EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0383-20140617

Consolidated text: Uredba Komisije (EU) br. 383/2012 od 4. svibnja 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva za vozačke dozvole opremljene medijem za pohranu podataka (mikročipom) (Tekst značajan za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/383/2014-06-17

2012R0383 — HR — 17.06.2014 — 001.001


►B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 383/2012

od 4. svibnja 2012.

o utvrđivanju tehničkih zahtjeva za vozačke dozvole opremljene medijem za pohranu podataka (mikročipom)

(Tekst značajan za EGP)

( L 120, 5.5.2012, p.1)

 

 

  No

page

date

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 575/2014 оd 27. svibnja 2014.

  L 159

47

28.5.2014
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 383/2012

od 4. svibnja 2012.

o utvrđivanju tehničkih zahtjeva za vozačke dozvole opremljene medijem za pohranu podataka (mikročipom)

(Tekst značajan za EGP)EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama ( 1 ), a posebno njezin članak 1. stavak 2.,

budući da:

(1)

Direktivom 2006/126/EZ propisuje se zajednički obrazac vozačke dozvole koju izdaju države članice, uključujući neobvezni medij za pohranu podataka (mikročip).

(2)

Postavljanje takvoga mikročipa u vozačku dozvolu trebalo bi državama članicama omogućiti dodatno poboljšanje razine zaštite od prijevare. Takva obrada osobnih podataka treba se izvoditi u skladu s pravilima Unije, kako je, između ostalog, utvrđeno u Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka ( 2 ).

(3)

Kako bi se osigurala interoperabilnost i odgovarajuće sprečavanje manipulacija, tehnička izvedba mikročipa trebala bi ispunjavati određene zahtjeve i norme ako ga države članice ugrade u vozačku dozvolu.

(4)

Vozačke dozvole koje imaju mikročip trebale bi podlijegati postupku EU tipnog odobrenja kako bi se provjerilo da ispunjavaju navedene zahtjeve. Postupak EU tipnog odobrenja ne bi trebalo primjenjivati na vozačke dozvole koje nisu opremljene mikročipom.

(5)

Tehnički zahtjevi koji se primjenjuju na vozačke dozvole opremljene mikročipovima trebali bi se temeljiti na međunarodno dogovorenim tehničkim normama, posebno na normi 18013 Međunarodne organizacije za normizaciju/Međunarodne elektrotehničke komisije (ISO/IEC), koja određuje okvir za format i sadržaj podataka vozačke dozvole koja je u skladu s ISO-om.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za vozačke dozvole,

DONIJELA JE OVU UREDBU:Članak 1.

Područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na vozačke dozvole opremljene mikročipom, izdane u skladu s Direktivom 2006/126/EZ.

Članak 2.

Opći zahtjevi

1.  Mikročip i podaci sadržani na mikročipu, uključujući sve neobvezne ili dodatne informacije, moraju biti u skladu s odredbama iz Priloga I. ovoj Uredbi.

2.  Na mikročipu se pohranjuju usklađeni podaci o vozačkoj dozvoli iz Priloga I. stavka I.2.1.

3.  Države članice se savjetuju s Komisijom prije pohranjivanja bilo kojih dodatnih podataka iz Priloga I. stavka I.2.2 na mikročip vozačke dozvole.

Članak 3.

Primjenljive norme

Popis primjenljivih normi za vozačke dozvole opremljene mikročipom naveden je u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Postupak za EU tipno odobrenje

Vozačke dozvole opremljene mikročipom podvrgavaju se postupku EU tipnog odobrenja u skladu s odredbama iz Priloga III. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Potvrda o EU tipnom odobrenju

1.  Kada su ispunjene sve odgovarajuće odredbe o EU tipnom odobrenju u vezi s vozačkom dozvolom opremljenom mikročipom u skladu s člancima 2., 3. i 4. ove Uredbe, države članice proizvođaču ili njegovu predstavniku izdaju potvrdu o EU tipnom odobrenju.

2.  Prema potrebi, posebno kako bi se osigurala sukladnost s odredbama ove Uredbe, država članica može povući potvrdu o EU tipnom odobrenju koju je izdala.

3.  Potvrda o EU tipnom odobrenju i obavijest o njihovu povlačenju moraju biti u skladu s uzorkom iz Priloga IV. ovoj Uredbi.

4.  Komisiju se obavješćuje o svim izdanim i povučenim potvrdama o EU tipnom odobrenju. U slučaju povlačenja navodi se detaljan razlog.

