EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000A0621(01)-20130701

Consolidated text: Euro-mediteranski Sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane

02000A0621(01) — HR — 01.07.2013 — 002.002


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

EURO-MEDITERANSKI SPORAZUM

o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane

( L 147 21.6.2000, 3)

Koji je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

SPORAZUM U OBLIKU RAZMJENE PISAMA između Europske zajednice i Države Izrael o uzajamnim mjerama liberalizacije i zamjeni protokola 1 i 2 uz Sporazum o pridruživanju između EZ-a i Izraela

  L 346

67

31.12.2003

►M2

DECISIONNo 2/2005 OF THE EU-ISRAEL ASSOCIATION COUNCIL 2006/19/EC of 22 December 2005 (*)

  L 20

1

24.1.2006

►M3

PROTOKOL uz Euro-mediteranski sporazum između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Mađarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

  L 149

2

2.6.2006

►M4

PROTOKOL uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

  L 317

65

5.12.2007

►M5

SPORAZUM u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Države Izraela o uzajamnim mjerama liberalizacije u vezi s poljoprivrednim proizvodima, prerađenim poljoprivrednim proizvodima te ribom i proizvodima ribarstva, o zamjeni protokola br. 1 i 2 i njihovih priloga te o izmjenama Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane

  L 313

83

28.11.2009

►M6

SPORAZUM u obliku razmjene pisama između Europske unije, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane, o izmjeni priloga protokolima 1 i 2 uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednice i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane

  L 31

3

31.1.2013

►M7

PROTOKOL uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

  L 21

3

24.1.2019(*)

Ovaj akt nije nikada objavljen na hrvatskome.
▼B

EURO-MEDITERANSKI SPORAZUM

o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge straneKRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

ugovorne stranke Ugovora o osnivanju Europske zajednice i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, dalje u tekstu „države članice”, i

EUROPSKA ZAJEDNICA,

EUROPSKA ZAJEDNICA ZA UGLJEN I ČELIK,

dalje u tekstu „Zajednica”, s jedne strane, i

DRŽAVA IZRAEL,

dalje u tekstu „Izrael”, s druge strane,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost postojećih tradicionalnih veza između Zajednice, njezinih država članica i Izraela te vrijednosti koje su im zajedničke;

UZIMAJUĆI U OBZIR želju Zajednice, njezinih država članica i Izraela da ojačaju navedene veze i uspostave trajne odnose na temelju uzajamnosti i partnerstva, kao i da potaknu daljnju integraciju izraelskoga gospodarstva u europsko gospodarstvo;

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost koju stranke pridaju načelu gospodarske slobode i načelima Povelje Ujedinjenih naroda, posebno poštovanju ljudskih prava i demokracije, koji čine osnovu pridruživanja;

SVJESNE potrebe da udruže svoje napore na jačanju političke stabilnosti i gospodarskog razvoja putem poticanja regionalne suradnje;

ŽELEĆI uspostaviti i razvijati redoviti politički dijalog o bilateralnim i međunarodnim pitanjima od zajedničkog interesa;

ŽELEĆI održavati i jačati dijalog u pogledu gospodarskih, znanstvenih, tehnoloških, kulturnih, audiovizualnih i socijalnih pitanja na korist stranaka;

UZIMAJUĆI U OBZIR odgovarajuće obveze Zajednice i Izraela u pogledu slobodne trgovine, a posebno u pogledu udovoljavanja pravima i obvezama koje proizlaze iz Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) koji je rezultat pregovora Urugvajske runde;

UVJERENE da će Sporazum o pridruživanju stvoriti novo ozračje za njihove gospodarske odnose, a posebno za razvoj suradnje u području trgovine, ulaganja te gospodarske i tehnološke suradnje,

SPORAZUMJELI SU SE:Članak 1.

1.  Ovim se uspostavlja pridruživanje između Zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Izraela, s druge strane.

2.  Ciljevi ovog Sporazuma su:

 pružiti prikladan okvir za politički dijalog koji omogućuje razvitak bliskih političkih odnosa između stranaka,

 putem proširenja, inter alia, trgovine robom i uslugama, uzajamne liberalizacije prava poslovnog nastana, daljnje postupne liberalizacije javnih nabava, slobodnog kretanja kapitala i intenziviranja suradnje u području znanosti i tehnologije, promicanje skladnog razvoja gospodarskih odnosa između Zajednice i Izraela te time u Zajednici i Izraelu potaknuti napredak gospodarske aktivnosti, poboljšanje uvjeta života i zapošljavanja te povećanje produktivnosti i financijske stabilnosti,

 poticati regionalnu suradnju s ciljem jačanja miroljubivog suživota i gospodarske i političke stabilnosti,

 promicati suradnju u drugim područjima od uzajamnog interesa.

Članak 2.

Odnosi između stranaka, kao i sve odredbe samog Sporazuma, temelje se na poštovanju ljudskih prava i demokratskih načela, kojima se vodi njihova unutarnja i međunarodna politika i koja predstavljaju ključan element ovog Sporazuma.GLAVA I.

POLITIČKI DIJALOG

Članak 3.

1.  Između stranaka se uspostavlja redovit politički dijalog. On jača njihove odnose, doprinosi razvoju trajnog partnerstva i povećava uzajamno razumijevanje i solidarnost.

2.  Političkim dijalogom i suradnjom posebno se:

 razvija bolje uzajamno razumijevanje i sve veće približavanje stavova o međunarodnim pitanjima, posebno o onim pitanjima koja bi mogla imati bitan učinak na jednu ili na drugu stranku,

 omogućuje svakoj stranci razmatranje stajališta i interesa druge stranke,

 unapređuje sigurnost i stabilnost u regiji.

Članak 4.

Političkim su dijalogom obuhvaćena sva pitanja od zajedničkog interesa, a njegov je cilj otvaranje novih oblika suradnje radi postizanja zajedničkih ciljeva, posebno mira, sigurnosti i demokracije.

Članak 5.

1.  Političkim se dijalogom olakšava ostvarivanje zajedničkih inicijativa, a posebno se odvija:

(a) na ministarskoj razini;

(b) na razini visokih dužnosnika (političkih direktora) između predstavnika Izraela, s jedne strane, i predstavnika Predsjedništva Vijeća i Komisije, s druge strane;

(c) koristeći u najvećoj mogućoj mjeri sve diplomatske kanale, uključujući redovita informiranja dužnosnika, savjetovanja tijekom međunarodnih sastanaka i kontakte među diplomatskim predstavnicima u trećim zemljama;

(d) pružanjem redovitih informacija Izraelu o pitanjima koja se odnose na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku te dostavljanjem uzvratnih informacija;

(e) svim drugim sredstvima koja mogu korisno doprinijeti učvršćivanju, razvoju i unapređivanju ovog dijaloga.

2.  Provodi se politički dijalog između Europskog parlamenta i izraelskog Kneseta.GLAVA II.

SLOBODNO KRETANJE ROBEPOGLAVLJE 1.

TEMELJNA NAČELA

Članak 6.

1.  Područje slobodne trgovine između Zajednice i Izraela učvršćuje se sukladno modalitetima određenima u ovom Sporazumu i u skladu s odredbama Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. i drugih multilateralnih sporazuma o trgovini robom priloženih Sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO), dalje u tekstu „GATT”.

2.  Kombinirana nomenklatura i izraelska carinska tarifa koriste se za razvrstavanje robe u trgovini među strankama.POGLAVLJE 2.

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Članak 7.

▼M5

Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice i Izraela, osim onih navedenih u poglavljima od 1. do 24. kombinirane nomenklature (KN) i izraelske carinske tarife te onih navedenih u Prilogu 1. točki 1. podtočki ii. Sporazuma o poljoprivredi GATT-a.

▼B

Članak 8.

Zabranjuju se carine na uvoz i izvoz te sva druga davanja s istovrsnim učinkom između Zajednice i Izraela. To se također primjenjuje i na carine fiskalne naravi.

▼M5 —————

▼BPOGLAVLJE 3.

▼M5

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI, PRERAĐENI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI TE RIBA I PROIZVODI RIBARSTVA

▼B

Članak 10.

▼M5

Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice i iz Izraela navedene u poglavljima od 1. do 24. kombinirane nomenklature (KN) i izraelske carinske tarife te u Prilogu 1. točki 1. podtočki ii. Sporazuma o poljoprivredi GATT-a.

▼B

Članak 11.

Zajednica i Izrael postupno uspostavljaju veću liberalizaciju trgovine njihovim poljoprivrednim proizvodima od interesa za obje stranke. Od 1. siječnja 2000. Zajednica i Izrael ispituju stanje kako bi odredili mjere koje Zajednica i Izrael primjenjuju od 1. siječnja 2001. u skladu s ovim ciljem.

Članak 12.

▼M5

Poljoprivredni proizvodi, prerađeni poljoprivredni proizvodi te riba i proizvodi ribarstva podrijetlom iz Izraela pri uvozu u Zajednicu podložni su režimima određenima u protokolima br. 1 i 3.

