EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12012J/TXTR(02)

Zapisnik o ispravku Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (SL L 112, 24.4.2012.) (SL L 300, 9.11.2013.)

OJ L 150, 7.6.2016, p. 1–16 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2012/corrigendum/2016-06-07/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

7.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 150/1


Zapisnik o ispravku Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

( Službeni list Europske unije L 112 od 24. travnja 2012. )

( Službeni list Europske unije L 300 od 9. studenoga 2013. )

Ovaj ispravak izvršen je zapisnikom o ispravku koji je potpisan u Rimu 20. svibnja 2016. i čiji je depozitar Vlada Talijanske Republike.

I.

SLJEDEĆI TEKST DODAJE SE TEKSTOVIMA PRILOŽENIMA AKTU O PRISTUPANJU U SKLADU S NJEGOVIM ČLANKOM 54. DRUGIM STAVKOM:

„PROTOKOL O IZMJENI PROTOKOLA O PRIJELAZNIM ODREDBAMA KOJI JE PRILOŽEN UGOVORU O EUROPSKOJ UNIJI, UGOVORU O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNIJE I UGOVORU O OSNIVANJU EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU (2010/C 263/01)

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BUGARSKA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPAR,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MAĐARSKA,

MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

RUMUNJSKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAČKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

dalje u tekstu „VISOKE UGOVORNE STRANKE”,

BUDUĆI DA je, kako je Ugovor iz Lisabona stupio na snagu poslije izbora za Europski parlament od 4. do 7. lipnja 2009. i kako je predviđeno u izjavi koju je Europsko vijeće usvojilo na sastanku 11. i 12. prosinca 2008. i u političkom dogovoru koji je Europsko vijeće postiglo na sastanku 18. i 19. lipnja 2009., potrebno utvrditi prijelazne odredbe o sastavu Europskog parlamenta do kraja parlamentarnog saziva 2009. – 2014.,

BUDUĆI DA onim državama članicama koje bi imale veći broj članova Europskog parlamenta da je Ugovor iz Lisabona bio na snazi u vrijeme izbora za Europski parlament u lipnju 2009. takvim prijelaznim odredbama treba omogućiti davanje odgovarajućeg broja dodatnih mjesta te da ih one popune,

UZIMAJUĆI U OBZIR broj mjesta po državi članici predviđen u Nacrtu odluke Europskog vijeća koju je Europski parlament politički odobrio 11. listopada 2007., a odobrilo ju je i Europsko vijeće (Izjavom br. 5 priloženom Završnom aktu međuvladine konferencije na kojoj je donesen Ugovor iz Lisabona) i uzimajući u obzir Izjavu br. 4 priloženu Završnom aktu međuvladine konferencije na kojoj je donesen Ugovor iz Lisabona,

BUDUĆI DA je za preostalo razdoblje između stupanja na snagu ovog Protokola i završetka parlamentarnog saziva 2009. – 2014. potrebno stvoriti 18 dodatnih mjesta predviđenih za dotične države članice političkim dogovorom koji je Europsko vijeće postiglo na sastanku 18. i 19. lipnja 2009.,

BUDUĆI DA je, kako bi se to ostvarilo, potrebno privremeno omogućiti da broj članova premaši broj članova po državi članici te najveći ukupni broj članova koji su previđeni i Ugovorima na snazi u vrijeme izbora za Europski parlament u lipnju 2009. i člankom 14. stavkom 2. prvim podstavkom Ugovora o Europskoj uniji kako je izmijenjen Ugovorom iz Lisabona,

BUDUĆI DA je potrebno utvrditi i detaljne aranžmane za dotične države članice radi popunjavanja privremeno stvorenih dodatnih mjesta,

BUDUĆI DA je, s obzirom na prijelazne odredbe, potrebno izmijeniti Protokol o prijelaznim odredbama koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

SPORAZUMJELE SU SE O SLJEDEĆIM ODREDBAMA:

Članak 1.

Članak 2. Protokola o prijelaznim odredbama koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

1.   Za razdoblje trajanja parlamentarnog saziva 2009. – 2014. koje je preostalo na dan stupanja na snagu ovog članka i odstupajući od članka 189. drugog stavka i članka 190. stavka 2. Ugovora o osnivanju Europske zajednice te članka 107. drugog stavka i članka 108. stavka 2. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, koji su bili na snazi u vrijeme izbora za Europski parlament u lipnju 2009., te odstupajući od broja mjesta predviđenih člankom 14. stavkom 2. prvim podstavkom Ugovora o Europskoj uniji, sljedećih 18 mjesta dodaje se na postojećih 736 mjesta čime se privremeno povećava ukupan broj članova Europskog parlamenta na 754 do kraja parlamentarnog saziva 2009. – 2014.:

