenata, nijenamijenjeno prodaji

5402 41

Pređa od najlona ili ostalih poliamidnih filamenata, jednonitna,neupredena, ostalo, nije namijenjeno prodaji

5402 42

Pređa od poliesternih filamenata, sa slabim uvojima, jednonitna,ostalo, nije namijenjeno prodaji

5402 43

Pređa od poliesternih filamenata, jednonitna, neupredena, ostalo,nije namijenjeno prodaji

5402 49

Pređa od sintetske filamenata, jednonitna, neupredena, ostalo,nije namijenjeno prodaji

5402 51

Pređa od najlona ili ostalih poliamidnih filamenata, jednonitna,> 50 uvoja/m, nije namijenjeno prodaji

5402 52

Pređa od poliesternih filamenata, jednonitna, > 50 uvoja/m,nije namijenjeno prodaji

5402 59

Pređa od sintetskih filamenata, jednonitna, > 50 uvoja/m,ostalo, nije namijenjeno prodaji

5402 61

Pređa od najlona ili ostalih poliamidnih filamenata, višenitna,ostalo, nije namijenjeno prodaji

5402 62

Pređa od poliesternih filamenata, višenitna, ostalo, nijenamijenjeno prodaji

5402 69

Pređa od sintetskih filamenata, višenitna, ostalo, nijenamijenjeno prodaji

5403 10

Pređa velike čvrstoće (osim konca za šivanje), od viskoznihumjetnih filamenta, nije namijenjeno prodaji

5403 20

Ostalo tkana pređa, od umjetnih filamenata, nije namijenjenomaloprodaji

5403 31

Pređa od viskoznog rajona, jednonitna, neupredenog, ostalo, nijenamijenjeno prodaji

5403 32

Pređa od viskoznog rajona, jednonitna, > 120 uvoja/m, ostalo,nije namijenjeno prodaji

5403 33

Pređa od filamenata celuloznog acetata, jednonitna, ostalo, nijenamijenjeno prodaji

5403 39

Pređa od umjetnih filamenata, jednonitna, ostalo, nije namijenjenoprodaji

5403 41

Pređa od viskoznog rajona, višenitna, ostalo, nije namijenjenoprodaji

5403 42

Pređa od celuloznog acetata, višenitna, ostalo, nije namijenjenoprodaji

5403 49

Pređa od umjetnih filamenata, višenitna, ostalo, nije namijenjenoprodaji

5404 10

Sintetički monofilamenti, >/=67dtex, poprečnog presjeka manjegod 1mm

5404 90

Vrpce i slični sintetički tekstilni materijali širina koje neprelaze 5mm

5405 00

Umjetni monofilamenti, 67dtex, poprečnog presjeka> 1mm; vrpceod umjetnih tekstilnih materijala širine</=5mm

5406 10

Pređa od umjetnih filamenata (osim konca za šivanje), namijenjenomaloprodaji

5406 20

Pređa od sintetskih filamenata (osim konca za šivanje)nnamijenjeno maloprodaji

5407 10

Tkanine od filamenata visoke čvrstoće od najlona ili ostalihpoliamida ili poliestera

5407 20

Tkanine dobivene od vrpci ili sličnih sintetskih proizvoda

5407 30

Materijali predviđeni napomenom 9 iz dijela XI (podloge odusporedno složenog sintetičkog tekstilnog prediva)

5407 41

Tkanine, >/= 85 % najlonskih ili ostalih poliamidnihfilamenata, nebijeljeni ili bijeljeni, ostalo

5407 42

Tkanine, >/= 85 % najlonskih ili ostalih poliamidnihfilamenata, bojani, ostalo

5407 43

Tkanine, >/= 85 % najlonskih ili ostalih poliamidnihfilamenata, bojana pređa, ostalo

5407 44

Tkanine, >/= 85 % najlonskih ili ostalih filamenata, tiskano,ostalo

5407 51

Tkanine, >/= 85 % tkanih poliesternih filamenata, nebijeljeniili bijeljeni, ostalo

5407 52

Tkanine, >/= 85 % tkanih poliesternih filamenata, bojani,ostalo

5407 53

Tkanine, >/= 85 % tkanih poliesternih filamenata, bojana pređa,ostalo

5407 54

Tkanine, >/=85 % tkanih poliesternih filamenata, tiskani,ostalo

5407 60

Tkanine, >/= 85 % netkanih poliesternih filamenata,ostalo

5407 71

Tkanine, >/= 85 % sintetske filament-pređe, nebijeljene ilibijeljene, ostalo

5407 72

Tkanine, >/= 85 % sintetske filament-pređe, bojane,ostalo

5407 73

Tkanine, >/= 85 % sintetske filament-pređe, bojana pređa,ostalo

5407 74

Tkanine, >/= 85 % sintetske filament-pređe, tiskanoiostalo

5407 81

Tkanine od sintetske filament-pređe, < 85 % miješano s pamukom,nebijeljene ili bijeljene, ostalo

5407 82

Tkanine od sintetske filament-pređe, < 85 % miješano s pamukom,bojane, ostalo

5407 83

Tkanine od sintetske filament-pređe, < 85 % miješano s pamukom,bojana pređa, ostalo

5407 84

Tkanine od sintetske filament-pređe, < 85 % miješano s pamukom,tiskane, ostalo

5407 91

Tkanine od sintetske filament-pređe, nebijeljene ili bijeljene,ostalo

5407 92

Tkanine od sintetske filament-pređe, bojane, ostalo

5407 93

Tkanine od sintetske filament-pređe, bojana pređa, ostalo

5407 94

Tkanine od sintetske filament-pređe, tiskane, ostalo

5408 10

Tkanine od filamenata viskoznog rajona visoke čvrstoće

5408 21

Tkanine; >/= 85 % umjetne filamentne pređe ili vrpci odumjetnih tekstilnih materijala, nebijeljene ili bijeljene, ostalo

5408 22

Tkanine, >/= 85 % umjetne filamentne pređe ili vrpci odumjetnih tekstilnih materijala, bojane, ostalo

5408 23

Tkanine, >/= 85 % umjetne filamentne pređe ili vrpci odumjetnih tekstilnih materijala, bojana pređa, ostalo

5408 24

Tkanine, >/= 85 % umjetne filamentne pređe ili vrpci odumjetnih tekstilnih materijala, tiskane, ostalo

5408 31

Tkanine od umjetne filamentne pređe, nebijeljene ili bijeljene,ostalo

5408 32

Tkanine od umjetne filamentne pređe, bojane, ostalo

5408 33

Tkanine od umjetne filamentne pređe, bojana pređa, ostalo

5408 34

Tkanine od umjetne filamentne pređe, tiskana, ostalo

Pgl 55

Umjetna ili sintetska vlakna rezana

5501 10

Kablovi od najlona ili ostalih poliamida

5501 20

Kablovi od polieste

5501 30

Kablovi od akrilika ili modakrilika

5501 90

Sintetički kablovi, ostalo

5502 00

Umjetni kablovi

5503 10

Rezana vlakna od najlona ili ostalih poliamida, koja nisu vlačenaili češljana

5503 20

Rezana vlakna od poliestera, koja nisu vlačena ili češljana

5503 30

Rezana vlakna od akrilika koja nisu vlačena ili češljana

5503 40

Rezana vlakna od polipropilena, koja nisu vlačena ili češljana,ostalo

5503 90

Sintetička rezana vlakna koja nisu vlačena ili češljana

5504 10

Rezana vlakna od viskoze, koja nisu vlačena ili češljana

5504 90

Umjetna rezana vlakna, osim viskoze, koja nisu vlačena iličešljana

5505 10

Otpaci sintetskih vlakana

5505 20

Otpaci umjetnih vlakana

5506 10

Rezana vlakna od najlona ili ostalih poliamida, vlačena iličešljana

5506 20

Rezana vlakna od poiliestera, vlačena ili češljana

5506 30

Rezana vlakna od akrilika, vlačena ili češljana

5506 90

Sintetička rezana vlakna, vlačena ili češljana, ostalo

5507 00

Umjetna rezana vlaka, vlačena ili češljna

5508 10

Konac za šivanje od sintetskih rezanih vlakana

5508 20

Konac za šivanje od umjetnih rezanih vlakana

5509 11

Pređa, >/=85 % najlona ili ostalih poliamidnih rezanih vlakana,jednonitna, nije namijenjeno prodaji

