EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R0892-20180101

Consolidated text: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/892 оd 13. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/892/2018-01-01

02017R0892 — HR — 01.01.2018 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/892

оd 13. ožujka 2017.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća

( L 138 25.5.2017, 57)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1146 оd 7. lipnja 2018.

  L 208

9

17.8.2018
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/892

оd 13. ožujka 2017.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrćaPOGLAVLJE I.

ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČAODJELJAK 1.

Uvodna odredba

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća, uz iznimku tržišnih standarda.

2.  Poglavlja I. do V. primjenjuju se samo na proizvode iz sektora voća i povrća kako je navedeno u članku 1. stavku 2. točki (i) Uredbe (EU) br. 1308/2013 i takve proizvode namijenjene isključivo za preradu.ODJELJAK 2.

Operativni programi

Članak 2.

Nacionalna strategija za održive operativne programe

Struktura i sadržaj nacionalne strategije iz članka 36. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 utvrđeni su u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Nacionalni okvir za aktivnosti zaštite okoliša i prihvatljiva ulaganja

1.  U posebnom odjeljku nacionalnog okvira iz članka 36. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 navode se zahtjevi utvrđeni člankom 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ) koji se trebaju ispuniti aktivnostima zaštite okoliša odabranim u okviru operativnog programa.

Nacionalnim okvirom utvrđuje se otvoreni popis aktivnosti zaštite okoliša i uvjeti pod kojima se primjenjuju u državi članici za potrebe članka 33. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Popis iz drugog podstavka može sadržavati sljedeće vrste aktivnosti zaštite okoliša:

(a) aktivnosti koje su istovjetne obvezama povezanim s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama ili ekološkim uzgojem kako je navedeno u člancima 28. i 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013, koje su predviđene u okviru programa ruralnog razvoja predmetne države članice;

(b) ulaganja korisna za okoliš;

(c) ostale aktivnosti korisne za okoliš, uključujući one koje se ne odnose izravno ili neizravno na određenu parcelu, nego su povezane sa sektorom voća i povrća, pod uvjetom da pridonose zaštiti tla, štednji vode ili energije, poboljšanju ili održavanju kakvoće vode, zaštiti staništa ili biološke raznolikosti, ublažavanju posljedica klimatskih promjena i smanjenju količina otpada ili poboljšanju gospodarenja otpadom.

Za svaku aktivnost zaštite okoliša iz trećeg podstavka, točaka (b) i (c), u nacionalnom se okviru navodi:

(a) opravdanost aktivnosti na temelju njezina utjecaja na okoliš; i

(b) posebna obveza ili obveze koje iz nje proizlaze.

Nacionalni okvir uključuje najmanje jednu aktivnost povezanu s primjenom praksi integrirane zaštite bilja.

2.  Aktivnosti zaštite okoliša koje su istovjetne obvezama povezanim s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama ili ekološkim uzgojem u okviru programa ruralnog razvoja imaju jednako trajanje kao te obveze. Ako je trajanje aktivnosti dulje od trajanja prvobitnog operativnog programa, aktivnost se nastavlja provoditi u okviru sljedećeg operativnog programa.

Države članice mogu odobriti kraća trajanja aktivnosti zaštite okoliša ili čak njihov prekid u opravdanim slučajevima, pogotovo uzimajući u obzir rezultate procjene u pretposljednjoj godini provedbe operativnog programa iz članka 57. stavka 3. Delegirane uredbe (EU) 2017/891.

3.  Ulaganja korisna za okoliš u prostorima organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača ili društava kćeri koja ispunjavaju zahtjev od 90 % iz članka 22. stavka 8. Delegirane uredbe (EU) 2017/891 ili u prostorima njihovih pridruženih proizvođača prihvatljiva su za dodjelu potpore:

(a) ako se njima može smanjiti trenutačno korištenje proizvodnih sredstava, emisija onečišćivača ili količine otpada iz proizvodnog procesa; ili

(b) ako se njima može postići da se umjesto fosilnih goriva koriste obnovljivi izvori energije. ili

(c) ako se njima može smanjiti rizike za okoliš povezane s uporabom određenih proizvodnih sredstava, uključujući sredstva za zaštitu bilja ili gnojiva; ili

(d) ako se njima poboljšava stanje okoliša; ili

(e) ako su povezane s neproduktivnim ulaganjima koja su potrebna za postizanje ciljeva obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama ili ekološkim uzgojem, osobito kad se ti ciljevi odnose na zaštitu staništa i biološke raznolikosti.

4.  Ulaganja iz stavka 3. točke (a) prihvatljiva su za potporu ako se njima osigurava smanjenje od najmanje 15 %, izračunato u razdoblju fiskalne amortizacije ulaganja u odnosu na prethodno stanje:

(a) uporabe proizvodnih sredstava koja su neobnovljivi izvori energije, kao što su voda ili fosilna goriva, ili mogućih izvora zagađenja okoliša, kao što su gnojiva, sredstva za zaštitu bilja ili neke vrste izvora energije;

(b) emisije onečišćivača iz proizvodnog procesa u zrak, tlo ili vodu; ili

(c) proizvodnje otpada, uključujući otpadne vode, iz proizvodnog procesa.

Odstupajući od prvog podstavka države članice mogu prihvatiti ulaganja kojima se omogućuje smanjenje od najmanje 7 %, izračunato u razdoblju fiskalne amortizacije ulaganja u odnosu na prethodno stanje, pod uvjetom da se tim ulaganjima omogućuje najmanje jedna dodatna korist za okoliš.

Očekivano smanjenje i prema potrebi očekivana dodatna korist za okoliš dokazuju se ex-ante specifikacijama projekta ili drugim tehničkim dokumentima koje predočuje organizacija proizvođača ili udruženje organizacija proizvođača u trenutku podnošenja predloženog operativnog programa ili izmjene takvog programa na odobrenje, s navedenim rezultatima koji se mogu postići provedbom ulaganja, kako je potvrđeno tehničkim dokumentima ili je potvrdilo neovisno kvalificirano tijelo ili stručnjak kojeg je odobrila država članica.

Ulaganjima usmjerenima na smanjenje korištenja vode:

(a) osigurava se smanjenje korištenja vode u sustavima navodnjavanja nakapavanjem ili sličnim sustavima od najmanje 5 % u odnosu na potrošnju prije ulaganja, i

(b) ne uzrokuje neto povećanje navodnjavanje površine, osim ako ukupna potrošnja vode za navodnjavanje cijelog poljoprivrednog gospodarstva, uključujući povećanu površinu, ne premašuje prosječnu potrošnju vode iz posljednjih pet godina prije ulaganja.

5.  Ulaganja iz stavka 3. točke (b) kojima su obuhvaćeni sustavi proizvodnje energije prihvatljiva su za dodjelu potpore ako količina proizvedene energije ne premašuje količinu koja se može iskoristiti ex-ante na godišnjoj razini za aktivnosti povezane s voćem i povrćem koje izvodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača, društvo kći ili članovi organizacije proizvođača koji koriste ulaganje.

6.  Ulaganja iz stavka 3. točaka (c) i (d) prihvatljiva su za dodjelu potpore ako se njima pridonosi zaštiti tla, štednji vode ili energije, poboljšanju ili održavanju kakvoće vode, zaštiti staništa ili biološke raznolikosti, ublažavanju posljedica klimatskih promjena i smanjenju količina otpada ili poboljšanju gospodarenja otpadom, iako njihov doprinos nije mjerljiv.

Organizacija proizvođača ili udruženje organizacija proizvođača pruža dokaze o očekivanom pozitivnom doprinosu jednom ili više ciljeva zaštite okoliša u trenutku podnošenja predloženog operativnog programa ili izmjene takvog programa na odobrenje. Nacionalno nadležno tijelo može zatražiti da se ti dokazi pruže u obliku specifikacija projekta koje je potvrdilo neovisno kvalificirano tijelo ili stručnjak u predmetnom području zaštite okoliša.

7.  Na aktivnosti zaštite okoliša primjenjuju se sljedeća pravila:

(a) kombinirati se mogu različite aktivnosti zaštite okoliša pod uvjetom da se nadopunjavaju i da su međusobno usklađene. Kad se kombiniraju aktivnosti zaštite okoliša koje nisu ulaganja u fizičku imovinu, u visini potpore mora se voditi računa o posebnim gubicima prihoda i dodatnim troškovima koji proizlaze iz te kombinacije;

(b) obveze o ograničavanju korištenja umjetnih gnojiva, sredstava za zaštitu bilja ili drugih proizvodnih sredstava prihvaćaju se samo ako se ta ograničenja mogu procijeniti na način kojim se potvrđuje ispunjenje tih obveza;

(c) ulaganja korisna za okoliš iz stavka 3. u potpunosti su prihvatljiva za dodjelu potpore.

Članak 4.

Sadržaj operativnih programa

1.  Operativni programi sadržavaju:

▼M1

(a) opis početnog stanja koji se prema potrebi temelji na pokazateljima navedenima u Prilogu II. tablici 4.1.;

▼B

(b) ciljeve programa, uzimajući u obzir prognoze za proizvodnju i plasman, uz objašnjenje kako se programom namjerava pridonijeti nacionalnoj strategiji i kako je on usklađen s njezinim ciljevima, uključujući uravnoteženost djelatnosti. U opisu ciljeva navode se mjerljivi dometi da bi se olakšalo praćenje postupnog napretka u provedbi programa;

(c) predložene mjere, uključujući aktivnosti za sprečavanje krize i upravljanje krizom;

(d) trajanje programa; i

(e) financijske aspekte, osobito:

i. metodu izračuna i visinu financijskih doprinosa;

ii. postupak za financiranje operativnog fonda;

iii. podatke potrebne za opravdanje različitih visina doprinosa; i

iv. proračun i vremenski raspored za poduzimanje aktivnosti za svaku godinu provedbe programa.

2.  U operativnim se programima navodi:

(a) mjera u kojoj se različite mjere nadopunjavaju te su usklađene s drugim mjerama, uključujući mjere koje se financiraju ili su prihvatljive za dodjelu potpore iz drugih fondova Unije, a osobito u okviru Uredbe (EU) br. 1305/2013 i programa promidžbe odobrenih u okviru Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ). Prema potrebi, u vezi s tim navode se posebno mjere koje su provedene u okviru prethodnih operativnih programa; i

(b) da ne uključuju ikakav rizik od dvostrukog financiranja iz fondova Unije.

Članak 5.

Dokumenti koji se dostavljaju s operativnim programom

Operativnim se programima prilaže:

(a) dokaz o osnivanju operativnog fonda;

(b) pisana obveza organizacije proizvođača da će poštovati odredbe Uredbe (EU) br. 1308/2013, Delegirane uredbe (EU) 2017/891 i ove Uredbe; i

(c) pisana potvrda organizacije proizvođača da nije primila i da neće primiti, posredno ili neposredno, bilo kakva druga financijska sredstva Unije ili nacionalna sredstva za aktivnosti koje su prihvatljive za dodjelu potpore u okviru Uredbe (EU) br. 1308/2013 u sektoru voća i povrća.

Članak 6.

Rok za podnošenje

1.  Organizacija proizvođača podnosi operativni program na odobrenje nadležnom tijelu države članice u kojoj organizacija proizvođača ima svoje sjedište najkasnije do 15. rujna godine koja prethodi godini u kojoj će se program provoditi. Međutim države članice mogu utvrditi datum kasniji od 15. rujna.

2.  Kad pravni subjekt ili jasno definirani dio pravnog subjekta, uključujući proizvođačku grupu osnovanu na temelju članka 125.e Uredbe (EZ) br. 1234/2007 ili proizvođačku grupu iz članka 27.Uredbe (EU) br. 1305/2013, podnese zahtjev za priznavanje kao organizacija proizvođača, može istodobno na odobrenje dostaviti operativni program iz stavka 1. Uvjet za odobrenje operativnog programa jest dobivanje priznanja najkasnije do posljednjeg datuma utvrđenog u članku 33. stavku 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/891.

Članak 7.

