EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008L0119-20191214

Consolidated text: Direktiva Vijeća 2008/119/EZ od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta zaštite teladi (Pročišćena verzija)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/119/2019-12-14

02008L0119 — HR — 14.12.2019 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DIREKTIVA VIJEĆA 2008/119/EZ

od 18. prosinca 2008.

o utvrđivanju minimalnih uvjeta zaštite teladi

(Pročišćena verzija)

( L 010 15.1.2009, 7)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA (EU) 2017/625 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. ožujka 2017.

  L 95

1

7.4.2017


Koju je ispravio:

►C1

,  L 137, 24.5.2017,  40 (2017/625)
▼B

DIREKTIVA VIJEĆA 2008/119/EZ

od 18. prosinca 2008.

o utvrđivanju minimalnih uvjeta zaštite teladi

(Pročišćena verzija)Članak 1.

Ovom se Direktivom utvrđuju minimalni uvjeti zaštite teladi koja se drži u svrhu uzgoja i tova.

Članak 2.

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeći pojmovi:

1. „tele” znači govedo starosti do šest mjeseci;

▼M1

2. „nadležna tijela” znači nadležna tijela kako su definirana u članku 3. točki 3. Uredbe ►C1  (EU) 2017/625 ◄ Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ).

▼B

Članak 3.

1.  Od 1. siječnja 1998. primjenjuju se sljedeće odredbe na novoizgrađena ili obnovljena gospodarstva, kao i na ona gospodarstva koja se prvi put započinju s radom poslije toga datuma:

(a) nijedno se tele ne smije držati u pojedinačnom odjeljku nakon starosti od osam tjedana, osim ako veterinar ne potvrdi da ga je zbog zdravlja ili zbog ponašanja potrebno odvojiti s ciljem liječenja. Širina pojedinačnoga odjeljka za tele mora biti najmanje jednaka visini teleta na hrptu izmjerenoj u stajaćem položaju, a dužina mora biti najmanje jednaka dužini tijela teleta izmjerenoj od vrha njuške do kaudalnog ruba tuber ischii (vrha sjedne kosti) te pomnoženoj s 1,1.

Pojedinačni odjeljci za telad (osim oni za odvajanje bolesnih životinja) ne smiju imati čvrste stijenke, nego moraju imati stijenke s otvorima koji teladi dopuštaju izravan vizualan kontakt kao i dodir;

(b) za telad koja se drži u skupinama, za svako tele mora biti na raspolaganju prostor bez ikakvih zapreka od najmanje 1,5 m2 za svako tele žive vage do težine od 150 kilograma, najmanje 1,7 m2 za svako tele žive vage od 150 do 220 kilograma, te najmanje 1,8 m2 za svako tele žive vage od 220 kilograma ili više.

Međutim, odredbe iz prvoga podstavka ne primjenjuju se na:

(a) gospodarstva s manje od šest teladi;

(b) telad koja se drži s majkama zbog sisanja.

2.  Od 31. prosinca 2006. odredbe predviđene u stavku 1. primjenjuju se na sva gospodarstva.

Članak 4.

Države članice će se pobrinuti da uvjeti uzgoja teladi zadovoljavaju opće propise utvrđene u Prilogu I.

Članak 5.

Opći propisi iz Priloga I. mogu se izmijeniti u skladu s postupkom navedenim u članku 10. stavku 2., kako bi se uzimao u obzir znanstveni napredak.

Članak 6.

Do 1. siječnja 2006. Komisija će podnijeti Vijeću izvješće sastavljeno na temelju mišljenja Europske agencije za sigurnost prehrambenih proizvoda o intenzivnim sustavima poljoprivrednoga gospodarenja u stočarstvu koji zadovoljavaju kriterije dobrobiti teladi s patološkog, zootehničkog i fiziološkog motrišta te s motrišta ponašanja, kao i o socioekonomskim implikacijama pojedinih sustava, uz prijedloge važne u odnosu na zaključka izvješća.

Članak 7.

▼M1 —————

▼M1

3.  Države članice do 31. kolovoza svake godine Komisiji dostavljaju godišnje izvješće za prethodnu godinu o inspekcijama koje je provelo nadležno tijelo u svrhu provjere usklađenosti sa zahtjevima ove Direktive. Izvješće je popraćeno analizom najozbiljnijih nalaza o neusklađenosti i nacionalnim akcijskim planom za sprečavanje ili smanjenje njihove pojave u predstojećim godinama. Komisija sažetke tih izvješća dostavlja državama članicama.

▼B

Članak 8.

