EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21992A0408(01)

Okvirni sporazum o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Istočne Republike Urugvaja

OJ L 94, 8.4.1992, p. 2–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 007 P. 139 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 007 P. 139 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 67 - 77

In force

11/Sv. 54

HR

Službeni list Europske unije

67


21992A0408(01)


L 094/2

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


OKVIRNI SPORAZUM O SURADNJI

između Europske ekonomske zajednice i Istočne Republike Urugvaja

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

s jedne strane,

VLADA ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJA,

s druge strane,

UZIMAJUĆI U OBZIR tradicionalno prijateljske odnose između država članica Europske ekonomske zajednice, dalje u tekstu: „Zajednica” i Istočne Republike Urugvaja, dalje u tekstu: „Urugvaj”,

PONOVNO POTVRĐUJUĆI važnost koju pridaju načelima Povelje Ujedinjenih naroda, demokratskim vrijednostima i poštovanju ljudskih prava,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je posljednjih godina Zajednica razvila novu strategiju za suradnju s Latinskom Amerikom posebno usmjerenu na rješavanje problema Latinske Amerike i njezinih različitih regija,

IMAJUĆI NA UMU činjenicu da Sporazum između Zajednice i Urugvaja koji je sada na snazi datira iz 1973. godine i da ne osigurava odgovarajući pravni okvir za razvoj šire i jače gospodarske suradnje koja obuhvaća sve planirane instrumente za provedbu te nove strategije,

UZIMAJUĆI U OBZIR zajednički interes za uspostavljanjem novih ugovornih odnosa s ciljem razvoja opsežne suradnje u područjima od strateške važnosti za socijalni i gospodarski napredak, te za jačanje i diversifikaciju trgovine i poticanje protoka ulaganja,

VODEĆI RAČUNA o interesu obiju stranaka za poboljšanjem životnog standarda i kvalitete života njihova stanovništva,

IMAJUĆI NA UMU posebnu situaciju Urugvaja kao zemlje u razvoju koja je posebno izložena povremenim oscilacijama međunarodnoga gospodarstva i utjecajima okoline, kao i njene posebne proizvodne i izvozne strukture, što je jedno od njezinih obilježja u ovoj fazi njezina gospodarskoga razvoja,

POTVRĐUJUĆI interes obiju stranaka da promiču zaštitu okoliša i da je potpuno uključe u svaku razvojnu politiku,

IMAJUĆI NA UMU da je važno osigurati sudjelovanje u suradnji izravno zainteresiranim osobama i poduzećima, posebno gospodarskim subjektima i tijelima koja ih zastupaju,

UZIMAJUĆI U OBZIR njihov status ugovornih stranaka u Općem sporazumu o carinama i trgovini (GATT) i potrebu da održe i poboljšaju pravila slobodne i neometane međunarodne trgovine,

BUDUĆI DA je Urugvaj uključen u proces regionalne integracije s Argentinom, Brazilom i Paragvajem i budući da bi s tom skupinom zemalja trebala razviti jednaku i usporedivu suradnju koja podržava njihov proces integracije,

S OBZIROM NA nove smjernice Zajednice za suradnju s Latinskom Amerikom i azijskim zemljama u razvoju,

S OBZIROM NA Rimsku deklaraciju od 20. prosinca 1990. i Luksemburšku deklaraciju od 27. travnja 1991. između Zajednice i njezinih država članica i država članica Grupe Rio,

ZA VIJEĆE Europskih zajednica:

Pieta DANKERTA,

ministra vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske,

predsjednika u službi Vijeća Europskih zajednica,

Abela MATUTESA,

člana Komisije Europskih zajednica,

ZA ISTOČNU REPUBLIKU URUGVAJ:

Hectora GROS ESPIELLA,

ministra vanjskih poslova Istočne Republike Urugvaj,

SPORAZUMJELI KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Demokratska osnova suradnje

Suradnja između Zajednice i Urugvaja i sve odredbe ovog Sporazuma temelje se na poštovanju demokratskih načela i ljudskih prava kojima se vodi unutarnja i vanjska politika Zajednice i Urugvaja.

Članak 2.