Komisija obavješćuje države članice o svim povlačenjima EU tipnih odobrenja.

5.  Potvrde o EU tipnom odobrenju koje su izdale države članice uzajamno se priznaju.

Članak 6.

Jedinstveni kontaktni centar

1.  Svaka država članica određuje instituciju ili tijelo koje djeluje kao jedinstveni kontaktni centar za informacije u vezi s vozačkim dozvolama opremljenim mikročipom. Jedinstveni kontaktni centar poduzima odgovarajuće mjere u vezi sa zaštitom podataka.

2.  Države članice upućuju Komisiji u roku tri mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe naziv i kontaktne detalje jedinstvenog kontaktnog centra određenog sukladno stavku 1. Države članice odmah obavješćuju Komisiju o svim odnosnim promjenama.

3.  Komisija svim državama članicama stavlja na raspolaganje popis određenih jedinstvenih kontaktnih centara te ga održava.

Članak 7.

Zaštitna klauzula

1.  Ako država članica utvrdi da je pronađen značajan broj vozačkih dozvola opremljenih mikročipom koje nisu u skladu s ovom Uredbom, o tome obavješćuje sve kontaktne centre, nadzorno tijelo iz Direktive 95/46/EZ i Komisiju. U priopćenju se navodi odgovarajući broj potvrda o EU tipnom odobrenju vozačkih dozvola, kao i opis neusklađenosti.

2.  Država članica koja je izdala navedene vozačke dozvole odmah istražuje problem i poduzima odgovarajuće popratne radnje, uključujući povlačenje potvrde o EU tipnom odobrenju, kada je to potrebno.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Opći zahtjevi za vozačke dozvole opremljene mikročipom

Opći zahtjevi za vozačke dozvole opremljene mikročipom iz ovog Priloga temelje se na međunarodnim normama, posebno normama ISO/IEC serije 18013. Oni obuhvaćaju:

 specifikacije za mikročip i logičku strukturu podataka na mikročipu,

 specifikacije za usklađene i dodatne podatke koji se spremaju, i

 specifikacije u vezi s mehanizmima zaštite podataka za digitalno spremljene podatke na mikročipu.

I.1.   KRATICEKratica

Značenje

AID

Identifikator programa (Application Identifier)

BAP

Osnovna zaštita pristupa (Basic Access Protection)

DG

Skupina podataka (Data Group)

EAL 4+

Proširena procjena razine osiguranja 4 (Evaluation Assurance Level 4 Augmented)

EF

Osnovna datoteka (Elementary File)

EFID

Identifikator osnovne datoteke (Elementary File Identifier)

eMRTD

Strojno čitljive putne isprave (Machine Readable Travel Documents)

ICC

Kartica s integriranim sklopom (Integrated Circuit Card)

ISO

Međunarodna organizacija za normizaciju (International Standard Organisation)

LDS

Logička struktura podataka (Logical Data Structure)

PICC

Kartica s udaljenim integriranim sklopom (Proximity Integrated Circuit Card)

PIX

Vlasničko produljenje identifikatora programa (Proprietary Application Identifier Extension)

RID

Registrirani identifikator programa (Registered Application Identifier)

SOd

Sigurnosni objekt dokumenta (Document Security Object)

I.2.   PODACI SPREMLJENI NA MIKROČIPU

I.2.1.    Usklađeni obvezni i neobvezni podaci o vozačkoj dozvoli

Na mikročip se spremaju usklađeni podaci o vozačkoj dozvoli iz Priloga I. stavka 3. Direktive 2006/126/EZ. Ako država članica odluči u vozačku dozvolu uključiti neobvezne podatke iz Priloga I. stavka 3. Direktive 2006/126/EZ, navedeni podaci pohranjuju se i na mikročip.

I.2.2.    Dodatni podaci

Nakon savjetovanja s Komisijom, države članice mogu spremiti dodatne podatke, pod uvjetom da to ni u kojem slučaju ne utječe na provedbu Direktive 2006/126/EZ.

Države članice koje namjeravaju uključiti dodatne podatke Komisiji šalju detaljne informacije o tipu dodatnih podataka i razlozima za pohranjivanje takvih podataka na mikročip. Komisija proučava te informacije i, prema potrebi, donosi mišljenje uzimajući u obzir zahtjeve iz ovog Priloga i nakon savjetovanja radne skupine ustanovljene u skladu s člankom 29. Direktive 95/46/EZ. Komisija u svojem mišljenju također navodi, prema potrebi, treba li dodatne podatke pohraniti u program vozačke dozvole EU-a ili u drugi program.