Bugarska

1

Nizozemska

1

Španjolska

4

Austrija

2

Francuska

2

Poljska

1

Italija

1

Slovenija

1

Latvija

1

Švedska

2

Malta

1

Ujedinjena Kraljevina

1

2.   Odstupajući od članka 14. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji dotične države članice imenuju osobe koje će popuniti dodatna mjesta navedena u stavku 1. u skladu sa zakonodavstvom dotičnih država članica i pod uvjetom da su te osobe izabrane na neposrednim općim izborima:

(a)

na ad hoc neposrednim općim izborima u dotičnoj državi članici, u skladu s odredbama koje se primjenjuju na izbore za Europski parlament;

(b)

upućivanjem za rezultate izbora za Europski parlament od 4. do 7. lipnja 2009.; ili

(c)

imenovanjem od strane nacionalnog parlamenta dotične države članice potrebnog broja članova iz redova svojih članova, u skladu s postupkom koji odredi svaka od tih država članica.

3.   U skladu s člankom 14. stavkom 2. drugim podstavkom Ugovora o Europskoj uniji Europsko vijeće pravodobno donosi odluku kojom se prije izbora za Europski parlament u 2014. određuje sastav Europskog parlamenta.”

Članak 2.

Visoke ugovorne stranke ratificiraju ovaj Protokol u skladu sa svojim ustavnim odredbama. Isprave o ratifikaciji polažu se kod Vlade Talijanske Republike.

Ovaj Protokol, ako je to moguće, stupa na snagu 1. prosinca 2010., pod uvjetom da su prethodno položene sve isprave o ratifikaciji ili, u suprotnome, prvog dana mjeseca koji slijedi nakon što posljednja država potpisnica položi ispravu o ratifikaciji.

Članak 3.

Ovaj Protokol, koji je sastavljen u jednom izvorniku na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, irskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, pri čemu su tekstovi na svakom od ovih jezika jednako vjerodostojni, pohranjuje se u arhivu Vlade Talijanske Republike, koja vladama ostalih država potpisnica dostavlja po jedan ovjereni primjerak.

U POTVRDU TOGA niže potpisani opunomoćenici potpisali su ovaj Protokol.”.

II.

UGOVOR O OSNIVANJU EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU (EURATOM) (11957A) KOJI JE PRILOŽEN AKTU O UVJETIMA PRISTUPANJA

1.

U članku 176. stavku 1. točki (a):

umjesto:

„(a)

odobrena sredstva za preuzete obveze, za pokrivanje niza stavaka koje predstavljaju …”

treba stajati:

„(a)

odobrena sredstva za preuzimanje obveza, za pokrivanje niza stavki koje predstavljaju …”.

2.

U članku 176. stavku 2.:

umjesto:

„2.   Raspored rokova dospijeća za preuzete obveze i plaćanja …”

treba stajati:

„2.   Raspored rokova dospijeća za preuzimanje obveza i plaćanja …”.

3.

U članku 176. stavku 3.:

umjesto:

„3.   Odobrena proračunska sredstva za istraživanja i ulaganja raspoređuju se po različitim skupinama u kojima se …”

treba stajati:

„3.   Odobrena proračunska sredstva za istraživanja i ulaganja raspoređuju se po različitim poglavljima u kojima se …”.

III.

UGOVOR O OSNIVANJU EUROPSKE EKONOMSKE ZAJEDNICE (11957E) KOJI JE PRILOŽEN AKTU O UVJETIMA PRISTUPANJA

1.

U članku 92. stavku 1.:

umjesto:

„1.   Osim ako je ovim Ugovorom drukčije predviđeno, svaka potpora koju dodijeli država članica ili koja se dodjeljuje putem državnih sredstava u bilo kojem obliku kojim se narušava ili prijeti da će narušiti tržišno natjecanje…”

treba stajati:

„1.   Osim ako je ovim Ugovorom drukčije predviđeno, svaka potpora koju dodijeli država članica ili koja se dodjeljuje putem državnih sredstava u bilo kojem obliku koja narušava ili prijeti da će narušiti tržišno natjecanje…”.

2.

U članku 185., u drugoj rečenici:

umjesto:

„…Sud može narediti privremenu suspenziju primjene osporavanog akta.”

treba stajati:

„…Sud može narediti suspenziju primjene osporavanog akta.”.

3.

U članku 192. drugom stavku, u drugoj rečenici:

umjesto:

„Državno tijelo, koje vlada svake države članice odredi u tu svrhu i o tome obavijesti…”

treba stajati:

„Nacionalno tijelo, koje vlada svake države članice odredi u tu svrhu i o tome obavijesti…”.