Razvoj uzajamnih odnosa

Ugovorne se stranke obvezuju svim mogućim sredstvima promicati razvoj uzajamnih odnosa i zaključuju da će, između ostalog suradnju razvijati u području trgovine, ulaganja, financija i tehnologije. U tu svrhu stranke uzimaju u obzir posebnu situaciju Urugvaja kao zemlje u razvoju i razne dogovore koji su između njih sklopljeni ili bi se tek mogli sklopiti.

Članak 3.

Gospodarska suradnja

1.   Vodeći računa o zajedničkom interesu i dugoročnim i srednjoročnim gospodarskim ciljevima, ugovorne se stranke obvezuju uspostaviti gospodarsku suradnju najširih mogućih razmjera. Ciljevi takve suradnje poglavito su:

(a)

opće unapređivanje i diversifikacija njihovih gospodarskih veza;

(b)

doprinos razvoju njihovih gospodarstava i poboljšanju životnog standarda;

(c)

iskorištavanje novih resursa i novih tržišta;

(d)

poticanje protoka ulaganja i prijenosa tehnologije;

(e)

promicanje suradnje između gospodarskih subjekata, posebice malih i srednje velikih poduzeća;

(f)

stvaranje novih radnih mjesta, posebice u najzapostavljenijim sektorima;

(g)

zaštita i unapređenje okoliša;

(h)

poticanje ruralnog razvoja, uključujući povećanje poljoprivredne i prehrambene proizvodnje;

(i)

podupiranje procesa integracije Zajedničkoga tržišta južnoameričkog juga (Mercosur);

(j)

promicanje razvoja zaostalih graničnih područja.

2.   Ne isključujući unaprijed ostala područja, ugovorne stranke zajedničkim dogovorom utvrđuju područja obuhvaćena gospodarskom suradnjom. Suradnja je posebno usredotočena na:

(a)

energiju i rudarstvo;

(b)

poljoprivredu, ribarstvo i šumarstvo;

(c)

upravljanje prirodnim resursima;

(d)

industriju, posebno investicijska dobra te druge privredne grane povezane sa sektorima navedenim pod točkama (a) i (b), kao i prateće usluge;

(e)

ekonomske i monetarne poslove;

(f)

usluge koje uključuju financijske, bankarske i osiguravateljske usluge;

(g)

promet, telekomunikacije, telematiku, turizam i ostale tercijarne djelatnosti;

(h)

intelektualno i industrijsko vlasništvo;

(i)

norme, tehničke specifikacije i kontrolu kvalitete.

3.   Oblici suradnje

U interesu ostvarenja ciljeva gospodarske suradnje, ugovorne stranke nastoje promicati djelatnosti koje uključuju sljedeće:

(a)

neprekidnu razmjenu informacija, prvenstveno osiguravanjem pristupa postojećim bazama podataka ili stvaranjem novih;

(b)

uspostavu zajedničkih ulaganja;

(c)

sklapanje licenčnih ugovora i sporazuma o prijenosu tehničkoga znanja i iskustva, podugovaranje i zastupanje;

(d)

suradnju između financijskih institucija;

(e)

sklapanje konvencija između država članica Zajednice i Urugvaja za sprečavanje dvostrukog oporezivanja;

(f)

posjete, skupove i aktivnosti za promicanje suradnje između predstavnika tvrtki i gospodarskih organizacija te uspostava odgovarajućih mehanizama i osnivanje institucija;

(g)

organizaciju seminara i poslovnih tjedana, specijaliziranih sajmova, izložaba i simpozija;

(h)

poticanje poduzeća jedne ugovorne stranke na sudjelovanje na sajmovima i izložbama druge stranke;

(i)

stvaranje mreža gospodarskih subjekata, posebno industrijskih poduzeća;

(j)

promicanje savjetodavnih službi i tehničke pomoći, posebno u području unapređivanja trgovine i marketinga;

Članak 4.

Poljoprivredna suradnja

1.   Zajednica i Urugvaj obvezuju se uspostaviti suradnju u poljoprivredi. Ta se suradnja posebno usredotočuje na:

(a)

opseg razvijanja zajedničkih trgovinskih tokova za poljoprivredne proizvode;

(b)

zdravstvene mjere i mjere za zaštitu bilja, te njihove učinke, koji ne bi smjeli ometati trgovinu već bi trebali uzimati u obzir interese obiju ugovornih stranaka u smislu zakona o zaštiti okoliša, bilja i zdravlja životinja.

