EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0716-20130701

Consolidated text: Uredba (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o statistici Zajednice u vezi sa strukturom i aktivnostima stranih povezanih poduzeća (Tekst značajan za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/716/2013-07-01

2007R0716 — HR — 01.07.2013 — 002.002


►B

UREDBA (EZ) br. 716/2007 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. lipnja 2007.

o statistici Zajednice u vezi sa strukturom i aktivnostima stranih povezanih poduzeća

(Tekst značajan za EGP)

( L 171, 29.6.2007, p.17)

 

 

  No

page

date

►M1

Uredba Komisije (EZ) br. 747/2008 od 30. srpnja 2008.

  L 202

20

31.7.2008

►M2

Uredba Vijeća (EU) br. 517/2013 od 13. svibnja 2013.

  L 158

1

10.6.2013
▼B

UREDBA (EZ) br. 716/2007 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. lipnja 2007.

o statistici Zajednice u vezi sa strukturom i aktivnostima stranih povezanih poduzeća

(Tekst značajan za EGP)EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke ( 1 ),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora ( 2 ),

budući da:

(1)

Redoviti i kvalitetni statistički podaci Zajednice o strukturi i aktivnostima stranih povezanih poduzeća unutar cjelokupnoga gospodarstva nužni su za odgovarajuću procjenu utjecaja poduzeća pod stranom kontrolom na gospodarstvo Europske unije. Ona bi također omogućila praćenje učinkovitosti internog tržišta i postupnu integraciju gospodarstava u kontekstu globalizacije. U tom kontekstu multinacionalna poduzeća imaju vodeću ulogu, ali strana kontrola također može imati utjecaj na mala i srednja poduzeća.

(2)

Primjena i preispitivanje Općeg sporazuma o trgovini uslugama (GATS) i Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS) kao i sadašnjih i budućih pregovora o daljnjim sporazumima zahtijevaju raspoloživost relevantnih statističkih podataka kako bi pomogli pregovorima.

(3)

Za pripremu politika iz područja gospodarstva, tržišnog natjecanja, poduzetništva, istraživanja, tehničkog razvoja i zapošljavanja u kontekstu procesa liberalizacije, neophodni su statistički podaci o stranim povezanim poduzećima kako bi se izmjerili izravni i neizravni učinci strane kontrole na zaposlenost, plaće i produktivnost u određenim državama i sektorima.

(4)

Informacije pružene prema postojećem zakonodavstvu Zajednice ili koje su na raspolaganju u državama članicama nedovoljne su, neadekvatne ili nedovoljno usporedive da bi služile kao pouzdana osnova za rad Komisije.

(5)

Uredbom (EZ) br. 184/2005 ( 3 ) uspostavljen je zajednički okvir za sustavnu izradu statističkih podataka Zajednice o platnim bilancama, međunarodnoj trgovini uslugama i inozemnim izravnim ulaganjima. Kako statistički podaci o platnim bilancama samo djelomično obuhvaćaju podatke uključene u GATS, neophodna je redovita izrada detaljnih statističkih podataka o stranim povezanim poduzećima.

(6)

Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97 od 20. prosinca 1996. o strukturnim poslovnim statistikama ( 4 ) i Uredbom Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice ( 5 ) uspostavljen je zajednički okvir za prikupljanje, pripremu, objavljivanje i procjenu statističkih podataka Zajednice o strukturi i aktivnostima poduzeća u Zajednici.

(7)

Priprema nacionalnih računa sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 2223/96 od 25. lipnja 1996. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici ( 6 ) zahtijeva usporedive, potpune i pouzdane statističke podatke o stranim povezanim poduzećima.

(8)

Opća pravila za izradu međunarodnih usporedivih statističkih podataka o stranim povezanim poduzećima zajednički su utvrđena sljedećim dokumentima: UN-ovim priručnikom za prikupljanje statističkih podataka o međunarodnoj trgovini uslugama, Priručnikom za sastavljanje platne bilance (peto izdanje) Međunarodnog monetarnog fonda, Referentnom definicijom inozemnih izravnih ulaganja i Priručnikom o ekonomskim indikatorima globalizacije Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj.

(9)

Izrada posebnih statističkih podataka Zajednice uređena je pravilima utvrđenim Uredbom Vijeća (EZ) br. 322/97 od 17. veljače 1997. o statistici Zajednice ( 7 ).

(10)

Budući da cilj ove Uredbe, naime stvaranje zajedničkih statističkih standarda za izradu usporedivih statističkih podataka o stranim povezanim poduzećima, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ih se može na bolji način ostvariti na razini Zajednice zbog razmjera ili učinaka djelovanja, Zajednica može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(11)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebalo bi usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji ( 8 ).

(12)

Ovlasti se posebno trebaju dodijeliti Komisiji za prilagodbu definicija u prilozima I. i II., za prilagodbu razine detaljnosti u Prilogu III., za izvršavanje svih posljedičnih promjena u prilozima I. i II., za provedbu rezultata oglednih studija i određivanje pravilnih zajedničkih standarda kvalitete i sadržaja te periodičnosti izvješća o kvaliteti. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene izmjeni elementa ove Uredbe koji nisu ključni ili njezinoj nadopuni dodavanjem novih elemenata koji nisu ključni, trebalo bi ih usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(13)

Provedena su savjetovanja s Odborom za statistički program osnovanim Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom ( 9 ) i Odborom za monetarnu, financijsku i platnobilančnu statistiku osnovanim Odlukom Vijeća 2006/856/EZ ( 10 ),

DONIJELI SU OVU UREDBU:Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom uspostavlja zajednički okvir za sustavnu izradu statističkih podataka Zajednice o strukturi i aktivnostima stranih povezanih poduzeća.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „strano povezano poduzeće” znači poduzeće rezidentno u zemlji u kojoj se prikupljaju statistički podaci nad kojim ima kontrolu institucijska jedinica koja nije rezidentna u zemlji u kojoj se prikupljaju statistički podaci ili poduzeće koje nije rezidentno u zemlji u kojoj se prikupljaju statistički podaci nad kojim ima kontrolu institucionalna jedinica rezidentna u zemlji u kojoj se prikupljaju statistički podaci.

