EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0808-20091120

Consolidated text: Uredba (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o statistici Zajednice o informacijskom društvu (Tekst značajan za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/808/2009-11-20

2004R0808 — HR — 20.11.2009 — 003.003


►B

UREDBA (EZ) br. 808/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 21. travnja 2004.

o statistici Zajednice o informacijskom društvu

(Tekst značajan za EGP)

( L 143, 30.4.2004, p.49)

 

 

  No

page

date

 M1

UREDBA (EZ) br. 1893/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. prosinca 2006.

  L 393

1

30.12.2006

►M2

UREDBA (EZ) br. 1137/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 22. listopada 2008.

  L 311

1

21.11.2008

►M3

UREDBA (EZ) br. 1006/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. rujna 2009.

  L 286

31

31.10.2009
▼B

UREDBA (EZ) br. 808/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 21. travnja 2004.

o statistici Zajednice o informacijskom društvu

(Tekst značajan za EGP)EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora ( 1 ),

budući da:

(1)

Europsko je vijeće u Lisabonu u ožujku 2000. postavilo za cilj da Europa u roku od deset godina postane najkonkurentnije i najdinamičnije gospodarstvo na svijetu utemeljeno na znanju.

(2)

Akcijski je plan eEurope 2002., potvrđen na Europskom vijeću u Feiri u lipnju 2000., utvrdio postupak postavljanja cilja i sustavnog vrednovanja kako bi se Europe online pokrenula čim prije.

(3)

Europsko je vijeće u Sevilli u lipnju 2002. potvrdilo ciljeve Akcijskog plana eEurope 2005., koji zahtijeva postavljanje pravne osnove, kako bi se osigurali redoviti i usporedivi podaci u državama članicama te kako bi se omogućila veća uporaba službene statistike u informacijskom društvu.

(4)

Strukturni pokazatelji upotrijebljeni u proljetnom godišnjem izvješću Europskom vijeću zahtijevaju pokazatelje utemeljene na jedinstvenim statističkim informacijama s područja informacijskog društva.

(5)

Postupak sustavnog vrednovanja plana eEurope, kao dijela provedbe Akcijskog plana eEurope, zahtijeva pokazatelje utemeljene na jedinstvenim statističkim informacijama s područja informacijskog društva.

(6)

Usklađena statistika o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u poduzećima potrebna je službama Komisije na godišnjoj osnovi.

(7)

Usklađena statistika o uporabi IKT-a kojom se koriste pojedinci i kućanstva potrebna je službama Komisije na godišnjoj osnovi.

(8)

Priroda brze promjene područja informacijskog društva zahtijeva prilagodbu statistika koje se izrađuju novim razvojima. To se može predvidjeti uvođenjem modula s ograničenim trajanjem i uzimanjem u obzir preinake putem provedbenih mjera koje uzimaju u obzir resurse država članica, opterećenje sudionika, tehničku i metodološku izvedivost te pouzdanost rezultata.

(9)

Izrada posebnih statistika Zajednice uređena je pravilima izloženim u Uredbi Vijeća (EZ) br. 322/97 od 17. veljače 1997. o statistici Zajednice ( 2 ).

(10)

Budući da cilj predloženog djelovanja, naime uspostavu zajedničkog okvira za sustavno stvaranje statistike Zajednice o informacijskome društvu, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ga se, zbog opsega ili učinaka djelovanja, može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je izloženo u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom razmjernosti izloženim u tome članku, ova Uredba ne prelazi ono što je nužno za ostvarivanje tog cilja.

(11)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebaju se donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji ( 3 ).

(12)

Obavljeno savjetovanje s Odborom za statistički program osnovan Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom ( 4 ), u skladu je s njezinim člankom 3.,

DONIJELI SU OVU UREDBU:Članak 1.

