EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009F0315-20190627

Consolidated text: Okvirna odluka Vijeća 2009/315/PUP od 26. veljače 2009. o organizaciji i sadržaju razmjene podataka iz kaznene evidencije između država članica

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2009/315/2019-06-27

02009F0315 — HR — 27.06.2019 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

OKVIRNA ODLUKA VIJEĆA 2009/315/PUP

od 26. veljače 2009.

o organizaciji i sadržaju razmjene podataka iz kaznene evidencije između država članica

( L 093 7.4.2009, 23)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DIREKTIVA (EU) 2019/884 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. travnja 2019.

  L 151

143

7.6.2019
▼B

OKVIRNA ODLUKA VIJEĆA 2009/315/PUP

od 26. veljače 2009.

o organizaciji i sadržaju razmjene podataka iz kaznene evidencije između država članica▼M1

Članak 1.

Predmet

Ovom Okvirnom odlukom:

(a) definiraju se uvjeti pod kojima država članica koja je izrekla osuđujuću presudu dijeli podatke o osuđujućim presudama s drugim državama članicama;

(b) definiraju se obveze države članice koja je izrekla osuđujuću presudu i države članice čiji je osuđena osoba državljanin („država članica čiji je osoba državljanin”), te određuju metode za odgovaranje na zahtjev za podacima iz kaznene evidencije;

(c) uspostavlja se decentralizirani sustav informacijske tehnologije za razmjenu podataka o osuđujućim presudama na temelju baza podataka kaznene evidencije u svakoj državi članici, odnosno Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS).

▼B

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Okvirne odluke:

(a) „osuđujuća presuda” znači svaka pravomoćna odluka kaznenog suda protiv fizičke osobe za kazneno djelo, u mjeri u kojoj se ta odluka upisuje u kaznenu evidenciju države članice koje je izrekla osuđujuću presudu;

(b) „kazneni postupak” znači faza prije suđenja, samo suđenje i izvršenje presude;

(c) „kaznena evidencija” znači nacionalna evidencija ili nacionalne evidencije u koje se u skladu s nacionalnim pravom upisuju osuđujuće presude;

▼M1

(d) „država članica koja je izrekla osuđujuću presudu” znači država članica u kojoj je izrečena osuđujuća presuda;

(e) „državljanin treće zemlje” znači osoba koja nije građanin Unije u smislu članka 20. stavka 1. UFEU-a ili koja je osoba bez državljanstva ili osoba čije državljanstvo nije poznato;

(f) „podaci o otiscima prstiju” znači podaci koji se odnose na ravne otiske i otiske uzete zakretanjem svih prstiju osobe;

(g) „prikaz lica” znači digitalni prikaz lica osobe;

(h) „referentni implementacijski računalni program za ECRIS” znači računalni program koji je Komisija razvila i stavila na raspolaganje državama članicama za razmjenu podataka iz kaznenih evidencija putem ECRIS-a.

▼B

Članak 3.

Središnje tijelo

1.  Za potrebe ove Okvirne odluke svaka država članica određuje središnje tijelo. Međutim, za prijenos podataka na temelju članku 4. i za odgovore na temelju članka 7. na zahtjeve iz čanka 6., države članice mogu odrediti jedno ili više središnjih tijela.

2.  Svaka država članica obavješćuje Glavno tajništvo Vijeća i Komisiju o središnjem tijelu ili središnjim tijelima koja su određena u skladu sa stavkom 1. Glavno tajništvo Vijeća o tome obavješćuje države članice i Eurojust.

Članak 4.

Obveze države članice koja je izrekla osuđujuću presudu

▼M1

1.  Svaka država članica koja je izrekla osuđujuću presudu poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurala da su uz osuđujuće presude izrečene na njezinu državnom području priloženi podaci o državljanstvu ili državljanstvima osuđene osobe ako je ona državljanin druge države članice ili državljanin treće zemlje. Ako je osuđena osoba nepoznatog državljanstva ili bez državljanstva, to se evidentira u kaznenoj evidenciji.