U tu je svrhu moguće održavati savjetovanja između nadležnih stručnjaka ugovornih stranaka.

2.   Zajednica sudjeluje u nastojanjima Urugvaja da diversificira izvoz svojih poljoprivrednih proizvoda.

Članak 5.

Industrijska suradnja

1.   Ugovorne su stranke suglasne promicati proširenje i diversifikaciju proizvodne baze Urugvaja u sektorima industrije i usluga. U tu svrhu svoje aktivnosti suradnje usmjeravaju posebno na mala i srednje velika poduzeća i podupiru mjere koje tim poduzećima olakšavaju pristup izvorima kapitala, tržištima i odgovarajućoj tehnologiji, te potiču aktivnosti zajedničkih ulaganja usmjerene na tržišta trećih zemalja. Ta suradnja može uključiti uspostavu odgovarajućih mehanizama i institucija.

2.   Ugovorne se stranke isto tako slažu da će razmotriti mogućnosti zajedničkog poticanja projekata za preustroj industrijskog sektora radi lakše integracije Urugvaja u zajedničko južno tržište.

Članak 6.

Suradnja u području zaštite okoliša

1.   Ugovorne se stranke obvezuju surađivati u zaštiti i unapređenju okoliša radi rješavanja pitanja onečišćenja voda, tla i zraka, erozije, širenja pustinje i odšumljavanja, te prekomjerne eksploatacije prirodnih bogatstava i širenja gradova. One se također obvezuju poticati produktivno očuvanje šumske i vodene flore i faune.

2.   U tu svrhu, ugovorne stranke svoje napore posebno usmjeravaju na:

(a)

uspostavu i jačanje struktura za zaštitu okoliša u javnim i privatnim sektorima;

(b)

razvoj i poboljšanje zakona, normi i tehničkih specifikacija;

(c)

istraživanje, obrazovanje i informiranje te upozoravanje javnosti na predmetna pitanja;

(d)

izradu studija i provođenje projekata te osiguravanje tehničke pomoći;

(e)

organizaciju sastanaka, seminara, radionica, konferencija i posjeta državnih službenika, stručnjaka, inženjera, poslovnih ljudi i ostalih osoba koje obnašaju dužnosti povezane s okolišem.

(f)

razmjenu informacija i iskustava u odnosu na glavne svjetske ekološke probleme;

(g)

razvoj programa i projekata koji se bave proučavanjem i istraživanje katastrofa i njihovim sprečavanjem.

3.   Ugovorne su stranke suglasne razvijati suradnju u pogledu svih aspekata vodnih resursa, uključujući istraživanje i primjenu tehnologije koja je povezana s upravljanjem, korištenjem i očuvanjem vodnih resursa.

Članak 7.

Ulaganja

Ugovorne se stranke slažu da:

(a)

u okviru svojih ovlasti, provedbenih propisa i politike, potiču rast obostrano korisnih ulaganja;

(b)

poboljšaju uvjete za međusobna ulaganja država članica Zajednice i Urugvaja, i to ponajprije poticanjem i zaštitom takvih ulaganja kroz sporazume koji se temelje na načelima nediskriminacije i uzajamnosti.

Članak 8.

Znanstvena i tehnološka suradnja

1.   U skladu sa zajedničkim interesom i ciljevima svojih strategija razvoja ugovorne se stranke obvezuju promicati znanstvenu i tehnološku suradnju sa sljedećim ciljevima:

(a)

olakšavanje mobilnosti i razmjene znanstvenika između zajednice i Urugvaja;

(b)

uspostavljanje stalnih veza između znanstvenih i tehnoloških zajednica obiju stranaka;

(c)

poticanje prijenosa tehnologije;

(d)

sudjelovanje istraživačkih centara obiju stranaka radi zajedničkog rješavanja problema od obostranog interesa;

(e)

stvaranje mogućnosti za gospodarsku, industrijsku i trgovinsku suradnju;

(f)

jačanje znanstvenih i tehnoloških kapaciteta i poticanje inovacija.