4.

U članku 202. trećem stavku:

umjesto:

„Odobrena proračunska sredstva za pokriće izdataka raspoređuju se po različitim skupinama u kojima se stavke izdataka grupiraju …”

treba stajati:

„Odobrena proračunska sredstva raspoređuju se po različitim poglavljima u kojima se stavke izdataka grupiraju …”.

5.

U članku 214.:

umjesto:

„…podatke koji su obuhvaćeni obvezom čuvanja profesionalne tajne, a osobito podatke …”

treba stajati:

„…podatke koji su obuhvaćeni obvezom čuvanja poslovne tajne, a osobito podatke …”.

IV.

UGOVOR O IZMJENI ODREĐENIH FINANCIJSKIH ODREDABA UGOVORÂ O OSNIVANJU EUROPSKIH ZAJEDNICA I UGOVORA O OSNIVANJU JEDINSTVENOG VIJEĆA I JEDINSTVENE KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA (11975R) KOJI JE PRILOŽEN AKTU O UVJETIMA PRISTUPANJA

ODREDBE O IZMJENI UGOVORA O OSNIVANJU EUROPSKE EKONOMSKE ZAJEDNICE

1.

U članku 13., u novom članku 204. prvom stavku:

umjesto:

„…može se utrošiti svaki mjesec za bilo koju skupinu ili podskupinu proračuna u skladu s odredbama…”

treba stajati:

„…može se utrošiti svaki mjesec za bilo koje poglavlje ili podskupinu proračuna u skladu s odredbama…”.

2.

U članku 14., u novom članku 205.a, u prvoj rečenici:

umjesto:

„Komisija svake godine podnosi Vijeću i Skupštini izvješća za prethodnu financijsku godinu koja se odnose na izvršavanje proračuna.”

treba stajati:

„Komisija svake godine podnosi Vijeću i Skupštini račune za prethodnu financijsku godinu koja se odnose na izvršenje proračuna.”.

V.

UGOVOR O EUROPSKOJ UNIJI - UGOVOR IZ MAASTRICHTA (11992M) KOJI JE PRILOŽEN AKTU O UVJETIMA PRISTUPANJA

A.

ODREDBE O IZMJENI UGOVORA O OSNIVANJU EUROPSKE EKONOMSKE ZAJEDNICE RADI OSNIVANJA EUROPSKE ZAJEDNICE

1.

U članku G točki 25., u novom članku 105. stavku 5.:

umjesto:

„5.   ESSB doprinosi nesmetanom vođenju politika nadležnih tijela, a odnose se na bonitetni nadzor nad kreditnim institucijama i na stabilnost financijskog sustava.”

treba stajati:

„5.   ESSB doprinosi nesmetanom vođenju politika nadležnih tijela koje se odnose na bonitetni nadzor nad kreditnim institucijama i na stabilnost financijskog sustava.”.

2.

U članku G točki 38., u novom članku 129.c stavku 2.:

umjesto:

„2.   Države članice u suradnji s Komisijom međusobno koordiniraju politike koje se provode na državnoj razini, a koje bi…”

treba stajati:

„2.   Države članice u suradnji s Komisijom međusobno koordiniraju politike koje se provode na nacionalnoj razini, a koje bi…”.

3.

U članku G točki 38., u novom članku 130.f stavku 2.:

umjesto:

„…utvrđivanjem zajedničkih standarda i uklanjanjem zakonskih i poreznih prepreka toj suradnji.”

treba stajati:

„…utvrđivanjem zajedničkih standarda i uklanjanjem pravnih i poreznih prepreka toj suradnji.”.

4.

U članku G točki 53., u novom članku 173. prvom stavku:

umjesto:

„…te akata Europskog parlamenta koji proizvode pravne učinke prema trećima.”

treba stajati:

„…te akata Europskog parlamenta s pravnim učinkom prema trećima.”.

5.

U članku G točki 59., u novom članku 188.c stavku 2. četvrtom podstavku:

umjesto:

„Te se revizije mogu obavljati i prije zaključivanja izvještaja za odgovarajuću financijsku godinu.”

treba stajati:

„Te se revizije mogu obavljati i prije zaključivanja računa za odgovarajuću financijsku godinu.”.

6.

U članku G točki 73., u novom članku 205. trećem stavku:

umjesto:

„… prenijeti odobrena proračunska sredstva iz jedne skupine u drugu ili iz jedne podskupine u drugu.”

treba stajati:

„… prenijeti odobrena proračunska sredstva iz jednog poglavlja u drugo ili iz jedne potpodjele u drugu.”.