▼B

Članak 13.

▼M5

Poljoprivredni proizvodi, prerađeni poljoprivredni proizvodi te riba i proizvodi ribarstva podrijetlom iz Zajednice pri uvozu u Izrael podložni su režimima određenima u protokolima br. 2 i 3.

▼B

Članak 14.

▼M5

Europska zajednica i Izrael sastaju se tri godine od stupanja na snagu Sporazuma u obliku razmjene pisama potpisanog u Bruxellesu 4. studenoga 2009., što odgovara sedamnaestom danu Hešvan 5770. židovskog kalendara, kako bi razmotrili mogućnost uzajamnog odobravanja daljnjih trgovinskih koncesija za poljoprivredne proizvode, prerađene poljoprivredne proizvode te ribu i proizvode ribarstva.

▼M5 —————

▼BPOGLAVLJE 4.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 16.

Količinska ograničenja uvoza i sve mjere s jednakim učinkom zabranjeni su između Zajednice i Izraela.

Članak 17.

Količinska ograničenja izvoza i sve mjere s jednakim učinkom zabranjeni su između Zajednice i Izraela.

Članak 18.

1.  Proizvodima podrijetlom iz Izraela prilikom uvoza u Zajednicu ne dodjeljuje se povoljniji tretman od tretmana koji države članice primjenjuju međusobno.

2.  Primjena odredaba ovog Sporazuma ne dovodi u pitanje Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1911/91 od 26. lipnja 1991. o primjeni odredaba prava Zajednice na Kanarske otoke.

Članak 19.

1.  Stranke se suzdržavaju od bilo kakvih mjera ili praksi unutarnje fiskalne naravi kojom se uspostavlja diskriminacija, bilo izravno ili neizravno, proizvoda jedne stranke u odnosu na slične proizvode podrijetlom s područja druge stranke.

2.  Proizvodi koji se izvoze na područje jedne od stranaka ne mogu uživati pogodnost povrata neizravnog domaćeg poreza u iznosu koji premašuje iznos neizravnog poreza kojem oni podliježu izravno ili neizravno.

Članak 20.

1.  U slučaju uspostave posebnih pravila kao posljedica provedbe njezine poljoprivredne politike ili bilo kakve promjene sadašnjih pravila ili u slučaju bilo kakve promjene ili proširenja odredaba koje se odnose na provedbu poljoprivredne politike, dotična stranka može izmijeniti režime koje proizlaze iz Sporazuma u pogledu proizvoda koji podliježu tim pravilima ili promjenama.

2.  U takvim slučajevima dotična stranka uzima u obzir interese druge stranke. S tim ciljem stranke se mogu međusobno savjetovati u okviru Vijeća za pridruživanje.

Članak 21.

1.  Sporazumom se ne isključuje očuvanje ili uspostava carinskih unija, područja slobodne trgovine ili dogovora za pogranični promet, osim u mjeri u kojoj se njima mijenjaju trgovinski režimi predviđeni u ovom Sporazumu.

2.  Savjetovanja između Zajednice i Izraela o sporazumima kojima se uspostavljaju carinske unije ili zone slobodne trgovine i, kada je potrebno, o drugim značajnim pitanjima povezanima s njihovim trgovinskim politikama s trećim zemljama provode se u okviru Vijeća za pridruživanje. Posebno u slučaju pristupanja treće zemlje Zajednici takva se savjetovanja održavaju kako bi se osiguralo uzimanje u obzir međusobnih interesa Zajednice i Izraela.

Članak 22.

Ako jedna od stranaka ustanovi da se u trgovini s drugom strankom provodi damping u smislu članka VI. GATT-a, ona protiv te prakse može poduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VI. GATT-a te sa svojim relevantnim domaćim zakonodavstvom, pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima u članku 25.

Članak 23.

U slučaju kada se neki proizvod uvozi u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima da to uzrokuje ili bi moglo prouzročiti:

 ozbiljnu štetu domaćim proizvođačima sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na području jedne od stranaka,

 ili

 ozbiljne poremećaje u bilo kojem sektoru gospodarstva,

 ili

 poteškoće koje bi mogle izazvati ozbiljno pogoršanje gospodarskog stanja u regiji,

Zajednica ili Izrael mogu poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima u članku 25.

Članak 24.

U slučaju kada pridržavanje odredaba članka 17. dovodi do:

i. ponovnog izvoza u treću zemlju za koju stranka izvoznica zadržava za dotični proizvod količinska izvozna ograničenja, izvozne carine ili mjere s jednakim učinkom;

ili

ii. ozbiljne nestašice, ili opasnosti od nje, proizvoda prijeko potrebnih za stranku izvoznicu,

i kada gore navedene situacije izazovu, ili je vjerojatno da mogu izazvati, značajne poteškoće za stranku izvoznicu, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima u članku 25. Mjere moraju biti nediskriminirajuće i moraju se ukinuti kada uvjeti više ne opravdavaju njihovo zadržavanje.

Članak 25.

1.  U slučaju da Izrael ili Zajednica uvoz proizvoda koji bi mogli izazvati poteškoće iz članka 23. podvrgnu administrativnom postupku čija je svrha brzo pribavljanje informacija o smjeru trgovinskih tokova, o tome obavješćuje drugu stranku.

2.  U slučajevima navedenima u člancima 22., 23. i 24., prije poduzimanja mjera predviđenih u tim člancima ili što je prije moguće u slučajevima u kojima se primjenjuje stavak 3. točka (d), predmetna stranka Odboru za pridruživanje dostavlja sve relevantne podatke potrebne za temeljito razmatranje stanja radi pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo za obje stranke.

Pri odabiru odgovarajućih mjera prednost se daje mjerama koje najmanje ometaju funkcioniranje Sporazuma.

O zaštitnim mjerama odmah se obavješćuje Odbor za pridruživanje te su one su predmet periodičnih savjetovanja u okviru Odbora, posebno radi njihovog ukidanja čim okolnosti to dopuste.

3.  Za provedbu stavka 2. primjenjuju se sljedeće odredbe:

(a) u pogledu članka 22., Odbor za pridruživanje obavješćuje se o slučaju dampinga čim nadležna tijela stranke uvoznice pokrenu istragu. Ako se damping ne okonča ili ako se ne postigne drugo zadovoljavajuće rješenje u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavijesti, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere;

(b) u pogledu članka 23., poteškoće koje proizlaze iz situacije navedene iz tog članka upućuju se na razmatranje Odboru za pridruživanje, koji može donijeti bilo koju odluku potrebnu za otklanjanje tih poteškoća.

Ako Odbor za pridruživanje ili stranka izvoznica ne donesu odluku kojom se otklanjaju poteškoće, ili ako se u roku od 30 dana od upućivanja predmeta ne postigne drugo zadovoljavajuće rješenje, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere radi otklanjanja problema. Te mjere ne smiju biti većeg opsega od potrebnog za rješavanje poteškoća koje su se pojavile;

(c) u pogledu članka 24., poteškoće koje proizlaze iz situacija iz tog članka upućuju se na razmatranje Odboru za pridruživanje.

Odbor za pridruživanje može donijeti bilo koju odluku potrebnu za otklanjanje tih poteškoća. Ako takvu odluku ne donese u roku od 30 dana od upućivanja predmeta, stranka izvoznica može primijeniti odgovarajuće mjere o izvozu predmetnog proizvoda;

(d) u slučaju kada izvanredne okolnosti koje zahtijevaju neposredno djelovanje onemogućuju prethodno obavješćivanje ili razmatranje, ovisno o slučaju, predmetna stranka može, u situacijama navedenima u člancima 22., 23. i 24., odmah primijeniti takve mjere predostrožnosti koje su nužne za rješavanje situacije te o tome odmah obavješćuje drugu stranku.

Članak 26.

U slučaju kada su jedna ili više država članica Zajednice ili Izrael u ozbiljnim poteškoćama u vezi s bilancom plaćanja ili su u opasnosti od njih, Zajednica ili Izrael, ovisno o situaciji, mogu, u skladu s uvjetima utvrđenima u okviru GATT-a i u člancima VIII. i XIV. Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, usvojiti mjere ograničavanja koje su ograničenog trajanja i koje ne smiju prekoračiti ono što je potrebno da bi se popravila situacija bilance plaćanja. Zajednica ili Izrael, ovisno o situaciji, o tome odmah obavješćuje drugu stranku i drugoj stranci čim je prije moguće dostavlja raspored njihova ukidanja.

Članak 27.

Ništa u ovom Sporazumu ne isključuje zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili provoza robe opravdane razlozima javnog morala, javnog poretka ili javne sigurnosti; zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka; zaštite nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti; zaštite intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva ili pravila koja se odnose na zlato i srebro. Međutim, takve zabrane ili ograničenja ne smiju predstavljati sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine među strankama.

Članak 28.