2.   Ne isključujući unaprijed druga područja, ugovorne stranke suglasno utvrđuju područja gospodarske suradnje. Suradnja posebno uključuje:

(a)

znanstveno i tehnološko istraživanje na visokoj razini, posebno biotehnologiju, nove materijale, mikroelektroniku, informatiku i telekomunikacije;

(b)

poboljšavanje istraživačkih kapaciteta u deficitarnim područjima;

(c)

razvijanje i upravljanje znanstvenom i tehnološkom politikom;

(d)

zaštitu i unapređenje okoliša;

(e)

učinkovito korištenje prirodnih resursa;

(f)

regionalnu integraciju i suradnju u znanosti i tehnologiji;

(g)

širenje znanstvenih i tehnoloških informacija i znanja;

(h)

tehnološki razvoj u području poljoprivrede, agroindustrije i znanosti o moru;

(i)

veze između visokih škola i istraživačkih ustanova i proizvodnog sektora.

3.   Ugovorne stranke olakšavaju i potiču uvođenje mjera koje su usmjerene na postizanje ciljeva njihove znanstvene i tehnološke suradnje, posebice:

(a)

zajedničke istraživačke projekte između istraživačkih centara stranaka i drugih odgovarajućih institucija;

(b)

obučavanje znanstvenika, posebno kroz istraživačku praksu u istraživačkim centrima druge ugovorne stranke;

(c)

razmjenu znanstvenih informacija, posebno putem zajednički organiziranih seminara, radnih sastanaka i konferencija na kojima sudjeluju znanstvenici obiju ugovornih stranaka.

4.   Ugovorne se stranke obvezuju utvrditi odgovarajuće postupke da se znanstvenicima i istraživačkim centrima omogući da u najvećoj mogućoj mjeri sudjeluju u njihovoj suradnji.

Članak 9.

Unapređivanje trgovine

Ugovorne se stranke obvezuju razvijati i diversificirati trgovinske tokove u najvećoj mogućoj mjeri, uzimajući pritom u obzir gospodarsku situaciju svake stranke i odobravajući jedna drugoj najveće moguće olakšice.

Članak 10.

Tretman najpovlaštenije države

U skladu s Općim sporazumom o carinama i trgovini (GATT) ugovorne stranke u trgovinskim odnosima jedna drugoj odobravaju tretman najpovlaštenije države.

Stranke potvrđuju svoju spremnost da trgovinu razvijaju sukladno GATT-u.

Članak 11.

Privremeni uvoz robe

Ugovorne se stranke obvezuju razmotriti oslobođenje od plaćanja carina i poreza za robu, privremeno uvezenu na njihovo državno područje, a koja je predmetom međunarodnih sporazuma i namijenjena je za ponovni izvoz.

Članak 12.

Trgovinska suradnja

1.   Ugovorne se stranke slažu ispitati načine i sredstva ukidanja međusobnih trgovinskih zapreka, posebno bescarinskih zapreka, vodeći pritom računa o radu koji u tom smislu obave međunarodne organizacije. Također će na konstruktivan način, kako bilateralno tako i multilateralno, ispitati sve trgovinske poteškoće koje bi se među njima mogle pojaviti, uključujući posljedice primjene mjera u području zdravstva, zaštite bilja i zaštite okoliša.

2.   Ugovorne se stranke nadalje obvezuju da, svaka od njih sukladno svojim zakonima, slijede politiku koja je između ostalog usmjerena na sljedeće:

(a)

pojednostavljenje međusobnih trgovinskih transakcija koliko god je to moguće;

(b)

bilateralnu i multilateralnu suradnju s ciljem rješavanja problema od zajedničke važnosti, uključujući probleme u pogledu intelektualnog i industrijskog vlasništva, oznake podrijetla te robe i sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda;

(c)

olakšavanje suradnje između njihovih carinskih uprava, posebno u pogledu strukovnog osposobljavanja, pojednostavljenje postupaka i otkrivanja prekršaja;

(d)

uvažavanje međusobnih interesa u odnosu na pristup resursima i njihovu preradu;

(e)

stvaranje preduvjeta za bolji pristup njihovih proizvoda pripadajućim tržištima;

(f)

uspostavljanje veza između gospodarskih subjekata s ciljem diversifikacije i jačanja obostranih trgovinskih tokova;

(g)

ispitivanje i preporučivanje mjera trgovinske promidžbe u interesu poticanja uvoza i izvoza;

(h)

poticanje i podupiranje aktivnosti trgovinske promidžbe, kao što su seminari, simpoziji, trgovinski i industrijski sajmovi i izložbe, trgovinske misije, uzajamni posjeti, poslovni tjedni i slične aktivnosti;

(i)

uzimanje u obzir, koliko god je to moguće, mišljenja druge ugovorne stranke o mjerama koje bi mogle imati štetan učinak na međusobnu trgovinu.