B.

ODREDBE O IZMJENI UGOVORA O OSNIVANJU EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU

1.

U članku I točki 18.:

umjesto:

„18)

Stavci 1. i 3. članka 172. stavljaju se izvan snage.”

treba stajati:

„18)

Stavci od 1. do 3. članka 172. stavljaju se izvan snage.”.

C.

PROTOKOL O STATUTU EUROPSKOG SUSTAVA SREDIŠNJIH BANAKA I EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

1.

U članku 27. stavku 27.1., u prvoj rečenici:

umjesto:

„27.1.

Reviziju financijskih izvještaja ESB-a i nacionalnih središnjih banaka obavljaju neovisni vanjski revizori koje predlaže Upravno vijeće, a odobrava Vijeće.”

treba stajati:

„27.1.

Reviziju financijskih izvještaja ESB-a i nacionalnih središnjih banaka obavljaju neovisni vanjski revizori koje preporučuje Upravno vijeće, a odobrava Vijeće.”.

VI.

UGOVOR IZ AMSTERDAMA O IZMJENI UGOVORA O EUROPSKOJ UNIJI, UGOVORÂ O OSNIVANJU EUROPSKIH ZAJEDNICA I ODREĐENIH S NJIMA POVEZANIH AKATA (11997D) KOJI JE PRILOŽEN AKTU O UVJETIMA PRISTUPANJA

1.

U članku 2. točki 12., u novom članku 51. prvom stavku, u uvodnom dijelu:

umjesto:

„Vijeće, u skladu s postupkom iz članka 189.b, usvaja mjere u području socijalne sigurnosti nužne za omogućavanje slobode kretanja radnika; u tu svrhu, Vijeće uspostavlja sustav kojim se radnicima migrantima i njihovim uzdržavanicima jamči:”

treba stajati:

„Vijeće, u skladu s postupkom iz članka 189.b, usvaja mjere u području socijalne sigurnosti nužne za omogućavanje slobode kretanja radnika; u tu svrhu ono uspostavlja sustav kojim se radnicima migrantima i njihovim uzdržavanicima jamči:”.

2.

U članku 2. točki 22., u novom članku 118.a stavku 4., u prvoj rečenici:

umjesto:

„4.   Socijalni partneri mogu tijekom takvih savjetovanja obavijestiti Komisiju o želji da pokrenu postupak predviđen člankom 118.b.”

treba stajati:

„4.   Socijalni partneri mogu tijekom takvih savjetovanja obavijestiti Komisiju o želji da pokrenu proces predviđen člankom 118.b.”.

3.

U članku 2. točki 26., u novom članku 129. stavku 4., u uvodnom dijelu:

umjesto:

„4.   Vijeće, odlučujući u skladu s postupkom iz članka 189.c i nakon savjetovanja…”

treba stajati:

„4.   Vijeće, odlučujući u skladu s postupkom iz članka 189.b i nakon savjetovanja…”.

4.

U članku 2. točki 43. podtočki (c), u novom članku 188.c stavku 3. prvom podstavku, u drugoj rečenici:

umjesto:

„U državama članicama revizija se provodi u suradnji s revizijskim tijelima pojedine države ili, ako ona nemaju potrebne ovlasti, u suradnji s nadležnim državnim službama.”

treba stajati:

„U državama članicama revizija se provodi u suradnji s nacionalnim revizijskim tijelima ili, ako ona nemaju potrebne ovlasti, u suradnji s nadležnim nacionalnim službama.”.

5.

U članku 2. točki 43. podtočki (c), u novom članku 188.c stavku 3. drugom podstavku:

umjesto:

„…nacionalna revizijska tijela ili, ako ona nemaju potrebne ovlasti, nadležne državne službe dostavljaju Revizorskom sudu…”

treba stajati:

„…nacionalna revizijska tijela ili, ako ona nemaju potrebne ovlasti, nadležne nacionalne službe dostavljaju Revizorskom sudu…”.

6.

U članku 2. točki 50., u novom članku 205. prvom stavku:

umjesto:

„Komisija izvršava proračun u skladu s odredbama uredaba donesenih na temelju članka 209., na vlastitu odgovornost i u granicama odobrenih proračunskih sredstava, vodeći pritom računa o načelima zdravog financijskog upravljanja. Države članice surađuju s Komisijom kako bi osigurale da se proračunska sredstva koriste u skladu s načelima zdravog financijskog upravljanja.”

treba stajati:

„Komisija izvršava proračun u skladu s odredbama uredaba donesenih na temelju članka 209., na vlastitu odgovornost i u granicama odobrenih proračunskih sredstava, vodeći pritom računa o načelima dobrog financijskog upravljanja. Države članice surađuju s Komisijom kako bi osigurale da se odobrena proračunska sredstva koriste u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja.”.

