EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1987-20201228

Consolidated text: Uredba (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1987/2020-12-28

02006R1987 — HR — 28.12.2020 — 004.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EZ) br. 1987/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. prosinca 2006.

o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II)

( L 381 28.12.2006, 4)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA (EU) 2018/1726 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. studenoga 2018.

  L 295

99

21.11.2018

►M2

UREDBA (EU) 2018/1861 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 28. studenoga 2018.

  L 312

14

7.12.2018


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 023, 29.1.2015,  19 (1987/2006)
▼B

UREDBA (EZ) br. 1987/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. prosinca 2006.

o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II)POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Uspostava i opća svrha SIS-a II

1.  
Ovim se uspostavlja druga generacija Schengenskog informacijskog sustava („SIS II”).
2.  
Svrha je SIS-a II, u skladu s ovom Uredbom, osigurati visok stupanj sigurnosti u području slobode, sigurnosti i pravde u Europskoj uniji, uključujući održavanje javnog reda i javne sigurnosti te zaštite sigurnosti na državnim područjima država članica i primjenjivati odredbe iz glave IV. Trećeg dijela Ugovora u vezi s kretanjem osoba na njihovim državnim područjima, koristeći informacije koje se prenose putem ovog sustava.

Članak 2.

Područje primjene

1.  
Ovom se Uredbom određuju uvjeti i postupci za unos i obradu upozorenja u SIS-u II, koji se odnose na državljane trećih zemalja te razmjenu dopunskih informacija i dodatnih podataka u svrhu zabrane ulaska ili boravka u državi članici.
2.  
Ovom se Uredbom također propisuju odredbe o tehničkoj strukturi SIS-a II, nadležnostima država članica i upravljačkog tijela iz članka 15., općoj obradi podataka, pravima predmetnih osoba i odgovornosti.

Članak 3.

Definicije

U smislu ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) 

„upozorenje” znači skup podataka unesenih u SIS II koji nadležnim tijelima omogućuju identifikaciju osobe sa svrhom poduzimanja određenih mjera;

(b) 

„dopunske informacije” znači informacije koje nisu pohranjene u SIS-u II, no povezane su s upozorenjima iz SIS-a II, koje se razmjenjuju:

i. 

prilikom unošenja upozorenja, kako bi se državama članicama omogućilo da se međusobno savjetuju ili razmjenjuju informacije;

ii. 

nakon pogotka u vezi s upozorenjem, da bi se omogućilo poduzimanje odgovarajućih mjera;

iii. 

u slučajevima kada se potrebne mjere ne mogu poduzeti;

iv. 

kada se radi o kvaliteti podataka SIS-a II;

v. 

kada se radi o usklađenosti i prioritetnim postpuanjem u pogedu upozorenja;

vi. 

kada se radi o pravu na pristup podacima;

(c) 

„dodatni podaci” znači podaci pohranjeni u SIS-u II i povezani s upozorenjima SIS-a II, koji moraju biti neposredno dostupni nadležnim tijelima, kada je osoba čiji su podaci uneseni u SIS II pronađena putem pretraživanja sustava;

(d) 

„državljanin treće zemlje” znači pojedinac koji nije:

i. 

državljanin Europske unije u smislu članka 17. stavka 1. Ugovora;

niti

ii. 

državljanin treće zemlje koji, u skladu sa sporazumima između Zajednice i njezinih država članica s jedne strane, i predmetnih država s druge strane, uživa pravo na slobodu kretanja, jednako pravu koje uživaju državljani Europske unije;

(e) 

„osobni podaci” znači svi podaci vezani uz identificiranu fizičku osobu ili osobu koja se može identificirati („osoba na koju se podaci odnose”); osoba koju se može identificirati je ona koju se može izravno ili neizravno identificirati;

(f) 

„obrada osobnih podataka” („obrada”) znači postupak ili niz postupaka koji se provode nad osobnim podacima, putem automatiziranih sredstava ili bez njih, kao što su prikupljanje, evidentiranje, uređivanje, pohranjivanje, prilagođivanje ili mijenjanje, traženje, uvid, uporaba, otkrivanje prosljeđivanjem, širenje ili omogućivanje dostupnosti na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, zamrzavanje, brisanje ili uništavanje.

Članak 4.

Tehnička struktura i načini djelovanja SIS-a II

1.  

SIS II se sastoji od:

(a) 

središnjeg sustava („Središnji SIS II”) koji je sastavljen od:

— 
tehničke podrške („CS-SIS”) koja sadrži bazu podataka, „baza podataka SIS II”;
— 
jednoobraznog nacionalnog sučelja („NI-SIS”);
(b) 

nacionalnog sustava („N.SIS II”) u svakoj državi članici koji sadrži nacionalne sustave podataka koji komuniciraju sa Središnjim SIS-om II. Svaki N.SIS II može sadržavati datoteku („nacionalna kopija”), koja sadrži potpunu ili djelomičnu kopiju baze podataka SIS-a II;

(c) 

komunikacijske infrastrukture između CS-SIS-a i NI-SIS-a („komunikacijska infrastruktura”) koja omogućuje kodiranu virtualnu mrežu namijenjenu podacima SIS-a II i razmjeni podataka između ureda SIRENE, kako je navedeno u članku 7. stavku 2.

2.  
Podaci SIS-a II unose se, ažuriraju, brišu i pretražuju putem različitih N.SIS II sustava. Nacionalna kopija dostupna je u svrhu automatiziranog pretraživanja na državnom području svake države članice koja koristi takvu kopiju. Nije moguće pretraživati datoteke N.SIS II ostalih država članica.
3.  
CS-SIS koji je odgovoran za tehnički nadzor i upravljanje nalazi se u Strasbourgu (Francuska), a sigurnosna kopija CS-SIS-a koja može osigurati sve funkcije glavnog CS-SIS-a, u slučaju pada sustava, nalazi se u Sankt Johann im Pongau (Austrija).
4.  

CS-SIS pruža usluge neophodne za unos i obradu podataka SIS II, uključujući pretraživanje baze podataka SIS-a II. Za države članice koje koriste nacionalne kopije CS-SIS osigurava:

(a) 

ažuriranje nacionalnih kopija putem internetske veze (on-line);

(b) 

usklađenost i povezanost između nacionalnih kopija i baze podataka SIS-a II;

(c) 

postupak za pokretanje i obnavljanje nacionalnih kopija.

Članak 5.

Troškovi

1.  
Troškovi uspostave, djelovanja i održavanja Središnjeg SIS-a II i komunikacijske infrastrukture terete opći proračun Europske unije.
2.  
Ti troškovi uključuju radove vezane uz CS-SIS kojima se osigurava pružanje usluga iz članka 4. stavka 4.
3.  
Troškove uspostavljanja, djelovanja i održavanja svakog N.SIS-a snosi predmetna država članica.POGLAVLJE II.

NADLEŽNOSTI DRŽAVA ČLANICA

▼M2

Članak 6.

Nacionalni sustavi

1.  
Svaka država članica odgovorna je za uspostavu, djelovanje, održavanje i daljnji razvoj svojeg N.SIS-a II te za njegovo povezivanje s NI-SIS-om.
2.  
Svaka država članica odgovorna je za osiguravanje neprekinute dostupnosti podataka iz SIS-a II krajnjim korisnicima.

▼B

Članak 7.

Ured N.SIS II i Ured SIRENE

1.  
Svaka država članica imenuje tijelo („Ured N.SIS II”) koje ima središnju nadležnost za svoj N.SIS II. To je tijelo odgovorno za neometano djelovanje i sigurnost N.SIS-a II, osigurava pristup SIS-u II nadležnim tijelima i poduzima potrebne mjere za osiguranje usklađenosti s odredbama ove Uredbe. Svaka država članica prenosi svoja upozorenja putem Ureda N.SIS II.
2.  
Svaka država članica imenuje tijelo koje osigurava razmjenu svih dopunskih informacija („Ured SIRENE”), u skladu s odredbama priručnika SIRENE, kao što je navedeno u članku 8.

Ti uredi također koordiniraju provjeravanje kvalitete informacija unesenih u SIS II. U tu svrhu imaju pristup podacima koji se obrađuju u SIS-u II.

3.  
Države članice obavješćuju upravljačko tijelo o svojem uredu N.SIS II i uredu SIRENE. Upravljačko tijelo objavljuje njihov popis zajedno s popisom iz članka 31. stavka 8.

Članak 8.

Razmjena dopunskih informacija

1.  
Dopunske informacije razmjenjuju se u skladu s odredbama priručnika SIRENE uporabom komunikacijske infrastrukture. Ako komunikacijska infrastruktura nije dostupna, države članice mogu koristiti druga odgovarajuće osigurana tehnička sredstva za razmjenu dopunskih informacija.
2.  
Dopunske informacije koriste se isključivo u svrhu za koju su prenesene.
3.  
Na zahtjeve država članica za dopunskim informacijama odgovara se u najkraćem roku.
4.  
Detaljna pravila za razmjenu dopunskih informacija donose se u skladu s postupkom iz članka 51. stavka 2. u obliku priručnika SIRENE, ne dovodeći u pitanje odredbe akta o osnivanju upravljačkog tijela.

Članak 9.

Tehnička sukladnost

1.  
Za osiguranje brzog i učinkovitog prijenosa podataka svaka država članica pri uspostavi svog N.SIS-a II postupa u skladu s protokolima i tehničkim postupcima donesenim radi osiguranja usklađenosti svojeg N.SIS-a s CS-SIS-om. Ti protokoli i tehnički postupci donose se u skladu s postupkom iz članka 51. stavka 2. ne dovodeći u pitanje odredbe akta o osnivanju upravljačkog tijela.
2.  
Ako država članica koristi nacionalnu kopiju, mora osigurati, koristeći usluge koje pruža CS-SIS, da podaci pohranjeni u nacionalnoj kopiji, putem automatskog ažuriranja iz članka 4. stavka 4., budu identični i u skladu s bazom podataka SIS-a II te da pretraživanje nacionalne kopije daje jednake rezultate kao i pretraživanje u bazi podataka SIS-a II.