Razdoblja provedbe operativnih programa

1.  Operativni se programi provode u godišnjim razdobljima koja traju od 1. siječnja do 31. prosinca.

2.  Operativni programi odobreni do 15. prosinca provode se od 1. siječnja sljedeće godine.

Provedba programa odobrenih nakon 15. prosinca odgađa se za godinu dana.

3.  Odstupajući od stavka 2., ako se primjenjuje članak 33. stavak 2. treći podstavak ili članak 34. stavak 1. drugi podstavak Delegirane uredbe (EU) 2017/891, provedba operativnih programa odobrenih u skladu s tim odredbama počinje najkasnije 31. siječnja nakon njihovog odobrenja.ODJELJAK 3.

Potpora

Članak 8.

Odobreni iznos potpore

Države članice obavješćuju organizacije proizvođača i udruženja organizacija proizvođača o odobrenom iznosu potpore do 15. prosinca godine koja prethodi godini za koju je potpora zatražena.

Odstupajući od prvog stavka, ako se primjenjuje članak 33. stavak 2. treći podstavak ili članak 34. stavak 1. drugi podstavak Delegirane uredbe (EU) 2017/891, države članice obavješćuju te organizacije i udruženja o odobrenom iznosu potpore do 20. siječnja godine za koju je potpora zatražena.

▼M1

Članak 8.a

Provedba povećanja ograničenja financijske pomoći Unije s 50 % na 60 %

1.  Povećanje ograničenja financijske pomoći Unije s 50 % na 60 % za operativni program ili dio operativnog programa priznate proizvođačke organizacije iz članka 34. stavka 3. točke (f) Uredbe (EU) br. 1308/2013 odobrava se:

(a) ako su uvjeti iz članka 34. stavka 3. točke (f) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ispunjeni u svakoj godini provedbe operativnog programa i u skladu s postupkom iz članka 9. stavka 2. točke (g) ove Uredbe;

(b) ako priznata proizvođačka organizacija to zatraži u trenutku podnošenja svojeg operativnog programa.

2.  Za potrebe povećanja ograničenja financijske pomoći Unije s 50 % na 60 % za operativni program ili njegov dio postotak proizvodnje voća i povrća koji su proizvođačke organizacije stavile na tržište iz članka 34. stavka 3. točke (f) Uredbe (EU) br. 1308/2013 izračunava se za svaku godinu trajanja operativnog programa kao udio vrijednosti proizvodnje koju su proizvođačke organizacije stavile na tržište u određenoj državi članici u ukupnoj vrijednosti proizvodnje voća i povrća koja je stavljena na tržište u određenoj državi članici za referentno razdoblje iz članka 23. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2017/891.

Međutim, države članice koje primjenjuju alternativnu metodu iz članka 23. stavka 3. Delegirane uredbe (EU) 2017/891 izračunavaju postotak proizvodnje voća i povrća koji su proizvođačke organizacije stavile na tržište iz članka 34. stavka 3. točke (f) Uredbe (EU) br. 1308/2013 izračunava se za svaku godinu trajanja operativnog programa kao udio vrijednosti proizvodnje koju su proizvođačke organizacije stavile na tržište u određenoj državi članici u ukupnoj vrijednosti proizvodnje voća i povrća koja je stavljena na tržište u određenoj državi članici za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine koja prethodi godini u kojoj je potpora odobrena u skladu s člankom 8. ove Uredbe.

3.  Države članice proizvođačku organizaciju koja je podnijela zahtjev obavješćuju o odobrenom iznosu potpore, uključujući iznos povećanja odobrenog u skladu s člankom 34. stavkom 3. točkom (f) Uredbe (EU) br. 1308/2013 najkasnije do 15. prosinca godine koja prethodi godini provedbe operativnog programa kako je utvrđeno člankom 8. ove Uredbe.

4.  Svake godine trajanja operativnog programa države članice provjeravaju da su uvjeti za povećanje ograničenja financijske pomoći Unije s 50 % na 60 % iz članka 34. stavka 3. točke (f) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ispunjeni.

▼B

Članak 9.

Zahtjevi za dodjelu potpore

1.  Organizacije proizvođača podnose nadležnom tijelu države članice zahtjev za isplatu potpore ili preostalog iznosa potpore za svaki operativni program za koji je potpora zatražena do 15. veljače u godini nakon godine za koju je potpora zatražena.

2.  Zahtjevima za dodjelu potpore prilaže se dokazna dokumentacija o sljedećem:

(a) zatraženoj potpori;

(b) vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište;

(c) financijskim doprinosima koji se ubiru od njezinih članova i doprinosima same organizacije proizvođača;

(d) troškovima nastalim u vezi s operativnim programom;

(e) troškovima koji se odnose na sprečavanje krize i upravljanje krizom raščlanjenim prema aktivnostima;

(f) postotku operativnog fonda koji je potrošen na sprečavanje krize i upravljanje krizom i raščlanjen prema aktivnostima;

(g) ispunjavanju odredaba članka 33. stavka 3., članka 33. stavka 5. prvog podstavka i članka 34. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(h) pisanoj potvrdi da nisu primljena dvostruka financijska sredstva Unije ili nacionalna sredstva u pogledu mjera ili aktivnosti koje su prihvatljive za dobivanje potpore u okviru Uredbe (EU) br. 1308/2013 u sektoru voća i povrća;

(i) ako je riječ o zahtjevu za plaćanje na temelju standardnih paušalnih stopa ili veličina jediničnih troškova iz članka 31. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/891, dokaz o provedbi predmetne aktivnosti; i

(j) godišnje izvješće iz članka 21.;

3.  Zahtjevi za dodjelu potpore mogu obuhvaćati troškove koji su planirani u programu, ali nisu podmireni, ako se dokažu sljedeći elementi:

(a) te aktivnosti nisu mogle biti provedene do 31. prosinca u godini provedbe operativnog programa zbog razloga koji su izvan kontrole dotične organizacije proizvođača;

(b) te aktivnosti mogu se provesti najkasnije do 30. travnja godine nakon godine za koju je zatražena potpora; i

(c) jednakovrijedni doprinos organizacije proizvođača ostaje u operativnom fondu.

Potpora se isplaćuje i položeno sredstvo osiguranja u skladu s člankom 11. stavkom 2. se oslobađa samo pod uvjetom da se predoči dokaz o podmirenju planiranih troškova iz ovog stavka, prvog podstavka, točke (b) najkasnije do 30. travnja u godini nakon godine za koju je predmetni trošak planiran te na temelju utvrđenog prava na potporu.

4.  U iznimnim i valjano opravdanim slučajevima, nadležno tijelo države članice može prihvatiti zahtjeve nakon datuma predviđenog u stavku 1. ako su provedene potrebne kontrole i ako se poštovao rok za plaćanje predviđen u članku 10. Ako su zahtjevi podneseni nakon datuma predviđenog u stavku 1., potpora se umanjuje za 1 % za svaki dan kašnjenja.

5.  Udruženja organizacija proizvođača mogu podnijeti zahtjev za dodjelu potpore iz stavka 1. po nalogu i u ime samo onih članova koji su organizacije proizvođača priznate u istoj državi članici u kojoj je priznato i udruženje organizacija proizvođača i pod uvjetom da je za svakog člana podnesena dokazna dokumentacija iz stavka 2. Organizacije proizvođača krajnji su korisnici potpore.

▼M1

6.  Proizvođačke organizacije podnose zahtjev za dodjelu potpore za aktivnosti koje se provode na razini proizvođačkih organizacija u državi članici u kojoj su priznate. Ako su članice transnacionalnog udruženja proizvođačkih organizacija, proizvođačke organizacije dostavljaju presliku zahtjeva državi članici u kojoj se nalazi sjedište transnacionalnog udruženja proizvođačkih organizacija.

7.  Transnacionalno udruženje proizvođačkih organizacija podnosi zahtjev za dodjelu potpore za aktivnosti koje se provode na razini transnacionalnog udruženja u državi članici u kojoj se nalazi sjedište tog udruženja. Države članice osiguravaju da ne postoji rizik od dvostrukog financiranja.

▼B

Članak 10.

Isplata potpore

Države članice isplaćuju potporu do 15. listopada u godini koja slijedi nakon godine provedbe programa.

Članak 11.

Predujmovi

1.  Zahtjevi za isplatu predujmova mogu se podnositi prema odluci države članice na tromjesečnoj osnovi u siječnju, travnju, srpnju i listopadu ili na četveromjesečnoj osnovi u siječnju, svibnju i rujnu.

Ukupne isplate predujmova izvršene za zadanu godinu ne smiju prijeći 80 % prvobitno odobrenog iznosa potpore za operativni program.

2.  Predujmovi se isplaćuju nakon polaganja jamstva u protuvrijednosti od 110 % predujma u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 907/2014 ( 3 ).

3.  Države članice mogu utvrditi minimalni iznos i krajnje rokove za isplatu predujmova.

Članak 12.

Djelomične isplate

1.  Države članice mogu dopustiti organizacijama proizvođača podnošenje zahtjeva za isplatu dijela potpore koji odgovara već potrošenim iznosima u okviru operativnog programa.

2.  Zahtjevi se mogu podnositi u bilo koje vrijeme, ali najviše tri puta u svakoj godini. Zahtjevima se prilaže dokazna dokumentacija, kao što su računi i dokumenti kojima se dokazuje da su plaćanja izvršena.

3.  Plaćanja povezana sa zahtjevima za isplatu dijelova potpore ne smiju prijeći 80 % dijela potpore koji odgovara iznosima već potrošenim u okviru operativnog programa za dotično razdoblje. Države članice mogu utvrditi minimalne iznose za djelomična plaćanja i rokove za podnošenje zahtjeva.POGLAVLJE II.

MJERE ZA SPRJEČAVANJE KRIZE I UPRAVLJANJE KRIZOM

Članak 13.

Mjere izobrazbe i razmjena boljih praksi

Države članice donose odredbe o uvjetima koji se trebaju ispuniti mjerama izobrazbe i razmjenom boljih praksi i koje se smatraju mjerama za sprečavanje krize i upravljanje krizom.

Članak 14.

Mjere promidžbe i komunikacije

▼M1

1.  Države članice donose odredbe o uvjetima koji se trebaju ispuniti mjerama promidžbe i komunikacije, uključujući mjere i aktivnosti kojima je cilj diversifikacija i konsolidacija na tržištima voća i povrća, bilo da se te mjere odnose na sprečavanje krize ili upravljanje krizom. Tim se odredbama mora omogućiti brza primjena mjera kada je to potrebno.

Glavni cilj tih mjera mora biti veća konkurentnost proizvoda kojima trže proizvođačke organizacije i njihova udruženja u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu, gubitka povjerenja potrošača ili drugih povezanih problema.

Posebni ciljevi mjera promocije i komunikacije koje provode proizvođačke organizacije i njihova udruženja moraju biti:

(a) povećanje razine osviještenosti o kvaliteti poljoprivrednih proizvoda proizvedenih u Uniji i o visokim standardima kvalitete koji se primjenjuju na njihove proizvodnje u Uniji;

(b) povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih proizvoda i nekih prerađenih proizvoda proizvedenih u Uniji te povećanje razine osviještenosti o njihovoj kvaliteti unutar i izvan Unije;

(c) povećanje razine osviještenosti o Unijinim sustavima kakvoće unutar i izvan Unije;

(d) povećanje tržišnog udjela poljoprivrednih proizvoda i određenih prerađenih proizvoda proizvedenih u Uniji, s posebnim naglaskom na tržišta u trećim zemljama koja imaju najveći potencijal rasta; i

(e) pridonošenje vraćanju normalnih tržišnih uvjeta na tržištu Unije u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu, gubitka povjerenja potrošača ili drugih povezanih problema.

▼B

2.  Aktivnosti u okviru mjera promidžbe i komunikacije primjenjuju se dodatno tekućim aktivnostima promidžbe i komunikacije koje nisu povezane sa sprečavanjem krize i upravljanje krizom i koje predmetna organizacija proizvođača primjenjuje u svojem operativnom programu.

Članak 15.