7.

U članku 6. točki 30. podtočki (a):

umjesto:

„(a)

u uvodnom dijelu riječi ‚Odmah nakon stupanja ovog Ugovora na snagu, Vijeće …’ zamjenjuju se riječima ‚Vijeće …’, a brišu se riječi ‚mjere potrebne za postupno ostvarivanje’ ”

treba stajati:

„(a)

u uvodnom dijelu riječi ‚Po stupanju ovog Ugovora na snagu Vijeće …’ zamjenjuju se riječju ‚Vijeće …’, a briše se riječ ‚postupno’”.

8.

U članku 6. točki 37. podtočki (b):

umjesto:

„(b)

u novom stavku 1. riječi ‚primijenio ovaj opći program ili u nedostatku takvog programa, kako bi se dosegnula određena faza’ zamjenjuju se riječju ‚dosegnula’…”

treba stajati:

„(b)

u novom stavku 1. riječi ‚primijenio ovaj opći program ili u nedostatku takvog programa, kako bi se dosegnula određena faza liberalizacije’ zamjenjuju se riječima ‚dosegnula liberalizacija’…”.

9.

U članku 8. točki 7. podtočki (a), u prvoj rečenici:

umjesto:

„…zamjenjuju se riječima „koje je država članica, osoba ili poduzeće sklopila s trećom državom, međunarodnom organizacijom ili državljaninom treće države prije 1. siječnja 1958. ili, za države pristupnice, prije datuma njihova pristupanja”.”

treba stajati:

„…zamjenjuju se riječima „koje su država članica, osoba ili poduzeće sklopili s trećom državom, međunarodnom organizacijom ili državljaninom treće države prije 1. siječnja 1958. ili, za države pristupnice, prije datuma njihova pristupanja”.”.

VII.

UGOVOR IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, KRALJEVINE DANSKE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, IRSKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE FINSKE, KRALJEVINE ŠVEDSKE, UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE (DRŽAVE ČLANICE EUROPSKE UNIJE) I ČEŠKE REPUBLIKE, REPUBLIKE ESTONIJE, REPUBLIKE CIPRA, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, REPUBLIKE MAĐARSKE, REPUBLIKE MALTE, REPUBLIKE POLJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE O PRISTUPANJU ČEŠKE REPUBLIKE, REPUBLIKE ESTONIJE, REPUBLIKE CIPRA, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, REPUBLIKE MAĐARSKE, REPUBLIKE MALTE, REPUBLIKE POLJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE I SLOVAČKE REPUBLIKE EUROPSKOJ UNIJI (12003T) KOJI JE PRILOŽEN AKTU O UVJETIMA PRISTUPANJA

AKT o uvjetima pristupanja Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike i prilagodbama ugovora na kojima se temelji Europska unija

1.

U članku 12. točki (b), u uvodnom dijelu:

umjesto:

„(b)

u članku 23. stavku 2. Ugovora o EZ-u treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:”

treba stajati:

„(b)

u članku 23. stavku 2. Ugovora o EU-u treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:”.

2.

U članku 12. točki (c), u uvodnom dijelu:

umjesto:

„(c)

u članku 34. Ugovora o EZ-u stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:”

treba stajati:

„(c)

u članku 34. Ugovora o EU-u stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:”.

VIII.

UGOVOR IZ LISABONA O IZMJENI UGOVORA O EUROPSKOJ UNIJI I UGOVORA O OSNIVANJU EUROPSKE ZAJEDNICE (12007L) KOJI JE PRILOŽEN AKTU O UVJETIMA PRISTUPANJA

A.

IZMJENE UGOVORA O EUROPSKOJ UNIJI I UGOVORA O OSNIVANJU EUROPSKE ZAJEDNICE

1.

U članku 1. točki 17., u novom članku 9.C stavku 4.:

umjesto:

„4.   Od 1. studenoga 2014. kvalificirana većina utvrđuje se kao većina koju čini 55 % članova Vijeća”

treba stajati:

„4.   Od 1. studenoga 2014. kvalificirana većina utvrđuje se kao većina koju čini najmanje 55 % članova Vijeća”.

2.

U članku 1. točki 38. podtočki (b)(iii), u novom članku 19. stavku 2. trećem podstavku:

umjesto:

„…Visoki predstavnik bude pozvan da iznese stajališta Unije.”

treba stajati:

„…Visoki predstavnik bude pozvan da iznese stajalište Unije.”.