Članak 10.

Sigurnost – države članice

1.  

Svaka država članica u vezi sa svojim N.SIS-om donosi potrebne mjere, uključujući sigurnosni plan, s ciljem:

(a) 

fizičke zaštite podataka, uključujući izradu planova za zaštitu ključne infrastrukture u nepredviđenim situacijama;

(b) 

zabrane pristupa neovlaštenim osobama objektima i opremi za obradu osobnih podataka (nadzor pristupa objektima i opremi);

(c) 

sprečavanja neovlaštenog čitanja, kopiranja, mijenjanja ili odnošenja nosača podataka (nadzor nosača podataka);

(d) 

sprečavanja neovlaštenog unosa podataka i neovlaštenog pregledavanja, mijenjanja ili brisanja pohranjenih osobnih podataka (nadzor nad pohranjivanjem);

(e) 

sprečavanja neovlaštenih osoba da putem opreme za prijenos podataka koriste sustave za automatsku obradu podataka (nadzor korisnika);

(f) 

osiguranja da osobe ovlaštene za korištenje sustava za automatsku obradu podataka imaju pristup samo onim podacima koji su obuhvaćeni njihovim ovlaštenjem, putem osobne i jedinstvene identifikacije korisnika i isključivo povjerljivim pristupom (nadzor nad pristupom podacima);

(g) 

osiguranja da sva tijela s pravom pristupa SIS-u II ili objektima i opremi za obradu podataka uspostavljaju profile s opisom funkcija i nadležnosti osoba ovlaštenih za pristupanje, unošenje, ažuriranje, brisanje i pretraživanje podataka, kao i stavljanja tih profila na raspolaganje nacionalnim nadzornim tijelima iz članka 44. stavka 1., bez odgode i na njihov zahtjev (profili osoblja);

(h) 

osiguranja mogućnosti provjere i utvrđivanja kojim se tijelima osobni podaci mogu prosljeđivati korištenjem opreme za prijenos podataka (nadzor prosljeđivanja);

(i) 

osiguranja mogućnosti naknadne provjere i utvrđivanja koji su podaci uneseni u sustav za automatsku obradu podataka te kada je, tko i u koju svrhu unio te podatke u sustav (nadzor nad unosom);

(j) 

sprečavanja neovlaštenog čitanja, kopiranja, mijenjanja ili brisanja osobnih podataka tijekom prijenosa osobnih podataka ili tijekom prijenosa nosača podataka, posebno putem odgovarajućih metoda kodiranja (nadzor nad prijenosom);

(k) 

nadziranja učinkovitosti sigurnosnih mjera iz ovog stavka i poduzimanja potrebnih organizacijskih mjera u vezi s unutarnjim nadzorom radi osiguranja usklađenosti s ovom Uredbom (unutarnja revizija).

2.  
Države članice poduzimaju mjere istovjetne mjerama iz stavka 1. koje se odnose na sigurnost i razmjenu dopunskih informacija.

▼M2

Članak 11.

Povjerljivost – države članice

1.  
Svaka država članica primjenjuje svoja pravila o poslovnoj tajni ili druge jednakovrijedne obveze povjerljivosti na sve osobe i tijela koji trebaju raditi s podacima iz SIS-a II i dopunskim informacijama, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom. Ta se obveza primjenjuje i nakon što te osobe napuste službu ili prekinu radni odnos ili nakon prestanka djelovanja tih tijela.
2.  
Ako država članica surađuje s vanjskim ugovarateljima u bilo kojoj zadaći povezanoj sa SIS-om II, ona pomno prati aktivnosti ugovaratelja kako bi se osiguralo poštovanje svih odredaba ove Uredbe, posebno onih o sigurnosti, povjerljivosti i zaštiti podataka.
3.  
Operativno upravljanje N.SIS-om II ili bilo kojom tehničkom kopijom ne smije biti povjereno privatnim poduzećima ili privatnim organizacijama.

▼B

Članak 12.

Vođenje evidencije na nacionalnoj razini

1.  
Države članice koje ne koriste nacionalne kopije moraju osigurati evidentiranje svakog pristupa i izmjene osobnih podataka unutar CS-SIS-a u svojem N.SIS-u II, u svrhu nadzora zakonitosti pretraživanja, obrade podataka, unutarnjeg nadzora i osiguranja ispravnog funkcioniranja N.SIS-a II, cjelovitosti i sigurnosti podataka.
2.  
Države članice koje koriste nacionalne kopije moraju osigurati evidentiranje svakog pristupa i svih razmjena podataka SIS-a II, u svrhe navedene u stavku 1. To se ne odnosi na postupke iz članka 4. stavka 4.
3.  
Zapisi posebno sadrže povijest upozorenja, datum i vrijeme prijenosa podataka, podatke koji se koriste u pretraživanju, pozivanje na prenesene podatke i naziv nadležnog tijela, odnosno ime odgovorne osobe za obradu podataka.
4.  
Zapisi se mogu koristiti isključivo u svrhe navedene u stavcima 1. i 2. i brišu se najranije nakon godine dana, a najkasnije nakon tri godine od njihova nastanka. Zapisi koji sadrže povijest upozorenja brišu se u roku od jedne do tri godine nakon brisanja upozorenja.
5.  
Zapisi se mogu čuvati i duže ako su potrebni za postupke nadzora koji su već u tijeku.
6.  
Nadležna nacionalna tijela zadužena za provjeru zakonitosti pretraživanja te za nadzor zakonitosti obrade podataka, unutarnji nadzor i osiguranje ispravnog funkcioniranja N.SIS-a II, cjelovitosti i sigurnosti podataka, moraju imati pristup toj evidenciji u okviru svoje nadležnosti i na vlastiti zahtjev, kako bi mogli izvršavati svoje dužnosti.

Članak 13.

Unutarnji nadzor

Države članice moraju osigurati da svako tijelo koje ima pravo pristupa podacima SIS-a II poduzme mjere potrebne za usklađivanje s ovom Uredbom te da, kada je to potrebno, surađuje s nacionalnim nadzornim tijelom.

Članak 14.

Obuka osoblja

Prije nego što dobije ovlaštenje za obradu podataka pohranjenih u SIS-u II, osoblje tijela koje ima pravo pristupa SIS-u II prolazi odgovarajuću obuku o pravilima o sigurnosti i zaštiti podataka te se upoznaje sa svim odgovarajućim kaznenim djelima i kaznama.POGLAVLJE III.

NADLEŽNOSTI UPRAVLJAČKOG TIJELA

Članak 15.

Operativno upravljanje

1.  
Nakon proteka prijelaznog razdoblja, upravljačko tijelo („upravljačko tijelo”) koje se financira iz općeg proračuna Europske unije, postaje nadležno za operativno upravljanje Središnjim SIS-om II. Upravljačko tijelo osigurava, u suradnji s državama članicama, da se za Središnji SIS II u svakom trenutku koriste najbolje dostupne tehnologije, u skladu s analizom troškova i koristi.

▼M1

2.  

Upravljačko tijelo odgovorno je za sve zadatke u vezi s komunikacijskom infrastrukturom, a posebno za:

(a) 

nadzor;

(b) 

sigurnost;

(c) 

koordinaciju odnosa između država članica i pružatelja usluga;

(d) 

zadaće u vezi s izvršenjem proračuna;

(e) 

nabavu i modernizaciju; i

(f) 

ugovorna pitanja.

▼M2

3.a  
Upravljačko tijelo oblikuje i održava mehanizam i postupke za provođenje provjera kvalitete podataka u CS-SIS-u. Ono o tome podnosi redovita izvješća državama članicama.

Upravljačko tijelo podnosi redovito izvješće Komisiji o problemima s kojima se susrelo i dotičnim državama članicama.

Komisija Europskom parlamentu i Vijeću redovito dostavlja izvješće o problemima u vezi s kvalitetom podataka s kojima se susrela.

▼B

4.  
Tijekom prijelaznog razdoblja, prije no što Upravljačko tijelo preuzme svoje zadatke, za operativno upravljanje Središnjim SIS-om II nadležna je Komisija. Komisija može prenijeti taj zadaća i zadatke u vezi s provedbom proračuna, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica ( 1 ), nacionalnim tijelima javnog sektora u dvije različite države.
5.  

Svako nacionalno tijelo javnog sektora iz stavka 4. mora ispunjavati sljedeća mjerila izbora:

(a) 

dokazati da ima dugogodišnje iskustvo u upravljanju velikim informacijskim sustavima s funkcionalnostima iz članka 4. stavka 4.;

(b) 

posjedovati znatno stručno znanje o djelovanju i sigurnosti informacijskog sustava s funkcionalnostima koja se mogu usporediti s onim iz članka 4. stavka 4.;

(c) 

raspolagati dovoljnim brojem iskusnog osoblja s odgovarajućim stručnim znanjem i jezičnim vještinama za rad u međunarodnom okruženju kakvo zahtijeva SIS II;

(d) 

imati sigurnu, posebno prilagođenu infrastrukturu, koja posebno može podržati i osigurati neprekinuto djelovanje velikih sustava informacijske tehnologije;

i

(e) 

njegovo upravno okruženje mora mu omogućivati pravilno provođenje zadataka i izbjegavanje bilo kakvog sukoba interesa.

