EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006A0530(01)-20150209

Consolidated text: Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane

02006A0530(01) — HR — 09.02.2015 — 003.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

EURO-MEDITERANSKI SPORAZUM

o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane

( L 143 30.5.2006, 2)

Koji je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROTOKOL uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Libanonske Republike o općim načelima sudjelovanja Libanonske Republike u programima Unije

  L 47

3

20.2.2015

 M2

PROTOKOL uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

  L 113

3

1.5.2015

►M3

PROTOKOL uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

  L 162

3

27.6.2015

►M4

PROTOKOL uz Euromediteranski sporazum o uspostavi pridruživanja između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

  L 144

3

1.6.2016
▼B

EURO-MEDITERANSKI SPORAZUM

o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge straneKRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

ugovorne stranke Ugovora o osnivanju Europske zajednice, dalje u tekstu „države članice”, i

EUROPSKA ZAJEDNICA, dalje u tekstu „Zajednica”,

s jedne strane, i

LIBANONSKA REPUBLIKA, dalje u tekstu „Libanon”,

s druge strane,

UZIMAJUĆI U OBZIR blizinu i međuovisnost koje su povijesne veze i zajedničke vrijednosti uspostavile između Zajednice, njezinih država članica i Libanona,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Zajednica, njezine države članice i Libanon žele osnažiti te veze i uspostaviti trajne odnose temeljene na uzajamnosti, solidarnosti, partnerstvu i zajedničkom razvoju,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost koju stranke pridaju načelima Povelje Ujedinjenih naroda, posebno poštovanju ljudskih prava, demokratskih načela i gospodarskih sloboda koje čine temelj pridruživanja,

UZIMAJUĆI U OBZIR nedavan politički i gospodarski razvoj kako na europskom kontinentu tako i na Bliskom istoku te zajedničke odgovornosti koje iz njih proizlaze u pogledu stabilnosti, sigurnosti i blagostanja europsko-mediteranske regije,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost slobodne trgovine, kako je zajamčena Općim sporazumom o carinama i trgovini iz 1994. (GATT) te drugim multilateralnim sporazumima priloženima Sporazumu o osnivanju WTO-a, za Zajednicu i Libanon,

UZIMAJUĆI U OBZIR razliku u postojećem gospodarskom i društvenom razvoju između Libanona i Zajednice te potrebu jačanja gospodarskog i društvenog razvoja Libanona,

POTVRĐUJUĆI da odredbe ovog Sporazuma u okviru dijela III. glave IV. Ugovora o osnivanju Europske zajednice obvezuju Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku kao posebne ugovorne stranke, a ne kao dio Zajednice, dok Ujedinjena Kraljevina ili Irska (ovisno o slučaju) ne obavijeste Libanon da su, u skladu s Protokolom o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske priloženom Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, postale obvezane kao dio Zajednice. U skladu s Protokolom o stajalištu Danske priloženom tim Ugovorima, isto se primjenjuje i na Dansku,

ŽELEĆI u potpunosti ostvariti ciljeve pridruživanja između njih primjenom mjerodavnih odredaba ovog Sporazuma s ciljem međusobnog približavanja razina gospodarskog i društvenog razvoja Zajednice i Libanona,

SVJESNE važnosti ovog Sporazuma koji se temelji na uzajamnosti interesa, uzajamnim koncesijama, suradnji i dijalogu,

ŽELEĆI razviti redoviti politički dijalog o bilateralnim i međunarodnim pitanjima od zajedničkog interesa,

UZIMAJUĆI U OBZIR spremnost Zajednice da pruži Libanonu podršku u njegovim nastojanjima da provede gospodarsku obnovu, reformu i prilagodbu te da ostvari društveni razvoj,

ŽELEĆI uspostaviti, održati i pojačati suradnju, podržanu redovitim dijalogom, u gospodarskim, znanstvenim, tehnološkim, društvenim, kulturnim i audiovizualnim pitanjima radi postizanja boljeg uzajamnog razumijevanja,

UVJERENE da će ovaj Sporazum stvoriti ozračje koje vodi do jačanja gospodarskih odnosa među strankama, a posebno u sektorima trgovine i ulaganja koji su ključni za uspjeh gospodarske obnove i programa restrukturiranja te tehnološku modernizaciju,

SPORAZUMJELE SU SE:Članak 1.

1.  Ovim se osniva pridruživanje između Zajednice i država članica, s jedne strane, te Libanona, s druge strane.

2.  Ciljevi su ovog Sporazuma:

(a) pružanje odgovarajućeg okvira za politički dijalog između stranaka kojim će se omogućiti razvoj bliskih odnosa na svim područjima koja se smatraju važnima za takav dijalog;

(b) uspostava uvjeta za postupnu liberalizaciju trgovine robom, uslugama i kapitalom;

(c) promicanje trgovine i širenje skladnih gospodarskih i društvenih odnosa između stranaka, posebno putem dijaloga i suradnje, kako bi se poticao razvoj i blagostanje Libanona i njegovih stanovnika;

(d) promicanje gospodarske, društvene, kulturalne i financijske suradnje;

(e) promicanje suradnje u drugim područjima od zajedničkog interesa.

Članak 2.

Odnosi među strankama kao i sve odredbe ovog Sporazuma temelje se na poštovanju demokratskih načela i temeljnih ljudskih prava određenih u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima koja usmjerava njihovu unutarnju i međunarodnu politiku te predstavlja ključni element ovog Sporazuma.GLAVA I.

POLITIČKI DIJALOG

Članak 3.

1.  Uspostavlja se redoviti politički dijalog među strankama. On pomaže uspostavi trajnih veza solidarnosti među partnerima što pridonosi blagostanju, stabilnosti i sigurnosti mediteranske regije te stvara ozračje razumijevanja i tolerancije među kulturama.

2.  Politički dijalog i suradnja namijenjeni su prvenstveno:

(a) olakšavanju uzajamnog približavanja među strankama razvijajući bolje uzajamno razumijevanje i redovitim koordinacijama međunarodnih pitanja od zajedničkog interesa;

(b) omogućavanju svakoj stranki da razmotri stajalište i interese druge stranke;

(c) pridonošenju konsolidiranju sigurnosti i stabilnosti u mediteranskoj regije te, posebno, na Bliskom istoku;

(d) promicanju zajedničkih inicijativa.

Članak 4.

Politički dijalog obuhvaća sva pitanja od zajedničkog interesa stranaka, posebno ispitujući uvjete potrebne za osiguranje mira i sigurnosti kroz potporu suradnji. Dijalogom se također nastoje stvoriti novi oblici suradnje usmjereni na ostvarenje zajedničkih ciljeva.

Članak 5.

1.  Politički se dijalog provodi u redovitim vremenskim razmacima i kad god je to potrebno, a posebno:

(a) na ministarskoj razini, prvenstveno u okviru Vijeća za pridruživanje;

(b) na razini viših službenima iz Libanona, s jedne strane, te Predsjedništva Vijeća i Komisije, s druge strane;

(c) koristeći, u najvećoj mogućoj mjeri, diplomatske kanale uključujući i redovita izvještavanja dužnosnika, konzultacije prilikom međunarodnih sastanaka i kontakte diplomatskih predstavnika u trećim državama;

(d) koristeći bilo koje drugo sredstvo, kada je to primjereno, koje bi pridonijelo jačanju dijaloga te povećanju njegove učinkovitosti.

2.  Politički se dijalog uspostavlja između Europskog parlamenta i libanonskog parlamenta.GLAVA II.

SLOBODNO KRETANJE ROBE

OSNOVNA NAČELA

Članak 6.

U skladu s odredbama Općeg sporazuma o tarifama i trgovini iz 1994. (GATT) te drugim multilateralnim sporazumima o trgovini robe priloženima Sporazumu o osnivanju WTO-a, dalje u tekstu GATT, Zajednica i Libanon, kroz prijelazno razdoblje, postupno uspostavljaju zonu slobodne trgovine u trajanju od najviše 12 godina od dana stupanja ovog Sporazuma na snagu prema modalitetima navedenima u ovoj glavi;POGLAVLJE 1.

Industrijski proizvodi

Članak 7.

Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice i Libanona obuhvaćene poglavljima 25. do 97. Kombinirane nomenklature i libanonske Carinske tarife uz iznimku proizvoda popisanih u Prilogu 1.

Članak 8.

Proizvodi podrijetlom iz Libanona koji se uvoze u Zajednicu oslobođeni su carina i davanja s istovrsnim učinkom.

Članak 9.

1.  Carine i davanja s istovrsnim učinkom primjenjive na uvoz proizvoda podrijetlom iz Zajednice u Libanon postupno se ukidaju prema sljedećem rasporedu:

 pet godina od dana stupanja ovog Sporazuma na snagu sve carine i davanja snižavaju se na 88 % osnovne carine,

 šest godina od dana stupanja ovog Sporazuma na snagu sve carine i davanja snižavaju se na 76 % osnovne carine,

 sedam godina od dana stupanja ovog Sporazuma na snagu sve carine i davanja snižavaju se na 64 % osnovne carine,

 osam godina od dana stupanja ovog Sporazuma na snagu sve carine i davanja snižavaju se na 52 % osnovne carine,

 devet godina od dana stupanja ovog Sporazuma na snagu sve carine i davanja snižavaju se na 40 % osnovne carine,

 10 godina od dana stupanja ovog Sporazuma na snagu sve carine i davanja snižavaju se na 28 % osnovne carine,

 11 godina od dana stupanja ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 16 % osnovne carine,

 12 godina od dana stupanja ovog Sporazuma na snagu sve carine i davanja se ukidaju.

2.  U slučaju ozbiljnih poteškoća u vezi s određenim proizvodom, raspored iz stavka 1. može revidirati Odbor za pridruživanje uz obostranu suglasnost da se taj raspored za predmetni proizvod ne može produžiti nakon isteka najduljeg prijelaznog razdoblja od 12 godina. Ako Odbor za pridruživanje ne donese odluku u roku od 30 dana od primitka libanonskog zahtjeva za reviziju rasporeda, Libanon može privremeno, na najviše godinu dana, suspendirati taj plan.

3.  Za svaki predmetni proizvod, osnovna carina koja je predmet postupnog smanjenja predviđenog stavkom 1. predstavlja stope navedene u članku 19.

Članak 10.

Odredbe o ukidanju carina na uvoz primjenjive su i na carine fiskalne naravi.

Članak 11.

1.  Libanon može poduzeti iznimne mjere ograničenog trajanja kojima se odstupa od odredaba članka 9. u obliku povećanja ili ponovnog uvođenja carina.

2.  Te se mjere odnose samo na nove industrije i industrije u razvoju i sektore u postupku restrukturiranja odnosno one koji se suočavaju s ozbiljnim poteškoćama, a posebno kada te poteškoće uključuju i velike socijalne probleme.

3.  Carine na uvoz proizvoda podrijetlom iz Zajednice u Libanon uvedene ovim iznimnim mjerama ne smiju prelaziti 25 % ad valorem te moraju sadržavati element povlastice za proizvode podrijetlom iz Zajednice. Ukupna vrijednost uvoza proizvoda koji su predmet ovih mjera ne smije prelaziti 20 % godišnjeg prosjeka ukupnog uvoza industrijskih proizvoda iz Zajednice u posljednje tri godine za koje su statistički podaci dostupni.

4.  Ove će se mjere primjenjivati u razdoblju od najviše pet godina ako Odbor za pridruživanje taj rok ne produži. Njihova će primjena prestati istekom maksimalnog prijelaznog razdoblja od 12 godina.

5.  Niti jedna takva mjera ne može biti uvedena za određeni proizvod ako je proteklo više od tri godine od ukidanja svih carina i količinskih ograničenja ili naknada ili mjera s istovrsnim učinkom po pitanju predmetnog proizvoda.

6.  Libanon obavješćuje Odbor za pridruživanje o svakoj iznimnoj mjeri koju namjerava donijeti te se, na zahtjev Zajednice, provode se savjetovanja o predmetnim mjerama i sektorima prije njihove provedbe. Prilikom donošenja takvih mjera Libanon dostavlja Zajednici plan ukidanja carinskih carina uvedenih ovim člankom. Tim se planom osigurava postupno ukidanje tih carina u jednakim godišnjim iznosima počevši najkasnije od kraja druge godine njihove primjene. Odbor za pridruživanje može donijeti i drukčiji plan.

7.  Iznimno od odredaba stavka 4., Odbor za pridruživanje može uzeti u obzir poteškoće pri osnivanju novih industrija te poduprijeti mjere koje je Libanon poduzeo u skladu sa stavkom 1. na najdulje razdoblje od tri godine nakon isteka dvanaestogodišnjeg prijelaznog razdoblja.POGLAVLJE 2.

Poljoprivredni proizvodi, proizvodi ribarstva i prerađeni poljoprivredni proizvodi

Članak 12.

Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice i Libanona obuhvaćene poglavljima 1. do 24. Kombinirane nomenklature i libanonske Carinske tarife te na proizvode popisane u Prilogu 1.

Članak 13.

Zajednica i Libanon postupno će ustanoviti veću liberalizaciju međusobne trgovine poljoprivrednim proizvodima, proizvodima ribarstva i prerađenim poljoprivrednim proizvodima što je u interesu obiju stranaka.

Članak 14.

1.  Poljoprivredni proizvodi podrijetlom iz Libanona navedeni u Protokolu 1. o uvozu u Zajednicu predmet su režima utvrđenog tim Protokolom.

2.  Poljoprivredni proizvodi podrijetlom iz Zajednice navedeni u Protokolu 2. o uvozu u Libanon predmet su režima utvrđenog tim Protokolom.

3.  Trgovina prerađenim poljoprivrednim proizvodima obuhvaćenim ovim poglavljem predmet je režima utvrđenog Protokolom 3.

Članak 15.

1.  Pet godina nakon stupanja ovog Sporazuma na snagu, Zajednica i Libanon ocjenjuju situaciju s ciljem određivanja mjera koje će, u skladu s ciljevima iz članka 13., Zajednica i Libanon primijeniti godinu dana nakon revizije ovog Sporazuma.

2.  Bez utjecaja na odredbe stavka 1. te uzevši u obzir opseg trgovine poljoprivrednim proizvodima, proizvodima ribarstva i prerađenim poljoprivrednim proizvodima između dviju stranaka te posebno osjetljivost takvih proizvoda, Zajednica i Libanon u okviru Vijeća za pridruživanje redovito ispituju proizvod po proizvod sustavno i uzajamno kao i mogućnost dodjeljivanja daljnjih međusobnih povlastica.

Članak 16.

1.  U slučaju uvođenja posebnih pravila zbog provedbe poljoprivredne politike ili bilo kakvih promjena postojećih pravila odnosno u slučaju mijenjanja ili produljenja odredaba koje se odnose na provedbu poljoprivredne politike, predmetna stranka može za proizvod koji je predmet takve odluke izmijeniti režim iz ovog Sporazuma.

2.  Stranka koja provodi takve izmjene obavješćuje o tome Odbor za pridruživanje. Na zahtjev druge stranke, sastaje se Odbor za pridruživanje kako bi predmetna stranka uzela u obzir interese druge stranke.

3.  Ako Zajednica ili Libanon prilikom primjene stavka 1. izmijene režim iz ovog Sporazuma koji se odnosi na poljoprivredne proizvode, odobravaju povlasticu na uvoz podrijetlom iz druge ugovorne stranke usporedivu s povlasticom iz ovog Sporazuma.

4.  Svaka izmjena režima iz ovog Sporazuma predmet je savjetovanja, na zahtjev druge stranke, u okviru Vijeća za pridruživanje.

Članak 17.

1.  Obje su stranke suglasne surađivati na smanjenju mogućnosti prijevare prilikom primjene trgovinskih odredaba iz ovog Sporazuma.

2.  Neovisno o ostalim odredbama ovog Sporazuma, kada jedna stranka ustanovi dovoljne dokaze o prijevari kao što je značajno povećanje trgovine proizvodima jedne stranke u odnosu na drugu stranku, konkretno iznad razine koja odražava gospodarske uvjete kao što su normalni proizvodni i izvozni kapaciteti odnosno nedostatak administrativne suradnje druge stranke potrebne za verifikaciju dokaza o podrijetlu, obje stranke, bez odlaganja, započinju savjetovanje kako bi pronašle odgovarajuće rješenje. Do pronalaženja takvog rješenja, predmetna stranka može poduzeti primjerene mjere koje smatra potrebnima. Prilikom odabira mjera, mora se dati prioritet onim mjerama koje najmanje remete provedbu režima iz ovog Sporazuma.POGLAVLJE 3.

Zajedničke odredbe

Članak 18.

1.  Ni jedna nova carina na uvoz ili izvoz odnosno davanje s istovrsnim učinkom ne uvodi se u trgovinu između Zajednice i Libanona, niti se carine odnosno davanja koja su u primjeni od stupanja ovog Sporazuma na snagu povećavaju ako se ovim Sporazumom ne odredi drukčije.

2.  U trgovini između Zajednice i Libanona ne uvodi se niti jedno novo količinsko ograničenje na uvoz kao niti jedna mjera s istovrsnim učinkom.

3.  Stupanjem ovog Sporazuma na snagu ukidaju se količinska ograničenja na uvoz i mjere s istovrsnim učinkom u trgovini između Libanona i Zajednice.

4.  Ni Zajednica ni Libanon na međusobni izvoz na primjenjuju carine odnosno davanja s istovrsnim učinkom kao ni količinska ograničenja odnosno mjere s istovrsnim učinkom.

Članak 19.

1.  Osnovna stopa na koju se primjenjuju uzastopna smanjenja iz članka 9. stavka 1., za svaki proizvod, ona je stopa koja se stvarno primjenjuje za Zajednicu na dan zaključenja pregovora.

2.  U slučaju pristupanja Libanona WTO-u, stope koje stranke primjenjuju na uvoz jesu one stope na koje ih obvezuje WTO-u ili niža stopa koja se stvarno primjenjuje i na snazi je na dan pristupanja. Ako je smanjenje carina, nakon pristupanja WTO-u, provedeno na erga omnes razini, primjenjuje se snižena stopa.

3.  Odredba iz stavka 2. primjenjuje se za svako smanjenje tarifa provedeno nakon dana zaključenja pregovora na erga omnes razini.

4.  Stranke obavješćuju jedna drugu o primijenjenim stopama na dan zaključenja pregovora.

Članak 20.

Proizvodi podrijetlom iz Libanona prilikom njihovog uvoza u Zajednicu ne uživaju povlašteniji položaj od onoga kakav države članice primjenjuju međusobno.

Članak 21.

1.  Stranke se suzdržavaju od svake mjere ili prakse unutarnje fiskalne naravi kojom se, izravno ili neizravno, diskriminiraju proizvodi jedne stranke i slični proizvodi podrijetlom iz druge stranke.

2.  Proizvodi izvezeni na područje jedne od stranaka ne moraju imati koristi od povrata neizravnih unutarnjih naknada koje prelaze iznos neizravnih naknada kojima oni izravno ili neizravno podliježu.

Članak 22.

1.  Ovaj Sporazum ne sprečava održavanje ili uspostavljanje carinskih unija, zona slobodne trgovine odnosno dogovora o pograničnom prometu osim u onoj mjeri u kojoj oni mijenjaju trgovinski režim iz ovog Sporazuma.

2.  Savjetovanja stranaka u vezi s dogovorima o uspostavi takvih carinskih unija ili zona slobodne trgovine te, kad to bude zatraženo, u vezi s glavnim pitanjima njihovih trgovinskih politika s trećim zemljama provode se u sklopu Odbora za pridruživanje. U slučaju da treća zemlja pristupi Zajednici, održava se takvo savjetovanje kako bi se uzeli u obzir zajednički interesi Zajednice i Libanona.

Članak 23.

Ako jedna od stranaka ustanovi da se, prema važećim međunarodnim pravilima definiranima člankom VI. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) 1994. i povezanom internom zakonodavstvu, u trgovini s drugom strankom provodi damping, ona može, u skladu sa Sporazumom WTO-a o provedbi članka VI. GATT-a 1994. i povezanim internim zakonodavstvom, poduzeti odgovarajuće mjere protiv takve prakse.

Članak 24.

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 35., stranke primjenjuju Sporazum WTO-a o subvencijama i kompenzacijskim mjerama.

2.  Dok se ne donesu potrebna pravila iz članka 35., stavka 2., ako bilo koja od stranaka utvrdi da se prema valjanim međunarodnim pravilima definiranima člankom VI. i člankom XVI. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) 1994. i povezanom internom zakonodavstvu u trgovini s drugom strankom provodi subvencioniranje, ona može, u skladu s pravilima definiranima Sporazumom WTO-a o subvencijama i kompenzacijskim mjerama i povezanim internim zakonodavstvom, uspostaviti odgovarajuće mjere protiv takve prakse.

Članak 25.

1.  Odredbe članka XIX. GATT-a 1994. i Sporazuma WTO-a o zaštitnim mjerama i povezanog internog zakonodavstva primjenjuju se među strankama.

2.  Prije primjene zaštitnih mjera definiranih međunarodnim pravilima, stranka koja namjerava provoditi takve mjere podnosi Odboru za pridruživanje tražene odnosne informacije radi detaljnog ispitivanja situacije koje se provodi s ciljem pronalaženja rješenja prihvatljiva objema strankama.

Da bi se takvo rješenje pronašlo, stranke bez odgode održavaju savjetovanje u sklopu Odbora za pridruživanje. Ako stranke, slijedom savjetovanja, unutar trideset dana od početka savjetovanja ne postignu sporazum o rješenju za izbjegavanje primjene zaštitnih mjera, stranka koja namjerava primjenjivati zaštitne mjere može primijeniti odredbe članka XIX. GATT-a 1994. i Sporazuma WTO-a o zaštitnim mjerama.

3.  U odabiru zaštitnih mjera u skladu s ovim člankom, stranke daju prednost onim mjerama koje najmanje remete ostvarenje ciljeva iz ovog Sporazuma.

4.  Odbor za pridruživanje obavješćuje se bez odgode o zaštitnim mjerama koje su predmet periodičnih savjetovanja u okviru Vijeća, posebno radi njihovog ukidanja kada to okolnosti dopuste.

Članak 26.

1.  Kada poštovanje odredaba iz članka 18., stavka 4. vodi prema:

(a) ponovnom izvozu u treću zemlju protiv koje stranka izvoznica, za predmetni proizvod, primjenjuje izvozna količinska ograničenja, izvozne carine ili mjere odnosno davanja s istovrsnim učinkom;

ili

(b) ozbiljnoj nestašici odnosno prijetnji nestašice ključnoga proizvoda za stranku izvoznicu

te gdje gore spomenuta situacija izaziva ili postoji vjerojatnost da će izazvati velike poteškoće stranci izvoznici, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i prema postupku opisanom u stavku 2.

2.  Informacije o poteškoćama proizašlima iz situacije navedene u stavku 1. podnose se Odboru za pridruživanje radi ispitivanja situacije. Odbor za pridruživanje može donijeti bilo koju odluku u svrhu uklanjanja tih poteškoća. Ako ne donese odluku u roku od 30 dana od zaprimanja predmeta, stranka izvoznica može primijeniti odgovarajuće mjere na izvoz predmetnog proizvoda. Mjere ne smiju biti diskriminirajuće te se ukidaju kada novonastale okolnosti više ne opravdavaju njihovu provedbu.

Članak 27.

Ništa iz ovog Sporazuma ne priječi zabranu ili ograničavanje uvoza, izvoza ili provoza robe koji su opravdani na temelju javnog morala, javnog poretka ili javne sigurnosti; zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka; zaštite nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti; zaštite intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva; pravila u vezi sa zlatom i srebrom te zaštite iscrpivih nacionalnih resursa. Takve zabrane ili ograničenja, međutim, ne smiju sadržavati elemente proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničenja trgovine među strankama.

Članak 28.

Pojam „proizvod s podrijetlom” za primjenu odredaba ove glave i povezani načini administrativne suradnje utvrđeni su u Protokolu 4.

Članak 29.

Kombinirana nomenklatura robe primjenjuje se na klasifikaciju robe koja se izvozi u Zajednicu. Libanonska carinska tarifa primjenjuje se na klasifikaciju robe koja se uvozi u Libanon.GLAVA III.

PRAVO POSLOVNOG NASTANA I PRUŽANJE USLUGA

Članak 30.

1.  Tretman koji stranke jedna drugoj dodjeljuju s obzirom na pravo poslovnog nastana i pružanje usluga temelji se na obvezama svake stranke i ostalim obvezama koje proizlaze iz Općeg sporazuma o trgovini uslugama (GATS). Ove odredbe stupaju na snagu danom konačnog pristupanja Libanona WTO-u.

2.  Po završetku izrade plana posebnih obveza o uslugama, u skladu s člankom XX. GATS-a, Libanon taj plan dostavlja Europskoj zajednici i njezinim članicama.

3.  S ciljem utvrđivanja „sporazuma o gospodarskoj integraciji” definiranog člankom V. GATS-a stranke razmatraju razvoj gore navedenih odredaba.

4.  Godinu dana nakon stupanja ovog Sporazuma na snagu, cilj iz stavka 3. predmetom je prvog ispitivanja od strane Vijeća za pridruživanje.

5.  U razdoblju od dana stupanja ovog Sporazuma na snagu do pristupa Libanona WTO-u, stranke ne poduzimaju nikakve mjere ili radnje zbog kojih bi uvjeti za pružanje usluga Zajednice ili Libanona više diskriminirali od onih koji su postojali na dan stupanja ovog Sporazuma na snagu.

6.  Za potrebe ove glave:

(a) „pružatelj usluga” znači svaka pravna ili fizička osoba koja nastoji pružiti ili osigurati uslugu;

(b) „pravna osoba” znači društvo ili društvo kćer koje je osnovano u skladu s propisima država članica Zajednice odnosno libanonskim propisima i koje ima registriran ured, središnju upravu ili glavno sjedište na području Zajednice odnosno Libanona. Ako pravna osoba ima samo registriran ured ili središnju upravu na području Zajednice odnosno Libanona, ona se neće smatrati niti pravnom osobom Zajednice niti pravnom osobom Libanona, osim ako njezine djelatnosti imaju stvarnu i stalnu poveznicu s gospodarstvom Zajednice odnosno Libanona;

(c) „društvo kćer” znači pravna osoba koja se nalazi pod stvarnom kontrolom druge pravne osobe;

(d) „fizička osoba” znači osoba koja prema odnosnom nacionalnom zakonodavstvu ima status državljanina jedne od država članica Zajednice odnosno Libanona.GLAVA IV.

PLAĆANJA, KAPITAL, TRŽIŠNO NATJECANJE I DRUGE GOSPODARSKE ODREDBEPOGLAVLJE 1.

Tekuća plaćanja i kretanje kapitala

Članak 31.

U okviru odredaba ovog Sporazuma te podložno odredbama iz članka 33. i članka 34. ne postoje ograničenja između Zajednice, s jedne strane, i Libanona, s druge strane, u pogledu kretanja kapitala te nema diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravka njihovih državljana odnosno mjesta investiranja kapitala.

Članak 32.

Tekuća plaćanja povezana s kretanjem robe, osoba, usluga ili kapitala u okviru ovog Sporazuma oslobođena su ograničenja.

Članak 33.

1.  Podložno odredbama iz ovog Sporazuma te ostalim međunarodnim obvezama Zajednice i Libanona, odredbe iz članka 31. i članka 32. ne dovode u pitanje primjenu bilo kojeg ograničenja, koje je na snazi između stranaka na dan stupanja ovog Sporazuma na snagu, u pogledu kretanja kapitala što uključuje izravno investiranje uključujući investicije u nekretnine, poduzeća, pružanje financijskih usluga ili uvrštenja vrijednosnih papira na tržišta kapitala

2.  Međutim, ne utječe se na prijenos u inozemstvo investicija koje su rezidenti Zajednice izvršili u Libanonu odnosno prijenos u Zajednicu investicija rezidenata Libanona kao ni na prijenos profita stečenog od tih investicija.

Članak 34.

Kada se jedna ili nekoliko država članica Zajednice odnosno Libanon suoče ili postoji rizik da će se suočiti s ozbiljnim poteškoćama u vezi s bilancom plaćanja, Zajednica odnosno Libanon mogu, u skladu s uvjetima navedenima u okviru GATT-a te uvjetima iz članaka VIII. i XIV. Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, poduzeti mjere ograničavanja u pogledu tekućih plaćanja ako su te mjere nužne. Zajednica odnosno Libanon, prema potrebi, obavješćuju o tome drugu stranku bez odlaganja te u najranijem mogućem roku dostavljaju plan ukidanja tih mjera.POGLAVLJE 2.

Tržišno natjecanje i druga gospodarska pitanja

Članak 35.

1.  Sljedeće postupanje nije sukladno s ispravnom primjenom ovog Sporazuma u onoj mjeri u kojoj ono može utjecati na trgovinu između Zajednice i Libanona:

(a) bilo kakvi sporazumi među poduzetnicima, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje među poduzetnicima koji imaju za cilj ili posljedicu sprečavanje, ograničenje ili narušavanje tržišnog natjecanja kako je to definirano u njihovom zakonodavstvu;

(b) zloporaba vladajućeg položaja od strane jednog ili više njih na cijelom području ili značajnom dijelu područja Zajednice odnosno Libanona, kako je to definirano u njihovom zakonodavstvu.

2.  Stranke primjenjuju svoje zakonodavstvo u području tržišnog natjecanja te razmjenjuju informacije vodeći računa o ograničenjima koja nameću zahtjevi povjerljviosti. Potrebna pravila suradnje s ciljem provedbe stavka 1. donosi Odbor za pridruživanje u roku od pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

3.  Ako Zajednica odnosno Libanon smatraju da određena praksa nije sukladna s uvjetima iz stavka 1. ovog članka i ako takva praksa utječe ili prijeti da će ozbiljno ugroziti drugu stranku, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere nakon savjetovanja u okviru Odbora za pridruživanje ili po isteku trideset radnih dana od upućivanja predmeta na takvo savjetovanje.

Članak 36.

Države članice i Libanon, ne dovodeći u pitanje obveze koje su preuzete ili će se preuzeti u okviru GATT-a, postupno usklađuju svaki državni monopol komercijalne naravi kako bi osigurali da se do isteka pete godine od stupanja ovog Sporazuma na snagu ukine svaka diskriminacija u pogledu uvjeta pod kojima se nabavlja ili trži roba između državljana država članica i Libanona. Odbor za pridruživanje obavješćuje se o mjerama donesenima radi ostvarenja ovog cilja.

Članak 37.

Što se tiče javnih poduzeća i poduzeća kojima su dodijeljena posebna ili isključiva prava, Vijeće za pridruživanje osigurava da se od pete godine od stupanja ovog Sporazuma na snagu ne donose niti ne provode mjere koje remete trgovinu između Zajednice i Libanona u onoj mjeri u kojoj to šteti interesima stranaka. Ova odredba ne krši niti de jure niti de facto provedbu posebnih zadaća tih poduzeća.