Cilj

Cilj je ove Uredbe postavljanje zajedničkog okvira za sustavnu izradu statistike Zajednice o informacijskome društvu.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

(a) „statistika Zajednice” znači kako je navedeno u članku 2. Uredbe (EZ) br. 322/97;

(b) „izrada statistike” znači kako je navedeno u članku 2. Uredbe (EZ) br. 322/97;

(c) „referentno razdoblje” znači razdoblje na koje se podaci odnose;

(d) „referentna godina” znači referentno razdoblje od jedne kalendarske godine;

(e) „razdoblje prikupljanja” znači razdoblje utvrđeno u provedbenim mjerama tijekom kojeg se provodi prikupljanje podataka.

Članak 3.

Područje primjene

▼M3

1.  Statistika koja se prikuplja uključuju podatke koji su korisni za izradu strukturnih pokazatelja i neophodni za vrednovanje političkih strategija Zajednice o razvoju europskog informacijskog prostora, poslovnih inovacija i europskog informacijskog društva, kao što je okvir referentnih mjerila za i2010 i njegov daljnji razvoj na temelju Lisabonske strategije te ostale podatke potrebne za pripremu jedinstvene podloge za analizu informacijskog društva.

▼B

2.  Statistike se grupiraju u module kako je određeno u prilozima I. i II.

Članak 4.

Moduli

Moduli u ovoj Uredbi obuhvaćaju sljedeća područja:

 poduzeća i informacijsko društvo, kako je određeno u Prilogu I.,

 pojedince, kućanstva i informacijsko društvo, kako je određeno u Prilogu II.

Članak 5.

Metodološki priručnik

Komisija u bliskoj suradnji s državama članicama sastavlja i, ako je potrebno, novim provedbenim mjerama obnavlja metodološki priručnik koji sadržava preporučene upute što se tiču statistike Zajednice izrađene u skladu s ovom Uredbom.

▼M3

Članak 6.

Obrada, prijenos i diseminacija podataka

1.  Države članice prenose Komisiji (Eurostatu) podatke i metapodatke propisane ovom Uredbom i njezinim provedbenim mjerama u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici ( 5 ). o prijenosu povjerljivih podataka.

2.  Države članice prenose podatke i metapodatke propisane ovom Uredbom u elektroničkom obliku, u skladu sa standardima razmjene dogovorenim između Komisije i država članica.

3.  Poglavlje V. Uredbe (EZ) br. 223/2009 odnosi se na obradu i diseminaciju povjerljivih podataka.

Članak 7.

Kvaliteta statistike i izvješća

1.  Države članice jamče za kakvoću prenesenih podataka.

2.  Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se kriteriji kakvoće utvrđeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

3.  Svake godine, države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) izvješće o kakvoći prenesenih podataka, kao i o bilo kakvim metodološkim promjenama do kojih je došlo. Izvješće se dostavlja mjesec dana nakon prijenosa podataka.

▼M2

Članak 8.

Provedbene mjere

1.  Mjere za provedbu modula ove Uredbe odnose se na odabir i specifikaciju, prilagodbu i modifikaciju subjekata i njihovih značajki, obuhvaćenost, referentna razdoblja i raščlambu značajki, periodičnost i određivanje trenutka pribavljanja podataka, te vremenske rokove za prijenos rezultata.

2.  Komisija donosi provedbene mjere, uključujući prilagodbu i ažuriranje mjera, kako bi se u obzir uzele gospodarske i tehničke promjene. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 9. stavku 2., vodeći računa o izvorima država članica i teretima za ispitanike, te tehničkoj i metodološkoj izvedivosti i pouzdanosti podataka.

3.  Provedbene se mjere izrađuju najkasnije devet mjeseci prije početka razdoblja prikupljanja podataka.

Članak 9.

Odborski postupak

1.  Komisiji pomaže Odbor za statistički program.

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

▼B

Članak 10.

Financiranje

1.  Najmanje za prvu godinu u kojoj države članice izrađuju statistike Zajednice, kako je predviđeno provedbenim mjerama donesenim u skladu s ovom Uredbom, Komisija državama članicama financijskim doprinosom pomaže pokriti njihove troškove izrade, obrade i prijenosa tih statistika. Iznos financijskog doprinosa ne smije prijeći 90 % takvih troškova.