Marketinški standardi povučenih proizvoda

1.  Proizvod povučen s tržišta mora ispunjavati marketinški standard za taj proizvod kako je navedeno u Glavi II. Provedbene Uredbe (EU) br. 543/2011, osim odredaba o opremanju i označavanju proizvoda. Ako se proizvodi povlače u rasutom stanju, moraju se ispuniti zahtjevi klase II.

Međutim, minijaturni proizvodi, kako je definirano odgovarajućim standardom, moraju ispunjavati važeće tržišne standarde, uključujući odredbe o opremanju i označavanju proizvoda.

2.  Ako marketinški standard nije utvrđen za određeni proizvod, moraju se ispuniti minimalni zahtjevi propisani u Prilogu III. Države članice mogu utvrditi dodatna pravila kojima se nadopunjuju ti minimalni zahtjevi.

Članak 16.

Troškovi prijevoza za besplatnu distribuciju

1.  Troškovi kopnenog prijevoza za besplatnu distribuciju svih proizvoda povučenih s tržišta prihvatljivi su za naknadu u okviru operativnog programa na temelju veličina jediničnih troškova utvrđenih na temelju udaljenosti između točke povlačenja i mjesta isporuke, kako je utvrđeno u Prilogu IV.

Za prijevoz morskim putem države članice utvrđuju udaljenost između točke povlačenja i mjesta krajnje isporuke. Naknada ne smije premašiti troškove kopnenog prijevoza najkraćim putem između mjesta utovara i točke krajnje isporuke gdje je moguć kopneni prijevoz. Korektivni koeficijent od 0,6 primjenjuje se na iznose kako je utvrđeno u Prilogu IV.

U slučaju kombiniranog prijevoza kao primjenjivi trošak prijevoza uzima se zbroj troška koji odgovara udaljenosti prijeđenoj kopnenim prijevozom i povećanja troška od 60 % ako je ukupna udaljenost prijeđena kopnenim prijevozom, kako je utvrđeno u Prilogu IV.

2.  Troškovi prijevoza isplaćuju se onoj strani koja stvarno snosi financijski trošak predmetnog prijevoza.

Plaćanje se izvršava po predočenju dokazne dokumentacije kojom se posebno potvrđuju:

(a) nazivi organizacija korisnika;

(b) količina dotičnih proizvoda;

(c) preuzimanje koje obavlja organizacija korisnika i upotrijebljeno sredstvo prijevoza; i

(d) udaljenost između mjesta povlačenja i mjesta isporuke.

Članak 17.

Troškovi sortiranja i pakiranja za besplatnu distribuciju

1.  Troškovi sortiranja i pakiranja voća i povrća povučenog s tržišta za besplatnu distribuciju prihvatljivi su za naknadu u okviru operativnih programa. Za proizvode u pakiranjima neto težine manje od 25 kilograma primjenjuju se paušalni iznosi utvrđeni u Prilogu V.

2.  Na pakiranjima proizvoda za besplatnu distribuciju nalazi se europski grb, zajedno s jednim ili više natpisa utvrđenih u Prilogu VI.

3.  Troškovi sortiranja i pakiranja isplaćuju se organizacijama proizvođača koje su izvršile te postupke.

Plaćanje se izvršava po predočenju dokazne dokumentacije kojom se posebno potvrđuju:

(a) nazivi organizacija korisnika;

(b) količina dotičnih proizvoda; i

(c) preuzimanje koje obavlja organizacija korisnika, uz navod načina opremanja.POGLAVLJE III.

NACIONALNA FINANCIJSKA POMOĆ

Članak 18.

Ovlaštenje za plaćanje nacionalne financijske pomoći

1.  Države članice Komisiji podnose zahtjev za ovlaštenje da odobre nacionalnu financijsku pomoć u skladu s člankom 35 stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 za operativne programe koji se provode u jednoj kalendarskoj godini do 31. siječnja te godine.

Uz zahtjev se prilaže dokaz:

(a) da je stupanj organiziranosti proizvođača u regiji posebno nizak, u skladu s člankom 52. Delegirane uredbe (EU) 2017/891;

(b) da se pomoć koristi samo za proizvode sektora voća i povrća koji su provedeni u toj regiji; i

(c) o podacima o organizaciji proizvođača i iznosu predmetne pomoći te postotku financijskih doprinosa danih na temelju članka 32. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

2.  Komisija odobrava ili odbija zahtjev odlukom u roku tri mjeseca. To razdoblje započinje dana nakon datuma na koji Komisija primi cjelovit zahtjev od države članice. Ako Komisija ne zatraži dodatne podatke u tromjesečnom razdoblju, smatra se da je zahtjev cjelovit.

Članak 19.

Zahtjev za plaćanje i isplata nacionalne financijske pomoći

1.  Članci 9. i 10. primjenjuju se mutatis mutandis za primjene i isplatu nacionalne financijske pomoći.

2.  Države članice utvrđuju dodatne odredbe o plaćanju nacionalne financijske pomoći, uključujući o mogućnosti isplata predujma i djelomičnih plaćanja.

Članak 20.

Naknada nacionalne financijske pomoći koju daje Unija

1.  Prije 1. siječnja u drugoj godini nakon godine provedbe programa države članice mogu od Unije zatražiti naknadu odobrene nacionalne financijske pomoći koja je stvarno isplaćena organizacijama proizvođača.

Uz zahtjev se prilaže dokaz o ispunjavanju uvjeta utvrđenih u članku 35. stavku 2- Uredbe (EU) br. 1308/2013. u tri od posljednje četiri godine.

Za izračun stupnja organiziranosti proizvođača u sektoru voća i povrća u obzir se uzima i vrijednost proizvodnje voća i povrća proizvođačkih grupa osnovanih na temelju članka 125.e Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

Zahtjev za naknadu nacionalne financijske pomoći koju daje Unija sadržava i sljedeće:

(a) podatke o predmetnoj organizaciji proizvođača;

(b) iznos isplaćene pomoći, ograničen za svaku organizaciju proizvođača na prvobitno odobreni iznos; i

(c) opis operativnog fonda s naznačenim ukupnim iznosom, financijskom pomoći Unije, nacionalnom financijskom pomoći i doprinosima organizacija proizvođača i članova.

2.  Komisija odobrava ili odbija zahtjev.

Zahtjev se odbija ako nisu poštovana pravila o ovlaštenju i naknadi nacionalne financijske pomoći ili ako nisu poštovana pravila o organizacijama proizvođača, operativnom fondu i operativnim programima utvrđena na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013.

3.  Ako je odobrena naknada Unije za pomoć, prihvatljivi troškovi predočuju se Komisiji u skladu s postupkom utvrđenim u članku 11. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 ( 4 ).

4.  Postotak naknade Unije za nacionalnu financijsku pomoć iznosi najviše 60 % nacionalne financijske pomoći dodijeljene organizaciji proizvođača. Isplaćeni predujam iznosi najviše 48 % financijskog doprinosa Unije iz članka 32. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013.POGLAVLJE IV.

PODACI, IZVJEŠĆA I KONTROLEODJELJAK 1.

Podaci i izvješća

Članak 21.

Podaci i godišnja izvješća proizvođačkih grupa, organizacija proizvođača i udruženja organizacija proizvođača te godišnja izvješća država članica

1.  Na zahtjev nadležnog tijela države članice proizvođačke grupe osnovane na temelju članka 125.e Uredbe (EZ) br. 1234/2007, priznate organizacije proizvođača i udruženja organizacija proizvođača dostavljaju sve relevantne podatke potrebne za sastavljanje godišnjeg izvješća iz članka 54. točke (b) Delegirane uredbe (EU) 2017/891. Države članice poduzimaju mjere potrebne za prikupljanje podataka o broju članova te količini i vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište organizacija proizvođača koje nisu podnijele operativne programe. Organizacije proizvođača i proizvođačke grupe iz članka 27. Uredbe (EU) br. 1305/2013 trebaju navesti broj članova te količinu i vrijednost proizvodnje stavljene na tržište.

2.  Organizacije proizvođača i udruženja organizacija proizvođača podnose godišnja izvješća o provedbi svojih operativnih programa uz svoje zahtjeve za dodjelu potpore.

Ta se godišnja izvješća odnose na sljedeće:

(a) operativni program proveden tijekom prethodne godine;

(b) glavne izmjene operativnog programa; i

(c) razlike između procijenjene potpore i potpore za koju je zahtjev podnesen.

3.  U godišnjem izvješću organizacija proizvođača i udruženja organizacija proizvođača navodi se sljedeće:

(a) ostvarenja operativnog programa, na temelju pokazatelja utvrđenih u Prilogu II. i, prema potrebi, dodatnih pokazatelja utvrđenih u nacionalnoj strategiji kako slijedi:

i. zajednički polazni pokazatelji i pokazatelji ulaganja (financijski) upotrebljavaju se u svakom godišnjem izvješću;

ii. rezultati i pokazatelji ostvarenja upotrebljavaju se u posljednje dvije godine operativnog programa; i

(b) sažetak glavnih problema s kojima se susretalo u provedbi programa i mjere poduzete za osiguranje kvalitete i učinkovitosti provedbe programa.

Prema potrebi, u godišnjem izvješću navodi se koje su zaštitne mjere osigurane u skladu s nacionalnom strategijom i primjenom članka 33. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1308/2013 za zaštitu okoliša od mogućih većih opterećenja koja proizlaze iz ulaganja koja se potiču u okviru operativnog programa.

4.  U godišnjem izvješću organizacija proizvođača i udruženja organizacija proizvođača iz pretposljednje godine operativnog programa navodi se u kojoj su mjeri ostvareni ciljevi programa. U ovom se izvješću navode i čimbenici koji su pridonijeli uspjehu ili neuspjehu u provedbi programa i način na koji su ti čimbenici uzeti u obzir u tekućem programu ili će se uzeti u obzir u sljedećem operativnom programu.

Država članica u svojem godišnjem izvješću iz članka 54. točke (b) Delegirane uredbe (EU) 2017/891 navodi detaljne podatke o slučajevima iz prvog podstavka.ODJELJAK 2.

Kontrole

Članak 22.

Jedinstveni sustav identifikacije

Države članice osiguravaju primjenu jedinstvenog sustava identifikacije na organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i proizvođačke grupe osnovane na temelju članka 125.e Uredbe (EZ) br. 1234/2007 s obzirom na njihove zahtjeve za dodjelu potpore. Sustav identifikacije kompatibilan je sa sustavom za identifikaciju korisnika iz članka 73. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Članak 23.

Postupci podnošenja

Ne dovodeći u pitanje članke 9., 24. i 25. države članice predviđaju postupke za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore, zahtjeva za priznanje ili odobrenje operativnih programa, kao i zahtjeva za plaćanja.

Članak 24.

Dodjela priznanja

1.  Prije dodjele priznanja organizaciji proizvođača ili udruženju organizacija proizvođača na temelju članka 154. stavka 4. točke (a) ili članka 156. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 države članice provode administrativne i kontrole na terenu nad organizacijom proizvođača ili udruženjem organizacija proizvođača da bi provjerile jesu li ispunjeni kriteriji priznavanja.

2.  Države članice provode administrativne i kontrole na terenu u pogledu kriterija priznanja koji se primjenjuju na sve priznate organizacije proizvođača i udruženja organizacija proizvođača najmanje svako pet godina čak i ako organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača ne provode operativni program.

Članak 25.

Odobrenje operativnih programa i njihovih izmjena

1.  Prije odobrenja operativnog programa na temelju članka 33. Delegirane uredbe (EU) 2017/891 države članice provjeravaju na sve odgovarajuće načine, uključujući kontrole na terenu, operativni program podnesen na odobrenje i, prema potrebi, zahtjev za izmjenu. Te se kontrole posebno odnose na:

(a) točnost podataka iz članka 4. stavka 1. točaka (a), (b) i (e) koji se moraju uvrstiti u nacrt operativnog programa;

(b) usklađenost programa s člankom 33. Uredbe (EU) br. 1308/2013, kao i s nacionalnom strategijom i nacionalnim okvirom;

(c) prihvatljivost aktivnosti i prihvatljivost predloženih troškova za potporu; i

(d) dosljednost i tehničku kvalitetu programa, pouzdanost procjena i plana potpore te planiranje njegove provedbe.