(b) „kontrola” znači sposobnost određivanja opće politike poduzeća odabirom odgovarajućih direktora ako je to neophodno. U tom se kontekstu smatra da institucionalna jedinica B kontrolira poduzeće A kad B kontrolira, bilo izravno ili neizravno, više od polovine glasova dioničara ili više od polovice dionica;

(c) „inozemna kontrola” znači da je kontrolirajuća institucionalna jedinica rezidentna u zemlji različitoj od one u kojoj je rezidentna institucionalna jedinica nad kojom izvršava kontrolu;

(d) „podružnice” znači lokalne jedinice koje nisu odvojene pravne osobe, a ovisne su o inozemno kontroliranim poduzećima. One se tretiraju kao kvazi-poduzeća u smislu točke 3. podtočke (f) napomena za pojašnjenje uz odjeljak III. (B) Priloga Uredbi (EEZ) br. 696/93;

(e) „statistički podaci o stranim povezanim poduzećima” znači statistički podaci kojima se opisuje cjelokupna aktivnost stranih povezanih poduzeća;

(f) „interna statistika o stranim povezanim poduzećima” znači statistički podaci kojima se opisuju aktivnosti stranih povezanih poduzeća rezidentnih u zemlji u kojoj se prikupljaju statistički podaci;

(g) „eksterna statistika o stranim povezanim poduzećima” znači statistički podaci kojima se opisuju aktivnosti stranih povezanih poduzeća koje kontroliraju institucionalne jedinice rezidentne u zemlji u kojoj se prikupljaju statistički podaci;

(h) „krajnja kontrolna institucionalna jedinica stranog povezanog poduzeća” znači institucionalna jedinica koju ne kontrolira druga institucionalna jedinica koja bi se nalazila iznad nje u kontrolnom lancu stranih povezanih poduzeća;

(i) „poduzeće”, „lokalna jedinica” i „institucionalna jedinica” imaju isto značenje kao što je navedeno u Uredbi (EEZ) br. 696/93.

Članak 3.

Slanje podataka

Države članice šalju Komisiji (Eurostatu) podatke o stranim povezanim poduzećima u vezi s karakteristikama, ekonomskim aktivnostima i zemljopisnim raščlanjivanjem kako je navedeno u prilozima I., II. i III.

Članak 4.

Izvori podataka

1.  Države članice, pridržavajući se uvjeta kvalitete navedenih u članku 6., prikupljaju informacije potrebne sukladno ovoj Uredbi korištenjem svih izvora koje smatraju relevantnim i odgovarajućim.

2.  Fizičke i pravne osobe od kojih se traži podnošenje podataka u svojim se odgovorima pridržavaju vremenskih ograničenja i definicija koje su utvrdile nacionalne institucije odgovorne za prikupljanje podataka u državama članicama sukladno ovoj Uredbi.

3.  U slučaju da se potrebni podaci ne mogu prikupiti uz razuman trošak, mogu se objaviti najbolje procjene, uključujući i nulte vrijednosti.

Članak 5.

Pilot studije

1.  Komisija sastavlja program za pilot studije koje trebaju provesti nacionalna tijela u smislu članka 2. Uredbe (EZ) br. 322/97 na dobrovoljnoj osnovi o dodatnim varijablama i raščlanjivanjima za internu i eksternu statistiku o stranim povezanim poduzećima.

2.  Pilot studije se provode u svrhu procjene važnosti i provedivosti prikupljanja podataka, uzimajući u obzir koristi koje proizlaze iz raspoloživosti podataka u odnosu na trošak statističkog sustava i na teret koji to predstavlja za poduzeća.

3.  Program Komisije za pilot studije u skladu je s prilozima I. i II.

4.  Na temelju zaključaka izvedenih iz pilot studija, Komisija usvaja neophodne provedbene mjere za internu i eksternu statistiku o stranim povezanim poduzećima u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 10. stavka 3.

5.  Pilot studije dovršavaju se do 19. srpnja 2010.

Članak 6.

Standardi kvalitete i izvješća

1.  Države članice poduzimaju sve neophodne mjere za osiguranje kvalitete podnesenih podataka prema zajedničkim standardima kvalitete.

2.  Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) izvješće o kvaliteti podnesenih podataka (izvješća o kvaliteti).

3.  Komisija određuje zajedničke standarde kvalitete, kao i sadržaj i periodičnost izvješća o kvaliteti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 10. stavka 3.

4.  Komisija ocjenjuje kvalitetu podnesenih podataka.

Članak 7.

Priručnik s preporukama

Komisija je uz blisku suradnju s državama članicama izdaje priručnik s preporukama koji sadrži relevantne definicije i dodatne naputke u vezi sa statističkim podacima Zajednice koji se sastavljaju sukladno ovoj Uredbi.

Članak 8.

