EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0638-20140717

Consolidated text: Uredba (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica i o stavljanju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3330/91 izvan snage

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/638/2014-07-17

2004R0638 — HR — 17.07.2014 — 003.001


►B

UREDBA (EZ) br. 638/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 31. ožujka 2004.

o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica i o stavljanju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3330/91 izvan snage

( L 102, 7.4.2004, p.1)

 

 

  No

page

date

►M1

UREDBA (EZ) br. 222/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. ožujka 2009.

  L 87

160

31.3.2009

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1093/2013 оd 4. studenoga 2013.

  L 294

28

6.11.2013

►M3

UREDBA (EU) br. 659/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. svibnja 2014.

  L 189

128

27.6.2014
▼B

UREDBA (EZ) br. 638/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 31. ožujka 2004.

o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica i o stavljanju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3330/91 izvan snageEUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora ( 1 ),

djelujući u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora ( 2 ),

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3330/91 od 7. studenoga 1991. o statistici robne razmjene između država članica ( 3 ) uveden je potpuno novi sustav prikupljanja podataka koji je pojednostavljen u dva navrata. S ciljem poboljšanja preglednosti tog sustava i njegovog pojednostavnjenja u smislu shvaćanja, Uredbu (EEZ) br. 3330/91 treba zamijeniti ovom Uredbom.

(2)

Taj sustav treba zadržati jer je još uvijek potrebna dovoljno detaljna razina statističkih informacija za politike Zajednice koje se tiču razvoja unutarnjeg tržišta i za poduzeća Zajednice radi analize njihovih posebnih tržišta. Prikupljeni podaci također trebaju biti brzo dostupni kako bi se analizirao razvoj Ekonomske i monetarne unije. Države članice trebaju imati mogućnost prikupljanja informacija koje udovoljavaju njihovim posebnim potrebama.

(3)

Međutim, postoji potreba poboljšanja teksta pravila o sastavljanju statistike robne razmjene između država članica kako bi ih trgovačka društva, odgovorna za pružanje tih podataka, nacionalne službe za prikupljanje podataka i korisnici mogli lakše razumjeti.

(4)

Sustav pragova treba zadržati, ali u pojednostavnjenom obliku kako bi se osigurao odgovarajući odgovor na potrebe korisnika, smanjujući teret osiguranja odgovora za osobe odgovorne za pružanje statističkih informacija, naročito za mala i srednja poduzeća.

(5)

Treba održavati usku vezu između sustava za prikupljanje statističkih informacija i fiskalnih formalnosti koje postoje u okviru robne razmjene između država članica. Ta veza naročito omogućava provjeru kvalitete prikupljenih informacija.

(6)

Kvaliteta dobivenih statističkih informacija, njihove procjene pomoću zajedničkih pokazatelja i preglednosti na tom području predstavljaju važne ciljeve koji zahtijevaju uređenje na razini Zajednice.

(7)

S obzirom da se cilj planiranog djelovanja, to jest stvaranja zajedničkog pravnog sustava za sustavno stvaranje statistike Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica, ne može u dostatnoj mjeri ostvariti na nacionalnoj razini i da se može bolje ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere, sukladno načelu supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tome članku, ova Uredba ne prelazi potrebno za postizanje tog cilja.

(8)

Uredba Vijeća (EZ) br. 322/97 od 17. veljače 1997. o statistici Zajednice ( 4 ) daje referentni okvir za ovu Uredbu. Međutim, izrazito detaljna razina informacija na području statistike robne razmjene zahtijeva posebna pravila s obzirom na tajnost.

(9)

Važno je osigurati jedinstvenu primjenu ove Uredbe i, kako bi se to provelo, predvidjeti postupak Zajednice što će pomoći pri utvrđivanju provedbenih postupaka u okviru odgovarajućih vremenskih rokova i učiniti nužne tehničke prilagodbe.