2.  Kontrole iz stavka 1. provode se da bi se utvrdilo:

(a) jesu li dometi mjerljivi i mogu li se pratiti i postići kroz predložene aktivnosti; i

(b) jesu li postupci za koje je zatražena potpora u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom i posebno zakonodavstvom Unije, državnom potporom, programima ruralnog razvoja i promidžbe te obveznim standardima uspostavljenim u okviru nacionalnog zakonodavstva ili nacionalne strategije.

Članak 26.

Administrativne kontrole

1.  Za postupke povezane s administrativnim kontrolama treba se voditi zapisnik o obavljenim postupcima, rezultatima provjere i poduzetim mjerama u odnosu na nepravilnosti.

2.  Prije dodjele potpore države članice provode administrativne kontrole nad svim zahtjevima za dodjelu potpore.

3.  Administrativne kontrole nad zahtjevima za dodjelu potpore prema potrebi uključuju provjeru:

(a) godišnjeg izvješća o izvršenju operativnog programa koji je dostavljen sa zahtjevom za potporu;

(b) vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište, doprinosa operativnom fondu i nastalih troškova;

(c) točnosti korelacije potraživanih troškova i isporučenih proizvoda i usluga;

(d) usklađenosti obavljenih aktivnosti s aktivnostima navedenim u odobrenom operativnom programu; i

(e) poštovanja financijskih ili drugih propisanih ograničenja i gornjih granica.

4.  Troškove nastale u okviru operativnog programa potrebno je dokazati potvrdom o plaćanju. Računi se ispostavljaju na ime organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača ili društva kćeri koje ispunjava zahtjev od 90 % iz članka 22. stavka 8. Delegirane uredbe (EU) 2017/891 ili, ovisno o odobrenju države članice, na ime jednog ili više njezinih pridruženih proizvođača. Međutim računi za troškove osoblja iz Priloga III. točke 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/891 ispostavljaju se na ime organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača, društva kćeri koje ispunjava zahtjev od 90 % iz članka 22. stavka 8. te Uredbe ili, ovisno o odobrenju države članice, na ime zadruga koje su član organizacije proizvođača.

Članak 27.

Kontrole na terenu godišnjih zahtjeva za dodjelu potpore

1.  Države članice provode kontrole na terenu u prostorima organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i njihovih društava kćeri, prema potrebi, da se osigura ispunjenje uvjeta za priznavanje, dodjelu potpore ili preostalog iznosa potpore za predmetnu godinu kako je navedeno u članku 9. stavku 1., kojima se dopunjuju administrativne kontrole.

2.  Kontrole na terenu odnose se na uzorak koji predstavlja najmanje 30 % ukupne potpore za koju je podnesen zahtjev za svaku godinu. Obilazak svake organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača koje provodi operativni program obavlja se najmanje svako tri godine.

3.  Države članice utvrđuju koje će se organizacije proizvođača provjeravati na temelju analize rizika u kojoj su uzeti u obzir sljedeći kriteriji:

(a) iznos potpore;

(b) nalazi kontrola u prethodnim godinama;

(c) nasumično odabrani parametar; i

(d) drugi parametri koje utvrđuju države članice.

4.  Kontrole na terenu mogu se najaviti unaprijed, pod uvjetom da se time ne ugrožava cilj kontrole.

5.  Kontrolama na terenu obuhvaćaju se sve odgovornosti i obveze organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača, njihovih članova ili društava kćeri, prema potrebi, koje se mogu provjeriti za vrijeme obilaska i koje se nisu mogle provjeriti pri administrativnim kontrolama. Kontrole na terenu posebno se odnose na sljedeće:

(a) ispunjavanje kriterija priznavanja za predmetnu godinu;

(b) provedbu aktivnosti s aktivnostima i njihovu usklađenost s odobrenim operativnim programom;

(c) s obzirom na odgovarajući broj aktivnosti: usklađenost troškova sa zakonodavstvom Unije i poštovanje njime utvrđenih rokova;

(d) korištenje operativnog fonda, uključujući troškove iskazane u zahtjevima za isplate predujma ili djelomične isplate, vrijednost proizvodnje stavljene na tržište, doprinose operativnom fondu i iskazane troškove dokazane računovodstvenom ili drugom jednakovrijednom dokumentacijom;

(e) potpunu isporuku proizvoda članova, isporuku usluga i istinitost troškova koji se potražuju; i

(f) kontrole drugog stupnja iz članka 30. za troškove povlačenja s tržišta, zelene berbe i neubiranja.

6.  Vrijednost proizvodnje stavljene na tržište provjerava se na temelju podataka financijskog računovodstvenog sustava koji su podvrgnuti reviziji i potvrđeni u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

S tim ciljem države članice mogu odlučiti da se iskazana vrijednost proizvodnje stavljene na tržište potvrđuje na isti način kao i financijski računovodstveni podaci.

Kontrola iskazane vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište može se obaviti prije predočenja odgovarajućeg zahtjeva za dodjelu potpore, a mora se izvesti najkasnije prije isplate potpore.

7.  Osim u izvanrednim okolnostima, kontrole na terenu uključuju obilazak mjesta na kojem se provodi aktivnost ili, ako je aktivnost nematerijalna, posjet nositelju aktivnosti. Posebno se najmanje jednom obilaze pojedinačna gospodarstva članova ili organizacija proizvođača koja su obuhvaćena uzorkom iz stavka 2. da bi se provjerila provedba aktivnosti.

Međutim države članice mogu odlučiti da ne provode takve kontrole ako je riječ o manjim aktivnostima ili ako smatraju da je nizak rizik da uvjeti za dobivanje potpore nisu ispunjeni ili da aktivnost nije provedena. Ta se odluka i njezino obrazloženje daju u pisanom obliku. Kriteriji analize rizika utvrđeni u stavku 3. primjenjuju se mutatis mutandis na ovaj stavak.

8.  U stope kontrole utvrđene stavkom 2. mogu se uračunati samo kontrole koje ispunjavaju sve zahtjeve ovog članka.

9.  Rezultati kontrola na terenu procjenjuju se da bi se utvrdilo jesu li problemi s kojima se susrelo sustavnog karaktera, što za sobom povlači rizik za druge slične aktivnosti, korisnike ili tijela. Ovom se procjenom ustanovljuju i uzroci takvih situacija, moguća potrebna daljnja ispitivanja i preporučene korektivne ili preventivne mjere.

Ako se kontrolama ustanove bitne nepravilnosti u regiji ili dijelu regije ili kod određene organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača, država članica provodi dodatne kontrole tijekom godine u toj regiji ili nad predmetnom organizacijom ili udruženjem i povećava postotak odgovarajućih zahtjeva koje treba provjeriti sljedeće godine.

Članak 28.

Izvješća o kontrolama na terenu

1.  Za svaku kontrolu na terenu sastavlja se detaljno izvješće koje sadržava najmanje sljedeće podatke:

(a) provjereni sustav potpore i zahtjev;

(b) imena i funkcije nazočnih osoba;

(c) provjerene aktivnosti, mjere i dokumenti, uključujući provjereni revizijski trag i dokaze; i

(d) rezultate kontrole.

2.  Predstavnik organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača može se potpisati na izvješće da potvrdi svoju nazočnost pri kontroli i unijeti svoje komentare. Ako se ustanove nepravilnosti, korisnik prima presliku izvješća.

Članak 29.

Kontrola prvog stupnja postupaka povlačenja

1.  U svakoj organizaciji proizvođača države članice provode kontrole prvog stupnja postupaka povlačenja s tržišta, koje se sastoje od provjere dokumentacije i identiteta te fizičke provjere težine proizvoda povučenih s tržišta i provjere poštovanja odredaba članka 15. u skladu s postupcima utvrđenim u Glavi II. Poglavlju II. Provedbene Uredbe (EU) br. 543/2011. Kontrola se provodi nakon primitka obavijesti iz članka 44. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2017/891 u rokovima utvrđenim u skladu sa stavkom 2 tog članka.

2.  Kontrolama prvog stupnja obuhvaća se 100 % količine proizvoda povučenih s tržišta. Po završetku te kontrole povučeni se proizvodi koji nisu namijenjeni za besplatnu distribuciju denaturiraju ili ustupaju prerađivačkoj industriji pod nadzorom nadležnih tijela i pod uvjetima koje su utvrdile države članice u skladu s člankom 46. Delegirane uredbe (EU) 2017/891.

3.  Odstupajući od stavka 2. kad su proizvodi namijenjeni za besplatnu distribuciju, države članice mogu provjeriti manji postotak od onog navedenog u tom stavku, pod uvjetom da to nije manje od 10 % dotičnih količina neke organizacije proizvođača tijekom tržišne godine. Kontrola se može provesti u prostorima organizacije proizvođača ili primatelja proizvoda. U slučaju da se kontrolama ustanove nepravilnosti, države članice provode dodatne provjere.

Članak 30.

Kontrole drugog stupnja postupaka povlačenja

1.  Države članice provode kontrole drugog stupnja postupaka povlačenja s tržišta u prostorima organizacija proizvođača i primatelja povučenih proizvoda na temelju analize rizika. U analizu rizika uključeni su nalazi prethodnih kontrola prvog i drugog stupnja te činjenica ima li organizacija proizvođača neki oblik postupka osiguranja kvalitete ili nema. Na temelju analize rizika određuje se minimalna učestalost kontrola drugog stupnja za svaku organizaciju proizvođača.

2.  Kontrole drugog stupnja iz stavka 1. odnose se na sljedeće:

(a) evidencije određenih zaliha i računovodstvenih zapisa koje moraju voditi sve organizacije proizvođača koje provode postupke povlačenja tijekom pojedine tržišne godine;

(b) količine stavljene na tržište kako je iskazano u zahtjevima za dodjelu potpore, provjeravajući posebno evidenciju zaliha i računovodstvene zapise te račune i osiguravajući da se deklaracije slažu s računovodstvenim i poreznim podacima predmetnih organizacija proizvođača;

(c) računovodstvo, posebno vjerodostojnost neto primitaka organizacija proizvođača kako je iskazano u njihovim zahtjevima za plaćanje i razmjernost svih troškova povlačenja; i

(d) namjenu povučenih proizvoda kako je iskazano u zahtjevu za plaćanje i njihovo denaturiranje.

3.  Svaka kontrola uključuje uzorak koji predstavlja najmanje 5 % količina koje je organizacija proizvođača povukla s tržišta tijekom tržišne godine.

4.  U evidenciji određenih zaliha i računovodstvenim zapisima iz stavka 2. točke (a) za svaki povučeni proizvod iskazuju se količine izražene u tonama:

(a) proizvodnje koju isporučuju članovi organizacije proizvođača i članovi drugih organizacija proizvođača u skladu s člankom 12. stavkom 1. točkama (b) i (c) Delegirane uredbe (EU) 2017/891;

(b) prodaje organizacije proizvođača, uz navođenje proizvoda namijenjenih za tržnice svježih proizvoda i proizvoda za preradu; i

(c) proizvoda povučenih s tržišta.

5.  Kontrole namjene proizvoda povučenih s tržišta uključuju:

(a) kontrolu uzorka evidencije zaliha koju moraju voditi primatelji i financijskih računa predmetnih dobrotvornih organizacija i institucija kad se primjenjuje članak 46, stavak 2. drugi podstavak Delegirane uredbe (EU) 2017/891; i

(b) kontrole ispunjenosti relevantnih zahtjeva za zaštitu okoliša.

6.  Ako se kontrolama drugog stupnja ustanove nepravilnosti, države članice provode detaljnije kontrole drugog stupnja za predmetnu godinu i povećavaju učestalost kontrola drugog stupnja u prostorima organizacija proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača tijekom sljedeće godine.

Članak 31.

Zelena berba i neubiranje

1.  Prije zelene berbe države članice kontrolom na terenu provjeravaju jesu li predmetni proizvodi oštećeni i je li predmetna površina dobro održavana. Nakon zelene berbe države članice provjeravaju je li urod pobran s cijele predmetne površine i jesu li ubrani proizvodi denaturirani.