I.3.   MIKROČIP

I.3.1.    Vrsta medija za pohranu

Medij za pohranu podataka o vozačkoj dozvoli je mikročip s kontaktnim, beskontaktnim ili kombiniranim kontaktnim i beskontaktnim (dvojnim) sučeljem, kako je navedeno u Prilogu II. stavci 1. ove Uredbe.

I.3.2.    Programi

Svi podaci na mikročipu pohranjuju se u programima. Svi programi na mikročipu identificiraju se jedinstvenom oznakom zvanom identifikator programa (AID) kako je navedeno u Prilogu II. stavci 2.

I.3.2.1.    Program vozačke dozvole EU-a

Obvezni i neobvezni podaci o vozačkoj dozvoli pohranjuju se u namijenjeni program vozačke dozvole EU-a. AID za program vozačke dozvole EU-a je:

„A0 00 00 04 56 45 44 4C 2D 30 31”,

koji se sastoji od:

 registriranog identifikatora programa (RID) za Europsku komisiju: „A0 00 00 04 56”,

 vlasničkog produljenja identifikatora programa (PIX) za program vozačke dozvole EU-a: „45 44 4C 2D 30 31” (EDL-01).

Podaci se grupiraju u skupine podataka (DG-e) kao dio logičke strukture podataka (LDS).

DG-i se pohranjuju kao osnovne datoteke (EF-i) u program vozačke dozvole EU-a te se zaštićuju u skladu s Prilogom II. stavkom 3.

I.3.2.2.    Ostali programi

Ostali dodatni podaci pohranjuju se u jedan ili više namijenjenih programa, osim programa vozačke dozvole EU-a. Svaki takav program identificira se jedinstvenim AID-om.

I.4.   LOGIČKA STRUKTURA PODATAKA PROGRAMA VOZAČKE DOZVOLE EU-a

I.4.1.    Logička struktura podataka

Podaci o vozačkoj dozvoli spremaju se na mikročipu u logičkoj strukturi podataka (LDS) iz Priloga II. stavke 4. Ovim se stavkom određuju dodatni zahtjevi za obvezne, neobvezne i dodatne DG-e.

Svaki DG pohranjuje se u jednom EF-u. EF-ovi koji se rabe za program vozačke dozvole EU-a identificiraju se identifikatorima osnovne datoteke (EFID-ima) i kratkim identifikatorima EF iz Priloga II. stavke 5.

I.4.2.    Obvezne skupine podataka

Obvezni i neobvezni elementi podataka pohranjuju se u sljedećim DG-ima:

 DG 1: svi obvezni i neobvezni elementi podataka kao što su na dokumentu, osim fotografije lica i potpisa,

 DG 5: potpis vlasnika dozvole,

 DG 6: fotografija lica vlasnika dozvole.

DG 1 podaci strukturiraju se kako je navedeno u stavku I.6. ovog Priloga i kako je navedeno u Prilogu II. stavci 6. Podaci sadržani u ostalim DG-ima pohranjuju se u skladu sa specifikacijama Priloga II. kako je navedeno u Prilogu II. stavci 7.

I.4.3.    Dodatne skupine podataka

Dodatni elementi podataka pohranjuju se u sljedećim DG-ima:

 DG 2: detalji o vlasniku dozvole, osim za biometrijske podatke,

 DG 3: detalji o tijelu izdavatelju,

 DG 4: fotografija lica,

 DG 7: biometrijski podaci o otisku prsta vlasnika dozvole,

 DG 8: biometrijski podaci o šarenici oka vlasnika dozvole,

 DG 11: ostali detalji, poput punog imena vlasnika dozvole ispisanog nacionalnim slovima.

Podaci sadržani u navedenim DG-ima pohranjuju se u skladu sa specifikacijama iz Priloga II. stavke 8.

I.5.   MEHANIZMI ZAŠTITE PODATAKA

Odgovarajući mehanizmi rabe se za potvrđivanje autentičnosti i integriteta mikročipa i podataka na njemu te za ograničavanje pristupa podacima o vozačkoj dozvoli.

Podaci na mikročipu zaštićeni su u skladu sa specifikacijama iz Priloga II. stavke 3. Ovim se stavkom određuju dodatni zahtjevi koje treba ispuniti.