Da bi se uvezle u Zajednicu, životinje koje dolaze iz neke treće zemlje mora pratiti certifikat koji je izdalo nadležno tijelo te države, kojim se potvrđuje da se s tim životinjama postupalo barem na isti način kako se postupa sa životinjama podrijetlom iz Zajednice kako je propisano ovom Direktivom.

▼M1 —————

▼B

Članak 10.

1.  Komisiji pomaže Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja osnovan u skladu s članku 58. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta propisa o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane i utvrđivanju postupaka o pitanjima sigurnosti hrane ( 2 ).

2.  Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Razdoblje predviđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ jest tri mjeseca.

Članak 11.

Države članice mogu, uz poštivanje općih odredbi Ugovora, na svom području uspostaviti ili primjenjivati strože propise za zaštitu teladi od onih predviđenih u ovoj Direktivi. One će obavijestiti Komisiju o takvim mjerama.

Članak 12.

Direktiva 91/629/EEZ stavlja se izvan snage kako je izmijenjena aktima navedenim u Prilogu II. dijelu A, ne dovodeći u pitanje obvezu država članica u vezi s rokovima za prijenos u njihovo nacionalno zakonodavstvo Direktiva koje su navedene u Prilogu II. dijelu B.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu III.

Članak 13.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 14.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.
PRILOG I.

1. Materijali koji se koriste za izgradnju smještaja za telad, a pogotovo odjeljci i oprema s kojom bi telad mogla doći u doticaj, ne smiju biti škodljivi za telad i moraju se moći temeljito čistiti i dezinficirati.

2. Sve dok se ne utvrde propisi Zajednice, električne instalacije i oprema moraju se postaviti u skladu s trenutačno važećim nacionalnim propisima kako bi se izbjegli udari električne struje.

3. Izolacijom, grijanjem i prozračivanjem nastambe mora se osigurati da su protok zraka, razina prašine, temperatura, prosječna vlažnost zraka i koncentracije plinova unutar granica koje nisu škodljive za telad.

4. Sva automatska i mehanička oprema neophodna zbog zdravlja i dobrobiti teladi mora se provjeravati najmanje jednom dnevno. Ako se otkriju kvarovi, moraju se odmah popraviti ili, ako to nije moguće, moraju se poduzeti odgovarajući koraci kako bi se zaštitilo zdravlje i dobrobit teladi sve dok se kvar ne popravi, primjerice korištenjem alternativnih metoda hranidbe i održavanjem zadovoljavajuće životne sredine.

Ako se koristi sustav umjetnoga provjetravanja, mora se predvidjeti odgovarajući pričuvni sustav kojim se jamči provjetravanje, kako bi se sačuvalo zdravlje i dobrobit teladi u slučaju kvara na sustavu te se mora predvidjeti i sustav dojave kojim se skrbnika upozorava da je došlo do kvara. Sustav dojave kvara mora se redovito testirati.

5. Telad se ne smije stalno držati u mraku. Kako bi se zadovoljile potrebe teladi s obzirom na ponašanje i fiziologiju, mora se osigurati odgovarajuće prirodno ili umjetno osvjetljenje; ako se koristi umjetno osvjetljenje, ono mora funkcionirati najmanje u razdoblju prirodnog svjetla, obično između 9.00 i 17.00 sati. Dodatno tome u svako doba mora biti na raspolaganju odgovarajuće osvjetljenje (fiksno ili prijenosno) dovoljno jako da se može nadzirati telad.

6. Telad koja se drži u objektima, posjednik ili osoba odgovorna za životinje moraju kontrolirati najmanje dvaput dnevno, a telad koja se drži na pašnjacima mora se kontrolirati najmanje jednom dnevno. Svako tele koje se čini bolesnim ili ozlijeđenim mora se bez odlaganja liječiti na odgovarajući način, a ako se ne poboljša stanje nakon liječenja koje je poduzela osoba koja se brine za njega, mora se što prije zatražiti savjet veterinara. Prema potrebi, bolesna ili ozlijeđena telad mora se odvojiti u odgovarajući prostor sa suhom i udobnom steljom.

7. Prostori za telad moraju biti konstruirani tako da svako tele može leći, odmarati se, ustajati i samo se njegovati bez ikakvih poteškoća.

8. Telad se ne smije vezati, osim teladi koja se drži u skupinama a koja se može vezati najdulje jedan sat za vrijeme hranidbe mlijekom ili mliječnom zamjenom. Ako se koristi oprema za vezanje, ona ne smije uzrokovati ozljede teladi i mora se redovito kontrolirati te, prema potrebi, prilagođavati kako bi se osiguralo udobno prianjanje. Svaki vez mora biti načinjen tako da ne može doći do gušenja ili ozljeđivanja i mora omogućavati teletu da se kreće u skladu s točkom 7.