Raspored i odstupanja

1.  Države članice sastavljaju podatke sukladno rasporedu provedbe kako je određeno u prilozima I. i II.

2.  Za vrijeme prijelaznog razdoblja koje nije duže od četiri godine od prve referentne godine kako je navedeno u prilozima I. i II., Komisija može državama članicama odobriti odstupanja od odredbi ove Uredbe u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 10. stavku 2. u slučajevima kada njihovi nacionalni sustavi zahtijevaju značajne prilagodbe.

Članak 9.

Provedbene mjere

1.  Usvajaju se sljedeće mjere za provedbu ove Uredbe u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 10. stavku 2.:

(a) utvrđivanje odgovarajućeg oblika i postupka za slanje rezultata država članica;

i

(b) odobravanje odstupanja državama članicama kada njihovi nacionalni sustavi zahtijevaju značajne prilagodbe, uključujući odobravanje odstupanja od svih novih zahtjeva koji uslijede nakon pilot studija, sukladno članku 8. stavku 2.

2.  Sljedeće mjere čija je svrha izmjena elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, uključujući i njihovu dopunu, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 10. stavka 3.:

(a) prilagodba definicija u prilozima I. i II., prilagodba razine detaljnosti u Prilogu III. i unošenje svih posljedičnih promjena u prilozima I. i II.;

(b) provedba rezultata pilot studija sukladno članku 5. stavku 4.;

i

(c) određivanje pravilnih zajedničkih standarda kvalitete, kao i sadržaja i periodičnosti izvješća o kvaliteti, sukladno članku 6. stavku 3.

3.  Posebno se uzima u obzir načelo da koristi od takvih mjera moraju premašivati njihove troškove te na načelo da svako dodatno financijsko opterećenje država članica ili poduzeća mora ostati u razumnim granicama.

Članak 10.

Odbor

1.  Komisiji pomaže Odbor za statistički program (Odbor).

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje navedeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca.

3.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članak 5.a stavci od 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

4.  Europska središnja banka i nacionalne središnje banke mogu prisustvovati sastancima Odbora kao promatrači.

Članak 11.

Suradnja s Odborom za monetarnu, financijsku i platnobilančnu statistiku

U provedbi ove Uredbe Komisija zahtijeva mišljenje Odbora za monetarnu, financijsku i platnobilančnu statistiku o svim pitanjima iz njegove nadležnosti, a posebno o svim mjerama za prilagodbu na gospodarski i tehnički razvoj koji se odnosi na prikupljanje i statističku obradu podataka te obradu i objavljivanje rezultata.

Članak 12.

Izvješće o provedbi

Komisija do 19. srpnja 2012. dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi ove Uredbe. To izvješće posebno:

(a) ocjenjuje kvalitetu proizvedenih statističkih podataka;

(b) ocjenjuje koristi koje imaju Zajednica, države članice, pružatelji i korisnici statističkih informacija od proizvedenih statističkih podataka u odnosu na troškove;

(c) ocjenjuje napredak oglednih studija i njihove provedbe;

i

(d) utvrđuje područja za moguća poboljšanja i izmjene koja se smatraju neophodnim s obzirom na dobivene rezultate i povezane troškove.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

ZAJEDNIČKI MODUL ZA INTERNU STATISTIKU O STRANIM PODRUŽNICAMA

ODJELJAK 1.

Statistička jedinica

Statističke jedinice su poduzeća i sve podružnice koje su pod inozemnom kontrolom u skladu s definicijama sadržanima u članku 2.

▼M1

ODJELJAK 2.

Karakteristike

Prikupljat će se sljedeće karakteristike kako je određeno u Prilogu Uredbi Komisije (EZ) br. 2700/98 od 17. prosinca 1998. o definiciji obilježja za strukturne poslovne statistike ( 11 ):Oznaka

Naziv

11 11 0

Broj poduzeća

12 11 0

Promet

12 12 0

Vrijednost proizvodnje

12 15 0

Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih čimbenika

13 11 0

Ukupni iznos nabave robe i usluga

13 12 0

Kupovina robe i usluga za daljnju prodaju u istom stanju kao i primljene

13 31 0

Troškovi osoblja

15 11 0

Bruto investicije u materijalnu imovinu

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

Države članice također će prikupiti sljedeće karakteristike za referentnu godinu 2009. i kasnije:Oznaka

Naziv i definicija

22 11 0

Ukupni interni izdaci za istraživanje i razvoj (I&R) (1)

Istraživanje i eksperimentalni razvoj obuhvaćaju kreativni rad obavljen na sistematskoj osnovi s ciljem povećanja zaliha znanja, uključujući znanja o čovjeku, kulturi i društvu, te korištenje tih zaliha znanja za osmišljavanje novih primjena.

Interni izdaci su izdaci za istraživanje i razvoj (I&R) koji se provode u jedinici, bez obzira na izvor sredstava.

I&R se razlikuje od izdataka za veliki broj povezanih aktivnosti. Sljedeće je stoga isključeno iz izdataka za I&R:

— izdaci za obrazovanje i osposobljavanje,

— izdaci za druge znanstvene i tehnološke aktivnosti (npr. informacijske usluge, testiranje i standardiziranje, studije izvodljivosti),

— izdaci za druge industrijske djelatnosti (npr. industrijske inovacije d.n.),

— izdaci za isključivo financijske aktivnosti (uključene su druge uprave i druge neizravne prateće djelatnosti).

Izdaci za istraživanje i razvoj mogu se, ovisno o nacionalnim zakonima, bilježiti u jednom od tri mjesta: promjene nematerijalne imovine, promjene materijalne imovine i operativni izdaci.