▼B

2.  Središnje tijelo države članice koja je izrekla osuđujuću presudu u najkraćem mogućem roku obavješćuje središnja tijela drugih država članica o svakoj osuđujućoj presudi izrečenoj na njezinom državnom području protiv državljana tih drugih država članica, koja je upisana u kaznenu evidenciju.

Ako je poznato da je osuđena osoba državljanin više država članica, odgovarajući podaci šalju se svakoj od tih država članica, čak ako je osuđena osoba državljanin države članice na čijem je državnom području osuđen.

3.  Središnje tijelo države članice koja je izrekla osuđujuću presudu bez odgode dostavlja sve naknadne promjene ili brisanja podataka iz kaznene evidencije središnjem tijelu države članice čiji je osoba državljanin.

4.  Svaka država članica koja je dostavila podatke na temelju stavaka 2. i 3. dostavlja središnjem tijelu države članice čiji je osoba državljanin, na njezin zahtjev u pojedinačnom slučaju, primjerak osuđujuće presude i naknadne mjere kao i druge odgovarajuće informacije kako bi mogla odlučiti jesu li potrebne neke mjere na nacionalnoj razini.

Članak 5.

Obveze države članice čiji je osoba državljanin

1.  Središnje tijelo države članice čiji je osoba državljanin pohranjuje sve podatke u skladu s člankom 11. stavcima 1. i 2. dostavljene na temelju članka 4. stavaka 2. i 3. za potrebe daljnjeg prosljeđivanja u skladu s člankom 7.

2.  Svaka promjena ili brisanje podataka dostavljenih u skladu s člankom 4. stavkom 3. ima za posljedicu istu promjenu ili brisanje od strane države članice čiji je osoba državljanin u vezi podataka pohranjenih u skladu sa stavkom 1. ovog članka s ciljem daljnjeg prosljeđivanja u skladu s člankom 7.

3.  S ciljem daljnjeg prosljeđivanja u skladu s člankom 7. država članica čiji je osoba državljanin može koristiti samo one podatke koji su ažurirani u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

Članak 6.

Zahtjev za podacima o osuđujućim presudama

1.  Kada su podaci iz kaznene evidencije države članice zatraženi za potrebe kaznenog postupka protiv osobe ili u bilo koju svrhu koja nije kazneni postupak, središnje tijelo te države članice može, u skladu sa svojim nacionalnim pravom, dostaviti središnjem tijelu druge države članice zahtjev za podacima i povezanim informacijama iz kaznene evidencije.

2.  Kada osoba traži podatke o svojoj vlastitoj kaznenoj evidenciji, središnje tijelo države članice u kojoj je zahtjev podnesen može, u skladu sa svojim nacionalnim pravom, središnjem tijelu druge države članice dostaviti zahtjev za podacima i povezanim informacijama iz kaznene evidencije, pod uvjetom da dotična osoba ima ili je imala boravište ili državljanstvo države članice koja podnosi ili zaprima zahtjev.

▼M1

3.  Ako državljanin jedne države članice zatraži od središnjeg tijela druge države članice podatke o vlastitoj kaznenoj evidenciji, to središnje tijelo podnosi središnjem tijelu države članice čiji je osoba državljanin zahtjev za podacima i povezanim informacijama iz kaznene evidencije te uključuje te podatke i povezane informacije u izvadak koji treba izdati dotičnoj osobi.

▼M1

3.a  Ako državljanin treće zemlje zatraži od središnjeg tijela države članice podatke o vlastitoj kaznenoj evidenciji, to središnje tijelo podnosi zahtjev za podacima i povezanim informacijama iz kaznene evidencije samo onim središnjim tijelima država članica koje posjeduju podatke iz kaznene evidencije o toj osobi te uključuje te podatke i povezane informacije u izvadak koji treba izdati dotičnoj osobi.