5509 12

Pređa, >/= 85 % najlona ili ostalih poliamidnih rezanihvlakana, višenitna, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5509 21

Pređa, >/= 85 % rezanih vlakana, od poliestera, jednonitna,nije namijenjeno prodaji

5509 22

Pređa, >/=85 % rezanih vlakana od poliestera, višenitna, nijenamijenjeno prodaji, ostalo

5509 31

Pređa, >/=85 % rezanih vlakana od akrilika ili modakrilika,jednonitna, nije namijenjeno prodaji

5509 32

Pređa, >/= 85 % rezanih vlakana od akrilika i modakrilika,višenitna, nije namijenjeno prodaji

5509 41

Pređa, >/= 85 % od ostalih sintetskih rezanih vlakana,jednonitna, nije namijenjeno prodaji

5509 42

Pređa, >/= 85 % od ostalih sintetskih rezanih vlakana,višenitna, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5509 51

Pređa od poliesternih rezanih vlakana miješanih s umjetnimsječenim vlaknima, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5509 52

Pređa od poliesternih rezanih vlakana miješanih s vunom iliobrađenom životinjskom dlakom, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5509 53

Pređa od poliesternih rezanih vlakana miješanih s pamukom, nijenamijenjeno prodaji, ostalo

5509 59

Pređa od poliesternih rezanih vlakana, nije namijenjeno prodaji,ostalo

5509 61

Pređa od rezanih vlakana akrilika, miješanih s vunom ili obrađenomživotinjskom dlakom, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5509 62

Pređa od rezanih vlakana akrilika, miješano s pamukom, nijenamijenjeno prodaji, ostalo

5509 69

Pređa od rezanih vlakana akrilika, nije namijenjeno prodaji,ostalo

5509 91

Pređa od sintetskih rezanih vlakana miješanih s vunom iliobrađenom životinjskom dlakom, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5509 92

Pređa od sintetskih rezanih vlakana miješanih s pamukom, nijenamijenjeno prodaji, ostalo

5509 99

Pređa od sintetskih rezanih vlakana, nije namijenjeno prodaji,ostalo

5510 11

Pređa, >/= 85 % umjetnih rezanih vlakana, jednonitna, nijenamijenjeno prodaji

5510 12

Pređa, >/= 85 % umjetnih rezanih vlakana, višenitna, nijenamijenjeno prodaji

5510 20

Pređa od umjetnih rezanih vlakana miješanih s vunom ili obrađenomživotinjskom dlakom, nije namijenjeno prodaji, ostalo

5510 30

Pređa od umjetnih rezanih vlakana miješanih s pamukom, nijenamijenjeno prodaji, ostalo

5510 90

Pređa od umjetnih rezanih vlakana, nije namijenjeno prodaji,ostalo

5511 10

Pređa, >/= 85 % sintetskih rezanih vlakana, osim konca zašivanje, namijenjeno prodaji

5511 20

Pređa, < 85 % sintetskih rezanih vlakana, namijenjenomaloprodaji, ostalo

5511 30

Pređa od umjetnih vlakana (osim konca za šivanje), namijenjenomaloprodaji

5512 11

Tkanine, koji sadrže >/= 85 % poliesternih rezanih vlakana,nebijeljeni, ili bijeljeni

5512 19

Tkanine, koji sadrže, >/=85 % poliesternih rezanih vlakana,osim nebijeljenih ili bijeljenih

5512 21

Tkanine, koji sadrže >/= 85 % rezanih vlakana akrilika,nebijeljeni ili bijeljeni

5512 29

Tkanine, koji sadrže >/=85 % rezanih vlakana akrilika osimnebijeljenih i bijeljenih

5512 91

Tkanine, koji sadrže >/=85 % ostalih sintetskih rezanihvlakana, nebijeljene ili bijeljene

5512 99

Tkanine, koji sadrže >/=85 % ostalih sintetskih rezanihvlakana, osim nebijeljenih ili bijeljenih

5513 11

Platneni materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %,miješani s pamukom, </=170g/m2, nebijeljeni ilibijeljeni

5513 12

Keper materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %,miješani s pamukom, </= 170g/m2, nebijeljeni ilibijeljeni

5513 13

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana, < 85 % miješani spamukom, </= 170g/m2, nebijeljeni ili bijeljeni,ostalo

5513 19

Tkanine od ostalih sintetskih rezanih vlakana, < 85 %, miješanis pamukom, </=170g/m2, nebijeljeni ilibijeljeni

5513 21

Platneni materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %,miješani s pamukom, </= 170g/m2, bojani

5513 22

Keper materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %miješani pamukom, </= 170g/m2, bojane

5513 23

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %, miješani spamukom, </=170g/m2, bojane, ostalo

5513 29

Tkanine od ostalih sintetskih rezanih vlakana, < 85 %, miješanis pamukom, </= 170g/m2, bojani

5513 31

Platneni materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %miješani s pamukom, </= 170g/m2, bojana pređa

5513 32

Keper materijali od poliesternih vlakana, < 85 %, miješani spamukom, </= 170g/m2, bojana pređa

5513 33

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana, < 85 % miješani spamukom, </=170g/m2, bojani, ostalo

5513 39

Tkanine od ostalih sintetskih rezanih vlakana, < 85 %, miješanis pamukom, </= 170g/m2, bojana pređa

5513 41

Platneni materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %,miješani s pamukom, </= 170g/m2, tiskani

5513 42

Keper materijali od poliesternih vlakana, < 85 %, miješani spamukom, </= 170g/m2, tiskani

5513 43

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %, miješani spamukom, </= 170g/m2, tiskani, ostalo

5513 49

Tkanine od ostalih sintetskih rezanih vlakana, < 85 % miješanis pamukom, </= 170g/m2, tiskani

5514 11

Platneni materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %,miješani s pamukom, > 170g/m2, nebijeljeni ilibijeljeni

5514 12

Keper materijali od poliesternih vlakana, < 85 %, miješani spamukom, > 170g/m2, nebijeljeni ili bijeljeni

5514 13

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana, < 85 % miješani spamukom, > 170g/m2, nebijeljene ili bijeljene,ostalo

5514 19

Tkanine od ostalih sintetskih rezanih vlakana, < 85 % miješanis pamukom, > 170g/m2, nebijeljene ilibijeljene

5514 21

Platneni materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %,miješani s pamukom, > 170m/m2, bojani

5514 22

Keper materijali od poliesternih vlakana, < 85 %, miješani spamukom, > 170g/m2, bojani

5514 23

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana, < 85 % miješani spamukom, > 170g/m2, bojani

5514 29

Tkanine od ostalih sintetskih rezanih vlakana, < 85 % miješanis pamukom, > 170g/m2, bojani

5514 31

Platneni materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %miješani s pamukom, > 170g/m2, bojana pređa

5514 32

Keper materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %miješani s pamukom, > 170g/m2, bojana pređa

5514 33

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana, < 85 % miješani spamukom, > 170g/m2, bojana pređa, ostalo

5514 39

Tkanine od ostalih sintetskih rezanih vlakana, < 85 % miješanis pamukom, > 170g/m2, bojana pređa

5514 41

Platneni materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %miješani s pamukom, > 170g/m2, tiskani