Ako se prema nacionalnom pravu mogu djelomično ili potpuno kapitalizirati izdaci su uključeni u promjene nematerijalne imovine uključene u računima poduzeća pod Fiksnu imovinu - nematerijalnu imovinu - troškovi za istraživanje i razvoj.

Ako se prema nacionalnom pravu mogu samo djelomično kapitalizirati ili se ne mogu uopće kapitalizirati, svi tekući izdaci su dio Sirovina i materijala, ostali vanjski troškovi, troškovi osoblja i ostali operativni izdaci dok su kapitalni izdaci uključeni u promjene materijalne imovine uključene u računima poduzeća pod Fiksna imovina - materijalna imovina.

22 12 0

Ukupan broj I&R osoblja (1)

Istraživanje i eksperimentalni razvoj obuhvaćaju kreativni rad obavljen na sistematskoj osnovi s ciljem povećanja zaliha znanja, uključujući znanja o čovjeku, kulturi i društvu, te korištenje tih zaliha znanja za osmišljavanje novih primjena.

Uračunavaju se svi zaposleni izravno u istraživanju i razvoju (I&R), kao i oni koji pružaju izravne usluge kao što su I&R menadžeri, upravno i administrativno osoblje. Oni koji pružaju neizravne usluge, kao što je osoblje kantine i sigurnosti, trebaju se isključiti, iako su im dnevnice i plaće uključeni kao opći trošak u troškovima.

I&R osoblje mora se razlikovati od osoblja za veliki broj aktivnosti. Sljedeće kategorije su stoga isključene iz I&R osoblja:

— osoblje zaposleno u obrazovanju i osposobljavanju,

— osoblje zaposleno u drugim znanstvenim i tehnološkim aktivnostima (npr. informacijske usluge, testiranje i standardiziranje, studije izvodljivosti),

— osoblje zaposleno u drugim industrijskim djelatnostima (npr. industrijske inovacije d.n.),

— osoblje zaposleno u administraciji i drugim neizravnim povezanim djelatnostima.

Link na račune tvrtkeUkupan broj osoblja istraživanja i razvoja ne može biti izoliran u računima tvrtke. To je dio broja zaposlenih koji je zabilježen u bilješkama o računima poduzeća (članak 43. stavak 8.).Link na ostale varijableDio broj zaposlenih osoba (16 11 0).

(*)   Varijable 22 11 0 i 22 12 0 prijavljivat će se svake druge godine. Ako ukupni iznos prometa ili broja zaposlenih u odjeljku NACE Rev. 2 područja od B do F predstavljaju, u državi članici, manje od 1 % od ukupnog iznosa Zajednice, podaci potrebni za izradu statistike koja se odnosi na karakteristike 22 11 0 i 22 12 0 ne moraju se srediti za potrebe ove Uredbe.

Ako broj zaposlenih osoba nije dostupan, umjesto toga se prikuplja broj plaćenih zaposlenika (oznaka 16 13 0).

Karakteristike „ukupni interni izdaci za I&R” (oznaka 22 11 0) i „ukupan broj I&R osoblja” (oznaka 22 12 0) moraju se sakupljati za aktivnosti u područjima NACE B, C, D, E i F. Do referentne godine 2009. države članice će sakupiti te karakteristike kao što je određeno u Prilogu Uredbi Komisije (EZ) br. 2700/98 od 17. prosinca 1998.

Za NACE područje K sakupljat će se samo broj poduzeća, promet ( 12 ) i broj zaposlenika (odnosno broj zaposlenih osoba umjesto toga).

▼B

ODJELJAK 3.

Razina detaljnosti

Pružit će se podaci prema načelu „krajnje kontrolne institucionalne jedinice” sa zemljopisnim raščlanjivanjem razine 2-IN u kombinaciji s raščlanjivanjem aktivnosti razine 3. kako je to utvrđeno u Prilogu III. i sa zemljopisnim raščlanjivanjem razine 3. u kombinaciji s poslovnom ekonomijom.

ODJELJAK 4.

Prva referentna godina i periodičnost

1. Prva referentna godina za koju će se pripremiti godišnja statistika je kalendarska godina stupanja na snagu ove Uredbe.

2. Države članice pružit će podatke za svaku sljedeću kalendarsku godinu.

3. Prva referentna godina za koju će se pripremiti varijable ukupnih internih troškova za istraživanje i razvoj (oznaka 22 11 0) i ukupnog broja osoblja za istraživanje i razvoj (oznaka 22 12 0) je 2007.

ODJELJAK 5.

Objavljivanje rezultata

Rezultati će se dostaviti u roku 20 mjeseci nakon završetka referentne godine.

ODJELJAK 6.

Izvješća i pilot studije

1. Države članice pripremit će izvješće za Komisiju vezano uz definiciju, strukturu i raspoloživost statističkih podataka koji će se prikupljati u svrhu ovog zajedničkog modula.

2. Za razinu detaljnosti koju obuhvaća ovaj Prilog, Komisija će pokrenuti pilot studije koje trebaju izvršiti nacionalna nadležna tijela u smislu članka 2. Uredbe (EZ) br. 322/97 sukladno članku 5. ove Uredbe.

3. Pilot studije izvršit će se u svrhu ispitivanja izvedivosti prikupljanja podataka, uzimajući u obzir koristi koje proizlaze iz raspoloživosti tih podataka u odnosu na trošak njihovog prikupljanja i na financijsko opterećenje poslovanja.

4. Pilot studije provest će se za sljedeće karakteristike:Oznaka

Naslov

 

Izvoz robe i usluga

 

Uvoz robe i usluga

 

Izvoz robe i usluga unutar skupine

 

Uvoz robe i usluga unutar skupine

Izvoz, uvoz, izvoz unutar skupine i uvoz unutar skupine raščlanit će se na robu i usluge.