2.  Prije neubiranja države članice kontrolom na terenu provjeravaju je li predmetna površina dobro održavana, je li već obavljena djelomična berba te je li proizvod dobro razvijen, općenito zdrav, čist i kakvoće prihvatljive za prodaju na tržištu.

Države članice osiguravaju da se proizvodnja denaturira. Ako to nije moguće, one moraju kontrolom na terenu ili obilaskom tijekom sezone berbe osigurati da se berba neće obaviti.

3.  Kad se primjenjuje članak 48. stavak 3. drugi podstavak Delegirane uredbe (EU) 2017/891:

(a) ne primjenjuje se zahtjev propisan u ovom članku, stavku 2. prvom podstavku da se ne obavlja djelomična berba; i

(b) države članice osiguravaju da se voćke i povrtno bilje podvrgnuti mjerama neubiranja i zelene berbe ne upotrebljavaju za daljnje proizvodne svrhe u istoj proizvodnoj sezoni.

4.  Članak 30. stavci 1., 2., 3. i 6. primjenjuju se mutatis mutandis.

Članak 32.

Transnacionalne organizacije proizvođača

1.  Država članica u kojoj se nalazi sjedište transnacionalne organizacije proizvođača ima potpunu odgovornost za organizaciju kontrola koje se provode nad tom organizacijom u pogledu operativnog programa i operativnog fonda te za primjenu administrativnih kazni kad se tim kontrolama utvrdi da obveze nisu ispunjene.

2.  Ostale države članice iz članka 14. stavka 3. točke (c) Delegirane uredbe (EU) 2017/891: koje su obvezne u administrativnom pogledu surađivati, provode takve administrativne i kontrole na terenu kako zatraži država članica iz stavka 1. ovog članka te je izvješćuju o rezultatima kontrola. One moraju poštovati rokove koje je utvrdila država članica iz stavka 1.

3.  Propisi koji važe u državi članici iz stavka 1. primjenjuju se na organizaciju proizvođača, operativni program i operativni fond. Međutim u pogledu pitanja zaštite okoliša i bilja te mjera za sprečavanje krize i upravljanje krizom primjenjuju se pravila države članice u kojoj se te aktivnosti obavljaju.

Članak 33.

Transnacionalna udruženja organizacija proizvođača

1.  Država članica u kojoj se nalazi sjedište organizacije proizvođača koja je član transnacionalnog udruženja ima potpunu odgovornost za organizaciju kontrola aktivnosti iz operativnog programa koji se provodi na njezinom državnom području i operativnog fonda te za primjenu administrativnih kazni kad se tim kontrolama utvrdi da obveze nisu ispunjene.

2.  Država članica iz stavka 1. blisko surađuje s državom članicom u kojoj se nalazi sjedište transnacionalog udruženja organizacija proizvođača i bez odlaganja priopćuje rezultate provedenih kontrola i moguće primijenjene administrativne kazne.

▼M1

3.  Država članica u kojoj se nalazi sjedište transnacionalnog udruženja proizvođačkih organizacija:

(a) ima potpunu odgovornost za organizaciju kontrola aktivnosti iz operativnog programa koji se provodi na razini transnacionalnog udruženja i operativnog fonda transnacionalnog udruženja te za primjenu administrativnih kazni ako se tim kontrolama ustanovi da obveze nisu ispunjene i

(b) osigurava koordinaciju kontrola i plaćanja u pogledu aktivnosti iz operativnog programa transnacionalnog udruženja koji se provodi izvan državnog područja države članice u kojoj se nalazi njegovo sjedište.

4.  Aktivnosti iz operativnih programa u skladu su s nacionalnim pravilima i nacionalnom strategijom države članice u kojoj je, u skladu s člankom 9. stavcima 6. i 7., donesen zahtjev za dodjelu potpore.

Međutim, na ekološke i fitosanitarne mjere te mjere za sprečavanje krize i upravljanje krizom primjenjuju se pravila države članice u kojoj se te mjere i aktivnosti stvarno provode.

▼B

Članak 34.

Kontrole

Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe ove Uredbe ili drugog zakonodavstva Unije, države članice uvode kontrole i mjere da bi osigurale pravilnu primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013, Delegirane uredbe (EU) 2017/891 i ove Uredbe. Te kontrole i mjere moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćujuće da bi se osigurala odgovarajuća zaštita financijskih interesa Unije.

Države članice posebno moraju osigurati:

(a) da se svi kriteriji utvrđeni zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom odnosno nacionalnom strategijom mogu provjeriti;

(b) da nadležna tijela države članice odgovorna za provedbu kontrola raspolažu dovoljnim brojem odgovarajućeg kvalificiranog i stručnog osoblja za učinkovitu provedbu kontrola; i

(c) da su predviđene kontrole kojima se sprečava nepravilno dvostruko financiranje mjera u okviru Uredbe (EU) br. 1308/2013 u sektoru voća i povrća i drugih programa Unije ili nacionalnih programa.

Članak 35.

Očite pogreške

U slučajevima očitih pogrešaka koje prepozna nadležno tijelo države članice, kako je navedeno u članku 59. stavku 6. Uredbe (EU) br. 1306/2013, svaka obavijest, potraživanje ili zahtjev upućen državi članici na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013, Delegirane uredbe (EU) 2017/891 ili ove Uredbe i svaki zahtjev za dodjelu potpore mogu se ispraviti i prilagoditi u bilo kojem trenutku nakon njihova podnošenja.POGLAVLJE V.

PROŠIRENJE PRAVILA

Članak 36.

Financijski doprinosi

Kad država članica to odluči na temelju članka 165. Uredbe (EU) br. 1308/2013, subjekti koji ne pripadaju organizacijama proizvođača, udruženjima organizacija proizvođača ili sektorskim organizacijama, a za koje su pravila obvezujuća, plaćaju financijski doprinos. Država članica prosljeđuje Komisiji podatke potrebne za procjenu ispunjenja uvjeta utvrđenih tim člankom. Ti podaci uključuju osnovu na kojoj se izračunava doprinos, njegovu jediničnu količinu, obuhvaćene aktivnosti i njihove povezane troškove.

Članak 37.

Proširenja koja prelaze jednu godinu

1.  Kad se odluči primijeniti proširenje pravila za razdoblje dulje od jedne godine, države članice tijekom razdoblja primjene proširenja provjeravaju za svaku godinu ispunjavaju li se i dalje uvjeti povezani s reprezentativnosti utvrđeni u članku 164. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

2.  Ako država članica ustanovi da uvjeti više nisu ispunjeni, odmah opoziva proširenje s učinkom od početka sljedeće godine.

3.  Države članice bez odlaganja obavješćuju Komisiju o svakom opozivu. Komisija na odgovarajući način javno objavljuje te informacije.POGLAVLJE VI.

SUSTAV ULAZNIH CIJENA I UVOZNE CARINE

Članak 38.

Paušalne uvozne vrijednosti

1.  Za svaki proizvod i razdoblja primjene utvrđena u Prilogu VII. dijelu A Delegirane uredbe (EU) 2017/891, Komisija za svaki radni dan i za svaku zemlju podrijetla određuje paušalnu uvoznu vrijednost koja je jednaka ponderiranom prosjeku reprezentativnih cijena iz članka 74. te Uredbe, umanjenom za paušalni iznos od 5 EUR/100 kg i carine ad valorem.

2.  Ako je paušalna uvozna vrijednost utvrđena za proizvode i razdoblja primjene navedena u Prilogu VII. dijelu A Delegirane uredbe (EU) 2017/891, u skladu s člancima 74. i 75. te Uredbe i ovim člankom ne primjenjuje se jedinična cijena iz članka 142. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/2447 ( 5 ). Ona se zamjenjuje paušalnom uvoznom vrijednosti navedenom u stavku 1.

3.  Ako za proizvod određenog podrijetla nije na snazi nikakva paušalna uvozna vrijednost, primjenjuje se ponderirani prosjek paušalnih uvoznih vrijednosti koje su na snazi za taj proizvod.

4.  Tijekom razdoblja primjene utvrđenih u Prilogu VII. dijelu A Delegirane uredbe (EU) 2017/891 paušalne uvozne vrijednosti primjenjuju se sve do njihove promjene. Međutim, one se prestaju primjenjivati ako se prosječna reprezentativna cijena ne priopći Komisiji tijekom dva uzastopna tjedna.

Kad na temelju prvog podstavka za određeni proizvod nema važeće paušalne uvozne vrijednosti, paušalna uvozna vrijednost koja se primjenjuje na taj proizvod jednaka je posljednjoj prosječnoj paušalnoj uvoznoj vrijednosti.

5.  Odstupajući od stavka 1., ako nije moguće izračunati paušalnu uvoznu vrijednost, nikakva se paušalna uvozna vrijednost ne primjenjuje od prvog dana razdoblja primjene utvrđenih u Prilogu VII. dijelu A Delegirane uredbe (EU) 2017/891.

6.  Devizni tečaj koji se primjenjuje na paušalnu uvoznu vrijednost jest najnoviji tečaj Europske središnje banke objavljen prije posljednjeg dana razdoblja za koje su cijene predočene.

7.  Komisija objavljuje paušalne uvozne vrijednosti izražene u eurima preko TARIC-a ( 6 ).POGLAVLJE VII.

DODATNE UVOZNE CARINE

Članak 39.

Naplata dodatne uvozne carine

▼M1

1.  Dodatna uvozna carina iz članka 182. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 može se primijeniti na proizvode i tijekom razdoblja navedenih u Prilogu VII. toj Uredbi. Dodatna uvozna carina primjenjuje se ako količina bilo kojeg proizvoda puštenog u slobodan promet za bilo koje razdoblje primjene utvrđeno u tom prilogu premaši količinu aktiviranja za taj proizvod osim ako je malo vjerojatno da bi uvoz izazvao poremećaje na tržištu Unije ili ako bi učinci dodatne uvozne carine bili nerazmjerni predviđenom cilju.

▼B

2.  Za svaki od proizvoda navedenih u Prilogu VII. i tijekom razdoblja naznačenih u tom prilogu države članice detaljno obavješćuju Komisiju o količinama puštenim u slobodan promet uz primjenu metode za nadzor povlaštenog uvoza utvrđene člankom 55. Provedbene uredbe (EU) br. 2015/2447.

3.  Dodatna se carina naplaćuje za količine koje se stavljaju u slobodan promet nakon datuma primjene te carine:

(a) ako njihova carinska vrijednost utvrđena u skladu s člankom 74. Delegirane uredbe (EU) 2017/891 iziskuje primjenu najviših posebnih carina koje se primjenjuju na uvoz predmetnog podrijetla; i

(b) ako se uvoz obavlja tijekom razdoblja primjene dodatne uvozne carine.

Članak 40.

Iznos dodatne uvozne carine

Dodatna uvozna carina koja se primjenjuje u skladu s člankom 39. iznosi jednu trećinu carine navedene u Zajedničkoj carinskoj tarifi za predmetni proizvod.

Međutim, za proizvode za koje važe uvozne carinske povlastice vezano uz carine ad valorem, dodatna uvozna carina iznosi jednu trećinu posebne carine na predmetni proizvod ako se primjenjuje članak 39. stavak 2.

Članak 41.

Izuzeća od naplate dodatne uvozne carine

1.  Od naplate dodatne carine izuzeta je sljedeća uvozna roba:

(a) roba uvezena u okviru carinske kvote;

(b) roba koja je napustila zemlju podrijetla prije donošenja odluke o primjeni dodatne uvozne carine i koja se prevozi pod prijevoznom ispravom koja vrijedi od mjesta utovara u zemlji podrijetla do mjesta istovara u Uniji i koja je sastavljena prije primjene dodatne uvozne carine.

2.  Zainteresirane strane pružaju carinskom tijelu zadovoljavajući dokaz da su ispunjeni zahtjevi iz stavka 1. točke (b).