5514 42

Keper materijali od poliesternih rezanih vlakana, < 85 %,miješani s pamukom, > 170g/m2, tiskani

5514 43

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana, < 85 % miješani spamukom, > 170g/m2, tiskani, ostalo

5514 49

Tkanine od ostalih sintetskih rezanih vlakana, < 85 % miješanis pamukom, > 170g/m2, tiskani

5515 11

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana miješanih s viskoznimsječenim vlaknima, ostalo

5515 12

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana miješanih s umjetnimvlaknima, ostalo

5515 13

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana miješanih s vunom iliobrađenom životinjskom dlakom, ostalo

5515 19

Tkanine od poliesternih rezanih vlakana, ostalo

5515 21

Tkanine od akriličnih rezanih vlakana miješanih s umjetnimvlaknima, ostalo

5515 22

Tkanine od akriličnih rezanih vlakana miješanih s vunom iliobrađenom životinjskom dlakom, ostalo

5515 29

Tkanine od akriličnih ili modakriličnih rezanih vlakana,ostalo

5515 91

Tkanine od ostalih sintetskih vlakana miješanih s umjetnimvlaknima, ostalo

5515 92

Tkanine od ostalih sintetskih vlakana miješanih s vunom iliobrađenom životinjskom dlakom, ostalo

5515 99

Tkanine od sintetskih vlakana, ostalo

5516 11

Tkanine, koji sadrže >/= 85 % umjetnih rezanih vlakana,nebijeljene, bijeljene

5516 12

Tkanine koji sadrže >/= 85 % umjetnih rezanih vlakana,bojane

5516 13

Tkanine koji sadrže >/= 85 % umjetnih rezanih vlakana, bojanapređa

5516 14

Tkanine koji sadrže >/= 85 % umjetnih rezanih vlakana,tiskane

5516 21

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 % miješano s umjetnimfilamentima, bijeljene ili nebijeljene

5516 22

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 % miješano s umjetnimfilamentima, bojane

5516 23

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 % miješano s umjetnimfilamentima, bojana pređa

5516 24

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 % miješano s umjetnimfilamentima, tiskane

5516 31

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 %, miješanih s vunomili obrađenom životinjskom dlakom, bijeljene ili nebijeljene

5516 32

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 %, miješanih s vunomili obrađenom životinjskom dlakom, bojani

5516 33

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 %, miješanih s vunomili obrađenom životinjskom dlakom, bojana pređa

5516 34

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 %, miješanih s vunomili obrađenom životinjskom dlakom, tiskani

5516 41

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 % miješanih spamukom, bijeljeni ili nebijeljeni

5516 42

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 % miješanih spamukom, bojani

5516 43

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 % miješanih spamukom, bojana pređa

5516 44

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, < 85 % miješanih spamukom, tiskani

5516 91

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, bijeljeni ili nebijeljeni,ostalo

5516 92

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, bojani, ostalo

5516 93

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, bojana pređa, ostalo

5516 94

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana, tiskani, ostalo

Pgl 56

Vatirani, pusteni i netkani materijal, prediva;konac, konopac itd.

5601 10

Sanitarni proizvodi od vatiranog materijala, kao što su sanitarniručnici, tamponi

5601 21

Pamučni vatirani materijali i proizvodi, osim sanitarnihproizvoda

5601 22

Vatirani materijali i proizvodi od umjetnih vlakana, osimsanitarnih proizvoda

5601 29

Vatirani materijali i proizvodi od ostalih tekstilnih materijala,osim sanitarnih proizvoda

5601 30

Tekstilne krpe i predionički otpad

5602 10

Iglovani pust i netkani tekstil učvršćen iglanjem

5602 21

Pust, osim iglovanog, od vune ili obrađene životinjske dlake, kojinije impregniran, podstavljen itd.

5602 29

Pust, osim iglovanog, od ostalih tekstilnih materijala, koji nijeimpregniran, podstavljen

5602 90

Pust od ostalih tekstilnih materijala, ostalo

5603 00

Netkani tekstil, bilo da jesu ili nisu impregnirani, podstavljeni,obloženi ili slojeviti

5604 10

Gumeni konac i konopac, obložen tekstilom

5604 20

Pređa visoke čvrstoće od poliestera, najlona ili ostalihpoliamida, viskoze, podstavljen itd.

5604 90

Tekstilno pređa, vrpce i slično, impregnirano, obloženo ilipodstavljeno gumom ili plastikom, ostalo

5605 00

Metalizirano pređa, pređa ovito u kombinaciji s metalnim koncem,dugim uskim trakama ili usitnjenim prahom

5606 00

Pređa poput buklea, šenil pređa, pređa s nizom očica

5607 10

Konac, konopac, užad, od jute ili ostalih tekstilnihvlakana

5607 21

Vezivo ili uže od bale od sisala ili ostalih tekstilnih vlakana izroda Agave

5607 29

Ostali konac, konopac, užad i kablovi, od sisal tekstilnihvlakana

5607 30

Konac, konopac, užad i kablovi od abaka ili ostalih tvrdih (list)vlakana

5607 41

Vezivo ili uže za bale od polietilene ili polipropilena

5607 49

Ostali konac, konopac, užad i kablovi, od polietilena ilipolipropilena

5607 50

Konac, konopac, užad i kablovi, od ostalih sintetskihmaterijala

5607 90

Konac, konopac, užad i kablovi, od ostalih materijala

5608 11

Gotove ribarske mreže, od umjetnih tekstilnih materijala

5608 19

Mreže s uzlovima od konca/konopca/užeta, i ostale izrađene mrežeod umjetnih tekstilnih materijala

5608 90

Uzlane mreže od konca/konopca/užeta, ostalo, i izrađene mreže odostalih tekstilnih materijala

5609 00

Proizvodi od prediva, vrpci, konca, konopca, užeta i kablova,ostalo

Pgl 57

Sagovi i drugi tekstilni podnipokrivači

5701 10

Sagovi od vune i obrađene životinjske dlake, čvorovi

5701 90

Sagovi od ostalih tekstilnih materijala, čvorovi

5702 10

Kelem, Schumacks, Karamanie i slični tekstilni ručno tkaniprostirači

5702 20

Pokrivač za podove od vlakana kokosovog oraha (coir)

5702 31

Sagovi od vune ili obrađene životinjske dlake, s vezom začupavljenje, nedogotovljeni, ostalo

5702 32

Sagovi od umjetnih vlakana, s vezom za čupavljenje,nedogotovljeni, ostalo

5702 39

Sagovi od ostalih tekstilnih vlakana, s vezom za čupavljenje,nedogotovljeni, ostalo

5702 41

Sagovi od vune ili obrađene životinjske dlake, s vezom začupavljenje, gotovi, ostalo

5702 42

Sagovi od umjetnih vlakana, s vezom za čupavljenje, gotovi,ostalo

5702 49

Sagovi od ostalih tekstilnih materijal, s vezom za čupavljenje,gotovi, ostalo

5702 51

Sagovi od vune ili obrađene životinjske dlake, tkani,nedogotovljeni, ostalo

5702 52

Sagovi od umjetnih vlakana, tkani, nedogotovljeni, ostalo

5702 59

Sagovi od ostalih tekstilnih materijala, tkani, nedogotovljeni,ostalo

5702 91

Sagovi od vune ili obrađene životinjske dlake, tkani, gotovi,ostalo

5702 92

Sagovi od umjetnih vlakana, tkani, gotovi, ostalo

5702 99

Sagovi od ostalih tekstilnih materijala, tkani, gotovi,ostalo

5703 10

Sagovi od vune ili obrađene životinjske dlake, taftirani

5703 20

Sagovi od najlona ili ostalih poliamida, taftirani

5703 30

Sagovi od ostalih umjetnih tekstilnih materijala, taftirani

5703 90

Sagovi od ostalih tekstilnih materijala, taftirani

5704 10

Tapison ploče od tekstilnih materijala, najveće površine 0,3m2

5704 90

Tapisoni od tekstilnih materijala, ostalo

5705 00

Sagovi i ostali pokrivači za pod, ostalo

Pgl 58

Specijalne tkanine, tafting tkanine, čipke,tapiserije itd.