5. Pilot studije će se također provesti i u svrhu ispitivanja izvedivosti pripremanja podataka za aktivnosti u NACE područjima M, N i O te pripremanja varijabli ukupnih internih troškova za istraživanje i razvoj (oznaka 22 11 0) i ukupnog broja osoblja za istraživanje i razvoj (oznaka 22 12 0) za aktivnosti u NACE područjima G, H, I, K, M, N i O. Pilot studije će se također provesti da bi se ispitala važnost, izvedivost i troškovi raščlanjivanja podataka navedenih u odjeljku 2. u kategorije veličine koje se mjere na temelju broja zaposlenih osoba.
PRILOG II.

ZAJEDNIČKI MODUL ZA EKSTERNU STATISTIKU O STRANIM POVEZANIM PODUZEĆIMA

ODJELJAK 1.

Statistička jedinica

Statističke jedinice su poduzeća i sve podružnice u inozemstvu koje su pod kontrolom institucionalne jedinice koja ima sjedište u zemlji u kojoj se prikupljaju statistički podaci u skladu s definicijama sadržanima u članku 2.

ODJELJAK 2.

Karakteristike

Prikupit će se sljedeće karakteristike kako je određeno u Prilogu Uredbi (EZ) br. 2700/98:Oznaka

Naslov

12 11 0

Promet

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

11 11 0

Broj poduzeća

U slučaju da broj zaposlenih osoba nije na raspolaganju, umjesto toga će se prikupiti broj zaposlenika (oznaka 16 13 0).

ODJELJAK 3.

Razina detaljnosti

Pružit će se podaci s pojedinostima po zemlji lokacije i po aktivnostima stranih podružnica kako je to utvrđeno u Prilogu III. Pojedinosti po zemlji lokacije i djelatnostima kombinirat će se kako slijedi:

 Razina 1. zemljopisnog raščlanjivanja u kombinaciji s razinom 2. raščlanjivanja po djelatnosti.

 Razina 2.-IZVAN zemljopisnog raščlanjivanja u kombinaciji s razinom 1. raščlanjivanja po djelatnosti.

 Razina 3. zemljopisnog raščlanjivanja u kombinaciji isključivo s podacima o ukupnoj djelatnosti.

ODJELJAK 4.

Prva referentna godina i periodičnost

1. Prva referentna godina za koju će se pripremiti godišnja statistika je kalendarska godina stupanja na snagu ove Uredbe.

2. Države članice će pružiti podatke za svaku slijedeću kalendarsku godinu.

ODJELJAK 5.

Objavljivanje rezultata

Rezultati će se dostaviti u roku 20 mjeseci nakon završetka referentne godine.

ODJELJAK 6.

Izvješća i pilot studije

1. Države članice pripremit će izvješće za Komisiju vezano uz definiciju, strukturu i raspoloživost statističkih podataka koji se trebaju pripremiti u svrhu ovog zajedničkog modula.

2. Za razinu detaljnosti koju obuhvaća ovaj Prilog, Komisija će pokrenuti pilot studije koje trebaju provesti nacionalna nadležna tijela u smislu članka 2. Uredbe (EZ) br. 322/97, sukladno članku 5. ove Uredbe.

3. Pilot studije provest će se u svrhu ispitivanja važnosti i izvedivosti prikupljanja podataka, uzimajući u obzir koristi koje proizlaze iz raspoloživosti tih podataka u odnosu na troškove njihovog prikupljanja i na financijsko opterećenje poslovanja.

4. Pilot studije provest će se za sljedeće karakteristike:Oznaka

Naslov

13 31 0

Troškovi osoblja

 

Izvoz robe i usluga

 

Uvoz robe i usluga

 

Izvoz robe i usluga unutar skupine

 

Uvoz robe i usluga unutar skupine

12 15 0

Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih čimbenika

15 11 0

Bruto investicije u materijalnu imovinu
PRILOG III.

RAZINE ZA DETALJNE INFORMACIJE PO ZEMLJOPISNOM POLOŽAJU I PO DJELATNOSTIMARazine zemljopisnog raščlanjivanja:

Razina 1

 

Razina 2-IZVAN

(Razina 1 + 24 zemlje)

V2

Izvan EU 27

V2

Izvan EU 27

 
 

IS

Island

 
 

LI

Lihtenštajn

 
 

NO

Norveška

CH

Švicarska

CH

Švicarska

▼M2 —————

▼B

 
 

HR

Hrvatska

RU

Ruska Federacija

RU

Ruska Federacija

 
 

TR

Turska

 
 

EG

Egipat

 
 

MA

Maroko

 
 

NG

Nigerija

 
 

ZA

Republika Južna Afrika

CA

Kanada

CA

Kanada

US

Sjedinjene Američke Države

US

Sjedinjene Američke Države

 
 

MX

Meksiko

 
 

AR

Argentina

BR

Brazil

BR

Brazil

 
 

CL

Čile

 
 

UY

Urugvaj

 
 

VE

Venezuela

 
 

IL

Izrael

CN

Kina

CN

Kina

HK

Hong Kong

HK

Hong Kong

IN

Indija

IN

Indija

 
 

ID

Indonezija

JP

Japan

JP

Japan

 
 

KR

Južna Koreja

 
 

MY

Malezija

 
 

PH

Filipini

 
 

SG

Singapur

 
 

TW

Tajvan

 
 

TH

Tajland

 
 

AU

Australija

 
 

NZ

Novi Zeland

 
 
 
 