Carinsko tijelo može procijeniti da je roba napustila zemlju podrijetla prije datuma primjene dodatne uvozne carine ako je predočen jedan od sljedećih dokumenata:

(a) za prijevoz morskim putem, teretnica iz koje je vidljivo da je utovar izvršen prije tog datuma;

(b) za željeznički prijevoz, tovarni list koji je željeznička ispostava zemlje podrijetla preuzela prije tog datuma;

(c) za cestovni prijevoz, ugovor o cestovnom prijevozu (CMR) ili drugi tranzitni dokument izdan u zemlji podrijetla prije tog datuma, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni bilateralnim ili multilateralnim sporazumima zaključenim u kontekstu tranzita Unije ili zajedničkog tranzita;

(d) za zračni prijevoz, zrakoplovni tovarni list iz kojeg je vidljivo da je avionska kompanija preuzela robu prije tog datuma.POGLAVLJE VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Struktura i sadržaj nacionalne strategije za održive operativne programe iz članka 2.

1.   Trajanje nacionalne strategije

Utvrđuje država članica.

2.

Analiza situacije u pogledu prednosti i nedostataka te potencijala za razvoj, strategija odabrana s obzirom na te prednosti i nedostatke te obrazloženje odabranih prioriteta iz članka 36. stavka 2. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

2.1.   Analiza situacije

Opis trenutačne situacije u sektoru voća i povrća s pomoću brojčano iskazanih podataka, ukazivanjem na prednosti i nedostatke, različitosti, potrebe i nedostatke te potencijal za razvoj na temelju relevantnih osnovnih pokazatelja utvrđenih u Prilogu II. točki 5. i drugih dodatnih pokazatelja, ako je primjenjivo. Ovaj opis odnosi se barem na sljedeće:

 uspješnost sektora voća i povrća: prednosti i nedostatke sektora, konkurentnost te potencijal za razvoj proizvođačkih organizacija,

 djelovanje na okoliš (utjecaji, pritisci i koristi) proizvodnje voća i povrća, uključujući glavne tokove.

2.2.   Odabrana strategija s obzirom na prednosti i nedostatke

Opis najvažnijih područja u kojima se očekuje da će interventne mjere donijeti maksimalnu dodanu vrijednost:

 važnost ciljeva utvrđenih u operativnim programima i očekivanih rezultata te stupanj do kojeg se oni realno mogu postići,

 unutarnja usklađenost strategije, postojanje zajedničkih uzajamno poticajnih međudjelovanja te moguće nesuglasice ili suprotnosti između operativnih ciljeva raznih odabranih djelatnosti,

 komplementarnost i podudarnost odabranih aktivnosti s drugim nacionalnim ili regionalnim aktivnostima i s aktivnostima koje se sufinanciraju sredstvima Unije, a prije svega s programima ruralnog razvoja i promidžbe,

 očekivani rezultati i učinak s obzirom na osnovnu situaciju i njihov doprinos ciljevima Unije.

2.3.   Utjecaj prethodne nacionalne strategije (ako je primjenjivo)

Opis rezultata i učinka operativnih programa provedenih posljednjih godina.

3.

Ciljevi operativnih programa i pokazatelji uspješnosti u skladu s člankom 36. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Opis vrsta aktivnosti odabranih kao prihvatljive za potporu (nepotpuni popis), ciljevi koji se žele postići, provjerljivi ciljevi i pokazatelji koji omogućuju vrednovanje napredovanja u ostvarivanju ciljeva, učinkovitosti i djelotvornosti.

3.1.   Zahtjevi za sve ili za nekoliko određenih vrsta aktivnosti

Države članice osiguravaju mogućnost provjere i kontrole svih aktivnosti uključenih u nacionalnu strategiju i nacionalni okvir. Ako se procjenom tijekom provedbe operativnih programa ustanovi da se ne poštuju zahtjevi u pogledu mogućnosti provjere i kontrole, predmetne se aktivnosti prilagođuju u skladu s tim zahtjevima ili se ukidaju.

Ako je potpora dodijeljena na temelju standardnih paušalnih iznosa ili veličina jediničnih troškova, države članice osiguravaju prikladnost i točnost relevantnih izračuna te ih unaprijed utvrđuju na temelju pravednog, ravnopravnog i provjerljivog izračuna. Aktivnosti za zaštitu okoliša u skladu su sa zahtjevima iz članka 33. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Države članice donose zaštitne mjere, odredbe i provjere kako bi osigurale da aktivnosti odabrane kao prihvatljive za potporu nisu ujedno potpomognute drugim, predviđenim instrumentima zajedničke poljoprivredne politike, a posebno programima ruralnog razvoja i promidžbe ili drugim nacionalnim ili regionalnim programima.

Učinkovite zaštitne mjere donesene na temelju članka 33. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1308/2013 s ciljem zaštite okoliša od mogućih povećanih pritisaka zbog ulaganja za koja se dobiva potpora u okviru operativnih programa te kriteriji prihvatljivosti utvrđeni na temelju članka 36. stavka 1. te Uredbe kako bi se osigurala usklađenost ulaganja na pojedinačnim gospodarstvima, koja dobivaju potporu u okviru operativnih programa, s ciljevima utvrđenima u članku 191. UFEU-a i u Sedmom programu djelovanja Unije za okoliš.

3.2.   Posebne informacije potrebne za pojedine vrste aktivnosti za postizanje ciljeva iz članka 33. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 (ispunjava se samo za vrste odabranih aktivnosti).

3.2.1.   Stjecanje dugotrajne materijalne imovine

 vrste ulaganja prihvatljive za potporu,

 drugi oblici stjecanja prihvatljivi za potporu npr. najam, leasing,

 detalji o uvjetima prihvatljivosti za potporu.

3.2.2.   Druge mjere

 opis vrsta mjera prihvatljivih za potporu,

 detalji o uvjetima prihvatljivosti za potporu.

4.

Imenovanje nadležnih tijela i odgovornih tijela

Nacionalno tijelo koje imenuje država članica, odgovorno za upravljanje, praćenje i ocjenjivanje nacionalne strategije.

5.

Opis sustava praćenja i ocjenjivanja

Pokazatelji učinkovitosti određeni u nacionalnoj strategiji sastoje se od zajedničkih pokazatelja učinkovitosti iz članka 4. te navedenih u Prilogu II. Ako se smatra korisnim, u nacionalnoj se strategiji utvrđuju dodatni pokazatelji koji odražavaju nacionalne ili regionalne potrebe, uvjete i ciljeve koji su specifični za nacionalne operativne programe.

5.1.   Ocjena operativnih programa i obveze izvješćivanja za organizacije proizvođača u skladu s člankom 36. stavkom 2. točkama (d) i (e) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Opis zahtjeva za praćenje i ocjenjivanje kao i za postupke u vezi s operativnim programima, uključujući i obveze izvješćivanja za organizacije proizvođača.

5.2.   Praćenje i ocjenjivanje nacionalne strategije

Opis zahtjeva za praćenje i ocjenjivanje te postupke povezane s nacionalnom strategijom.
PRILOG II.

Popis pokazatelja zajedničke provedbe iz članka 4. stavka 1. točke (a) i članka 21. stavka 3. točke (a) ove Uredbe i članka 56. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/891

U sustavu zajedničkih pokazatelja učinkovitosti, u vezi s mjerama koje poduzimaju proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija i njihovi članovi u okviru operativnih programa, nisu nužno uzeti u obzir svi faktori koji mogu nastupiti i utjecati na proizvodnju, rezultate i učinke operativnog programa. U tom kontekstu, informacije dobivene na temelju zajedničkih pokazatelja provedbe treba tumačiti u svjetlu kvantitativnih i kvalitativnih informacija povezanih s drugim ključnim čimbenicima koji određuju uspješnost ili neuspješnost provedbe programa.

1.   ZAJEDNIČKI POKAZATELJI KOJI SE ODNOSE NA FINANCIJSKU PROVEDBU (POKAZATELJI ULAGANJA) (GODIŠNJI)Mjera

Vrsta aktivnosti

Pokazatelji ulaganja (godišnji)

Aktivnosti usmjerene na planiranje proizvodnje

(a)  Ulaganja u fizičku imovinu

(b)  Drugi oblici stjecanja dugotrajne imovine, uključujući najam, zakup i leasing

(c)  Druge mjere

Troškovi (EUR)

Aktivnosti usmjerene na poboljšanje ili održavanje kakvoće proizvoda

(a)  Ulaganja u fizičku imovinu

(b)  Drugi oblici stjecanja dugotrajne imovine, uključujući najam, zakup i leasing

(c)  Druge mjere

Troškovi (EUR)

Aktivnosti usmjerene na poboljšanje plasmana na tržište

(a)  Ulaganja u fizičku imovinu

(b)  Drugi oblici stjecanja dugotrajne imovine, uključujući najam, zakup i leasing

(c)  Promidžbene aktivnosti i aktivnosti informiranja (koje se ne odnose na sprečavanje krize i upravljanje krizom)

(d)  Druge mjere

Troškovi (EUR)

Istraživanje i eksperimentalna proizvodnja

(a)  Ulaganja u fizičku imovinu

(b)  Drugi oblici stjecanja dugotrajne imovine, uključujući najam, zakup i leasing

(c)  Druge mjere

Troškovi (EUR)

Izobrazba i aktivnosti razmjene informacija o najboljoj praksi (koje nisu povezane sa sprečavanjem krize i upravljanjem krizom) te aktivnosti usmjerene na promicanje pristupa savjetodavnim službama i tehničkoj pomoći

Na temelju glavnih obuhvaćenih područja:

(a)  Organska proizvodnja

(b)  Integrirana proizvodnja ili integrirano suzbijanje štetočina

(c)  Druga pitanja zaštite okoliša

(d)  Sljedivost

(e)  Kakvoća proizvoda, uključujući ostatke (rezidue) pesticida

(f)  Ostala pitanja

Troškovi (EUR)

Mjere za sprječavanje krize i upravljanje krizom

(a)  Ulaganja kojima se upravljanje količinama plasiranima na tržište čini učinkovitijim

(b)  Mjere izobrazbe i razmjena najboljih praksi

(c)  Promidžba i komunikacija u preventivne svrhe ili tijekom kriznog razdoblja

(d)  Potpora za administrativne troškove za osnivanje uzajamnih fondova

(e)  Ponovna sadnja voćnjaka ako je to potrebno nakon obveznog krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga prema uputi nadležnog tijela države članice

(f)  Povlačenje s tržišta

(g)  Zelena berba ili neubiranje voća i povrća

(h)  Osiguranje berbe

Troškovi (EUR)

Aktivnosti za zaštitu okoliša

(a)  Ulaganja u fizičku imovinu

(b)  Drugi oblici stjecanja dugotrajne imovine, uključujući najam, zakup i leasing

(c)  Organska proizvodnja

(d)  Integrirana proizvodnja

(e)  Racionalnije korištenje vode ili poboljšano gospodarenje vodom, uključujući štednju vode i odvodnju

(f)  Aktivnosti očuvanja tla (npr. radne metode za sprečavanje ili smanjenje erozije tla, zeleni pokrivač, konzervativna zemljoradnja, malčiranje)

(g)  Aktivnosti stvaranja ili održavanja staništa pogodnih za bioraznolikost (npr. močvarna staništa) ili za očuvanje krajolika, uključujući očuvanje povijesnih obilježja (npr. kamenih zidina, terasa, šumaraka)

(h)  Aktivnosti štednje energije ili poboljšanja učinkovitosti u korištenju energije, prelaska na energiju iz obnovljivih izvora

(i)  Aktivnosti smanjenja proizvodnje otpada i poboljšanja gospodarenja otpadom

(j)  Druge mjere

Troškovi (EUR)

Druge mjere

(a)  Ulaganja u fizičku imovinu

(b)  Drugi oblici stjecanja dugotrajne imovine, uključujući najam, zakup i leasing

(c)  Druge mjere

Troškovi (EUR)

2.   ZAJEDNIČKI POKAZATELJI OSTVARENJA (POSLJEDNJE DVIJE GODINE OPERATIVNOG PROGRAMA)Mjera

Vrsta aktivnosti

Pokazatelji ulaganja (godišnje)

Aktivnosti usmjerene na planiranje proizvodnje

(a)  Ulaganja u fizičku imovinu

Broj gospodarstava koja sudjeluju u aktivnostima

Ukupna vrijednost ulaganja (EUR)