3.

U članku 1. točki 56., u novom članku 48. stavcima 1. i 2.:

umjesto:

„1.   Ugovori se mogu mijenjati u skladu s redovitim postupkom revizije. Ugovori se mogu mijenjati i u skladu s pojednostavnjenim postupcima revizije.

Redoviti postupak revizije

2.   Vlada bilo koje države članice…”

treba stajati:

„1.   Ugovori se mogu mijenjati u skladu s redovnim postupkom revizije. Ugovori se mogu mijenjati i u skladu s pojednostavnjenim postupcima revizije.

Redovni postupak revizije

2.   Vlada bilo koje države članice…”.

4.

U članku 2. točki 2. podtočki (a), u drugoj rečenici:

umjesto:

„Kad je riječ o članku 136. te se izmjene odnose samo na spominjanje riječi „Zajednica” u bilo kojem padežu, na početku stavka prvog”

treba stajati:

„Kad je riječ o članku 136. stavku prvom, te se izmjene odnose samo na drugo spominjanje riječi „Zajednica” u bilo kojem padežu”.

5.

U članku 2. točki 2. podtočki (d):

umjesto:

„(d)

brišu se riječi „odlučujući kvalificiranom većinom”, „kvalificiranom većinom”, „koje odlučuje kvalificiranom većinom” i „istom većinom””

treba stajati:

„(d)

brišu se riječi „odlučujući kvalificiranom većinom”, „kvalificiranom većinom”, „koje odlučuje kvalificiranom većinom”, „koje o tome odlučuje kvalificiranom većinom” i „istom većinom””.

6.

U članku 2. točki 2. podtočki (j):

umjesto:

„(j)

kratica „ESB” u bilo kojem padežu zamjenjuje se riječima "Europska središnja banka" u odgovarajućem padežu”

treba stajati:

„(j)

kratica „ESB” u bilo kojem padežu zamjenjuje se riječima "Europska središnja banka" u odgovarajućem padežu te se provode sve potrebne gramatičke promjene”.

7.

U članku 2. točki 5., u uvodnom dijelu:

umjesto:

„5)

U sljedećim se člancima riječi „savjetovanja s Europskim parlamentom” zamjenjuju riječima „uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta”:”

treba stajati:

„5)

U sljedećim se člancima riječi „nakon savjetovanja s Europskim parlamentom” zamjenjuju riječima „uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta”:”.

8.

U članku 2. točki 12., u novom članku 2.A stavku 1.:

umjesto:

„1.   Kada je Ugovorima Uniji u posebnom području dodijeljena isključiva nadležnost…”

treba stajati:

„1.   Kada je Ugovorima Uniji u određenom području dodijeljena isključiva nadležnost…”.

9.

U članku 2. točki 18., u novom članku 5.b:

umjesto:

„…etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, invaliditeta…”

treba stajati:

„…etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta…”.

10.

U članku 2. točki 28. podtočki (d), u novom članku 16.A stavku 3. petom podstavku:

umjesto:

„Europski parlament i Vijeće osiguravaju objavljivanje dokumenata koji se odnose na zakonodavne postupke pod uvjetima utvrđenima uredbom iz postavka drugog.”

treba stajati:

„Europski parlament i Vijeće osiguravaju objavljivanje dokumenata koji se odnose na zakonodavne postupke pod uvjetima utvrđenima uredbama iz drugog podstavka.”.

11.

U članku 2. točki 44.:

umjesto:

„44)   U članku 23. stavku 1. riječi „se temelji na” zamjenjuju se riječima „uključuje carinsku uniju”.”

treba stajati:

„44)   U članku 23. stavku 1. riječi „se temelji na carinskoj uniji” zamjenjuju se riječima „uključuje carinsku uniju”.”.

12.

U članku 2. točki 68., u novom članku 69.F stavku 2. točki (b):

umjesto:

„(b)

potporu osposobljavanju osoblja i na suradnju pri razmjeni osoblja, opremu i istraživanje otkrivanja zločina”

treba stajati:

„(b)

potporu pri osposobljavanju osoblja i na suradnju u vezi s razmjenom osoblja, opremom i istraživanjem otkrivanja zločina”.

13.

U članku 2. točki 101., u novom članku 116.a stavku 2. točki (a):

umjesto:

„(a)

usvajanje dijelova općih smjernica ekonomske politike koje se općenito odnose na područje eura (članak 99. stavak 2.)”

treba stajati:

„(a)

usvajanje dijelova općih smjernica ekonomske politike koje se općenito odnose na europodručje (članak 99. stavak 2.)”.