6.  
Prije svakog prijenosa nadležnosti iz stavka 4. te nakon toga, u redovitim razmacima, Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o uvjetima prijenosa nadležnosti, o točnom opsegu prijenosa te o tijelima na koje se nadležnost prenosi.
7.  
U slučaju kada Komisija prenosi svoju nadležnost tijekom prijelaznog razdoblja sukladno stavku 4., ona osigurava da takav prijenos u potpunosti poštuje ograničenja postavljena institucionalnim sustavom utvrđenim u Ugovoru. Komisija posebno osigurava da takav prijenos ne utječe negativno na učinkovite mehanizme nadzora sukladno pravu Zajednice, bilo da se radi o mehanizmima Suda EZ-a, Revizorskog suda ili Europskog nadzornog tijela za zaštitu podataka.

▼M2

8.  
Operativno upravljanje Središnjim SIS-om II sastoji se od svih zadaća nužnih kako bi Središnji SIS II funkcionirao 24 sata dnevno i sedam dana tjedno u skladu s ovom Uredbom, a posebno održavanja i tehničkog razvoja potrebnog za neometani rad sustava. Te zadaće uključuju i koordinaciju aktivnosti testiranja za Središnji SIS II i N.SIS II, upravljanje njima i njihovu potporu, čime se osigurava da Središnji SIS II i N.SIS II rade u skladu sa zahtjevima tehničke sukladnosti navedenima u članku 9.

▼B

Članak 16.

Sigurnost

1.  

Upravljačko tijelo, vezano uz Središnji SIS II, a Komisija, vezano uz komunikacijsku infrastrukturu, donose potrebne mjere, uključujući sigurnosni plan, s ciljem:

(a) 

fizičke zaštite podataka, uključujući izradu planova za zaštitu ključne infrastrukture u nepredviđenim situacijama;

(b) 

zabrane pristupa objektima i opremi za obradu osobnih podataka od strane neovlaštenih osoba (nadzor pristupa objektima i opremi);

(c) 

sprečavanja neovlaštenog čitanja, kopiranja, mijenjanja ili odnošenja nosača podataka (nadzor nosača podataka);

(d) 

sprečavanja neovlaštenog unosa podataka i neovlaštenog pregledavanja, mijenjanja ili brisanja pohranjenih osobnih podataka (nadzor nad pohranjivanjem);

(e) 

sprečavanja neovlaštenih osoba da putem opreme za prijenos podataka koriste sustave za automatsku obradu podataka (nadzor korisnika);

(f) 

osiguranja da osobe ovlaštene za korištenje sustava za automatsku obradu podataka imaju pristup samo onim podacima koji su obuhvaćeni njihovim ovlaštenjem, putem osobne i jedinstvene identifikacije korisnika i isključivo povjerljivim pristupom (nadzor nad pristupom podacima);

(g) 

osiguranja da sva tijela s pravom pristupa SIS-u II ili objektima i opremi za obradu podataka uspostavljaju profile s opisom funkcija i nadležnosti osoba ovlaštenih za pristupanje, unošenje, ažuriranje, brisanje i pretraživanje podataka, kao i stavljanja tih profila na raspolaganje, bez odgode i na zahtjev, Europskom nadzornom tijelu za zaštitu podataka iz članka 45. (profili osoblja);

(h) 

osiguranja mogućnosti provjere i utvrđivanja kojim se tijelima osobni podaci mogu prosljeđivati korištenjem opreme za prijenos podataka (nadzor prosljeđivanja);

(i) 

osiguranja mogućnosti naknadne provjere i utvrđivanja koji su podaci uneseni u sustav za automatsku obradu podataka te kada je, tko i u koju svrhu unio te podatke u sustav (nadzor nad unosom);

(j) 

sprečavanja neovlaštenog čitanja, kopiranja, mijenjanja ili brisanja osobnih podataka tijekom prijenosa osobnih podataka ili tijekom prijenosa nosača podataka, posebno putem odgovarajućih metoda kodiranja (nadzor nad prijenosom);

(k) 

nadziranja učinkovitosti sigurnosnih mjera iz ovom stavka i poduzimanja potrebnih organizacijskih mjera u vezi s unutarnjim nadzorom radi osiguranja usklađenosti s ovom Uredbom (unutarnja revizija).

2.  
Upravljačko tijelo poduzima mjere istovjetne mjerama iz stavka 1. koje se odnose na sigurnost razmjene dopunskih informacija putem komunikacijske infrastrukture.

Članak 17.

Povjerljivost – upravljačko tijelo

1.  
Ne dovodeći u pitanje članak 17. Statuta službenika Europskih zajednica, upravljačko tijelo na cjelokupno osoblje koje radi s podacima SIS-a II primjenjuje odgovarajuća pravila o službenoj tajni i druge jednakovrijedne obveze povjerljivosti koje odgovaraju standardima usporedivim sa standardima iz članka 11. ove Uredbe. Ta se obveza primjenjuje i nakon što ove osobe napuste službu ili prekinu radni odnos ili nakon prestanka djelovanja tih tijela.
2.  
Upravljačko tijelo donosi mjere istovjetne mjerama iz stavka 1. koje se odnose na povjerljivost u pogledu razmjene dopunskih informacija putem komunikacijske infrastrukture.

▼M2

3.  
Ako upravljačko tijelo surađuje s vanjskim ugovarateljima u bilo kojoj zadaći povezanoj sa SIS-om II, ono pomno prati aktivnosti ugovaratelja kako bi se osiguralo poštovanje svih odredaba ove Uredbe, posebno onih o sigurnosti, povjerljivosti i zaštiti podataka.
4.  
Operativno upravljanje CS-SIS-om ne smije biti povjereno privatnim poduzećima ili privatnim organizacijama.

▼B

Članak 18.

Vođenje evidencije na središnjoj razini

1.  
Upravljačko tijelo mora osigurati evidentiranje svakog pristupa i svake izmjene osobnih podataka unutar CS-SIS-a u svrhe navedene u članku 12. stavci 1. i 2.
2.  
Zapisi posebno sadrže povijest upozorenja, datum i vrijeme prijenosa podataka, podatke korištene u pretraživanju, pozivanje na prenesene podatke i naziv tijela nadležnog za obradu podataka.
3.  
Zapisi se mogu koristiti isključivo u svrhe navedene u stavku 1. i brišu se najranije nakon godine dana, a najkasnije nakon tri godine od njihova nastanka. Zapisi koji sadrže povijest upozorenja brišu se u roku od jedne do tri godine nakon brisanja upozorenja.
4.  
Zapisi se mogu čuvati i duže ako su potrebni za postupke nadzora koji su već u tijeku.
5.  
Nadležna tijela zadužena za provjeru zakonitosti pretraživanja te za nadzor zakonitosti obrade podataka, unutarnji nadzor i osiguranje ispravnog funkcioniranja CS-SIS-a, cjelovitosti i sigurnosti podataka, moraju imati pristup toj evidenciji u okviru svoje nadležnosti i na vlastiti zahtjev, kako bi mogli izvršavati svoje dužnosti.

Članak 19.

Akcija obavješćivanja javnosti

Komisija, u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima i Europskim nadzornim tijelom za zaštitu podataka, vezano uz početak rada SIS-a II, obavješćuje javnost putem akcije obavješćivanja, o ciljevima, pohranjenim podacima, tijelima koja imaju pristup i pravima osoba. Nakon uspostave, upravljačko tijelo, u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima i Europskim nadzornim tijelom za zaštitu podataka redovito ponavlja takve akcije. Države članice, u suradnji sa svojim nacionalnim nadzornim tijelima, razvijaju i provode politike potrebne za opće informiranje svojih građana o SIS-u II.POGLAVLJE IV.

UPOZORENJA IZDANA U VEZI S DRŽAVLJANIMA TREĆIH ZEMALJA RADI ZABRANE ULASKA I BORAVKA

Članak 20.

Kategorije podataka

1.  
Ne dovodeći u pitanje članak 8. stavak 1. ni odredbe ove Uredbe o pohrani dodatnih podataka, SIS II sadrži isključivo samo one kategorije podataka koje dostavljaju pojedine države članice, kao što se zahtijeva u svrhe utvrđene u članku 24.
2.  

Za osobe za koje je izdano upozorenje, navode se samo sljedeći podaci:

(a) 

prezime(na) i ime(na), prezime(na) i ime(na) dobivena kod rođenja, kao i ranije korištena prezime(na) i ime(na) te svi pseudonimi, koji se mogu unositi zasebno;

(b) 

sve posebne, objektivne fizičke značajke koje nisu promjenjive;

(c) 

mjesto i datum rođenja;

(d) 

spol;

(e) 

fotografije;

(f) 

otisci prstiju;

(g) 

državljanstvo (državljanstva);

(h) 

je li predmetna osoba naoružana, nasilna ili u bijegu;

(i) 

razlog za izdavanje upozorenja;

(j) 

tijelo koje je izdalo upozorenje;

(k) 

pozivanje na odluku na temelju koje je izdano upozorenje;

▼M2

(ka) 

vrsta kaznenog djela;

▼B

(l) 

mjera koju je potrebno poduzeti;

(m) 

veza (veze) s ostalim upozorenjima izdanim u SIS-u II u skladu s člankom 37.

3.  
Tehnička pravila potrebna za unos, ažuriranje, brisanje i pretraživanje podataka iz stavka 2. utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 51. stavka 2. ne dovodeći u pitanje odredbe akta o osnivanju upravljačkog tijela.
4.  
Tehnička pravila potrebna za pretraživanje podataka iz stavka 2. slična su pravilima za pretraživanje u CS-SIS-u, u nacionalnim kopijama i u tehničkim kopijama, kako je navedeno u članku 31. stavku 2.