▼B

4.  Svi zahtjevi središnjeg tijela države članice za podacima iz kaznene evidencije dostavljaju se koristeći obrazac određen u Prilogu.

Članak 7.

Odgovor na zahtjev za podacima o osuđujućim presudama

1.  Kada su podaci iz kaznene evidencije zatraženi na temelju članka 6. od središnjeg tijela države članice čiji je osoba državljanin za potrebe kaznenog postupka, to središnje tijelo dostavlja središnjem tijelu države članice koja podnosi zahtjev podatke o:

(a) osuđujućim presudama izrečenima u državi članici čiji je osoba državljanin i koje su unesene u kaznenu evidenciju;

(b) svakoj osuđujućoj presudi izrečenoj u drugim državama članicama koja mu je dostavljena nakon 27. travnja 2012. primjenom članka 4. i pohranjena je u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2.;

(c) svakoj osuđujućoj presudi izrečenoj u drugim državama članicama koja mu je dostavljena do 27. travnja 2012. i unesena je u kaznenu evidenciju;

(d) svakoj osuđujućoj presudi izrečenoj u trećim zemljama koja mu je naknadno proslijeđena i unesena u kaznenu evidenciju.

2.  Kada se podaci iz kaznene evidencije zatraže na temelju članka 6. od središnjeg tijela države članice čiji je osoba državljanin za svaku svrhu koja nije kazneni postupak, to će središnje tijelo u pogledu osuđujuće presude izrečene u državi članici čiji je osoba državljanin i u trećim zemljama, koje su mu bile dalje proslijeđene i unesene u kaznenu evidenciju, odgovoriti u skladu sa svojim nacionalnim pravom.

U pogledu podataka o osuđujućim presudama izrečenim u drugoj državi članici, koje su bile dostavljene državi članici čiji je osoba državljanin, središnje tijelo potonje države članice u skladu sa svojim nacionalnim pravom dostavlja državi članici tražiteljici podatke pohranjene u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. kao i podatke koji su dostavljeni tom središnjem tijelu do 27. travnja 2012. te uneseni u njegovu kaznenu evidenciju.

Prilikom prijenosa podataka u skladu s člankom 4., središnje tijelo države članice koja izriče osuđujuću presudu može obavijestiti središnje tijelo države članice čiji je osoba državljanin da podatke o osuđujućim presudama koje je izrekla prethodna država članica i dostavila središnjem tijelu potonje ne smiju dalje prosljeđivati niti u jednu drugu svrhu osim u svrhe kaznenog postupka. U tom slučaju središnje tijelo države članice čiji je osoba državljanin u pogledu tih osuđujućih presuda obavješćuje državu članicu koja podnosi zahtjev o tome koja je država članica dostavila te podatke kako bi se omogućilo državi članici koja podnosi zahtjev da zahtjev dostavi izravno državi članici koja je izrekla osuđujuću presudu kako bi dobila podatke o tim osuđujućim presudama.

3.  Kada treća zemlja zatraži podatke iz kaznene evidencije središnjeg tijela države članice čiji je osoba državljanin, država članica čiji je osoba državljanin može odgovoriti u vezi osuđujuće presude dostavljene drugoj državi članici samo u okviru ograničenja koja se primjenjuju na prijenos podataka drugim državama članicama u skladu sa stavcima 1. i 2.

▼M1

4.  Ako su podaci iz kaznene evidencije o osuđujućim presudama izrečenima protiv državljanina države članice zatraženi na temelju članka 6. od središnjeg tijela države članice koja nije država članica čiji je osoba državljanin, država članica koja zaprima zahtjev dostavlja takve podatke u istom opsegu kako je predviđeno člankom 13. Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima.