Članak 38.

1.  Prema odredbama ovog članka i Priloga 2., stranke, u skladu s najvišim međunarodnim standardima, osiguravaju odgovarajuću i učinkovitu zaštitu prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva, uključujući i učinkovita sredstva provođenja takvih prava.

2.  Stranke redovito ispituju provedbu ovog članka i Priloga 2. Ako se u području zaštite intelektualnoga vlasništva pojave problemi koji utječu na uvjete trgovanja, žurno se, na zahtjev bilo koje od stranaka, provodi savjetovanje kako bi se pronašla zadovoljavajuća rješenja za obje stranke.

Članak 39.

1.  Stranke su za svoj cilj odredile uzajamnu ili postupnu liberalizaciju ugovora o javnoj nabavi.

2.  Vijeće za pridruživanje poduzima potrebne korake kako bi se provela odredba iz stavka 1.GLAVA V.

GOSPODARSKA I SEKTORSKA SURADNJA

Članak 40.

Ciljevi

1.  Stranke zajednički uspostavljaju strategije i postupke potrebne za postizanje suradnje u područjima obuhvaćenima ovom glavom.

2.  Stranke nastoje pojačati gospodarsku suradnju u svojem uzajamnom interesu te u duhu partnerstva koje se nalazi u temeljima ovog Sporazuma.

3.  Cilj je gospodarske suradnje podrška libanonskim naporima usmjerenima na postizanje održivoga gospodarskog i socijalnog razvoja.

Članak 41.

Opseg

1.  Suradnja se u prvom redu namjerava ostvariti u područjima djelovanja koja su pogođena učincima unutarnjih zapreka i poteškoća odnosno koja su pogođena liberalizacijom libanonskoga gospodarstva u cijelosti, a posebno liberalizacijom trgovine između Libanona i Zajednice.

2.  Suradnja se na sličan način usmjerava na područja za koja postoji vjerojatnost da će međusobno približiti gospodarstva Zajednice i Libanona, posebno ona koja stvaraju rast i nova radna mjesta.

3.  Očuvanje okoliša i ekološke ravnoteže predstavlja središnju sastavnicu različitih područja gospodarske suradnje.

4.  Stranke se mogu dogovoriti oko proširenja gospodarske suradnje na druga područja koja nisu obuhvaćena odredbama ove glave.

Članak 42.

Metode i modaliteti

Gospodarska suradnja posebno se ostvaruje putem:

(a) redovitog gospodarskog dijaloga između stranaka koji obuhvaća sva područja makroekonomske politike;

(b) redovite razmjene informacija i zamisli u svim sektorima u kojima postoji suradnja, uključujući sastanke službenika i stručnjaka;

(c) savjetovanja, stručne pomoći i osposobljavanja;

(d) provedbe zajedničkih aktivnosti kao što su radionice i seminari;

(e) tehničke, administrativne i regulatorne pomoći;

(f) širenja informacija o suradnji.

Članak 43.

Obrazovanje i osposobljavanje

Suradnja se odvija s ciljem:

(a) definiranja sredstava značajnijeg poboljšanja situacije u području obrazovanja i osposobljavanja, posebno u području strukovnog osposobljavanja;

(b) poticanja uspostave čvrstih veza između agencija specijaliziranih za zajedničke aktivnosti te razmjene iskustava i know-how, posebno, razmjene mladih, razmjene studenata i polaznika drugih obrazovnih institucija radi približavanja različitih kultura;

(c) posebnog poticanja boljeg pristupa ženske populacije obrazovanju, uključujući tehničko i više obrazovanje te strukovno osposobljavanje.

Članak 44.

Znanstvena, tehnička i tehnološka suradnja

Suradnja se odvija s ciljem:

(a) poticanja uspostave trajnih veza između znanstvenih zajednica stranaka, posebno putem:

 omogućavanja pristupa Libanonu istraživačkim i tehnološko-razvojnim programima, u skladu s pravilima Zajednice, koja se odnose na uključenje država nečlanica Zajednice u takve programe,

 libanonskog sudjelovanja u mrežama decentralizirane suradnje,

 promicanja sinergije između osposobljavanja i istraživanja;

(b) poboljšanja istraživačkih sposobnosti Libanona kao i njegovog tehnološkog razvitka;

(c) poticanja tehnoloških inovacija, prijenos novih tehnologija i tehnološkoga znanja i iskustva;

(d) izučavanja načina kako Libanon može sudjelovati u europskim okvirnim programima za istraživanje.

Članak 45.

Okoliš

1.  Stranke potiču suradnju u području zaštite od uništavanja okoliša, nadzora zagađenja te osiguranja racionalne uporabe prirodnih resursa s ciljem osiguranja održivog razvoja.

2.  Stranke su usmjerene na:

(a) kvalitetu vode na Mediteranu, nadzor i sprečavanje zagađenja marina;

(b) upravljanje otpadom, posebno toksičnim otpadom;

(c) salinizaciju;

(d) upravljanje okolišem osjetljivih obalnih područja;

(e) obrazovanje i podizanje svijesti o okolišu;

(f) korištenje naprednih instrumenata upravljanja i praćenja okoliša te, posebno, na korištenje okolišnih informacijskih sustava i studija o učinku na okoliš;

(g) učinak industrijskoga razvoja na okoliš općenito, a posebno na sigurnost industrijskoga bilja;

(h) učinak poljoprivrede na kvalitetu vode i tla;

(i) očuvanje i zaštitu tla;

(j) racionalno upravljanje izvorima vode;

(k) zajedničko istraživanje i praćenje te na zajedničke programe i projekte.

Članak 46.

Suradnja u području industrije

Cilj suradnje je:

(a) potaknuti suradnju između gospodarskih subjekata dviju stranaka, uključujući i suradnju u smislu pristupa Libanona poslovnim mrežama Zajednice;

(b) podržati napore koji se ulažu u moderniziranje i restrukturiranje libanonske industrije javnog i privatnog sektora (uključujući i industriju poljoprivrednih i prehrambenih proizvod(a);

(c) stvoriti povoljnu klimu za privatnu inicijativu radi poticanja i stvaranja raznolikog proizvoda za domaća i izvozna tržišta;

(d) osnažiti libanonske ljudske resurse i industrijski potencijal kroz bolje korištenje politika u području inovacija, istraživanja i tehnološkog razvoja;

(e) olakšati pristup tržištima kapitala radi financiranja investicija u proizvodnju;

(f) potaknuti razvoj MSP-ova, posebno kroz:

 promicanje uspostave kontakata između poduzeća, dijelom putem korištenja mreža i instrumenata Zajednice za promicanje industrijske suradnje i partnerstva,

 omogućavanje lakšeg pristupa kreditima za financiranje investicija;

 dostupnost službi informiranja i potpore;

 unaprjeđivanje ljudskih resursa u smislu poticanja inovacija, osmišljavanja projekata i gospodarskih aktivnosti.

Članak 47.

Promicanje i zaštita investicija

1.  Suradnjom se nastoji povećati tok kapitala, stručnog znanja i tehnologija u Libanon, inter alia, kroz:

(a) prikladna sredstva identificiranja ulagačkih mogućnosti i informacijskih kanala u području ulagačkih propisa;

(b) pružanje informacija o europskom investicijskom režimu (tehničkoj pomoći, izravnoj financijskoj potpori, poreznim olakšicama, osiguranju investicija itd.) povezanim s vanjskim investicijama i unaprjeđivanjem mogućnosti da Libanon stekne određene koristi iz tih aktivnosti;

(c) ispitivanje mogućnosti realizacije zajedničkih pothvata (posebno među malim i srednjim poduzećima) te, kad je to primjereno, sklapanje sporazuma između država članica i Libanona;

(d) uspostavljanje mehanizama poticanja i promicanja investicija;

(e) razvoj pravnog okvira koji potiče investiranje između stranaka kroz sklapanje sporazuma o zaštiti ulaganja između Libanona i država članica te, gdje je to primjereno, sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

2.  Suradnja se može proširiti na planiranje i provedbu projekata kojima se ukazuje na učinkovito stjecanje i korištenje osnovnih tehnologija, korištenje standarda, razvoj ljudskih resursa i kreiranje radnih mjesta na lokalnoj razini.

Članak 48.

Suradnja u području standardizacije i ocjene sukladnosti

Stranke surađuju u području:

(a) smanjenja razlika pri standardizaciji, mjeriteljstvu, kontroli kvalitete i ocjeni sukladnosti;

(b) moderniziranja libanonskih laboratorija;

(c) pregovaranja o sporazumu o uzajamnom priznavanju kad se za to steknu uvjeti;

(d) jačanja libanonskih institucija odgovornih za standardizaciju, kvalitetu, intelektualno, industrijsko i trgovačko vlasništvo.

Članak 49.

Usklađivanje zakonodavstva

Stranke ulažu najveće napore kako bi uskladile svoja zakonodavstva radi olakšanja provedbu ovog Sporazuma.

Članak 50.

Financijske usluge

Cilj suradnje odnosi se na postizanje sličnijih zajedničkih pravila i standarda u sljedećim područjima:

(a) razvoj financijskih tržišta u Libanonu;

(b) poboljšanje računovodstva, revizije, nadzora i reguliranja financijskih usluga i financijskog praćenja u Libanonu.

Članak 51.

Poljoprivreda i ribarstvo

Suradnja se provodi s ciljem:

(a) pružanja potpore politikama širenja proizvodnje;

(b) smanjenja ovisnosti o hrani;

(c) promicanja onih tipova poljoprivredne proizvodnje koji vode računa o okolišu;

(d) uspostavljanja bližih odnosa između poduzeća, skupina i strukovnih organizacija dviju stranaka;

(e) pružanja pomoći i tehničkog osposobljavanja; potpore poljoprivrednom istraživanju, savjetodavnim uslugama, poljoprivrednom obrazovanju i tehničkom osposobljavanju djelatnika u poljoprivrednom sektoru;

(f) harmoniziranja fitosanitarnih i veterinarskih standarda;

(g) pružanja podrške integriranom ruralnom razvoju, uključujući poboljšanje osnovnih usluga i razvoj pomoćnih gospodarskih aktivnosti, posebno u područjima u kojima se iskorjenjuju nelegalni usjevi;

(h) uspostavljanja suradnje između ruralnih područja i to na području razmjene iskustava i stručnog znanja i sposobnosti u ruralnom razvoju;

(i) razvoja tehnika pakiranja, skladištenja i marketinga te unaprjeđivanja distribucijskih kanala;

(j) razvoja tehnika pakiranja, skladištenja i marketinga te unaprjeđivanja distribucijskih kanala;

(k) razvoja poljoprivrednih izvora vode;

(l) razvoja šumarstva, posebno na području ponovnog pošumljavanja, sprečavanja šumskih požara, šumskih pašnjaka i borbe protiv pretvaranja šuma u pustinje;

(m) razvoja poljoprivredne mehanizacije i promicanja zadruga koje pružaju poljoprivredne usluge;

(n) jačanja sustava kreditiranja u poljoprivredi.

Članak 52.

Promet

Cilj suradnje je:

(a) restrukturirati i modernizirati cestovnu, željezničku, lučku te zračnu infrastrukturu povezanu s glavnim trans-europskim komunikacijskim linijama od zajedničkog značaja;

(b) uspostaviti i provoditi operativne i sigurnosne standarde usporedive sa standardima koji su na snazi u Zajednici;

(c) unaprijediti tehničku opremu prema standardima Zajednice za multimodalni promet, kontejnerski prijevoz i prekrcaj;

(d) poboljšati cestovni, morski i multimodalni promet, upravljanje lučkom, aerodromskom, morskom i kontrolom leta kao i poboljšanje željezničkih i navigacijskih sredstava;

(e) preustrojiti i restrukturirati masovni prijevozni sektor uključujući i javni prijevoz.

Članak 53.

Informacijsko društvo i telekomunikacije

1.  Stranke priznaju da informacijske i komunikacijske tehnologije čine ključni element modernog društva, temelj gospodarskog i društvenog razvoja te temelj informacijskog društva u nastajanju.

2.  Cilj suradnje u ovom području je:

(a) dijalog o različitim aspektima informacijskog društva uključujući i telekomunikacijsku politiku;

(b) razmjena informacija i tehničke pomoći oko regulatornih pitanja, standardizacije, ispitivanja sukladnosti i certificiranja informacijske i telekomunikacijske tehnologije;

(c) širenje novih informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija te unaprijeđenih postrojenja za naprednu komunikaciju, informacijske službe i tehnologiju;

(d) promidžba i provedba zajedničkih projekata za istraživanje, tehnički razvoj i industrijsku primjenu informacijskih tehnologija, komunikacija, telematike i informacijskog društva;

(e) sudjelovanje libanonskih organizacija u pilot projektima i europskim programima u okviru utvrđenih okvira;

(f) uzajamno povezivanje i interoperabilnost između telematskih mreža i usluga Zajednice i Libanona;

(g) dijalog o regulatornoj suradnji u području međunarodnih usluga uključujući i pitanja vezana uz zaštitu podataka i privatnost.

Članak 54.

Energija

Suradnja je usmjerena na:

(a) promicanje obnovljive energije;

(b) promicanje štednje energije i energetske učinkovitosti;

(c) primijenjena istraživanja koja uključuju mreže baza podataka kojima se povezuju gospodarski i socijalni subjekti dviju stranaka;

(d) podršku modernizacije i razvoja energetskih mreža te povezivanju takvih mreža s mrežama Zajednice.

Članak 55.

Turizam

Suradnja se provodi s ciljem:

(a) promicanja ulaganja u turizam;

(b) unaprjeđenja znanja o turističkoj industriji te osiguranja veće konzistentnosti politika koje ostvaruju učinak na turizam;

(c) promicanja dobrog sezonskog prostiranja turizma;

(d) isticanja važnosti kulturne baštine za turizam;

(e) osiguranja da se interakcija između turizma i okoliša održava na odgovarajući način;

(f) povećanja konkurentnosti turizma putem potpore povećanju standarda i profesionalnosti;

(g) povećanja protoka informacija;

(h) jačanja aktivnosti osposobljavanja u području vođenja i upravljanja hotelima te u drugim područjima hotelijerskog sektora;

(i) organiziranja razmjene iskustava radi osiguranja uravnoteženog i održivog razvoja turizma, posebno putem razmjene informacija, organiziranje izložaba, konvencija i izradu turističkih publikacija.

Članak 56.

Carinska suradnja

1.  Da bi se osiguralo poštovanje odredaba o trgovini, stranke uspostavljaju carinsku suradnju. One, u tu svrhu, uspostavljaju dijalog o carinskim pitanjima.

2.  Suradnja je posebno usmjerena ka:

(a) pojednostavljenju nadzora i drugih postupaka u vezi s postupkom carinjenja robe;

(b) mogućnosti povezivanja tranzitnog sustava Zajednice i Libanona;

(c) razmjeni informacija između stručnjaka u području strukovnog osposobljavanja;

(d) tehničkoj pomoći, gdje je to primjereno.

3.  Ne dovodeći u pitanje ostale oblike suradnje iz ovog Sporazuma, posebno, u području suzbijanja zloporabe droga i pranja novca administrativna tijela ugovornih stranaka pružaju uzajamnu pomoć u skladu s uvjetima iz Protokola 5.

Članak 57.

Suradnja u području statistike

Suradnja se provodi s ciljem usklađivanja metodologije koju stranke koriste te s ciljem korištenja podataka, uključujući i banke podataka, u svim područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom za koja se statistički podaci mogu prikupiti.

Članak 58.

Zaštita potrošača

Suradnja u ovom području trebala bi biti usmjerena k postizanju sukladnosti između programa zaštite potrošača Zajednice i Libanona te ona, što je više moguće, uključuje:

(a) povećanje sukladnosti zakonodavstva vezano uz potrošače radi izbjegavanja trgovinskih prepreka;

(b) uspostavljanje i razvoj zajedničkih sustava informiranja o opasnim prehrambenim i industrijskim proizvodima te povezivanje tih sustava (sustav ranog uzbunjivanja);

(c) razmjenu informacija i stručnjaka;

(d) organizaciju programa osposobljavanja i pružanje tehničke pomoći.

Članak 59.

Suradnja u jačanju institucija i vladavine prava

Stranke naglašavaju važnost vladavine prava i pravilnog funkcioniranja institucija na svim razinama upravljanja, a posebno provođenja zakona i pravosudnih mehanizama. Neovisno i učinkovito sudstvo te dobro obrazovana pravna struka u ovom su smislu od posebne važnosti.

Članak 60.

Pranje novca

1.  Stranke su suglasne da je nužno surađivati u području sprečavanja korištenja njihovih financijskih sustava za pranje prihoda od kriminalnih aktivnosti općenito, a posebno u području sprečavanja prijestupa povezanih s drogama.

2.  Suradnja u tom području može uključivati administrativnu i tehničku pomoć za uspostavljanje učinkovitih standarda i njihove učinkovite provedbe u borbi protiv pranja novca prema međunarodnim standardima.

Članak 61.

Sprečavanje i borba protiv organiziranog kriminala

1.  Stranke se slažu da će surađivati s ciljem sprečavanja i borbe protiv organiziranog kriminala, posebno u sljedećim područjima: trgovina ljudima, iskorištavanje ljudi u seksualne svrhe, korupcija, krivotvorenje financijskih instrumenata, nedopuštena trgovina zabranjenim, krivotvorenim proizvodima ili plagijatima i protuzakonite transakcije posebno u vezi s industrijskim otpadom ili radioaktivnim materijalom, trgovina vatrenim oružjem i eksplozivima, računalni kriminal te krađa automobila.

2.  Stranke tijesno surađuju s ciljem uspostavljanja odgovarajućih mehanizama i standarda.

3.  Tehnička i administrativna suradnja u ovom području uključuje osposobljavanje i povećanje učinkovitosti tijela javnih vlasti i struktura odgovornih za sprečavanje i borbu protiv kriminala te za utvrđivanje mjera za sprečavanje kriminala.

Članak 62.

Suradnja u području nedopuštenih droga

1.  U okviru svojih ovlasti i nadležnosti stranke surađuju kako bi osigurale uravnotežen i integrirani pristup prema drogama. Politike i aktivnosti vezane uz droge usmjerene su k smanjenju ponude, prometa i potražnje nedopuštenih droga kao i učinkovitijoj kontroli prekursora.

2.  Kako bi ostvarile ove ciljeve, stranke se usuglašavaju oko potrebnih metoda suradnje. Radnje se temelje na zajednički dogovorenim načelima usklađenima s pet osnovnih načela donesenih na posebnom zasjedanju Opće skupštine UN-a o drogama, održanom 1998. godine (UNGASS).

3.  Suradnja između stranaka može uključivati tehničku i administrativnu pomoć, posebno u sljedećim područjima: izrada nacionalnog zakonodavstva i politika; osnivanje institucija i informacijskih centara; osposobljavanje osoblja; istraživanja vezana uz droge; sprečavanje zlouporabe prekursora za nedopuštenu proizvodnju droga. Stranke se mogu suglasiti i oko uključivanja drugih područja.GLAVA VI.

SURADNJA U SOCIJALNIM I KULTURNIM PITANJIMAPOGLAVLJE 1.

Dijalog i suradnja u socijalnom području

Članak 63.

Stranke zajednički odlučuju o potrebnim metodama za uspostavljanje suradnje u područjima obuhvaćenima ovom glavom.

Članak 64.

1.  Stranke provode redovit dijalog o socijalnim pitanjima od zajedničkog interesa.

2.  Dijalog se provodi s ciljem pronalaženja načina za postizanje napretka u području kretanja radnika te jednakog tretmana i socijalne integracije državljana Libanona i Zajednice koji legalno borave na području zemlje domaćina.

3.  Dijalogom se posebno obuhvaćaju pitanja u vezi s:

(a) uvjetima života i rada migrantskih zajednica

(b) migracijom;

(c) nezakonitom imigracijom;

(d) planovima i programima poticanja jednakog tretmana državljana Libanona i Zajednice, uzajamnim poznavanjem kultura i civilizacija te jačanjem tolerancije i uklanjanja diskriminacije.

Članak 65.

1.  S ciljem učvršćivanja suradnje između stranaka na području socijalne politike, provode se projekti i programi u svim područjima od zajedničkog interesa, uključujući:

(a) poboljšanje životnih uvjeta, posebno u područjima s nepovoljnim uvjetima života i područjima čije je stanovništvo raseljeno;

(b) promidžbu uloge žena u gospodarskom i socijalnom razvoju, posebno kroz obrazovanje i sredstva javnoga priopćavanja;

(c) jačanje i razvoj programa planiranja obitelji te zaštite majke i djeteta u Libanonu;

(d) poboljšanje socijalne sigurnosti i sustava zdravstvenog osiguranja;

(e) poboljšanje sustava zdravstvenog osiguranja, posebno kroz suradnju u području javnog zdravstva i sprečavanja, zdravstvenog osiguranja te medicinske osposobljavanja i upravljanja;

(f) provedbu i financiranje programa razmjene i programa za odmor mješovitih skupina mladih iz Libanona i Europe, mladih radnika, mladih predstavnika nevladinih organizacija te stručnjaka u području problematike mladih koji borave u državama članicama, u pogledu promidžbe upoznavanja međusobnih kultura i jačanja tolerancije.

2.  Stranke uspostavljaju dijalog o svim pitanjima od zajedničkog interesa, a posebno u području socijalnih problema kao što su nezaposlenost, rehabilitacija bolesnih, jednaki tretman muškaraca i žena, radni odnosi, strukovno osposobljavanje, sigurnost i zdravstvena zaštita na radu.

Članak 66.

Programi suradnje mogu se provoditi u koordinaciji s državama članicama i mjerodavnim međunarodnim organizacijama.POGLAVLJE 2.

Suradnja u području kulture, audiovizualnih medija i informacija

Članak 67.

1.  Stranke su suglasne oko promicanja kulturalne suradnje u područjima od zajedničkog interesa te u duhu uzajamnog poštovanja kultura ugovornih stranaka. Stranke uspostavljaju održiv kulturalni dijalog. Ova suradnja posebno potiče:

(a) očuvanje i restauraciju povijesne i kulturne baštine (spomenika, lokaliteta, umjetnina, rijetkih knjiga i rukopisa itd.);

(b) razmjenu umjetničkih postava i umjetnika;

(c) osposobljavanje osoba zaposlenih u području kulture.

2.  Suradnjom u području audiovizualnih medija nastoji se potaknuti suradnja u područjima koprodukcije i osposobljavanja. Stranke nastoje iznaći načine poticanja libanonskog sudjelovanja u inicijativama Zajednice u ovom sektoru.

3.  Stranke su suglasne da se postojeći programi Zajednice, odnosno jedne ili više država članica, u području kulture i sve buduće aktivnosti od zajedničkog interesa proširuju na Libanon.

4.  Stranke, povrh toga, rade na promicanju kulturalne suradnje komercijalne naravi, posebno kroz zajedničke projekte (proizvodnja, investicije i marketing), osposobljavanje i razmjenu informacija.

5.  Pri identifikaciji projekata suradnje, programa i zajedničkih aktivnosti, stranke posebnu pozornost pridaju mladima, vlastitom izražavanju, pitanjima očuvanja baštine, širenju kulture i komunikacijskim vještinama u korištenju tiskovina i audiovizualnih medija.

6.  Suradnja se provodi na način opisan u članku 42.POGLAVLJE 3.

Suradnja na sprečavanju i zaštiti od nezakonite imigracije

Članak 68.

1.  Stranke su suglasne da će međusobno surađivati s ciljem sprječavanja i nadzora nezakonite imigracije. U tom cilju:

(a) sve su države članice suglasne da će na zahtjev Libanona ponovno prihvatiti bilo kojeg svojeg državljana koji se nalazi nezakonito na državnom području Libanona, i to bez daljnjih formalnosti nakon što se ustanovi da se radi o toj osobi;

(b) Libanon je suglasan da će na zahtjev države članice ponovno prihvatiti svakog svojeg državljana koji se nezakonito nalazi na državnom području te iste države članice, i to bez daljnjih formalnosti nakon što se ustanovi da se radi o toj konkretnoj osobi;

Države članice i Libanon u tu svrhu također izdaju osobne isprave svojim državljanima.

2.  Što se tiče država članica Europske unije, obveza iz ovog članka primjenjuje se samo u pogledu onih osoba koje se, u svrhu Zajednice, a u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice, smatraju državljanima tih država članica.

3.  Što se tiče Libanona, obveza iz ovog članka primjenjuje se samo u pogledu onih osoba koje se, prema s libanonskom pravnom sustavu i relevantnom zakonodavstvu u vezi s državljanstvom, smatraju libanonskim državljanima.

Članak 69.

1.  Nakon stupanja ovog Sporazuma na snagu, stranke na zahtjev bilo koje od njih međusobno pregovaraju i sklapaju bilateralne sporazume kojima se uređuju posebne obveze za ponovni prihvat svojih državljana. Ako to jedna od stranaka smatra potrebnim, ti sporazumi također mogu uključiti dogovore za ponovni prihvat državljana treće zemlje. Takvim se sporazumima utvrđuju pojedinosti o kategorijama osoba obuhvaćenima tim dogovorima kao i načini njihovog ponovnog prihvata.

2.  Libanonu se može pružiti odgovarajuća financijska i tehnička pomoć za provedbu ovih dogovora.

Članak 70.

Vijeće za pridruživanje razmatra mogućnost ulaganja dodatnih zajedničkih napora u sprečavanje i nadzor nezakonite imigracije.GLAVA VII.

FINANCIJSKA SURADNJA

Članak 71.

1.  S ciljem potpunog ostvarenja ciljeva iz ovog Sporazuma u korist Libanona provodi se financijska suradnja u skladu s prikladnim financijskim procedurama i resursima.

2.  Ti se postupci donose nakon stupanja ovog Sporazuma na snagu, putem najprikladnijih instrumenata, a na temelju dogovora dviju stranka.

3.  Uz područja obuhvaćena glavama V. i VI. ovog Sporazuma, suradnja, inter alia, može uključivati:

(a) olakšavanje reformi koje se provode s ciljem moderniziranja gospodarstva;

(b) ponovnu izgradnju i moderniziranje gospodarske infrastrukture;

(c) promicanje privatnih ulaganja i aktivnosti koje se provode s ciljem stvaranja novih radnih mjesta;

(d) uzimanje u obzir učinaka postupnog uvođenja područja slobodne trgovine u libanonsko gospodarstvo, posebno kad je u pitanju moderniziranje i restrukturiranje gospodarskih sektora, osobito industrije, na koju to ostvaruje znatniji učinak;

(e) dodatne mjere za politike koje se provode u socijalnom sektoru, posebno za reformu socijalnog osiguranja.

Članak 72.

U okviru instrumenata Zajednice uspostavljenih radi podupiranja programa strukturne prilagodbe u mediteranskim zemljama, a u tijesnoj koordinaciji s libanonskim vlastima i ostalim sudionicima, posebno međunarodnim financijskim institucijama, Zajednica istražuje prikladne načine pružanja potpore strukturnim politikama koje Libanon provodi radi obnove financijske ravnoteže u svim ključnim pitanjima i stvaranja gospodarskog okruženja koje će pridonositi ostvarenju rasta istodobno povećavajući socijalnu skrb.

Članak 73.

Radi osiguranja koordiniranog pristupa rješavanju izvanrednih makroekonomskih i financijskih problema koji mogu proizlaziti iz postupne provedbe ovog Sporazuma, stranke pažljivo, u sklopu redovitoga gospodarskog dijaloga utvrđenog glavom V., prate razvoj trgovine i financijskih odnosa između Zajednice i Libanona.GLAVA VIII.

INSTITUCIONALNE, OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

1.  Ovim se osniva Vijeće za pridruživanje koje se sastaje na ministarskoj razini kada to okolnosti zahtijevaju na inicijativu svojeg predsjedavatelja, a u skladu s uvjetima navedenima u njegovom pravilniku.

2.  Vijeće za pridruživanje istražuje svaki veći problem koji nastaje u sklopu ovog Sporazuma te svaki drugi bilateralni ili međunarodni problem od zajedničkog interesa.

Članak 75.

1.  Vijeće za pridruživanje sastoji se od članova Vijeća Europske unije i članova Komisije Europskih zajednica, s jedne strane, te od članova Vlade Libanona, s druge strane.

2.  Članovi Vijeća za pridruživanje mogu urediti da budu zastupljeni u skladu s odredbama iz njegovog pravilnika.

3.  Vijeće za pridruživanje utvrđuje svoj pravilnik.

4.  Vijećem za pridruživanje naizmjenično predsjedavaju član Vijeća Europske unije i član Vlade Libanona u skladu s odredbama navedenima u njegovom pravilniku.

Članak 76.

1.  U svrhu ostvarenja ciljeva iz ovog Sporazuma, Vijeće za pridruživanje ovlašteno je donositi odluke u slučajevima utvrđenima ovim Sporazumom.

2.  Donesene odluke obvezujuće su za stranke, koje poduzimaju potrebne mjere za provedbu donesenih odluka. Vijeće za pridruživanje može također dati odgovarajuće preporuke.

3.  Vijeće za pridruživanje sastavlja odluke i preporuke putem sporazuma između stranaka.

Članak 77.

1.  Podložno ovlastima Vijeća za pridruživanje, ovim se osniva Odbor za pridruživanje koji je odgovoran za provedbu ovog Sporazuma.

2.  Vijeće za pridruživanje može bilo koju od svojih ovlasti, djelomično ili u potpunosti, prenijeti na Odbor za pridruživanje.

Članak 78.

1.  Odbor za pridruživanje, koji se sastaje na razini dužnosnika, sastoji se od predstavnika članova Europske unije i Komisije Europskih zajednica, s jedne strane, i od predstavnika Vlade Libanona, s druge strane.

2.  Odbor za pridruživanje utvrđuje svoj pravilnik.

3.  Odbor za pridruživanje u pravilu se naizmjenično sastaje u Zajednici i u Libanonu.

Članak 79.

1.  Odbor za pridruživanje ima ovlasti donositi odluke o upravljanju ovim Sporazumom te donositi odluke u područjima u kojima mu je ovlasti za to prenijelo Vijeće za pridruživanje.

2.  Odbor za pridruživanje sastavlja odluke na temelju sporazuma između stranaka. Donesene odluke obvezujuće su za stranke, koje poduzimaju potrebne mjere za provedbu donesenih odluka.

Članak 80.

Vijeće za pridruživanje može donijeti odluku o osnivanju bilo koje radne skupine ili tijela potrebnog za provedbu ovog Sporazuma. Ono određuje projektni zadaće svake radne skupine ili tijela koje će mu biti podređeno.

Članak 81.