Članak 21.

Proporcionalnost

Prije izdavanja upozorenja, države članice utvrđuju je li pojedini slučaj primjeren, relevantan i dovoljno važan da bi se opravdalo unos upozorenja u SIS II.

▼M2

Ako se odluka o odbijanju ulaska i boravka iz članka 24. stavka 2. odnosi na kazneno djelo terorizma, slučaj se smatra primjerenim, relevantnim i dovoljno važnim da opravdava upozorenje u SIS-u II. Iz razloga javne ili nacionalne sigurnosti države članice iznimno se mogu suzdržati od unošenja upozorenja ako bi se njime mogla omesti službena ili pravna ispitivanja, istrage ili postupci.

▼M2

Članak 22.

Posebna pravila za unošenje fotografija i otisaka prstiju te za provjeru ili pretraživanje s pomoću fotografija i otisaka prstiju

1.  
Fotografije i otisci prstiju unose se isključivo nakon posebne provjere kvalitete kako bi se utvrdilo ispunjavaju li minimalne standarde kvalitete podataka. Specifikacija posebne provjere kvalitete uspostavlja se u skladu s postupkom iz članka 51. stavka 2.
2.  
Ako su fotografije i podaci o otiscima prstiju dostupni u upozorenju u SIS-u II, takve se fotografije i podaci o otiscima prstiju upotrebljavaju za potvrđivanje identiteta osobe koja je pronađena na temelju alfanumeričkog pretraživanja u SIS-u II.
3.  
Podaci o otiscima prstiju mogu se pretraživati u svim slučajevima radi identifikacije osobe. Međutim, podaci o otiscima prstiju pretražuju se radi identifikacije osobe ako se identitet osobe ne može utvrditi drugim sredstvima. U tu svrhu središnji SIS II sadržava sustav za automatiziranu identifikaciju otisaka prstiju (AFIS).
4.  
Podatke o otiscima prstiju u SIS-u II u vezi s upozorenjima unesenima u skladu s člancima 24. i 26. može se pretraživati i upotrebom potpunih ili nepotpunih kompleta otisaka prstiju otkrivenih na mjestima teških kaznenih djela ili kaznenih djela terorizma koja se istražuju ako se može ustanoviti s visokim stupnjem vjerojatnosti da ti kompleti otisaka pripadaju počinitelju kaznenog djela pod uvjetom da se istodobno pretražuju relevantne nacionalne baze podataka otisaka prstiju države članice.

▼B

Članak 23.

Zahtjev za unosom upozorenja

1.  
Upozorenje se ne može unijeti bez podataka iz članka 20. stavka 2. točke (a), (d), (k) i (l).
2.  
Svi ostali podaci iz članka 20. stavka 2. unose se kada su dostupni.

Članak 24.

Uvjeti za izdavanje upozorenja o zabrani ulaska ili boravka

1.  
Podaci o državljanima trećih država za koje je izdano upozorenje u svrhu zabrane ulaska ili boravka unose se na temelju nacionalnog upozorenja koje se temelji na odluci nadležnog upravnog tijela ili suda, u skladu s poslovnikom utvrđenim nacionalnim pravom na temelju pojedinačne prosudbe. Žalbe na ove odluke ulažu se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.
2.  

Upozorenje se unosi kada se odluka iz stavka 1. temelji na prijetnji javnom redu ili sigurnosti ili nacionalnoj sigurnosti, koju može predstavljati prisutnost državljanina treće zemlje na državnom području države članice. Takva situacija nastaje posebno u slučaju:

(a) 

državljanina treće zemlje koji je u državi članici osuđen za kazneno djelo za koje je propisana kazna oduzimanja slobode u trajanju od najmanje godinu dana;

(b) 

državljanina treće zemlje za kojega postoji opravdana sumnja da je počinio teško kazneno djelo ili u vezi s kojim postoje jasne indicije o namjeri počinjenja takvog djela na području države članice.

3.  
Upozorenje se također može unijeti kada se odluka iz stavka 1. temelji na činjenici da se na državljanina treće zemlje primjenjuje mjera protjerivanja, zabrane ulaska ili iseljenja, koja nije ukinuta niti obustavljena i koja sadrži ili je dopunjena zabranom ulaska ili prema potrebi zabranom boravka, na temelju nepoštivanja nacionalnih propisa o ulasku ili boravku državljana treće zemlje.
4.  
Ovaj se članak ne primjenjuje na osobe iz članka 26.
5.  
Komisija ocjenjuje primjenu ovog članka tri godine nakon datuma iz članka 55. stavka 2. Na temelju te ocjene, koristeći svoje pravo inicijative u skladu s Ugovorom, Komisija priprema prijedloge potrebne za provođenje prilagodbi ovog članka, radi postizanja veće razine usklađenosti mjerila za unošenje upozorenja.

Članak 25.

Uvjeti za unošenje upozorenja za državljane trećih zemalja koji uživaju pravo na slobodno kretanje unutar Zajednice

1.  
Upozorenje za državljanina treće zemlje koji uživa pravo na slobodno kretanje unutar Zajednice u smislu Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu državljana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravak na državnom području država članica ( 2 ) temelji se na pravilima usvojenim u provedbi te Direktive.
2.  
U slučaju pogotka u skladu s člankom 24. u pogledu državljanina treće zemlje koji uživa pravo na slobodno kretanje unutar Zajednice, država članica koja je naišla na upozorenje neodgodivo se savjetuje s državom članicom koja je izdala upozorenje putem svojeg ureda SIRENE i u skladu s odredbama priručnika SIRENE, kako bi neodgodivo donijela odluku o mjerama koje je potrebno poduzeti.

▼M2

Članak 26.

Uvjeti za unošenje upozorenja o državljanima trećih zemalja na koje se primjenjuju mjere ograničavanja

1.  
Upozorenja o državljanima trećih zemalja na koje se primjenjuje mjera ograničavanja kojom se nastoji spriječiti ulazak na državno područje država članica ili prelazak preko njega, a koja je donesena u skladu s pravnim aktima koje je donijelo Vijeće, uključujući mjere kojima se provodi zabrana putovanja koju je izdalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, unose se u SIS II u svrhu odbijanja ulaska i boravka pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi u pogledu kvalitete podataka.
2.  
Upozorenja unosi, ažurira i briše nadležno tijelo države članice koja predsjeda Vijećem Europske unije u trenutku donošenja mjere. Ako ta država članica nema pristup SIS-u II ili upozorenjima unesenima u skladu s ovom Uredbom, ta odgovornost prelazi na državu članicu koja preuzima sljedeće predsjedavanje i ima pristup SIS-u II, uključujući upozorenja unesena u skladu s ovom Uredbom.

Države članice uspostavljaju potrebne postupke za unos, ažuriranje i brisanje takvih upozorenja.

▼B

Članak 27.

Tijela koja imaju pravo pristupa upozorenjima

1.  

Pristup podacima unesenima u SIS II i pravo na izravno pretraživanje tih podataka ili kopija podataka SIS-a II imaju isključivo tijela nadležna za identifikaciju državljana trećih zemalja radi:

(a) 

granične kontrole u skladu s Uredbom (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima prekograničnog kretanja osoba (Zakonik o schengenskim granicama) ( 3 );

(b) 

ostalih policijskih i carinskih provjera koje se provode unutar određene države članice, kao i usklađivanja takvih provjera od strane imenovanih tijela.

2.  
Međutim, pravo pristupa podacima unesenima u SIS II i pravo izravnog pretraživanja tih podataka također mogu ostvariti nacionalna pravosudna tijela, uključujući tijela nadležna za pokretanje javnih progona u kaznenim postupcima i za istražne postupke koji prethode podizanju optužnice, u obavljanju svojih zadataka, kako je predviđeno nacionalnim zakonodavstvom, kao i tijela koja koordiniraju njihov rad.
3.  
Osim toga, pravo pristupa podacima unesenim u SIS II i podacima o dokumentima koji se odnose na osobe unesene u skladu s člankom 38. stavkom 2. točkama (d) i (e) ►C1  Odluke 2007/533/PUP ◄ te pravo na izravno pretraživanje takvih podataka, mogu imati tijela nadležna za izdavanje viza, središnja tijela nadležna za ispitivanje zahtjeva za izdavanje viza i tijela nadležna za izdavanje dozvola boravka i provođenje propisa koji se odnose na državljane trećih zemalja u okviru primjene pravne stečevine Zajednice koja se odnosi na kretanje osoba. Pristup tih tijela podacima uređuje se pravom svake države članice.
4.  
Tijela navedena u ovome članku unose se u popis iz članka 31. stavka 8.

▼M2

Članak 27.a

Pristup Europola podacima u SIS-u II

1.  
Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol), osnovana Uredbom (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća ( 4 ), ako je to potrebno za ispunjavanje njezina mandata, ima pravo na pristup podacima u SIS-u II i njihovo pretraživanje. Europol također može razmjenjivati i dodatno zahtijevati dopunske informacije u skladu s odredbama Priručnika SIRENE.
2.  
Ako Europol pretraživanjem otkrije postojanje upozorenja u SIS-u II, on obavješćuje državu članicu izdavateljicu razmjenom dopunskih informacija putem komunikacijske infrastrukture i u skladu s odredbama predviđenima u Priručniku SIRENE. Dok se Europol ne bude mogao koristiti funkcijama namijenjenima razmjeni dopunskih informacija, on obavješćuje države članice izdavateljice kanalima utvrđenima Uredbom (EU) 2016/794.
3.  
Europol može obrađivati dopunske informacije koje su mu države članice dostavile radi usporedbe sa svojim bazama podataka i projektima operativne analize čiji je cilj utvrđivanje veza ili drugih relevantnih poveznica i radi strateške, tematske ili operativne analize iz članka 18. stavka 2. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2016/794. Sve obrade dopunskih informacija koje Europol provodi za potrebe ovog članka obavljaju se u skladu s tom uredbom.
4.  
Europolova upotreba informacija dobivenih pretraživanjem u SIS-u II ili obradom dopunskih informacija podložna je suglasnosti države članice izdavateljice. Ako država članica dopusti upotrebu takvih informacija, Europolovo postupanje s njima uređuje se Uredbom (EU) 2016/794. Europol smije takve informacije priopćivati trećim zemljama i trećim tijelima samo uz pristanak države članice izdavateljice i uz potpuno poštovanje prava Unije o zaštiti podataka.
5.  