14.

U članku 2. točki 124. podtočki (d):

umjesto:

„…druga alineja započinje riječima „Vijeće donosi preporuke”.”

treba stajati:

„…druga alineja započinje riječima „Vijeće na prijedlog Komisije”.”.

15.

U članku 2. točki 126. podtočki (c):

umjesto:

„…ta alineja započinje riječima „Vijeće na prijedlog donosi”.”

treba stajati:

„…ta alineja započinje riječima „Vijeće na prijedlog Komisije”.”.

16.

U članku 2. točki 173., u novom članku 188.N stavku 1.:

umjesto:

„1.   Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe utvrđene u članku 188.C, pregovori o sporazumima između Unije i trećih zemalja ili međunarodnih organizacija i njihovo sklapanje provodi se u skladu sa sljedećim postupkom.”

treba stajati:

„1.   Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe utvrđene u članku 188.C, pregovori o sporazumima između Unije i trećih zemalja ili međunarodnih organizacija i njihovo sklapanje provode se u skladu sa sljedećim postupkom.”.

17.

U članku 2. točki 173., u novom članku 188.N stavku 2.:

umjesto:

„2.   Vijeće odobrava otvaranje pregovora, donosi direktive za pregovore, odobrava potpisivanje sporazuma i sklapa ih.”

treba stajati:

„2.   Vijeće odobrava otvaranje pregovora, donosi pregovaračke smjernice, odobrava potpisivanje sporazuma i sklapa ih.”.

18.

U članku 2. točki 173., u novom članku 188.N stavku 4.:

umjesto:

„4.   Vijeće može pregovaraču uputiti direktive i odrediti poseban odbor…”

treba stajati:

„4.   Vijeće može pregovaraču uputiti smjernice i odrediti poseban odbor…”.

19.

U članku 2. točki 173., u novom članku 188.N stavku 9.:

umjesto:

„…donosi odluku kojom se obustavlja primjena sporazuma i utvrđuju…”

treba stajati:

„…donosi odluku kojom se suspendira primjena sporazuma i utvrđuju…”.

20.

U članku 2. točki 174., u novom članku 188.O stavku 1. prvom podstavku:

umjesto:

„1.   Odstupajući od članka 188.N stavka 1., Vijeće može…”

treba stajati:

„1.   Odstupajući od članka 188.N, Vijeće može…”.

21.

U članku 2. točki 209., u novom članku 224.a drugom stavku, u prvoj rečenici:

umjesto:

„Odbor se sastoji od sedam osoba izabranih iz redova bivših članova Suda i Općeg suda, članova nacionalnih vrhovnih sudova i priznatih odvjetnika, od kojih jednoga predlaže Europski parlament.”

treba stajati:

„Odbor se sastoji od sedam osoba izabranih iz redova bivših članova Suda i Općeg suda, članova nacionalnih vrhovnih sudova i priznatih pravnika, od kojih jednoga predlaže Europski parlament.”.

22.

U članku 2. točki 214. podtočki (a):

umjesto:

„…a na kraju se dodaje sljedeća rečenica: „On ispituje i zakonitost akata tijela, ureda ili agencija Unije koji bi mogli proizvesti pravne učinke prema trećima.””

treba stajati:

„…a na kraju se dodaje sljedeća rečenica: „On ispituje i zakonitost akata tijela, ureda ili agencija Unije s pravnim učinkom prema trećima.””.

23.

U članku 2. točki 217., u prvoj rečenici:

umjesto:

„217)

Članak 233. stavak prvi zamjenjuje se sljedećim: „Institucija čiji je akt proglašen ništavim, ili čije je propuštanje djelovanja proglašeno protivnim ovom Ugovoru, dužna je poduzeti potrebne mjere kako bi postupila sukladno presudi Suda.””

treba stajati:

„217)

Članak 233. stavak prvi zamjenjuje se sljedećim: „Institucija, tijelo, ured ili agencija čiji je akt proglašen ništavim, ili čije je propuštanje djelovanja proglašeno protivnim ovom Ugovoru, dužni su poduzeti potrebne mjere kako bi postupila sukladno presudi Suda.””.

24.

U članku 2. točki 242., u novom članku 254. stavku 2. trećem podstavku:

umjesto:

„O ostalim direktivama i odlukama u kojima je određeno kome su upućene priopćuju se onima kojima su upućene, a stupaju na snagu od tog priopćenja.”

treba stajati:

„Ostale direktive te odluke u kojima je određeno kome su upućene priopćuju se onima kojima su upućene, a proizvode učinke od tog priopćenja.”.

25.