I.5.1.    Provjera autentičnosti

I.5.1.1.    Obvezna pasivna ovjera

Svi DG-i pohranjeni u programu vozačke dozvole EU-a zaštićuju se pasivnom ovjerom.

Podaci koji se odnose na pasivnu ovjeru moraju biti u skladu sa zahtjevima navedenim u Prilogu II. stavci 9.

I.5.1.2.    Neobvezna aktivna ovjera

Mehanizmi neobvezne aktivne ovjere primjenjuju se kako bi se osiguralo da izvorni mikročip nije zamijenjen.

I.5.2.    Zabrana pristupa

I.5.2.1.    Obvezna osnovna zaštita pristupa

Mehanizam osnovne zaštite pristupa (BAP) primjenjuje se za sve podatke u programu vozačke dozvole EU-a. Zbog interoperabilnosti s postojećim sustavima, poput onoga koji rabi strojno čitljive putne isprave (eMRTD) obvezno se mora rabiti jednolinijski strojno čitljivi prostor (MRZ), kako je navedeno u Prilogu II. stavci 10.

Ključ dokumenta Kdoc koji se rabi za pristup čipu stvara jednolinijski MR, koji se može unijeti ručno ili uporabom čitača za optičko prepoznavanje znakova (OCR). Primjenjuje se konfiguracija BAP 1 utvrđena za jednolinijski MRZ kako je navedeno u Prilogu II. stavci 10.

I.5.2.2.    Uvjetna proširena kontrola pristupa

Ako su na mikročipu pohranjeni osjetljiviji podaci, dodatnim mjerama ograničava se pristup takvim podacima.

Mehanizmi produljene kontrole pristupa moraju biti u skladu sa specifikacijama iz Priloga II. stavke 11.

I.5.3.    Infrastruktura javnih ključeva (PKI) za vozačke dozvole opremljene mikročipom

Jedinstveni kontaktni centar iz članka 6. uspostavlja potrebne nacionalne mjere za upravljanje javnim ključevima, u skladu s Prilogom A normi ISO 18013_3.

I.6.   PRIKAZ PODATAKA

I.6.1.    Formatiranje podataka u DG 1Oznaka

L

Vrijednost

Kodiranje

M/O

61

V

DG1 Podatkovni elementi (umetnuti)

 
 
 
 

Oznaka

L

Vrijednost

 
 
 
 

5F 01

V

Broj tipnog odobrenja

ans

M

 
 

5F 02

V

Konstruirani podatkovni objekt elemenata demografskih podataka

 

M

 
 
 
 

Oznaka

L

Vrijednost

 
 
 
 
 
 

5F 03

3

Država članica izdavateljica

a3

M

 
 
 
 

5F 04

V

Prezime(na) vlasnika

as

M

 
 
 
 

5F 05

V

Drugo(-a) ime(na) vlasnika

as

M

 
 
 
 

5F 06

4

Datum rođenja (ddmmgggg)

n8

M

 
 
 
 

5F 07

V

Mjesto rođenja

ans

M

 
 
 
 

5F 08

3

Državljanstvo

a3

O

 
 
 
 

5F 09

1

Spol

M/F/U

O

 
 
 
 

5F 0A

4

Datum izdavanja dozvole (ddmmgggg)

n8

M

 
 
 
 

5F 0B

4

Datum isteka dozvole (ddmmgggg)

n8

M

 
 
 
 

5F 0C

V

Tijelo izdavatelj

ans

M

 
 
 
 

5F 0D

V

Administrativni broj (osim broja dokumenta)

ans

O

 
 
 
 

5F 0E

V

Broj dokumenta

an

M

 
 
 
 

5F 0F

V

Stalno mjesto boravišta ili poštanska adresa

ans

O

 
 

7F 63

V

Konstruirani podatkovni objekt kategorija vozila/ograničenja/uvjeta

 

M

 
 
 
 

Oznaka

L

Vrijednost (kodirana, kako je definirano ispod)

 
 
 
 
 
 

02

1

Broj kategorija/ograničenja/uvjeta

N

M

 
 
 
 

87

V

Kategorija/ograničenje/uvjet

ans

M

 
 
 
 

87

V

Kategorija/ograničenje/uvjet

ans

O

 
 
 
 

 
 
 
 