2.  Uvjeti i postupci za davanje financijskog doprinosa te za njegovo plaćanje i nadzor moraju biti u skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica ( 6 ).

3.  Ako proračunski uvjeti dopuštaju, Komisija nastavlja s davanjem financijskog doprinosa državama članicama da bi pomogla u namirenju troškova za davanje tih statistika u idućim godinama.

4.  Tijelo nadležno za proračun odobrava proračunska sredstva raspoloživa za takav financijski doprinos u okviru godišnjih proračunskih postupaka Europskih zajednica.

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M3
PRILOG I.

Modul 1: Poduzeća i informacijsko društvo

1.    Ciljevi

Cilj ovog modula je pravovremena dostava statistike o poduzećima i informacijskom društvu. On pruža okvir za zahtjeve u pogledu pokrivenosti, trajanja i periodičnosti, obuhvaćenih tema, raščlambe podataka, načina dostave podataka te svih potrebnih pilot-studija ili studija izvedivosti.

2.    Pokrivenost

Ovaj modul pokriva poslovne aktivnosti iz područja C do N i R te odjeljka 95. statističkog razvrstavanja gospodarskih djelatnosti u Europskoj zajednici (NACE rev. 2).

Statistika se prikuplja za poduzeća kao statističke jedinice.

3.    Trajanje i periodičnost dostave podataka

Statistika se dostavlja na godišnjoj osnovi, u periodu do najviše 15 referentnih godina od 20. svibnja 2004. Nije nužno da se svake godine dostavljaju svi podaci; periodičnost dostave pojedinih podataka utvrđuje se i usuglašava u okviru provedbenih mjera iz članka 8.

4.    Obuhvaćene teme

Značajke koje se trebaju navesti izvest će se iz ovog popisa tema:

 IKT sustavi i njihova primjena u poduzećima,

 korištenje Interneta i drugih elektroničkih mreža u poduzećima,

 e-trgovina,

 e-poslovanje i organizacijski aspekti,

 korištenje IKT-a od strane poduzeća za razmjenu informacija i usluga s državom i javnom upravom (e-uprava),

 osposobljenost za IKT u pojedinom poduzeću i potreba za IKT vještinama,

 prepreke za korištenje IKT-a, Interneta i ostalih elektronskih mreža te e-trgovine i e-poslovanja,

 IKT troškovi i ulaganja,

 sigurnost i povjerenje u primjeni IKT-a,

 korištenje IKT-a i njegov utjecaj na okoliš (zeleni IKT),

 dostupnost i korištenje Interneta i dugih mrežnih tehnologija za povezivanje predmeta i uređaja (Internet stvari),

 dostupnost i korištenje tehnologija koje omogućuju pristup Internetu ili drugim mrežama s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme (neprekidna mrežna povezivost).

Nije potrebno svake godine obuhvatiti sve teme.

5.    Raščlamba podataka

Nije potrebno svake godine dostavljati sve analize; potrebne analize bit će odabrane s popisa u nastavku, uzimajući u obzir prirodu statističkih jedinica, očekivanu kvalitetu statistike i ukupnu veličinu uzorka. Raščlamba podataka bit će usuglašena u okviru provedbenih mjera:

 prema redu veličine,

 prema NACE poglavljima,

 prema regiji: regionalna raščlamba ograničit će se na najviše tri skupine.

6.    Način dostave podataka

Države članice prenosit će Komisiji (Eurostatu) agregirane podatke.

7.    Studije izvedivosti i pilot-studije

Uvijek kada dođe do prepoznavanja nove značajne potrebe za podacima ili potrebe za novim, složenim pokazateljima, Komisija će, prije bilo kakvog prikupljanja podataka, naložiti državama članicama provođenje studija izvedivosti ili pilot-studija na dobrovoljnoj osnovi. Ovim će se studijama procjenjivati provedivost prikupljanja predmetnih podataka, uzimajući u obzir korist od dostupnosti podataka u usporedbi s troškovima njihova prikupljanja i opterećenjem za ispitanike. Rezultati ovih studija provedivosti ili pilot-studija doprinose utvrđivanju novih pokazatelja.
PRILOG II.