Europol:

(a) 

ne dovodeći u pitanje stavke 4. i 6., ne povezuje dijelove SIS-a II ni s jednim sustavom za prikupljanje i obradu podataka kojim upravlja Europol ili koji se upotrebljava u okviru Europola niti prenosi podatke u SIS-u II kojima ima pristup u takve sustave te ne preuzima niti na bilo koji drugi način kopira ijedan dio SIS-a II;

(b) 

neovisno o članku 31. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/794, briše dopunske informacije koje sadržavaju osobne podatke najkasnije godinu dana nakon što je izbrisano s njima povezano upozorenje. Odstupajući od navedenog, ako Europol u svojim bazama podataka ili projektima operativne analize ima informacije o predmetu na koji se dopunske informacije odnose, radi obavljanja svojih zadaća Europol može iznimno i kada je to potrebno nastaviti pohranjivati dopunske informacije. Europol obavješćuje državu članicu izdavateljicu i državu članicu izvršiteljicu o daljnjem pohranjivanju takvih dopunskih informacija te za to dostavlja obrazloženje;

(c) 

ograničava pristup podacima u SIS-u II, uključujući dopunske informacije, na posebno ovlašteno osoblje Europola kojemu je za obavljanje zadaća potreban pristup takvim podacima;

(d) 

donosi i primjenjuje mjere za jamčenje sigurnosti, povjerljivosti i unutarnjeg nadzora u skladu s člancima 10., 11. i 13;

(e) 

osigurava da njegovo osoblje ovlašteno za obradu podataka iz SIS-a II dobije odgovarajuće osposobljavanje i informacije u skladu s člankom 14; i

(f) 

ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) 2016/794, omogućuje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka da prati i preispituje aktivnosti Europola u ostvarivanju prava na pristup podacima u SIS-u II i njihovo pretraživanje te u razmjeni i obradi dopunskih informacija.

6.  
Europol smije kopirati podatke iz SIS-a II samo u tehničke svrhe, ako je takvo kopiranje potrebno da bi propisno ovlašteno osoblje Europola provelo izravno pretraživanje. Na takve se kopije primjenjuje ova Uredba. Tehnička kopija upotrebljava se samo za pohranjivanje podataka iz SIS-a II tijekom njihova pretraživanja. Nakon što se pretraže, podaci se brišu. Takve upotrebe ne smatraju se protupravnim preuzimanjem ili kopiranjem podataka iz SIS-a II. Europol ne kopira u druge Europolove sustave podatke u vezi s upozorenjem ili dodatne podatke koje su izdale države članice ili takve podatke iz CS-SIS-a II.
7.  
U svrhu provjere zakonitosti obrade podataka, unutarnjeg nadzora te kako bi se zajamčila odgovarajuća sigurnost i cjelovitost podataka Europol vodi evidenciju o svakom pristupu SIS-u II i pretraživanju u SIS-u II u skladu s odredbama članka 12. Takva evidencija i dokumentacija ne smatraju se protupravnim preuzimanjem ili kopiranjem dijela SIS-a II.
8.  
Države članice obavješćuju Europol razmjenom dopunskih informacija o svakom pogotku o upozorenjima povezanima s kaznenim djelima terorizma. Države članice iznimno se mogu suzdržati od obavješćivanja Europola ako bi se time ugrozilo istrage koje su u tijeku, sigurnost pojedinca ili ako bi to bilo u suprotnosti s ključnim interesima sigurnosti države članice izdavateljice.
9.  
Stavak 8. primjenjuje se od datuma od kojeg Europol može primati dopunske informacije u skladu sa stavkom 1.

Članak 27.b

Pristup podacima u SIS-u II timova europske granične i obalne straže, timova osoblja uključenog u zadatke povezane s vraćanjem i članova timova za potporu upravljanju migracijama

1.  
U skladu s člankom 40. stavkom 8. Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća ( 5 ) članovi timova iz članka 2. točaka 8. i 9. te uredbe, u okviru svojeg mandata i pod uvjetom da su ovlašteni obavljati kontrole u skladu s člankom 27. stavkom 1. ove Uredbe te da su prošli potrebno osposobljavanje u skladu s člankom 14. ove Uredbe, imaju pravo na pristup podacima u SIS-u II i njihovo pretraživanje u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje njihovih zadaća i kako se zahtijeva operativnim planom za određenu operaciju. Pristup podacima u SIS-u II ne proširuje se na članove nijednog drugog tima.
2.  
Članovi timova iz stavka 1. ostvaruju pravo na pristup podacima u SIS-u II i njihovo pretraživanje u skladu sa stavkom 1. putem tehničkog sučelja. Tehničko sučelje uspostavlja i održava Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu te se njime omogućuje izravna veza sa Središnjim SIS-om II.
3.  
Ako član timova iz stavka 1. ovog članka pretraživanjem otkrije postojanje upozorenja u SIS-u II, o tome se obavješćuje država članica izdavateljica. U skladu s člankom 40. Uredbe (EU) 2016/1624 članovi timova smiju reagirati na upozorenje u SIS-u II samo na temelju uputa i, u pravilu, u prisutnosti službenika graničnog nadzora ili osoblja uključenog u zadaće povezane s vraćanjem države članice domaćina u kojoj djeluju. Država članica domaćin može ovlastiti članove timova da djeluju u njezino ime.
4.  
U svrhu provjere zakonitosti obrade podataka, unutarnjeg nadzora te kako bi se zajamčila odgovarajuća sigurnost i cjelovitost podataka Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu vodi evidenciju o svakom pristupu SIS-u II i pretraživanju u SIS-u II u skladu s odredbama članka 12.
5.  
Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu donosi i primjenjuje mjere za jamčenje sigurnosti, povjerljivosti i unutarnjeg nadzora u skladu s člancima 10., 11. i 13. te osigurava da timovi iz stavka 1. ovog članka primjenjuju te mjere.
6.  
Ništa u ovom članku ne smije se tumačiti kao da utječe na odredbe Uredbe (EU) 2016/1624 o zaštiti podataka ili odgovornosti Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu za neovlaštenu ili neispravnu obradu podataka koju ona provodi.
7.  
Ne dovodeći u pitanje stavak 2., nijedan dio SIS-a II ne povezuje se ni s jednim sustavom za prikupljanje i obradu podataka kojim upravljaju timovi iz stavka 1. ili Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, niti se podaci u SIS-u II kojima ti timovi imaju pristup prenose u takav sustav. Nijedan se dio SIS-a II ne smije preuzimati ni kopirati. Vođenje evidencije o pristupu i pretraživanjima ne smatra se protupravnim preuzimanjem ili kopiranjem podataka iz SIS-a II.
8.  
Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu omogućuje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka da prati i preispituje aktivnosti timova iz ovog članka u ostvarivanju njihova prava na pristup podacima u SIS-u II i njihovo pretraživanje. Time se ne dovode u pitanje daljnje odredbe Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća ( 6 ).

▼B

Članak 28.

Opseg pristupa

Korisnici mogu pristupati isključivo onim podacima koji su im potrebni za izvršavanje njihovih zadaća.

Članak 29.

Razdoblje zadržavanja upozorenja

1.  
Upozorenja unesena u SIS II na temelju ove Uredbe ne zadržavaju se duže nego što je potrebno za postizanje svrhe radi koje su bila unesena.
2.  
Država članica koja je izdala upozorenje provjerava, u roku od tri godine od unošenja upozorenja u SIS II, postoji li potreba za daljnjim zadržavanjem upozorenja.
3.  
Svaka država članica prema potrebi utvrđuje kraće razdoblje za provjeru, u skladu sa svojim nacionalnim pravom.
4.  
Unutar razdoblja provjere, država članica koja je izdala upozorenje može, nakon sveobuhvatne pojedinačne procjene, koja se evidentira, odlučiti o produljenju čuvanja upozorenja ako se to pokaže potrebnim radi svrhe zbog koje je upozorenje bilo izdano. U tom se slučaju stavak 2. primjenjuje i na ovo produljenje. O svakom produljenju mora se obavijestiti CS-SIS.
5.  
Upozorenja se automatski brišu nakon proteka roka za provjeru iz stavka 2., osim u slučaju kada je država članica koja je izdala upozorenje obavijestila CS-SIS o produljenju na temelju stavka 4. CS-SIS četiri mjeseca unaprijed automatski obavješćuje države članice o planiranom brisanju podataka iz sustava.
6.  
Države članice vode statističke podatke o broju upozorenja čije je razdoblje zadržavanja produljeno, u skladu sa stavkom 4.

Članak 30.

Stjecanje državljanstva i upozorenja

Upozorenja izdana u vezi s osobom koja je stekla državljanstvo bilo koje države čiji državljani uživaju pravo na slobodno kretanje unutar Zajednice, brišu se čim država članica koja je izdala upozorenje sazna ili bude obaviještena na temelju članka 34. da je predmetna osoba stekla takvo državljanstvo.POGLAVLJE V.