5801 10

Tkanina s čupavljenom stranom od vune ili fine životinjske dlake,osim frotira i vrpce

5801 21

Tkanina s narezanim florom na potki od pamuka, osim frotirskihtkanina i vrpca

5801 22

Rezana kord samt tkanina od pamuka, osim vrpca

5801 23

Tkanina s potkinim florom od pamuka, ostalo

5801 24

Tkanina s florom po osnovi od pamuka, nerezana, osim frotira ivrpci

5801 25

Tkanina s florom po osnovi od pamuka, rezana, osim frotira ivrpci

5801 26

Šenil tkanina od pamuka, osim vrpci

5801 31

Tkanina s potkinim florom od umjetnih vlakana, nerezana, osimfrotira i vrpci

5801 32

Rezana kord samt tkanina od umjetnih vlakana, osim vrpci

5802 33

Tkanina s potkinim florom od umjetnih vlakana, ostalo

5801 34

Tkanina s florom po osnovi od umjetnih vlakana, nerezana, osimfrotira i vrpci

5801 35

Tkanina s florom po osnovi od umjetnih vlakana, rezana, osimfrotira i vrpci

5801 36

Šenil tkanina od umjetnih vlakana, osim vrpci

5801 90

Tkanina s florom i šenil tkanina od ostalih tekstilnih materijala,osim frotira i vrpci

5802 11

Frotirni ručnici i slične frotirne tkanine od pamuka, osim vrpci,nebijeljene

5802 19

Frotirni ručnici i slične frotirne tkanine od pamuka, osimnebijeljenih i osim vrpci

5802 20

Frotirni ručnici i slične frotirne tkanine od ostalih tekstilnihmaterijala, osim vrpci

5802 30

Taftirani tekstilni materijali, osim proizvoda iz stavkebr. 57.03

5803 10

Gaza od pamuka, osim vrpci

5803 90

Gaza od ostalih tekstilnih materijala, osim vrpci

5804 10

Til i ostali neto materijali, nisu uključeni tkani, pleteni ilikačkani materijali

5804 21

Strojno izrađena čipka od umjetnih vlakana, u komadu, vrpcama ilimotivima

5804 29

Strojno izrađena čipka od ostalih tekstilnih materijala u komadu,vrpcama ili motivima

5804 30

Ručno izrađena čipka, u komadu, vrpcama ili motivima

5805 00

Ručno tkane tapiserije i vezene tapiserije, bilo da su gotove ilinedogotovljene

5806 10

Tkane vrpce s florom i šenil vrpce

5806 20

Tkane vrpce, koje sadrže >/= 5 % elastomeričnog prediva iligumenog konca u ukupnoj težini, ostalo

5806 31

Tkane vrpce od pamuka, ostalo

5806 32

Tkane vrpce od umjetnih vlakana, ostalo

5806 39

Tkane vrpce od ostalih tekstilnih materijala, ostalo

5806 40

Tkanine koje se sastoje od osnova ili potki spojenihadhezivima

5807 10

Etikete, bedževi i slični tkani proizvodi od tekstilnihmaterijala

5807 90

Etikete, bedževi i slični proizvodi, netkani, od tekstilnihmaterijala, ostalo

5808 10

Pletenice u komadu

5808 90

Ornamentalni obrubi u komadu, osim pletenih, rese, pomponi islični proizvodi

5809 00

Tkanine od metalnog konca ili metaliziranog prediva, za odjećuitd., ostalo

5810 10

Vez bez vidljive pozadine, u komadu, vrpcama ili motivima

5810 91

Vez od pamuka, u komadu vrpcama ili motivima, ostalo

5810 92

Vez od umjetnih vlakana, u komadu, vrpcama ili motivimaostalo

5810 99

Vez od ostalih tekstilnih materijala, u komadu, vrpcama ilimotivima, ostalo

5811 00

Punjeni tekstilni proizvodi u komadu

Pgl 59

Tekstilne tkanine impregnirane, premazane,prevučene ili laminirane; tekstilni proizvodi prikladni za tehničkesvrhe

5901 10

Tekstilni materijali obloženi gumom, vrsta koja se korist zakorice knjiga

5901 90

Kalk; pripremljeni slikarski kanvas; kruti tekstilni materijali,za šešire itd.

5902 10

Materijal za automobilske gume izrađen od najlona ili ostalihpoliamidnih prediva visoke čvrstoće

5902 20

Materijal za automobilske gume izrađen od poliesternog predivavisoke čvrstoće

5902 90

Materijal za automobilske gume izrađen od viskoznog prediva visokečvrstoće

5903 10

Tekstilni materijali impregnirani, obloženi ili laminiranipolivinilskim kloridom, ostalo

5903 20

Tekstilni materijali impregnirani, obloženi ili laminiranipoliuretanom, ostalo

5903 90

Tekstilni materijali impregnirani, obloženi ili laminiraniplastikom, ostalo

5904 10

Linoleum, oblikovani ili neoblikovani

5904 91

Podne obloge, osim linoleuma, s bazom iglovanog filca ili netkanihmaterijala

5904 92

Podne obloge, osim linoleuma, s basom od ostalih tekstilnihmaterijala

5905 00

Tekstilne zidne podloge

5906 10

Gumirana tekstilna adhezivna vrpca širine najviše 20 cm

5906 91

Gumirani tekstilni pleteni ili kačkani materijali, ostalo

5906 99

Gumirani tekstilni materijali, ostalo

5907 00

Ostali impregnirani ili obloženi tekstilni materijali, oslikanikanvas (npr. kazališna scenografija)

5908 00

Tekstilni stijeg za svjetiljke, peć itd.; mrežice za plinskesvjetiljke i pletene mrežice za plinske svjetiljke

5909 00

Tekstilna crijeva i slične tekstilne cijevi

5910 00

Remeni i remenje za strojeve (transmisiju) ili prijenosnike odtekstilnih materijala

5911 10

Tehničke tkanine i slične tkanine za tehničke namjene

5911 20

Tekstilna sita, gotova i nedogotovljena

5911 31

Tekstilni materijali koji se koristi u proizvodnji papira ili kodsličnih strojeva, < 650g/m2

5911 32

Tekstilni materijali koji se koriste u proizvodnji papira ili kodsličnih strojeva, težine >/= 650g/m2

5911 40

Pojačane tehničke tkanine koje se koriste kod preša za ulje ilisličnog, uklj. ljudska kosa

5911 90

Tekstilni proizvodi i predmeti za tehničku upotrebu, ostalo

Pgl 60

Pleteni ili kačkani materijali

6001 10

Pleteni ili kačkani tekstilni materijali s dugačkim florom

6001 21

Pleteni ili kačkani materijali s florom pričvršćenim očicama, odpamuka

6001 22

Pleteni ili kačkani materijali s florom pričvršćenim očicama, odumjetnih vlakana

6001 29

Pleteni ili kačkani materijali s florom pričvršćenim očicama, odostalih tekstilnih materijala

6001 91

Pleteni ili kačkani materijali s florom, od pamuka, ostalo

6001 92

Pleteni ili kačkani materijali s florom, od umjetnihvlakana

6001 99

Pleteni ili kačkani materijali s florom, od ostalih tekstilnihmaterijala, ostalo

6002 10

Pleteni ili kačkani tekstilni materijali, širine </= 30 cm,>/=5 % elastomeričnih materijala/gume, ostalo