▼M1

4.a  Ako su podaci iz kaznene evidencije o osuđujućim presudama izrečenima protiv državljanina treće zemlje zatraženi na temelju članka 6. za potrebe kaznenog postupka, država članica koja zaprima zahtjev dostavlja podatke o svim osuđujućim presudama izrečenima u državi članici koja zaprima zahtjev i unesenima u kaznenu evidenciju te o svim osuđujućim presudama izrečenima u trećim zemljama koje su joj naknadno dostavljene i unesene u kaznenu evidenciju.

Ako se takvi podaci traže u bilo koju drugu svrhu osim u svrhu kaznenog postupka, na odgovarajući način primjenjuje se stavak 2. ovog članka.

▼B

5.  Za odgovor se koristi obrazac određen u Prilogu. Prilaže se popisu osuđujućih presuda, kako je predviđeno nacionalnim pravom.

Članak 8.

Rokovi za odgovore

1.  Središnje tijelo države članice koja zaprima zahtjev bez odgode odgovara na zahtjeve iz članka 6. stavka 1. središnjem tijelu države koja podnosi zahtjev, a u svakom slučaju najkasnije deset radnih dana od datuma primitka zahtjeva, kako je predviđeno njezinim nacionalnim pravom, propisima ili praksom, koristeći obrazac određen u Prilogu.

Kada država članica koja zaprima zahtjev zatraži daljnje informacije za identifikaciju osobe na koju se zahtjev odnosi, ona se bez odgode savjetuje s državom članicom koja podnosi zahtjev, s ciljem davanja odgovora u roku od deset radnih dan od datuma primitka dodatnih informacija.

▼M1

2.  Odgovori na zahtjeve iz članka 6. stavaka 2., 3. i 3.a šalju se u roku od dvadeset radnih dana od datuma primitka zahtjeva.

▼B

Članak 9.

Uvjeti korištenja osobnih podataka

1.  Osobne podatke dostavljene na temelju ►M1  članka 7. stavaka 1., 4. i 4.a ◄ za potrebe kaznenog postupka može koristiti država članica koja podnosi zahtjev samo za potrebe kaznenog postupka za koji su zatraženi, kako je navedeno u obrascu određenom u Prilogu.

2.  Osobne podatke dostavljene na temelju ►M1  članka 7. stavaka 2., 4. i 4.a ◄ za svaku potrebu koja nije kazneni postupak država članica koja podnosi zahtjev može koristiti u skladu sa svojim nacionalnim pravom samo za potrebe za koje ih je zatražila i u okviru ograničenja koja je država članica koja podnosi zahtjev utvrdila u obrascu određenom u Prilogu.

3.  Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 2., osobne podatke dostavljene na temelju ►M1  članka 7. stavaka 1., 2., 4. i 4.a ◄ država članica koja podnosi zahtjev može koristiti za sprečavanje neposredne i ozbiljne opasnosti za javnu sigurnost.

4.  Države članice poduzimaju potrebne mjere radi osiguravanja da korištenje osobnih podataka dobivenih iz druge države članice na temelju članka 4., ako su dostavljeni trećoj zemlji u skladu s člankom 7. stavkom 3., podliježe istim ograničenjima korištenja kao onima primjenjivima u državi članici koja podnosi zahtjev u skladu sa stavkom 2. ovog članka. Države članice navode da osobne podatke, ukoliko su prosljeđivani trećoj zemlji za potrebe kaznenog postupka, ta treća zemlje može dalje koristiti samo u svrhu kaznenog postupka.

5.  Ovaj se članak na primjenjuje na osobne podatke dobivene od države članice na temelju ove Okvirne odluke i koji potječu iz te države članice.

Članak 10.

Jezici

Prilikom podnošenja zahtjeva iz članka 6. stavka 1. država članica koja podnosi zahtjev dostavlja državi članici koja zaprima zahtjev obrazac određen u Prilogu na jednom ili više službenih jezika države članice koja zaprima zahtjev.

Država članica koja zaprima zahtjev odgovara na nekom od svojih službenih jezika ili na nekom drugom jeziku koji su prihvatile obje države članice.