OPĆA PRAVILA ZA OBRADU PODATAKA

Članak 31.

Obrada podataka u SIS-u II

1.  
Države članice mogu obrađivati podatke iz članka 20. u svrhu zabrane ulaska ili boravka na svojem državnom području.
2.  
Podaci se mogu umnožavati samo iz tehničkih razloga, pod uvjetom da je takvo umnožavanje potrebno za provođenje izravnog pretraživanja od strane tijela iz članka 27. Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na te kopije. Upozorenja koja je izdala jedna država članica ne smiju se iz njezinog N.SIS-a II prepisivati u druge nacionalne datoteke.
3.  
Tehničke kopije iz stavka 2. kojima se stvaraju baze podataka koje nisu povezane s računalnim sustavom (off-line), mogu se stvarati za razdoblje koje nije dulje od 48 sati. To se razdoblje u izvanrednim okolnostima može produljiti do proteka izvanrednih okolnosti.

Ne dovodeći u pitanje prvi podstavak, izrada tehničkih kopija kojima se stvaraju baze podataka koje nisu povezane s računalnim sustavom (off-line), kojima se koriste tijela koja izdaju vize, nije dopušteno godinu dana nakon uspješnog povezivanja predmetnog tijela s komunikacijskom infrastrukturom Viznog informacijskog sustava koji će se utvrditi budućom uredbom o Viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka o vizama za kratkotrajne boravke između država članica, osim kopija izrađenih isključivo za uporabu u izvanrednim okolnostima, kada mreža nije dostupna dulje od 24 sata.

Države članice čuvaju ažurirani popis takvih kopija, koji je dostupan njihovim nacionalnim nadzornim tijelima i osiguravaju primjenu odredbi ove Uredbe, a posebno njezina članka 10., u pogledu takvih kopija.

4.  
Pristup podacima dozvoljen je samo u okviru nadležnosti nacionalnih tijela iz članka 27. te propisno ovlaštenom osoblju.
5.  
Podaci se ne smiju koristiti u administrativne svrhe. Iznimno, podatke unesene u skladu s ovom Uredbom mogu u izvršavanju svojih zadaća koristiti tijela navedena u članku 27. stavku 3. u skladu sa zakonodavstvom pojedine države članice.
6.  
Podaci uneseni u skladu s člankom 24. ove Uredbe i podaci u vezi s osobnim dokumentima uneseni na temelju članka 38. stavka 2. točaka (d) i (e) ►C1  Odluke 2007/533/PUP ◄ , mogu se koristiti u skladu sa zakonodavstvom pojedine države članice u svrhe iz članka 27. stavka 3. ove Uredbe.
7.  
Svaka uporaba podataka, koja nije u skladu sa stavcima od 1. do 6., smatra se zlouporabom prema nacionalnom zakonodavstvu pojedine države članice.
8.  
Svaka država članica dostavlja upravljačkom tijelu popis nadležnih tijela, koji su ovlašteni za izravno pretraživanje podataka pohranjenih u SIS-u II na temelju ove Uredbe, kao i sve promjene popisa. U popisu se za svako tijelo utvrđuje koje podatke može pretraživati i u koju svrhu. Upravljačko tijelo osigurava godišnje objavljivanje tog popisa u Službenom listu Europske unije.
9.  
Ako pravo Zajednice ne propisuje posebne odredbe, na podatke unesene u N.SIS-u II primjenjuje se zakonodavstvo pojedine države članice.

Članak 32.

Podaci iz SIS-a II i nacionalne datoteke

1.  
Članak 31. stavak 2. ne dovodi u pitanje pravo države članice da u svojim nacionalnim datotekama čuva podatke iz SIS-a II, u vezi kojih se poduzimaju mjere na njezinom državnom području. Takvi podaci čuvaju se u nacionalnim datotekama najdulje tri godine, osim ako je posebnim odredbama nacionalnog prava omogućeno dulje razdoblje čuvanja.
2.  
Članak 31. stavak 2. ne dovodi u pitanje pravo države članice da u svojim nacionalnim datotekama čuva podatke sadržane u pojedinom upozorenju koje je izdano u SIS-u II te države članice.

Članak 33.

Obavješćivanje u slučaju neprovođenja mjera za izdano upozorenje

Država članica od koje se zahtijeva poduzimanje određene mjere, a koja tu mjeru ne može poduzeti, o tome bez odlaganja obavješćuje državu članicu koja je izdala upozorenje.

Članak 34.

Kvaliteta podataka obrađenih u SIS-u II

1.  
Država članica koja je izdala upozorenje odgovorna je za točnost, ažurnost i zakonitost unosa podataka u SIS II.
2.  
Samo država članica koja izdaje upozorenje može mijenjati, dopunjavati, ispravljati, ažurirati ili brisati podatke koje je unijela.
3.  
Ako država članica koja nije izdala upozorenje utvrdi da je neki podatak činjenično neispravan ili nezakonito pohranjen, o tome putem razmjene dopunskih informacija, obavješćuje državu članicu koja je izdala upozorenje u najkraćem roku a najkasnije deset dana nakon utvrđivanja nepravilnosti. Država članica koja je izdala upozorenje provjerava obavijest i bez odgode ispravlja ili prema potrebi briše takav podatak.
4.  
Ako se države članice u roku od dva mjesece ne usuglase, država članica koja nije izdala upozorenje dostavlja predmet Europskom nadzornom tijelu za zaštitu podataka koje, zajedno s predmetnim nacionalnim nadzornim tijelima, djeluje kao posrednik.
5.  
Države članice razmjenjuju dopunske informacije ako osoba iznese pritužbu da nije osoba na koju se upozorenje odnosi. Ako se provjerom utvrdi da se zaista radi o dvjema različitim osobama, osoba koja je izjavila pritužbu poučava se o odredbama iz članka 36.
6.  
Kada za pojedinu osobu već postoji upozorenje u SIS-u II, država članica koja unosi novo upozorenje mora o tome postići sporazum s državom članicom koja je unijela prvo upozorenje. Sporazum se postiže na temelju razmjene dopunskih informacija.

Članak 35.

Razlikovanje osoba sa sličnim značajkama

Ako je prilikom unosa novog upozorenja očito da u SIS-u II već postoji osoba s jednakim elementima opisa identiteta, postupa se u skladu sa sljedećim postupkom:

(a) 

ured SIRENE uspostavlja kontakt s tijelom koje je zatražilo unos, u svrhu razjašnjenja odnosi li se upozorenje na istu osobu ili ne;

(b) 

ako se provjerom potvrdi da se u slučaju novog i postojećega upozorenja radi o istoj osobi, ured SIRENE primjenjuje postupak za unos višestrukih upozorenja iz članka 34. stavka 6. Ako se provjerom utvrdi da se radi o dvije različite osobe, ured SIRENE odobrava zahtjev za unosom novog upozorenja i dodaje elemente potrebne za izbjegavanje pogrešne identifikacije.

Članak 36.

Dodatni podaci za postupanje u slučaju zlouporabe identiteta

1.  
Kada postoji mogućnost da dođe do zamjena između osobe na koju se upozorenje odnosi i osobe čiji je identitet zlouporabljen, država članica koja je unijela upozorenje dodaje upozorenju podatke o potonjoj osobi, pod uvjetom da za to dobije njezino izričito odobrenje, s ciljem izbjegavanja negativnih posljedica pogrešne identifikacije.
2.  

Podaci o osobi, čiji je identitet zlouporabljen, mogu se koristiti isključivo u sljedeće svrhe:

(a) 

omogućivanje nadležnom tijelu da takvu osobu razlikuje od osobe na koju se upozorenje odnosi;

(b) 

omogućivanje osobi, čiji je identitet zlouporabljen, da potvrdi svoj identitet i dokaže da je njezin identitet bio zlouporabljen.

3.  

U smislu ovog članka u SIS II se mogu unijeti i obrađivati samo sljedeći osobni podaci:

(a) 

prezime(na) i ime(na), prezime(na) i ime(na) dobivena kod rođenja, kao i ranije korištena prezime(na) i ime(na) te svi pseudonimi, koji se mogu unositi zasebno;

(b) 

sve posebne, objektivne fizičke značajke koje nisu promjenjive;

(c) 

mjesto i datum rođenja;

(d) 

spol;

(e) 

fotografije;

(f) 

otisci prstiju;

(g) 

državljanstvo (državljanstva);

(h) 

broj(evi) osobnih isprava i datum izdavanja.

4.  
Tehnička pravila potrebna za unos i daljnju obradu podataka iz stavka 3. utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 51. stavka 2., ne dovodeći u pitanje odredbe akta o osnivanju upravljačkog tijela.
5.  
Podaci iz stavka 3. brišu se istodobno s brisanjem pripadajućeg upozorenja ili ranije, na zahtjev predmetne osobe.
6.  
Samo tijela koja imaju pravo pristupa određenom upozorenju mogu imati pristup podacima iz stavka 3. Ta mogućnost postoji radi izbjegavanja pogrešne identifikacije.

Članak 37.