Vijeće za pridruživanje poduzima sve prikladne mjere kako bi olakšalo suradnju i komunikaciju između Europskog parlamenta i libanonskog parlamenta te između Gospodarskog i socijalnog odbora Zajednice i odgovarajućega tijela iz Libanona.

Članak 82.

1.  Svaka od stranaka može Vijeću za pridruživanje uputiti radi rješavanja bilo koji spor u vezi s primjenom ili tumačenjem ovog Sporazuma.

2.  Vijeće za pridruživanje može riješiti spor odlukom.

3.  Svaka je stranka obvezna poduzeti mjere za provedbu odluke iz stavka 2.

4.  U slučaju da nije moguće riješiti spor u skladu sa stavkom 2., svaka stranka može obavijestiti drugu o imenovanju arbitra; druga stranka tada, u roku od dva mjeseca, imenuje drugog arbitra. Za provedbu ovog postupka Zajednica i države članice smatraju se jednom strankom u sporu.

Vijeće za pridruživanje imenuje trećeg arbitra.

Odluke arbitara donose se većinom glasova.

Svaka stranka u sporu mora poduzeti potrebne korake kako bi provela odluku arbitara.

Članak 83.

Ništa iz ovog Sporazuma ne sprečava stranku da poduzme mjere:

(a) koje smatra nužnima za sprječavanje otkrivanja informacija, što je u suprotnosti s njezinim temeljnim interesima sigurnosti;

(b) koje se odnose na proizvodnju ili trgovinu oružjem, municijom ili ratnim materijalima odnosno na istraživanje, razvoj ili proizvodnju neophodnu za obranu, uz uvjet da takve mjere ne narušavaju uvjete tržišnoga natjecanja u pogledu proizvoda koji nisu posebno namijenjeni za vojnu svrhu;

(c) koje smatra ključnima za svoju sigurnost u slučaju ozbiljnih unutarnjih nereda koji utječu na održavanje javnog reda i mira, u vrijeme rata ili ozbiljnih međunarodnih napetosti koje predstavljaju ratnu prijetnju ili radi provođenja obveza koje je prihvatila u svrhu održavanja mira i međunarodne sigurnosti.

Članak 84.

U područjima obuhvaćenima ovime Sporazumom te ne dovodeći u pitanje bilo koju u njemu sadržanu posebnu odredbu:

(a) režim koji Libanon primjenjuje u pogledu Zajednice ne dovodi ni do kakve diskriminacije između država članica, njihovih državljana odnosno njihovih društava ili poduzeća,

(b) režim koji Zajednica primjenjuje u pogledu Libanona ne dovodi ni do kakve diskriminacije između državljana Libanona odnosno njihovih društava ili poduzeća.

Članak 85.

Što se tiče izravnog oporezivanja, ništa iz ovog Sporazuma nema učinak:

(a) proširenja fiskalnih olakšica koje je stranka dodijelila u nekom od međunarodnih sporazuma ili dogovora;

(b) sprječavanja da stranka usvoji ili primijeni mjeru usmjerenu na sprječavanje prijevare ili izbjegavanje plaćanja poreza;

(c) ometanja prava stranke na primjenu mjerodavnih odredaba svojeg poreznog zakonodavstva na porezne obveznike koji se ne nalaze u istovjetnoj situaciji, posebno što se tiče mjesta boravišta.

Članak 86.

1.  Stranke poduzimaju bilo koje opće ili posebne mjere potrebne za ispunjenje njihovih obveza iz ovog Sporazuma. One se brinu za ispunjenje ciljeva iz ovog Sporazuma.

2.  Ako stranka smatra da druga stranka nije ispunila obvezu iz ovog Sporazuma, ona može poduzeti odgovarajuće mjere. Prije nego što to učini, osim u osobito hitnim slučajevima, dostavlja Vijeću za pridruživanje sve odgovarajuće informacije potrebne za detaljno ispitivanje situacije radi iznalaženja rješenja prihvatljivog objema strankama.

3.  Pri odabiru odgovarajućih mjera iz stavka 2., prednost se mora dati onim mjerama koje najmanje narušavaju funkcioniranje ovog Sporazuma. Stranke su također suglasne da se te mjere poduzimaju u skladu s međunarodnim pravom te da su proporcionalne kršenju pravila.

Vijeće za pridruživanje obavješćuje se bez odlaganja o tim mjerama te su one predmetom savjetovanja u okviru Vijeća za pridruživanje ako to druga stranka zatraži.

Članak 87.

Prilozi 1. i 2. te protokoli 1. do 5. čine sastavni dio ovog Sporazuma.

Članak 88.

Za potrebe ovog Sporazuma „stranke”, s jedne strane, znači Zajednica ili države članice, ili Zajednica i njezine države članice u skladu s njihovim ovlastima te, s druge strane, Libanon.

Članak 89.

1.  Ovaj se Sporazum sklapa na neograničeno vrijeme.

2.  Stranke mogu otkazati ovaj Sporazum obavješćivanjem druge stranke o tome. Ovaj se Sporazum prestaje primjenjivati istekom šest mjeseci od dana takve obavijesti.

Članak 90.

Ovaj se Sporazum primjenjuje, s jedne strane, na područjima na kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice i pod uvjetima utvrđenima u tom Ugovoru te, s druge strane, na državnom području Libanona.

Članak 91.

Ovaj je Sporazum sastavljen u po dva primjerka na arapskom, danskom, engleskom, finskom, francuskom, grčkom, nizozemskom, njemačkom, portugalskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan. Sporazum se pohranjuje u Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije.

Članak 92.

1.  Ovaj Sporazum stranke odobravaju u skladu sa svojim postupcima.

2.  Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugoga mjeseca koji slijedi nakon dana kada su stranke obavijestile jedna drugu da su postupci iz stavka prvog dovršeni.

3.  Stupanjem na snagu, ovaj Sporazum zamjenjuje Sporazum o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Libanonske Republike te Sporazum između država članica Europske zajednice za ugljen i čelik i Libanona, koji su potpisani u Bruxellesu 3. svibnja 1977.

Članak 93.

Privremeni sporazum

U slučaju da su, prije dovršetka potrebnih postupaka za stupanje ovog Sporazuma na snagu, odredbe određenih dijelova ovog Sporazuma, posebno one koje se odnose na slobodno kretanje robe, stupile na snagu putem Privremenog sporazuma između Zajednice i Libanona, stranke su suglasne da u takvim okolnostima, za potrebe glava II. i IV. ovog Sporazuma te priloga 1. i 2. i protokola 1. do 5. uz ovaj Sporazum, izraz „dan stupanja ovog Sporazuma na snagu” znači dan stupanja Privremenog sporazuma na snagu s obzirom na obveze sadržane u tim člancima, prilozima i protokolima.

Съставено в Люксембург на седемнадесети юни две хиляди и втора година.

Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de dos mil dos.

Udfærdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.

Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.

Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.

Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.

Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.

Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.

Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratvå.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland

signatory

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

POPIS PRILOGA I PROTOKOLA

PRILOG 1.

Popis poljoprivrednih i prerađenih poljoprivrednih proizvoda iz poglavlja 25. do 97. HS-a iz članaka 7. i 12.

PRILOG 2.

intelektualno, industrijsko i trgovačko vlasništvo iz članka 38.

PROTOKOL 1.

o režimu koji se primjenjuje na uvoz u Zajednicu poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Libanona iz članka 14. stavka 1.

PROTOKOL 2.

o režimu koji se primjenjuje na uvoz u Libanon poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice iz članka 14. stavka 2.

PROTOKOL 3.

o trgovini između Libanona i Zajednice prerađenim poljoprivrednim proizvodima iz članka 14. stavka 3.

PRILOG 1.

o režimu koji se primjenjuje na uvoz u Zajednicu prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Libanona

PRILOG 2.

o režimu koji se primjenjuje na uvoz u Libanon prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice

PROTOKOL 4.

o definiciji pojma „proizvoda s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje

PROTOKOL 5.

o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima

PROTOKOL.

uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Libanonske Republike o općim načelima sudjelovanja Libanonske Republike u programima Unije

PRILOG 1.

Popis poljoprivrednih i prerađenih poljoprivrednih proizvoda iz poglavlja 25. do 97. HS-a iz članaka 7. i 12.Oznaka HS

2905 43

(manitol)

Oznaka HS

2905 44

(sorbitol)

Oznaka HS

2905 45

(glicerol)

Tarifni broj HS

3301

(esencijalna ulja)

Oznaka HS

3302 10

(mirisne tvari)

Tarifni brojevi HS

3501 do 3505

(albuminoidalne supstancije, modificirani škrob, ljepila)

Oznaka HS

3809 10

(sredstva za završnu obradu)

Tarifni broj HS

3823

(industrijske masne kiseline, kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi)

Oznaka HS

3824 60

(sorbitol n.e.p.)

Tarifni brojevi HS

4101 do 4103

(kože)

Tarifni broj HS

4301

(sirovo neštavljeno krzno)

Tarifni brojevi HS

5001 do 5003

(sirova svila i svileni otpad)

Tarifni brojevi HS

5101 do 5103

(vuna i životinjska dlaka)

Tarifni brojevi HS

5201 do 5203

(sirovi pamuk, pamučni otpadci i kardirani i češljani pamuk)

Tarifni broj HS

5301

(sirovi lan)

Tarifni broj HS

5302

(sirova konoplja)

PRILOG 2.

Intelektualno, industrijsko i trgovačko vlasništvo iz članka 38.

1. Do kraja pete godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, Libanon će ratificirati revizije sljedećih multilateralnih konvencija o intelektualnom vlasništvu kojih su države članice i Libanon stranke ili koje države članice de facto primjenjuju:

 Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva (Štokholmski akt, 1967., 1979.),

 Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela (revidirana u Parizu 1971. i izmijenjena 1979.),

 Nicanski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova (Ženeva 1977., izmijenjen 1979.).

2. Do kraja pete godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, Libanon će pristupiti sljedećim multilateralnim konvencijama kojih su države članice stranke ili koje države članice de facto primjenjuju:

 Ugovor o suradnji u području patenata (Washington, 1970., izmijenjen 1979. i 1984.),

 Budimpeštanski ugovor o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka (1977., izmijenjen 1980.),

 Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (Madrid, 1989.),

 Ugovor o pravu žiga (Ženeva, 1994.),

 Međunarodna konvencija za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV) (Ženevski akt, 1991.).

 Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva, Prilog 1.C Sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (TRIPS, Marakeš, 1994.).

Stranke će nastojati ratificirati sljedeće multialteralne konvencije što je prije moguće:

 Ugovor o autorskom pravu WIPO-a (Ženeva, 1996.),

 Ugovor o izvedbama i fonogramima WIPO-a (Ženeva, 1996.).

3. Vijeće za pridruživanje može odlučiti da se stavak 1. primjenjuje na druge multilateralne konvencije iz ovog područja.

PROTOKOL 1.

o režimu koji se primjenjuje na uvoz u Zajednicu poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Libanona iz članka 14. stavka 1.

1. Uvoz sljedećih proizvoda podrijetlom iz Libanona u Zajednicu podliježe uvjetima navedenima u nastavku.

2. Dopušten je bescarinski uvoz u Zajednicu onih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Libanona koji nisu navedeni u ovom Protokolu.

3. Tijekom prve godine primjene količina carinskih kvota izračunava se proporcionalno osnovnoj količini, uzimajući u obzir dio razdoblja koji je prošao prije dana stupanja na snagu ovog Sporazuma. 

A

B

C

D

E

F

KN oznaka 2002

Opis (1)

Smanjenje MFN carina (2)

Carinska kvota

Smanjenje carina uz carinsku kvotu (B) (2)

Godišnje povećanje

Posebne odredbe

(%)

(tona neto težine)

(%)

(količina)

(tona neto težine)

0603

Rezano cvijeće i cvjetni pupoljci vrsta prikladnih za bukete ili za ukrasne namjene

0

 

 

0701 90 50

Novi (mladi) krumpir, svjež ili rashlađen, od 1. siječnja do 31. svibnja

100

10 000

 

1 000

 

0701 90 50

ex 0701 90 90

Novi (mladi) krumpir, svjež ili rashlađen, od 1. lipnja do 31. srpnja

100

20 000

 

2 000

 

ex 0701 90 90

Novi (mladi) krumpir, svjež ili rashlađen, od 1. listopada do 31. prosinca

100

20 000

 

2 000

 

0702 00 00

Rajčica, svježa ili rashlađena

100

5 000

60

bez ograničenja

1 000

 (2)

0703 20 00

Češnjak, svjež ili rashlađen

100

5 000

60

3 000

0

 (3)

0707 00

Krastavci i kornišoni, svježi ili rashlađeni

100

bez ograničenja

 

 

 

 (2)

0709 10 00

Okrugle artičoke, svježe ili rashlađene

100

bez ograničenja

 

 

 

 (2)

0709 90 31

Masline, svježe ili rashlađene, za raznu uporabu osim za proizvodnju ulja

100

1 000

0

 (4)

0709 90 70

Tikvice, svježe ili rashlađene

100

bez ograničenja

 

 

 

 (2)

0711 20 10

Konzervirane masline za raznu uporabu osim za proizvodnju ulja

100

1 000

0

 (4)

0805 10

Naranče, svježe ili suhe

60

bez ograničenja

 

 

 

 (2)

0805 20

Mandarine (uključujući tangerske i satsuma mandarine), klementine, wilking mandarine i slični hibridi agruma, svježe ili suhe

60

bez ograničenja

 

 

 

 (2)

0805 50

Limuni i limete, svježi ili suhi

40

bez ograničenja

 

 

 (2)

ex  08 06

Grožđe, svježe ili suho, osim svježeg stolnog grožđa od 1. rujna do 30. svibnja i od 1. lipnja do 11 srpnja i osim stolnog grožđa sorte Emperor (Vitis vinifera cv.)

100

bez ograničenja

 

 

 

 (2)

ex 0806 10 10

Svježe stolno grožđe, od 1. rujna do 30. svibnja i od 1. lipnja do 11 srpnja i osim stolnog grožđa sorte Emperor (Vitis vinifera cv.)

100

6 000

60

4 000

 (2)

0808 10

Jabuke, svježe

100

10 000

60

bez ograničenja

 (2)

0808 20

Kruške i dunje, svježe

100

bez ograničenja

 

 

 

 (2)

0809 10 00

Marelice, svježe

100

5 000

60

bez ograničenja

 (2)

0809 20

Trešnje i višnje, svježe

100

5 000

60

bez ograničenja

 (2)

0809 30

Breskve, uključujući nektarine, svježe

100

2 000

500

 (2)

ex 0809 40

Šljive i divlje šljive, svježe od 1. rujna do 30. travnja

100

bez ograničenja

 

 

 

 (2)

ex 0809 40

Šljive i divlje šljive, svježe od 1. svibnja do 31. kolovoza

100

5 000

 (2)

1509 10

1510 00 10

Maslinovo ulje

100

1 000

 (5)

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju

0

 

2002

Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

100

1 000

 

2009 61

2009 69

Sok od grožđa (uključujući mošt od grožđa)

100

bez ograničenja

 

 

 

 (2)

2204

Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina, osim grožđa iz tarifnog broja 2009

0

 

(1)   Neovisno o pravilima za tumačenje kombinirane nomenklature, tekst opisa proizvoda treba uzeti samo kao naznaku, s obzirom na to da je povlašteni režim, u kontekstu ovog Protokola, utvrđen oznakama KN-a. Gdje su naznačene oznake ex KN, povlašteni se režim utvrđuje zajedničkom primjenom oznake KN-a i odgovarajućeg opisa.

(2)   Ograničenje se odnosi samo na primjenu ad valorem carinskih stopa i specifičnih carina.

(3)   Upis pod ovim podbrojem je pod uvjetima utvrđenim odgovarajućom odredbom Zajednice (vidjeti članke 1. do 13. Uredbe Komisije (EEZ) br. 1047/2001 (OJ L 145, 31.5.2001., str. 35.) i i daljnje izmjene).

(4)   Upis pod ovim podbrojem je pod uvjetima utvrđenim odgovarajućom odredbom Zajednice (vidjeti članke 291. do 300. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (OJ L 253, 11.10.1993., str. 71.) i i daljnje izmjene).

(5)   Povlastica se odnosi na uvoz neobrađenih maslina, u cijelosti dobivenih u Libanonu i transportiranih direktno iz Libanona u Zajednicu

PROTOKOL 2.

o režimu koji se primjenjuje na uvoz u Libanon poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice iz članka 14. stavka 2.

1. Uvoz sljedećih proizvoda podrijetlom iz Zajednice u Libanonsku Republiku podliježe uvjetima navedenima u nastavku.

2. Stope smanjenja iz stupca (B) carine iz (A) ne primjenjuju se na minimalne carine niti na trošarine u (C). 

A

B

C

Libanonska tarifna oznaka

Opis (1)

Carina koja se trenutačno primjenjuje

Smanjenje carine u (A) od 5. godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

Posebne odredbe

(%)

(%)

0101

Živi konji, magarci, mazge i mule

5

100

 

0102

Žive životinje vrste goveda

slobodno

slobodno

 

0103

Žive svinje

5

100

 

0104 10

Žive ovce

slobodno

slobodno

 

0104 20

Žive koze

5

100

 

0105 11

Žive kokoši vrste Gallus domesticus mase ne veće od 185 g

5

100

 

0105 12

Žive pure, mase ne veće od 185 g

5

100

 

0105 19

Ostala živa perad, mase ne veće od 185 g

5

100

 

0105 92

Žive kokoši vrste Gallus domesticus mase ne veće od 2 000 g

70

20

Najniža carina: LBP 2 250 /neto kg

0105 93

Žive kokoši vrste Gallus domesticus mase veće od 2 000 g

70

20

Najniža carina: LBP 2 250 /neto kg

0105 99

Ostala živa perad (patke, guske, pure i perlinke)

5

100

 

0106

Ostale žive životinje

5

100

 

0201

Meso od životinja vrste goveda, svježe ili rashlađeno

5

100

 

0202

Meso od životinja vrste goveda, smrznuto

5

100

 

0203

Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

5

100

 

0204

Ovčje ili kozje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

5

100

 

0205 00

Konjsko i magareće meso, meso mula i mazgi, svježe, rashlađeno ili smrznuto

5

100

 

0206

Jestivi klaonički proizvodi od životinja vrsta goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula i mazgi, svježi, rashlađeni ili smrznuti

5

100

 

0207 11

Meso i jestive iznutrice peradi iz tarifnog br. 0105 kokoši vrste Gallus domesticus, ne u izrezano u komade, svježe ili rashlađeno

70

20

Najniža carina: LBP 4 200 /neto kg

0207 12

Meso i jestive iznutrice peradi iz tarifnog br. 0105 kokoši vrste Gallus domesticus, ne u izrezano u komade, smrznuto

70

20

Najniža carina: LBP 4 200 /neto kg

0207 13

Meso i jestive iznutrice peradi iz tarifnog br. 0105 kokoši vrste Gallus domesticus, izrezano u komade i iznutrica, svježe ili rashlađeno

70

20

Najniža carina: LBP 9 000 /neto kg

0207 14

Meso i jestive iznutrice peradi iz tarifnog br. 0105 kokoši vrste Gallus domesticus, izrezano u komade i iznutrica, smrznuto

70

20

Najniža carina: LBP 9 000 /neto kg

0207 24

Meso i jestive iznutrice peradi iz tarifnog br. 0105 od pure, ne u izrezano u komade, svježe ili rashlađeno

5

100

 

0207 25

Meso i jestive iznutrice peradi iz tarifnog br. 0105 od pure, ne u izrezano u komade, smrznuto

5

100

 

0207 26

Meso i jestive iznutrice peradi iz tarifnog br. 0105 od pure, izrezano u komade i iznutrice, svježe ili rashlađeno

70

20

Najniža carina: LBP 2 100 /neto kg

0207 27

Meso i jestive iznutrice peradi iz tarifnog br. 0105 od pure, izrezano u komade i iznutrice, smrznuto

70

20

Najniža carina: LBP 2 100 /neto kg

0207 32

Meso i jestive iznutrice peradi iz tarifnog br. 0105 od patke, guske ili perlinke, ne u izrezano u komade, svježe ili rashlađeno

5

100

 

0207 33

Meso i jestive iznutrice peradi iz tarifnog br. 0105 od patke, guske ili perlinke, ne u izrezano u komade, smrznuto

5

100

 

0207 34

Meso i jestive iznutrice peradi iz tarifnog br. 0105 od patke, guske ili perlinke, masna jetra, svježe ili rashlađeno

5

100

 

0207 35

Meso i jestive iznutrice peradi iz tarifnog br. 0105 od patke, guske ili perlinke, ostalo, svježe ili rashlađeno

5

100

 

0207 36

Meso i jestive iznutrice peradi iz tarifnog br. 0105 od patke, guske ili perlinke, ostalo, smrznuto

5

100

 

0208

Ostalo meso i jestivi klaonički proizvodi, svježi, rashlađeni ili smrznuti

5

100

 

0209 00

Svinjska mast, očišćena od mesa i mast od peradi, netopljena niti drukčije ekstrahirana, svježa, rashlađena, smrznuta, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena

5

100

 

0210

Meso i jestivi mesni klaonički proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i krupica od mesa ili od klaoničkih proizvoda

5

100

 

0401 10 10

Mlijeko, nekoncentrirano niti s dodanim šećerom ni drugim sladilima, s masenim udjelom masti ne većim od 1 %

70

30

Najniža carina: LBP 700/l + trošarina LBP 25/l

0401 10 90

Ostalo, nekoncentrirano niti s dodanim šećerom ni drugim sladilima, s masenim udjelom masti ne većim od 1 %

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

0401 20 10

Mlijeko, nekoncentrirano niti s dodanim šećerom ni drugim sladilima, s masenim udjelom masti većim od 1 %, ali ne većim od 6 %

70

30

Najniža carina: LBP 700/l + trošarina LBP 25/l

0401 20 90

Ostalo, nekoncentrirano niti s dodanim šećerom ni drugim sladilima, s masenim udjelom masti većim od 1 %, ali ne većim od 6 %

5

A

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

0401 30 10

Mlijeko, nekoncentrirano niti s dodanim šećerom ni drugim sladilima, s masenim udjelom masti ne većim od 6 %

70

30

Najniža carina: LBP 700/l + trošarina LBP 25/l

0401 30 90

Ostalo, nekoncentrirano niti s dodanim šećerom ni drugim sladilima, s masenim udjelom masti ne većim od 6 %

5

100

Postotak smanjenja ((B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

0402 10

Mlijeko i vrhnje, koncentrirano ili s dodanim šećerom ili drugim sladilima, s masenim udjelom masti ne većim od 1,5 %

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

0402 21

Mlijeko i vrhnje, u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s masenim udjelom masti većim od 1,5 % bez dodanog šećera ili drugih sladila

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

0402 29

Mlijeko i vrhnje, u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s masenim udjelom masti većim od 1,5 %, ostalo

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

0402 91

Mlijeko i vrhnje, osim u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, bez dodanog šećera ili drugih sladila

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

0402 99 10

Mlijeko i vrhnje, osim u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, u tekućem obliku nekoncentrirano s dodanim šećerom ili drugim sladilima

70

30

Najniža carina: LBP 700/l + trošarina LBP 25/l

0402 99 90

Ostalo

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

ex 0403 10

Nearomatizirani jogurt

70

43

Najniža carina: LBP 1 000 /polu bruto kg + trošarina LBP 25/l

0403 90 10

Labneh

70

43

Najniža carina: LBP 4 000 /polu bruto kg

ex 0403 90 90

Ostali nearomatizirani proizvodi iz tarifnog broja 0403

20

30

Trošarina LBP 25/l

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

0404 10

Sirutka i modificirana sirutka, neovisno je li koncentrirana ili sadrži dodani šećer ili druga sladila ili ne

5

100

 

0404 90

Osim proizvoda koji sadrže sastojke prirodnog mlijeka, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

5

100

 

0405 10

Maslac

slobodno

slobodno

 

0405 90

Ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka

slobodno

slobodno

 

0406 10

Svježi sir (nefermentirani ili neusoljeni), uključujući sir od sirutke i skutu

70

30

Najniža carina: LBP 2 500 /polu bruto kg

0406 20

Strugani sirevi ili sirevi u prahu, svih vrsta

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

0406 30

Topljeni sir, nestrugani niti u prahu

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

0406 40

Sir s plavom plijesni

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

ex 0406 90

Kačkavalj

35

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

ex 0406 90

Ostali sirevi, osim kačkavalja

35

20

Ova povlastica će biti na snazi od stupanja na snagu (godina 1.) ovog Sporazuma

0407 00 10

Svježa kokošja jaja

50

25

Najniža carina: LBP 100/komad

0407 00 90

Ostala ptičja jaja

20

25

 

0408 11

Žumanjci, sušeni

5

100

 

0408 19

Žumanjci, osim sušenih

5

100

 

0408 91

Ostala ptičja jaja, žumanjci, ne u ljusci, sušena

5

100

 

0408 99

Ostala ptičja jaja, žumanjci, ne u ljusci, osim sušenih

5

100

 

0409 00

Prirodni med

35

25

Najniža carina: LBP 8 000 /neto kg

0410 00

Jestivi proizvodi životinjskog podrijetla, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

5

100

 

0504 00

Crijeva, mjehuri i želuci od životinja (osim od riba), cijeli i njihovi komadi, svježi, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni

slobodno

slobodno

 

0511 10

Sperma bikova

5

100

 

0511 91

Proizvodi od riba ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka; mrtve životinje iz poglavlja 3

slobodno

slobodno

 

0511 99

Ostali proizvodi životinjskog podrijetla što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

slobodno

slobodno

 

0601

Lukovice, gomolji, gomoljasto korijenje, izdanci korijenja i podanci korijenja u stanju mirovanja, u vegetaciji ili u cvatu; biljke i korijenje cikorije, osim korijenja iz tarifnog broja 1212

5

100

 

0602 10

Žive neukorijenjene reznice i cijepovi

5

100

 

0602 20

Žive voćne sadnice u obliku drveća, šiblja ili grmova, cijepljene ili necijepljene, vrsta koje daju jestivo voće ili orašaste plodove

5

100

 

0602 30

Živi rododendroni i azaleje (gorske ruže), cijepljeni ili necijepljeni

30

100

Carina trenutačno na snazi navedena u koloni (A) bit će smanjena do 5 % od stupanja na snagu ovog Sporazuma

0602 40

Žive ruže, cijepljene ili necijepljene

5

100

 

0602 90 10

Ostalo, šumsko drveće, ukrasne biljke u zasebnim posudama promjera većeg od 5 cm

30

100

Carina trenutačno na snazi navedena u koloni (A) bit će smanjena do 5 % od stupanja na snagu ovog Sporazuma

0602 90 90

Ostalo

5

100

 

0603

Rezano cvijeće i cvjetni pupoljci vrsta prikladnih za bukete ili za ukras, svježi, osušeni, bojeni, bijeljeni, impregnirani ili drukčije pripremljeni

70

25

Carina trenutačno na snazi navedena u koloni (A) bit će smanjena do 30 % od stupanja na snagu ovog Sporazuma

0604

Lišće, grane i ostali dijelovi bilja, bez cvjetova ili cvjetnih pupoljaka te trave, mahovine i lišaji, prikladni za bukete ili za ukras, svježi, osušeni, bojeni, bijeljeni, impregnirani ili drukčije pripremljeni

70

25

Carina trenutačno na snazi navedena u koloni (A) bit će smanjena do 30 % od stupanja na snagu ovog Sporazuma

0701 10

Sjemenski krumpir, svjež ili rashlađen

5

100

 

0701 90

Krumpir, različit od sjemenskog krumpira, svjež ili rashlađen

70

20

Najniža carina: LBP 550/bruto kg

0702 00

Rajčica, svježa ili rashlađena

70

20

Najniža carina: LBP 750/bruto kg

0703 10 10

Pakiranja crvenog luka, svježa ili rashlađena

5

100

 

0703 10 90

Ostalo, luk kozjak (ljutika), svježi ili rashlađeni

70

20

Najniža carina: LBP 350/bruto kg

0703 20

Češnjak, svjež ili rashlađen

70

20

Najniža carina: LBP 1 000 /bruto kg

0703 90

Poriluk i ostalo lukovičasto povrće, svježe ili rashlađeno

25

25

 

0704 10

Cvjetača i brokula, svježa ili rashlađena

70

20

Najniža carina: LBP 300/bruto kg

0704 20

Kelj pupčar, svjež ili rashlađen

25

25

 

0704 90

Kupus, cvjetača, korabica, kelj i slične jestive kupusnjače, svježe ili rashlađeno, osim cvjetače ili kelja pupčara

70

20

Najniža carina: LBP 350/bruto kg

0705 11

Salata glavatica, svježa ili rashlađena

25

25

 

0705 19

Ostale salate, svježe ili rashlađene

70

20

Najniža carina: LBP 300/komad

0705 21

Radič, svjež ili rashlađen

25

25

 

0705 29

Ostale cikorije, svježe ili rashlađene

25

25

 

0706 10

Mrkva i postrna repa, svježa ili rashlađena

70

20

Najniža carina: LBP 300/bruto kg

0706 90 10

Rotkvica

70

20

Najniža carina: LBP 1 500 /bruto kg

0706 90 90

Ostali, svježi ili rashlađeni

25

25

 

0707 00

Krastavci i kornišoni, svježi ili rashlađeni

70

20

Najniža carina: LBP 600/bruto kg

0708 10

Grašak, svjež ili rashlađen

70

20

Najniža carina: LBP 550/bruto kg

0708 20

Grah, svjež ili rashlađen

70

20

Najniža carina: LBP 500/bruto kg

0708 90

Ostalo mahunasto povrće, svježe ili rashlađeno:

70

20

Najniža carina: LBP 350/bruto kg

0709 10

Okrugle artičoke, svježe ili rashlađene

70

20

Najniža carina: LBP 350/bruto kg

0709 20

Šparoge, svježe ili rashlađene

25

25

 

0709 30

Patlidžani, svježi ili rashlađeni

70

20

Najniža carina: LBP 500/bruto kg

0709 40

Celer, osim celera korjenaša, svjež ili rashlađen

25

25

 

0709 51

Jestive gljive iz roda šampinjona (Agaricus), svježe ili rashlađene

25

25

 

0709 52

Tartufi, svježi ili rashlađeni

25

25

 

0709 59

Ostale gljive i tartufi

25

25

 

0709 60

Plodovi iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta, svježi ili rashlađeni