Svaka država članica može, u trenutku donošenja ove Okvirne odluke ili na kasniji datum, navesti u izjavi Glavnom tajništvu Vijeća koji su službeni jezici institucija Europske unije koje ona prihvaća. Glavno tajništvo Vijeća o tome obavješćuje države članice.

Članak 11.

Format i drugi načini organiziranja i olakšavanja razmjene podataka o osuđujućim presudama

1.  Prilikom dostave podataka u skladu s člankom 4. stavcima 2. i 3. središnje tijelo države članice koja je izrekla osuđujuću presudu dostavlja sljedeće podatke:

(a) podatke koji se uvijek dostavljaju, osim ako ti podaci u pojedinačnim slučajevima nisu poznati središnjem tijelu (obvezni podaci):

i. podatke o osuđenoj osobi (puno ime, datum rođenja, mjesto rođenja (grad i država), spol, državljanstvo i, prema potrebi, prijašnje ime(na));

ii. podatke o vrsti osuđujuće presude (datum presude, naziv suda, datum pravomoćnosti presude);

iii. podatke o kaznenom djelu u pogledu kojeg je donesena osuđujuća presuda (datum kaznenog djela na temelju kojeg je donesena osuđujuća presuda, oznaka i pravna kvalifikacija kaznenog djela kao te upućivanje na važeće zakonske odredbe); i

iv. podatke o sadržaju osuđujuće presude (posebno glavna kazna i sve dodatne kazne, sigurnosne mjere i naknadne odluke kojima se mijenja izvršenje kazne);

(b) podaci koji se dostavljaju ako se unose u kaznenu evidenciju (neobvezni podaci):

i. imena roditelja osuđene osobe;

ii. oznaka predmeta u kojem je donesena presuda;

iii. mjesto kaznenog djela; i

iv. gubici prava koji proizlaze iz osuđujuće presude.

(c) podaci koji se dostavljaju, ako su dostupni središnjem tijelu (dodatni podaci):

i. identifikacijski broj osuđene osobe ili vrsta i broj identifikacijske isprave osobe;

ii. otisci prstiju koji su uzeti od osuđene osobe; i

iii. ako je to primjenjivo, pseudonim i /ili drugo ime(na); i

▼M1

iv. prikaz lica.

▼B

Osim toga, središnje tijelo može dostaviti sve druge podatke o osuđujućim presudama unesenima u kaznenu evidenciju.

2.  Središnje tijelo države članice čiji je osoba državljanin pohranjuje sve podatke navedene u točkama (a) i (b) stavka 1. koje je zaprimilo u skladu s člankom 5. stavkom 1. za potrebe daljnjeg prosljeđivanja u skladu s člankom 7. Za iste potrebe može pohranjivati sve podatke navedene u točki (c) prvog podstavka i u drugom podstavku stavka 1.

▼M1

3.  Središnja tijela država članica u elektroničkom obliku koristeći se ECRIS-om i u standardiziranom formatu u skladu sa standardima koji se utvrđuju provedbenim aktima dostavljaju sljedeće podatke:

(a) podatke iz članka 4.;

(b) zahtjeve iz članka 6.;

(c) odgovore iz članka 7.; i

(d) druge relevantne podatke.

4.  Ako način dostavljanja iz stavka 3. nije dostupan, središnja tijela država članica dostavljaju sve podatke iz stavka 3. bilo kojim sredstvom iz kojeg se može dobiti pisani zapis i pod uvjetima kojima se središnjem tijelu države članice koja zaprima zahtjev omogućuje da utvrdi njihovu vjerodostojnost, uzimajući u obzir sigurnost dostave.

Ako način dostavljanja iz stavka 3. nije dostupan na dulje razdoblje, dotična država članica o tome obavješćuje druge države članice i Komisiju.