9. Objekti, odjeljci, oprema i potrepštine koji se koriste za telad moraju se čistiti i dezinficirati na odgovarajući način kako bi se spriječilo širenje međusobnih infekcija i pojava prijenosnika bolesti. Feces, urin i nepojedena ili rasuta hrana mora se uklanjati koliko je potrebno često, kako bi se ograničilo stvaranje neugodnih mirisa i izbjeglo privlačenje muha ili glodavaca.

10. Podovi moraju biti glatki, ali ne skliski, kako bi se spriječilo ozljeđivanje teladi, i postavljeni tako da ne uzrokuju ozljeđivanje ili patnju teladi koja stoji ili leži na njima. Moraju biti primjereni veličini i težini teladi te tvoriti čvrstu, ravnu i stabilnu površinu. Površina na kojoj se leži mora biti udobna, s odgovarajućom drenažom i ne smije štetno djelovati na telad. Mora se osigurati odgovarajuća stelja za svu telad starosti manje od dva tjedna.

11. Sva se telad mora hraniti hranom koja je prilagođena njihovoj dobi, težini, fiziološkim potrebama te potrebama ponašanja s ciljem poticanja zdravlja i dobrobiti teladi. U tu svrhu, njihova hrana mora sadržavati dovoljno željeza da bi se osigurala prosječna razina hemoglobina u krvi od najmanje 4,5 mmol/litri te minimalni dnevni obrok vlaknaste hrane za svako tele starije od dva tjedna u količinama koje se povećavaju od 50 g do 250 g dnevno za telad starosti od osam do 20 tjedana. Teladi se ne smije stavljati brnjica.

12. Sva se telad mora hraniti najmanje dvaput dnevno. Kad se telad drži u skupinama a ne hrani se ad libitum ni automatskim sustavom hranjenja, svako tele mora imati pristup hrani u isto vrijeme kad i svi ostali u skupini.

13. Sva telad starija od dva tjedna mora imati pristup dovoljnoj količini svježe vode ili mora moći zadovoljiti svoje potrebe za tekućinom pijenjem drugih tekućina. Međutim, u vrućim klimatskim uvjetima ili teladi koja je bolesna, svježa pitka voda mora biti dostupna u svako doba.

14. Oprema za hranjenje i napajanje mora biti konstruirana, izrađena, postavljena i održavana tako da je mogućnost zagađenja hrane i vode teladi svedena na najmanju mjeru.

15. Svako tele mora što prije nakon što se oteli, a u svakom slučaju u prvih šest sati života, dobiti goveđi kolostrum.
PRILOG II.

DIO ADirektiva stavljena izvan snage s naknadnim izmjenama

(navedena u članku 12.)

Direktiva Vijeća 91/629/EEZ

(SL L 340, 11.12.1991., str. 28.)

 

Direktiva Vijeća 97/2/EZ

(SL L 25, 28.1.1997., str. 24.)

 

Odluka Komisije 97/182/EZ

(SL L 76, 18.3.1997., str. 30.)

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 806/2003

(SL L 122, 16.5.2003., str. 1.)

samo Prilog III., točka 25.

DIO BPopis rokova za prijenos u nacionalno pravo

(navedeni u članku 12.)

Direktive

Rok za prijenos u nacionalno zakonodavstvo

91/629/EEZ

1. siječnja 1994.

97/2/EZ

31. prosinca 1997.
PRILOG III.KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 91/629/EEZ

Ova Direktiva

Članci 1. i 2.

Članci 1. i 2.

Članak 3. stavak 1.

Članak 3. stavak 2.

Članak 3. stavak 3., prvi podstavak

Članak 3. stavak 1., prvi podstavak

Članak 3. stavak 3., drugi podstavak, uvodne riječi

Članak 3. stavak 1., drugi podstavak, uvodne riječi

Članak 3. stavak 3., drugi podstavak, prva alineja

Članak 3. stavak 1., drugi podstavak, točka (a)

Članak 3. stavak 3., drugi podstavak, druga alineja

Članak 3. stavak 1., drugi podstavak, točka (b)

Članak 3. stavak 3., treći podstavak

Članak 3. stavak 2.

Članak 3. stavak 4.

Članak 4. stavak 1.

Članak 4.

Članci 5. do 10.

Članci 5. do 10.

Članak 11. stavak 1.

Članak 11. stavak 2.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 13.

Članak 12.

Članak 14.

Prilog

Prilog I.

Prilog II.

Prilog III.( 1 ) Uredba ►C1  (EU) 2017/625 ◄ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) ( ►C1  SL L 95, 7.4.2017., str. 1. ◄ ).

( 2 ) SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

Top