U članku 2. točki 257. podtočki (c), u novom članku 268. stavku 5.:

umjesto:

„5.   Proračun se izvršava u skladu s načelom zdravog financijskog upravljanja. Države članice surađuju s Unijom kako bi osigurale da se proračunska sredstva koriste u skladu s tim načelom.”

treba stajati:

„5.   Proračun se izvršava u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja. Države članice surađuju s Unijom kako bi osigurale da se odobrena proračunska sredstva koriste u skladu s tim načelom.”.

26.

U članku 2. točki 265., u novom članku 272. stavku 7. točki (d), u drugoj rečenici:

umjesto:

„Ako izmjena Europskog parlamenta nije potvrđena, zadržava se stajalište dogovoreno u okviru Odbora za mirenje o proračunskoj stavci koja je predmet izmjene.”

treba stajati:

„Ako izmjena Europskog parlamenta nije potvrđena, zadržava se stajalište dogovoreno u okviru Odbora za mirenje o naslovu proračuna koji je predmet izmjene.”.

27.

U članku 2. točki 266. podtočki (a):

umjesto:

„…zamjenjuju se riječima „međutim, taj iznos ne smije prelaziti jednu dvanaestinu odobrenih sredstava predviđenih u istoj skupini u nacrtu proračuna.””

treba stajati:

„…zamjenjuju se riječima „međutim, taj iznos ne smije prelaziti jednu dvanaestinu odobrenih sredstava predviđenih u istom poglavlju u nacrtu proračuna.””.

28.

U članku 2. točki 278., u novom članku 280.A drugom stavku, u prvoj rečenici:

umjesto:

„Takvom suradnjom ne smije se štetiti unutarnjem tržištu ili gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji.”

treba stajati:

„Takvom suradnjom ne smije se štetiti unutarnjem tržištu ili ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji.”.

B.

PROTOKOLI KOJI SU PRILOŽENI UGOVORU IZ LISABONA

PROTOKOL br. 1

1.

U članku 1. točki 5. podtočki (a):

Umeće se uputa na „– članak 10. stavak 10.1.”.

2.

U članku 1. točki 10. podtočki (p), u drugoj rečenici:

umjesto:

„U stavku drugom brišu se riječi „ili od strane Europske središnje banke” ”

treba stajati:

„U stavku drugom brišu se riječi „ili Europska središnja banka” ”.

3.

U članku 1. točki 11. podtočki (u)(i):

umjesto:

„(i)

u članku 41. stavku 41.1. koji je prenumeriran u članak 40. stavak 40.1. riječi „Vijeće može izmijeniti … odlučujući kvalificiranom većinom na preporuku” zamjenjuju se riječima „Europski parlament i Vijeće mogu, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom na preporuku”, briše se riječ „jednoglasno” kao i posljednja rečenica”

treba stajati:

„(i)

u članku 41. stavku 41.1. koji je prenumeriran u članak 40. stavak 40.1. riječi „Vijeće može izmijeniti … odlučujući kvalificiranom većinom na preporuku” zamjenjuju se riječima „Europski parlament i Vijeće mogu izmijeniti … odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom na preporuku”, briše se riječ „jednoglasno” kao i posljednja rečenica”.

4.

U članku 1. točki 11. podtočki (aa):

umjesto:

„…umeću se riječi „u skladu s člankom 116.a stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije”.”

treba stajati:

„…umeću se riječi „u skladu s člankom 117.a stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije” ”.

5.

U članku 1. točki 12. podtočki (a):

umjesto:

„(a)

u čitavom se Protokolu upućivanja na članak „Ugovora” zamjenjuje upućivanjima na članak „Ugovora o funkcioniranju Europske unije”, a upućivanja na „ovaj Ugovor” zamjenjuju se upućivanjima na članak „Ugovora o funkcioniranju Europske unije” u članku 1. (prvo navođenje), članku 3., članku 18. (koji je prenumeriran u članak 16.), članku 19. (koji je prenumeriran u članak 17.) i članku 25. (koji je prenumeriran u članak 23.).”

treba stajati:

„(a)

u čitavom se Protokolu upućivanja na članak „Ugovora” zamjenjuje upućivanjima na članak „Ugovora o funkcioniranju Europske unije”, a upućivanja na „ovaj Ugovor” zamjenjuju se upućivanjima na članak „Ugovora o funkcioniranju Europske unije” u prvoj uvodnoj izjavi, u članku 1. (prvo navođenje), članku 2., članku 3., članku 18. (koji je prenumeriran u članak 16.), članku 19. (koji je prenumeriran u članak 17.) i članku 25. (koji je prenumeriran u članak 23.).”.


Top