6002 20

Pleteni ili kačkani tekstilni materijali, širine najviše 30 cm,ostalo

6002 30

Pleteni ili kačkani tekstilni materijali širine >od 30 cm,>/=5 % elastomeričnih materijala ili gume

6002 41

Pleteni materijali isprepleteni po osnovi, od vune ili obrađeneživotinjske dlake, ostalo

6002 42

Pleteni materijali isprepleteni po osnovi, od pamuka,ostalo

6002 43

Pleteni materijali isprepleteni po osnovi, od umjetnih vlakanaostalo

6002 49

Pleteni materijali isprepleteni po osnovi, od ostalih materijala,ostalo,

6002 91

Pleteni ili kačkani materijali, od vune ili obrađene životinjskedlake, ostalo

6002 92

Pleteni ili kačkani materijali, od pamuka, ostalo

6002 93

Pleteni ili kačkani materijali, od umjetnih vlakana, ostalo

6002 99

Pleteni ili kačkani materijali, od ostalih materijala,ostalo

Pgl 61

Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ilikačkani

6101 10

Muški/dječački kaputi, anoraci itd., od vune ili obrađeneživotinjske dlake, pleteni

6101 20

Muški/dječački kaputi, anoraci itd., pamučni, pleteni

6101 30

Muški/dječački kaputi, anoraci itd., od umjetnih vlakana,pleteni

6101 90

Muški/dječački kaputi, anoraci itd., od ostalih tekstilnihmaterijala, pleteni

6102 10

Ženski/djevojački kaputi, anoraci itd., od vune ili obrađeneživotinjske dlake, pleteni

6102 20

Ženski/djevojački kaputi, anoraci itd., pamučni, pleteni

6102 30

Ženski/djevojački kaputi, anoraci itd., od umjetnih vlakana,pleteni

6102 90

Ženski/djevojački kaputi, anoraci itd., od tekstilnih materijala,pleteni

6103 11

Muška/dječja odijela od vune ili obrađene životinjske dlake,pletena

6103 12

Muška/dječja odijela od sintetskih vlakana, pletena

6103 19

Muška/dječja odijela od ostalih tekstilnih materijala,pletena

6103 21

Muški/dječački komplet, od vune ili obrađene životinjske dlake,pleteni

6103 22

Muški/dječački kompleti, od pamuka, pleteni

6103 23

Muški/dječački kompleti, od sintetskih vlakana, pleteni

6103 29

Muški/dječački kompleti od ostalih tekstilnih materijala,pleteni

6103 31

Muške/dječačke jakne i sakoi, od vune ili obrađene životinjskedlake, pleteni

6103 32

Muške/dječačke jakne i sakoi, od pamuka, pleteni

6103 33

Muške/dječačke jakne i sakoi, od sintetskih vlakana,pleteni

6103 39

Muške/dječačke jakne i sakoi, od ostalih tekstilnih materijala,pleteni

6103 41

Muške/dječačke duge i kratke hlače, od vune ili obrađeneživotinjske dlake, pletene

6103 42

Muške/dječačke duge i kratke hlače, od pamuka, pletene

6103 43

Muške/dječačke duge i kratke hlače, od sintetskih vlakana,pletene

6103 49

Muške/dječačke duge i kratke hlače, od ostalih tekstilnihmaterijala, pletene

6104 11

Ženski/djevojački kostimi, od vune ili obrađene životinjske dlake,pleteni

6104 12

Ženski/djevojački kostimi, od pamuka, pleteni

6104 13

Ženski/djevojački kostimi, od sintetskih vlakana, pleteni

6104 19

Ženski/djevojački kostimi, od ostalih tekstilnih materijala,pleteni

6104 21

Ženski/djevojački kompleti, od vune ili obrađene životinjskedlake,

6104 22

Ženski/djevojački kompleti, od pamuka, pleteni

6104 23

Ženski/djevojački kompleti, od sintetskih vlakana, pleteni

6104 29

Ženski/djevojački kompleti, od ostalih tekstilnih materijala,pleteni

6104 31

Ženske/djevojačke jakne, od vune ili obrađene životinjske dlake,pletene

6104 32

Ženske/djevojačke jakne, od pamuka, pletene

6104 33

Ženske/djevojačke jakne, od sintetskih vlakana, pletene

6104 39

Ženske/djevojačke jakne, od ostalih tekstilnih materijala,pletene

6104 41

Ženske/djevojačke haljine, od vune ili obrađene životinjske dlake,pletene

6104 42

Ženske/djevojačke haljine, od pamuka, pletene

6104 43

Ženske/djevojačke haljine, od sintetskih vlakana, pletene

6104 44

Ženske/djevojačke haljine, od umjetnih vlakana, pletene

6104 49

Ženske/djevojačke haljine, od ostalih tekstilnih materijala,pletene

6104 51

Ženske/djevojačke suknje, od vune ili obrađene životinjske dlake,pletene

6104 52

Ženske/djevojačke suknje, pamuka, pletene

6104 53

Ženske/djevojačke suknje, od sintetskih vlakana, pletene

6104 59

Ženske/djevojačke haljine, od ostalih tekstilnih materijala,pletene

6104 61

Ženske/djevojačke duge i kratke hlače, od vune ili obrađeneživotinjske dlake, pletene

6104 62

Ženske/djevojačke duge i kratke hlače, od pamuka, pletene

6104 63

Ženske/djevojačke duge i kratke hlače, od sintetskih vlakana,pletene

6104 69

Ženske/djevojačke duge i kratke hlače, od ostalih tekstilnihmaterijala, pletene

6105 10

Muške/dječačke košulje, od pamuka, pletene

6105 20

Muške/dječačke košulje, od umjetnih vlakana, pletene

6105 90

Muške/dječačke košulje, od ostalih tekstilnih materijala,pletene

6106 10

Ženske/djevojačke bluze i košulje, od pamuka, pletene

6106 20

Ženske/djevojačke bluze i košulje, od umjetnih vlakana,pletene

6106 90

Ženske/djevojačke bluze i košulje, od ostalih materijala,pletene

6107 11

Muške/dječačke gaće i gaćice, od pamuka, pletene

6107 12

Muške/dječačke gaće i gaćice, od umjetnih vlakana, pletene

6107 19

Muške/dječačke gaće i gaćice, od ostalih tekstilnih materijala,pletene

6107 21

Muške/dječačke noćne košulje i pidžame, od pamuka, pletene

6107 22

Muške/dječačke noćne košulje i pidžame, od umjetnih vlakana,pletene

6107 29

Muške/dječačke noćne košulje i pidžame, od ostalih tekstilnihmaterijala, pletene

6107 91

Muški/dječački kupači ogrtači, kućni ogrtači, pamučni,pleteni

6107 92

Muški/dječački kupači ogrtači, kućni ogrtači, od umjetnih vlakana,pleteni

6107 99

Muški/dječački kupači ogrtači, kućni ogrtači, ostalih tekstilnihmaterijala, pleteni

6108 11

Ženski/djevojački kombinei i podsuknje, od umjetnih vlakana,pleteni

6108 19

Ženski/djevojački kombinei i podsuknje, od ostalih tekstilnihmaterijala, pleteni

6108 21

Ženske/djevojačke gaće i gaćice, od pamuka, pletene

6108 22

Ženske/djevojačke gaće i gaćice, od umjetnih vlakana,pletene

6108 29

Ženske/djevojačke gaće i gaćice, od ostalih tekstilnih materijala,pletene

6108 31

Ženske/djevojačke spavaćice i pidžame, od pamuka, pletene

6108 32

Ženske/djevojačke spavaćice i pidžame, od umjetnih vlakana,pletene

6108 39

Ženske/djevojačke spavaćice i pidžame, od ostalih tekstilnihmaterijala, pletene

6108 91

Ženski/djevojački kupaći ogrtači, kućni ogrtači itd., od pamuka,pleteni

6108 92

Ženski/djevojački kupaći ogrtači, kućni ogrtači itd., od umjetnihvlakana, pleteni