(10)

Mjere nužne za provedbu ove Uredbe treba usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji ( 5 ),

DONIJELI SU OVU UREDBU:Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuje zajednički okvir za sustavno stvaranje statistike Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „roba” znači sva pokretna imovina, uključujući električnu struju;

(b) „posebna roba ili kretanja” znači roba ili kretanja koja po svojoj prirodi zahtijevaju posebne odredbe, a naročito industrijska postrojenja, plovila i zrakoplovi, morski proizvodi, roba isporučena na plovila i zrakoplove, sukcesivne pošiljke, vojna roba, roba na ili s offshore objekata, svemirske letjelice, dijelovi motornih vozila i zrakoplova i otpadni proizvodi;

(c) „nacionalna tijela” znači nacionalni instituti za statistiku i druga tijela odgovorna u svakoj državi članici za stvaranje statistike Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica;

(d) „roba Zajednice” znači:

i. roba u cijelosti dobivena na carinskom području Zajednice, bez dodavanja robe iz trećih zemalja ili područja koji nisu dio carinskog područja Zajednice;

ii. roba iz trećih zemalja ili područja koji nisu dio carinskog područja Zajednice, a koja je puštena u slobodni promet u državi članici;

iii. roba dobivena na carinskom području Zajednice bilo od robe na koju se isključivo odnosi točka ii. ili od robe na koju se odnose točke i.i ii.;

(e) „država članica otpreme” znači država članica kako je određena svojim statističkim područjem iz kojeg se roba otprema na odredište u drugu državu članicu;

(f) „država članica dostave” znači država članica kako je određena svojim statističkim područjem u koje roba dostavlja iz druge države članice;

(g) „roba u jednostavnom prometu između država članica” znači roba Zajednice otpremljena iz jedne države članice u drugu, koja na putu do države članice odredišta putuje izravno kroz drugu državu članicu ili se zaustavlja zbog povezanih jedino s prijevozom robe.

Članak 3.

Područje primjene

1.  Statistikom robne razmjene između država članica obuhvaćene su otpreme i dostave robe.

2.  Otpreme obuhvaćaju sljedeću robu koja napušta državu članicu otpreme radi dolaska na odredište u drugoj državi članici:

(a) roba Zajednice, izuzev robe koja je u jednostavnom prometu između država članica;

(b) roba u državi članici otpreme stavljena u carinski postupak unutarnje proizvodnje ili u postupak preradbe pod carinom.

3.  Dostave obuhvaćaju sljedeću robu koja ulazi u državu članicu dostave, a koja je prvobitno otpremljena iz druge države članice:

(a) roba Zajednice, izuzev robe koja je u jednostavnom prometu između država članica;

(b) roba prethodno stavljena, u državi članici otpreme, u carinski postupak unutarnje proizvodnje ili postupak prerade pod carinom i koja se zadržava u carinskom postupku unutarnje proizvodnje ili prerade pod carinom ili se pušta u slobodni promet u državi članici dostave.

▼M3

4.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 13.a, u vezi s različitim ili posebnim pravilima koja se primjenjuju na posebnu robu ili kretanja.

▼B

5.  Neka roba, za koju se popis sastavlja u skladu s postupkom iz članka 14. stavka 2. izuzima se iz statistike iz metodoloških razloga.

Članak 4.

Statističko područje

1.  Statističko područje država članica odgovara njihovom carinskom području kako je određeno u članku 3. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 ( 6 ) od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice.

2.  Odstupajući od odredaba stavka 1., statističko područje Njemačke uključuje Heligoland.

Članak 5.

Izvori podataka

1.  Poseban sustav prikupljanja podataka, dalje u tekstu sustav „Intrastat”, primjenjuje se za pružanje statističkih informacija o otpremama i dostavi robe ►M3  ————— ◄ koja ne podliježe jedinstvenoj carinskoj deklaraciji u carinske ili fiskalne svrhe.

▼M3

2.  Statističke informacije o otpremama i dostavama robe koja podliježe jedinstvenoj carinskoj deklaraciji u carinske ili fiskalne svrhe carinska tijela dostavljaju izravno nacionalnim tijelima najmanje jednom mjesečno.