3.   Ako nadležna tijela obiju ugovornih stranaka tako odluče, Zajednica može u okviru ovih ciljeva financijski poduprijeti neke aktivnosti za trgovinske promidžbe koje su navedene u ovome članku, uključujući istraživanje tržišta za proizvode koji su od interesa za Urugvaj.

Članak 13.

Suradnja u području socijalnog razvoja

1.   Ugovorne stranke uspostavljaju suradnju u području socijalnog razvoja kako bi poboljšale životni standard i kvalitetu života najsiromašnijeg stanovništva.

2.   Aktivnosti za realizaciju ovog cilja mogu između ostalog uključivati podupiranje sljedećih mjera, posebice kroz tehničku pomoć:

(a)

rukovođenje i upravljanje socijalnim uslugama;

(b)

programe za strukovno osposobljavanje i stvaranje radnih mjesta;

(c)

utvrđivanje i promicanje aktivnosti osnovnih organizacija;

(d)

programe ili projekte za poboljšanje stambenih uvjeta u urbanim i ruralnim sredinama;

(e)

kampanje za suzbijanje zlouporabe droga i informiranje.

Članak 14.

Suradnja u području javnoga zdravstva

Ugovorne su stranke suglasne surađivati u području javnoga zdravstva, te se u tu svrhu obvezuju provoditi zajednička istraživanja, prijenos tehnologije, razmjenu iskustava i tehničke pomoći, uključujući posebno mjere koje se odnose na sljedeće:

(a)

rukovođenje i upravljanje nadležnim tijelima;

(b)

organizaciju znanstvenih skupova i razmjenu stručnjaka;

(c)

razvijanje programa strukovnog osposobljavanja;

(d)

provedbu programa i projekata za poboljšanje zdravstvene i socijalne skrbi u urbanim i ruralnim područjima.

Članak 15.

Suradnja u području javne uprave

1.   Ugovorne stranke surađuju u području javne uprave s ciljem njezine racionalizacije i modernizacije na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

2.   Kako bi se postigli ovi ciljevi, ugovorne stranke između ostalog promiču:

(a)

pružanje tehničke pomoći za projekte usmjerene na reformu ili poboljšanje rada javne uprave;

(b)

skupove, posjete, razmjene, seminare i tečajeve za državne službenike i osoblje javnih ustanova i vladinih tijela.

Članak 16.

Suradnja u području informiranja, komunikacije i kulture

Ugovorne se stranke obvezuju surađivati u području informiranja, komunikacije i kulture radi promicanja i jačanja već postojećih veza između stranaka.

Ove aktivnosti poglavito uključuju:

(a)

razmjenu informacija o pitanjima od zajedničkog interesa;

(b)

pipremne studije i tehničku pomoć za očuvanje kulturne baštine;

(c)

organizaciju kulturnih događaja;

(d)

kulturnu i akademsku razmjenu;

(e)

prevođenje književnih djela.

Članak 17.

Suradnja u području turizma

Ugovorne stranke, svaka u skladu sa svojim zakonima, promiču suradnju u turizmu i to posebnim mjerama koje ponajprije uključuju:

(a)

razmjenu službenika i stručnjaka, kao i informacija i tehnologije;

(b)

razvoj djelatnosti koje potiču turistički promet;

(c)

podršku osposobljavanju u području rukovođenja i upravljanja u hotelijerstvu;

(d)

sudjelovanje na sajmovima i izložbama s ciljem poticanja turizma.

Članak 18.

Osposobljavanje

1.   Aktivnosti suradnje koje se provode u okviru ovog sporazuma uključuju odgovarajuće vidove osposobljavanja. Međutim, ugovorne stranke također dogovaraju specifične programe osposobljavanja u područjima od obostranog interesa.

2.   Te su aktivnosti osposobljavanja ponajprije namijenjene instruktorima, nastavnicima i rukovodećem osoblju na odgovornim mjestima u tvrtkama, vladinim tijelima, javnim službama i drugim područjima gospodarske i društvene djelatnosti. One mogu uključivati promicanje ugovora o suradnji između ustanova ugovornih strana, posebice u sektorima tehničkih znanosti i strukovnog osposobljavanja.