70

20

Najniža carina: LBP 350/bruto kg

0709 70

Špinat, novozelandski špinat i loboda, svježi ili rashlađeni

70

20

Najniža carina: LBP 350/bruto kg

0709 90 10

Masline, svježe ili rashlađene

70

20

Najniža carina: LBP 1 200 /bruto kg

0709 90 20

Bundeve, tikve i tikvice, svježe ili rashlađene

70

20

Najniža carina: LBP 400/bruto kg

0709 90 30

Svježa juta, svježa ili rashlađena

70

20

Najniža carina: LBP 300/bruto kg

0709 90 40

Tušt (portulak), peršin, argula, korijander, svježe i rashlađeno

70

20

Najniža carina: LBP 750/bruto kg

0709 90 50

Kineska raštika, svježa ili rashlađena

70

20

Najniža carina: LBP 350/bruto kg

0709 90 90

Ostalo povrće, svježe ili rashlađeno

25

25

 

0710 10

Krumpir, smrznut

70

20

Najniža carina: LBP 1 200 /bruto kg

0710 21

Grašak, smrznut

35

25

 

0710 22

Grah, smrznuti

35

25

 

0710 29

Ostalo mahunasto povrće, smrznuto

35

25

 

0710 30

Špinat, novozelandski špinati i loboda, smrznuti

35

25

 

0710 80

Ostalo smrznuto povrće

35

25

 

0710 90

Mješavine povrća, smrznute

35

25

 

ex  07 11

Povrće privremeno konzervirano, ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu, osim slatkog kukuruza

5

100

 

0712 20

Osušeni crveni luk, cijeli, narezane na kocke ili rezance, zdrobljen ili samljeven, ali dalje nepripremljen

25

25

 

0712 31

Jestive gljive iz roda šampinjona (Agaricus), cijele, narezane na kocke ili rezance, zdrobljene ili samljevene, ali dalje nepripremljene

25

25

 

0712 32

Jestive gljive, judino uho (Auricularia spp.), cijele, narezane na kocke ili rezance, zdrobljene ili samljevene, ali dalje nepripremljene

25

25

 

0712 33

Gljive sluzavke, cijele, narezane na kocke ili rezance, zdrobljene ili samljevene, ali dalje nepripremljene

25

25

 

0712 39

Ostale gljive i tartufi, cijele, narezane na kocke ili rezance, zdrobljene ili samljevene, ali dalje nepripremljene

25

25

 

0712 90 10

Sjeme slatkog kukuruza

5

100

 

0712 90 90

Osušeno povrće, cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu

25

25

 

0713

Osušeno mahunasto povrće, u zrnu, neovisno je li oljušteno ili lomljeno ili ne:

slobodno

slobodno

 

0714 10

Manioka (Cassava)

5

100

 

0714 20

Slatki krumpir, batat

5

100

 

0714 90 10

Taro (dashem)

25

25

Najniža carina: LBP 300/bruto kg

0714 90 90

Ostalo korijenje i gomolji s visokim udjelom škroba ili inulina i sago-drveta

5

100

 

0801

Kokosov orah, brazilski orah i indijski oraščić, svježi ili suhi, neovisno jesu li oljušteni ili oguljeni ili ne

5

100

 

0802 11

Bademi, u ljusci

70

20

Najniža carina: LBP 500/bruto kg

0802 12

Bademi, oljušteni

5

100

 

0802 21

Lješnjaci, u ljusci

5

100

 

0802 22

Lješnjaci, oljušteni

5

100

 

0802 31

Orasi, u ljusci

5

100

 

0802 32

Orasi, oljušteni

5

100

 

0802 40

Kesteni

5

100

 

0802 50

Pistacije

5

100

 

0802 90 10

Pinjoli

70

20

Najniža carina: LBP 15 000 /neto kg

0802 90 90

Ostalo orašasto voće

5

100

 

0803 00

Banane, uključujući banane za kuhanje, svježe ili suhe

70

20

Najniža carina: LBP 1 000 /polu bruto kg

0804 10

Datulje, svježe ili suho

5

100

 

0804 20 10

Smokve, svježe

70

20

Najniža carina: LBP 400/bruto kg

0804 20 90

Smokve, sušene

5

100

 

0804 30

Ananas, svježi ili sušeni

70

20

Najniža carina: LBP 2 000 /bruto kg

0804 40

Avokado, svježi ili sušeni

70

20

Najniža carina: LBP 2 000 /bruto kg

0804 50

Guava, mango i mangostin, svježi ili suhi

70

20

Najniža carina: LBP 2 000 /bruto kg

0805

Agrumi, svježi ili suhi

70

20

Najniža carina: LBP 400/bruto kg

0806 10

Grožđe, svježe

70

20

Najniža carina: LBP 500/bruto kg

0806 20

Grožđe, sušeno

5

100

 

0807 11

Lubenice, svježe

70

20

Najniža carina: LBP 500/bruto kg

0807 19

Ostale dinje, svježe

70

20

Najniža carina: LBP 500/bruto kg

0807 20

Papaje, sušene

70

20

Najniža carina: LBP 2 000 /bruto kg

0808 10

Jabuke, svježe

70

20

Najniža carina: LBP 800/bruto kg

0808 20

Kruške i dunje, svježe

70

20

Najniža carina: LBP 800/bruto kg

0809 10

Marelice, svježe

70

20

Najniža carina: LBP 350/bruto kg

0809 20

Trešnje i višnje, svježe

70

20

Najniža carina: LBP 800/bruto kg

0809 30

Breskve, uključujući nektarine, svježe

70

20

Najniža carina: LBP 500/bruto kg

0809 40

Šljive i divlje šljive, svježe

70

20

Najniža carina: LBP 400/bruto kg

0810 10

Jagode, svježe

70

20

Najniža carina: LBP 1 000 /bruto kg

0810 20

Maline, kupine, murva (dud) i loganove bobice, svježe

5

100

 

0810 30

Crni, bijeli ili crveni ribiz i ogrozd, svježi

5

100

 

0810 40

Brusnice, borovnice i drugo voće roda Vaccinium, svježe

5

100

 

0810 50

Kivi, svježi

70

20

Najniža carina: LBP 1 500 /bruto kg

0810 60

Durian

25

25

 

0810 90 10

Liči, marakuja, šećerna jabuka, dragun (kabis)

70

20

Najniža carina: LBP 5 000 /bruto kg

0810 90 20

Mušmula (japanska mušmula)

70

20

Najniža carina: LBP 500/bruto kg

0810 90 30

Šipak

70

20

Najniža carina: LBP 500/bruto kg

0810 90 40

Jujuba

45

25

Najniža carina: LBP 500/bruto kg

0810 90 90

Ostalo svježe voće

25

25

 

0811 10

Jagode, smrznute

70

20

Najniža carina: LBP 1 500 /bruto kg

0811 20

Maline, kupine, murva (dud), loganove bobice, crni, bijeli ili crveni ribiz i ogrozd, smrznuto

70

20

Najniža carina: LBP 1 500 /bruto kg

0811 90

Ostalo voće, orasi i slično orašasto voće, smrznuto

70

20

Najniža carina: LBP 1 500 /bruto kg

0812

Voće i orašasti plodovi, privremeno konzervirani, ali u tom stanju neprikladni za neposrednu potrošnju

5

100

 

0813 10

Suhe marelice

15

25

 

0813 20

Suhe šljive

25

25

 

0813 30

Suhe jabuke

25

25

 

0813 40

Ostalo suho voće, osim onog iz tarifnih brojeva 0801 do 0806

25

25

 

0813 50

Mješavine orašastih plodova ili suhog voća iz poglavlja 8

25

25

 

0814 00

Kore agruma ili dinja (uključujući lubenice), svježe, smrznute, suhe ili privremeno konzervirane u slanoj vodi, sumpornoj vodi ili u drugim otopinama za konzerviranje

5

100

 

0901

Kava, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez kofeina; kavine ljuske i opne, nadomjesci kave što sadrže kavu u bilo kojem omjeru

5

100

 

0902

Čaj, aromatiziran ili nearomatiziran

5

100

 

0904

Papar roda Piper; suhi, drobljeni ili mljeveni plodovi roda Capsicum ili roda pimenta

5

100

 

0905 00

Vanilija:

5

100

 

0906

Cimet i cvijet cimetova drveta

5

100

 

0907 00

Klinčići (cijeli plodovi, pupoljci i peteljke)

5

100

 

0908

Muškatni oraščić, macis i kardamomi

5

100

 

0909

Sjeme anisa, badijana, komorača, korijandra, kumina ili kima; bobice kleke

5

100

 

0910 10

Đumbir (ingver)

5

100

 

0910 20

Šafran

5

100

 

0910 30

Kurkuma

5

100

 

0910 40 10

Timijan

70

20

Najniža carina: LBP 1 000 /bruto kg

0910 40 90

Listovi lovora

5

100

 

0910 50

Kari (carry)

5

100

 

0910 91

Ostali začini, mješavine navedene u napomeni 1.(b) uz poglavlje 9.

5

100

 

0910 99

Ostali začini, osim mješavina navedenih u napomeni 1.((b) uz poglavlje 9.

5

100

 

1001

Pšenica i suražica

slobodno

slobodno

 

1002 00

Raž

slobodno

slobodno

 

1003 00

Ječam

slobodno

slobodno

 

1004 00

Zob

slobodno

slobodno

 

1005 10

Kukuruz, sjeme

5

100

 

1005 90

Kukuruz, osim za sjetvu

slobodno

slobodno

 

1006

Riža

5

100

 

1007 00

Sirak u zrnu

5

100

 

1008

Heljda, proso i sjeme za ptice; ostale žitarice

5

100

 

1101 00

Brašno od pšenice ili suražice:

slobodno

slobodno

 

1102

Brašno od žitarica, osim od pšenice ili suražice

slobodno

slobodno

 

1103 11

Prekrupa i krupica od pšenice

slobodno

slobodno

 

1103 13

Prekrupa i krupica od kukuruza

5

100

 

1103 19

Prekrupa i krupica od žitarica

5

100

 

1103 20

Pelete

5

100

 

1104

Žitarice u zrnu na drugi način obrađene (na primjer, oljuštene, valjane, u pahuljicama, perlirane, rezane ili gnječene), osim riže iz tarifnog broja 1006 ; klice od žitarica, cijele, valjane, u ljuskicama ili mljevene

5

100

 

1105

Brašno, krupica, prah, pahuljice, granule i pelete od krumpira

5

100

 

1106

Brašno, krupica i prah od osušenoga mahunastoga povrća iz tarifnog broja 0713 , od sagoa, korijenja ili gomolja iz tarifnog broja 0714 ili od proizvoda iz poglavlja 8

5

100

 

1107

Slad, pržen ili nepržen

slobodno

slobodno

 

1108

Škrob; inulin

5

100

 

1109 00

Pšenični gluten, osušen ili neosušen

slobodno

slobodno

 

1201 00

Soja, neovisno je li lomljena ili ne

slobodno

slobodno

 

1202

Kikiriki, nepržen niti drukčije toplinski pripremljen, neovisno je li u ljusci, lomljen ili ne

slobodno

slobodno

 

1203 00

Kopra

slobodno

slobodno

 

1204 00

Laneno sjeme, neovisno je li lomljeno ili ne

slobodno

slobodno

 

1205 00

Sjeme uljane repice, neovisno je li lomljeno ili ne

slobodno

slobodno

 

1206 00

Suncokretovo sjeme, neovisno je li lomljeno ili ne

slobodno

slobodno

 

1207 10

Palmini orasi i jezgre koštica

slobodno

slobodno

 

1207 20

Pamukovo sjeme

slobodno

slobodno

 

1207 30

Ricinusovo sjeme

slobodno

slobodno

 

1207 40

Sjeme sezama

5

100

 

1207 50

Sjeme gorušice

slobodno

slobodno

 

1207 60

Sjeme šafranike

slobodno

slobodno

 

1207 91

Sjeme maka

slobodno

slobodno

 

1207 99

Ostalo sjeme

slobodno

slobodno

 

1208

Brašno i krupica od uljanog sjemenja i plodova, osim od gorušice

slobodno

slobodno

 

1209

Sjeme, plodovi i spore, vrsta što ih se rabi za sjetvu

5

100

 

1210

Hmelj, svjež ili osušen, uključujući i mljeven, u obliku praha ili peleta; lupulin

slobodno

slobodno

 

1211 10

Slatki korijen

5

100

 

1211 20

Korijen ginsenga

5

100

 

1211 30

List koke

5

100

 

1211 40

Slamke maka

5

100

 

1211 90 10

Svježa menta

70

20

Najniža carina: LBP 750/bruto kg

1211 90 90

Ostalo bilje i dijelovi bilja, sjeme i plodovi, vrsta koje se rabi prvenstveno u parfumeriji, u farmaciji ili za insekticidne, fungicidne ili slične svrhe, svježi ili osušeni, neovisno jesu li rezani, drobljeni, u prahu ili ne

5

100

 

1212 10

Rogač, uključujući i sjemena rogača

5

100

 

1212 30

Koštice i jezgre iz koštica marelice, breskve (uključujući nektarinu) ili šljive

5

100

 

1212 91

Šećerna repa

5

100

 

1212 99

Ostalo

5

100

 

1213 00

Slama i pljeva od žitarica, neprerađene, neovisno je li sjeckana, mljevena, prešana ili u obliku peleta ili ne

5

100

 

1214

Švedska repa, krmna cikla, krmno korijenje, sijeno, lucerna, djetelina, esparzeta, krmni kelj, lupine, grahorice i slični proizvodi za stočnu hranu, uključujući i u obliku peleta

5

100

 

1301 10

Šelak

5

100

 

1301 20

Gumi arabika

5

100

 

1301 90

Ostali šelak i gume

slobodno

slobodno

 

1302 11

Opijum

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1302 39

Ostalo

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1501 00

Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim iz tarifnih brojeva 0209 ili 1503

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1502 00

Masti od goveda, ovaca ili koza, osim iz tarifnog broja 1503

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1503 00

Stearin od svinjske masti, ulje od svinjske masti i ulje od loja, neemulgirani, nemiješani niti na drugi način pripremljeni

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1504 10

Ulja i njihove frakcije od riblje jetre

slobodno

slobodno

 

1504 20

Masti i ulja i njihove frakcije, od ribe, osim od riblje jetre

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1504 30

Masti i ulja i njihove frakcije, od morskih sisavaca

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1507 10

Sojino ulje i njegove frakcije, degumirano ili ne, ali kemijski nemodificirano

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1507 90

Ostala sojina ulja osim sirovih, rafinirana ili nerafinirana, ali kemijski nemodificirana

15

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1508 10

Sirovo ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, ali kemijski nemodificirano

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1508 90

Ulje od kikirikija i njegove frakcije, osim sirovog, rafinirano ili nerafinirano, ali kemijski nemodificirano

15

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1509

Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, ali kemijski nemodificirano

70

0

Najniža carina: LBP 6 000 /l

1510 00

Ostala ulja i njihove frakcije, dobivena isključivo od maslina, rafinirana ili nerafinirana, ali kemijski nemodificirana, uključujući mješavine tih ulja ili frakcija s uljima ili frakcijama iz tarifnog broja 1509

15

0

 

1511 10

Sirovo palmino ulje i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, ali kemijski nemodificirano

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1511 90

Palmino i njegove frakcije, osim sirovog, rafinirano ili nerafinirano, ali kemijski nemodificirano

15

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1512 11

Sirovo ulje od sjemena suncokreta ili šafranike te njihove frakcije

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1512 19

Ulje od sjemena suncokreta ili šafranike i njihove frakcije, osim sirovih

15

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1512 21

Sirovo ulje pamučnih sjemenki i njegove frakcije, uključujući s odstranjenim gosipolom

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1512 29

Ulje pamučnih sjemenki, osim sirovog

15

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1513 11

Sirovo ulje od kokosovog oraha (kopre) i njegove frakcije:

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1513 19

Ulje od kokosovog oraha (kopre) i njegove frakcije, osim sirovog

15

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1513 21

Sirovo ulje palminih koštica (jezgri) ili babasu ulje te njihove frakcije

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1513 29

Ulje palminih koštica (jezgri) ili babasu ulje i njihove frakcije, osim sirovih

15

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1514 11

Sirovo ulje sjemena uljane repice niskog sadržaja eruka kiseline i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, ali kemijski nemodificirano

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1514 19

Ulje sjemena uljane repice niskog sadržaja eruka kiseline i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, ali kemijski nemodificirano, osim sirovog

15

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1514 91

Ostalo ulje sjemena uljane repice niskog sadržaja eruka kiseline i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, ali kemijski nemodificirano

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1514 99

Ostalo ulje sjemena uljane repice niskog sadržaja eruka kiseline i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, ali kemijski nemodificirano, osim sirovog

15

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1515 11

Sirovo laneno ulje i njegove frakcije

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1515 19

Laneno ulje i njegove frakcije, osim sirovog

15

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1515 21

Sirovo ulje od kukuruza i njegove frakcije

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1515 29

Ulje od kukuruza i njegove frakcije, osim sirovog

15

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1515 30

Ricinusovo ulje i njegove frakcije

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1515 40

Tungovo ulje i njegove frakcije

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1515 50

Sezamovo ulje i njegove frakcije

15

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1515 90 10

Lovorovo i jojoba ulje i njihove frakcije

slobodno

slobodno

 

1515 90 90

Ostala ulja

15

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1516 10

Masti i ulja životinjskog podrijetla i njihove frakcije

15

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

ex 1516 20

Biljne masti i ulja te njihove frakcije, hidrogenizirano ricinusovo ulje, tzv. „opal-vosak”.

15

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1601 00

Kobasice i slični proizvodi, od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi; prehrambeni proizvodi na osnovi tih proizvoda

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1602 10

Homogenizirani proizvodi od mesa, drugih mesnih nusproizvoda klanja ili krvi

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1602 20

Ostalo pripremljeni proizvodi od jetre od bilo koje životinje

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1602 31 10

Ostalo pripremljeni proizvodi od jetre, od pura, u hermetičnim metalnim spremnicima

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1602 31 90

Ostalo pripremljeni proizvodi od jetre, od pura, ostalo

35

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1602 32 10

Ostalo pripremljeni proizvodi od jetre, od kokoši vrste Gallus domesticus, u hermetičnim metalnim spremnicima

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1602 32 90

Ostalo pripremljeni proizvodi od jetre, od kokoši vrste Gallus domesticus, ostalo

35

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1602 39 10

Ostalo pripremljeni proizvodi od jetre, ostalo, u hermetičnim metalnim spremnicima

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1602 39 90

Ostalo pripremljeni proizvodi od jetre, ostalo, ostalo

35

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1602 41

Ostalo pripremljeni proizvodi od mesa svinje, šunke i komadi od njih

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1602 42

Ostalo pripremljeni proizvodi od mesa svinje, plećke i komadi od njih

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1602 49

Ostalo pripremljeni proizvodi od mesa svinje, ostalo uključujući mješavine

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1602 50

Ostalo pripremljeni proizvodi od mesa goveda

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1602 90

Ostalo pripremljeni proizvodi od mesa, uključujući proizvode od krvi bilo koje životinje

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju

5

100

 

1702 11

Laktoza i laktozni sirup s masenim udjelom laktoze, izražene kao bezvodna laktoza, 99 % ili većim, računano na suhu tvar

5

100

 

1702 19

Laktoza i laktozni sirup, ostali

5

100

 

1702 20

Javorov šećer i javorov sirup

5

100

 

1702 30

Glukoza i glukozni sirup, bez masenog udjela fruktoze ili s masenim udjelom fruktoze manjim od 20 % u suhom stanju

5

100

 

1702 40

Glukoza i glukozni sirup, s masenim udjelom fruktoze 20 % ili većim ali manjim od 50 % u suhom stanju, isključujući invertni šećer

5

100

 

1702 60

Ostala fruktoza i fruktozni sirup, s masenim udjelom fruktoze većim od 50 % u suhom stanju, isključujući invertni šećer

5

100

 

1702 90 90

Ostalo, uključujući invertni šećer i ostale šećere i šećerne sirupe s masenim udjelom fruktoze 50 % u suhom stanju

5

100

 

1703 10 10

Pročišćena melasa od šećerne trske

5

100

 

1703 10 90

Ostala melasa od šećerne trske

slobodno

slobodno

 

1703 90 10

Pročišćena melasa, osim melase od šećerne trske

5

100

 

1703 90 90

Nepročišćena melasa, osim melase od šećerne trske

slobodno

slobodno

 

1801 00

Kakao u zrnu, cijeli ili lomljeni, sirovi ili prženi

slobodno

slobodno

 

1802 00

Ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa

5

100

 

1904 30

Bulgur pšenica

10

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2001 10

Krastavci i kornišoni, pripremljen ili konzerviran u octu ili octenoj kiselini

70

30

Najniža carina: LBP 1 000 /bruto kg

2001 90 10

Masline, pripremljene ili konzervirane u octu ili octenoj kiselini

70

20

Najniža carina: LBP 6 000 /bruto kg

ex 2001 90 90

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano u octu ili octenoj kiselini osim slatkog kukuruza, jama i palmine jezgre

70

30

Najniža carina: LBP 1 000 /bruto kg

2002 10

Pripremljena ili konzervirana rajčica, na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, cijela ili u komadima

70

20

Najniža carina: LBP 1 500 /bruto kg

2002 90 10

Sok od rajčice, koncentriran isparavanjem, bez dodanog šećera, u pakiranjima pojedinačne mase 100 kg ili veće

5

100

 

2002 90 90

Ostalo

35

25

 

2003 10

Jestive gljive iz roda šampinjona (Agaricus), pripremljeni ili konzervirani na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini

35

30

 

2003 90

Ostale gljive i tartufi

35

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

ex 2004 10

Krumpir, pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznut, osim krumpira u obliku brašna, krupice ili pahuljica

70

43

Najniža carina: LBP 1 200 /bruto kg

2004 90 10

Mješavine povrća. Pripremljena ili konzervirana rajčica, na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, cijela ili u komadima, smrznuta

70

43

Najniža carina: LBP 1 500 /bruto kg

ex 2004 90 90

Ostalo, uključujući mješavine, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim slatkog kukuruza

35

43

 

2005 10

Homogenizirano povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto

5

100

 

ex 2005 20

Krumpir, pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznut, osim krumpira u obliku brašna, krupice ili pahuljica

70

43

Najniža carina: 1 200 /bruto kg

2005 40

Grašak, pripremljen ili konzerviran na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznut

35

25

 

2005 51

Grah, u zrnu, pripremljen ili konzerviran na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznut

35

25

 

2005 59

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto

35

25

 

2005 60

Šparoge, pripremljene ili konzervirane na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznute

35

25

 

2005 70

Masline, pripremljene ili konzervirane na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznute

70

20

Najniža carina: LBP 6 000 /bruto kg

2005 90 10

Krastavci, kornišoni, patlidžani, postrna repa, crveni luk, cvjetača, pripremljeni ili konzervirani na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuti

70

20

Najniža carina: LBP 1 000 /bruto kg

2005 90 90

Ostalo povrće ili mješavine povrća, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto

35

25

 

2006 00

Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od voća i ostali dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (iscijeđeni, preliveni ili kandirani)

30

25

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2007 10

Džemovi, voćni želei, pirei i paste od voća ili slično, homogenizirani proizvodi

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2007 91

Džemovi, voćni želei, pirei i paste od voća ili slično, od agruma

40

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2007 99 10

Koncentrirani pire od vrste poznate kao dib

40

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2007 99 20

Pire od guave ili manga, u pakiranjima pojedinačne mase 3 kg ili veće

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2007 99 30

Pire od banana, jagoda, marelica, u spremnicima neto mase ne manje od 100 kg

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2007 99 90

Ostali džemovi, voćni želei, pirei i paste od voća ili slično

40

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

ex 2008 11

Kikiriki, osim maslaca od kikirikija

30

50

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2008 19

Ostalo orašasto voće i ostale sjemenke, uključujući mješavine, pripremljene i konzervirane drukčije

30

25

 

2008 20

Ananas, pripremljen i konzerviran drukčije

30

25

 

2008 30

Agrumi, pripremljene i konzervirane drukčije

30

25

 

2008 40

Kruške, pripremljene i konzervirane drukčije

30

25

 

2008 50

Marelice, pripremljene i konzervirane drukčije

30

25

 

2008 60

Trešnje i višnje, pripremljene i konzervirane drukčije

30

25

 

2008 70

Breskve, uključujući nektarine, pripremljene i konzervirane drukčije

30

25

 

2008 80

Jagode, pripremljene i konzervirane drukčije

30

25

 

2008 92

Mješavine, osim onih iz podbroja 2008 19 , pripremljene i konzervirane drukčije

30

25

 

ex 2008 99

Ostalo, pripremljeno i konzervirano drukčije, isključujući kukuruz osim slatkog kukuruza, jama, slatkog krumpira i slično

30

30

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 11 10

Smrznuti sok od naranče, koncentriran isparavanjem, bez dodanog šećera, u pakiranjima pojedinačne mase 100 kg ili veće

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 11 90

Smrznuti sok od naranče, ostalo

40

30

Trošarina: LBP 25/l

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 12

Sok od naranče, nesmrznuti, ne više od 20 stupnjeva brixa

40

30

Trošarina: LBP 25/l

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 19 10

Sok od naranče, osim smrznutog, koncentriran isparavanjem, bez dodanog šećera, u pakiranjima pojedinačne mase 100 kg ili veće

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 19 90

Sok od naranče, osim smrznutog, ostalo

40

30

Trošarina: LBP 25/l

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 21

Sok od limunike (grape-fruita), ne više od 20 stupnjeva brixa

40

30

Trošarina: LBP 25/l

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 29 10

Sok od limunike (grejpa), osim onog od ne više od 20 stupnjeva brixa, koncentriranog isparavanjem, bez dodanog šećera, u pakiranjima pojedinačne mase 100 kg ili veće

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 29 90

Sok od limunike (grejpa), ostalo

40

30

Trošarina: LBP 25/l

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 31

Sok od ostalih pojedinačnih vrsta cirusa, ne više od 20 stupnjeva brixa

40

30

Trošarina: LBP 25/l

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 39 10

Sok od bilo kojeg pojedinačnog agruma, osim onog od ne više od 20 stupnjeva brixa, koncentriranog isparavanjem, bez dodanog šećera, u pakiranjima pojedinačne mase 100 kg ili veće

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 39 90

Sok od ostalih pojedinačnih cirusa, ostalo

40

30

Trošarina: LBP 25/l

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 41

Sok od ananasa, ne više od 20 stupnjeva brixa

40

30

Trošarina: LBP 25/l

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 49 10

Sok od ananasa, osim onog od ne više od 20 stupnjeva brixa, koncentriranog isparavanjem, bez dodanog šećera, u pakiranjima pojedinačne mase 100 kg ili veće

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 49 90

Sok od ananasa, ostalo

40

30

Trošarina: LBP 25/l

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 50

Sok od rajčice

40

30

Trošarina: LBP 25/l

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 61

Sok od grožđa, ne više od 20 stupnjeva brixa

40

30

Trošarina: LBP 25/l

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 69 10

Sok od grožđa, osim onog od ne više od 20 stupnjeva brixa, koncentriranog isparavanjem, bez dodanog šećera, u pakiranjima pojedinačne mase 100 kg ili veće

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 69 90

Sok od grožđa, ostalo

40

30

Trošarina: LBP 25/l

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 71

Sok od jabuke, ne više od 20 stupnjeva brixa

40

30

Trošarina: LBP 25/l

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 79 10

Sok od jabuke, osim onog od ne više od 20 stupnjeva brixa, koncentriranog isparavanjem, bez dodanog šećera, u pakiranjima pojedinačne mase 100 kg ili veće

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 79 90

Sok od jabuke, ostalo

40

30

Trošarina: LBP 25/l

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 80 10

Sok od ostalog pojedinačnog voća ili povrća, koncentriran isparavanjem, bez dodanog šećera, u pakiranjima pojedinačne mase 100 kg ili veće

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 80 90

Sok od ostalog pojedinačnog voća, ostalo

40

30

Trošarina: LBP 25/l

Postotak smanjenja (B)) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 90 10

Mješavine sokova, koncentrirani isparavanjem, bez dodanog šećera, u pakiranjima pojedinačne mase 100 kg ili veće

5

100

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2009 90 90

Mješavine sokova, ostalo

40

30

Trošarina: LBP 25/l

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2106 90 30

Mješavine timijana i ostalih jestivih proizvoda

70

20

Najniža carina: LBP 1 000 /bruto kg

2204 10

Pjenušavo vino

15

25

Trošarina LBP: 200/l

ex 2204 21

Kvalitetno vino u spremnicima obujma 2 l ili manjeg

70

50

Trošarina LBP: 200/l

ex 2204 21

Vino osim kvalitetnog u spremnicima obujma 2 l ili manjeg

70

20

Trošarina LBP: 200/l

2204 29

Vino u spremnicima obujma većeg od 2 l

70

20

Trošarina LBP: 200/l

2204 30

Ostali mošt od grožđa

5

100

Trošarina LBP: 200/l

2206 00

Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača, medovina); mješavine fermentiranih pića i mješavine fermentiranih i bezalkoholnih pića, nespomenute niti obuhvaćene na drugom mjestu

15

100

Trošarina LBP: 200/l

Postotak smanjenja (B) bit će postupan, počevši od pete godine i nastavit će se do dvanaeste godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma

2209 00 10

Vinski i jabučni ocat

70

20

Najniža carina: LBP 1 000 /l

2209 00 90

Ostali ocat

5

100

 

2301

Brašno, krupica i pelete, od mesa ili mesnih klaoničkih proizvoda te od riba ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka, neprikladni za ljudsku potrošnju; čvarci

5

100

 

2302

Posije i ostali ostaci, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom žitarica ili mahunarki, nepeletirani ili peletirani

5

100

 

2303

Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci, rezanci od šećerne repe, otpaci od šećerne trske i ostali otpaci od proizvodnje šećera, talozi i otpaci iz pivovara i destilerija, neovisno jesu li u obliku peleta ili ne

5

100

 

2304 00

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji sojinog ulja, nemljeveni, mljeveni ili peletirani

5

100

 

2305 00

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od kikirikija, nemljeveni, mljeveni ili peletirani

5

100

 

2306

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji biljnih masti ili ulja, osim onih iz tarifnog broja 2304 ili 2305

5

100

 

2307 00

Vinski talog, vinski kamen

5

100

 

2308 00

Biljni materijali i biljni otpaci, biljni ostaci i sporedni proizvodi, neovisno jesu li peletirani ili ne, vrsta koje se rabi za prehranu životinja, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

5

100

 

2309

Pripravci što se rabe za prehranu životinja

5

100

 

2401

Neprerađeni duhan; duhanski otpaci

slobodno

slobodno

Trošarina: 48 % ad valorem

(1)   Neovisno o pravilima za tumačenje libanonske nomenklature, tekst opisa proizvoda treba uzeti samo kao naznaku, s obzirom na to da je povlašteni režim, u kontekstu ovog Protokola, utvrđen libanonskim oznakama. Gdje su naznačene ex oznake, povlašteni se režim utvrđuje zajedničkom primjenom oznake i odgovarajućeg opisa.

PROTOKOL 3.

o trgovini između Libanona i Zajednice prerađenim poljoprivrednim proizvodima iz članka 14. stavka 3.Članak 1.