5.  Svaka država članica provodi potrebne tehničke prilagodbe kako bi se mogla koristiti standardiziranim formatom za elektronički prijenos svih podataka iz stavka 3. drugim državama članicama s pomoću ECRIS-a. Svaka država članica obavješćuje Komisiju o datumu od kojeg će moći obavljati takve prijenose.

▼M1

Članak 11.a

Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS)

1.  U svrhu elektroničke razmjene podataka iz kaznene evidencije u skladu s ovom Okvirnom odlukom uspostavlja se decentralizirani sustav informacijske tehnologije pod nazivom Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS), koji se temelji na bazama podataka kaznene evidencije svake države članice. Sastoji se od sljedećih elemenata:

(a) referentnog implementacijskog računalnog programa za ECRIS;

(b) zajedničke komunikacijske infrastrukture između središnjih tijela kojom se osigurava kodirano umreženje.

Kako bi se osigurala povjerljivost i cjelovitost podataka iz kaznene evidencije koji se dostavljaju drugim državama članicama, trebalo bi se koristiti odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama, uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe i rizike koje predstavlja obrada podataka.

2.  Svi se podaci iz kaznene evidencije pohranjuju isključivo u bazama podataka kojima upravljaju države članice.

3.  Središnja tijela država članica nemaju izravan pristup bazama podataka kaznene evidencije drugih država članica.

4.  Za rad referentnog implementacijskog računalnog programa za ECRIS i bazâ podataka za pohranjivanje, slanje i primanje podataka iz kaznenih evidencija odgovorna je dotična država članica. Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA), osnovana Uredbom (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ), podupire države članice u skladu sa svojim zadaćama kako su utvrđene u Uredbi (EU) 2019/816 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ).

5.  Za upravljanje zajedničkom komunikacijskom infrastrukturom odgovorna je Komisija. Ta infrastruktura ispunjava nužne zahtjeve sigurnosti i u potpunosti zadovoljava potrebe ECRIS-a.

6.  Agencija eu-LISA osigurava, dodatno razvija i održava referentni implementacijski računalni program za ECRIS.

7.  Svaka država članica snosi vlastite troškove provedbe, upravljanja, upotrebe i održavanja svoje baze podataka kaznene evidencije te ugradnje i upotrebe referentnog implementacijskog računalnog programa za ECRIS.

Komisija snosi troškove provedbe, upravljanja, upotrebe, održavanja i budućeg razvoja zajedničke komunikacijske infrastrukture.

8.  Države članice koje upotrebljavaju svoj nacionalni implementacijski računalni program za ECRIS u skladu s člankom 4. stavcima od 4. do 8. Uredbe (EU) 2019/816 mogu nastaviti upotrebljavati svoj nacionalni implementacijski računalni program za ECRIS umjesto referentnog implementacijskog računalnog programa za ECRIS, pod uvjetom da ispunjavaju sve uvjete utvrđene u tim stavcima.

Članak 11.b

Provedbeni akti

1.  Komisija u provedbenim aktima utvrđuje sljedeće:

(a) standardizirani format iz članka 11. stavka 3., među ostalim u pogledu podataka o kaznenom djelu zbog kojeg je donesena osuđujuća presuda i podataka o sadržaju osuđujuće presude;

(b) pravila o tehničkoj provedbi ECRIS-a i razmjeni podataka o otiscima prstiju;

(c) sva druga tehnička sredstva za organizaciju i olakšavanje razmjena podataka o osuđujućim presudama među središnjim tijelima država članica, uključujući:

i. sredstva za olakšavanje razumijevanja i automatski prijevod prenesenih podataka;

ii. sredstva kojima se podaci mogu razmjenjivati u elektroničkom obliku, posebno u pogledu tehničkih specifikacija koje će se upotrebljavati i, prema potrebi, primjenjivih postupaka razmjene.

2.  Provedbeni akti iz stavka 1. ovog članka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 12.a stavka 2.

▼B

Članak 12.