87

V

Kategorija/ograničenje/uvjet

ans

O

I.6.2.    Logički oblik zapisa

Kategorije koje se tiču vozila, ograničenja ili uvjeta prikupljaju se u podatkovni objekt slijedeći strukturu iz sljedeće tablice:Oznaka kategorije vozila

Datum izdavanja

Datum isteka

Oznaka

Znak

Vrijednost

pri čemu:

 oznake kategorija vozila prikazane su kako je određeno u članku 4. Direktive 2006/126/EZ (na primjer AM, A1, A2, A, B1, B itd.),

 za svaku kategoriju vozila datum izdavanja prikazan je u DDMMGGGG obliku (dan u dvije znamenke, nakon čega slijedi mjesec u dvije znamenke, nakon čega slijedi godina u četiri znamenke),

 za svaku kategoriju vozila datum isteka prikazan je u DDMMGGGG obliku (dan u dvije znamenke, nakon čega slijedi mjesec u dvije znamenke, nakon čega slijedi godina u četiri znamenke),

 oznaka, znak i vrijednost odnose se na dodatne informacije ili ograničenja povezana s kategorijom vozila ili vozačem.
PRILOG II.Popis primjenljivih standarda za vozačke dozvole opremljenih medijem za pohranu

Stavka

Predmet

Zahtjev

Primjenljivo na

1

Sučelje, organizacija i naredbe medija za pohranu

ISO/IEC serija 7816 (kontaktni), ISO/IEC serija 14443 (beskontaktni) kako je navedeno u ISO/IEC 18013-2:2008, Prilog C

Prilog I., stavak I.3.1.

2

Identifikator programa

ISO/IEC 7816-5:2004

Prilog I., stavak I.3.2.

3

Mehanizmi zaštite podataka

ISO/IEC 18013-3:2009

Prilog I., stavak I.3.2.1.

Prilog I., stavak I.5.

4

Logička struktura podataka

ISO/IEC 18013 -2:2008

Prilog I., stavak I.4.1.

5

Identifikatori osnovne datoteke

ISO/IEC 18013-2:2008 tablica C.2

Prilog I., stavak I.4.1.

6

Prikaz podataka za DG 1

ISO 18013-2:2008, Prilog C.3.8.

Prilog I., stavak I.4.2.

Prilog I., stavak I.6.1.

7

Prikaz obveznih podataka za DG 5 i DG 6

ISO/IEC 18013-2:2008, Prilog C.6.6. i Prilog C.6.7., fotografija lica i potpisa pohranjuje se u JPEG ili JPEG2000 formatu

Prilog I., stavak I.4.2.

8

Prikaz neobveznih i dodatnih podataka

ISO/IEC 18013-2:2008, Prilog C

Prilog I., stavak I.4.3.

9

Pasivna ovjera

ISO/IEC 18013-3:2009, stavak 8.1., podaci se pohranjuju u EF.SOd (sigurnosni objekt dokumenta) u LDS-u

Prilog I., stavak I.5.1.1.

10

Osnovna zabrana pristupa

ISO/IEC 18013-3:2009 i njegova izmjena 1

Prilog I., stavak I.5.2.1.

Konfiguracija osnovne zabrane pristupa

ISO/IEC 18013-3:2009, Prilog B.8.

11

Proširena zabrana pristupa

Tehnička smjernica TR-03110, Napredni sigurnosni mehanizmi za strojno čitljive putne isprave – Produžena kontrola pristupa (EAC), verzija 1.11

Prilog I., stavak I.5.2.2.

12

Testne metode

ISO 18013-4:2011

Prilog III., stavak III.1.

13

Sigurnosna potvrda

Proširena ocjena osiguranja razine 4 (EAL 4+) ili jednaka

Prilog III., stavak III.2.

14

Funkcionalna potvrda

Testiranje pametne kartice u skladu s ISO serijom 10373

Prilog III., stavak III.3.
PRILOG III.

Postupak za EU tipno odobrenje vozačkih dozvola opremljenih mikročipom

III.1.   OPĆE ODREDBE

Proizvođači koji podnose zahtjev za EU tipno odobrenje vozačkih dozvola opremljenih mikročipom predaju sigurnosnu potvrdu i funkcionalnu potvrdu.

O svakoj planiranoj promjeni proizvodnog procesa, što uključuje softver, tijela koje je izdalo tipno odobrenje mora biti prethodno obaviješteno. Tijelo može zahtijevati daljnje informacije i testove prije prihvaćanja promjene.

Testovi se moraju vršiti u skladu s metodama iz stavke 12. Priloga II. ovoj Uredbi.