(b)  Drugi oblici stjecanja dugotrajne imovine, uključujući najam, zakup i leasing

Broj gospodarstava koja sudjeluju u aktivnostima

(c)  Druge mjere

Broj gospodarstava koja sudjeluju u aktivnostima

Aktivnosti usmjerene na poboljšanje ili održavanje kakvoće proizvoda

(a)  Ulaganja u fizičku imovinu

Broj gospodarstava koja sudjeluju u aktivnostima

Ukupna vrijednost ulaganja (EUR)

(b)  Drugi oblici stjecanja dugotrajne imovine, uključujući najam, zakup i leasing

Broj gospodarstava koja sudjeluju u aktivnostima

(c)  Druge mjere

Broj gospodarstava koja sudjeluju u aktivnostima

Aktivnosti usmjerene na poboljšanje plasmana na tržište

(a)  Ulaganja u fizičku imovinu

Broj gospodarstava koja sudjeluju u aktivnostima

Ukupna vrijednost ulaganja (EUR)

(b)  Drugi oblici stjecanja dugotrajne imovine, uključujući najam, zakup i leasing

Broj gospodarstava koja sudjeluju u aktivnostima

(c)  Promidžbene aktivnosti i aktivnosti informiranja (koje se ne odnose na sprečavanje krize i upravljanje krizom)

Broj poduzetih aktivnosti (1)

(d)  Druge mjere

Broj gospodarstava koja sudjeluju u aktivnostima

Istraživanje i eksperimentalna proizvodnja

 

Broj gospodarstava koja sudjeluju u aktivnostima

Broj projekata

Izobrazba i aktivnosti razmjene informacija o najboljoj praksi (koje nisu povezane sa sprečavanjem krize i upravljanjem krizom) te aktivnosti usmjerene na promicanje pristupa savjetodavnim službama i tehničkoj pomoći

Na temelju glavnih obuhvaćenih područja:

(a)  Organska proizvodnja

(b)  Integrirana proizvodnja ili integrirano suzbijanje štetočina

(c)  Druga pitanja zaštite okoliša

(d)  Sljedivost

(e)  Kakvoća proizvoda, uključujući ostatke (rezidue) pesticida

(f)  Ostala pitanja

Broj dana izobrazbe koju su prošli sudionici

Mjere za sprječavanje krize i upravljanje krizom

(a)  Ulaganja kojima se upravljanje količinama plasiranima na tržište čini učinkovitijim

Ukupna vrijednost ulaganja (EUR)

(b)  Mjere izobrazbe i razmjena najboljih praksi

Broj poduzetih aktivnosti

(c)  Promidžba i komunikacija u preventivne svrhe ili tijekom kriznog razdoblja

Broj poduzetih aktivnosti (1)

(d)  Potpora za administrativne troškove za osnivanje uzajamnih fondova

Broj poduzetih aktivnosti (4)

(e)  Ponovna sadnja voćnjaka ako je to potrebno nakon obveznog krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga prema uputi nadležnog tijela države članice

Broj gospodarstava koja sudjeluju u aktivnostima

(f)  Povlačenja s tržišta

Broj poduzetih aktivnosti (2)

(g)  Zelena berba i neubiranje

Broj poduzetih aktivnosti (3)

(h)  Osiguranje berbe

Broj gospodarstava koja sudjeluju u aktivnostima

Aktivnosti za zaštitu okoliša

(a)  Ulaganja u fizičku imovinu (5)

Broj gospodarstava koja sudjeluju u aktivnostima

Ukupna vrijednost ulaganja (EUR)

(b)  Drugi oblici nabave dugotrajne imovine, uključujući najam, zakup i leasing (6)

Broj gospodarstava koja sudjeluju u aktivnostima

(c)  Organska proizvodnja

(d)  Integrirana proizvodnja

(e)  Racionalnije korištenje i/ili gospodarenje vodom, uključujući štednju vode i odvodnju

(f)  Aktivnosti očuvanja tla (npr. radne metode za sprečavanje / smanjenje erozije tla, zeleni pokrivač, konzervativna zemljoradnja, malčiranje)

(g)  Aktivnosti stvaranja ili održavanja staništa pogodnih za bioraznolikost (npr. močvarna staništa) ili za očuvanje krajolika, uključujući očuvanje povijesnih obilježja (npr. kamenih zidina, terasa, šumaraka)

(h)  Aktivnosti štednje energije i/ili poboljšanja učinkovitosti u korištenju energije; prelaska na energiju iz obnovljivih izvora

(i)  Aktivnosti smanjenja proizvodnje otpada i poboljšanje gospodarenja otpadom

(j)  Druge mjere

Broj gospodarstava koja sudjeluju u aktivnostima Broj obuhvaćenih hektara

Druge mjere

(a)  Ulaganja u fizičku imovinu

Broj gospodarstava koja sudjeluju u aktivnostima

Ukupna vrijednost ulaganja (EUR)

(b)  Drugi oblici stjecanja dugotrajne imovine, uključujući najam, zakup i leasing

Broj gospodarstava koja sudjeluju u aktivnostima

(c)  Druge mjere

Broj gospodarstava koja sudjeluju u aktivnostima

(1)   Svaki dan pojedine promidžbene kampanje računa se kao jedna aktivnost.

(2)   Povlačenje s tržišta istog proizvoda u različitim razdobljima godine i povlačenje s tržišta različitih proizvoda računaju se kao različite aktivnosti. Svaka radnja povlačenja s tržišta pojedinog proizvoda računa se kao jedna aktivnost.

(3)   Zelena berba i neubiranje različitih proizvoda računaju se kao različite aktivnosti. Zelena berba i neubiranje istog proizvoda računaju se kao jedna aktivnost, bez obzira na to koliko dana one traju, broj uključenih gospodarstava i broj parcela ili broj određenih hektara.

(4)   Radnje vezane uz osnivanje raznih uzajamnih fondova računaju se kao različite aktivnosti.

(5)   Uključujući neproduktivna ulaganja povezana s ispunjenjem obaveza preuzetih u okviru drugih aktivnosti zaštite okoliša.

(6)   Uključujući druge oblike nabave dugotrajne imovine povezane s ispunjenjem obaveza preuzetih u okviru aktivnosti zaštite okoliša.

3.   ZAJEDNIČKI POKAZATELJI REZULTATA (POSLJEDNJE DVIJE GODINE OPERATIVNOG PROGRAMA)Mjera

Pokazatelj rezultata (mjerenje)

Aktivnosti usmjerene na planiranje proizvodnje

Promjena ukupne količine proizvodnje stavljene na tržište (u tonama) Promjena vrijednosti po jedinici proizvodnje stavljene na tržište (EUR/kg)

Aktivnosti usmjerene na poboljšanje ili održavanje kakvoće proizvoda

Promjena ukupne količine proizvodnje stavljene na tržište koja ispunjava zahtjeve posebnog „sustava kakvoće” (u tonama) (1)

Promjena vrijednosti po jedinici proizvodnje stavljene na tržište (EUR/kg)

Aktivnosti usmjerene na poboljšanje plasmana na tržište

Promjena ukupne količine proizvodnje stavljene na tržište (u tonama) Promjena vrijednosti po jedinici proizvodnje stavljene na tržište (EUR/kg)

Izobrazba i razmjena najboljih praksi (koje nisu povezane sa sprečavanjem krize i upravljanjem krizom) te aktivnosti usmjerene na promicanje pristupa savjetodavnim službama i tehničkoj pomoći

Broj osoba koje su završile cijelu izobrazbu / program aktivnosti Broj gospodarstava koja se koriste uslugama savjetodavne službe

Mjere za sprječavanje krize i upravljanje krizom

 

(a)  Ulaganja kojima se upravljanje količinama plasiranima na tržište čini učinkovitijim

Ukupna količina proizvodnje na koju se odnosi upravljanje količinama (u tonama)

(b)  Izobrazba

Broj osoba koje su završile cijelu izobrazbu / program aktivnosti

(c)  Promicanje i informiranje

Procijenjena promjena količine proizvodnje stavljene na tržište u odnosu na proizvode za koje se provode aktivnosti promicanja i informiranja (u tonama)

(d)  Potpora za administrativne troškove za osnivanje uzajamnih fondova

Ukupna vrijednost osnovanog uzajamnog fonda (u EUR)

(e)  Ponovna sadnja voćnjaka ako je to potrebno nakon obveznog krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga prema uputi nadležnog tijela države članice

Ukupna površina na kojoj se ponovno sade voćnjaci (ha)

(f)  Povlačenja s tržišta

Ukupna količina proizvodnje pogođena povlačenjem s tržišta (u tonama)

(g)  Zelena berba ili neubiranje

Ukupna površina pogođena zelenom berbom ili neubiranjem (ha)

(h)  Osiguranje berbe

Ukupna vrijednost osiguranog rizika (u EUR)

Aktivnosti za zaštitu okoliša

Procijenjena promjena godišnje potrošnje mineralnih gnojiva po hektaru, prema vrsti gnojiva (N i P2O3) (u tonama po hektaru)

Procijenjena promjena godišnje potrošnje vode/hektaru (m3/ha)

Procijenjena promjena godišnje potrošnje energije prema izvoru i vrsti goriva (litara/m3Kwh po toni proizvodnje stavljene na tržište)

Procijenjena promjena godišnje količine proizvedenog otpada (u tonama)

Druge mjere

Promjena ukupne količine proizvodnje stavljene na tržište (u tonama)

Promjena vrijednosti po jedinici proizvodnje stavljene na tržište (EUR/kg)

(1)   Zahtjevi „kvalitete” trebali bi se sastojati od detaljnih obveza koje se odnose na metode proizvodnje (a) čije se ispunjavanje može neovisno preispitati i (b) koje rezultiraju konačnim proizvodom čija kvaliteta i. znatno nadilazi uobičajene komercijalne standarde u pogledu javnog zdravlja, zdravlja biljaka ili standarda zaštite okoliša i ii. odgovara trenutačnim i predvidivim tržišnim prilikama. Predlaže se da glavne vrste „sustava kakvoće” obuhvaćaju sljedeće: (a) certificiranu organsku proizvodnju; (b) zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zaštićene oznake izvornosti; (c) certificiranu integriranu proizvodnju; (d) privatne certificirane sustave kvalitete proizvoda.

Napomena: Polazišna točka za promjene je stanje na početku provedbe programa.

4.   ZAJEDNIČKI POKAZATELJI UČINKA (POSLJEDNJE DVIJE GODINE OPERATIVNOG PROGRAMA)Mjera

Opći ciljevi

Pokazatelji učinka (mjerenje)

Aktivnosti usmjerene na planiranje proizvodnje

Poboljšanje konkurentnosti

Povećanje privlačnosti članstva u organizaciji proizvođača

Procijenjena promjena ukupne vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište (u EUR)

Promjena ukupnog broja proizvođača voća i povrća koji su aktivni članovi (1) određene organizacije proizvođača (OP) / udruženja organizacija proizvođača (UOP) (broj)

Promjena ukupne površine pod voćem i povrćem koju obrađuju predmetni članovi OP-a/UOP-a (ha)

Aktivnosti usmjerene na poboljšanje ili održavanje kakvoće proizvoda

Aktivnosti usmjerene na poboljšanje plasmana na tržište

Istraživanje i eksperimentalna proizvodnja

Izobrazba i razmjena najbolje prakse (koje nisu povezane sa sprečavanjem krize i upravljanjem krizom) i/ili aktivnosti usmjerene na promicanje Pristupa savjetodavnim službama i tehničkoj pomoći

Mjere za sprječavanje krize i upravljanje krizom

Aktivnosti za zaštitu okoliša

Održavanje i zaštita okoliša:

 

(a)  Kakvoća vode

Procijenjena promjena ukupne potrošnje mineralnih gnojiva, prema vrsti gnojiva (N i P2O3) (u tonama)

(b)  Održivo korištenje vodnih resursa

Procijenjena promjena ukupne potrošnje vode (m3)

(c)  Ublažavanje klimatskih promjena

Procijenjena ukupna potrošnja energije, prema izvoru energije ili vrsti goriva (litara/m3/Kwh)

Druge mjere

Poboljšanje konkurentnosti

Povećanje privlačnosti članstva u organizaciji proizvođača

Procijenjena promjena ukupne vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište (u EUR)

Promjena ukupnog broja proizvođača voća i povrća koji su aktivni članovi (1) određenog OP-a/UOP-a (broj)

Promjena ukupne površine pod voćem i povrćem koju obrađuju predmetni članovi OP-a/UOP-a (ha)

(1)   Aktivni članovi su članovi koji isporučuju proizvode OP-a/UOP-a.