▼M3

2a.  Nadležna carinska uprava u svakoj državi članici, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev nacionalnog tijela, nacionalnom tijelu dostavlja sve dostupne informacije kako bi identificirala osobu koja izvršava otpremu i dostavu robe koja podliježe carinskim postupcima unutarnje proizvodnje ili prerade pod carinom.

▼B

3.  Za posebnu robu ili kretanja mogu se koristiti izvori informacija osim sustava Intrastat ili carinskih deklaracija.

4.  Svaka država članica organizira način na koji osobe odgovorne za pružanje informacija dostavljaju Intrastat podatke. S ciljem olakšavanja zadatka tim osobama, Komisija (Eurostat) i države članice promiču uvjete povećane uporabe automatske obrade podataka i elektroničkog prijenosa podataka.

▼M3

Članak 6.

Izvještajno razdoblje

Izvještajno razdoblje za informacije koje se trebaju dostaviti u skladu s člankom 5. jest:

(a) kalendarski mjesec otpreme ili dostave robe;

(b) kalendarski mjesec tijekom kojega nastaje oporezivi događaj za robu Zajednice za koju nastupa obveza obračuna PDV-a kod stjecanja ili opskrbe unutar Zajednice; ili

(c) kalendarski mjesec tijekom kojega carinarnica prihvaća deklaraciju, u slučaju kada se carinska deklaracija koristi kao izvor podataka.

▼B

Članak 7.

Osobe odgovorne za pružanje informacija

▼M1

1.  Stranke odgovorne za pružanje informacija za sustav Intrastat su:

(a) porezni obveznik, kako je utvrđeno u Glavi III. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost ( 7 ), u državi članici otpreme, koji:

i. je zaključio ugovor, osim ugovora o prijevozu, koji vodi do otpreme robe ili koji u suprotnom;

ii. poduzima ili pokreće otpremu robe ili u suprotnom;

iii. posjeduje robu koja je predmet otpreme;

ili je porezni zastupnik u skladu s člankom 204. Direktive 2006/112/EZ.

▼B

2.  Osobe odgovorne za pružanje informacija mogu prenijeti taj zadatak trećoj osobi, ali takvo prenošenje ni na koji način ne umanjuje odgovornost dotične osobe.

3.  Propustom da ispuni svoje obveze prema ovoj Uredbi, osoba odgovorna za pružanje informacija podliježe plaćanju novčane kazne koju utvrđuju države članice.

Članak 8.

Registri

1.  Nacionalna tijela osnivaju i vode registar gospodarskih subjekata unutar Zajednice koji sadrži najmanje pošiljatelje, prilikom otpreme, te primatelje, prilikom dostave.

2.  Kako bi se utvrdile osobe odgovorne za pružanje informacija iz članka 7. i provjerile dostavljene informacije, nadležna porezna uprava u svakoj državi članici dostavlja nacionalnom tijelu:

▼M1

(a) najmanje jednom mjesečno, uz popise poreznih obveznika koji su izjavili da su tijekom predmetnog razdoblja isporučili robu u druge države članice ili nabavili robu od drugih država članica. Popisi prikazuju ukupne vrijednosti robe koje je svaki porezni obveznik naveo u porezne svrhe;

▼B

(b) na svoju vlastitu inicijativu ili na zahtjev nacionalnog tijela, sve informacije dostavljene u fiskalne svrhe koje bi mogle poboljšati kvalitetu statistike.

Postupci priopćavanja informacija utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 14. stavka 2.

Nacionalno tijelo s tim informacijama postupa u skladu s pravilima koja na njih primjenjuje porezna uprava.

3.  Porezna uprava skreće pozornost trgovcima registriranima kao obveznicima plaćanja PDV-a na obveze koje mogu snositi kao osobe odgovorne za pružanje informacija koje se zahtijevaju Intrastatom.

Članak 9.