3.   Suradnja također obuhvaća mjere za razvitak programa izobrazbe rukovodećeg osoblja odgovornog za regionalnu i subregionalnu integraciju.

Članak 19.

Regionalna suradnja i integracija

1.   Suradnja ugovornih stranaka može se proširiti na aktivnost koje se provodi u okviru sporazuma o suradnji ili integraciji s trećim zemljama iste regije, pod uvjetom da je ta aktivnost u skladu s tim sporazumima.

2.   Ne isključujući unaprijed ostala područja djelovanja, poseban naglasak stavlja se na:

(a)

suradnju u pitanjima okoliša na regionalnoj razini;

(b)

razvoj trgovine unutar regije;

(c)

jačanje regionalnih ustanova javnog i privatnog sektora i podršku zajedničkoj politici i aktivnostima;

(d)

regionalnu komunikaciju, posebno riječni promet;

(e)

suradnju u zdravstvu i zaštiti bilja na regionalnoj i subregionalnoj razini;

(f)

prijenos iskustava Zajednice u integraciji na regionalnoj i subregionalnoj razini.

Članak 20.

Sredstva za ostvarivanje suradnje

Kako bi se olakšalo postizanje ciljeva predviđenih ovim Sporazumom, ugovorne se stranke obvezuju da u okviru svojih mogućnosti i putem vlastitih kanala osiguraju odgovarajuća sredstva, uključujući i financijska.

Članak 21.

Zajednički odbor za suradnju

1.   Osniva se Zajednički odbor za suradnju koji se sastoji od predstavnika Zajednice i Urugvaja. Odbor se sastaje jednom godišnje, naizmjence u Bruxellesu i Montevideu, na dan i s dnevnim redom koji se utvrđuju zajedničkim dogovorom. Uz suglasnost obiju stranaka mogu se sazvati i izvanredne sjednice.

2.   Zajednički odbor osigurava ispravnu provedbu Sporazuma i razmatra sva pitanja vezana uz njegovu primjenu. U ispunjavanju ove uloge njegovi su glavni zadaci:

(a)

razmatranje mjera za razvoj i diversifikaciju trgovine u skladu s ciljevima ovog Sporazuma;

(b)

razmjena mišljenja o svim pitanjima od zajedničkog interesa koja se odnose na trgovinu i suradnju, uključujući buduće dostupne mjere i sredstva za njihovu realizaciju;

(c)

davanje preporuka za promicanje širenja trgovine i za jačanje suradnje uz potrebnu koordinaciju planiranih mjera;

(d)

općenito, preporučivanje rješenja koja pomažu postizanju ciljeva ovog Sporazuma.

3.   Zajednički odbor može osnovati specijalizirane pododbore i radne skupine koje mu pomažu u ispunjavanju njegovih dužnosti.

Članak 22.

Ostali sporazumi

1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe Ugovora o osnivanju Europskih zajednica, ovaj Sporazum, kao i djelovanja poduzeta na temelju ovog Sporazuma ni na koji način ne utječu na ovlasti država članica Zajednice da u području gospodarske suradnje s Urugvajem provode bilateralne aktivnosti, ili da prema potrebi s Urugvajem sklapaju nove sporazume o gospodarskoj suradnji.

2.   Pridržavajući se odredaba prethodnog stavka koje se tiču gospodarske suradnje, odredbe ovog Sporazuma zamjenjuju odredbe sporazuma koji su sklopljeni između država članica Zajednice i Urugvaja u slučajevima kada su te odredbe protuslovne ili istovjetne odredbama ovog Sporazuma.

Članak 23.

Teritorijalna primjena

Ovaj Sporazum primjenjuje se, s jedne strane, na državnim područjima u kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice i pod uvjetima koji su utvrđeni u tom Ugovoru, a s druge strane, na državnom području Istočne Republike Urugvaj.

Članak 24.

Budući razvoj

1.   Ugovorne stranke mogu ovaj Sporazum suglasno proširiti s ciljem da unaprijede i dopune razine suradnje, svaka sukladno svojim zakonima, pomoću sporazuma za određene sektore ili djelatnosti.

2.   U pogledu primjene ovog Sporazuma, svaka ugovorna stranka može iznijeti svoje prijedloge za proširenje opsega međusobne suradnje, uzimajući pritom u obzir iskustvo stečeno tijekom njegove provedbe.