Pojam „proizvoda s podrijetlom” za primjenu ove glave i načini administrativne suradnje koji se odnose na njih određeni su u Protokolu 4.GLAVA III.

PRAVO POSLOVNOG NASTANA I PRUŽANJE USLUGA

Članak 29.

1.  Stranke su suglasne proširiti područje primjene Sporazuma kako bi se njime obuhvatilo pravo poslovnog nastana društva jedne stranke na području druge stranke i liberalizacija pružanja usluga od strane društava jedne stranke korisnicima usluga u drugoj stranci.

2.  Vijeće za pridruživanje daje preporuke potrebne za provedbu cilja opisanog u stavku 1.

Kod davanja tih preporuka Vijeće za pridruživanje uzima u obzir prethodno iskustvo u provedbi uzajamnog tretmana najpovlaštenije nacije i obveza svake stranke prema Općem sporazumu o trgovini uslugama, dalje u tekstu „GATS”, posebno onih u njegovom članku V.

3.  Vijeće za pridruživanje prvu procjenu o postizanju ovog cilja obavlja najkasnije tri godine od stupanja Sporazuma na snagu.

Članak 30.

1.  Na početku svaka stranka ponovo potvrđuje svoje obveze prema GATS-u, a posebno obvezu dodjeljivanja uzajamnog tretmana najpovlaštenije nacije u sektorima usluga obuhvaćenima tom obvezom.

2.  U skladu s GATS-om, ovaj se tretman ne primjenjuje na:

(a) prednosti koje bilo koja od stranaka odobri sukladno pravilima nekog sporazuma vrste koja je definirana u članku V. GATS-a niti na mjere poduzete na temelju takvog sporazuma;

(b) druge prednosti dane u skladu s popisom izuzetaka od najpovlaštenije nacije koji je bilo koja stranka priložila GATS-u.GLAVA IV.

KRETANJA KAPITALA, PLAĆANJA, JAVNA NABAVA, TRŽIŠNO NATJECANJE I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVOPOGLAVLJE 1.

KRETANJA KAPITALA I PLAĆANJA

Članak 31.

U okviru odredaba ovog Sporazuma te podložno odredbama članaka 33. i 34., ne postoje ograničenja između Zajednice, s jedne strane, i Izraela, s druge strane, u pogledu kretanja kapitala te nikakva diskriminacija na temelju državljanstva ili boravišta njihovih državljana niti na temelju mjesta gdje se takav kapital ulaže.

Članak 32.

Tekuća plaćanja povezana s kretanjem robe, osoba, usluga ili kapitala u okviru ovog Sporazuma oslobođena su svih ograničenja.

Članak 33.

Podložno drugim odredbama ovog Sporazuma i drugim međunarodnim obvezama Zajednice i Izraela, odredbe članaka 31. i 32. ne dovode u pitanje primjenu bilo kakvih ograničenja koja postoje među njima na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma, u pogledu kretanja kapitala među njima koja uključuju izravna ulaganja, uključujući ulaganja u nekretnine, poslovni nastan, pružanje financijskih usluga ili uvrštavanje vrijednosnih papira na tržišta kapitala.

Međutim, to ne utječe na prijenos u inozemstvo ulaganja provedenih u Izraelu od strane osoba s boravištem u Zajednici ili u Zajednici od strane osoba s boravištem u Izraelu ni na bilo koju dobit koja iz toga proizađe.

Članak 34.

U slučaju kada u izvanrednim okolnostima kretanja kapitala između Zajednice i Izraela uzrokuju ili prijete uzrokovanjem ozbiljnih poteškoća u funkcioniranju tečajne politike ili monetarne politike u Zajednici ili Izraelu, Zajednica odnosno Izrael mogu, u skladu s uvjetima utvrđenima u okviru GATS-a i člancima VIII. i XIV. Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, poduzeti zaštitne mjere u odnosu na kretanja kapitala između Zajednice i Izraela u razdoblju ne duljem od šest mjeseci, ako su takve mjere nužne.POGLAVLJE 2.

JAVNA NABAVA

Članak 35.

Stranke poduzimaju mjere s ciljem uzajamnog otvaranja svojih tržišta javnih nabava i tržišta nabave poduzeća koja posluju u sektorima komunalnih usluga radi nabave robe, radova i usluga izvan područja koje je zajednički i uzajamno obuhvaćeno Sporazumom o javnoj nabavi sklopljenim u okviru WTO-a.POGLAVLJE 3.

TRŽIŠNO NATJECANJE

Članak 36.

1.  Sljedeće je nespojivo s ispravnim funkcioniranjem Sporazuma u mjeri u kojoj može utjecati na trgovinu između Zajednice i Izraela:

i. svi sporazumi među poduzetnicima, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje među poduzetnicima, koji imaju za cilj ili posljedicu sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja;

ii. zloporaba vladajućeg položaja od strane jednog ili više poduzetnika na cjelokupnom području Zajednice ili Izraela, ili na njihovim znatnim dijelovima;

iii. svaka državna potpora koja narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljanjem određenih poduzetnika ili proizvodnje određene robe u povoljniji položaj.

2.  Vijeće za pridruživanje, u roku od tri godine od stupanja Sporazuma na snagu, odlukom donosi potrebna pravila za provedbu stavka 1.

Dok se ta pravila ne donesu, primjenjuju se odredbe Sporazuma o tumačenju i primjeni članaka VI., XVI. i XXIII. GATT-a kao pravila za provedbu stavka 1. točke iii.

3.  Svaka stranka u području državnih potpora osigurava transparentnost tako što, inter alia, drugu stranku jednom godišnje izvješćuje o ukupnom iznosu i raspodjeli dodijeljene potpore te, na zahtjev druge stranke, daje podatke o programima potpora. Na zahtjev jedne od stranaka druga stranka osigurava informacije o određenim pojedinačnim slučajevima državne potpore.

4.  Stavak 1. točka iii. ne primjenjuje se u pogledu poljoprivrednih proizvoda navedenih u glavi II. poglavlju 3.

5.  Ako Zajednica ili Izrael smatra da je određena praksa nespojiva s uvjetima iz stavka 1. i:

 da nije riješena na odgovarajući način prema provedbenim pravilima iz stavka 2.,

 ili

 u nedostatku takvih pravila, i ako takva praksa uzrokuje ili prijeti uzrokovanjem znatne štete interesu druge stranke ili materijalne štete njezinoj domaćoj industriji, uključujući njezin uslužni sektor,

može poduzeti odgovarajuće mjere nakon savjetovanja unutar Odbora za pridruživanje ili 30 radnih dana nakon upućivanja na takvo savjetovanje.

U pogledu postupaka nespojivih sa stavkom 1. točkom iii., takve odgovarajuće mjere, kada se na njih primjenjuje GATT, mogu biti donesene samo u skladu s postupcima i pod uvjetima utvrđenima GATT-om ili nekim drugim relevantnim instrumentom o kojem je pregovarano pod njegovim pokroviteljstvom i koji se primjenjuje na stranke.

6.  Neovisno o bilo kojim suprotnim odredbama donesenima u skladu sa stavkom 2, stranke razmjenjuju informacije uzimajući u obzir ograničenja koja nameću zahtjevi profesionalne i poslovne tajne.

Članak 37.

1.  Države članice i Izrael postupno prilagođuju sve državne monopole komercijalne naravi kako bi osigurale da do isteka pete godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma više ne postoji diskriminacija između državljana država članica i državljana Izraela s obzirom na uvjete pod kojima se roba nabavlja i stavlja na tržište.

2.  Odbor za pridruživanje obavješćuje se o mjerama koje su usvojene radi provedbe ovog cilja.

Članak 38.

U pogledu javnih poduzeća i poduzeća kojima su dodijeljena posebna ili isključiva prava, Vijeće za pridruživanje osigurava da od pete godine od dana stupanja ovog Sporazuma na snagu ne budu provedene niti zadržane nikakve mjere koje narušavaju trgovinu između Zajednice i Izraela u mjeri koja je protivna interesima stranaka. Ova odredba ne bi smjela sprečavati pravno ni stvarno obavljanje pojedinih zadaća dodijeljenih tim poduzećima.POGLAVLJE 4.

INTELEKTUALNO, INDUSTRIJSKO I TRGOVAČKO VLASNIŠTVO

Članak 39.

1.  Prema odredbama ovog članka i Priloga VII. stranke dodjeljuju i osiguravaju odgovarajuću i učinkovitu zaštitu prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva u skladu s najvišim međunarodnim standardima, uključujući učinkovita sredstva provedbe tih prava.

2.  Stranke redovito preispituju provedbu ovog članka i Priloga VII. Ako se pojave problemi u području intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva koji utječu na trgovinske uvjete, na zahtjev bilo koje stranke u okviru Odbora za pridruživanje obavljaju se hitna savjetovanja radi postizanja obostrano zadovoljavajućih rješenja.GLAVA V.

ZNANSTVENA I TEHNOLOŠKA SURADNJA

Članak 40.