Uvoz u Zajednicu prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Libanona podliježe carinama i davanjima s istovrsnim učinkom iz Priloga 1. ovom Protokolu.

Članak 2.

1.  Uvoz u Libanon prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice podliježe carinama i davanjima s istovrsnim učinkom iz Priloga 2. ovom Protokolu.

2.  Raspored ukidanja carine koji se primjenjuje u skladu sa stavkom 1. jest onaj iz članka 9. stavka 1. ovog Sporazuma, osim ako je Prilogom 2. ovom Protokolu predviđeno drukčije.

Članak 3.

Smanjenje carine iz priloga 1. i 2. primjenjuje se na osnovnu carinu iz članka 19. ovog Sporazuma.

Članak 4.

1.  Carine koje se primjenjuju na temelju članaka 1. i 2. mogu biti snižene u slučaju da u trgovini između Zajednice i Libanona budu snižene carine koje se primjenjuju na osnovne proizvode ili kada je takvo sniženje posljedica uzajamnih koncesija za prerađene poljoprivredne proizvode.

2.  U odnosu na carine koje je primjenjuje Zajednica, sniženja predviđena stavkom 1. obračunavaju se na dio carine navedene kao poljoprivredna komponenta što odgovara poljoprivrednim proizvodima koji se stvarno upotrebljavaju u proizvodnji dotičnih prerađenih poljoprivrednih proizvoda te oduzimaju od carina koje se primjenjuju na navedene osnovne poljoprivredne proizvode.

3.  Sniženje iz stavka 1., popis dotičnih proizvoda i, prema potrebi, carinske kvote u okviru kojih se primjenjuje to sniženje određuje Vijeće za pridruživanje.

Članak 5.

Zajednica i Libanon obavješćuju jedna drugu o administrativnim aranžmanima usvojenima za proizvode obuhvaćene ovim Protokolom.

Navedeni bi aranžmani trebali osigurati jednak tretman svih zainteresiranih stranaka te bi trebali biti, koliko je to moguće, jednostavni i fleksibilni.

PRILOG 1.

o režimu koji se primjenjuje na uvoz u Zajednicu prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Libanona

Neovisno o pravilima za tumačenje Kombinirane nomenklature, tekst opisa proizvoda treba uzeti samo kao naznaku, s obzirom na to da je povlašteni režim, u kontekstu ovog Priloga, utvrđen oznakama KN na način kako postoje u trenutku donošenja tekućeg akta. Ako su navedene ex oznake KN, povlašteni se režim utvrđuje zajedničkom primjenom oznake KN i odgovarajućeg opisa.

POPIS 1.KN oznaka 2002

Opis

Primjenjiva carina %

0501 00 00

Ljudska kosa, neobrađena, neovisno je li oprana ili odmašćena ili ne; otpaci od ljudske kose

0 %

0502

Čekinje domaćih ili divljih svinja; dlaka jazavca i ostala dlaka za izradu četaka; otpaci od tih čekinja ili dlaka:

 

0502 10 00

– Čekinje domaćih ili divljih svinja i otpaci od tih čekinja

0 %

0502 90 00

– Ostalo

0 %

0503 00 00

Konjska dlaka i otpaci konjske dlake, pripremljeni u slojevima ili nepripremljeni, s podlogom ili bez podloge

0 %

0505

Kože i drugi dijelovi od ptica, s perjem i paperjem, perje i dijelovi perja (neovisno imaju li obrezane rubove ili ne) te paperje, dalje neobrađeni osim čišćeni, dezinficirani ili pripremljeni za konzerviranje; prah i otpaci perja ili dijelova perja:

 

0505 10

– Vrsta perja što ih se rabi za punjenje; paperje:

 

0505 10 10

– – Sirovo

0 %

0505 10 90

– – Ostalo

0 %

0505 90 00

– Ostalo

0 %

0506

Kosti i srž rogova, neobrađeni, odmašćeni, jednostavno pripremljeni (ali neoblikovani), tretirani s kiselinom ili deželatinizirani; prah i otpaci tih proizvoda:

 

0506 10 00

– Koštana tkiva i kosti tretirane kiselinom

0 %

0506 90 00

– Ostalo

0 %

0507

Bjelokost, kornjačevina, kitova kost i dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, pandže i kljunovi, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni ali neoblikovani; prah i otpaci tih proizvoda:

 

0507 10 00

– Bjelokost; prah i otpaci bjelokosti

0 %

0507 90 00

– Ostalo

0 %

0508 00 00

Koralji i slični materijali, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni, ali ne i drukčije obrađeni; ljušture mekušaca, rakova ili bodljikaša i kosti sipe, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni ali neoblikovani, prah i otpaci tih proizvoda

0 %

0509 00

Prirodne spužve životinjskog podrijetla:

 

0509 00 10

– Sirovo

0 %

0509 00 90

– Ostalo

0 %

0510 00 00

Siva ambra, kastoreum, cibet i mošus; kantaride; žuč čak i osušena; žlijezde i ostali proizvodi životinjskog podrijetla, svježi, rashlađeni ili smrznuti ili drukčije privremeno konzervirani, što ih se rabi u proizvodnji farmaceutskih proizvoda

0 %

0903 00 00

Mate-čaj

0 %

1212 20 00

– Morske alge i ostale alge

0 %

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobiveni od biljnih proizvoda, čak i modificirani:

 

 

– Biljni sokovi i ekstrakti:

 

1302 12 00

– – Od slatkog korijena

0 %

1302 13 00

– – Od hmelja

0 %

1302 14 00

– – Od buhača (Pyrethrum) ili korijenja biljaka koje sadrže rotenon

0 %

 

– – Ostalo

 

1302 19 30

– – – Mješavine ekstrakta povrća, za proizvodnju pića ili prehrambenih proizvoda

0 %

1302 19 91

– – – – Ostalo medicinski

0 %

1302 20

– Pektinske tvari, pektinati i pektati:

 

1302 20 10

– – Suhi

0 %

1302 20 90

– – Ostalo

0 %

1302 31 00

– – Agar-agar

0 %

1302 32

– – Sluzi i zgušnjivači dobiveni od rogača, sjemena rogača ili sjemena guara, čak i modificirani:

 

1302 32 10

– – – Od rogača i sjemena rogača

0 %

1401

Biljni materijali vrsta što ih se rabi prvenstveno za pletarstvo (na primjer, bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, očišćena, bijeljena ili bojena slama žitarica te lipova kora):

 

1401 10 00

– Bambus

0 %

1401 20 00

– Ratan

0 %

1401 90 00

– Ostalo

0 %

1402 00 00

Biljni materijali vrste koja se rabi prvenstveno kao materijal za punjenje (primjerice, kapok, biljno vlakno i morska trava), postavljeni ili ne kao sloj s potpornim materijalom ili bez njega

0 %

1403 00 00

Biljni materijali koji se uglavnom rabe za proizvodnju metli i četaka (npr. sirak, pijasava, pirevina), pa i u obliku vezica i snopova

0 %

1404

Biljni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

 

1404 10 00

– Sirovi biljni materijali koji se posebno rabe za bojenje ili štavljenje

0 %

1404 20 00

– Pamučni linters

0 %

1404 90 00

– Ostalo

0 %

1505

Masti od vune i masne tvari dobivene od tih masti, uključujući lanolin:

 

1505 00 10

– Mast od vune, sirova

0 %

1505 00 90

– Ostalo

0 %

1506 00 00

Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

0 %

1515

Ostale stabilne (nehlapive) biljne masti i ulja (uključujući jojoba ulje) i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

 

1515 90 15

Jojoba i oiticica ulje; mirtin vosak i japanski vosak; njihove frakcije

0 %

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, rafinirani ili ne, ali dalje nepripremljeni

 

1516 20

– Biljne masti i ulja i njihove frakcije:

 

1516 20 10

– – Hidrogenirano ricinusovo ulje, takozvani „opal vosak”

0 %

1517 90 93

– – – Jestive mješavine ili pripravci, što ih se rabi za podmazivanje kalupa

0 %

1518 00

Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, sumporirani, puhani, polimerizirani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom plinu ili drukčije kemijski modificirani, isključujući one iz tarifnog broja 1516 ; nejestive mješavine ili pripravci od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

 

1518 00 10

– Linoksin

0 %

 

– Ostalo:

 

1518 00 91

– – Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhane, oksidirane, dehidrirane, sumporirane, polimerizirane toplinom u vakuumu ili inertnom plinu ili na drugi način kemijski modificirane, osim navedenih u tarifnom broju 1516

0 %

 

– – Ostalo:

 

1518 00 95

– – – Nejestive mješavine ili pripravci životinjskih ili životinjskih i biljnih masti i ulja i njihove frakcije

0 %

1518 00 99

– – – Ostalo

0 %

1520 00 00

Glicerol, sirov; glicerolske vode i lužine

0 %

1521

Biljni voskovi (osim triglicerida), pčelinji vosak, voskovi od ostalih kukaca i spermaceti, rafinirani ili nerafinirani, obojeni ili neobojeni:

 

1521 10 00

– biljni voskovi

0 %

1521 90

– Ostalo:

 

1521 90 10

– – Spermaceti, rafinirani ili nerafinirani, obojeni ili neobojeni

0 %

 

– – Pčelinji vosak i voskovi od ostalih kukaca, rafinirani ili nerafinirani, obojeni ili neobojeni

 

1521 90 91

– – Sirovo

0 %

1521 90 99

– – – Ostalo

0 %

1522 00

Degra; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili voskova životinjskog ili biljnog podrijetla:

 

1522 00 10

– Degra

0 %

1702 90

– Ostalo, uključujući invertni šećer:

 

1702 90 10

– – Kemijski čista maltoza

0 %

1704

Konditorski proizvodi od šećera (slatkiši) (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa:

 

1704 90

– Ostalo:

 

1704 90 10

– – Ekstrakt slatkog korijena s masenim udjelom saharoze većim od 10 %, ali bez drugih dodataka

0 %

1803

Kakao pasta, odmašćena ili neodmašćena:

 

1803 10 00

– Neodmašćena

0 %

1803 20 00

– Potpuno ili djelomično odmašćena

0 %

1804 00 00

Kakao maslac, mast i ulje od kakaa

0 %

1805 00 00

Kakao prah, bez dodanog šećera ili drugih sladila

0 %

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi što sadrže kakao:

 

1806 10

– Kakao prah, s dodanim šećerom ili drugim sladilima:

 

1806 10 15

– – Što ne sadrži saharozu ili s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza manjim od 5 %

0 %

1901 90 91

– – – Što ne sadrži mliječne masti, saharozu, izoglukozu, glukozu ili škrob, ili s masenim udjelom mliječne masti manjim od 1,5 %, saharoze (uključujući invertni šećer) ili izoglukoze manjim od 5 %, glukoze ili škroba manjim od 5 %, isključujući prehrambene proizvode u prahu od roba iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404

0 %

2001 90 60

– – Palmine jezgre

0 %

2008 11 10

– – – Maslac od kikirikija

0 %

 

– Ostalo, uključujući mješavine, osim onih iz podbroja 2008 19 :

 

2008 91 00

– – Palmine jezgre

0 %

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati, od kave, čaja ili mate-čaja i pripravci na osnovi tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja ili mate-čaja; pržena cikorija i drugi prženi nadomjesci kave i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda:

 

 

– Ekstrakti, esencije i koncentrati, od kave te pripravci na osnovi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi kave:

 

2101 11

– – Ekstrakti, esencije ili koncentrati:

 

2101 11 11

– – – S masenim udjelom suhe tvari na osnovi kave 95 % ili većim

0 %

2101 11 19

– – – Ostalo

0 %

2101 12

– – Pripravci na osnovi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi kave:

 

2101 12 92

– – – Pripravci na osnovi ekstrakata, esencija ili koncentrata kave

0 %

2101 20

– Ekstrakti, esencije i koncentrati, od čaja ili mate-čaja i pripravci na osnovi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi čaja ili mate-čaja:

 

2101 20 20

– – Ekstrakti, esencije ili koncentrati:

0 %

 

– – Pripravci:

 

2101 20 92

– – – Na osnovi ekstrakata, esencija ili koncentrata čaja ili mate-čaja

0 %

2101 30

– Pržena cikorija i ostali prženi nadomjesci kave i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda:

 

 

– – Pržena cikorija i ostali prženi nadomjesci kave:

 

2101 30 11

– – – Pržena cikorija

0 %

 

– – Ekstrakti, esencije i koncentrati pržene cikorije te ostalih prženih nadomjestaka kave:

 

2101 30 91

– – – Pržene cikorije

0 %

2102

Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi (osim cjepiva iz tarifnog broja 3002 ); pripremljeni praškovi za peciva:

 

2102 10

– Aktivni kvasci:

 

2102 10 10

– – Kultura kvasca

0 %

 

– – Pekarski kvasac

 

2102 10 31

– – – Sušeni

0 %

2102 10 39

– – – Ostalo

0 %

2102 10 90

– – Ostalo

0 %

2102 20

– Neaktivni kvasci; ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi:

 

 

– – Neaktivni kvasci:

 

2102 20 11

– – – U tabletama, kockama ili sličnim oblicima, ili u izvornim pakiranjima neto-mase ne veće od 1 kg

0 %

2102 20 19

– – – Ostalo

0 %

2102 20 90

– – Ostalo

0 %

2102 30 00

– Pripremljeni praškovi za peciva

0 %

2103

Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf):

 

2103 10 00

– Umak od soje

0 %

2103 20 00

– Ketchup i ostali umaci od rajčica

0 %

2103 30

– Brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf):

 

2103 30 10

– – Brašno od gorušice

0 %

2103 30 90

– – Pripremljena gorušica (senf)

0 %

2103 90

– Ostalo:

 

2103 90 10

– – Mango chutney, tekući

0 %

2103 90 30

– – Aromatične gorke tvari s volumnim udjelom alkohola 44,2 do 49,2 vol.% i s masenim udjelom 1,5 do 6 % gorčice (gencijane), začina i ostalih sastojaka te 4 do 10 % šećera, u spremnicima obujma 0,5 l ili manjeg

0 %

2103 90 90

– – Ostalo

0 %

2104

Juhe, uključujući i mesne i pripravke za njih; homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi:

 

2104 10

– Juhe i mesne juhe (temeljci) te pripravci za njih

 

2104 10 10

– – Sušena

0 %

2104 10 90

– – Ostalo

0 %

2104 20 00

– Homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi

0 %

2106

Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

 

2106 10

– Koncentrati bjelančevina i teksturirane bjelančevinaste tvari:

 

2106 10 20

– – – Bez sadržaja mliječnih masti, saharoze, izoglukoze, glukoze ili škroba, ili s masenim udjelom manjim od 1,5 % mliječne masti, 5 % saharoze ili izoglukoze, 5 % glukoze ili škroba

0 %

2106 90

– Ostalo:

 

 

– – Ostalo

 

2106 90 92

– – – Bez sadržaja mliječnih masti, saharoze, izoglukoze, glukoze ili škroba, ili s masenim udjelom manjim od 1,5 % mliječne masti, 5 % saharoze ili izoglukoze, 5 % glukoze ili škroba

0 %

2201

Vode, uključujući prirodne ili umjetne mineralne vode i gazirane vode, bez dodanog šećera ili drugih sladila i nearomatizirane; led i snijeg:

 

2201 10

– Mineralne vode i gazirane vode:

 

 

– – Prirodne mineralne vode

 

2201 10 11

– – – Negazirane

0 %

2201 10 19

– – – Ostalo

0 %

2201 10 90

– – Ostalo

0 %

2201 90 00

– Ostalo

0 %

2202

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, s dodanim šećerom ili drugim tvarima za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća koji se razvrstavaju u tarifni broj 2009 :

 

2202 10 00

– Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane

0 %

2202 90

– Ostalo:

 

2202 90 10

– – Što ne sadrže proizvode iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404 ili masti dobivene od proizvoda iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404

0 %

2203 00

Pivo dobiveno od slada

 

 

– U posudama obujma 10 l ili manjeg:

 

2203 00 01

– – U bocama

0 %

2203 00 09

– – Ostalo

0 %

2203 00 10

– U posudama obujma većeg od 10 l

0 %

2208

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol.%; rakije, likeri i ostala alkoholna pića:

 

2208 20

– Alkoholna pića dobivena destilacijom vina od grožđa ili koma od grožđa:

 

 

– – U posudama obujma 2 l ili manjeg:

 

2208 20 12

– – – Cognac

0 %

2208 20 14

– – – Armagnac

0 %

2208 20 26

– – – Grappa

0 %

2208 20 27

– – – Brandy de Jerez

0 %

2208 20 29

– – – Ostalo

0 %

 

– – U posudama obujma većeg od 2 l:

 

2208 20 40

– – – Destilat za preradu

0 %

2208 20 62

– – – – Cognac

0 %

2208 20 64

– – – – Armagnac

0 %

2208 20 86

– – – – Grappa

0 %

2208 20 87

– – – – Brandy de Jerez

0 %

2208 20 89

– – – – Ostalo

0 %

2208 30

– Viski:

 

 

– – Bourbon whisky, u posudama obujma:

 

2208 30 11

– – – 2 l ili manjeg

0 %

2208 30 19

– – – Većeg od 2 l

0 %

 

– – Scotch whisky:

 

 

– – – Nemiješani („malt”) viski, u posudama obujma:

 

2208 30 32

– – – – 2 l ili manjeg

0 %

2208 30 38

– – – – Većeg od 2 l

0 %

 

– – – Miješani („blended”) viski, u posudama obujma:

 

2208 30 52

– – – – 2 l ili manjeg

0 %

2208 30 58

– – – – Većeg od 2 l

0 %

 

– – – Ostali, u posudama obujma:

 

2208 30 72

– – – – 2 l ili manjeg

0 %

2208 30 78

– – – – Većeg od 2 l

0 %

 

– – – Ostali, u posudama obujma:

 

2208 30 82

– – – – 2 l ili manjeg

0 %

2208 30 88

– – – – Većeg od 2 l

0 %

2208 50

– Džin i klekovača:

 

 

– – Džin, u posudama obujma:

 

2208 50 11

– – – 2 l ili manjeg

0 %

2208 50 19

– – – Većeg od 2 l

0 %

 

– – Klekovača, u posudama obujma:

 

2208 50 91

– – – 2 l ili manjeg

0 %

2208 50 99

– – – Većeg od 2 l

0 %

2208 60

– Votka:

 

 

– – S volumnim udjelom alkohola 45,4 % ili manjim, u posudama obujma:

 

2208 60 11

– – – 2 l ili manjeg

0 %

2208 60 19

– – – Većeg od 2 l

0 %

 

– – S volumnim udjelom alkohola većim od 45,4 %, u posudama obujma:

 

2208 60 91

– – – 2 l ili manjeg

0 %

2208 60 99

– – – Većeg od 2 l

0 %

2208 70

– Likeri i sredstva za okrjepu:

 

2208 70 10

– – U posudama obujma 2 l ili manjeg

0 %

2208 70 90

– – U posudama obujma većeg od 2 l

0 %

2208 90

– Ostalo:

 

 

– – Arak, u posudama obujma:

 

2208 90 11

– – – 2 l ili manjeg

0 %

2208 90 19

– – – Većeg od 2 l

0 %

 

– – Destilirana pića (rakije) od šljiva, krušaka, trešanja ili višanja (osim likera), u posudama obujma:

 

2208 90 33

– – – 2 l ili manjeg:

0 %

2208 90 38

– – – Većeg od 2 l

0 %

2208 90 41

– – – – Ouzo

0 %

2208 90 45

– – – – – – – Calvados

0 %

2208 90 48

– – – – – – – Ostalo

0 %

2208 90 52

– – – – – – – Korn

0 %

2208 90 57

– – – – – – – – Ostalo

0 %

2208 90 69

– – – – – – Ostala alkoholna pića

0 %

2208 90 71

– – – – – Destilirana iz voća (voćne rakije):

0 %

2208 90 74

– – – – Ostalo

0 %

2208 90 78

– – – – Ostala alkoholna pića

0 %

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana:

 

2402 10 00

– Cigare i cigarilosi što sadrže duhan

0 %

2402 20

– Cigarete što sadrže duhan:

 

2402 20 10

– – Sa sadržajem klinčića (začina)

0 %

2402 20 90

– – Ostalo

0 %

2402 90 00

– Ostalo

0 %

2403

Ostali prerađeni duhan i prerađeni nadomjesci duhana; homogenizirani i rekonstituirani duhan; duhanski ekstrakti i esencije:

 

2403 10

– Duhan za pušenje s dodatkom ili bez dodatka nadomjestaka duhana u bilo kojem omjeru:

 

2403 10 10

– – U izvornim pakiranjima neto-sadržaja ne većeg od 500 g

0 %

2403 10 90

– – Ostalo

0 %

2403 91 00

– – Homogenizirani ili rekonstituirani duhan

0 %

2403 99

– – Ostalo

 

2403 99 10

– – – Duhan za žvakanje i šmrkanje

0 %

2403 99 90

– – – Ostalo

0 %

2905 45 00

– – Glicerol (glicerin)

0 %

3301

Eterična ulja (bez terpena ili s terpenima), uključujući konkrete i absolute; rezinoidi; ekstrahirane oleosmole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeteričnim uljima, voskovima ili slično, dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja:

 

3301 90

– Ostalo:

 

3301 90 10

– – Sporedni terpenski proizvodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja

0 %

 

– – Ekstrahirane oleosmole:

 

3301 90 21

– – – Iz slatkog korijena i hmelja

0 %

3301 90 30

– – – Ostalo

0 %

3301 90 90

– – Ostalo

0 %

3302

Mješavine mirisnih tvari i mješavine (uključujući alkoholne otopine) na osnovi jedne ili više tih tvari, vrsta što ih se rabi kao sirovine u industriji; drugi pripravci na osnovi mirisnih tvari što ih se rabi u proizvodnji pića:

 

3302 10

– Za uporabu u prehrambenoj industriji i industriji pića

 

 

– – Vrste za uporabu u industriji pića:

 

3302 10 10

– – Sa sadržajem alkohola većim od 0,5 % vol.

0 %

3302 10 21

– – – – – Bez sadržaja mliječnih masti, saharoze, izoglukoze, glukoze ili škroba, ili s masenim udjelom manjim od 1,5 % mliječne masti, 5 % saharoze ili izoglukoze, 5 % glukoze ili škroba

0 %

3501

Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina; kazeinska ljepila

 

3501 10

– Kazein:

 

3501 10 10  (*1)

– – Za proizvodnju regeneriranih tekstilnih vlakana

0 %

3501 10 50  (*1)

– – Za industrijsku uporabu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude i životinje

0 %

3501 10 90

– Ostalo

0 %

3501 90

– – Ostalo

 

3501 90 90

– – – Ostalo

0 %

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:

 

 

– Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije:

 

3823 11 00

– – Stearinska kiselina

0 %

3823 12 00

– – Oleinska kiselina

0 %

3823 13 00

– – Masne kiseline tal ulja

0 %

3823 19

– – Ostalo

 

3823 19 10

– – – Destilirane masne kiseline

0 %

3823 19 30

– – – Destilati masnih kiselina

0 %

3823 19 90

– – – Ostalo

0 %

3823 70 00

– Industrijski masni alkoholi

0 %

(*1)   Upis pod ovim podbrojem je pod uvjetima utvrđenim odgovarajućom odredbom Zajednice (vidjeti članke 291. do 300. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (OJ L 253, 11.10.1993., str. 71.) i daljnje izmjene).

POPIS 2.KN oznaka 2002

Opis

Primjenjiva carina %

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao:

 

0403 10

– Jogurt

 

 

– – aromatiziran ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

 

 

– – – U prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s masenim udjelom mliječne masti:

 

0403 10 51

– – – – Ne većim od 1,5 %

0 %

0403 10 53

– – – – Većim od 1,5 %, ali ne većim od 27 %

0 %

0403 10 59

– – – – Većim od 27 %

0 %

 

– – – Ostalo, s masenim udjelom masti:

 

0403 10 91

– – – – Ne većim od 3 %

0 %

0403 10 93

– – – – Većim od 3 %, ali ne većim od 6 %

0 %

0403 10 99

– – – – Većim od 6 %

0 %

0403 90

– Ostalo:

 

 

– – Aromatiziran ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

 

 

– – – U prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s masenim udjelom mliječne masti:

 

0403 90 71

– – – – Ne većim od 1,5 %

0 %

0403 90 73

– – – – Većim od 1,5 %, ali ne većim od 27 %

0 %

0403 90 79

– – – – Većim od 27 %

0 %

 

– – – Ostalo, s masenim udjelom masti:

 

0403 90 91

– – – – Ne većim od 3 %

0 %

0403 90 93

– – – – Većim od 3 %, ali ne većim od 6 %

0 %

0403 90 99

– – – – Većim od 6 %

0 %

0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; mliječni namazi:

 

0405 20

– Mliječni namazi:

 

0405 20 10

– – s masenim udjelom masti 39 % ili većim, ali manjim od 60 %

0 %

0405 20 30

– – s masenim udjelom masti 60 % ili većim, ali ne većim od 75 %

0 %

ex  17 04

Konditorski proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 1704 90 10

0 %

ex  18 06

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi što sadrže kakao osim proizvoda iz tarifnog podbroja 1806 10 15

0 %

1904 90 10

Ostali prehrambeni proizvodi koji se dobivaju iz žitarica

0 %

1904 90 80

0 %

1905

Kruh, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule vrsta pogodnih za farmaceutsku uporabu, pečatne oblate, rižin papir i slični proizvodi

0 %

2005 20 10

Krumpir u obliku brašna, krupice ili pahuljica

0 %

2008 99 85

Kukuruz, osim slatkog kukuruza

0 %

2008 99 91

Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka, s masenim udjelom škroba 5 % ili većim

0 %

2106 10 80

Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

0 %

2106 90 20

0 %

2106 90 98

0 %

POPIS 3.KN oznaka 2002

Opis

Primjenjiva carina (*1)

0710 40 00

Slatki kukuruz (nekuhan ili kuhan u vodi ili pari) smrznut

0 % + E.A.

0711 90 30

Slatki kukuruz, privremeno konzervirani (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu

0 % + E.A.

1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516 :

0 % + E.A.

1517 10 10

– Margarin, isključujući tekući margarin, s masenim udjelom mliječnih masti većim od 10 % ali ne većim od 15 %

1517 90 10

– Ostali, s masenim udjelom masti većim od 10 % ali ne većim od 15 %

1702 50 00

Kemijski čista fruktoza

0 % + E.A.

ex  19 01

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 40 % računato s potpuno odmašćenom osnovom, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 , bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 5 % računato s potpuno odmašćenom osnovom, osim onih u oznakama KN-a 1901 90 91

0 % + E.A.

ex  19 02

Tjestenina, osim punjene tjestenine s KN oznakama 1902 20 10 i 1902 20 30 ; kuskus

0 % + E.A.

1903 00 00

Tapioka i nadomjesci tapioke pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili sličnih oblika

0 % + E.A.

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (na primjer, kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drukčije obrađenih zrna (osim brašna i krupice), pretkuhane ili drukčije pripremljene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu, osim proizvoda pod 1904 90

0 % + E.A.

2001

Povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

0 % + E.A.

2001 90

– Ostalo

2001 90 30

– – Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka s masenim udjelom škroba 5 % ili većim

2004

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006

0 % + E.A.

2004 10

– Krumpir

 

– – Ostalo

2004 10 91

– – – U obliku brašna, krupice ili pahuljica

2004 90

– Ostalo povrće i mješavine povrća:

2004 90 10

– – Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2005 80 00

Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

0 % + E.A.

2101

Ekstrakti, esencije ili koncentrati, od kave, čaja ili mate-čaja i pripravci na osnovi tih proizvoda

0 % + E.A.

2101 12 98

Pripravci na osnovi kave

2101 20 98

Pripravci na osnovi čaja ili mate-čaja

2101 30 19

Ostali prženi nadomjesci kave

2101 30 99

– – – Ostalo

2105 00

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne

0 % + E.A.

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća koji se razvrstavaju u tarifni broj 2009 , što sadrže masti dobivene od proizvoda iz tarifnih brojeva 0401 do 0404

0 % + E.A.

2205

Vermut i ostala vina od svježeg grožđa, aromatizirani biljem ili aromatskim tvarima

E.A.

2207

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol.% ili većim; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, s bilo kolikim sadržajem alkohola

E.A.

2208 40

– Rum i tafia

E.A.

2208 90 91

2208 90 99

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol.%

E.A.

2905 43 00

Manitol

0 % + E.A.

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

0 % + E.A.

3302 10 29

Mješavine mirisnih tvari i mješavine; drugi pripravci na osnovi mirisnih tvari što ih se rabi u proizvodnji pića

0 % + E.A.

ex 3505 10

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi osim esterificiranih i eterificiranih škrobova s KN oznakom 3505 10 50

0 % + E.A.

3505 20

Ljepila na osnovi škrobova ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova

0 % + E.A.

3809 10

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje bojila te drugi proizvodi i pripravci (na primjer, sredstva za apreturu i nagrizanje), vrsta što ih se rabi u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj ili sličnim industrijama, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu na osnovi škrobnih tvari

0 % + E.A.

3824 60

Sorbitol, osim sorbitola iz podbroja 2905 44

0 % + E.A.

(*1)   E.A.: poljoprivredne komponente kako je navedeno u Uredbi Komisije (EC) br. 3448/93.