Z8

Izvan EU 27 nisu raspodijeljeni

Z8

Izvan EU 27 nisu raspodijeljeni

C4

izvanteritorijalni financijski centri

C4

izvanteritorijalni financijski centri

Z7

jednako podijeljena kontrola UCI-ja (*) u više od jedne države članice

Z7

jednako podijeljena kontrola UCI-ja (*) u više od jedne države članice

(*)   Krajnja kontrolna institucionalna jedinica strane podružnice.Razina 2-IN

A1

Svijet ukupno (sve jedinice, uključujući i zemlju u kojoj se prikupljaju statistički podaci)

Z9

Ostatak svijeta (isključujući zemlju u kojoj se prikupljaju statistički podaci)

A2

Kontrolirano od strane zemlje u kojoj se prikupljaju statistički podaci

V1

EU-27 (Unutar-EU-27) isključujući zemlju u kojoj se prikupljaju statistički podaci

BE

Belgija

BG

Bugarska

CZ

Češka Republika

DK

Danska

DE

Njemačka

EE

Estonija

IE

Irska

GR

Grčka

ES

Španjolska

FR

Francuska

▼M2

HR

Hrvatska

▼B

IT

Italija

CY

Cipar

LV

Latvija

LT

Litva

LU

Luksemburg

HU

Mađarska

MT

Malta

NL

Nizozemska

AT

Austrija

PL

Poljska

PT

Portugal

RO

Rumunjska

SI

Slovenija

SK

Slovačka

FI

Finska

SE

Švedska

UK

Ujedinjena Kraljevina

Z7

jednako podijeljena kontrola UCI-ja (1) u više od jedne države članice

V2

Izvan-EU 27

AU

Australija

CA

Kanada

CH

Švicarska

CN

Kina

HK

Hong Kong

IL

Izrael

IS

Island

JP

Japan

LI

Lihtenštajn

NO

Norveška

NZ

Novi Zeland

RU

Ruska Federacija

TR

Turska

US

Sjedinjene Američke Države

C4

izvanteritorijalni financijski centri

Z8

Izvan EU 27 nisu raspodijeljeni

(*)   Krajnja kontrolna institucionalna jedinica strane podružnice.Razina 3

AD

Andora

EE

Estonija (*)

KZ

Kazakstan

QA

Katar

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

EG

Egipat

LA

Laoska Narodna Demokratska Republika

RO

Rumunjska (*)

AF

Afganistan

ER

Eritreja

LB

Libanon

RS

Srbija

AG

Antigva i Barbuda

ES

Španjolska (*)

LC

Sveta Lucija

RU

Ruska Federacija

AI

Anguilla

ET

Etiopija

LI

Lihtenštajn

RW

Ruanda

AL

Albanija

FI

Finska (*)

LK

Šri Lanka

SA

Saudijska Arabija

AM

Armenija

FJ

Fidži

LR

Liberija

SB

Solomonski Otoci

AN

Nizozemski Antili

FK

Falklandski otoci (Malvini)

LS

Lesoto

SC

Sejšeli

AO

Angola

FM

Savezne Države Mikronezija

LT

Litva (*)

SD

Sudan

AQ

Antarktika

FO

Farski otoci

LU

Luksemburg (*)

SE

Švedska (*)

AR

Argentina

FR

Francuska (*)

LV

Latvija (*)

SG

Singapur

AS

Američka Samoa

GA

Gabon

LY

Libija

SH

Sveta Helena

AT

Austrija (*)

GD

Grenada

MA

Maroko

SI

Slovenija (*)

AU

Australija

GE

Gruzija

MD

Republika Moldova

SK

Slovačka (*)

AW

Aruba

GG

Otočje Guernsey

ME

Crna Gora

SL

Sijera Leone

AZ

Azerbajdžan

GH

Gana

MG

Madagaskar

SM

San Marino

BA

Bosna i Hercegovina

GI

Gibraltar

MH

Maršalski Otoci

SN

Senegal

BB

Barbados

GL

Grenland

MK (1)

bivša jugoslavenska republika Makedonija

SO

Somalija

BD

Bangladeš

GM

Gambija

ML

Mali

SR

Surinam

BE

Belgija (*)

GN

Gvineja

MM

Mjanmar

ST

Sveti Toma i Prinsipe

BF

Burkina Faso

GQ

Ekvatorska Gvineja

MN

Mongolija

SV

El Salvador

BG

Bugarska (*)

GR

Grčka (*)

MO

Makao

SY

Sirijska Arapska Republika

BH

Bahrein

GS

Južna Džordžija i Otoci Južni Sendvič

MP

Sjeverni Marijanski otoci

SZ

Svazi

BI

Burundi

GT

Gvatemala

MR

Mauritanija

TC

otoci Turks i Caicos

BJ

Benin

GU

Guam

MS

Montserrat

TD

Čad

BM

Bermuda

GW

Gvineja Bisau

MT

Malta (*)

TF

Francuski južni teritoriji

BN

Brunej Darussalam

GY

Gvajana

MU

Mauricijus

TG

Togo

BO

Bolivija

HK

Hong Kong

MV

Maldivi

TH

Tajland

BR

Brazil

HM

otok Heard i otoci McDonald

MW

Malavi

TJ

Tadžikistan

BS

Bahami

HN

Honduras

MX

Meksiko

TK

Tokelau

BT

Butan

HR

Hrvatska ►M2   (1)  ◄

MY

Malezija

TM

Turkmenistan

BV

Otok Bouvet

HT

Haiti

MZ

Mozambik

TN

Tunis

BW

Bocvana

HU

Mađarska (*)