Informacije koje prikuplja Intrastat

1.  Nacionalna tijela prikupljaju informacije o:

▼M1

(a) jedinstveni identifikacijski broj dodijeljen stranci odgovornoj za pružanje informacija u skladu s člankom 214. Direktive 2006/112/EZ;

▼B

(b) izvještajnom razdoblju;

(c) toku (prispijeću, dostavi);

(d) robi, identificiranoj osmeroznamenkastom oznakom iz kombinirane nomenklature prema definiciji iz Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi ( 8 );

(e) državi članici partneru;

(f) vrijednosti robe;

(g) količini robe;

(h) vrsti posla.

▼M3

Definicije statističkih podataka iz točaka (e) do (h) navedene su u Prilogu. Komisija provedbenim aktima donosi mjere za prikupljanje tih informacija, osobito oznaka i oblika koji se trebaju koristiti.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14. stavka 2.

▼B

2.  Države članice mogu također prikupljati dodatne informacije, na primjer, o:

(a) identifikaciji robe, na detaljnijoj razini od kombinirane nomenklature;

(b) državi podrijetla, prilikom prispijeća;

(c) regiji podrijetla, prilikom otpreme, i regiji odredišta, prilikom prispijeća;

(d) paritetu isporuke;

(e) načinu prijevoza;

(f) statističkom postupku.

Definicije statističkih podataka iz točaka (b) do (f) navedene su u Prilogu. Prema potrebi, postupci prikupljanja ovih informacija, naročito oznaka koje će se koristiti, utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 14. stavka 2.

▼M3

Članak 9.a

Razmjena povjerljivih podataka

Razmjena povjerljivih podataka, kako su definirani u članku 3. točki 7. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća ( 9 ), može se odvijati samo u statističke svrhe, između nadležnih nacionalnih tijela svake države članice ako ta razmjena služi učinkovitom razvoju, proizvodnji i širenju europskih statistika u vezi s robnom razmjenom između država članica ili poboljšava njihovu kvalitetu.

Nacionalna tijela koja su dobila povjerljive podatke moraju postupati s tim podacima kao povjerljivima i koristiti ih isključivo u statističke svrhe u skladu s poglavljem V. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

▼B

Članak 10.

Pojednostavnjenje unutar sustava Intrastat

1.  Kako bi se zadovoljile potrebe korisnika za statističkim informacijama bez nametanja prekomjernih opterećenja gospodarskim subjektima, države članice svake godine utvrđuju pragove iskazane u godišnjim vrijednostima trgovine unutar Zajednice ispod kojih se osobe oslobađaju pružanja svih Intrastat informacija ili mogu pružiti pojednostavljene informacije.

2.  Pragove utvrđuje svaka država članica, zasebno za prispijeća i dostavu.

▼M1

3.  Pragovi ispod kojih se stranke izuzimaju od obveze pružanja informacija za Intrastat utvrđuju se na razini kojom se osigurava pokrivenost vrijednosti od najmanje 97 % ukupne otpreme i najmanje ►M2  93 % ◄ ukupnog prispijeća poreznih obveznika dotične države članice.

▼M3

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 13.a, radi prilagodbe opsega pokrivenosti Intrastata tehničkom i gospodarskom razvoju i njihova smanjenja kada god je to moguće, uz istodobno održavanje statistike kojom se zadovoljavaju važeći pokazatelji i standardi kvalitete.

▼B

4.  Države članice mogu definirati druge pragove ispod kojih osobe mogu imati koristi od sljedećeg pojednostavnjena:

(a) oslobađanje od pružanja informacija o količini robe;

(b) oslobađanje od pribavljanja informacija o vrsti posla;

(c) mogućnost izvješćivanja najviše 10 detaljnih odgovarajućih podbrojeva kombinirane nomenklature koji se najčešće koriste u smislu vrijednosti te preraspodjele drugih proizvoda u skladu s pravilima utvrđenima sukladno postupku iz članka 14. stavka 2.

▼M3

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 13.a, radi određivanja uvjeta za definiranje tih pragova.