PRILOG 2.

o režimu koji se primjenjuje na uvoz u Libanon prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz ZajedniceLibanonska tarifna oznaka

Opis (1)

A

B

C

Carina koja se trenutačno primjenjuje

Smanjenje carina u A (2)

Posebne odredbe

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao:

 

 

 

ex 0403 10

– Jogurt:

70 %

Smanjuje se na 40 %

Najniža carina: LBP 1 000 /polu bruto kg + trošarina LBP 25/l

– – Aromatiziran ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom

ex 0403 90

– Ostalo:

 

 

 

– – Aromatiziran ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom

ex 0403 90 90

– – – Ostalo

20 %

30 %

Trošarina LBP 25/l

0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; mliječni namazi:

 

 

 

0405 20

– Mliječni namazi:

5 %

100 %

 

0501 00

Ljudska kosa, neobrađena, neovisno je li oprana ili odmašćena ili ne; otpaci od ljudske kose

5 %

100 %

 

0502

Čekinje domaćih ili divljih svinja; dlaka jazavca i ostala dlaka za izradu četaka; otpaci od tih čekinja ili dlaka:

 

 

 

0502 10

– Čekinje domaćih ili divljih svinja i otpaci od tih čekinja

0 %

Već na 0 %

 

0502 90

– Ostalo

0 %

Već na 0 %

 

0503 00

Konjska dlaka i otpaci konjske dlake, pripremljeni u slojevima ili nepripremljeni, s podlogom ili bez podloge

0 %

Već na 0 %

 

0505

Kože i drugi dijelovi od ptica, s perjem i paperjem, perje i dijelovi perja (neovisno imaju li obrezane rubove ili ne) te paperje, dalje neobrađeni osim čišćeni, dezinficirani ili pripremljeni za konzerviranje; prah i otpaci perja ili dijelova perja:

 

 

 

0505 10

– Vrsta perja što ih se rabi za punjenje; paperje

0 %

Već na 0 %

 

0505 90

– Ostalo

0 %

Već na 0 %

 

0506

Kosti i srž rogova, neobrađeni, odmašćeni, jednostavno pripremljeni (ali neoblikovani), tretirani s kiselinom ili deželatinizirani; prah i otpaci tih proizvoda:

 

 

 

0506 10

– Koštana tkiva i kosti tretirane kiselinom

0 %

Već na 0 %

 

0506 90

– Ostalo

0 %

Već na 0 %

 

0507

Bjelokost, kornjačevina, kitova kost i dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, pandže i kljunovi, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni, ali neoblikovani; prah i otpaci tih proizvoda:

 

 

 

0507 10

– Bjelokost; prah i otpaci bjelokosti

5 %

100 %

 

0507 90

– Ostalo

5 %

100 %

 

0508 00

Koralji i slični materijali, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni, ali ne i drukčije obrađeni; ljušture mekušaca, rakova ili bodljikaša i kosti sipe, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni ali neoblikovani, prah i otpaci tih proizvoda

5 %

100 %

 

0509 00

Prirodne spužve životinjskog podrijetla

5 %

100 %

 

0510 00

Siva ambra, kastoreum, cibet i mošus; kantaride; žuč čak i osušena; žlijezde i ostali proizvodi životinjskog podrijetla, svježi, rashlađeni ili smrznuti ili drukčije privremeno konzervirani, što ih se rabi u proizvodnji farmaceutskih proizvoda

0 %

Već na 0 %

 

0710

Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto:

 

 

 

0710 40

– Slatki kukuruz

35 %

Smanjuje se na 20 %

 

0711

Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu:

 

 

 

ex 0711 90

– Ostalo povrće; mješavine povrća:

5 %

Jedno smanjenje od 100 % u petoj godini

 

– – – Slatki kukuruz

0903 00

Mate-čaj

5 %

100 %

 

1212

Rogači, morske i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, svježi, rashlađeni, smrznuti ili suhi, uključujući i mljevene; koštice i jezgre iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključujući neprženo korijenje cikorije vrste Cichorium intybus sativum) što ih se posebno rabi za ljudsku prehranu, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

 

 

 

1212 20

– Morske alge i ostale alge

5 %

Jedno smanjenje od 100 % u petoj godini

 

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobiveni od biljnih proizvoda, čak i modificirani:

 

 

 

 

– Biljni sokovi i ekstrakti:

 

 

 

1302 12

– – Od slatkog korijena

5 %

100 %

 

1302 13

– – Od hmelja

0 %

Već na 0 %

 

1302 14

– – Od buhača (Pyrethrum) ili korijenja biljaka koje sadrže rotenon

5 %

100 %

 

1302 19

– – Ostalo

0 %

Već na 0 %

 

1302 20

– Pektinske tvari, pektinati i pektati:

0 %

Već na 0 %

 

1302 31

– – Agar-agar

5 %

100 %

 

1302 32

– – Sluzi i zgušnjivači dobiveni od rogača, sjemena rogača ili sjemena guara, čak i modificirani

0 %

Već na 0 %

 

1401

Biljni materijali vrsta što ih se rabi prvenstveno za pletarstvo (na primjer, bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, očišćena, bijeljena ili bojena slama žitarica te lipova kora):

 

 

 

1401 10

– Bambus

0 %

Već na 0 %

 

1401 20

– Ratan

0 %

Već na 0 %

 

1401 90 10

– – Rafia

0 %

Već na 0 %

 

1401 90 90

– – – Ostalo

5 %

100 %

 

1402 00

Biljni materijali vrste koja se rabi prvenstveno kao materijal za punjenje (primjerice, kapok, biljno vlakno i morska trava), postavljeni ili ne kao sloj s potpornim materijalom ili bez njega

 

 

 

1402 00 10

– – – Kapok

0 %

Već na 0 %

 

1402 00 90

– – – Ostalo

5 %

100 %

 

1403 00

Biljni materijali koji se uglavnom rabe za proizvodnju metli i četaka (npr. sirak, pijasava, pirevina), pa i u obliku vezica i snopova

0 %

Već na 0 %

 

1404

Biljni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

 

 

 

1404 10

– Sirovi biljni materijali koji se posebno rabe za bojenje ili štavljenje:

 

 

 

1404 10 10

– – – Lišće kane i kana u prahu

5 %

100 %

 

1404 10 90

– – – Ostalo

0 %

Već na 0 %

 

1404 20

– Pamučni linters

5 %

100 %

 

1404 90

– Ostalo

5 %

100 %

 

1505 00

Mast od vune i masne tvari dobivene od te masti (uključujući lanolin)

0 %

Već na 0 %

 

1506 00

Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

5 %

100 %

 

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, rafinirani ili ne, ali dalje nepripremljeni

 

 

 

ex 1516 20

– Biljne masti i ulja i njihove frakcije:

15 %

30 %

 

– – Hidrogenirano ricinusovo ulje, takozvani „opal vosak”

1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516 :

 

 

 

1517 10

– Margarin, isključujući tekući margarin:

15 %

30 %

 

1517 90

– Ostalo

15 %

30 %

 

1518 00

Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, sumporirani, puhani, polimerizirani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom plinu ili drukčije kemijski modificirani, isključujući one iz tarifnog broja 1516 ; nejestive mješavine ili pripravci od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

 

 

 

1518 00 10

– – – Epoksidirano ulje

0 %

Već na 0 %

 

1518 00 90

– – – Ostalo:

5 %

100 %

 

1520 00

Glicerol, sirov; glicerolske vode i lužine

0 %

Već na 0 %

 

1521

Biljni voskovi (osim triglicerida), pčelinji vosak, voskovi od ostalih kukaca i spermaceti, rafinirani ili nerafinirani, obojeni ili neobojeni:

 

 

 

1521 10

– biljni voskovi

5 %

100 %

 

1521 90

– Ostalo

5 %

100 %

 

1522 00

Degra; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili voskova životinjskog ili biljnog podrijetla:

0 %

Već na 0 %

 

1702

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili tvari za bojenje; umjetni med, miješan ili ne s prirodnim medom; karamel:

 

 

 

1702 50

– Kemijski čista fruktoza

5 %

Jedno smanjenje od 100 % u petoj godini

 

1702 90 10

– Ostalo, uključujući invertni šećer:

25 %

smanjuje se na 15 %

 

– – Umjetni med, neovisno je li pomiješan s prirodnim medom ili ne

1704

Konditorski proizvodi od šećera (slatkiši) (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa:

 

 

 

1704 10

– Žvakaće gume, uključujući i prevučene šećerom:

20 %

30 %

 

1704 90

– Ostalo

20 %

30 %

 

1803

Kakao pasta, odmašćena ili neodmašćena:

 

 

 

1803 10

– Neodmašćena

5 %

100 %

 

1803 20

– Potpuno ili djelomično odmašćena

5 %

100 %

 

1804 00

Kakao maslac, mast i ulje od kakaa

0 %

Već na 0 %

 

1805 00

Kakao prah, bez dodanog šećera ili drugih sladila

5 %

100 %

 

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi što sadrže kakao:

 

 

 

1806 10

– kakao prah, s dodanim šećerom ili drugim sladilima:

20 %

30 %

 

1806 20

– Ostali proizvodi u blokovima, pločama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tekućem stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u posudama ili pakiranjima većim od 2 kg:

20 %

30 %

 

1806 31

– – Punjeni

20 %

30 %

 

1806 32

– – Nepunjeni

20 %

30 %

 

1806 90

– Ostalo

20 %

30 %

 

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 40 % računato s potpuno odmašćenom osnovom, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 , bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 5 % računato s potpuno odmašćenom osnovom, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

 

 

 

1901 10

– Proizvodi za prehranu dojenčadi i male djece, u pakiranjima za pojedinačnu prodaju

5 %

100 %

 

1901 20

– Mješavine i tijesta za proizvodnju pekarskih proizvoda iz tarifnog broja 1905

10 %

30 %

 

1901 90

– Ostalo

5 %

100 %

 

1902

Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni, kuskus, pripremljeni ili nepripremljeni:

 

 

 

 

– Nekuhana tjestenina, koja nije punjena niti drukčije pripremljena:

 

 

 

1902 11

– – S jajima

5 %

100 %

 

1902 19

– – Ostalo:

 

 

 

1902 19 10

– – – Tijesta od krumpira u lijevanom obliku

5 %

100 %

 

1902 19 90

– – – Ostalo

5 %

100 %

 

1902 20

– Punjena tjestenina, neovisno je li kuhana ili drukčije pripremljena ili ne

5 %

100 %

 

1902 30

– Ostala tjestenina

5 %

100 %

 

1902 40

– Kuskus

5 %

100 %

 

1903 00

Tapioka i nadomjesci tapioke pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili sličnih oblika

5 %

100 %

 

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (na primjer, kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drukčije obrađenih zrna (osim brašna i krupice), pretkuhane ili drukčije pripremljene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu:

 

 

 

1904 10

– Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica:

10 %

30 %

 

1904 20

– Prehrambeni proizvodi dobiveni od neprženih pahuljica žitarica ili od mješavine neprženih pahuljica žitarica i prženih pahuljica žitarica ili nabubrenih žitarica:

10 %

30 %

 

1904 90

– Ostalo

10 %

30 %

 

1905

Kruh, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule vrsta pogodnih za farmaceutsku uporabu, pečatne oblate, rižin papir i slični proizvodi:

 

 

 

1905 10

– Hruskavi kruh (krisp)

20 %

30 %

 

1905 20

– Medenjaci začinjeni ingverom (đumbirom) i slično

20 %

30 %

 

1905 30

– Slatki keksi; vafli i oblate:

 

 

 

1905 31

– – Slatki keksi

20 %

30 %

 

1905 32

– – Vafli i oblate

20 %

30 %

 

1905 40

– Dvopek (prepečenac), tostirani kruh i slični prepečeni proizvodi

20 %

30 %

 

1905 90

– Ostalo:

 

 

 

1905 90 10

– – – Prazne kapsule vrsta pogodnih za farmaceutsku uporabu

0 %

Već na 0 %

 

1905 90 90

– – – Ostalo

20 %

30 %

 

2001

Povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini:

 

 

 

2001 90

– Ostalo:

70 %

30 %

Najniža carina: LBP 1 000 /bruto kg

ex 2001 90 90

– – Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

– – Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka s masenim udjelom škroba 5 % ili većim

– – Palmine jezgre

2004

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006

 

 

 

ex 2004 10

– Krumpir:

70 %

Smanjuje se na 40 %

Najniža carina: LBP 1 200 /bruto kg

– – Ostalo

– – – U obliku brašna, krupice ili pahuljica

2004 90

– Ostalo povrće i mješavine povrća:

 

 

 

ex 2004 90 90

– – Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

35 %

Smanjuje se na 20 %

 

2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006

 

 

 

ex 2005 20

– Krumpir:

70 %

Smanjuje se na 40 %

Najniža carina: LBP 1 200 /bruto kg

– – U obliku brašna, krupice ili pahuljica

2005 80

– Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

35 %

Smanjuje se na 20 %

 

2008

Voće, orašasti plodovi i drugi jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili alkohol ili ne, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

 

 

 

ex 2008 11

– Orašasti plodovi, kikiriki i voćne sjemenke, uključujući mješavine tog voća:

30 %

Smanjuje se na 15 %

 

– – – Maslac od kikirikija

2008 91

– – Palmine jezgre

30 %

Smanjuje se na 15 %

 

ex 2008 99

– – Ostalo:

30 %

30 %

 

– – – – – Kukuruz, osim slatkog kukuruza (Zea mays var. saccharata)

– – – – – Jam, slatki krumpir (batata) i slični jestivi dijelovi biljaka, s masenim udjelom škroba 5 % ili većim

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati, od kave, čaja ili mate-čaja i pripravci na osnovi tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja ili mate-čaja; pržena cikorija i drugi prženi nadomjesci kave i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda:

 

 

 

– Ekstrakti, esencije i koncentrati, od kave te pripravci na osnovi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi kave:

 

 

 

2101 11

– – Ekstrakti, esencije ili koncentrati

5 %

100 %

 

2101 12

– – Pripravci na osnovi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi kave

5 %

100 %

 

2101 20

– Ekstrakti, esencije i koncentrati, od čaja ili mate-čaja i pripravci na osnovi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi čaja ili mate-čaja

5 %

100 %

 

2101 30

– Pržena cikorija i ostali prženi nadomjesci kave i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

5 %

100 %

 

2102

Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi (osim cjepiva iz tarifnog broja 3002 ); pripremljeni praškovi za peciva:

 

 

 

2102 10

– aktivni kvasci:

5 %

100 %

 

2102 20

– Neaktivni kvasci; ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi

5 %

100 %

 

2102 30

– Pripremljeni praškovi za peciva

5 %

100 %

 

2103

Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf):

 

 

 

2103 10

– Umak od soje

5 %

100 %

 

2103 20

– Ketchup i ostali umaci od rajčica

35 %

Smanjuje se na 20 %

 

2103 30

– Brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

5 %

100 %

 

2103 90

– Ostalo

5 %

100 %

 

2104

Juhe, uključujući i mesne i pripravke za njih; homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi:

 

 

 

2104 10

– Juhe i mesne juhe (temeljci) te pripravci za njih

5 %

100 %

 

2104 20

– Homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi

5 %

100 %

 

2105 00

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne

40 %

Smanjuje se na 20 %

 

2106

Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

 

 

 

2106 10

– Koncentrati bjelančevina i teksturirane bjelančevinaste tvari

5 %

100 %

 

2106 90

– Ostalo:

 

 

 

2106 90 10

– – – Bezalkoholni pripravci, za uporabu u proizvodnji pića

5 %

100 %

 

2106 90 20

– – – Aromatizirani ili obojeni sirupi

5 %

100 %

 

2106 90 90

– – Ostalo

5 %

100 %

 

2201

Vode, uključujući prirodne ili umjetne mineralne vode i gazirane vode, bez dodanog šećera ili drugih sladila i nearomatizirane; led i snijeg

 

 

 

2201 10

– Mineralne vode i gazirane vode:

25 %

Smanjuje se na 15 %

Trošarina LBP 25/l

2201 90

– Ostalo

25 %

Smanjuje se na 15 %

 

2202

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, s dodanim šećerom ili drugim tvarima za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća koji se razvrstavaju u tarifni broj 2009 :

 

 

 

2202 10

– Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane

20 %

30 %

Trošarina LBP 25/l

2202 90

– Ostalo

20 %

30 %

Trošarina LBP 25/l

2203

Pivo dobiveno od slada

40 %

Smanjuje se na 25 %

trošarina LBP 60/l

2205

Vermut i ostala vina od svježega grožđa, aromatizirana biljem ili aromatskim tvarima:

 

 

 

2205 10

– U posudama obujma 2 l ili manjeg

15 %

100 %

trošarina LBP: 200/l

2205 90

– Ostalo

15 %

100 %

trošarina LBP: 200/l

2207

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol.% ili većim; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, s bilo kolikim sadržajem alkohola:

 

 

 

2207 10

– Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol. % ili većim

15 %

100 %

trošarina LBP: 200/l

2207 20

– Etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, s bilo kolikim sadržajem alkohola

15 %

100 %

trošarina LBP 150/l

2208

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol.%; rakije, likeri i ostala alkoholna pića:

 

 

 

2208 20

– Alkoholna pića dobivena destilacijom vina od grožđa ili koma od grožđa:

15 %

100 %

trošarina LBP: 200/l

2208 30

– Viski:

 

 

 

2208 30 10

– – – S udjelom alkohola 50 % ili većim, za pojedinačnu prodaju u bocama, plosnatim bocama i slično, obujma ne većim od 5 l

15 %

100 %

trošarina LBP 400/l

2208 30 20

– – – S udjelom alkohola 60 % ili većim, u posudama obujma 200 l ili većim

15 %

100 %

trošarina LBP 400/l

2208 30 90

– – – Ostalo

15 %

100 %

trošarina LBP 400/l

2208 40

– Rum i tafia

15 %

100 %

trošarina LBP 400/l

2208 50

– Džin i klekovača

15 %

100 %

trošarina LBP 400/l

2208 60

– Votka

15 %

100 %

trošarina LBP 400/l

2208 70

– Likeri i sredstva za okrjepu

15 %

100 %

trošarina LBP 400/l

2208 90

– Ostalo:

 

 

 

2208 90 10

– – – Etilni alkohol

15 %

100 %

trošarina LBP: 200/l

2208 90 20

– – – Arak dobiven od grožđa

70 %

30 %

trošarina LBP: 200/l

2208 90 90

– – – Ostalo

15 %

100 %

trošarina LBP 400/l

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana:

 

 

 

2402 10

– Cigare i cigarilosi što sadrže duhan

8 %

0 %

Trošarina 48 %

2402 20

– Cigarete što sadrže duhan

90 %

0 %

Trošarina 48 %

2402 90

– Ostalo

90 %

0 %

Trošarina 48 %

2403

Ostali prerađeni duhan i prerađeni nadomjesci duhana; homogenizirani i rekonstituirani duhan; duhanski ekstrakti i esencije:

 

 

 

2403 10

– Duhan za pušenje s dodatkom ili bez dodatka nadomjestaka duhana u bilo kojem omjeru

8 %

0 %

Trošarina 48 %

2403 91

– – Ostali homogenizirani ili rekonstituirani duhan

90 %

0 %

Trošarina 48 %

2403 99

– – Ostalo

90 %

0 %

Trošarina 48 %

2905

Aciklički alkoholi i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati:

 

 

 

 

– Ostali višehidroksilni alkoholi:

 

 

 

2905 43

– – Manitol

5 %

100 %

 

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

5 %

100 %

 

2905 45

– – Glicerol (glicerin)

5 %

100 %

 

3301

Eterična ulja (bez terpena ili s terpenima), uključujući konkrete i absolute; rezinoidi; ekstrahirane oleosmole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeteričnim uljima, voskovima ili slično, dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja:

 

 

 

3301 90

– Ostalo:

 

 

 

3301 90 10

– – – Ostatni terpenski sporedni proizvodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja

0 %

Već na 0 %

 

3301 90 20

– – – koncentrati eteričnih ulja u mastima, nehlapivim (masnim) uljima, voskovima ili slično, dobiveni ekstrakcijom pomoću masti ili maceracijom

5 %

100 %

 

3301 90 30

– – – – Destilirana ružina voda, destilirana voda narančinog cvijeta

70 %

30 %

Najniža carina LBP 5 000 /l

3301 90 90

– – – Ostalo

5 %

100 %

 

3302

Mješavine mirisnih tvari i mješavine (uključujući alkoholne otopine) na osnovi jedne ili više tih tvari, vrsta što ih se rabi kao sirovine u industriji; drugi pripravci na osnovi mirisnih tvari što ih se rabi u proizvodnji pića:

 

 

 

3302 10

– Za uporabu u prehrambenoj industriji i industriji pića

5 %

100 %

 

3501

Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina; kazeinska ljepila:

 

 

 

3501 10

– Kazein

0 %

Već na 0 %

 

3501 90

– Ostalo:

 

 

 

3501 90 10

– – – Kazeinska ljepila

5 %

100 %

 

3501 90 90

– – – Ostalo

0 %

Već na 0 %

 

3505

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi (na primjer, preželatinirani ili esterificirani škrobovi); ljepila na osnovi škrobova, ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:

 

 

 

3505 10

– Dekstrin i drugi modificirani škrobovi

5 %

100 %

 

3505 20

– Ljepila

5 %

100 %

 

3809

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje bojila te drugi proizvodi i pripravci (na primjer, sredstva za apreturu i nagrizanje), vrsta što ih se rabi u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj ili sličnim industrijama, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

 

 

 

3809 10

– Na osnovi škrobnih tvari

0 %

Već na 0 %

 

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:

 

 

 

 

– Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije:

 

 

 

3823 11

– – Stearinska kiselina

0 %

Već na 0 %

 

3823 12

– – Oleinska kiselina

0 %

Već na 0 %

 

3823 13

– – Masne kiseline tal ulja

0 %

Već na 0 %

 

3823 19

– – Ostalo:

 

 

 

3823 19 10

– – – Ostale masne kiseline s masenim udjelom kiseline od 0,25 % ili većim

0 %

Već na 0 %

 

3823 19 20

– – – Kisela ulja od rafiniranja, osim maslinovog ulja

0 %

Već na 0 %

 

3823 19 90

– – – Ostalo

0 %

Već na 0 %

 

3824

Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre; kemijski proizvodi i pripravci kemijske ili srodnih industrija (uključujući one što se sastoje od mješavine prirodnih proizvoda), što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; ostatni proizvodi kemijske ili srodnih industrija, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

 

 

 

3824 60

– Sorbitol, osim sorbitola iz podbroja 2905 44

5 %

100 %

 

(1)   Neovisno o pravilima za tumačenje libanonske nomenklature, tekst opisa proizvoda treba uzeti samo kao naznaku, s obzirom na to da je povlašteni režim, u kontekstu ovog Priloga, utvrđen libanonskim oznakama. gdje su naznačene ex oznake, povlašteni se režim utvrđuje zajedničkom primjenom oznake i odgovarajućeg opisa.

(2)   Smanjenje u koloni B carine u A ne primjenjuje se na najmanju carinu niti na trošarinu u C.

PROTOKOL 4.

o definiciji pojma „proizvoda s podrijetlom” i načinima administrativne suradnjeSADRŽAJ

OPĆE ODREDBE

— Članak 1.

Definicije

DEFINICIJA POJMA „PROIZVODA S PODRIJETLOM”

— Članak 2.

Opći uvjeti

— Članak 3.

Bilateralna kumulacija podrijetla

— Članak 4.

Dijagonalna kumulacija podrijetla

— Članak 5.

U cijelosti dobiveni proizvodi

— Članak 6.

Dostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi

— Članak 7.

Nedostatni postupci obrade ili prerade

— Članak 8.

Kvalifikacijska jedinica

— Članak 9.

Pribor, zamjenski dijelovi i alati

— Članak 10.

Setovi

— Članak 11.

Neutralni elementi

TERITORIJALNI UVJETI

— Članak 12.

Načelo teritorijalnosti

— Članak 13.

Izravni prijevoz

— Članak 14.

Izložbe

POVRAT ILI IZUZEĆE

— Članak 15.

Zabrana povrata carine ili izuzeća od carine (izmijenjeno)

DOKAZ O PODRIJETLU

— Članak 16.

Opći uvjeti

— Članak 17.

Postupak za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1

— Članak 18.

Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1

— Članak 19.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

— Članak 20.

Izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1 na temelju prethodno izdanog ili sastavljenog dokaza o podrijetlu

— Članak 21.

Uvjeti za sastavljanje izjave na računu

— Članak 22.

Ovlašteni izvoznik

— Članak 23.

Valjanost dokaza o podrijetlu

— Članak 24.

Podnošenje dokaza o podrijetlu

— Članak 25.

Uvoz djelomičnih pošiljaka

— Članak 26.

Izuzeća od dokazivanja podrijetla

— Članak 27.

Dokazne isprave

— Članak 28.

Čuvanje dokaza o podrijetlu i dokaznih isprava

— Članak 29.

Nepodudarnosti i formalne pogreške

— Članak 30.

Iznosi izraženi u eurima

NAČINI ADMINISTRATIVNE SURADNJE

— Članak 31.

Uzajamna pomoć

— Članak 32.

Provjera dokaza o podrijetlu

— Članak 33.

Rješavanje sporova

— Članak 34.

Sankcije

— Članak 35.

Slobodne zone

CEUTA I MELILLA

— Članak 36.

Primjena Protokola

— Članak 37.

Posebni uvjeti

ZAVRŠNE ODREDBE

— Članak 38.

Izmjene Protokola

— Članak 39.

Provedba Protokola

— Članak 40.

Roba u provozu ili na skladištenju

PRILOZI

— Prilog I.:

Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.

— Prilog II.:

Popis obrada ili prerada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi proizvedeni proizvod mogao steći status proizvoda s podrijetlom

— Prilog II.a:

Popis obrada ili prerada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi proizvedeni proizvod iz članka 6. stavka 2. mogao steći status proizvoda s podrijetlom

— Prilog III.:

Popis proizvoda podrijetlom iz Turske na koje se ne primjenjuju odredbe članka 4., navedeni prema redoslijedu poglavlja i tarifnih brojeva HS

— Prilog IV.:

Ogledni primjerci potvrde o prometu robe EUR.1 i zahtjeva za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1

— Prilog V.:

Tekst izjave na računu

— Prilog VI.:

Zajedničke izjaveGLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovog Protokola:

(a) „proizvodnja” znači svaka vrsta obrade ili prerade, uključujući sastavljanje ili posebne postupke;

(b) „materijal” znači svaki sastojak, sirovina, sastavni dio ili dio itd. koji se upotrebljava u proizvodnji proizvoda;

(c) „proizvod” znači proizvod koji se izrađuje, čak i ako je namijenjen kasnijoj uporabi u drugim postupcima proizvodnje;

(d) „roba” znači i materijali i proizvodi;

(e) „carinska vrijednost” znači vrijednost utvrđena u skladu sa Sporazumom iz 1994. o primjeni članka VII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (Sporazum WTO-a o carinskoj vrijednosti);

(f) „cijena fco tvornica” znači cijena plaćenu za proizvod proizvođaču u Zajednici ili Libanonu u čijem je poduzeću obavljena zadnja obrada ili prerada, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih korištenih materijala, uz odbitak svih unutarnjih poreza koji se vraćaju ili se mogu vratiti nakon izvoza dobivenog proizvoda;

(g) „vrijednost materijala” znači carinska vrijednost u vrijeme uvoza korištenih materijala bez podrijetla ili, ako ona nije poznata i ne može se sa sigurnošću utvrditi, prva cijena koja se može utvrditi, a koja je za te materijale plaćena u Zajednici ili u Libanonu;

(h) „vrijednost materijala s podrijetlom” znači vrijednost takvih materijala na način kako je definirano u točki (g) primijenjeno mutatis mutandis;

(i) „dodana vrijednost” znači cijena fco tvornica umanjena za carinsku vrijednost svih uključenih proizvoda koji nisu podrijetlom iz zemlje u kojoj su dobiveni ti proizvodi;

(j) „poglavlja” i „tarifni brojevi” znači poglavlja i (četveroznamenkasti) tarifni brojevi korišteni u nomenklaturi koja tvori Harmonizirani sustav nazivlja i brojčanog označivanja robe (u daljnjem tekstu ovog Protokola „Harmonizirani sustav” ili „HS”;

(k) „razvrstan” se odnosi na razvrstavanje proizvoda ili materijala pod pojedini tarifni broj;

(l) „pošiljka” znači proizvodi koje istodobno izvoznik šalje primatelju ili s jedinstvenom prijevoznom ispravom koja pokriva otpremu od izvoznika do primatelja ili, u nedostatku takve isprave, s jednim računom;

(m) „državna područja” uključuje teritorijalne vode.GLAVA II.

DEFINICIJA POJMA „PROIZVODA S PODRIJETLOM”

Članak 2.

Opći uvjeti

1.  Za potrebe provedbe ovog Sporazuma sljedeći se proizvodi smatraju proizvodima s podrijetlom iz Zajednice:

(a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Zajednici u smislu članka 5. ovog Protokola;

(b) proizvodi koji su dobiveni u Zajednici, ali sadrže materijal koji nije u cijelosti ondje dobiven, pod uvjetom da je odnosni materijal u Zajednici podvrgnut dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6. ovog Protokola.

2.  Za potrebe provedbe ovog Sporazuma sljedeći se proizvodi smatraju proizvodima s podrijetlom iz Libanona:

(a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Libanonu u smislu članka 5. ovog Protokola;

(b) proizvodi koji su dobiveni u Libanonu, ali sadrže materijal koji nije u cijelosti ondje dobiven, pod uvjetom da je odnosni materijal u Libanonu podvrgnut dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6. ovog Protokola.

Članak 3.

Bilateralna kumulacija podrijetla

1.  Materijal podrijetlom iz Zajednice smatra se materijalom podrijetlom iz Libanona kada je ugrađen u proizvod ondje dobiven. Taj materijal ne mora biti nužno podvrgnut dostatnoj obradi ili preradi, pod uvjetom da je podvrgnut obradi ili preradi koja nadilazi obradu ili preradu iz članka 7. stavka 1. ovog Protokola.

2.  Materijal podrijetlom iz Libanona smatra se materijalom podrijetlom iz Zajednice kada je ugrađen u proizvod ondje dobiven. Taj materijal ne mora biti nužno podvrgnut dostatnoj obradi ili preradi, pod uvjetom da je podvrgnut obradi ili preradi koja nadilazi obradu ili preradu iz članka 7. stavka 1. ovog Protokola.

Članak 4.

Dijagonalna kumulacija podrijetla

1.  Podložno odredbama stavaka 2. i 3., za materijale podrijetlom iz bilo koje od zemalja koje su potpisnice Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju, u smislu sporazumâ između Zajednice i Libanona i tih zemalja, smatra se da su podrijetlom iz Zajednice ili Libanona kada su sadržani u proizvodu koji je dobiven na tom području. Ti materijali ne trebaju proći dostatnu obradu ili preradu.

Ovaj stavak ne primjenjuje se na materijale podrijetlom iz Turske koji su spomenuti na popisu iz Priloga III. ovom Protokolu.

2.  Proizvodi koji su stekli status proizvoda s podrijetlom na temelju stavka 1. smatraju se proizvodima s podrijetlom iz Zajednice ili Libanona samo ako dodana vrijednost prelazi vrijednost korištenih materijala podrijetlom iz bilo koje od drugih zemalja iz stavka 1. Ako to nije slučaj, za predmetne se proizvode smatra da su podrijetlom iz zemlje iz stavka 1., što objašnjava najveću vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom. Pri utvrđivanju podrijetla u obzir se ne uzimaju materijali podrijetlom iz drugih zemalja iz stavka 1. koji su bili podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi u Zajednici ili Libanonu.

3.  Kumulacija predviđena ovim člankom može se primjenjivati samo kada su korišteni materijali stekli status proizvoda s podrijetlom primjenom pravila o podrijetlu koja su istovjetna pravilima iz ovog Protokola. Zajednica i Libanon putem Europske komisije međusobno dostavljaju informacije o sporazumima i njihovim odgovarajućim pravilima o podrijetlu koja su utvrđena s drugim zemljama iz stavka 1.