NA

Namibija

TO

Tonga

BY

Belarus

ID

Indonezija

NC

Nova Kaledonija

TP

Timor Leste

BZ

Belize

IE

Irska (*)

NE

Niger

TR

Turska

CA

Kanada

IL

Izrael

NF

otok Norfolk

TT

Trinidad i Tobago

CC

Kokosovi otoci (Keeling)

IM

Otok Man

NG

Nigerija

TV

Tuvalu

CD

Kongo, Demokratska Republika

IN

Indija

NI

Nikaragva

TW

Tajvan, Kineska Provincija

CF

Srednjoafrička Republika

IO

Teritorij britanskog Indijskog oceana

NL

Nizozemska (*)

TZ

Tanzanija, Ujedinjena Republika

CG

Kongo

IQ

Irak

NO

Norveška

UA

Ukrajina

CH

Švicarska

IR

Iran, Islamska Republika

NP

Nepal

UG

Uganda

CI

Côte d’Ivoire

IS

Island

NR

Nauru

UK

Ujedinjena Kraljevina (*)

CK

Kukovi otoci

IT

Italija (*)

NU

Niue

UM

Ujedinjene Države Manjih Pacifičkih Otoka

CL

Čile

JE

Jersey

NZ

Novi Zeland

US

Sjedinjene Američke Države

CM

Kamerun

JM

Jamajka

OM

Oman

UY

Urugvaj

CN

Kina

JO

Jordan

PA

Panama

UZ

Uzbekistan

CO

Kolumbija

JP

Japan

PE

Peru

VA

Sveta Stolica (Država Vatikanskoga Grada)

CR

Kostarika

KE

Kenija

PF

Francuska Polinezija

VC

Sveti Vincent i Grenadini

CU

Kuba

KG

Kirgistan

PG

Papua Nova Gvineja

VE

Venezuela

CV

Kabo Verde

KH

Kambodža

PH

Filipini

VG

Djevičanski Otoci, Britanski

CX

Božićni otok

KI

Kiribati

PK

Pakistan

VI

Američki Djevičanski otoci

CY

Cipar (*)

KM

Komori

PL

Poljska (*)

VN

Vijetnam

CZ

Češka Republika (*)

KN

Sveti Kristofor i Nevis

PN

Pitcairn

VU

Vanuatu

DE

Njemačka (*)

KP

Koreja, Demokratska Narodna Republika (Sjeverna Koreja)

PS

Palestinski teritorij, Okupirani

WF

Wallis i Futuna

DJ

Džibuti

KR

Koreja, Republika (Južna Koreja)

PT

Portugal (*)

WS

Samoa

DK

Danska (*)

KW

Kuvajt

PW

Palau

YE

Jemen

DM

Dominika

KY

Kajmansko otočje

PY

Paragvaj

 
 

DO

Dominikanska Republika

 
 
 
 

ZA

Republika Južna Afrika

DZ

Alžir

 
 
 
 

ZM

Zambija

EC

Ekvador

Z8

Izvan EU-27 nije raspodijeljeno

 
 

ZW

Zimbabve

A2

Kontrolirano od strane zemlje u kojoj se prikupljaju statistički podaci

Z7

jednako podijeljena kontrola UCI-ja (**) u više od jedne države članice

 
 
 
 

(*)   Samo za internu.

(**)   Krajnja kontrolna institucionalna jedinica strane podružnice.

(3)   Privremena oznaka koja ne utječe na konačno imenovanje zemlje koje će se dodijeliti nakon završetka pregovora koji se trenutačno odvijaju u Ujedinjenim narodima.

▼M1Raščlanjivanje aktivnosti razina 1. i 2. za eksternu statistiku o stranim podružnicama

Razina 1

Razina 2

NACE Rev. 2

UKUPNA AKTIVNOST

UKUPNA AKTIVNOST

područje od B do S (bez O)

RUDARSTVO I VAĐENJE

RUDARSTVO I VAĐENJE

područje B

Vađenje sirove nafte, prirodnog plina i pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

odjeljci 06, 09

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

područje C

Prehrambeni proizvodi, pića i duhanski proizvodi

odjeljci 10, 11, 12

Ukupna tekstilna i drvna djelatnost |

odjeljci 13, 14, 16, 17, 18

Tekstil i odjeća

odjeljci 13, 14

Drvo, papir, tiskanje i reprodukcija

odjeljci 16, 17, 18

Nafta, kemikalije, farmaceutski proizvodi, gumeni i plastični proizvodi

Ukupno nafta, kemikalije, farmaceutski proizvodi, gumeni i plastični proizvodi

odjeljci 19, 20, 21, 22

Koks i rafinirani naftni proizvodi

odjeljak 19

Kemikalije i kemijski proizvod

odjeljak 20

Gumeni i plastični proizvodi

odjeljak 22

Ukupno metali i strojarski proizvodi

odjeljci 24, 25, 26, 28

Proizvodnja metala i metalnih proizvoda

odjeljci 24, 25

Računala, elektronički i optički proizvodi

Računala, elektronički i optički proizvodi

odjeljak 26

Strojevi i oprema n.e.c.