Napomena: Polazišna točka za promjene je stanje na početku provedbe programa.

5.   ZAJEDNIČKI OSNOVNI POKAZATELJI

Napomena:  Osnovni pokazatelji potrebni su za analizu stanja na početku razdoblja planiranja programa. Određeni zajednički osnovni pokazatelji relevantni su samo za pojedinačne operativne programe na razini organizacija proizvođača (npr. količina proizvodnje stavljene na tržište po cijeni manjoj od 80 % prosječne cijene koju je primio OP/UOP). Drugi zajednički osnovni pokazatelji također su relevantni za nacionalne strategije na razini država članica (npr. ukupna vrijednost proizvodnje stavljene na tržište).

Kao opće pravilo, osnovni pokazatelji izračunavaju se kao trogodišnji prosjeci. Ako podaci nisu dostupni, izračunavaju se najmanje na temelju podataka koji se odnose na jednu godinu.Ciljevi

Osnovni pokazatelji u odnosu na ciljeve

Opći ciljevi

Indikator

Definicija (i mjerenje)

Poboljšanje konkurentnosti

Ukupna vrijednost proizvodnje stavljene na tržište

Ukupna vrijednost proizvodnje OP-a/UOP-a stavljene na tržište (u EUR)

Povećanje privlačnosti članstva u organizaciji proizvođača

Broj proizvođača voća i povrća koji su aktivni članovi određenog OP-a/UOP-a

Broj proizvođača voća i povrća koji su aktivni članovi (1) OP-a/UOP-a

Ukupna površina pod voćem i povrćem koju obrađuju predmetni članovi OP-a/UOP-a (ha)

Ukupna površina pod voćem i povrćem koju obrađuju članovi OP-a/UOP-a (ha)

Posebni ciljevi

 

 

Promicanje koncentriranja opskrbe

Količina proizvodnje stavljene na tržište

Ukupna količina proizvodnje OP-a/UOP-a stavljene na tržište (u tonama)

Promicanje plasmana na tržište proizvoda koje proizvode članovi

Osiguranje da se proizvodnja prilagođava potražnji u odnosu na kakvoću i količinu

Količina proizvodnje stavljene na tržište koja ispunjava zahtjeve određenog „sustava kakvoće” (2) prema glavnim vrstama tog „sustava kakvoće” (u tonama)

Stimuliranje trgovinske vrijednosti proizvoda

Prosječna jedinična vrijednost proizvodnje stavljene na tržište

Vrijednost proizvodnje stavljene na tržište/Ukupna količina proizvodnje stavljene na tržište (EUR/kg)

Promicanje znanja i poboljšanje ljudskog potencijala

Broj ljudi koji je sudjelovao u aktivnostima izobrazbe

Broj osoba koje su završile aktivnosti/program izobrazbe tijekom posljednje tri godine (broj)

 

Broj gospodarstava koja se koriste savjetodavnim službama

Broj gospodarstava, članova OP-a/UOP-a, koji se koriste savjetodavnim službama (broj)

Ciljevi

Osnovni pokazatelji u odnosu na ciljeve

Indikator

Definicija (i mjerenje)

Posebni ciljevi u području zaštite okoliša

Doprinos zaštiti tla

Površina na kojoj postoji opasnost od erozije tla s mjerama protiv erozije

Površina na kojoj se proizvodi voće i povrće u opasnosti od erozije tla (3) na kojoj se provode mjere protiv erozije (ha)

Doprinos održanju i poboljšanju kakvoće vode

Površina sa smanjenom primjenom/racionalnijim gospodarenjem gnojivima

Površina na kojoj se proizvodi voće i povrće na kojoj se racionalnije primjenjuju gnojiva i bolje upravlja gnojidbom (ha)

Doprinos održivom korištenju zaliha vode

Površina s mjerama za štednju vode

Površina na kojoj se proizvodi voće i povrće s mjerama za uštedu vode (ha)

Doprinos zaštiti staništa i bioraznolikosti

Organska proizvodnja

Površina pod organskom proizvodnjom voća i povrća (ha)

Integrirana proizvodnja

Površina pod integriranom proizvodnjom voća i povrća (ha)

Druge aktivnosti koje pridonose zaštiti staništa i zaštiti bioraznolikosti

Površina na kojoj se provode druge aktivnosti koje pridonose zaštiti staništa i bioraznolikosti (ha)

Doprinos ublažavanju klimatskih promjena – Proizvodnja

Grijanje staklenika – iskorištenost energije

Procijenjena godišnja potrošnja energije s ciljem grijanja staklenika prema vrsti izvora energije (tone/litre/m3/Kwh po toni proizvodnje stavljene na tržište)

Smanjenje količine proizvedenoga otpada

Količina ili volumen otpada

U tonama/litrama/m3

(1)   Aktivni članovi jesu članovi koji isporučuju proizvode OP-a/UOP-a.

(2)   Zahtjevi „kvalitete” trebali bi se sastojati od detaljnih obveza koje se odnose na metode proizvodnje (a) čije se ispunjavanje može neovisno preispitati i (b) koje rezultiraju konačnim proizvodom čija kvaliteta i. znatno nadilazi uobičajene komercijalne standarde u pogledu javnog zdravlja, zdravlja biljaka ili standarda zaštite okoliša i ii. odgovara trenutačnim i predvidivim tržišnim prilikama. Predlaže se da glavne vrste „sustava kakvoće” obuhvaćaju sljedeće: (a) certificiranu organsku proizvodnju (b) zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zaštićene oznake izvornosti; (c) certificiranu integriranu proizvodnju; (d) privatne certificirane sustave kvalitete proizvoda.

(3)   „U opasnosti od erozije tla” znači svako zemljište na strmini s nagibom većim od 10 %, neovisno o tome poduzimaju li se na njemu mjere protiv erozije tla ili ne (npr. ozelenjivanje tla, plodored itd.). Ako su na raspolaganju odgovarajući podaci, države članice mogu koristiti sljedeću definiciju: „U opasnosti od erozije tla” znači svaka parcela s predvidljivim gubitkom tla koji je veći od stope prirodnog formiranja tla, neovisno o tome poduzimaju li se na njoj mjere protiv erozije tla ili ne (npr. ozelenjivanje tla, plodored itd.).
PRILOG III.

Minimalni zahtjevi za povlačenje proizvoda iz članka 15. stavka 2.

1. Proizvodi moraju biti:

 cjeloviti

 zdravi isključuju se plodovi koji su zbog truljenja ili kvarenja neprikladni za potrošnju,

 čisti, gotovo bez vidljive strane tvari,

 gotovo bez štetnika i bez oštećenja uzrokovanih štetnicima,

 normalne vanjske vlažnosti,

 bez stranog mirisa ili okusa.

2. Plodovi moraju biti dovoljno razvijeni i zreli, s obzirom na njihovu vrstu.

3. Proizvodi moraju imati svojstva sorte i komercijalne vrste.
PRILOG IV.

Troškovi prijevoza u okviru besplatne distribucije iz članka 16. stavka 1.Udaljenost između mjesta povlačenja i mjesta isporuke

Troškovi prijevoza (EUR/t) (1)

25 km ili manje

18,20

Više od 25 km, ali manje od 200 km ili točno 200 km

41,40

Više od 200 km, ali manje od 350 km ili točno 350 km

54,30

Više od 350 km, ali manje od 500 km ili točno 500 km

72,60

Više od 500 km, ali manje od 750 km ili točno 750 km

95,30

više od 750 km

108,30

(1)   Dodatak za prijevoz u hladnjačama: 8,50 EUR/t.
PRILOG V.

Troškovi sortiranja i pakiranja iz članka 17. stavka 1.Proizvod

Troškovi sortiranja i pakiranja (EUR/t)

Jabuke

187,70

Kruške

159,60

Naranče

240,80

Klementine

296,60

Breskve

175,10

Nektarine

205,80

Lubenice

167,00

Cvjetača

169,10

ostali proizvodi

201,10
PRILOG VI.

Izjava na pakiranjima proizvoda iz članka 17. stavka 2.

 Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент за изпълнение (ЕC) 2017/… )

 Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento de ejecución (UE) 2017/… ]

 Produkt určený k bezplatné distribuci [prováděcí nařízení (EU) 2017/… ]

 Produkt til gratis uddeling (gennemførelsesforordning (EU) 2017/… )

 Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Durchführungsverordnung (EU) 2017/…)

 Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [rakendusmäärus (EL) 2017/… ]

 Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/… ]

 Product for free distribution (Implementing Regulation (EU) 2017/… )

 Produit destiné à la distribution gratuite [règlement d'exécution (UE) 2017/… ]

 Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) 2017/… )

 Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento di esecuzione (UE) 2017/… ]

 Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Īstenošanas regula (ES) 2017/… ]

 Nemokamai platinamas produktas [Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/… ]

 Ingyenes szétosztásra szánt termék ((EU) 2017/… végrehajtási rendelet)

 Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament ta' implimentazzjoni (UE) 2017/… ]

 Voor gratis uitreiking bestemd product (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/… )

 Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/… ]

 Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento de execução (UE) 2017/… ]

 Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/… ]

 Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/… ]

 Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Izvedbena uredba (EU) 2017/… ]

 Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/… )

 Produkt för gratisutdelning (genomförandeförordning (EU) 2017/…)
PRILOG VII.

Proizvodi i razdoblja za primjenu dodatne uvozne carine iz članka 39.

Neovisno o pravilima tumačenja kombinirane nomenklature, smatra se da opis robe ima samo indikativnu vrijednost. Područje primjene dodatnih carina u smislu ovog Priloga određuje se područjem primjene oznaka KN koje su vrijedile u trenutku donošenja ove Uredbe.Redni broj

Oznaka KN

Opis proizvoda

Razdoblje primjene

78 0015

0702 00 00

Rajčica

Od 1. listopada do 31. svibnja

78 0020

Od 1. lipnja do 30. rujna

78 0065

0707 00 05

Krastavac

Od 1. svibnja do 31. listopada

78 0075

Od 1. studenoga do 30. travnja

78 0085

0709 91 00

Artičoke

Od 1. studenoga do 30. lipnja

78 0100

0709 93 10

Tikvice

Od 1. siječnja do 31. prosinca

78 0110

0805 10 20

Naranče

Od 1. prosinca do 31. svibnja

78 0120

0805 20 10

Klementine

Od 1. studenoga do kraja veljače

78 0130

0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90

Mandarine (uključujući tangerine i satsume); wilkings i slični križanci agruma

Od 1. studenoga do kraja veljače

78 0155

0805 50 10

Limun

Od 1. lipnja do 31. prosinca

78 0160

Od 1. siječnja do 31. svibnja

78 0170

0806 10 10

Stolno grožđe

Od 16. srpnja do 16. studenoga

78 0175

0808 10 80

Jabuke

Od 1. siječnja do 31. kolovoza

78 0180

Od 1. rujna do 31. prosinca

78 0220

0808 30 90

Kruške

Od 1. siječnja do 30. travnja

78 0235

Od 1. srpnja do 31. prosinca

78 0250

0809 10 00

Marelice

Od 1. lipnja do 31. srpnja

78 0265

0809 29 00

Trešnje, osim višanja

Od 16. svibnja do 15. kolovoza

78 0270

0809 30

Breskve, uključujući nektarine

Od 16. lipnja do 30. rujna

78 0280

0809 40 05

Šljiva

Od 16. lipnja do 30. rujna( 1 ) Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

( 2 ) Uredba (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 (SL L 317, 4.11.2014., str. 56.).

( 3 ) Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18.).

( 4 ) Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014 оd 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28.8.2014., str. 59.).

( 5 ) Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).

( 6 ) http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm

Top