5.  Države članice mogu, pod određenim uvjetima koji zadovoljavaju zahtjeve kvalitete, pojednostavniti informacije koje je potrebno osigurati za male pojedinačne poslove uz uvjet da takvo pojednostavljenje nema negativne učinke na kvalitetu statistike. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 13.a, radi određivanja tih uvjeta.

▼B

6.  Informacije o pragovima koje primjenjuju države članice, dostavljaju se Komisiji (Eurostatu) najkasnije 31. listopada za godinu koja prethodi godini na koju se odnose.

▼M1

Članak 11.

Statistička povjerljivost

Samo u slučaju kada stranka ili stranke koje su pružile informacije to zatraže, nacionalna tijela odlučuju o tome trebaju li se rezultati statističkih istraživanja koji omogućavaju identifikaciju navedenog/-ih isporučitelja širiti ili se trebaju izmijeniti tako da se njihovim širenjem ne dovede u pitanje statistička povjerljivost.

▼B

Članak 12.

Prosljeđivanje podataka Komisiji

1.  Države članice prosljeđuju Komisiji (Eurostatu) mjesečne rezultate njihovih statistika robne razmjene između država članica najkasnije:

▼M3

(a) 40 kalendarskih dana nakon isteka izvještajnog mjeseca za prikupljene podatke što će utvrditi Komisija. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 13.a, radi utvrđivanja tih prikupljenih podataka. Ti delegirani akti uzimaju u obzir odgovarajući ekonomski i tehnički napredak.

▼B

(b) 70 kalendarskih dana nakon isteka izvještajnog mjeseca u slučaju detaljnih rezultata uključujući informacije iz članka 9. stavka 1. prvog podstavka, točaka (b) do (h).

Statistički podaci za vrijednost robe uključuju samo statističku vrijednost, kako je određeno u Prilogu.

Države članice prosljeđuju Komisiji (Eurostatu) podatke povjerljive prirode.

▼M3

2.  Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) mjesečne rezultate koji obuhvaćaju njihovu ukupnu robnu razmjenu, prema potrebi, u obliku procjene. Komisija provedbenim aktima određuje analizu tih procjena. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14. stavka 2.

▼B

3.  Države članice prosljeđuju podatke Komisiji (Eurostatu) u elektroničkom obliku, u skladu sa standardom o međusobnoj razmjeni. Praktični postupci prijenosa podataka utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 14. stavka 2.

▼M1

4.  Države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju godišnju statistike razmjene robe raščlanjene prema obilježjima poduzeća, a posebno prema ekonomskoj djelatnosti poduzeća u skladu s odjeljkom ili dvoznamenkastom razinom zajedničke statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici (NACE), kako je utvrđena Uredbom (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća ( 10 ) i s razredom veličine koji se mjeri prema broju zaposlenika.

Predmetne statistike izrađuju se spajanjem podataka o obilježjima poduzeća evidentiranih u skladu s Uredbom (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. Veljače o uspostavi zajedničkog okvira za registre poslovnih subjekata u statističke svrhe ( 11 ) sa statistikama navedenim u članku 3. ove Uredbe.

▼M3

Komisija provedbenim aktima donosi tehničke odredbe za sastavljanje te statistike na najekonomičniji način.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14. stavka 2.

▼M1

Članak 13.

Kakvoća

1.  Za potrebe primjene ove Uredbe, na statistike koje treba dostaviti primjenjuju se sljedeći kriteriji kakvoće:

(a) „relevantnost” koja se odnosi na opseg u kojem statistike zadovoljavaju trenutne i potencijalne potrebe korisnika;

(b) „točnost” koja se odnosi na stupanj do kojeg se procjene podudaraju s nepoznatim stvarnim vrijednostima;

(c) „pravodobnost” koja se odnosi na razdoblje između raspoloživosti informacija i događaja ili fenomena koji se pomoću njih opisuju;

(d) „točnost” koja se odnosi na kašnjenje između datuma objave podataka i ciljnog datuma (datuma do kojeg su podaci trebali biti dostavljeni);

(e) „dostupnost” i „jasnoća”, koji se odnose na uvjete i modalitete po kojima korisnici mogu steći, koristiti i tumačiti podatke;

(f) „usporedivost” koja se odnosi na mjerenje utjecaja razlika u primijenjenim statističkim konceptima, mjernim alatima i postupcima, u slučajevima kada se uspoređuju statistike iz različitih zemljopisnih područja, tematskih područja ili vremenskih razdoblja;

(g) „koherentnost” koja se odnosi na prikladnost podataka da ih se pouzdano kombinira na različite načine i za različite namjene.