Stranke se obvezuju pojačati znanstvenu i tehnološku suradnju. Pojedinosti za provedbu ovog cilja određuju se u posebnim sporazumima sklopljenima u tu svrhu.GLAVA VI.

GOSPODARSKA SURADNJA

Članak 41.

Ciljevi

Zajednica i Izrael obvezuju se poticati gospodarsku suradnju u obostranu korist i na temelju uzajamnosti u skladu s općim ciljevima Sporazuma.

Članak 42.

Područje primjene

1.  Suradnja je prvenstveno usmjerena na sektore relevantne za približavanje gospodarstava Zajednice i Izraela ili na sektore koji proizvode rast ili zapošljavanje. Glavni sektori suradnje navedeni su u člancima 44. do 57., ne dovodeći u pitanje mogućnost uključivanja suradnje u drugim sektorima od interesa za stranke.

2.  Očuvanje okoliša i ekološke ravnoteže uzima se u obzir kod provedbe različitih sektora gospodarske suradnje u odnosu na koje je to relevantno.

Članak 43.

Metode i modaliteti

Gospodarska suradnja posebno se provodi:

(a) redovitim gospodarskim dijalogom između stranaka, koji obuhvaća sva područja gospodarske politike, a posebno fiskalnu politiku, platnu bilancu i monetarnu politiku, te koji potiče blisku suradnju između nadležnih tijela koja se bave gospodarskom politikom, svakog u svojemu području nadležnosti unutar Vijeća za pridruživanje ili bilo kojeg drugog foruma koji imenuje Vijeće za pridruživanje;

(b) redovitom razmjenom informacija i ideja u svakom sektoru suradnje uključujući sastanke dužnosnika i stručnjaka;

(c) mjerama savjetovanja, prijenosom stručnog znanja i osposobljavanjem;

(d) provedbom zajedničkih aktivnosti kao što su seminari i radionice;

(e) pružanjem tehničke, administrativne i regulatorne pomoći;

(f) širenjem informacija o suradnji.

Članak 44.

Regionalna suradnja

Stranke potiču radnje čiji je cilj promicanje regionalne suradnje.

Članak 45.

Industrijska suradnja

Stranke posebno potiču suradnju u sljedećim područjima:

 industrijske suradnje između gospodarskih subjekata u Zajednici i u Izraelu, uključujući pristup Izraela mrežama Zajednice radi uzajamnog približavanja poduzeća i decentralizirane suradnje,

 diversifikacije industrijske proizvodnje u Izraelu,

 suradnje između malih i srednjih poduzeća u Zajednici i Izraelu,

 lakšeg pristupa financiranju ulaganja,

 informiranja i usluga podrške,

 poticanja inovacija.

Članak 46.

Poljoprivreda

Stranke suradnju usmjeruju posebno na:

 podršku politikama koje provode radi diversifikacije proizvodnje,

 poticanje poljoprivrede koja je prihvatljiva za okoliš,

 bliskije odnose između poduzeća, skupina i organizacija koje predstavljaju obrte i profesije u Izraelu i u Zajednici na dobrovoljnoj osnovi,

 tehničku pomoć i osposobljavanje,

 usklađivanje fitosanitarnih i veterinarskih normi,

 integrirani ruralni razvoj, uključujući poboljšanje osnovnih usluga i razvoj povezanih gospodarskih aktivnosti,

 suradnju između ruralnih regija, razmjenu iskustava i znanja koja se odnose na ruralni razvoj.

Članak 47.

Norme

Stranke teže smanjivanju razlika u normizaciji i ocjeni sukladnosti. S tim ciljem stranke, prema potrebi, sklapaju sporazume o uzajamnom priznavanju u području ocjene sukladnosti.

Članak 48.

Financijske usluge

Stranke surađuju, prema potrebi sklapanjem sporazuma, na donošenju zajedničkih pravila i normi, među ostalim za računovodstvo te nadzorne i regulatorne sustave u bankarstvu, osiguranju i drugim financijskim sektorima.

Članak 49.

Carine

1.  Stranke se obvezuju na razvijanje carinske suradnje kako bi osigurale poštovanje odredaba o trgovini. U tu svrhu uspostavljaju dijalog o carinskim pitanjima.

2.  Suradnja je usmjerena na pojednostavljenje i kompjutorizaciju carinskih postupaka, posebno u obliku razmjene informacija među stručnjacima i strukovnog osposobljavanja.

3.  Ne dovodeći u pitanje druge oblike suradnje predviđene ovim Sporazumom, posebno borbu protiv droge i pranja novca, administracije stranaka osiguravaju međusobnu pomoć u skladu s odredbama Protokola 5.

Članak 50.

Okoliš

1.  Stranke promiču suradnju na zadacima sprečavanja pogoršanja okoliša, kontrole onečišćenja i osiguravanja racionalnog korištenja prirodnih bogatstava, s ciljem osiguravanja održivog razvoja i promicanja regionalnih projekata zaštite okoliša.

2.  Suradnja je posebno usmjerena na:

 širenje pustinja,

 kakvoću vode Sredozemnog mora te kontrolu i sprečavanje onečišćenja mora,

 gospodarenje otpadom,

 salinizaciju,

 upravljanje okolišem u osjetljivim obalnim područjima,

 obrazovanje i razvijanje svijesti o okolišu,

 korištenje naprednih alata upravljanja okolišem, metoda praćenja i nadzora okoliša, uključujući korištenje informacijskih sustava zaštite okoliša (EIS) i procjenu utjecaja na okoliš,

 utjecaj industrijskog razvoja na okoliš općenito, a posebno na sigurnost industrijskih postrojenja,

 utjecaj poljoprivrede na kvalitetu tla i vode.

Članak 51.

Energetika

1.  Stranke smatraju da globalno zatopljenje i iscrpljivanje izvora fosilnoga goriva predstavljaju značajnu prijetnju čovječanstvu. Stranke stoga surađuju s ciljem razvijanja obnovljivih izvora energije kako bi osigurale korištenje goriva s ciljem ograničavanja onečišćenja okoliša i promicanja očuvanja energije.

2.  Stranke nastoje poticati aktivnosti usmjerene pogodovanju regionalnoj suradnji na pitanjima kao što je provoz plina, nafte i električne energije.

Članak 52.

Informacijske infrastrukture i telekomunikacije

Stranke promiču suradnju u razvoju informacijskih infrastruktura i telekomunikacija na obostranu korist. Suradnja je prvenstveno usmjerena na provedbu aktivnosti povezanih s istraživanjem i tehnološkim razvojem, usklađivanjem normi i modernizacijom tehnologije.

Članak 53.

Promet

1.  Stranke promiču suradnju u području prometa i s njim povezanih infrastruktura kako bi poboljšale učinkovitost kretanja putnika i robe, kako na bilateralnoj tako i na regionalnoj razini.

2.  Suradnja je posebno usmjerena na:

 postizanje visokih standarda sigurnosti u pomorskom i zračnom prometu; u tu svrhu stranke uspostavljaju savjetovanja na stručnoj razini radi razmjene informacija,

 normizaciju tehničke opreme, posebno kod kombiniranog, multimodalnog prometa i pretovara,

 promicanje zajedničkih tehnoloških i istraživačkih programa.

Članak 54.

Turizam

Stranke razmjenjuju informacije o planiranom razvoju turizma i marketinškim projektima u području turizma, turističkim sajmovima, izložbama, konvencijama i publikacijama.

Članak 55.

Usklađivanje zakonodavstava

Stranke ulažu maksimalne napore u usklađivanje svojih zakonodavstava kako bi se olakšala provedba ovog Sporazuma.

Članak 56.

Droga i pranje novca

1.  Stranke posebno surađuju s ciljem:

 poboljšanja učinkovitosti politika i mjera za suzbijanje nabave i nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, kao i smanjenja zloporabe takvih proizvoda,

 poticanja zajedničkog pristupa s ciljem smanjenja potražnje,

 sprečavanja korištenja financijskih sustava stranaka za pranje novca zarađenog kriminalnim aktivnostima općenito, a posebno nezakonitom trgovinom drogama.

2.  Suradnja se odvija u obliku razmjena informacija i, prema potrebi, zajedničkih aktivnosti na:

 izradi i provedbi nacionalnog zakonodavstva,

 praćenju trgovine prekursorima,

 osnivanju socijalnih i zdravstvenih ustanova te informacijskih sustava i provedbi projekata u tim područjima, uključujući projekte osposobljavanja i istraživanja,

 provedbi najviših mogućih međunarodnih normi koje se odnose na borbu protiv pranja novca i zloupotrebe kemijskih prekursora, posebno onih koje su usvojile Radna skupina za financijsko djelovanje (FATF) i Radna skupina za kemijske tvari (CATF).

3.  Stranke, u skladu sa svojim zakonodavstvima, zajedno određuju odgovarajuće strategije i načine suradnje za postizanje tih ciljeva. Njihove aktivnosti, osim zajedničkih aktivnosti, predstavljaju predmet savjetovanja i bliske koordinacije.