Veze između upozorenja

1.  
Država članica može uspostaviti vezu između upozorenja koja unose u SIS II. Svrha je takvih veza uspostavljanje veza između dvaju ili više upozorenja.
2.  
Stvaranje veze ne utječe na pojedinačne mjere koje se moraju poduzeti na temelju svakog od povezanih upozorenja ni na razdoblje zadržavanja svakog od povezanih upozorenja.
3.  
Stvaranje veze ne utječe na pravo pristupa utvrđeno ovom Uredbom. Tijela koja nemaju pravo pristupa određenim kategorijama upozorenja ne smiju imati mogućnost vidjeti vezu s upozorenjem, kojemu nemaju pristup.
4.  
Država članica uspostavlja vezu između upozorenja samo ako za to postoji jasna operativna potreba.
5.  
Država članica može uspostavljati veze u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom pod uvjetom da se poštuju načela iz ovog članka.
6.  
Ako država članica smatra da veza između upozorenja koju je uspostavila neka druga država članica nije u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom ili međunarodnim obvezama, može poduzeti mjere potrebne za sprječavanje pristupa vezi s njezinog državnog područja ili od strane tijela koja se ne nalaze na njezinom državnom području.
7.  
Tehnička pravila za povezivanje upozorenja donose se u skladu s postupkom iz članka 51. stavka 2. ne dovodeći u pitanje odredbe akta o osnivanju upravljačkog tijela.

Članak 38.

Svrha i razdoblje zadržavanja dopunskih informacija

1.  
Države članice u uredu SIRENE čuvaju pozivanje na odluke, na temelju kojih je izdano upozorenje, kako bi olakšale razmjenu dopunskih informacija.
2.  
Osobni podaci iz datoteke ureda SIRENE dobiveni razmjenom informacija čuvaju se samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha, zbog koje su pribavljeni. Podaci se u svakom slučaju brišu najkasnije godinu dana nakon brisanja predmetnog upozorenja iz SIS-a II.
3.  
Stavak 2. ne dovodi u pitanje pravo države članice da u svojim nacionalnim datotekama čuva podatke o pojedinom upozorenju koje je ta država članica izdala ili o upozorenju u vezi s kojim su na njezinom državnom području poduzimane mjere. Trajanje razdoblja tijekom kojega se takvi podaci mogu čuvati u tim datotekama uređuje se nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 39.

Prijenos osobnih podataka trećim stranama

Podaci obrađeni u SIS-u II na temelju ove Uredbe ne smiju se prenositi niti stavljati na raspolaganje trećim zemljama ni međunarodnim organizacijama.POGLAVLJE VI.

ZAŠTITA PODATAKA

Članak 40.

Obrada osjetljivih kategorija podataka

Zabranjena je obrada kategorija podataka nabrojanih u članku 8. stavku 1. Direktive 95/46/EZ.

Članak 41.

Pravo pristupa podacima, ispravljanja netočnih podataka i brisanja nezakonito pohranjenih podataka

1.  
Pravo osoba na pristup podacima koji se na njih odnose i koji su uneseni u SIS-u II u skladu s ovom Uredbom, ostvaruje se u skladu sa zakonodavstvom države članice u kojoj se osobe pozivaju na to pravo.
2.  
Ako nacionalno pravo to omogućuje, nacionalna nadzorna tijela odlučuju hoće li i kojim postupcima proslijediti informacije.
3.  
Država članica koja nije izdala upozorenje može proslijediti informacije o takvim podacima samo ako prije toga državi članici koja je izdala upozorenje omogući da se o tome očituje. To se obavlja putem razmjene dopunskih informacija.
4.  
Informacije se ne prosljeđuju osobi na koju se informacije odnose ako je to nužno zbog provođenja zakonske zadaće vezane uz upozorenje ili radi zaštite prava i sloboda trećih strana.
5.  
Svaka osoba ima pravo zahtijevati da se netočni podaci u vezi s njom isprave ili da se nezakonito pohranjeni podaci u vezi s njom izbrišu.
6.  
Predmetnoj osobi mora se u najkraćem roku odgovoriti, u svakom slučaju najkasnije u roku od 60 dana od datuma podnošenja zahtjeva za pristupom ili ranije ako je tako propisano nacionalnim pravom.
7.  
Predmetnu osobu se obavješćuje o daljnjem tijeku događaja u vezi s ostvarivanjem njezinog prava na ispravak ili brisanje podataka u najkraćem roku, a najkasnije u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za ispravkom ili brisanjem ili ranije ako je tako propisano nacionalnim pravom.

Članak 42.

Pravo na informacije

1.  
Državljani trećih zemalja na koje se odnosi upozorenje izdano u skladu s ovom Uredbom informiraju se u skladu s člancima 10. i 11. Direktive 65/46/EZ. Ta je informacija u pisanom obliku a priložena joj je kopija ili pozivanje na nacionalnu odluku na temelju koje je izdano upozorenje, kako je utvrđeno u članku 24. stavku 1.
2.  

Informacija se ne pruža:

(a) 

ako

i. 

osobni podaci nisu dobiveni od predmetnog državljanina treće zemlje

i

ii. 

pružanje informacije nije moguće ili bi zahtijevalo nerazmjeran napor;

(b) 

ako predmetni državljanin treće zemlje već raspolaže informacijom;

(c) 

ako nacionalno pravo omogućuje ograničavanje prava na informacije, posebno s ciljem zaštite nacionalne sigurnosti, obrane, javne sigurnosti i sprečavanja, istraživanja, otkrivanja i progona kaznenih djela.

Članak 43.

Pravna zaštita

1.  
Svaka osoba može sudu ili tijelu nadležnom prema zakonodavstvu bilo koje države članice podnijeti tužbu zbog ostvarivanja prava na pristup, ispravak, brisanje ili dobivanje informacija ili naknade štete, vezano uz upozorenje koje se na nju odnosi.
2.  
Države članice obvezuju se da će uzajamno izvršavati pravomoćne odluke sudova ili tijela iz stavka 1., ne dovodeći u pitanje odredbe članka 48.
3.  
Pravila o pravnoj zaštiti iz ovog članka Komisija će ocijeniti do 17. siječnja 2009. godine.

Članak 44.

Nadzor N.SIS-a II

1.  
Tijelo ili tijela imenovana u svakoj državi članici kojima je dodijeljena nadležnost iz članka 28. Direktive 95/46/EZ („nacionalno nadzorno tijelo”) neovisno nadziru zakonitost obrade osobnih podataka u SIS-u II na svojem državnom području i njihov prijenos s njihovog državnog područja, kao i razmjenu i daljnju obradu dopunskih informacija.
2.  
Nacionalno nadzorno osigurava provođenje revizije nad postupcima obrade podataka u svakom N.SIS-u II, u skladu s međunarodnim revizijskim standardima, najmanje jedanput tijekom svake četiri godine.
3.  
Države članice osiguravaju svojim nacionalnim nadzornim tijelima dostatna sredstva za izvršavanje zadaća koje su im povjerene na temelju ove Uredbe.

Članak 45.

Nadzor nad upravljačkim tijelom

1.  
Europsko nadzorno tijelo za zaštitu podataka provjerava provodi li upravljačko tijelo obradu osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom. U skladu s tim, odgovarajuće se primjenjuju dužnosti i ovlasti iz članaka 46. i 47. Uredbe (EZ) br. 45/2001.
2.  
Europsko nadzorno tijelo za zaštitu podataka osigurava da se najmanje jednom u svake četiri godine provede revizija nad djelatnostima vezanim uz obradu osobnih podataka, u skladu s međunarodnim revizorskim standardima. Izvješće o reviziji podnosi se Europskom parlamentu, Vijeću, upravljačkom tijelu, Komisiji i nacionalnim nadzornim tijelima. Upravljačko tijelo ima mogućnost davanja primjedbi prije prihvaćanja izvješća.

Članak 46.

Suradnja između nacionalnih nadzornih tijela i Europskog nadzornog tijela za zaštitu podataka

1.  
Nacionalna nadzorna tijela i Europsko nadzorno tijelo za zaštitu podataka, djelujući u okvirima svojih nadležnosti, aktivno surađuju u okviru osvojih odgovornosti i osiguravaju usklađeni nadzor nad SIS-om II.
2.  
U okviru svojih nadležnosti, oni razmjenjuju informacije, pomažu si međusobno prilikom provođenja revizija i inspekcija, proučavaju poteškoće u tumačenju i primjeni ove Uredbe, proučavaju poteškoće koje nastaju kod neovisnog nadzora ili kod ostvarivanja prava osoba na koje se odnose upozorenja, izrađuju nacrte usklađenih prijedloga za zajednička rješenja svih poteškoća i promoviraju svijest o pravu na zaštitu podataka.
3.  
Nacionalna nadzorna tijela i Europsko nadzorno tijelo za zaštitu podataka u tu se svrhu sastaju najmanje dvaput godišnje. Troškove i organizaciju tih sastanaka preuzima Europsko nadzorno tijelo za zaštitu podataka. Poslovnik se donosi na prvom sastanku. Daljnje metode rada usvajaju se, prema potrebi, zajednički. Zajedničko izvješće o radu svake se dvije godine podnosi Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i upravljačkom tijelu.

Članak 47.

Zaštita podataka tijekom prijelaznog razdoblja

Kada Komisija svoju nadležnost tijekom prijelaznog razdoblja prenese na neko drugo tijelo ili tijela u skladu s člankom 15. stavkom 4., ona tada Europskom nadzornom tijelu za zaštitu podataka osigurava pravo i mogućnost potpunog izvršavanja svojih zadaća, uključujući provođenje provjere na licu mjesta i ostvarivanje ostalih ovlasti dodijeljenih u skladu s člankom 47. Uredbe (EZ) br. 45/2001.POGLAVLJE VII.

ODGOVORNOST I KAZNE

Članak 48.