Odnos s drugim pravnim instrumentima

1.  U odnosima između država članica ova Okvirna odluka dopunjuje odredbe članka 13. Europske konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, njezine dodatne protokole od 17. ožujka 1978. i 8. studenoga 2001., Konvenciju o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima između država članica Europske unije i njezin Protokol od 16. listopada 2001. ( 3 ).

2.  Za potrebe ove Okvirne odluke države članice odriču se prava da se u međusobnim odnosima pozivaju na svoje rezerve u pogledu članka 13. Europske konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima.

3.  Ne dovodeći u pitanje njihovu primjenu u odnosima između država članica i trećih država, ova Okvirna odluka zamjenjuje u odnosima između država članica koje su poduzele potrebne mjere za usklađivanje s ovom Okvirnom odlukom i najkasnije s učinkom od 27. travnja 2012., odredbe članka 22. Europske konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, kako je dopunjena člankom 4. dodatnog Protokola od 17. ožujka 1978. uz navedenu Konvenciju.

4.  Odluka 2005/876/PUP ovim se stavlja izvan snage.

5.  Ova Okvirna odluka ne utječe na primjenu povoljnijih odredaba u bilateralnim i multilateralnim sporazumima između država članica.

▼M1

Članak 12.a

Postupak odbora

1.  Komisiji pomaže odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Ako odbor ne da nikakvo mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

▼B

Članak 13.

Provedba

1.  Države članice poduzimaju mjere potrebne za usklađivanje s odredbama ove Okvirne odluke do 27. travnja 2012.

2.  Države članice dostavljaju Glavnom tajništvu Vijeća i Komisiji tekst odredaba kojima se njihove obveze na temelju ove Okvirne odluke prenose u njihovo nacionalno pravo.

3.  Na temelju tih informacija Komisija do 27. travnja 2015. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Okvirne odluke, kojem se prema potrebi prilažu zakonski prijedlozi.

▼M1

Članak 13.a

Izvješća Komisije i preispitivanje

1.  Komisija do 29. lipnja 2023. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Okvirne odluke. U izvješću se ocjenjuje opseg u kojem su države članice poduzele nužne mjere za usklađivanje s ovom Okvirnom odlukom, uključujući njezinu tehničku provedbu.

2.  Izvješću se, prema potrebi, prilažu relevantni zakonodavni prijedlozi.

3.  Komisija redovito objavljuje izvješće o razmjeni podataka iz kaznene evidencije putem ECRIS-a i o upotrebi sustava ECRIS-TCN koje se osobito temelji na statističkim podacima koje su dostavili agencija eu-LISA i države članice u skladu s Uredbom (EU) 2019/816. To se izvješće prvi put objavljuje godinu dana nakon podnošenja izvješća iz stavka 1.

4.  Izvješćem Komisije iz stavka 3. posebno se obuhvaća razina razmjene podataka među državama članicama, uključujući podatke o državljanima trećih zemalja, kao i svrha i broj zahtjeva, uključujući zahtjeve koji se podnose i u druge svrhe osim kaznenih postupaka, kao što su sigurnosne provjere, i zahtjeve dotičnih osoba za podacima o vlastitoj kaznenoj evidenciji.

▼B

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Okvirna odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Služenom listu Europske unije.
PRILOG

Obrazac iz članaka 6., 7., 8., 9. i 10. Okvirne odluke Vijeća 2009/315/PUP o organizaciji i sadržaju razmjene podataka iz kaznenih evidencija između država članica

Zahtjev za podacima iz kaznene evidencije

Države članice prilikom pravilnog ispunjavanja ovog obrasca trebaju konzultirati Priručnik za postupanje

(a) Podaci o državi članici koja podnosi zahtjev:

Država članica:

Središnje tijelo(-a):

Osoba za kontakt:

Telefon (s pozivnim brojem):

Faks (s pozivnim brojem):

Adresa elektroničke pošte:

Poštanska adresa:

Broj predmeta, ako je poznat:

(b) Podaci o identitetu osobe na koju se zahtjev odnosi ( *1 ):

Puno ime (imena i sva prezimena)

Prethodna imena:

Pseudonim i/ili drugo(-a) ime(na), ako ih ima:

Spol: M □Ž□

Državljanstvo:

Datum rođenja (u brojevima: dd/mm/gggg):

Mjesto rođenja (grad i država):

Ime oca:

Ime majke:

Boravište ili poznata adresa:

Identifikacijski broj osobe ili vrsta i broj identifikacijske isprave osobe:

Otisci prstiju:

Drugi raspoloživi identifikacijski podaci:

(c) Svrha zahtjeva:

Molimo označite odgovarajuću kućicu:

kazneni postupak (molimo navedite tijelo pred kojim je postupak u tijeku i, ako je moguće, broj predmeta) …

zahtjev izvan kaznenog postupka (molimo navedite tijelo pred kojim je postupak u tijeku i, ako je moguće, broj predmeta te označite odgovarajuću kućicu):

zahtjev pravosudnog tijela …

zahtjev nadležnog upravnog tijela …

zahtjev dotične osobe za podacima o vlastitoj kaznenoj evidenciji …

Svrha za koju se podaci traže:

Tijelo koje podnosi zahtjev:

dotična konkretna osoba nije dala suglasnost za otkivanje ovih podataka (ako se od dotične osobe zatražila suglasnost u skladu s pravom države članice koja podnosi zahtjev).

Osoba za kontakt za sve daljnje potrebne informacije:

Ime:

Telefon:

Adresa elektroničke pošte:

Drugi podaci (npr. žurnost zahtjeva):

Odgovor na zahtjev

Podaci o dotičnoj osobi:

Molimo označite odgovarajuću kućicu:

Niže potpisano tijelo potvrđuje da:

u kaznenoj evidenciji dotične osobe ne postoje podaci o osuđujućoj presudi

u kaznenoj evidenciji dotične osobe postoje podaci o osuđujućim presudama; popis osuđujućih presuda nalazi se u privitku

u kaznenoj evidenciji dotične osobe postoje drugi podaci; ti su podaci u privitku (neobvezno)

u kaznenoj evidenciji dotične osobe postoje podaci o osuđujućim presudama, ali je država članica koja je izrekla osuđujuću presudu navela da se podaci o tim osuđujućim presudama ne smiju dalje prosljeđivati ni u kakvu drugu svrhu osim za potrebe kaznenog postupka. Zahtjev za daljnjim podacima može se poslati izravno … (molimo navesti državu članicu koja je izrekla osuđujuću presudu)

u skladu s nacionalnim pravom države članice koja dostavlja zahtjev nije moguće postupiti po zahtjevu ni u kakvu drugu svrhu osim za potrebe kaznenog postupka.

Osoba za kontakt za sve daljnje potrebne informacije:

Ime:

Telefon:

Adresa elektroničke pošte:

Drugi podaci (ograničenja korištenja podataka u pogledu zahtjevâ izvan okvira kaznenog postupka):

Molimo navesti broj stranica priloženih u odgovoru:

Sastavljeno u

dana

Potpis i službeni pečat (ako je to potrebno):

Ime i položaj/tijelo:

Ako je to potrebno, molimo priložite popis osuđujućih presuda i sve zajedno pošaljite državi članici koja podnosi zahtjev. Nije potrebno prevoditi obrazac ili popis na jezik države članice koja podnosi zahtjev.( 1 ) Uredba (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011 (SL L 295, 21.11.2018., str. 99).

( 2 ) Uredba (EU) 2019/816 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1726 (SL L 135, 22.5.2019., str. 1).

( 3 ) SL C 326, 21.11.2001., str. 1.

( *1 ) Za lakšu identifikaciju osobe potrebno je upisati što više podataka.

Top