Mjerodavna tijela javnog i privatnog sektora koja surađuju s nadležnim tijelima Izraela, Zajednice i njezinih država članica, mogu sudjelovati u tim aktivnostima u skladu sa svojim ovlastima.

Članak 57.

Migracije

Stranke posebno surađuju s ciljem:

 utvrđivanja područja od zajedničkog interesa u pogledu imigracijskih politika,

 povećanja učinkovitosti mjera čiji je cilj sprečavanje ili suzbijanje nezakonitih tijekova migracija.GLAVA VII.

SURADNJA NA AUDIOVIZUALNIM I KULTURNIM PITANJIMA, INFORMIRANJU I KOMUNIKACIJAMA

Članak 58.

1.  Stranke se obvezuju promicati suradnju u audiovizualnom sektoru na obostranu korist.

2.  Stranke nastoje pronaći načine povezivanja Izraela s inicijativama Zajednice u tom sektoru, omogućujući tako suradnju u područjima kao što su koprodukcija, osposobljavanje, razvoj i distribucija.

Članak 59.

Stranke promiču suradnju u obrazovanju, osposobljavanju i razmjeni mladih. Područja suradnje mogu posebno uključivati: razmjenu mladih, suradnju među sveučilištima i drugim ustanovama za obrazovanje i osposobljavanje, učenje jezika, prevođenje i druge načine promicanja boljeg uzajamnog razumijevanja pripadajućih kultura.

Članak 60.

Stranke promiču kulturnu suradnju. Područja suradnje mogu posebno uključivati prevođenje, razmjenu umjetničkih djela i umjetnika, očuvanje i restauraciju povijesnih i kulturnih spomenika i lokaliteta, osposobljavanje osoba koje djeluju u području kulture, organizaciju kulturnih događanja orijentiranih na Europu, podizanje međusobne svijesti i doprinos širenju informacija o iznimnim kulturnim događanjima.

Članak 61.

Stranke promiču aktivnosti od zajedničkog interesa u području informiranja i komunikacija.

Članak 62.

Suradnja se posebno provodi putem:

(a) redovitog dijaloga između stranaka;

(b) redovite razmjene informacija i ideja u svim sektorima suradnje, uključujući sastanke dužnosnika i stručnjaka;

(c) mjera savjetovanja, prijenosa stručnog znanja i osposobljavanja;

(d) provedbe zajedničkih aktivnosti kao što su seminari i radionice;

(e) tehničke, administrativne i regulatorne pomoći;

(f) širenja informacija o inicijativama suradnje.GLAVA VIII.

SOCIJALNA PITANJA

Članak 63.

1.  Stranke vode dijalog koji obuhvaća sve aspekte od zajedničkog interesa. Dijalog posebno obuhvaća pitanja koja se odnose na socijalne probleme postindustrijskih društava, kao što su nezaposlenost, rehabilitacija osoba s invaliditetom, jednako postupanje prema muškarcima i ženama, radni odnosi, strukovno osposobljavanje, sigurnost i higijena na radu itd.

2.  Suradnja se odvija putem sastanaka stručnjaka, seminara i radionica.

Članak 64.

1.  S ciljem koordiniranja režima socijalne sigurnosti izraelskih radnika zakonito zaposlenih na državnom području neke države članice i njihovih članova obitelji koji tamo zakonito borave, primjenjuju se sljedeće odredbe, podložno uvjetima i modalitetima koji se primjenjuju u svakoj državi članici:

 sva razdoblja osiguranja, zaposlenja ili boravka koja su ti radnici proveli u različitim državama članicama zbrajaju se za potrebe uspostavljanja prava u slučaju starosnih, invalidskih i obiteljskih mirovina i doplataka, kao i za potrebe zdravstvene zaštite za radnike i članove njihovih obitelji,

 sve mirovine i doplaci za starosne mirovine i obiteljske mirovine, nesreće na radu, profesionalne bolesti ili invalidnost, uz iznimku nedoprinosnih davanja, slobodno se prenose u Izrael po primjenjivoj stopi koja proizlazi iz zakonodavstva odgovorne države članice (odgovornih država članica),

 predmetni radnici primaju gore navedeni obiteljski doplatak za članove svojih obitelji.

2.  Prema radnicima koji su državljani neke države članice i koji su zakonito zaposleni na državnom području Izraela te prema članovima njihovih obitelji koji tamo zakonito borave, Izrael primjenjuje tretman sličan tretmanu koji je naveden u stavku 1. drugoj i trećoj alineji, podložno uvjetima i modalitetima koji se primjenjuju u Izraelu.

Članak 65.

1.  Vijeće za pridruživanje odlučuje o odredbama za provedbu ciljeva sadržanih u članku 64.

2.  Vijeće za pridruživanje odlučuje o modalitetima administrativne suradnje kako bi se zajamčilo upravljanje i kontrola koji su potrebni za provedbu odredaba sadržanih u stavku 1.

Članak 66.

Aranžmani o kojima odlučuje Vijeće za pridruživanje u skladu s člankom 65. ni na koji način ne utječu na prava i obveze koje proizlaze iz bilateralnih sporazuma između Izraela i država članica kada ti sporazumi osiguravaju povoljniji tretman izraelskih državljana ili državljana država članica.GLAVA IX.

INSTITUCIONALNE, OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 67.

Ovim se osniva Vijeće za pridruživanje koje se na inicijativu predsjednika i u skladu s uvjetima utvrđenima u svojem poslovniku sastaje na ministarskoj razini jedanput godišnje i kada to okolnosti zahtijevaju. Ono razmatra sva važna pitanja koja proizlaze u okviru ovog Sporazuma i sva druga bilateralna ili međunarodna pitanja od zajedničkog interesa.

Članak 68.

1.  Vijeće za pridruživanje čine članovi Vijeća Europske unije i članovi Komisije Europskih zajednica, s jedne strane, te članovi Vlade Države Izraela, s druge strane.

2.  Vijeće za pridruživanje donosi svoj poslovnik.

3.  Članovi Vijeća za pridruživanje mogu odrediti da ih se zastupa u skladu s odredbama utvrđenima u njegovom poslovniku.

4.  Vijećem za pridruživanje naizmjence predsjedavaju član Vijeća Europske unije i član Vlade Države Izraela, u skladu s odredbama utvrđenima u njegovom poslovniku.

Članak 69.

1.  Vijeće za pridruživanje radi ostvarenja ciljeva Sporazuma ima ovlasti donošenja odluka u slučajevima koji su u njemu utvrđeni.

Te odluke obvezujuće su za stranke, koje poduzimaju mjere potrebne za provedbu donesenih odluka. Vijeće za pridruživanje također može davati odgovarajuće preporuke.

2.  Vijeće za pridruživanje svoje odluke i preporuke sastavlja na temelju dogovora stranaka.

Članak 70.

1.  Podložno ovlastima Vijeća za pridruživanje, ovim se osniva Odbor za pridruživanje koji je odgovoran za provedbu Sporazuma.

2.  Vijeće za pridruživanje može svoje ovlasti prenijeti u cijelosti ili djelomično na Odbor za pridruživanje.

Članak 71.

1.  Odbor za pridruživanje, koji se sastaje na razini dužnosnika, čine predstavnici članova Vijeća Europske unije i članova Komisije Europskih zajednica, s jedne strane, i predstavnici Vlade Države Izraela, s druge strane.

2.  Odbor za pridruživanje donosi svoj poslovnik.

3.   ►M3  Odborom za pridruživanje naizmjence presjedavaju predstavnik Komisije Europskih zajednica i predstavnik Vlade Države Izraela. ◄

Članak 72.

1.  Odbor za pridruživanje ima ovlasti donošenja odluka za upravljanje Sporazumom, kao i u onim područjima u kojima mu je Vijeće za pridruživanje prenijelo svoje ovlasti.

Te su odluke obvezujuće za stranke koje poduzimaju mjere potrebne za provedbu donesenih odluka.

2.  Odbor za pridruživanje svoje odluke sastavlja na temelju dogovora stranaka.

Članak 73.

Vijeće za pridruživanje može odlučiti osnovati bilo koju radnu skupinu ili tijelo potrebno za provedbu Sporazuma.

Članak 74.

Vijeće za pridruživanje poduzima sve odgovarajuće mjere za olakšavanje suradnje i kontakata između Europskog parlamenta i Kneseta Države Izraela te između Gospodarskog i socijalnog vijeća Zajednice i Gospodarskog i socijalnog vijeća Izraela.

Članak 75.

1.  Svaka stranka može Vijeću za pridruživanje uputiti bilo koji spor koji se odnosi na primjenu ili tumačenje ovog Sporazuma.

2.  Vijeće za pridruživanje može riješiti spor putem odluke.

3.  Svaka stranka obvezna je poduzeti mjere uključene u provedbu odluke iz stavka 2.

4.  U slučaju da nije moguće riješiti spor u skladu sa stavkom 2., bilo koja stranka može obavijestiti drugu stranku o imenovanju arbitra; druga stranka tada mora imenovati drugog arbitra u roku od dva mjeseca. Za potrebe primjene ovog postupka, smatra se da su Zajednica i države članice jedna stranka u sporu.