Članak 25.

Stupanje na snagu i trajanje

1.   Ovaj Sporazum stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon što ugovorne stranke obavijeste jedna drugu o okončanju postupaka koji su potrebni za tu svrhu.

2.   Ovaj je Sporazum sklopljen za razdoblje od pet godina. Svake se godine obnavlja ako ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže šest mjeseci prije isteka roka.

Članak 26.

Prilozi

Prilozi čine sastavni dio ovog Sporazuma.

Članak 27.

Vjerodostojni jezici

Ovaj je Sporazum sastavljen u po dva primjerka na danskom, nizozemskom, engleskom, francuskom, njemačkom, grčkom, talijanskom, portugalskom i španjolskom jeziku, pri čemu je svaki tekst jednako vjerodostojan.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo marco.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne rammeaftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Rahmenabkommen gesetzt.

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στη παρούσα συμφωνία-πλαίσιο.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Framework Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord-cadre.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo quadro.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Kaderovereenkomst hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo-quadro.

Hecho en Bruselas, el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y uno.

Udfærdiget i Bruxelles, den fjerde november nitten hundrede og enoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierten November neunzehnhunderteinundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα.

Done at Brussels on the fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-one.

Fait à Bruxelles, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.

Fatto a Bruxelles, addì quattro novembre millenovecentonovantuno.

Gedaan te Brussel, de vierde november negentienhonderd eenennegentig.

Feito em Bruxelas, em quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e um.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Image

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay

For regeringen for Den Østlige Republik Uruguay

Für die Regierung der Republik Östlich des Uruguay

Για την κυβέρνηση της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης

For the Government of the Eastern Republic of Uruguay

Pour le gouvernement de la république orientale de l'Uruguay

Per il governo della Repubblica orientale dell'Uruguay

Voor de Regering van de Republiek ten Oosten van de Uruguay

Pelo Governo da República Oriental do Uruguai

Image


PRILOG I.

RAZMJENA PISAMA O POMORSKOM PROMETU

Poštovani gospodine,

bili bismo Vam zahvalni kad biste potvrdili da je Vaša Vlada suglasna sa sljedećim:

prilikom potpisivanja Sporazuma o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Urugvaja, stranke su se obvezale na primjeren način se osvrnuti na pitanja koja se odnose na pomorski promet, posebno kada bi on mogao ometati razvoj trgovine. U tom se pogledu traže obostrana zadovoljavajuća rješenja uz poštovanje načela slobodnog i poštenog tržišnog natjecanja.

Isto tako je dogovoreno da se o tim pitanjima raspravlja na sjednicama Zajedničkog odbora.

Primite, gospodine, izraze našeg najdubljeg poštovanja.

U ime Vijeća Europskih zajednica

Poštovani gospodine,

Čast mi je potvrditi primitak Vašeg pisma i suglasnost moje Vlade sa sljedećim:

„prilikom potpisivanja Sporazuma o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Urugvaja, stranke su se obvezale na primjeren način se osvrnuti na pitanja koja se odnose na pomorski promet, posebno kada bi on mogao ometati razvoj trgovine. U tom se pogledu traže obostrana zadovoljavajuća rješenja uz poštovanje načela slobodnog i poštenog tržišnog natjecanja.

Isto tako je dogovoreno da se o tim pitanjima raspravlja na sjednicama Zajedničkog odbora”.

Primite, gospodine, izraze mojeg najdubljeg poštovanja.

Za Vladu Istočne Republike Urugvaja


PRILOG II.

JEDNOSTRANA DEKLARACIJA ZAJEDNICE O SUSTAVU OPĆIH POVLASTICA (GSP)

Europska ekonomska zajednica ovim potvrđuje važnost koju pridaje sustavu općih povlastica, koji je uveden prema Rezoluciji 21. (II.) Druge konferencije Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju.

Europska zajednica spremna je razmotriti sve prijedloge Urugvaja kako bi se toj zemlji omogućilo da maksimalno iskoristi sustav općih povlastica koji je Zajednica uvela u skladu s prethodno navedenom Rezolucijom.

Zajednica u Urugvaju organizira informativne seminare kako bi se službenici i gospodarski subjekti u toj zemlji bolje upoznali s programom Zajednice.


Top