Modul 2: Pojedinci, kućanstva i informacijsko društvo

1.    Ciljevi

Cilj ovog modula je pravovremena dostava statistike o pojedincima, kućanstvima i informacijskom društvu. On pruža okvir za zahtjeve u pogledu pokrivenosti, trajanja i periodičnosti, obuhvaćenih tema, društveno-gospodarskih obilježja dostave podataka, načina dostave podataka te svih potrebnih pilot-studija ili studija izvedivosti.

2.    Pokrivenost

Ovaj modul obuhvaća statistike o pojedincima i kućanstvima.

3.    Trajanje i periodičnost dostave podataka

Statistika će se dostavljati na godišnjoj osnovi, u periodu do najviše 15 referentnih godina od 20. svibnja 2004. Nije nužno da se svake godine dostavljaju svi podaci; učestalost dostave pojedinih podataka utvrdit će se i usuglasiti u okviru provedbenih mjera iz članka 8.

4.    Obuhvaćene teme

Značajke koje se trebaju navesti izvest će se iz ovog popisa tema:

 pristup pojedinaca i/ili kućanstava sustavima IKT-a i njihovo korištenje,

 korištenje Interneta i drugih elektroničkih mreža u različite svrhe u kućanstvima i kod pojedinaca,

 sigurnost i povjerenje u primjeni IKT-a,

 IKT znanja i vještine,

 prepreke za korištenje IKT-a i Interneta,

 uočeni učinci korištenja IKT-a na pojedince i/ili kućanstva,

 korištenje IKT-a od strane pojedinaca za razmjenu informacija i usluga s državom i javnom upravom (e-uprava),

 dostupnost i korištenje tehnologija koje omogućuju pristup Internetu ili drugim mrežama s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme (neprekidna mrežna povezivost).

Neće svake godine biti obuhvaćene sve teme.

5.    Društveno-gospodarska obilježja dostave podataka

Neće se nužno svake godine dostavljati sva obilježja; potrebni podaci bit će odabrani s popisa u nastavku i usuglašeni u okviru provedbenih mjera:

(a) za statistike o kućanstvima:

 prema vrsti kućanstva,

 prema dohodovnoj skupini,

 prema regiji.

(b) za statistike o pojedincima:

 prema dobnoj skupini,

 prema spolu,

 prema stupnju obrazovanja,

 prema statusu zaposlenja,

 prema de facto bračnom statusu,

 prema državi rođenja, državljanstvu,

 prema regiji.

6.    Način dostave podataka

Države članice prenosit će Komisiji (Eurostatu) pojedinačne podatkovne zapise, ali takvi zapisi neće omogućavati neposrednu identifikaciju predmetnih statističkih jedinica.

7.    Studije izvedivosti i pilot-studije

Uvijek kada dođe do prepoznavanja nove značajne potrebe za podacima ili potrebe za novim, složenim pokazateljima, Komisija će, prije bilo kakvog prikupljanja podataka, naložiti državama članicama provođenje studija izvedivosti ili pilot-studija na dobrovoljnoj osnovi. Ovim će se studijama procjenjivati provedivost prikupljanja predmetnih podataka, uzimajući u obzir korist od dostupnosti podataka u usporedbi s troškovima njihova prikupljanja i opterećenjem za ispitanike. Rezultati ovih studija izvedivosti ili pilot-studija doprinose utvrđivanju novih pokazatelja.( 1 ) Mišljenje Europskog parlamenta od 29. siječnja 2004. (nije još objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 16. travnja 2004.

( 2 ) SL L 52, 22.2.1997., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

( 3 ) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

( 4 ) SL L 181, 28.6.1989., str. 47.

( 5 ) SL L 87, 31.3.2009., str. 164.

( 6 ) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

Top