Vijeće za pridruživanje imenuje trećeg arbitra.

Arbitri donose odluke većinom glasova.

Svaka stranka u sporu mora poduzeti korake potrebne za provedbu odluke arbitara.

Članak 76.

Ništa u ovom Sporazumu ne sprečava stranku da poduzme mjere:

(a) koje smatra nužnima kako bi spriječila otkrivanje informacija protivnih njezinim bitnim sigurnosnim interesima;

(b) koje se odnose na proizvodnju ili trgovinu oružjem, streljivom ili ratnim materijalom, ili na istraživanje, razvoj ili proizvodnju neophodnu za obrambene svrhe, pod uvjetom da takve mjere ne narušavaju uvjete tržišnoga natjecanja u odnosu na proizvode koji nisu namijenjeni u izričito vojne svrhe;

(c) koje smatra ključnima za vlastitu sigurnost u slučaju ozbiljnih unutarnjih poremećaja koji utječu na očuvanje zakona i reda, u vrijeme rata ili ozbiljne međunarodne napetosti koja predstavlja ratnu prijetnju, ili radi ispunjavanja obveza koje je prihvatila radi očuvanja mira i međunarodne sigurnosti.

Članak 77.

U područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom i ne dovodeći u pitanje bilo koje posebne odredbe koje on sadrži:

 režimi koje Izrael primjenjuje u odnosu na Zajednicu ne smiju imati za posljedicu nikakvu diskriminaciju između država članica, njihovih državljana ili njihovih trgovačkih društava ili poduzeća,

 režimi koje Zajednica primjenjuje u odnosu na Izrael ne smiju imati za posljedicu nikakvu diskriminaciju između državljana Izraela ili njegovih trgovačkih društava ili poduzeća.

Članak 78.

U pogledu izravnog oporezivanja, ništa u ovom Sporazumu nema za posljedicu:

 proširenje fiskalnih prednosti koje dodjeljuje jedna stranka prema bilo kojem međunarodnom sporazumu ili dogovoru koji ju obvezuje,

 sprečavanje donošenja ili primjene od strane bilo koje stranke bilo koje mjere usmjerene na sprečavanje izbjegavanja ili utaje poreza,

 suprotstavljanje pravu bilo koje stranke da primijeni odgovarajuće odredbe svojeg poreznog zakonodavstva na porezne obveznike koji nisu u istovjetnom položaju u pogledu svojeg boravišta.

Članak 79.

1.  Stranke poduzimaju sve opće ili posebne mjere potrebne za ispunjavanje svojih obveza iz Sporazuma. One osiguravaju da se postignu ciljevi određeni u Sporazumu.

2.  Ako jedna od stranaka smatra da druga stranka nije ispunila neku obvezu iz Sporazuma, ona može poduzeti odgovarajuće mjere. Prije nego što to učini, osim u slučajevima osobite hitnosti, Vijeću za pridruživanje dostavlja sve relevantne informacije koje su potrebne za temeljito ispitivanje situacije radi pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo strankama.

Pri odabiru mjera prednost se daje onim mjerama koje najmanje narušavaju funkcioniranje Sporazuma.

O tim se mjerama odmah obavješćuje Vijeće za pridruživanje te su, ako to druga stranka zatraži, predmet savjetovanja u okviru Vijeća za pridruživanje.

Članak 80.

Protokoli 1. do 5. i prilozi I. do VII. čine sastavni dio ovog Sporazuma. Izjave i razmjene pisama nalaze se u Završnom aktu, koji čini sastavni dio ovog Sporazuma.

Članak 81.

Za potrebe ovog Sporazuma, pojam „stranke” znači Zajednica, ili države članice, ili Zajednica i države članice, u skladu s njihovim ovlastima, s jedne strane, i Izrael, s druge strane.

Članak 82.

Sporazum se sklapa na neograničeno vrijeme.

Svaka stranka može otkazati Sporazum slanjem obavijesti o tome drugoj stranci. Sporazum se prestaje primjenjivati šest mjeseci od dana takve obavijesti.

Članak 83.

Ovaj se Sporazum primjenjuje, s jedne strane, na područja na kojima se primjenjuju Ugovor o osnivanju Europske zajednice i Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik te pod uvjetima utvrđenima u tim Ugovorima i, s druge strane, na državno područje Države Izraela.

Članak 84.

Ovaj Sporazum sastavljen je u po dva primjerka na danskom, engleskom, finskom, francuskom, grčkom, nizozemskom, njemačkom, portugalskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i hebrejskom jeziku; pri čemu je svaki tekst jednako vjerodostojan i polaže se kod Glavnog tajništva Vijeća Europske unije.

Članak 85.

Stranke ovaj Sporazum odobravaju u skladu sa svojim postupcima.

Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon dana na koji su stranke jedna drugu obavijestile o dovršetku postupaka iz prvog stavka.

Stupanjem na snagu ovaj Sporazum zamjenjuje Sporazum između Europske zajednice i Države Izraela te Sporazum između država članica Europske zajednice za ugljen i čelik, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane, potpisane u Bruxellesu 11. svibnja 1975.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year one thousand, nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì venti novembre millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderdvijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

signatory

POPIS PRILOGA

Prilog VII.

Prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva iz članka 39.

▼M5 —————

▼B

PRILOG VII.

PRAVA INTELEKTUALNOG, INDUSTRIJSKOG I TRGOVAČKOG VLASNIŠTVA IZ ČLANKA 39.

1.

Do kraja treće godine od stupanja Sporazuma na snagu Izrael je dužan pristupiti sljedećim multilateralnim konvencijama o pravima intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva kojih su države članice stranke ili ih države članice de facto primjenjuju:

 Bernskoj konvenciji za zaštitu književnih i umjetničkih djela (Pariški akt, 1971.),

 Madridskom sporazumu o međunarodnoj registraciji žigova (Štokholmski akt, 1967., izmijenjen 1979.),

 Protokolu koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (Madrid, 1989.),

 Budimpeštanskom ugovoru o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka (1977., izmijenjen 1980.),

 Ugovoru o suradnji na području patenata (Washington, 1970., izmijenjen 1979. i 1984.).

Vijeće za pridruživanje može odlučiti o primjeni ovog stavka na druge multilateralne konvencije iz ovog područja.

2.

Do kraja druge godine od stupanja Sporazuma na snagu Izrael je dužan ratificirati Međunarodnu konvenciju za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rim, 1961.).

3.

Stranke potvrđuju važnost koju pridaju obvezama što proizlaze iz sljedećih multilateralnih konvencija:

 Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva (Štokholmski akt, 1967., izmijenjen 1979.),

 Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova (Ženeva, 1977., izmijenjen 1979.),

 Međunarodne konvencije za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV) (Ženevski akt, 1991.).

POPIS PROTOKOLA

Protokol 1.

o režimima koji se primjenjuju na uvoz u Europsku zajednicu poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda te ribe i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Države Izraela

Protokol 2.

o režimima koji se primjenjuju na uvoz u Državu Izrael poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda te ribe i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Europske zajednice

Protokol 3.

o pitanjima zaštite bilja

Protocol 4

concerning the definition of the concept of „originating products” and methods of administrative cooperation

Protokol 5.

o uzajamnoj pomoći administrativnih tijela u carinskim pitanjima

▼M5

PROTOKOL 1.

o režimima koji se primjenjuju na uvoz u Europsku zajednicu poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda te ribe i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Države Izraela1. Dopušta se uvoz u Zajednicu proizvoda navedenih u Prilogu, podrijetlom iz Izraela, u skladu s uvjetima sadržanima niže u tekstu i u Prilogu.

2. Od dana stupanja na snagu Sporazuma u obliku razmjene pisama potpisanog u Bruxellesu 4. studenoga 2009., što odgovara sedamnaestom danu Hešvan 5770. židovskog kalendara (dalje u tekstu „Sporazum u obliku razmjene pisama”), ukidaju se carine i davanja s istovrsnim učinkom (uključujući i njihovu poljoprivrednu komponentu), koji se primjenjuju na uvoz u Europsku zajednicu poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda te ribe i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Izraela, osim ako je drukčije predviđeno u tablici 1. u Prilogu.

3. Za proizvode podrijetlom iz Izraela navedene u tablici 2. Priloga carine se ukidaju se ili snižavaju u okviru carinskih kvota navedenih u stupcu „b”.

Carine za količine koje premašuju kvote snižavaju se u postotku navedenom u stupcu „c”.

Za prvu godinu od dana stupanja na snagu Sporazuma u obliku razmjene pisama, količina carinskih kvota izračunava se razmjerno osnovnoj količini, uzimajući u obzir dio razdoblja koje je proteklo prije dana stupanja tog Sporazuma na snagu.