4.  Nakon što su ispunjeni zahtjevi iz stavka 3. i nakon što je dogovoren dan stupanja na snagu ovih odredaba svaka stranka ispunjava svoje vlastite obveze o priopćivanju i informiranju.

Članak 5.

U cijelosti dobiveni proizvodi

1.  Smatra se da su sljedeći proizvodi u cijelosti dobiveni u Zajednici ili u Libanonu:

(a) mineralni proizvodi koji su izvađeni iz njihova tla ili s njihova morskog dna;

(b) biljni proizvodi ondje ubrani ili požnjeveni;

(c) žive životinje, koje su tamo okoćene i uzgojene;

(d) proizvodi od živih životinja koje su tamo uzgojene;

(e) proizvodi koji su dobiveni ondje obavljenim lovom ili ribolovom;

(f) proizvodi morskog ribarstva i drugi proizvodi koji su izvađeni njihovim plovilima iz mora izvan teritorijalnih voda Zajednice ili Libanona;

(g) proizvodi izrađeni na njihovim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda navedenih u točki (f);

(h) tamo prikupljeni rabljeni predmeti namijenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući rabljene automobilske gume koje se mogu koristiti samo za protektiranje ili kao otpad;

(i) otpad i ostaci koji potječu od ondje obavljenih proizvodnih postupaka;

(j) proizvodi koji su izvađeni s morskog dna ili podzemlja izvan njihovih teritorijalnih voda, pod uvjetom da imaju isključivo pravo na eksploataciju tog dna ili podzemlja;

(k) ondje proizvedena roba isključivo iz proizvoda navedenih u točkama (a) do (j).

2.  Izrazi „njihova plovila” i „njihovi brodovi tvornice” u stavku 1. točkama (f) i (g) primjenjuju se samo na plovila i brodove tvornice:

(a) koji su registrirani ili upisani u jednoj od država članica EZ-a ili u Libanonu;

(b) koji plove pod zastavom države članice EZ-a ili Libanona;

(c) koji su u najmanje 50-postotnom vlasništvu državljana države članice EZ-a ili Libanona, ili trgovačkog društva sa sjedištem u jednoj od tih država, a čiji su menadžer ili menadžeri, predsjednik upravljačkog ili nadzornog odbora i većina članova tih odbora državljani države članice EZ-a ili Libanona i, osim toga, u slučaju društava osoba ili društava s ograničenom odgovornošću, čija najmanje polovica kapitala pripada tim državama ili javnim tijelima ili državljanima navedenih država;

(d) čiji su zapovjednik i časnici državljani država članica EZ-a ili Libanona;

i

(e) čije osoblje najmanje 75 % čine državljani država članica EZ-a ili Libanona.

Članak 6.

Dostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi

1.  Za potrebe članka 2., proizvodi koji nisu u cijelosti dobiveni smatraju se dovoljno obrađeni ili prerađeni kada su ispunjeni uvjeti iz popisa u Prilogu II.

Gornji uvjeti, za sve proizvode obuhvaćene ovim Sporazumom, odnose se na obradu ili preradu koja se mora obaviti na materijalima bez podrijetla koji se koriste u izradi te se primjenjuju samo u odnosu na takve materijale. Sukladno tome, slijedi da, ako se proizvod koji je stekao podrijetlo ispunjenjem uvjeta određenih bilo kojim popisom koristi za izradu nekog drugog proizvoda, tada se na njega ne odnose uvjeti primjenjivi na proizvod u koji se on ugrađuje te se ne uzimaju u obzir materijali bez podrijetla koji su eventualno korišteni u njegovoj izradi.

2.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1., proizvodi koji nisu u cijelosti dobiveni i navedeni u Prilogu II.a smatraju se dovoljno obrađeni ili prerađeni ako su ispunjeni uvjeti navedeni u popisu u Prilogu II.a.

Odredba ovog stavka primjenjuju se u razdoblju od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.

3.  Neovisno o stavcima 1. i 2., materijali bez podrijetla koji se prema uvjetima utvrđenima popisom ne bi smjeli koristiti u izradi određenog proizvoda ipak se mogu koristiti, pod uvjetom da:

(a) njihova ukupna vrijednost nije veća od 10 % cijene proizvoda fco tvornica;

(b) primjenom ovog stavka nije premašen niti jedan postotak iz popisa za maksimalnu vrijednost materijala bez podrijetla.

Ovaj se stavak ne primjenjuje na proizvode iz poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

4.  Stavci 1., 2. i 3. primjenjuju se uz iznimku slučajeva predviđenih člankom 7.

Članak 7.

Nedostatni postupci obrade ili prerade

1.  Ne dovodeći u pitanje stavak 2., sljedeći postupci obrade ili prerade smatraju se nedostatnima za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, bez obzira na to jesu li ili nisu ispunjeni zahtjevi iz članka 6.:

(a) radnje kojima se osigurava očuvanje proizvoda u dobrom stanju za vrijeme prijevoza i skladištenja (ventilacija, rasprostiranje, sušenje, hlađenje, stavljanje u sol, sumpor dioksid ili neku drugu otopinu na bazi vode, uklanjanje oštećenih dijelova, i slične radnje);

(b) jednostavne radnje koje se sastoje od uklanjanja prašine, prosijavanja ili probira, sortiranja, klasifikacije, spajanja (što uključuje stvaranje kompleta artikala), pranja, bojenja, rezanja;

(c)

 

i. promjene ambalaže i rastavljanje i sastavljanje ambalaže;

ii. jednostavno pakiranje u staklenke, limenke, ploske, vreće, sanduke, kutije, pričvršćivanje na kartone ili daske itd., kao i svi drugi jednostavni postupci pakiranja;

(d) stavljanje ili ispis oznaka, naljepnica, logoa i ostalih prepoznatljivih znakova na proizvode ili njihove ambalaže;

(e) jednostavno miješanje proizvoda, bilo iste ili različite vrste, pri čemu jedan ili više sastojaka mješavina ne ispunjava uvjete određene ovim Protokolom, kako bi se na taj način mogli smatrati proizvodima podrijetlom iz Zajednice ili Libanona;

(f) jednostavno sastavljanje dijelova koji čine kompletan proizvod;

(g) kombinacija dvaju ili više postupaka navedenih u točkama od (a) do (f);

(h) klanje životinja.

2.  Sve radnje izvršene u Zajednici ili Libanonu na određenom proizvodu razmatraju se zajedno kod utvrđivanja ubraja li se prerada ili obrada izvršena na proizvodu nedostatnom u smislu stavka 1.

Članak 8.

Kvalifikacijska jedinica

1.  Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredaba ovog Protokola jest konkretni proizvod koji služi kao osnovna jedinica kod utvrđivanja razvrstavanja uporabom nazivlja iz Harmoniziranog sustava.

Sukladno tome, slijedi da:

(a) svaka skupina ili garnitura proizvoda razvrstanih prema uvjetima Harmoniziranog sustava u jedan broj, predstavlja kvalifikacijsku jedinicu kao cjelinu;

(b) kad se pošiljka sastoji od više istovjetnih proizvoda razvrstanih prema istom broju Harmoniziranog sustava, svaki se proizvod mora obračunati zasebno kod primjene odredaba ovog Protokola;

2.  Kad je za potrebe razvrstavanja, prema Općem pravilu 5. Harmoniziranog sustava, ambalaža uključena zajedno s proizvodom, ona će biti uključena i za potrebe utvrđivanja podrijetla.

Članak 9.

Pribor, zamjenski dijelovi i alati

Pribor, zamjenski dijelovi i alati koji se šalju s određenom opremom, strojem, uređajem ili vozilom, a koji su dio redovite opreme i stoga uključeni u njihovu cijenu ili koji nisu zasebno fakturirani, smatraju se sastavnim dijelom predmetne opreme, stroja, uređaja ili vozila.

Članak 10.

Setovi

Setovi, kako je utvrđeno općim pravilom 3. Harmoniziranog sustava, smatraju se proizvodom s podrijetlom kada su sve komponente seta proizvodi s podrijetlom. Međutim, ako se set sastoji od proizvodâ s podrijetlom i proizvodâ bez podrijetla, set u cjelini smatra se proizvodom s podrijetlom pod uvjetom da vrijednost proizvodâ bez podrijetla ne prelazi 15 % cijene seta fco tvornica.

Članak 11.

Neutralni elementi

Kako bi se utvrdilo ima li određeni proizvod status proizvoda s podrijetlom, nije potrebno utvrditi podrijetlo onog što je možebitno korišteno u njegovoj izradi, kako slijedi:

(a) energija i gorivo;

(b) postrojenja i oprema;

(c) strojevi i alati;

(d) roba koja ne ulazi i koja nije namijenjena da bude završni sastav proizvoda.GLAVA III.

TERITORIJALNI UVJETI

Članak 12.

Načelo teritorijalnosti

1.  Uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom koji su navedeni u glavi II. moraju bez prekida biti ispunjeni u Zajednici ili Libanonu, osim kako je predviđeno niže navedenim člankom 4.

2.  Ako se roba s podrijetlom, koja je izvezena u neku treću zemlju iz Zajednice ili Libanona, u njih vrati, osim u mjeri u kojoj je to predviđeno člankom 4. ona se mora smatrati robom bez podrijetla, osim ako se carinskim tijelima pruže zadovoljavajući dokazi o tome:

(a) da je vraćena roba ista ona koja je bila izvezena;

i

(b) da roba nije bila podvrgnuta nikakvim postupcima, osim postupcima koji su bili prijeko potrebni kako bi se očuvala u dobrom stanju dok se nalazila u toj zemlji ili za vrijeme izvoza.

Članak 13.

Izravni prijevoz

1.  Povlašteni tretman predviđen ovim Sporazumom primjenjuje se samo na proizvode koji ispunjavaju uvjete iz ovog Protokola i koji se izravno prevoze između Zajednice i Libanona ili kroz područja drugih zemalja iz članka 4. Međutim, proizvodi koji predstavljaju jedinstvenu pošiljku mogu se prevoziti preko drugih područja i, u slučaju potrebe, pretovariti ili privremeno skladištiti na odnosnim područjima, pod uvjetom da je roba ostala pod nadzorom carinskih tijela u zemlji provoza ili skladištenja i da ondje ne prolazi postupak, osim istovara, ponovnog utovara ili nekog drugog postupka čija je svrha očuvanje robe u dobrom stanju.

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti preko područja koja nisu područja Zajednice ili Libanona.

2.  Dokaz da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. podnosi se nadležnim carinskim tijelima zemlje uvoznice predočenjem:

(a) jedinstvene prijevozne isprave koja se odnosi na prolaz od zemlje izvoznice preko zemlje provoza; ili

(b) potvrde koju izdaju carinska tijela zemlje provoza:

i. u kojoj se navodi točan opis robe;

ii. u kojoj su navedeni datumi istovara i ponovnog utovara proizvoda i, gdje je to mjerodavno, imena brodova ili drugog načina korištenog prijevoza;

i

iii. kojom se potvrđuju uvjeti pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza; ili

(c) ako nema navedenih isprava, svih drugih isprava koje mogu poslužiti kao dokaz.

Članak 14.

Izložbe

1.  Na proizvode s podrijetlom koji su poslani radi izlaganja u neku zemlju, osim onih iz članka 4., i koji su nakon izložbe prodani za uvoz u Zajednicu ili Libanon, primjenjuju se pri uvozu povlastice iz odredaba ovog Sporazuma, pod uvjetom da se carinskim tijelima podnesu zadovoljavajući dokazi o tome:

(a) da je izvoznik poslao te proizvode iz Zajednice ili Libanona u zemlju u kojoj se održavala izložba te da ih je tamo izlagao;

(b) da je izvoznik te proizvode prodao ili na koji drugi način ustupio nekoj osobi u Zajednici ili Libanonu;

(c) da su proizvodi za vrijeme izložbe ili neposredno nakon izložbe poslani u Zajednicu u istom stanju u kojem su bili upućeni na izložbu;

i

(d) da proizvodi, od trenutka kada su poslani na izložbu, nisu korišteni ni u koju drugu svrhu osim izlaganja na izložbi.

2.  Dokaz o podrijetlu mora se izdati ili popuniti sukladno odredbama glave V. i predati carinskim tijelima zemlje uvoznice na uobičajen način. Na njoj moraju biti navedeni naziv i adresa izložbe. Prema potrebi može se zatražiti dodatna dokumentacija s dokazima o uvjetima prema kojima su proizvodi bili izloženi.

3.  Stavak 1. primjenjuje se na sve trgovinske, industrijske, poljoprivredne ili obrtničke izložbe, sajmove ili slične javne priredbe ili izlaganja kod kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom, dok su izlaganja u privatne svrhe radi prodaje stranih proizvoda u trgovinama ili poslovnim prostorima isključena.GLAVA IV.

POVRAT ILI IZUZEĆE

Članak 15.

Zabrana povrata carine ili izuzeća od carine

1.  Materijali bez podrijetla korišteni u izradi proizvodâ podrijetlom iz Zajednice, Libanona ili u neke od zemalja iz članka 4., a za koje je potvrda o podrijetlu izdana ili ispunjena u skladu s odredbama glave V., u Zajednici ili Libanonu ne podliježu povratu carine ili izuzeću od carine bilo koje vrste.

2.  Zabrana iz stavka 1. primjenjuje se na bilo koji dogovor za povrat, otpust ili neplaćanje, djelomično ili potpuno, od carina ili davanja s istovrsnim učinkom koji se u Zajednici ili Libanonu primjenjuju na materijale korištene u izradi, kada se takav povrat, otpust ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primjenjuje kada se proizvodi dobiveni od tih materijala izvoze i ne zadržavaju se tamo radi domaće uporabe.

3.  Izvoznik proizvoda obuhvaćenog dokazom o podrijetlu mora biti spreman u svako doba na zahtjev carinskih tijela dati na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje da nije dobiven nikakav povrat u pogledu materijala bez podrijetla korištenih u izradi dotičnog proizvoda i da su zaista plaćene sve carine ili sva davanja s istovrsnim učinkom koji se primjenjuju na te materijale.

4.  Odredbe stavaka od 1. do 3. također se primjenjuju u pogledu pakiranja u smislu članka 8. stavka 2., pribora, zamjenskih dijelova i alata u smislu članka 9. i proizvodâ u setu u smislu članka 10. kada su takvi predmeti bez podrijetla.

5.  Odredbe stavaka 1. do 4. primjenjuju se samo u pogledu materijala koji su one vrste na koju se primjenjuje ovaj Sporazum. Nadalje, one ne sprečavaju primjenu sustava izvozne subvencije za poljoprivredne proizvode, koji se primjenjuje nakon izvoza u skladu s odredbama ovog Sporazuma.

6.  Odredbe ovog članka ne primjenjuju se u razdoblju od šest godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.

7.  Nakon stupanja na snagu odredaba ovog članka i neovisno o stavku 1., Libanon može primjenjivati sustav povrata ili izuzeća od carina ili davanja s istovrsnim učinkom koji se primjenjuje na materijal uporabljen u izradi proizvoda s podrijetlom, podložno ovim odredbama:

(a) carinska stopa od 5 % ili neka niža stopa koja je na snazi u Libanonu zadržava se u vezi s proizvodima koji potpadaju pod poglavlja od 25. do 49. i od 64. do 97. Harmoniziranog sustava;

(b) carinska stopa od 10 % ili neka niža stopa koja je na snazi u Libanonu zadržava se u vezi s proizvodima koji potpadaju pod poglavlja od 50. do 63. Harmoniziranog sustava;

Prije isteka prijelaznog razdoblja iz članka 6. ovog Sporazuma preispitat će se odredbe ovog stavka.GLAVA V.

DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 16.

Opći uvjeti

1.  Proizvodi s podrijetlom iz Zajednice kod uvoza u Libanon i proizvodi s podrijetlom iz Libanona kod uvoza u Zajednicu imaju povlastice iz ovog Sporazuma uz predočenje:

(a) potvrde o prometu robe EUR.1, primjerak koje se nalazi u Prilogu IV.;

ili

(b) u slučajevima iz članka 21. stavka 1., izjave, tekst koje se nalazi u Priloga V., a koju daje izvoznik na računu, potvrdi o isporuci ili bilo kojem drugom komercijalnom dokumentu koji opisuje odnosne proizvode u dovoljnoj mjeri da omogući identifikaciju (dalje u tekstu „izjava na računu”).

2.  Neovisno o stavku 1., na proizvode s podrijetlom u smislu ovog Protokola se, u slučajevima predviđenima člankom 26., primjenjuju povlastice iz ovog Sporazuma, pri čemu nije potrebno podnijeti niti jednu od gore navedenih isprava.

Članak 17.

Postupak za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1

1.  Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela zemlje izvoznice na pisani zahtjev izvoznika ili, na odgovornost izvoznika, njegova ovlaštenog zastupnika.

2.  U tu svrhu uvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik ispunjavaju potvrdu o prometu robe EUR.1 i obrazac zahtjeva, čiji se primjerci nalaze u Prilogu IV. Ti se obrasci popunjavaju na jednom od jezika na kojem je Sporazum sastavljen i u skladu s odredbama domaćeg prava zemlje izvoznice. Ako su pisani rukom, treba ih ispuniti tintom i tiskanim slovima. Opis proizvoda mora biti sadržan u prostoru koji je namijenjen u tu svrhu bez praznih redaka. Ako prostor nije potpuno ispunjen, povlači se vodoravna linija ispod zadnje rečenice opisa proizvoda, a prazan prostor je prekrižen.

3.  Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 u svakom trenutku mora biti spreman podnijeti, na zahtjev carinskih tijela zemlje izvoznice u kojoj se izdaje potvrda o prometu robe EUR.1, sve pripadajuće dokumente kojima se dokazuje status s podrijetlom proizvoda, kao i ispunjenje ostalih zahtjeva ovog Protokola.

4.  Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela države članice EZ-a ili Libanona ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz Zajednice, Libanona ili jedne od zemalja iz članka 4. i ako ispunjavaju druge zahtjeve iz ovog Protokola.

5.  Carinska tijela koja izdaju potvrdu poduzimaju korake potrebne za provjeru statusa s podrijetlom proizvoda i ispunjenja ostalih zahtjeva ovog Protokola. U tu svrhu imaju pravo zahtijevati dokaze i obavljati provjere izvoznikovih navoda ili druge provjere koje smatraju potrebnima. Carinska tijela koja izdaju potvrdu također moraju provjeriti da su obrasci iz stavka 2. uredno ispunjeni. Posebno provjeravaju je li prostor predviđen za opis proizvoda ispunjen tako da se isključuje svaka mogućnost neovlaštenog dopisivanja.

6.  Datum izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 navodi se u polju 11. potvrde.

7.  Potvrda o prometu robe EUR.1 izdaje se carinskim tijelima i stavlja na raspolaganje izvozniku odmah po realizaciji ili organizaciji samog izvoza.

Članak 18.

Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1

1.  Neovisno o članku 17. stavku 7., potvrda o prometu robe EUR.1 može iznimno biti izdana nakon izvoza proizvoda na koje se odnosi, pod uvjetom da:

(a) u trenutku izvoza nije izdana zbog greške, nenamjernih propusta ili posebnih okolnosti;

ili

(b) je na zadovoljstvo carinskih tijela dokazano da je potvrda o prometu robe EUR.1 izdana, ali nije prihvaćena u trenutku uvoza iz tehničkih razloga.

2.  Za provedbu stavka 1., izvoznik mora navesti u svojem zahtjevu mjesto i datum izvoza proizvoda na koje se odnosi potvrda o prometu robe EUR.1, kao i razloge za svoj zahtjev.

3.  Carinska tijela mogu naknadno izdati potvrdu o prometu robe EUR.1 tek nakon što provjerom utvrde da se podaci iz izvoznikova zahtjeva slažu s onima iz odgovarajuće evidencije.

►M3

 

4.  Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1 moraju sadržavati jedan od sljedećih izraza:

BG

„ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ”

ES

„EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

„VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

„UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

„VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT”

EL

„ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

„ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

„DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

„RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

„IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

„RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

„KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

„MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

„AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

„WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

„EMITIDO A POSTERIORI”

RO

„EMIS A POSTERIORI”

SL

„IZDANO NAKNADNO”

SK

„VYDANÉ DODATOČNE”

FI

„ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

„UTFÄRDAT I EFTERHAND”

AR

image

 ◄

▼M4

HR

„IZDANO NAKNADNO”

▼B

5.  Napomena iz stavka 4. unosi se u polje „Napomene” na potvrdi o prometu robe EUR.1.

Članak 19.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

1.  U slučaju krađe, gubitka ili uništenja potvrde o prometu robe EUR.1, izvoznik od carinskih tijela koja su je izdala može zatražiti duplikat sastavljen na temelju izvoznih isprava koje se kod njih nalaze.

►M3

 

2.  Tako izdani duplikat mora sadržavati jednu od sljedećih riječi:

BG

„ДУБЛИКАТ”

ES

„DUPLICADO”

CS

„DUPLIKÁT”

DA

„DUPLIKAT”

DE

„DUPLIKAT”

ET

„DUPLIKAAT”

EL

„ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

„DUPLICATE”

FR

„DUPLICATA”

IT

„DUPLICATO”

LV

„DUBLIKĀTS”

LT

„DUBLIKATAS”

HU

„MÁSODLAT”

MT

„DUPLIKAT”

NL

„DUPLICAAT”

PL

„DUPLIKAT”

PT

„SEGUNDA VIA”

RO

„DUPLICAT”

SL

„DVOJNIK”

SK

„DUPLIKÁT”

FI

„KAKSOISKAPPALE”

SV

„DUPLIKAT”

AR

image

 ◄

3.  Napomena iz stavka 2. unosi se u polje „Napomene” na duplikatu potvrde o prometu robe EUR.1.

4.  Duplikat koji mora sadržavati datum izdavanja izvorne potvrde o prometu robe EUR. 1 stupa na snagu s tim datumom.

Članak 20.

Izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1 na temelju prethodno izdanog ili sastavljenog dokaza o podrijetlu

Kada se proizvodi s podrijetlom stavljaju pod nadzor neke carinarnice u Zajednici ili u Libanonu, moguće je izvorni dokaz o podrijetlu zamijeniti jednom ili više potvrda o prometu robe EUR.1 radi slanja svih ili nekih od tih proizvoda na druga mjesta u Zajednici ili u Libanonu. Takvu zamjensku potvrdu (potvrde) o prometu robe EUR.1 izdaje carinarnica pod čiji su nadzor stavljeni ti proizvodi.

Članak 21.

Uvjeti za sastavljanje izjave na računu

1.  Izjavu na računu iz članka 16. stavka 1. točke (b) može izdati:

(a) ovlašteni izvoznik u smislu članka 22.;

ili

(b) izvoznik za svaku pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadrže proizvode s podrijetlom čija ukupna vrijednost ne premašuje 6 000 EUR.

2.  Izjava na računu može se izdati ako se dotični proizvodi mogu smatrati proizvodima s podrijetlom iz Zajednice, Libanona ili neke od drugih zemalja iz članka 4. i ako ispunjavaju druge uvjete iz ovog Protokola.

3.  Izvoznik koji sastavlja izjavu na računu mora biti spreman u svakom trenutku podnijeti, na zahtjev carinskih tijela zemlje izvoznice, sve pripadajuće dokumente kojima se dokazuje status s podrijetlom proizvoda, kao i ispunjenje ostalih zahtjeva ovog Protokola.

4.  Izjavu na računu izvoznik daje tako što na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi otipka strojem, otisne u pečatnom ili tiskanom obliku izjavu čiji je tekst naveden u Prilogu IV., koristeći jednu od jezičnih verzija određenih u tom Prilogu, a u skladu s odredbama domaćeg prava zemlje izvoznice. Ako je deklaracija ispisana rukom, treba je ispisati tintom i tiskanim slovima.

5.  Izjave na računu moraju sadržavati vlastoručan potpis izvoznika. Međutim, odobreni izvoznik u smislu članka 22. ne mora potpisati takve deklaracije, pod uvjetom da se carinskim tijelima zemlje izvoznice pismeno obveže da prihvaća potpunu odgovornost za izjavu na računu u kojoj je imenovan kao da ju je vlastoručno potpisao.

6.  Izvoznik može izdati izjavu na računu kada se izvoze proizvodi na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se podnese u zemlji uvoznici ne kasnije od dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Članak 22.

Ovlašteni izvoznik

1.  Carinska tijela zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika (dalje u tekstu „ovlašteni izvoznik”) koji često šalje pošiljke proizvoda u skladu s ovim Sporazumom da daje izjave na računu bez obzira na vrijednost predmetnih proizvoda. Izvoznik koji traži ovlaštenje mora ponuditi sva potrebna jamstva koja zadovoljavaju carinska tijela za provjeru statusa s podrijetlom proizvoda, kao i ispunjenje ostalih zahtjeva ovog Protokola.

2.  Carinska tijela mogu dodijeliti status odobrenog izvoznika podložno drugim uvjetima koje smatraju prikladnima.

3.  Carinska tijela odobrenom izvozniku dodjeljuju broj carinskog ovlaštenja koji se nalazi na izjavi na računu.

4.  Carinska tijela nadgledaju korištenje ovlaštenja od strane odobrenog izvoznika.

5.  Carinska tijela mogu povući ovlaštenje u svakom trenutku. To će učiniti kada odobreni izvoznik više ne nudi jamstva iz stavka 1., kada ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ili na drugi način nepropisno koristi ovlaštenje.

Članak 23.

Valjanost dokaza o podrijetlu

1.  Dokaz o podrijetlu valjan je četiri mjeseca od dana izdavanja u zemlji izvoznici i u tom se razdoblju mora podnijeti carinskim tijelima zemlje uvoznice.

2.  Dokazi o podrijetlu koji se podnose carinskim tijelima zemlje uvoznice nakon isteka roka za podnošenje iz stavka 1. mogu biti prihvaćeni za potrebe primjene povlaštenog postupanja, u slučaju da je propust dostavljanja dokumenata prije isteka roka nastao zbog iznimnih okolnosti.

3.  U drugim slučajevima zakašnjelog podnošenja, carinska tijela zemlje uvoznice mogu prihvatiti dokaze o podrijetlu kada im je roba dostavljena prije isteka navedenog roka.

Članak 24.

Podnošenje dokaza o podrijetlu

Dokazi o podrijetlu podnose se carinskim tijelima zemlje uvoznice u skladu s postupcima koji su primjenjivi u toj zemlji. Navedena tijela mogu zatražiti prijevod dokaza o podrijetlu i također mogu zatražiti da uvoznu deklaraciju prati izjava izvoznika o tome da proizvodi ispunjavaju uvjete potrebne za provedbu ovog Sporazuma.

Članak 25.

Uvoz djelomičnih pošiljaka

Ako se, na zahtjev uvoznika i pod uvjetima koje utvrđuju carinska tijela zemlje uvoznice, rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu općeg pravila 2.(a) Harmoniziranog sustava koji se uvrštavaju u odjeljke XVI. i XVII. tarifnih brojeva 7308 i 9406 Harmoniziranog sustava uvoze kao djelomične pošiljke, carinskim se tijelima po uvozu prve djelomične pošiljke za te proizvode podnosi samo jedan dokaz o podrijetlu.

Članak 26.

Izuzeća od dokazivanja podrijetla

1.  Proizvodi koje u malenim paketima šalju fizičke osobe fizičkim osobama ili koji čine osobnu prtljagu putnika smatraju se proizvodima s podrijetlom bez potrebe podnošenja dokaza o podrijetlu, pod uvjetom da se proizvodi ne uvoze u sklopu trgovine i da postoji deklaracija da ispunjavaju zahtjeve ovog Protokola te kada ne postoji sumnja u istinitost takve deklaracije. Ako se proizvodi šalju poštom, takva izjava može se dati na carinskoj deklaraciji CN22/CN23 ili na listu papira koji se priloži toj ispravi.

2.  Uvoz koji je povremene naravi i sastoji se isključivo od proizvoda za osobnu uporabu primatelja ili putnika ili njihovih obitelji neće se smatrati uvozom trgovačke naravi, ako je iz naravi i količine proizvoda očito da se ne radi o komercijalnoj uporabi.

3.  Nadalje, ukupna vrijednost proizvoda ne smije prelaziti 500 EUR u slučaju manjih paketa ili 1 200 EUR u slučaju proizvoda koji predstavljaju dio osobne prtljage putnika.

Članak 27.

Dokazne isprave

Dokumenti iz članka 17. stavka 3. i članka 21. stavka 3. koji se koriste u svrhu dokazivanja da se proizvodi obuhvaćeni potvrdom o prometu robe EUR.1 ili izjavom na računu mogu smatrati proizvodima s podrijetlom iz Zajednice, Libanona ili neke druge zemlje iz članka 4. te da ispunjavaju ostale uvjete iz ovog Protokola mogu se, inter alia, sastojati od sljedećega:

(a) izravnih dokaza o postupcima koje je izvoznik ili dobavljač proveo da bi dobio odnosnu robu, koji se nalaze, na primjer, u njegovim računima ili knjigovodstvenoj evidenciji;

(b) dokumenata kojima se dokazuje podrijetlo materijala koji se koriste, a koji se izdaju ili popunjavaju u Zajednici ili u Libanonu gdje se ti dokumenti koriste sukladno nacionalnom pravu;

(c) dokumenata kojima se dokazuje obrada ili prerada materijalâ u Zajednici ili u Libanonu, a koji se izdaju ili popunjavaju u Zajednici ili u Libanonu gdje se ti dokumenti koriste sukladno nacionalnom pravu;

(d) potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu kojima se dokazuje podrijetlo materijala koji se koriste, a koji se izdaju ili popunjavaju u Zajednici ili u Libanonu sukladno ovom Protokolu ili u jednoj od drugih zemalja ili područja iz članka 4. sukladno pravilima o podrijetlu koji su istovjetni pravilima u ovom Protokolu.

Članak 28.

Čuvanje dokaza o podrijetlu i dokaznih isprava

1.  Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 dužan je dokumente iz članka 17. stavka 3. čuvati kroz razdoblje od najmanje tri godine.

2.  Izvoznik koji sastavlja izjavu na računu dužan je kroz razdoblje od najmanje tri godine čuvati presliku izjave na računu, kao i dokumente iz članka 21. stavka 3.

3.  Carinska tijela zemlje izvoznice koja izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 dužna su čuvati zahtjev iz članka 17. stavka 2. kroz razdoblje od najmanje tri godine.

4.  Carinska tijela zemlje uvoznice dužna su čuvati potvrde o prometu robe EUR.1 i izjave na računu koje su im podnesene kroz razdoblje od najmanje tri godine.

Članak 29.

Nepodudarnosti i formalne pogreške

1.  Otkriće manjih nepodudarnosti između izjava u dokazu o podrijetlu i onih u dokumentima koji se podnose carinskim tijelima u svrhu obavljanja formalnosti za uvoz proizvodâ neće ipso facto učiniti dokaz o podrijetlu ništavim ako se valjano ustanovi da taj dokument doista odgovara podnesenim proizvodima.