6108 99

Ženski/djevojački kupaći ogrtači, kućni ogrtači itd., od ostalihtekstilnih materijala

6109 10

T-majice, potkošulje i ostale majice, od pamuka, pletene

6109 90

T-majice, potkošulje i ostale majice, od tekstilnih materijala,pletene

6110 10

Puloveri, kardigani i slični proizvodi, od vune ili obrađeneživotinjske dlake, pleteni

6110 20

Puloveri, kardigani i slični proizvodi, od pamuka, pleteni

6110 30

Puloveri, kardigani i slični proizvodi, od, umjetnih vlakana,pleteni

6110 90

Puloveri, kardigani i slični proizvodi, od ostalih tekstilnihmaterijala, pleteni

6111 10

Dječja odjeća i pribor, od vune ili obrađene životinjske dlake,pletena

6111 20

Dječja odjeća i pribor, od pamuka, pletena

6111 30

Dječja odjeća i pribor, od sintetskih vlakana, pletena

6111 90

Dječja odjeća i pribor, od ostalih tekstilnih materijala,pletena

6112 11

Trenirke od pamuka, pletene

6112 12

Trenirke, od sintetskih materijala, pletene

6112 19

Trenirke, od ostalih tekstilnih materijala, pletene

6112 20

Skijaška odijela, od tekstilnih materijala, pletena

6112 31

Muške/dječačke kupaće gaćice, od sintetskih vlakana,pletene

6112 39

Muške/dječačke kupaće gaćice, od ostalih tekstilnih materijala,pletene

6112 41

Ženski/djevojački kupaći kostimi, od sintetskih vlakana,pleteni

6112 49

Ženski/djevojački kupaći kostimi, od ostalih tekstilnihmaterijala, pleteni

6113 00

Odjeća izrađena od impregniranog, podstavljenog, obloženog ilislojevitog tekstilnog pletenog materijala

6114 10

Ostala odjeća od vune, ili obrađene životinjske dlake,pletene

6114 20

Ostala odjeća od pamuka, pletena

6114 30

Ostala odjeća od umjetnih vlakana, pletena

6114 90

Ostala odjeća od ostalih tekstilnih materijala, pletena

6115 11

Hulahopke i tajice, od sintetičkog prediva< 67 dtex/jednonitnapređa, pletene

6115 12

Hulahopke i tajice, od sintetičkog prediva>/=67 dtex/jednonitnapređa, pletene

6115 19

Hulahopke i tajice, od ostalih tekstilnih materijala,pletene

6115 20

Ženske čarape i dokoljenice, od tekstilnog prediva < 67dtex/jednonitna, pletene

6115 91

Ostale čarape, od vune ili obrađene životinjske dlake,pletene

6115 92

Ostale čarape, od pamuka, pletene

6115 93

Ostale čarape od sintetskih vlakana, pletene

6115 99

Ostale čarape od ostalih sintetskih materijala, pletene

6116 10

Impregnirane rukavice, obložene plastikom ili gumom,pletene

6116 91

Rukavice i rukavice bez prstiju, ostalo, od vune ili obrađeneživotinjske dlake, pletene

6116 92

Rukavice i rukavice bez prstiju, ostalo, od pamuka, pletene

6116 93

Rukavice i rukavice bez prstiju, ostalo, od sintetskih vlakana,pletene

6116 99

Rukavice i rukavice bez prstiju, ostalo, od ostalih tekstilnihmaterijala, pletene

6117 10

Šalevi, rupci, velovi i slično, od tekstilnih materijala,pleteni

6117 20

Kravate, leptir kravate i mašne, od tekstilnih materijala,pletene

6117 80

Ostali odjevni dodaci, od tekstilnih materijala, pleteni

6117 90

Dijelovi odjeće ili odjevnih dodataka, od tekstilnih materijala,pleteni

Pgl 62

Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih ilikačkanih

6201 11

Muški/dječački kaputi i slični odjevni predmeti, od vune iliobrađene životinjske dlake, nepleteni

6201 12

Muški/dječački kaputi i slični odjevni predmeti, pamučni,nepleteni

6201 13

Muški/dječački kaputi i slični odjevni predmeti, od umjetnihvlakana, nepleteni

6201 19

Muški/dječački kaputi i slični odjevni predmeti, od ostalihtekstilnih vlakana, nepleteni

6201 91

Muški/dječački anoraci i slični odjevni predmeti, od vune iliobrađene životinjske dlake nepleteni

6201 92

Muški/dječački anoraci i slični odjevni predmeti, pamučni,nepleteni

6201 93

Muški/dječački anoraci i slični odjevni predmeti, od umjetnihvlakana, nepleteni

6201 99

Muški/dječački anoraci i slični odjevni predmeti, od ostalihtekstilnih materijala, nepleteni

6202 11

Ženski/djevojački kaputi i slični odjevni predmeti, od vune iliobrađene životinjske dlake, nepleteni

6202 12

Ženski/djevojački kaputi i slični odjevni predmeti, pamučni,nepleteni

6202 13

Ženski/djevojački kaputi i slični odjevni predmeti, od umjetnihvlakana, nepleteni

6202 19

Ženski/djevojački kaputi i slični odjevni predmeti, od ostalihtekstilnih materijala, nepleteni

6202 91

Ženski/djevojački anoraci i slični odjevni predmeti, od vune iliobrađene životinjske dlake, nepleteni

6202 92

Ženski/djevojački anoraci i slični odjevni predmeti, pamučni,nepleteni

6202 93

Ženski/djevojački kaputi i slični odjevni predmeti, od umjetnihvlakana, nepleteni

6202 99

Ženski/djevojački kaputi i slični odjevni predmeti, od ostalihtekstilnih materijala nepleteni