4. Neovisno o uvjetima iz točke 2. ovog Protokola, za proizvode za koje vrijedi ulazna cijena u skladu s člankom 140.a Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 ( 1 ) i za koje je Zajedničkom carinskom tarifom predviđena primjena carina ad valorem i posebne carine, ukidanje vrijedi samo za dio carine ad valorem.

5. Za proizvode podrijetlom iz Izraela navedene u tablici 3., carine se utvrđuju na trenutačno važeće carine navedene u stupcima „a” i „b”.

▼M6

PRILOG PROTOKOLU 1.

Tablica 1.

Proizvodi koji nisu uključeni u tablicu niže su bescarinski. Povlašteni tretman za neke proizvode navedene niže naveden je u tablicama 2. i 3.KN oznaka (1)

Opis (2)

0105 12 00

Žive pure, mase ne veće od 185 g

0207 27

Komadi pura i klaonički proizvodi, smrznuti

0207 33

0207 34

0207 35

0207 36

Meso patke, guske ili biserke

ex 0302 69 99

ex 0303 79 98

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0305 30 90

Bukva (Boops boops): svježa ili rashlađena; smrznuta; fileti, smrznuti, te ostalo riblje meso, svježe ili rashlađeno; fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni

ex 0301 99 80

0302 69 61

0302 69 95

0303 79 71

ex 0303 79 98

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zubatac i arbun (Dentex dentex and Pagellus spp.) i orada (komrača) (Sparus aurata): živi; svježi ili rashlađeni; smrznuti; riblji fileti i ostalo riblje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto; sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni; brašno, krupica i pelete, uporabljivi za prehranu ljudi

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Lubin (brancin) (Dicentrarchus labrax): živ; svjež ili rashlađen; smrznut; riblji fileti i ostalo riblje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto; sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni; brašno, krupica i pelete, uporabljivi za prehranu ljudi

0404 10

Surutka i modificirana surutka, neovisno o tome je li koncentrirana ili sadrži dodani šećer ili druga sladila ili ne

0408 11 80

Žumanjci, sušeni, za prehranu ljudi, neovisno o tome sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne

0408 19 89

Žumanjci (osim tekućih), smrznuti ili na drugi način konzervirani, pogodni za prehranu ljudi, neovisno o tome sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne (osim sušenih)

0408 91 80

Sušena ptičja jaja, bez ljuske, neovisno o tome sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, pogodna za prehranu ljudi (osim žumanjaka)

0409 00 00

Prirodni med

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19 10

0603 19 90

Rezano cvijeće i cvjetni pupoljci, svježi

0701 90 50

Mladi krumpir, od 1. siječnja do 30. lipnja, svjež ili rashlađen

0702 00 00

Rajčica, svježa ili rashlađena

0703 20 00

Češnjak, svjež ili rashlađen

0707 00

Krastavci i kornišoni, svježi ili rashlađeni

0709 60 10

Slatke paprike, svježe ili rashlađene

0709 90 70

Tikvice, svježe ili rashlađene

0710 40 00

Slatki kukuruz (nekuhan ili kuhan u vodi ili pari), smrznut

0710 90 00

Mješavine povrća (nekuhane ili kuhane u pari ili vodi), smrznute

0711 90 30

Slatki kukuruz, privremeno konzervirani (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu

0712 90 30

Sušena rajčica, cijela, rezana, u kriškama, lomljena ili u prahu, ali dalje nepripremljena

0805 10

Naranče, svježe ili suhe

0805 20 10

Klementine, svježe ili suhe

0805 20 50

Mandarine i wilking mandarine, svježe ili suhe

0806 10 10

Stolno grožđe, svježe

0807 19 00

Dinje, svježe, osim lubenica

0810 10 00

Svježe jagode

1509 10

Djevičansko maslinovo ulje

1602

Pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi (osim kobasica i sličnih proizvoda, te ekstrakta i sokova od mesa)

1604 13

Pripremljene ili konzervirane srdele, velike srdele i papaline, cijele ili u komadima, ali nemljevene

1604 14

Pripremljena ili konzervirana tuna, tunj prugavac i palamida roda Sarda spp., cijela ili u komadima, ali nemljevena

1604 15

Pripremljena ili konzervirana skuša, cijela ili u komadima, ali nemljevena

1604 19 31

Fileti poznati kao lions od riba roda Euthynnus, osim tunja prugavca (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), pripremljeni ili konzervirani, cijeli ili u komadima, ali nemljeveni

1604 19 39

Pripremljeni ili konzervirani riba roda Euthynnus, osim tunja prugavca (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), cijela ili u komadima, ali nemljevena, osim fileta poznatih kao lions

1604 20 50

Pripremljene ili konzervirane srdele, palamida, skuša (Scomber scombrus), lokarda (Scomber japonicus) i pastirica atlantska (Orcynopsis unicolor)

1604 20 70

Pripremljena ili konzervirana tuna, tunj prugavac ili druga riba roda Euthynnus

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju

ex  17 02

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu maltozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili tvari za bojenje; umjetni med, miješan ili ne s prirodnim medom; karamel, osim: kemijski čiste laktoze KN oznake 1702 11 00 ; kemijski čiste glukoze KN oznaka ex 1702 30 50 i ex 1702 30 90 ; i kemijski čiste fruktoze KN oznake 1702 50 00 .

1704 10 90

Žvakaće gume, neovisno o tome jesu li prevučene šećerom ili ne, s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) 60 % ili većim

ex 1704 90

Ostali konditorski proizvodi od šećera (slatkiši), bez kakaa; osim:

— ekstrakta slatkog korijena s masenim udjelom saharoze većim od 10 %, ali bez drugih dodataka, obuhvaćenog KN oznakom 1704 90 10 ;

— bijele čokolade obuhvaćene KN oznakom 1704 90 30 ;

— pasti, uključujući marcipan, u izvornim pakiranjima neto mase 1 kg ili veće obuhvaćenih KN oznakom 1704 90 51 ;

— marshmallowsa, kao i drugih slatkiša, bez kakaa, s masenim udjelom šećera manjim od 45 % (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) obuhvaćenih KN oznakom ex 1704 90 99

1806 10 20

Kakao u prahu s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 5 % ili većim ali manjim od 65 %

1806 10 30

Kakao u prahu s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 65 % ili većim ali manjim od 80 %

1806 10 90

Kakao u prahu s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer, izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 80 % ili većim

1806 20

Ostali prehrambeni proizvodi s kakaom u blokovima, pločama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tekućem stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u posudama ili izvornim pakiranjima većim od 2 kg

ex 1901 90 99

Ostali prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 40 % računato s potpuno odmašćenom osnovom, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 , bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 5 % računato s potpuno odmašćenom osnovom, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 60 % ili većim

1905 20 30

1905 20 90

Medenjaci začinjeni ingverom (đumbirom) i slično, s masenim udjelom saharoze 30 % ili većim (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)

2001 90 30

Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran u octu ili octenoj kiselini

2002 90 91

2002 90 99

Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, s masenim udjelom suhe tvari većim od 30 %

2004 90 10

Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuti

2005 80 00

Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuti

ex 2005 99

isključujući 2005 99 50 i 2005 99 90

Ostalo povrće

2008 70

Konzervirane breskve, uključujući nektarine

2009 11

2009 12 00

2009 19

Sok od naranče

ex 2009 90

Mješavine sokova agruma

2101 12 98

2101 20 98

Pripravci na osnovi kave, čaja ili mate čaja

ex 2106 90 98

Ostali prehrambeni proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim koncentrata bjelančevina i teksturiranih bjelančevinastih tvari), s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer, izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 60 % ili većim

2204

Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina; mošt od grožđa, osim mošta iz tarifnog broja 2009

2905 43 00

2905 44

Manitol i D-glucitol (sorbitol)

3302 10 29

Pripravci koji sadrže sve mirisne tvari svojstvene za određenu vrstu pića, s masenim udjelom mliječne masti 1,5 % ili većim, saharoze ili izoglukoze 5 % ili većim, glukoze ili škroba 5 % ili većim

3501 10 50

3501 10 90

3501 90 90

Kazein, osim za proizvodnju regeneriranih tekstilnih vlakana, kazeinati i ostali derivati kazeina

3502 11 90

Sušeni albumin iz jaja, za prehranu ljudi

3502 19 90

Ostali albumin iz jaja, za prehranu ljudi

3502 20 91

Sušeni albumin iz mlijeka, za prehranu ljudi

3502 20 99

Ostali albumin iz mlijeka, za prehranu ljudi

ex 3505 10

3505 20

Dekstrini, drugi modificirani škrobovi i ljepila na osnovi škrobova ili dekstrina ili drugih modificiranih škrobova, osim esterificiranih i eterificiranih škrobova s KN oznakom 3505 10 50

3809 10

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje boje i drugi proizvodi i preparati (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), koja se upotrebljavaju u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu, na osnovi škrobnih tvari

3824 60

Sorbitol, osim sorbitola iz podbroja 2905 44

(1)   KN oznake koje odgovaraju Uredbi (EU) br. 861/2010 (OJ L 284, 29.10.2010., str. 1.).