2.  Očite formalne pogreške, kao što su tiskane pogreške na dokazu o podrijetlu, nisu razlog za odbijanje isprave ako pogreške nisu takve da dovode u sumnju točnost izjava navedenih u odnosnoj ispravi.

Članak 30.

Iznosi izraženi u eurima

1.  Iznos u nacionalnoj valuti države izvoznice koji predstavlja protuvrijednost iznosa iskazanog u eurima utvrđuje država izvoznica i priopćava ga zemlji uvoznici preko Europske komisije.

2.  Ako iznosi prelaze odgovarajuće iznose koje je utvrdila zemlja uvoznica, ta ih zemlja prihvaća pod uvjetom da su proizvodi fakturirani u valuti zemlje izvoznice. Ako su proizvodi fakturirani u valuti države članice EZ-a ili druge zemlje iz članka 4., zemlja uvoznica prihvaća iznos koji je priopćila predmetna zemlja.

3.  Iznosi koji se koristi u nekoj nacionalnoj valuti predstavlja protuvrijednost u eurima iznosa iskazanih u eurima prvog radnog dana u listopadu 1999.

4.  Iznose izražene u eurima i njihove protuvrijednosti u nacionalnim valutama država članica EZ-a i Libanona, preispituje Odbor za pridruživanje na zahtjev Zajednice ili Libanona. Pri spomenutom preispitivanju Odbor za pridruživanje osigurava da ne dođe do smanjenja iznosa koji će se koristiti u nacionalnoj valuti te, osim toga, uzima u obzir poželjnost očuvanja realnog učinka ograničenja. U tu svrhu može odlučiti modificirati iznose izražene u eurima.GLAVA VI.

NAČINI ADMINISTRATIVNE SURADNJE

Članak 31.

Uzajamna pomoć

1.  Carinska tijela država članica EZ-a i Libanona putem Europske Komisije dostavljaju jedni drugima ogledni primjerak pečata koji se koriste u njihovim carinarnicama za izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1 i adrese carinskih tijeka odgovornih za provjeravanje tih potvrda i izjava na računu.

2.  Kako bi osigurale pravilnu primjenu ovog Protokola, Zajednica i Libanon putem svojih nadležnih carinskih uprava pomažu jedna drugoj u provjeri vjerodostojnosti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu te točnosti informacija navedenih u tim ispravama.

Članak 32.

Provjera dokaza o podrijetlu

1.  Naknadne provjere dokaza o podrijetlu obavljaju se nasumičnim odabirom ili kad god carinska tijela zemlje uvoznice imaju osnovane razloge za sumnju u vjerodostojnost takvih dokumenata, u status proizvoda s podrijetlom dotičnih proizvoda ili u ispunjavanje ostalih zahtjeva iz ovog Protokola.

2.  Za potrebe provedbe odredaba stavka 1., carinska tijela zemlje uvoznice carinskim tijelima zemlje izvoznice vraćaju potvrdu o prometu robe EUR.1 i račun, ako je podnesen, izjavu na računu ili kopiju tih isprava uz navođenje, prema potrebi, razlogâ za provjeru. Sve isprave i podaci koji su dobiveni, a iz kojih se može zaključiti da su podaci o dokazu podrijetla netočni prosljeđuju se kao dokaz uz zahtjev za provjeru.

3.  Provjeru provode carinska tijela zemlje izvoznice. U tu svrhu imaju pravo zahtijevati bilo kakve dokaze i izvršavati bilo kakve provjere izvoznikovih navoda ili bilo kakve druge provjere koje smatraju potrebnima.

4.  Ako carinska tijela u zemlji uvoznici odluče suspendirati odobrenje povlaštenog postupanja za proizvode u iščekivanju rezultata provjere, ona su uvozniku dužna ponuditi otpuštanje proizvoda podložno mjerama predostrožnosti za koje prosude da su potrebne.

5.  Carinska tijela koja zahtijevaju potvrdu obavješćuju se o rezultatima ove provjere što je prije moguće. Nalazi moraju jasno pokazati jesu li isprave vjerodostojne i može li se smatrati da su predmetni proizvodi podrijetlom iz Zajednice, Libanona ili jedne od ostalih zemalja iz članka 4. te da zadovoljavaju druge uvjete ovog Protokola.

6.  Ako se u slučaju opravdane sumnje ne dobije nikakav odgovor u roku od 10 mjeseci od dana zahtjeva za provjeru ili ako odgovor ne sadrži dostatne podatke za utvrđivanje vjerodostojnosti predmetne isprave ili stvarnog podrijetla proizvoda, carinska tijela koja su podnijela zahtjev, osim u slučaju izvanrednih okolnosti, odbijaju pravo na povlašteno postupanje.

Članak 33.

Rješavanje sporova

Ako nastane spor u vezi s postupkom provjere iz članka 32. koji carinska tijela koja su zatražila provjeru i carinska tijela odgovorna za obavljanje te provjere ne mogu riješiti ili ako ta tijela postave pitanje tumačenja ovog Protokola, takav se spor upućuje na rješavanje Odboru za pridruživanje.

U svim slučajevima se rješavanje sporova između uvoznika i carinskih tijela zemlje uvoznice odvija u skladu sa zakonodavstvom te zemlje.

Članak 34.

Sankcije

Sankcije se primjenjuju protiv svake osobe koja sastavi ili da sastaviti ispravu koja sadrži netočne podatke s ciljem odobrenja povlaštenog postupanja za proizvode.

Članak 35.

Slobodne zone

1.  Zajednica i Libanon poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da proizvodi kojima se trguje na temelju dokaza o podrijetlu, a za koje se tijekom transporta koristi slobodna zona na njihovom području, ne budu zamijenjeni drugom robom te da ne budu podvrgnuti nikakvom drugom rukovanju osim uobičajenim postupcima kojima je cilj sprečavanje njihova propadanja.

2.  Iznimno od odredaba stavka 1., u slučaju da su proizvodi podrijetlom iz Zajednice ili Libanona uvezeni u slobodnu zonu pod pokrićem dokaza o podrijetlu i podvrgnuti obradi ili preradi, nadležna tijela izdaju, na zahtjev izvoznika, novu potvrdu o prometu robe EUR.1 ako je primijenjena obrada ili prerada sukladna odredbama ovog Protokola.GLAVA VII.

CEUTA I MELILLA

Članak 36.

Primjena Protokola

1.  Pojam „Zajednica” koji se koristi u članku 2. ne pokriva Ceutu i Melillu.

2.  Proizvodi podrijetlom iz Libanona prilikom uvoza u Ceutu i Melillu u svim pogledima uživaju isti carinski režim kao i onaj koji se primjenjuje na proizvode podrijetlom iz carinskog područja Zajednice na temelju Protokola 2. uz Akt o pristupanju Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama. Libanon odobrava uvozima proizvoda pokrivenih ovim Sporazumom i podrijetlom iz Ceute i Melille isti carinski režim kao i onaj koji je odobren proizvodima koji se uvoze iz Zajednice i koji su podrijetlom iz Zajednice.

3.  Za potrebe primjene stavka 2. o proizvodima podrijetlom iz Ceute i Melille, ovaj se Protokol primjenjuje mutatis mutandis podložno posebnim uvjetima određenima člankom 37.

Članak 37.

Posebni uvjeti

1.  Pod uvjetom da su izravno prevezeni u skladu s odredbama članka 13., sljedeći se proizvodi smatraju:

1. proizvodima podrijetlom iz Ceute i Melille:

(a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Ceuti i Melilli;

(b) proizvodi dobiveni u Ceuti i Melilli u čijoj se izradi koriste proizvodi koji nisu oni iz točke (a), pod uvjetom:

i. da su navedeni proizvodi podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6. ovog Protokola;

ili

ii. da su ti proizvodi podrijetlom iz Libanona ili Zajednice u smislu ovog Protokola, pod uvjetom da su podvrgnuti obradi ili preradi koja nadilazi nedostatnu obradu ili preradu iz članka 7. stavka 1.;

2. proizvodima podrijetlom iz Libanona:

(a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Libanonu;

(b) proizvodi dobiveni u Libanonu u čijoj se izradi koriste proizvodi koji nisu oni iz točke (a), pod uvjetom:

i. da su navedeni proizvodi podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6. ovog Protokola;

ili

ii. da su ti proizvodi podrijetlom iz Ceute i Melille ili Zajednice u smislu ovog Protokola, pod uvjetom da su podvrgnuti obradi ili preradi koja nadilazi nedostatnu obradu ili preradu iz članka 7. stavka 1.

2.  Ceuta i Melilla smatraju se jedinstvenim područjem.

3.  Izvoznik ili njegov ovlašteni zastupnik unose „Libanon” ili „Ceuta i Melilla” u polje 2. potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu. Osim toga, u slučaju proizvoda podrijetlom iz Ceute i Melille, to se napominje u polju 4. potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu.

4.  Za primjenu ovog Protokola u Ceuti i Melilli odgovorna su španjolska carinska tijela.GLAVA VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Izmjene Protokola

Odbor za pridruživanje može odlučiti izmijeniti odredbe ovog Protokola.

Članak 39.

Provedba Protokola

Zajednica i Libanon poduzimaju potrebne korake za provedbu ovog Protokola.

Članak 40.

Roba u provozu ili na skladištenju

Odredbe ovog Sporazuma odnose se na robu koja je usklađena s odredbama ovog Protokola i koja se na dan stupanja na snagu Sporazuma nalazi u provozu ili u Zajednici ili Libanonu privremeno u carinskim skladištima ili slobodnim zonama, pod uvjetom da se carinskim tijelima zemlje uvoznice u roku od četiri mjeseca od tog dana predoči potvrda o prometu robe EUR.1, koju su naknadno izdala nadležna tijela zemlje izvoznice, zajedno s ispravama kojima se dokazuje da je roba izravno prevezena.

PRILOG I.

UVODNE NAPOMENE UZ POPIS U PRILOGU II.

Napomena 1.:

Popis sadrži uvjete potrebne da bi se svi proizvodi smatrali dostatno obrađeni ili prerađeni u smislu članka 6. Protokola.

Napomena 2.:

2.1. Prva dva stupca iz popisa opisuju dobiveni proizvod. Prvi stupac navodi tarifni broj ili broj poglavlja koji se upotrebljava u Harmoniziranom sustavu, a drugi stupac daje opis robe koji se rabi u tom sustavu za taj tarifni broj ili poglavlje. Za svaku stavku u prva dva stupca određeno je pravilo u stupcu 3. ili 4. Kada u nekim slučajevima navodu iz prvoga stupca prethodi „ex”, to znači da se pravilo iz stupaca 3. ili 4. primjenjuje samo na dio toga tarifnog broja na način kako je opisano u stupcu 2.

2.2. Ako je nekoliko tafinih brojeva grupirano zajedno u stupcu 1. ili se navodi tarifni broj poglavlja te se stoga u stupcu 2. daje općenit opis proizvoda, susjedna pravila u stupcima 3. ili 4. odnose se na sve proizvode koji su prema Harmoniziranom sustavu razvrstani pod tarifni broj poglavlja ili pod bilo koji tarifni broj grupiran u stupcu 1.

2.3. Kad su na popisu različita pravila koja se odnose na različite proizvode unutar nekoga tarifnog broja, svaka alineja sadrži opis toga dijela tarifnog broja koji je obuhvaćen susjednim pravilima u stupcu 3. ili 4.

2.4. Kada je za neki navod u prva dva stupca predviđeno pravilo u stupcima 3. i 4. izvoznik može odabrati, kao alternativu, primjenu pravila iz stupca 3. ili pravila iz stupca 4. Ako u stupcu 4. nije navedeno nikakvo pravilo u vezi s podrijetlom, mora se primijeniti pravilo određeno u stupcu 3.

Napomena 3.:

3.1. Odredbe članka 6. Protokola o proizvodima koji su stekli status s podrijetlom i koji se koriste u proizvodnji drugih proizvoda primjenjuju se bez obzira da li su stekli status unutar tvornice gdje se proizvodi koriste ili u nekoj drugoj tvornici u Zajednici ili Libanonu.

Primjer:

Motor iz tarifnog broja 8407 , za koji pravilo određuje da vrijednost materijala bez podrijetla koji se mogu ugraditi ne smije biti veća od 40 % cijene fco tvornica, izrađen je od „drugog legiranog čelika grubo oblikovanog kovanjem” iz tarifnog broja ex  72 24 .

Ako je to kovanje obavljeno u Zajednici na ingotu bez podrijetla, on je već stekao podrijetlo na temelju pravila iz popisa za tarifni broj ex  72 24 . Kovani se materijal može tada računati kao materijal s podrijetlom u obračunu vrijednosti stroja bez obzira na to je li on proizveden u istoj ili drugoj tvornici u Zajednici. Vrijednost ingota bez podrijetla time se ne uzima u obzir pri zbrajanju vrijednosti materijala bez podrijetla.

3.2. Pravilo iz popisa predstavlja minimalnu količinu potrebne obrade ili prerade pa se obavljanjem veće količine obrade ili prerade također stječe status proizvoda s podrijetlom i obratno, obavljanjem manje količine obrade ili prerade ne može se steći status proizvoda s podrijetlom. Stoga, ako pravilo predviđa da se na određenoj razini izrade može koristiti materijal bez podrijetla, korištenje tog materijala dopušteno je u ranijoj fazi izrade, ali nije u kasnijoj fazi izrade.

3.3. Ne dovodeći u pitanje napomenu 3.2., ako pravilo koristi izraz „Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja”, tada se mogu koristiti materijali iz bilo kojeg tarifnog broja/iz bilo kojih tarifnih brojeva (čak i materijali istog opisa i tarifnog broja kao i proizvod), međutim, podložno bilo kakvim konkretnim ograničenjima koja su možda sadržana u pravilu.

Međutim, izraz „Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja …” ili „Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod” znači da se mogu koristiti materijali iz svakog tarifnog broja/iz svih tarifnih brojeva, osim onih istog opisa kao i opis proizvoda koji je naveden u stupcu 2. na popisu.

3.4. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod može izrađivati od više od jednoga materijala, to znači da se može uporabiti jedan ili više materijala. Ne zahtijeva se da svi budu upotrijebljeni.

Primjer:

Pravilo za tkanine iz tarifnih brojeva 5208 do 5212 predviđa da se mogu koristiti prirodna vlakna te da se među ostalim materijalom može koristiti i kemijski materijal. To ne znači da se moraju koristiti i jedan i drugi; može se koristiti jedan ili drugi, ili i jedan i drugi.

3.5. Kad pravilo u ovom popisu predviđa da se proizvod mora izraditi od nekog određenog materijala, taj uvjet ne isključuje uporabu drugih materijala koji zbog svoje naravi ne mogu ispuniti ovo pravilo. (Za tekstil vidjeti također napomenu 6.2 dolje).

Primjer:

Pravilo za gotovu hranu iz tarifnog broja 1904 , koje konkretno isključuje korištenje žitarica i njihovih prerađevina, ne sprečava korištenje mineralnih soli, kemikalija i drugih dodataka koji nisu proizvodi od žitarica.

Međutim, to se ne primjenjuje na proizvode koji, iako ne mogu biti proizvedeni iz posebnih materijala predviđenih u popisu, mogu biti proizvedeni iz materijala iste prirode u ranijoj fazi proizvodnje.

Primjer:

U slučaju odjevnog predmeta iz ex poglavlja 62 izrađenog od netkanih materijala, te ako je za tu skupinu proizvoda dopuštena uporaba samo pređe bez podrijetla, nije moguće započeti s netkanom tkaninom, čak i ako se netkane tkanine inače ne mogu izrađivati od pređe. U takvim bi slučajevima početni materijal normalno bio u fazi koja prethodi pređi, a to je faza vlakana.

3.6. Kad se u nekom pravilu iz popisa navode dva postotka maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla koji se može uporabiti, ti se postoci ne mogu zbrajati. Drugim riječima, maksimalna vrijednost svih korištenih materijala bez podrijetla nikada ne smije premašiti viši navedeni postotak. Nadalje, pojedinačni postoci ne smiju se premašiti u odnosu na određene materijale na koje se primjenjuju.

Napomena 4.:

4.1. Pojam „prirodna vlakna” koristi se u popisu za upućivanje na vlakna koja nisu umjetna ili sintetička vlakna. Ograničen je na faze prije predenja, uključujući i otpad te, ako nije određeno drukčije, na grebenana, češljana ili na kakav drugi način prerađena nepredena vlakna.

4.2. Pojam „prirodna vlakna” uključuje konjsku dlaku iz tarifnog broja 0503 , svilu iz tarifnih brojeva 5002 i 5003 te vunena vlakna, finu ili grubu životinjsku dlaku iz tarifnih brojeva 5101 do 5105 , pamučna vlakna iz tarifnih brojeva 5201 do 5203 i druga biljna vlakna iz tarifnih brojeva 5301 do 5305 .

4.3. Izrazi „tekstilna pulpa”, „kemijski materijali” i „materijali za izradu papira” u popisu prerada služe za opis materijala koji se ne razvrstavaju u poglavlja 50. do 63., a mogu se uporabiti za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili pređe.

4.4. Pojam „umjetna ili sintetička rezana vlakna” u popisu se koristi za sintetičke ili umjetne filamente, rezana vlakna ili otpad iz tarifnih brojeva 5501 do 5507 .

Napomena 5.:

5.1. Ako se za određeni proizvod s popisa upućuje na ovu napomenu, uvjeti određeni u stupcu 3. ne primjenjuju se ni na koje osnovne tekstilne materijale koji su korišteni za izradu tog proizvoda, a koji zajedno čine 10 % ili manje od ukupne mase svih korištenih osnovnih tekstilnih materijala. (Vidjeti također donje napomene 5.3. i 5.4.).

5.2. Međutim, odstupanje iz napomene 5.1. može se primijeniti samo na mješovite proizvode koji su izrađeni od dva ili više osnovnih tekstilnih materijala.

Osnovni su tekstilni materijali:

 svila,

 vuna,

 gruba životinjska dlaka,

 fina životinjska dlaka,

 konjska dlaka,

 pamuk,

 materijali za izradu papira i papir,

 lan,

 prirodna konoplja,

 juta i druga tekstilna vlakna od drvenoga lika,

 sisal i druga tekstilna vlakna iz roda agava,

 kokos, abaka, rami i druga biljna tekstilna vlakna,

 sintetički filamenti,

 umjetni filamenti,

 provodljivi filamenti,

 sintetička rezana vlakna od polipropilena,

 sintetička rezana vlakna od poliestera,

 sintetička rezana vlakna od poliamida,

 sintetička rezana vlakna od poliakrilonitrila,

 sintetička rezana vlakna od polimida,

 sintetička rezana vlakna od politetrafluoroetilena,

 sintetička rezana vlakna od polifenilen sulfida,

 sintetička rezana vlakna od polivinil klorida,

 ostala sintetička rezana vlakna,

 umjetna rezana vlakna od viskoze,

 ostala umjetna rezana vlakna,

 poliuretanska pređa s fleksibilnim polieterskim segmentima, neovisno je li obavijena ili ne,

 poliuretanska pređa s fleksibilnim poliesterskim segmentima, neovisno je li obavijena ili ne,

 proizvodi iz tarifnog broja 5605 (metalizirana pređa) koji uključuju vrpcu koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije, neovisno je li sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine ne veće od 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnog ili obojenog ljepila između dvaju slojeva plastične folije,

 drugi proizvodi iz tarifnog broja.

Primjer:

Pređa iz tarifnog broja 5205 izrađena od pamučnih vlakana iz tarifnog broja 5203 i sintetičkih rezanih vlakana iz tarifnog broja 5506 mješovita je pređa. Stoga se sintetička rezana vlakna bez podrijetla koja ne zadovoljavaju pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskog materijala ili tekstilne pulpe) mogu koristiti, pod uvjetom da njihova ukupna masa ne prelazi 10 % mase pređe.

Primjer:

Vunena tkanina iz tarifnog broja 5112 izrađena od vunene pređe iz tarifnog broja 5107 i sintetičkih rezanih vlakana iz tarifnog broja 5509 mješovita je tkanina. Stoga se sintetička pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe) ili vunena pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od prirodnih vlakana, negrebanih, nečešljanih niti drukčije pripremljenih za predenje) ili njihova kombinacija, može koristiti pod uvjetom da njihova ukupna masa nije veća od 10 % ukupne mase tkanine.

Primjer:

Tafting tekstilna tkanina iz tarifnog broja 5802 izrađena od pamučne pređe iz tarifnog broja 5205 i pamučne tkanine iz tarifnog broja 5210 miješani je proizvod samo ako je pamučna tkanina i sama miješana tkanina izrađena od pređe razvrstane u dva različita tarifna broja ili ako su korištene pamučne pređe i same mješavine.

Primjer:

Ako je dotična tafting tekstilna tkanina bila izrađena od pamučne pređe iz tarifnog broja 5205 i sintetičke tkanine iz tarifnog broja 5407 , onda su korištene pređe očito dva zasebna osnovna tekstilna materijala pa je tafting tekstilna tkanina sukladno tome miješani proizvod.

5.3. U slučaju proizvoda koji uključuju „poliuretansku pređu s fleksibilnim polieterskim segmentima, neovisno je li obavijena ili ne”, odstupanje za tu pređu iznosi 20 %.

5.4. U slučaju proizvoda koji uključuju „traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije, neovisno je li sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine ne veće od 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnog ili obojenog ljepila između dva sloja plastične folije”, odstupanje za tu traku iznosi 30 %.

Napomena 6.:

6.1. Kada se u popisu upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijali (osim podstave i međupodstave) koji ne ispunjavaju pravilo predviđeno popisom u stupcu 3. koje se tiče dotičnih mješovitih proizvoda, mogu se koristiti uz uvjet da su razvrstani u drugi tarifni broj od tog proizvoda i da njihova vrijednost ne prelazi 8 % cijene proizvoda fco tvornica.

6.2. Ne dovodeći u pitanje napomenu 6.3., materijali koji nisu razvrstani u poglavlja 50. do 63. mogu se slobodno koristiti u izradi tekstilnih proizvoda, bez obzira sadrže li tekstile.

Primjer:

Ako pravilo u popisu predviđa da se za konkretni tekstilni predmet (kao što su hlače) mora koristiti pređa, to ne sprečava korištenje metalnih predmeta, kao što su dugmad, jer dugmad nisu razvrstana u poglavlja 50. do 63. Iz istog razloga, korištenje patentnih zatvarača nije isključeno iako patentni zatvarači uobičajeno sadržavaju tkanine.

6.3. Ako se primjenjuje pravilo o postotku, mora se uzeti u obzir vrijednost materijala koji nisu razvrstani u poglavlja 50. do 63. pri izračunavanju vrijednosti ugrađenih materijala bez podrijetla.

Napomena 7.:

7.1. Za potrebe tarifnih brojeva ex  27 07 , 2713 do 2715 , ex  29 01 , ex  29 02 i ex  34 03 „specifični procesi” su sljedeći:

(a) vakuumska destilacija;

(b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

(c) krekovanje;

(d) popravljanje;

(e) ekstrakcija selektivnim otapalima;

(f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(g) polimerizacija;

(h) alkilacija;

(i) izomerizacija.

7.2. Za potrebe tarifnih brojeva 2710 , 2711 i 2712 „specifični procesi” su sljedeći:

(a) vakuumska destilacija;

(b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

(c) krekovanje;

(d) popravljanje;

(e) ekstrakcija selektivnim otapalima;

(f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(g) polimerizacija;

(h) alkilacija

(ij) izomerizacija.

(k) samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex  27 10 , odsumporavanje vodikom koje rezultira smanjenjem najmanje 85 % sadržaja sumpora u prerađivanim proizvodima (ASTM D 1266-59 T metoda);

(l) samo u odnosu na proizvode iz tarifnog broja 2710 , deparafinacija nekim drugim procesom osim filtriranja;

(m) samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex  27 10 , tretman vodikom pod tlakom većim od 20 bara i temperaturom većom od 250 °C uz korištenje katalizatora, u neku drugu svrhu nego što je odsumporavanje, ako vodik tvori aktivni element u kemijskoj reakciji. Međutim, daljnji tretman vodikom ulja za podmazivanje iz tarifnog broja ex  27 10 (npr. hidrofiniširanje ili dekolorizacija) radi poboljšanja boje ili stabilnosti ne smatra se specifičnim procesom;

(n) samo u odnosu na loživa ulja iz tarifnog broja ex  27 10 , atmosferska destilacija, pod uvjetom da se manje od 30 % tih proizvoda, po obujmu, uključujući i gubitke, destilira na 300 °C pomoću metode ASTM D 86;

(o) samo u odnosu na druga teška ulja osim plinskih i loživih ulja iz tarifnog broja ex  27 10 , tretman pomoću visokofrekventnog jedva vidljivog električnog pražnjenja bez iskrenja;

(p) u odnosu na sirove proizvode (osim vazelina, ozokerita, voska mrkog ugljena ili voska od treseta, parafinskog voska s masenim udjelom ulja manjim od 0,75 %) isključivo iz tarifnog broja ex  27 12 , oduljavanje frakcijskom kristalizacijom.

7.3. Za potrebe tarifnih brojeva ex  27 07 , 2713 do 2715 , ex  29 01 , ex  29 02 i ex  34 03 jednostavne aktivnosti poput čišćenja, pretakanja, desalinizacije, odvajanja vode, filtriranja, bojenja, obilježavanja, dobivanja sadržaja sumpora zbog miješanja proizvoda s različitim sadržajima sumpora, ili bilo koja njihova kombinacija ili slične aktivnosti ne daju status proizvoda s podrijetlom.

PRILOG II.

POPIS OBRADA ILI PRERADA KOJE JE POTREBNO OBAVITI NA MATERIJALIMA BEZ PODRIJETLA KAKO BI PROIZVEDENI PROIZVOD MOGAO STEĆI STATUS PROIZVODA S PODRIJETLOM

Svi proizvodi spomenuti na ovom popisu ne moraju biti uključeni u Sporazum. Stoga je potrebno konzultirati ostale dijelove Sporazuma.Tarifni broj HS

Opis proizvoda

Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez podrijetla kojom se stječe status proizvoda s podrijetlom

(1)

(2)

(3) ili (4)

Poglavlje 1

Žive životinje

Sve životinje iz poglavlja 1 bit će dobivene u cijelosti

 

Poglavlje 2

Meso i jestivi klaonički proizvodi

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 1 i 2 dobiveni u cijelosti

 

Poglavlje 3

Ribe i rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralješnjaci

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 3 moraju biti dobiveni u cijelosti

 

ex Poglavlje 4

Mlijeko i mliječni proizvodi; jaja peradi i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog podrijetla; što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4 dobiveni u cijelosti

 

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, aromatizirani ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom

Proizvodnja u kojoj:

— su upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4 dobiveni u cijelosti,

— sav upotrijebljeni sok od voća (osim od ananasa, limuna i limeta ili grejpa) iz tarifnog broja 2009 mora biti s podrijetlom,

— i

— vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30 % u cijeni proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 5

Proizvodi životinjskog podrijetla, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 5 dobiveni u cijelosti

 

ex  05 02

Prerađene čekinje i dlake domaćih ili divljih svinja

Čišćenje, dezinfekcija, razvrstavanje i ispravljanje čekinja i dlaka

 

Poglavlje 6

Živo drveće i druge biljke; lukovice; korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće

Proizvodnja u kojoj:

— su upotrijebljeni materijali iz poglavlja 6 dobiveni u cijelosti,

— i

— vrijednost upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % u cijeni proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 7

Jestivo povrće, neko korijenje i gomolji

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 7 dobiveni u cijelosti

 

Poglavlje 8

Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma, dinja ili lubenica

Proizvodnja u kojoj:

— sve korišteno voće i orašasti plodovi u cijelosti dobiveni,

— i

— vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30 % u cijeni proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 9

Kava, čaj, mate-čaj i začini; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 9 dobiveni u cijelosti

 

0901

Kava, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez kofeina; kavine ljuske i opne, nadomjesci kave što sadrže kavu u bilo kojem omjeru

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

0902

Čaj, aromatiziran ili nearomatiziran

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

ex  09 10

Mješavine začina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

Poglavlje 10

Žitarice

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 10 dobiveni u cijelosti

 

ex Poglavlje 11

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten; osim:

Proizvodnja u kojoj je sve upotrijebljeno povrće, žitarice, korijeni i gomolji iz tarifnog broja 0714 dobiveno u cijelosti

 

ex  11 06

Brašno, krupica i prah od osušenog, oljuštenog mahunastoga povrća iz tarifnog broja 0713

Sušenje i mljevenje mahunastoga povrća iz tarifnog broja 0708

 

Poglavlje 12

Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i plodovi, industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 12 dobiveni u cijelosti

 

1301

Šelak; prirodne gume, smole, gume-smole i oleo smole (na primjer, balzami)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 1301 ne premašuje 50 % u cijeni proizvoda fco tvornica

 

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobiveni od biljnih proizvoda, čak i modificirani:

 

 

– Sluzi i zgušnjivači dobiveni od biljnih proizvoda, modificirani

Proizvodnja od nemodificiranih sluzi i zgušnjivača

 

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % u cijeni proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 14

Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 14 dobiveni u cijelosti

 

ex Poglavlje 15

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla te proizvodi njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

1501

Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim iz tarifnog broja 0209 ili 1503 :

 

 

– Masti iz kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnih brojeva 0203 , 0206 ili 0207 ili kostiju iz tarifnog broja 0506

 

– Ostalo

Proizvodnja od mesa ili od jestivih otpadaka svinjećega podrijetla iz tarifnog broja 0203 ili 0206 , ili jestivih otpadaka peradi iz tarifnog broja 0207

 

1502

Masti od goveda, ovaca ili koza, osim iz tarifnog broja 1503

 

 

– Masti iz kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnih brojeva 0201 , 0202 , 0204 ili 0206 ili kostiju iz tarifnog broja 0506

 

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 dobiveni u cijelosti

 

1504

Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

 

 

– Krute frakcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 1504

 

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 i 3 dobiveni u cijelosti

 

ex  15 05

Refinirani lanolin

Proizvodnja od sirove masti od vune iz tarifnog broja 1505

 

1506

Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

 

 

– Krute frakcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 1506

 

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 dobiveni u cijelosti

 

1507 do 1515

Biljna ulja i njihove frakcije:

 

 

– Sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosovog oraha (kopre), ulje od palminih koštica (jezgri), tungovo ulje i oiticica ulje, mirtin vosak i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničke ili industrijske svrhe, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

– Krute frakcije, osim onih od ulja jojobe

Proizvodnja od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 1507 do 1515

 

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj su sve upotrijebljene biljne tvari dobivene u cijelosti

 

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, rafinirani