2.  Države članice Komisiji (Eurostatu) podnose godišnje izvješće o kakvoći dostavljenih statistika.

3.  Za primjenu kriterija kakvoće utvrđenog u stavku 1. na statistike obuhvaćene ovom Uredbom, modaliteti i struktura izvješća o kakvoći utvrđuju se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 14. stavka 2.

Komisija (Eurostat) procjenjuje kvalitetu dostavljenih podataka.

▼M3

4.  Komisija provedbenim aktima donosi sve potrebne mjere za osiguravanje kvalitete dostavljenih statističkih podataka u skladu s kriterijima kvalitete, izbjegavajući pritom prekomjerne troškove za nacionalna tijela.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14. stavka 2.

▼M3

Članak 13.a

Izvršavanje ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Pri izvršavanju ovlasti delegirane u članku 3. stavku 4., članku 10. stavcima 3., 4. i 5., članku 12. stavku 1. točki (a) ove Uredbe, Komisija postupa u skladu s člankom 14. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 223/2009 osiguravajući da se delegiranim aktima ne uvodi značajno dodatno opterećenje za države članice i sudionike.

Posebno je važno da Komisija prije donošenja tih delegiranih akata slijedi svoju uobičajenu praksu i provede savjetovanja sa stručnjacima, uključujući stručnjake država članica.

3.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 4., članka 10. stavaka 3., 4. i 5., te članka 12. stavka 1. točke (a) dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od 17. srpnja 2014. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

4.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 4.,članka 10. stavaka 3., 4. i 5., te članka 12. stavka 1. točke (a). Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 4., članka 10. stavaka 3., 4. i 5., te članka 12. stavka 1. točke (a) stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

▼M3

Članak14.

Postupak odbora

1.  Komisiji pomaže Odbor za europski statistički sustav osnovan Uredbom (EZ) br. 223/2009. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća ( 12 ).

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

▼B

Članak 15.

Stavljanje izvan snage

1.  Uredba (EEZ) br. 3330/91 ovime se stavlja izvan snage.

2.  Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage tumače se kao upućivanje na ovu Uredbu.

Članak 16.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2005.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG

DEFINICIJE STATISTIČKIH PODATAKA

1.    Država članica partner

(a) Država članica partner je država članica pošiljke, prilikom dostave. To znači pretpostavljenu državu članicu otpreme u slučajevima kada roba dolazi izravno iz druge države članice. Ako je roba, prije nego dospije u državu članicu dostave, stupila na područje jedne ili više država članica tijekom provoza, te je u tim državama bila podvrgnuta zaustavljanjima ili pravnim radnjama što nije svojstveno njenom prijevozu (npr. promjena vlasništva), država članica pošiljke uzima se kao posljednja država članica gdje je došlo do takvih zaustavljanja ili radnji.

(b) Država članica partner je država članica odredišta, prilikom otpreme. To znači posljednju državu članicu za koju se zna, u trenutku otpreme, da će u nju roba biti otpremljena.

2.    Količina robe

Količina robe može se iskazati na dva načina:

(a) u neto masi, što označava stvarnu masu robe, isključujući svako pakiranje (ambalažu);

(b) u dodatnim jedinicama, što označava moguće jedinice za mjerenje količine osim neto mase čiji su detalji navedeni u godišnjem propisu Komisije kojim se ažurira kombinirana nomenklatura.