Odgovornost

1.  
Svaka je država članica odgovorna, u skladu sa svojim nacionalnim pravom, za svaku štetu nanesenu bilo kojoj osobi korištenjem N.SIS-a II. To se odnosi i na štetu koju je uzrokovala država članica koja je izdala upozorenje, kada se radi o unosu netočnih podataka ili njihovoj nezakonitoj pohrani.
2.  
Ako država članica protiv koje je podnesena tužba nije ujedno i država članica koja je izdala upozorenje, od potonje se zahtijeva da, na zahtjev, nadoknadi iznose plaćene na ime naknade štete, osim ako bi uporaba podataka od strane države članice koja zahtijeva nadoknadu predstavljala kršenje ove Uredbe.
3.  
Ako država članica ne ispuni svoje obveze u skladu s ovom Uredbom i time nanese štetu SIS-u II, takva država članica odgovara za nastalu štetu, osim ako su upravljačko tijelo ili druga država članica koja sudjeluje u SIS-u II propustili poduzeti razumne korake za sprečavanje nastanka štete ili smanjivanje njezina utjecaja.

Članak 49.

Kazne

Države članice osiguravaju da se na svaku zlouporabu podataka unesenih u SIS II ili na svaku razmjenu dopunskih informacija koja je u suprotnosti s ovom Uredbom primjenjuju učinkovite, razmjerne i odvraćajuće kazne, u skladu s nacionalnim pravom.POGLAVLJE VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Praćenje i statistički podaci

1.  
Upravljačko tijelo osigurava da se provode postupci za praćenje djelovanja SIS-a II u pogledu ciljeva povezanih s rezultatima, isplativošću, sigurnošću i kvalitetom usluge.
2.  
U svrhu tehničkog održavanja, izvještavanja i vođenja statističkih podataka, upravljačko tijelo ima pristup potrebnim informacijama o postupcima obrade podataka, koji se provode u Središnjem SIS-u II.
3.  
Upravljačko tijelo svake godine objavljuje statističke podatke o broju evidencija po kategoriji upozorenja, broju pogodaka po kategoriji upozorenja te broju svih pristupa SIS-u II, ukupno i za svaku državu članicu.
4.  
Upravljačko tijelo podnosi Europskom parlamentu i Vijeću, dvije godine nakon početka djelovanja SIS-a II i nakon toga svake dvije godine, izvješće o tehničkom funkcioniranju Središnjeg SIS-a II i komunikacijske infrastrukture, uključujući njihovu sigurnost te dvostranu i višestranu razmjenu dopunskih informacija između država članica.
5.  
Komisija poduzima, tri godine nakon početka djelovanja SIS-a II i nakon toga svake tri godine, sveobuhvatnu procjenu Središnjeg SIS-a II te dvostrane i višestrane razmjene dopunskih informacija između država članica. Takva sveobuhvatna procjena uključuje provjeru rezultata u odnosu na postavljene ciljeve, ocjenu valjanosti temeljnih načela te ocjenu primjene ove Uredbe na Središnji SIS II, sigurnost Središnjeg SIS-a II i moguće posljedice njegovog budućeg djelovanja. Komisija svoju procjenu dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.
6.  
Države članice dostavljaju upravljačkom tijelu i Komisiji informacije potrebne za pripremu izvješća iz stavaka 3., 4. i 5.
7.  
Upravljačko tijelo dostavlja Komisiji informacije potrebne za donošenje sveobuhvatnih procjena iz stavka 5.
8.  
Tijekom prijelaznog razdoblja, prije nego što upravljačko tijelo preuzme svoje obveze, Komisija je odgovorna za izradu i podnošenje izvješća iz stavaka 3. i 4.

Članak 51.

Odbor

1.  
Komisiji pomaže Odbor.
2.  
U slučaju pozivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezina članka 8.

Razdoblje propisano člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca.

3.  
Odbor počinje obavljati svoju dužnost od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 52.

Izmjene odredaba schengenske pravne stečevine

1.  
U smislu pitanja koja su obuhvaćena područjem primjene Ugovora, ovom se Uredbom, od datuma utvrđenog u članku 55. stavku 2., zamjenjuju odredbe članka 92. do 119. Schengenske konvencije, uz iznimku njezinog članka 102. točke A.
2.  

Od datuma utvrđenog u članku 55. stavku 2., ovom se Uredbom također zamjenjuju sljedeće odredbe schengenske pravne stečevine kojima se provode ti članci ( 7 ):

(a) 

Odluka Izvršnog odbora od 14. prosinca 1993. o financijskom uređenju troškova postavljanja i djelovanja Schengenskog informacijskog sustava (C.SIS) (SCH/Com-ex (93) 16);

(b) 

Odluka Izvršnog odbora od 7. listopada 1997. o razvoju SIS-a (SCH/Com-ex (97) 24);

(c) 

Odluka Izvršnog odbora od 15. prosinca 1997. o izmjeni Uredbe o financijskom uređenju C.SIS-a (SCH/Com-ex (97) 35);

(d) 

Odluka Izvršnog odbora od 21. travnja 1998. o C.SIS-u s vezama 15/18 (SCH/Com-ex (98) 11);

(e) 

Odluka Izvršnog odbora od 28. travnja 1999. o troškovima postavljanja C.SIS-a (SCH/Com-ex (99) 4);

(f) 

Odluka Izvršnog odbora od 28. travnja 1999. o ažuriranju priručnika SIRENE (SCH/Com-ex (99) 5);

(g) 

Deklaracija Izvršnog odbora od 18. travnja 1996. kojom se definira pojam stranca (SCH/Com-ex (96) dekl. 5);

(h) 

Deklaracija Izvršnog odbora od 28. travnja 1999. o strukturi SIS-a (SCH/Com-ex (99) dekl. 2 rev.);

(i) 

Odluka Izvršnog odbora od 7. listopada 1997. o sudjelovanju Norveške i Islanda u troškovima postavljanja i djelovanja C.SIS-a (SCH/Com-ex (97) 18).

3.  
U smislu pitanja koja su obuhvaćena područjem primjene Ugovora, pozivanje na zamijenjene članke Schengenske konvencije i relevantne odredbe schengenske pravne stečevine kojima se provode ti članci smatra se pozivanjem na ovu Uredbu.

Članak 53.

Prestanak važenja

Uredba (EZ) br. 378/2004, Uredba (EZ) br. 871/2004, Odluka 2005/451/PUP, Odluka 2005/728/PUP i Odluka 2006/628/EZ prestaju važiti s danom utvrđenim u članku 55. stavku 2.

Članak 54.

Prijelazno razdoblje i proračun

1.  

Upozorenja se iz SIS-a 1 + prenose u SIS II. Države članice u najkraćem roku, a najkasnije u roku od tri godine od datuma utvrđenog u članku 55. stavku 2., osiguravaju usklađenost sadržaja upozorenja koja se prenose iz SIS-a 1 + u SIS II s odredbama ove Uredbe, dajući prednost upozorenjima na osobe. Tijekom prijelaznog razdoblja države članice mogu nastaviti primjenjivati odredbe članaka 94. i 96. Schengenske konvencije na sadržaj upozorenja koja se prenose iz SIS-a 1 + u SIS II, u skladu sa sljedećim pravilima:

(a) 

u slučaju mijenjanja, dopunjavanja, ispravljanja ili ažuriranja sadržaja upozorenja koje se prenosi iz SIS-a 1 + u SIS II, države članice osiguravaju da je upozorenje u skladu s odredbama ove Uredbe od dana promjene, dopune, ispravka ili ažuriranja;

(b) 

u slučaju pogotka koje se prenosi iz SIS-a 1 + u SIS II, države članice neodgodivo provjeravaju usklađenost tog upozorenja s odredbama ove Uredbe i pritom ne odgađaju mjere koje je na temelju tog upozorenja potrebno poduzeti.

2.  
Odobrena proračunska sredstva, u skladu s odredbama članka 119. Schengenske konvencije, koja se ne iskoriste do datuma utvrđenog u skladu s člankom 55. stavkom 2., vraćaju se državama članicama. Iznos povrata računa se na temelju doprinosa države članice, kao što je utvrđeno Odlukom Izvršnog odbora od 14. prosinca 1993. o financijskom uređenju troškova postavljanja i djelovanja Schengenskog informacijskog sustava.
3.  
Tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 15. stavka 4., pozivanje na upravljačko tijelo iz ove Uredbe smatra se pozivanjem na Komisiju.

Članak 55.

Stupanje na snagu, primjena i prijelaz

1.  
Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
2.  
Primjenjuje se na države članice koje sudjeluju u SIS-u 1 + od datuma koje utvrđuje Vijeće, na temelju jednoglasne odluke svojih članova, koji predstavljaju vlade država članica, koje sudjeluju u SIS-u 1+.
3.  

Datumi iz stavka 2. utvrđuju se nakon što:

(a) 

se usvoje potrebne provedbene mjere;

(b) 

sve države članice koje u cijelosti sudjeluju u SIS-u 1 + obavijeste Komisiju da su poduzele potrebne tehničke i pravne mjere za obradu podataka SIS-a II i razmjenu dopunskih informacija;

(c) 

Komisija objavi da je uspješno provela iscrpno ispitivanje SIS-a II, koje je provela zajedno s državama članicama a pripremna tijela Vijeća potvrde rezultate ispitivanja prema kojima je kvaliteta djelovanja SIS-a II barem jednaka kvaliteti djelovanja SIS-a 1+;

(d) 

Komisija poduzme potrebne tehničke mjere za povezivanje Središnjeg SIS-a II s N.SIS-om II predmetnih država članica.

4.  
O rezultatima ispitivanja koja su provedena u skladu sa stavkom 3. točkom (c) Komisija obavješćuje Europski parlament.
5.  
Svaka Odluku Vijeća koja je u donesena u skladu sa stavkom 2. objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice.( 1 ) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

( 2 ) SL L 158, 30.4.2004., str. 77.

( 3 ) SL L 105, 13.4.2006., str. 1.

( 4 ) Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.).

( 5 ) Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

( 6 ) Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

( 7 ) SL L 239, 22.9.2000., str. 439.

Top