6203 11

Muška/dječačka odijela, od vune ili obrađene životinjske dlake,nepletena

6203 12

Muška/dječačka odijela, od sintetskih vlakana, nepletena

6203 19

Muška/dječačka odijela, od ostalih tekstilnih materijala,nepletena

6203 21

Muški/dječački kompleti, od vune ili obrađene životinjske dlake,nepleteni

6203 22

Muški/dječački kompleti, od pamuka, nepleteni

6203 23

Muški/dječački kompleti, od sintetskih vlakana, nepleteni

6203 29

Muški/dječački kompleti, od ostalih tekstilnih materijala,nepleteni

6203 31

Muške/dječačke jakne i sakoi, od vune ili obrađene životinjskedlake, nepletene

6203 32

Muške/dječačke jakne i sakoi, od pamuka, nepletene

6203 33

Muške/dječačke jakne i sakoi, od sintetskih vlakana,nepletene

6203 39

Muške/dječačke jakne i sakoi, od ostalih tekstilnih materijala,nepletene

6203 41

Muške/dječačke duge i kratke hlače, od vune ili obrađeneživotinjske dlake

6203 42

Muške/dječačke duge i kratke hlače, od pamuka, nepletene

6203 43

Muške/dječačke duge i kratke hlače, od sintetskih vlakana,nepletene

6203 49

Muške/dječačke duge i kratke hlače, od ostalih tekstilnihmaterijala, nepletene

6204 11

Ženski/djevojački kostimi, od vune ili obrađene životinjske,nepleteni

6204 12

Ženski/djevojački kostimi, od pamuka, nepleteni

6204 13

Ženski/djevojački kostimi, od sintetskih vlakana, nepleteni

6204 19

Ženski/djevojački kostimi, od ostalih tekstilnih materijala,nepleteni

6204 21

Ženski/djevojački kompleti, od vune ili obrađene životinjske,nepleteni

6204 22

Ženski/djevojački kompleti, od pamuka, nepleteni

6204 23

Ženski/djevojački kompleti, od ostalih tekstilnih materijala,nepleteni

6204 29

Ženski/djevojački kompleti, od ostalih tekstilnih materijala,nepleteni

6204 31

Ženske/djevojačke jakne, od vune ili obrađene životinjske,nepletene

6204 32

Ženske/djevojačke jakne, od pamuka, nepletene

6204 33

Ženske/djevojačke jakne, od ostalih tekstilnih materijala,nepletene

6204 39

Ženske/djevojačke jakne, od ostalih tekstilnih materijala,nepletene

6204 41

Ženske/djevojačke haljine, od vune ili obrađene životinjske,nepletene

6204 42

Ženske/djevojačke haljine, od pamuka, nepletene

6204 43

Ženske/djevojačke haljine, od ostalih tekstilnih materijala,nepletene

6204 44

Ženske/djevojačke haljine, od umjetnih vlakana, nepletene

6204 49

Ženske/djevojačke haljine, od ostalih tekstilnih materijala,nepletene

6204 51

Ženske/djevojačke suknje, od vune ili obrađene životinjske,nepletene

6204 52

Ženske/djevojačke suknje, od pamuka, nepletene

6204 53

Ženske/djevojačke suknje, od umjetnih vlakana, nepletene

6204 59

Ženske/djevojačke suknje, od ostalih tekstilnih materijala,nepletene

6204 61

Ženske/djevojačke duge i kratke hlače, od vune ili obrađeneživotinjske, nepletene

6204 62

Ženske/djevojačke duge i kratke hlače, od pamuka, nepletene

6204 63

Ženske/djevojačke duge i kratke hlače, od umjetnih vlakana,nepletene

6204 69

Ženske/djevojačke duge i kratke hlače, od ostalih tekstilnihmaterijala, nepletene

6205 10

Muške/dječačke košulje, od vune ili obrađene životinjske dlake,nepletene

6205 20

Muške/dječačke košulje, od pamuka, nepletene

6205 30

Muške/dječačke košulje, od umjetnih vlakana, nepletene

6205 90

Muške/dječačke košulje, od ostalih tekstilnih materijala,nepletene

6206 10

Ženske/djevojačke bluze i košulje, od svile i svilenog otpada,nepletene

6206 20

Ženske/djevojačke bluze i košulje, od vune ili obrađeneživotinjske, nepletene

6206 30

Ženske/djevojačke bluze i košulje, od pamuka, nepletene

6206 40

Ženske/djevojačke bluze i košulje, od umjetnih vlakana,nepletene

6206 90

Ženske/djevojačke bluze i košulje, od ostalih tekstilnihmaterijala, nepletene

6207 11

Muške/dječačke gaće i gaćice, od pamuka, nepletene

6207 19

Muške/dječačke gaće i gaćice, od ostalih tekstilnih vlakana,nepletene

6207 21

Muške/dječačke noćne košulje i pidžame, od pamuka,nepletene

6207 22

Muške/dječačke noćne košulje i pidžame, od umjetnih vlakana,nepletene

6207 29

Muške/dječačke noćne košulje i pidžame, od ostalih tekstilnihmaterijala, nepletene

6207 91

Muški/dječački kupaći ogrtači, kućni ogrtači itd., pamučni,nepleteni

6207 92

Muški/dječački kupaći ogrtači, kućni ogrtači itd., od umjetnihvlakana, nepleteni

6207 99

Muški/dječački kupaći ogrtači, kućni ogrtači itd., od ostalihtekstilnih materijala, nepleteni

6208 11

Ženski/djevojački kombinei i podsuknje, od umjetnih vlakana,nepleteni

6208 19

Ženski/djevojački kombinei i podsuknje, od ostalih tekstilnihmaterijala, nepletene

6208 21

Ženske/djevojačke spavaćice i pidžame, od pamuka, nepletene

6208 22

Ženske/djevojačke spavaćice i pidžame, od umjetnih vlakana,nepletene

6208 29

Ženske/djevojačke spavaćice i pidžame, od ostalih tekstilnihmaterijala, nepletene

6208 91

Ženski/djevojački kompleti, kupaći ogrtači itd., od pamuka,nepleteni

6208 92

Ženski/djevojački kompleti, kupaći ogrtači itd., od umjetnihvlakana, nepleteni

6208 99

Ženski/djevojački kompleti, kupaći ogrtači itd., od ostalihtekstilnih materijala

6209 10

Dječja odjeća i odjevni dodaci, od vune ili obrađene životinjskedlake, nepletena

6209 20

Dječja odjeća i odjevni dodaci, od pamuka, nepletena

6209 30

Dječja odjeća i odjevni dodaci, od sintetskih vlakana,nepletena

6209 90

Dječja odjeća i pribor, od ostalih tekstilnih materijala,nepletena

6210 10

Odjeća izrađena od tekstilnog pusta i netkanih tekstilnihmaterijala

6210 20

Muški/dječački kaputi i slični proizvodi od impregniranog,podstavljenog, obloženog itd. tekstilnog tkanog materijala

6210 30

Ženski/djevojački odjevni predmeti od impregniranog,podstavljenog, obloženog itd. tekstilnog tkanog materijala

6210 40

Ostali muški/dječački odjevni predmeti od impregniranog,podstavljenog, obloženog itd. tekstilnog tkanog materijala

6210 50

Ostali ženski/djevojački odjevni predmeti od impregniranog,podstavljenog, obloženog itd. tekstilnog tkanog materijala

6211 11

Muške/dječačke kupaće gaćice, od tekstilnih materijala,nepletene

6211 12

Ženski/djevojački kupaći kostimi, od tekstilnih materijala,nepleteni

6211 20

Skijaška odijela, od tekstilnih materijala, nepletena

6211 31

Ostali muški/dječački odjevni predmeti, od vune ili obrađeneživotinjske dlake, nepleteni

6211 32

Ostali muški/dječački odjevni predmeti, od pamuka,nepleteni

6211 33

Ostali muški/dječački odjevni predmeti, od umjetnih vlakana,nepleteni

6211 39

Ostali muški/dječački odjevni predmeti, od ostalih tekstilnihmaterijala, nepleteni

6211 41

Ostali ženski odjevni predmeti, od vune ili obrađene životinjskedlake, nepleteni

6211 42

Ostali ženski odjevni predmeti, od pamuka, nepleteni

6211 43

Ostali ženski odjevni predmeti, od umjetnih vlakana,nepleteni

6211 49

Ostali ženski odjevni predmeti, od ostalih tekstilnih materijala,nepleteni

6212 10

Grudnjaci i dijelovi, od tekstilnih materijala

6212 20

Pojasevi, steznici i dijelovi, od tekstilnih materijala

6212 30

Steznici i dijelovi, od tekstilnih materijala

6212 90

Steznici, pojasevi i slični proizvodi i dijelovi, od tekstilnihmaterijala

6213 10

Maramice, od svile ili svilenog otpada, nepletene

6213 20

Maramice, od pamuka, nepletene

6213 90

Maramice, od ostalih tekstilnih materijala

6214 10

Šalovi, rupci, velovi i slično, od svile ili svilenog otpada,nepleteni

6214 20

Šalovi, rupci, velovi i slično, od vune ili obrađene životinjskedlake, nepleteni

6214 30

Šalovi, rupci, velovi i slično, od sintetskih vlakana,nepleteni

6214 40

Šalovi, rupci, velovi i slično, od umjetnih vlakana,nepleteni

6214 90

Šalovi, rupci, velovi i slično, od ostalih tekstilnih materijala,nepleteni

6215 10

Kravate, leptir kravate i mašne, od svile ili svilenog otpada,nepletene

6215 20

Kravate, leptir kravate i mašne, od umjetnih vlakana,nepletene

6215 90

Kravate, leptir kravate i mašne, od ostalih tekstilnih materijala,nepletene

6216 00

Rukavice i rukavice bez prstiju, od tekstilnih materijala,nepletene

6217 10

Ostali odjevni dodaci, od tekstilnih materijala, nepleteni

6217 90

Dijelovi odjeće ili ostalih odjevnih dodataka, od tekstilnihmaterijala, nepleteni

Pgl 63

Ostali gotovi tekstilni proizvodi, kompleti,rabljena odjeća itd.