3.    Vrijednost robe

Vrijednost robe može se iskazati na dva načina:

▼M1

(a) oporezivi iznos, koji predstavlja vrijednost koju treba odrediti u svrhu oporezivanja u skladu s Direktivom 2006/112/EZ;

▼M3

(b) u statističkoj vrijednosti, što predstavlja vrijednost obračunatu na nacionalnim granicama države članice. Temelji se na oporezivom iznosu ili, ako je primjenjivo, na vrijednosti koja ga zamjenjuje. Ta vrijednost uključuje samo sporedne troškove (vozarinu, osiguranje) nastale, u slučaju otprema, na dijelu putovanja unutar državnog područja države članice otpreme, a u slučaju dostave, na dijelu putovanja izvan državnog područja države članice dostave. Ta se vrijednost smatra kao fob vrijednost (franko brod) kad se radi o otpremama, te CIF vrijednost (cijena s osiguranjem i vozarinom) kad se radi o dostavama.

▼B

4.    Vrsta posla

Vrsta posla označava razne značajke (kupnju/prodaju, posao na temelju ugovora itd.) koje se smatraju korisnima prilikom razlikovanja poslova.

5.    Zemlja podrijetla

(a) Zemlja podrijetla, samo prilikom prispijeća, znači zemlja iz koje roba potječe.

(b) Roba koja je u cijelosti dobivena ili proizvedena u nekoj zemlji potječe iz te zemlje.

(c) Smatra se da roba čija je proizvodnja obuhvaćala više od jedne zemlje, potječe iz zemlje gdje je bila podvrgnuta svojoj posljednjoj, značajnoj, ekonomski opravdanoj preradi ili obradi u trgovačkom društvu opremljenom u tu svrhu, što je dovelo do izrade novog proizvoda ili predstavljalo važnu fazu izrade.

6.    Regija podrijetla ili odredišta

(a) Regija podrijetla, prilikom otpreme, znači regija države članice otpreme gdje je roba proizvedena ili postavljena, sastavljena, obrađena, popravljana ili održavana; u nedostatku toga, regija podrijetla je regija iz koje je roba otpremljena, ili u nedostatku toga, regija gdje se odvijao trgovinski postupak.

(b) Regija odredišta, prilikom dostave, znači regija države članice dostave gdje će se roba koristiti ili postaviti, sastaviti, obraditi, popraviti ili održavati; u nedostatku toga, regija odredišta je regija u koju će se roba otpremiti, ili u nedostatku toga, regija gdje će se odvijati trgovinski postupak.

7.    Paritet isporuke

Pariteti isporuke znače one odredbe iz kupoprodajnog ugovora kojima se utvrđuju obveze prodavatelja, odnosno kupca, u skladu s Incoterms Međunarodne trgovinske komore (CIF, fob itd.).

8.    Način prijevoza

Način prijevoza utvrđuje se aktivnim prijevoznim sredstvima za koje se pretpostavlja da će roba njima napustiti statističko područje države članice otpreme, prilikom otpreme, te aktivnim prijevoznim sredstvima za koje se pretpostavlja da će roba njima ući na statističko područje države članice dostave, prilikom dostave.

9.    Statistički postupak

Statistički postupak označava različite značajke koje se smatraju korisnima prilikom razlikovanja različitih vrsta dostava/otprema u statističke svrhe.( 1 ) SL C 32, 5.2.2004., str. 92.

( 2 ) Mišljenje Europskog parlamenta od 16. prosinca 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 22. ožujka 2004.

( 3 ) SL L 316, 16.11.1991., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

( 4 ) SL L 52, 22.2.1997., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

( 5 ) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

( 6 ) SL L 302, 19.10.1992., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2700/2000 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 12.12.2000., str. 17.).

( 7 ) SL L 347, 11.12.2006., str. 1.

( 8 ) SL L 256, 7.9.1987., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2344/2003 (SL L 346, 31.12.2003., str. 38.).

( 9 ) Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).

( 10 ) SL L 393, 30.12.2006., str. 1.

( 11 ) SL L 61, 5.3.2008., str. 6.

( 12 ) Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Top