odjeljak 28

Vozila, ostala prijevozna sredstva

Ukupno vozila i ostalih prijevoznih sredstava

odjeljak 29, 30

Motorna vozila, prikolice i poluprikolice

odjeljak 29

Ostala prijevoza sredstva

odjeljak 30

Ukupno ostala proizvodnja

odjeljci 15, 23, 27, 31, 32, 33

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

područje D

OPSKRBA VODOM, UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA

OPSKRBA VODOM, UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA

područje E

Skupljanje vode, pročišćavanje i opskrba

odjeljak 36

Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom, djelatnosti sanacije okoliša

odjeljak 37, 38, 39

GRAĐEVINARSTVO

GRAĐEVINARSTVO

područje F

UKUPNO USLUGE

UKUPNO USLUGE

područje G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S

TRGOVINA NA VELIKO I MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

TRGOVINA NA VELIKO I MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

područje G

Veleprodaja i maloprodaja i popravak motornih vozila i motocikla

odjeljak 45

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

odjeljak 46

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

odjeljak 47

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

područje H

UKUPNO transport i skladištenje

odjeljci 49, 50, 51, 52

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

odjeljak 49

Vodeni prijevoz

odjeljak 50

Zračni prijevoz

odjeljak 51

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

odjeljak 52

Poštanske i kurirske djelatnosti

odjeljak 53

SMJEŠTAJ I PRIPREMA I USLUŽIVANJE HRANE

SMJEŠTAJ I PRIPREMA I USLUŽIVANJE HRANE

područje I

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

područje J

Filmovi, video, televizijski program, ostale zabavne djelatnosti

odjeljak 59, 60

Telekomunikacije

odjeljak 61

Ostale informacijske i komunikacijske aktivnosti

odjeljci 58, 62, 63

FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA

FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA

područje K

Financijsko posredovanje, osim osiguranja i mirovinskih fondova

odjeljak 64

—  Djelatnosti holding društva

skupina 64.2

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

odjeljak 65

Ostale financijske aktivnosti

odjeljak 66

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

područje L

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

područje M

Pravne i računovodstvene djelatnosti

odjeljak 69

—  Pravni poslovi

skupina 69.1

—  Računovodstvo, knjigovodstvo i revizija; porezno savjetovanje

skupina 69.2

Djelatnosti uprava; djelatnosti poslovnog savjetovanja

odjeljak 70

—  Djelatnosti uprava

skupina 70.1

—  Djelatnosti poslovnog savjetovanja

skupina 70.2

Arhitektura i inženjerske djelatnosti, tehničko ispitivanje i analiza

odjeljak 71

Znanstveno istraživanje i razvoj

Znanstveno istraživanje i razvoj

odjeljak 72

Promidžba i istraživanje tržišta

odjeljak 73

—  Oglašavanje

skupina 73.1

—  Istraživanje tržišta i javnog mnijenja

skupina 73.2

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, veterinarske djelatnosti

odjeljci 74, 75

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

područje N

Najam i leasing aktivnosti

odjeljak 77

Druge administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

odjeljci 78, 79, 80, 81, 82

OBRAZOVANJE

područje P

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB

područje Q

UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

područje R

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

odjeljak 90

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

odjeljak 91

Sportske i druge rekreativne aktivnosti; kockanje i klađenje

odjeljak 92, 93

OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

područje S

Djelatnost članskih organizacija

odjeljak 94

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, ostale osobne uslužne djelatnosti

odjeljak 95, 96

Neraspoređeno

 Raščlanjivanje aktivnosti razine 3. za internu statistiku o stranim podružnicama

Razina 3 (NACE Rev.2)

Naslov

Tražena razina detaljnosti

Gospodarstvo

područje od B do N bez K

RUDARSTVO I VAĐENJE

područje B

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

područje C

svi odjeljci od 10 do 33

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

područje D

odjeljak 35

OPSKRBA VODOM, UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM I SANACIJE OKOLIŠA

područje E

svi odjeljci od 36 do 39

GRADITELJSTVO

područje F

svi odjeljci od 41 do 43

sve skupine 41.1 i 41.2, od 42.1 do 42.9, 43.1 do 43.9

TRGOVINA NA VELIKO I MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

područje G

svi odjeljci od 45 do47

sve skupine od 45.1 do 45.2, od 46.1 do 46.9, od 47.1 do 47.9

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

područje H

svi odjeljci od 49 do 53

sve skupine od 49.1 do 49.5

SMJEŠTAJ I PRIPREMA I USLUŽIVANJE HRANE

područje I

svi odjeljci od 55 do 56

sve skupine od 55.1 do 55.9, od 56.1 do 56.3

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

područje J

svi odjeljci od 58 do 63

skupine 58.1, 58.2, 63.1, 63.9

FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA

područje K

svi odjeljci od 64 do 66

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

područje L

odjeljak 68

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

područje M

svi odjeljci od 69 do 75

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

područje N

svi odjeljci od 77 do 82

skupine od 77.1 do 77.4( 1 ) SL C 144, 14.6.2005., str. 14.

( 2 ) Mišljenje Europskog parlamenta od 12. prosinca 2006. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 25. svibnja 2007.

( 3 ) SL L 35, 8.2.2005., str. 23. Uredba kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 602/2006 (SL L 106, 19.4.2006., str. 10.).

( 4 ) SL L 14, 17.1.1997., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).

( 5 ) SL L 76, 30.3.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

( 6 ) SL L 310, 30.11.1996., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1267/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 180, 18.7.2003., str. 1.).

( 7 ) SL L 52, 22.2.1997., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

( 8 ) SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluke kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).

( 9 ) SL L 181, 28.6.1989., str. 47.

( 10 ) SL L 332, 30.11.2006., str. 21.

( 11 ) SL L 344, 18.12.1998., str. 49. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1670/2003 (SL L 244, 29.9.2003., str. 74.).

( 12 ) Za odjeljak 64 NACE Rev.2 promet će biti zamijenjen s vrijednosti proizvodnje.

Top