6301 10

Električne deke, od tekstilnih materijala

6301 20

Deke (osim električnih) i deke za putovanje, od vune ili obrađeneživotinjske dlake

6301 30

Deke (osim električnih) i deke za putovanje, od pamuka

6301 40

Deke (osim električnih) i deke za putovanje, od sintetskihvlakana

6301 90

Deke (osim električnih) i deke za putovanje, od ostalih tekstilnihmaterijala

6302 10

Posteljina, od tekstilnih pletenih ili kačkanih materijala

6302 21

Posteljina, od pamuka, tiskana, nepletena

6302 22

Posteljina, od umjetnih vlakana, tiskana, nepletena

6302 29

Posteljina, od pamuka, ostalo

6302 31

Posteljina, od umjetnih vlakana, ostalo

6302 32

Posteljina, od ostalih tekstilnih materijala, ostalo

6302 39

Posteljina, od tekstilnih pletenih ili kačkanih materijala

6302 40

Stolnjaci, od tekstilnih pletenih ili kačkanih materijala

6302 51

Stolnjaci, od pamuka, nepleteni

6302 52

Stolnjaci, od lana, nepleteni

6302 53

Stolnjaci, od umjetnih vlakana, nepleteni

6302 59

Stolnjaci, od ostalih tekstilnih materijala, nepleteni

6302 60

Krpe za kupaonicu i kuhinju, od frotir-ručnika ili sličnihfrotirnih materijala, od pamuka

6302 91

Krpe za kupaonicu i kuhinju, od pamuka, ostalo

6302 92

Krpe za kupaonicu i kuhinju, od lana

6302 93

Krpe za kupaonicu i kuhinju, od umjetnih vlakana

6302 99

Krpe za kupaonicu i kuhinju, od ostalih tekstilnihmaterijala

6303 11

Zastori, draperije, unutrašnje rolete i zastori ili kratke ukrasnedraperije za donji dio kreveta, od pamuka, pleteni

6303 12

Zastori, draperije, unutrašnje rolete i zastori ili kratke ukrasnedraperije za donji dio kreveta, od sintetskih vlakana, pleteni

6303 19

Zastori, draperije, unutrašnje rolete i zastori ili kratke ukrasnedraperije za donji dio kreveta, od ostalih tekstilnih materijala,pleteni

6303 91

Zastori, draperije, unutrašnje rolete i zastori ili kratke ukrasnedraperije za donji dio kreveta, od pamuka, nepleteni

6303 92

Zastori, draperije, unutrašnje rolete i zastori ili kratke ukrasnedraperije za donji dio kreveta, od sintetskih vlakana, nepleteni

6303 99

Zastori, draperije, unutrašnje rolete i zastori ili kratke ukrasnedraperije za donji dio kreveta, od ostalih tekstilnih materijala,nepleteni

6304 11

Prekrivači za krevet od tekstilnih materijala, ostalo, pleteni ilikačkani

6304 19

Prekrivači za krevet od tekstilnih materijala, ostalo, nepleteniili nekačkani

6304 91

Ostala oprema za pokućstvo, od tekstilnih materijala, pletena ilikačkana

6304 92

Ostala oprema za pokućstvo, od pamuka, nepletena inekačkana

6304 93

Ostala oprema za pokućstvo, od sintetskih vlakana, nepletena inekačkana

6304 99

Ostala oprema za pokućstvo, od ostalih tekstilnih vlakana,nepletena i nekačkana

6305 10

Vreće i torbe, za pakiranje robe, od jute ili ostalih drvenastihvlakana

6305 20

Vreće i torbe, za pakiranje robe, od pamuka

6305 31

Vreće i torbe, za pakiranje robe, od polietilenskih ilipolipropilenskih vrpci

6305 39

Vreće i torbe, za pakiranje robe, od ostalih umjetnih tekstilnihmaterijala

6305 90

Vreće i torbe, za pakiranje robe, od ostalih tekstilnihmaterijala

6306 11

Cerade, tende i zastori, od pamuka

6306 12

Cerade, tende i zastori, od sintetskih vlakana

6306 19

Cerade, tende i zastori, od ostalih tekstilnih vlakana

6306 21

Šatori, od pamuka

6306 22

Šatori, od sintetskih vlakana

6306 29

Šatori, od ostalih tekstilnih materijala

6306 31

Jedra, od sintetskih vlakana

6306 39

Jedra, od ostalih tekstilnih materijala

6306 41

Pneumatski madraci, od pamuka

6306 49

Pneumatski madraci, od ostalih tekstilnih materijala

6306 91

Ostala roba za kampiranje, od pamuka

6306 99

Ostala roba za kampiranje, od ostalih tekstilnih materijala

6307 10

Krpe za pod, krpe za suđe, krpe za brisanje prašine i slične krpeza čišćenje, od tekstilnih materijala

6307 20

Jakne za spašavanje i pojasevi za spašavanje, od tekstilnihmaterijala

6307 90

Ostali proizvodi, od tekstilnih materijala, uključujući i uzorkeodjeće

6308 00

Garniture od tkanih materijala i prediva, za proizvodnju tepiha,tapiserija itd.

6309 00

Rabljena odjeća i ostali rabljeni proizvodi


Tekstilni i odjevni proizvodi iz poglavlja 30-49, 64-96

HS broj

Opis proizvoda

3005 90

Vata, gaza, zavoji i slično

ex 3921 12

Tkani, pleteni ili netkani materijalobloženi ili podstavljeni plastikom

ex 3921 13

ex 3921 90

ex 4202 12

Torbe, ručne torbe i plošna roba kodkojih je vanjska površina uglavnom od tekstilnih materijala

ex 4202 22

ex 4202 32

ex 4202 92

ex 6405 20

Obuća kod koje su donji i gornji dijelovi izrađeni od vunenogpusta

ex 6406 10

Gornji dijelovi obuće kod kojih je 50 % ili više vanjske površineizrađeno od tekstilnih materijala

ex 6406 99

Grijači za noge i sare od tekstilnih materijala

6501 00

Modeli za šešire, glavni dijelovi šešira i kapa od pusta, u ravnomi cjevastom obliku

6502 00

Krojevi za šešire, isprepleteni ili izrađeni iz traka od bilokojeg materijala

6503 00

Pusteni šeširi i ostala pustena pokrivala za glavu

6504 00

Šeširi i ostala pokrivala za glavu, isprepleteni ili izrađenispajanjem vrpci od bilo kojeg materijala

6505 90

Šeširi i ostala pokrivala za glavu, pletena ili izrađena od čipkeili ostalih tekstilnih materijala

6601 10

Kišobrani i suncobrani, za vrt

6601 91

Ostale vrste kišobrana, sklopivi držak

6601 99

Ostali kišobrani

ex 7019 10

Pređa od staklenih vlakana

ex 7019 20

Tkanine i pređa od staklenih vlakana

8708 21

Sigurnosni remeni za motorna vozila

8804 00

Padobrani, njihovi dijelovi i dodaci

9113 90

Remeni za ručne satove, vrpce i narukvice od tekstilnihmaterijala

ex 9404 90

Jastuci i jastučići od pamuka, popluni, perine i slični proizvodiod tekstilnih materijala

9502 91

Odjeća za lutke

ex 9612 10

Tkane vrpce, od umjetnih vlakana, osim onih koje su uže od 30 mm uširini i koje su čvrsto zapakirane u kartone


Top