III.2.   SIGURNOSNA POTVRDA

Za sigurnosnu ocjenu mikročipovi vozačke dozvole ocjenjuju se u skladu s kriterijima iz Priloga II. stavke 13.

Sigurnosna potvrda dostavlja se tek nakon što se uspješno ocijeni da je mikročip sposoban izdržati pokušaje krivotvorenja ili izmjene podataka.

III.3.   FUNKCIONALNA POTVRDA

Funkcionalna potvrda vozačkih dozvola opremljenih mikročipom testira se laboratorijski u skladu s kriterijima iz Priloga II. stavke 14.

Države članice pri stavljanju mikročipa u vozačke dozvole osiguravaju da su ispunjeni odgovarajuće funkcionalne norme i zahtjevi iz Priloga I.

Funkcionalna potvrda dostavlja se proizvođaču kada:

 postoji valjana sigurnosna potvrda za mikročip,

 usklađenost sa zahtjevima iz Priloga II. je dokazana, i

 funkcionalni testovi uspješno su obavljeni.

Odgovarajuće tijelo države članice odgovorno je za izdavanje funkcionalne potvrde. Na funkcionalnoj potvrdi sadržani su identitet tijela izdavatelja, identitet podnositelja zahtjeva, identifikacija mikročipa i detaljan popis testova i njihovih rezultata.

III.4.   POTVRDA O EU TIPNOM ODOBRENJU

III.4.1.    Uzorak potvrde

Države članice dostavljaju potvrdu o EU tipnom odobrenju po predočenju sigurnosne i funkcionalne potvrde kako je predviđeno u ovom Prilogu. Potvrde o EU tipnom odobrenju moraju biti u skladu s uzorkom iz Priloga IV.

▼M1

III.4.2.    Sustav brojčanog označivanja

Sustav brojčanog označivanja za EU homologaciju sastoji se od:

(a) slova „e” iza kojega slijedi razlikovni broj za državu članicu koja je izdala EU tipno odobrenje

1

za Njemačku

2

za Francusku

3

za Italiju

4

za Nizozemsku

5

za Švedsku

6

za Belgiju

7

za Mađarsku

8

za Češku

9

za Španjolsku

11

za Ujedinjenu Kraljevinu

12

za Austriju

13

za Luksemburg

17

za Finsku

18

za Dansku

19

za Rumunjsku

20

za Poljsku

21

za Portugal

23

za Grčku

24

za Irsku

25

za Hrvatsku

26

za Sloveniju

27

za Slovačku

29

za Estoniju

32

za Latviju

34

za Bugarsku

36

za Litvu

49

za Cipar

50

za Maltu;

(b) Slovima DL kojima prethodi crtica i nakon kojih slijede dvije brojke koje označavaju redni broj ove Uredbe ili najnoviju veću tehničku izmjenu ove Uredbe. Redni broj za ovu Uredbu je 00.

(c) Jedinstveni identifikacijski broj EU tipnog odobrenja koji je dodijelila država članica izdavateljica.

Primjer sustava brojčanog označivanja EU tipnog odobrenja: e50-DL00 12345

Broj odobrenja pohranjuje se na mikročipu u DG 1 za svaku vozačku dozvolu koja ima takav mikročip.

▼B
PRILOG IV.

Obrazac potvrde o EU tipnom odobrenju u vezi s vozačkim dozvolama opremljenih mikročipom

Ime nadležnog tijela:

Obavijest o ( 3 ):

 tipnom odobrenju 

 povlačenju tipnog odobrenja 

vozačke dozvole EU-a opremljene mikročipom

Broj tipnog odobrenja:

1. Trgovačka ili zaštitna oznaka:

2. Naziv modela:

3. Naziv proizvođača ili njegovog predstavnika, ako je primjenljivo:

4. Adresa proizvođača ili njegovog predstavnika, ako je primjenljivo:

5. Rezultati laboratorijskog testa:

5.1. Sigurnosna potvrda br.: Datum:

Izdao:

5.2. Funkcionalna potvrda br: Datum:

Izdao:

6. Datum tipnog odobrenja:

7. Datum povlačenja tipnog odobrenja:

8. Mjesto:

9. Datum:

10. Opisni dokumenti u Prilogu:

11. Potpis:( 1 ) SL L 403, 30.12.2006., str. 18.

( 2 ) SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

( 3 ) Označiti odgovarajuće polje.

Top