(2)   Neovisno o pravilima za tumačenje kombinirane nomenklature, tekst opisa proizvoda treba uzeti samo kao naznaku, s obzirom na to da je povlašteni režim u kontekstu ovog Priloga utvrđen oznakama KN. Ondje gdje su naznačene oznake ex KN, povlašteni se režim utvrđuje zajedničkom primjenom oznaka KN i odgovarajućeg opisa.

Tablica 2.

Za sljedeće proizvode odobrava se povlašteni tretman u obliku carinskih kvota i kalendara kako je niže navedeno:KN oznaka (1)

Opis (2)

a

b

c

Sniženje carine MFN

(%)

Carinska kvota

(Neto masa u tonama, osim ako je drukčije naznačeno)

Sniženje carine MFN za uvoz iznad postojeće carinske kvote

(%)

0105 12 00

Žive pure, mase ne veće od 185 g

100

129 920 komada

0207 27 10

Meso pure bez kostiju, smrznuto

100

4 000

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Komadi pure s kostima, smrznuto

ex 0207 33

Meso patke ili guske, neizrezano na komade, smrznuto

100

560

ex 0207 35

Ostalo meso i jestivi klaonički proizvodi od patke ili guske, svježe ili rashlađeno

 

 

 

ex 0207 36

Ostalo meso i jestivi klaonički proizvodi od patke ili guske, smrznuto

 

 

 

0404 10

Surutka i modificirana surutka, neovisno o tome je li koncentrirana ili sadrži dodani šećer ili druga sladila ili ne

100

1 300

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19 10

0603 19 90

Rezano cvijeće i cvjetni pupoljci, svježi

100

22 196

0603 19 90

Ostalo svježe rezano cvijeće i pupoljci od 1. studenoga do 15. travnja

100

7 840

0701 90 50

Novi (mladi) krumpir, od 1. siječnja do 30. lipnja, svjež ili rashlađen

100

33 936

ex 0702 00 00

Cherry rajčice, svježe ili rashlađene (3)

100

28 000

ex 0702 00 00

Rajčice, svježe ili rashlađene, osim cherry rajčica

100

5 000

0707 00 05

Krastavci, svježi ili rashlađeni

100

1 000

0709 60 10

Slatke paprike, svježe ili rashlađene

100

17 248

40

0709 90 70

Tikvice, svježe ili rashlađene, od 1. prosinca do kraja veljače

100

0710 40 00

2004 90 10

Slatki kukuruz, smrznuti

100 % ad valorem dio carine + 30 % poljoprivredna komponenta (1)

10 600

 (2)

0711 90 30

2001 90 30

2005 80 00

Slatki kukuruz, nesmrznuti

100 % ad valorem dio carine + 30 % poljoprivredna komponenta (1)

5 400

 (2)

0712 90 30

Sušena rajčica, cijela, rezana, u kriškama, lomljena ili u prahu, ali dalje nepripremljena

100

1 200

ex 0805 10

Naranče, svježe

100

224 000  (4)

60

ex 0805 20 10

ex 0805 20 50

Klementine, mandarine i mandarine wilking, svježe

100

40 000

60

ex 0805 20 10

ex 0805 20 50

Klementine, mandarine i mandarine wilking, svježe od 15. ožujka do 30. rujna

100

15 680

60

0806 10 10

Stolno grožđe, svježe, od 1. travnja do 31. srpnja

100

0807 19 00

Ostale svježe dinje (isključujući lubenice), od 1. kolovoza do 31. svibnja

100

30 000

50

0810 10 00

Jagode svježe, od 1. studenoga do 30. travnja

100

5 000

60

1602 31 19

Pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi od pura, s masenim udjelom mesa peradi ili drugih klaoničkih proizvoda od peradi 57 % ili većim, osim isključivo od nekuhanog purećeg mesa

100

5 000

1602 31 30

Pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi od pura, s masenim udjelom mesa peradi ili drugih klaoničkih proizvoda od peradi 25 % ili većim, ali manjim od 57 %

1602 32 19

Pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi od kokoši vrste Gallus domesticus, s masenim udjelom mesa peradi ili drugih klaoničkih proizvoda od peradi 57 % ili većim, osim nekuhani

100

2 000

1602 32 30

Pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi od kokoši vrste Gallus domesticus, s masenim udjelom mesa peradi ili drugih klaoničkih proizvoda od peradi 25 % ili većim, ali manjim od 57 %

 

 

 

1704 10 90

Žvakaće gume, neovisno o tome jesu li prevučene šećerom ili ne, bez kakaa, s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) 60 % ili većim

100

100

 (2)

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

Kakao u prahu s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer, izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 5 % ili većim

100 % ad valorem dio carine + 15 % poljoprivredna komponenta (1)

2 500

 (2)

1806 20

Ostali prehrambeni proizvodi s kakaom u blokovima, pločama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tekućem stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u posudama ili izvornim pakiranjima većim od 2 kg

1905 20 30

1905 20 90

Medenjaci začinjeni ingverom (đumbirom) i slično, s masenim udjelom saharoze 30 % ili većim (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)

100 % ad valorem dio carine + 30 % poljoprivredna komponenta (1)

3 200

 (2)

2002 90 91

2002 90 99

Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, s masenim udjelom suhe tvari većim od 30 %

100

784

ex 2008 70 71

Kriške breskve, pržene u ulju

100

112

2009 11

2009 12 00

2009 19

Sok od naranče

100

35 000 , od kojih, u pakiranju od 2 l ili manjem, ne više od 21 280

70

ex 2009 90

Mješavine sokova agruma

100

19 656

2204

Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina; mošt od grožđa, osim mošta iz tarifnog broja 2009

100

6 212 hl

3505 20

Ljepila na osnovi škrobova ili dekstrina ili drugih modificiranih škrobova

100

250

 (2)

(1)   KN oznake koje odgovaraju Uredbi (EU) br. 861/2010 (OJ L 284, 29.10.2010., str. 1.).

(2)   Neovisno o pravilima za tumačenje kombinirane nomenklature, tekst opisa proizvoda treba uzeti samo kao naznaku, s obzirom na to da je povlašteni režim, u kontekstu ovog Priloga, utvrđen oznakama KN. Ondje gdje su naznačene oznake ex KN, povlašteni se režim utvrđuje zajedničkom primjenom oznaka KN i odgovarajućeg opisa.

(3)   Uvrštavanje u ovaj podbroj ovisi o uvjetima utvrđenima u odgovarajućim propisima Europske unije (Dio 10 dijela B (Specifični tržišni standardi) Priloga I Uredbi (EU) br. 543/2011, kako je izmijenjena).

(4)   Unutar carinske kvote posebna pristojba predviđena u popisu koncesija Unije WTO-u se svodi na nulu za razdoblje od 1. prosinca do 31. svibnja, ako ulazna cijena nije manja od EUR 264/toni, kao ulazna cijena dogovorena između Europska komisije i Izraela. Ako je ulazna cijena za pošiljke 2, 4, 6 ili 8 % niža od ugovorene ulazne cijene, specifična carina kvota mora biti jednaka 2, 4, 6 ili 8 % ovoj ugovorenoj ulaznoj cijeni. Ako je ulazna cijena pošiljke manja od 92 % od ugovorene ulazne cijene, primjenjuje se posebna carina u okviru WTO.

(*1)   U tom smislu, „poljoprivredna komponenta ‚je specifičan dio dužnosti utvrđene u Uredbi (EU) br. 861/2010 (OJ L 284, 29.10.2010., str. 1.).

(*2)   Za one proizvode carina koja se primjenjuje izvan carinske kvote je utvrđena u tablici 3. ovog Dodatka.

▼M7Oznaka KN

Opis

Smanjenje carina MFN %

Carinska kvota (neto masa u tonama, osim ako je drukčije naznačeno)

Sniženje carine MFN za uvoz iznad postojeće carinske kvote (%)

Posebne odredbe

2008 70 61

Breskve, uključujući nektarine, bez dodanog alkohola, s dodanim šećerom, u neposrednim pakiranjima neto-mase veće od 1 kg, s masenim udjelom šećera većim od 13 %

74 %

555

2008 70 92

Breskve, uključujući nektarine, bez dodanog alkohola, bez dodanog šećera, u neposrednim pakiranjima neto-mase od najmanje 5 kg

67 %

▼M6

Tablica 3.

Za sljedeće proizvode stopa carine određuje se kako je niže navedeno:KN oznaka (1)

Opis (2)

a

(3)

Ad valorem komponenta carine

(%)

Specifična komponenta carine

0710 40 00

Slatki kukuruz, nekuhan ili kuhan u pari ili vodi, smrznut

0

EUR 9,4/100 kg neto eda

0711 90 30

Slatki kukuruz, privremeno konzervirani (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu

0

EUR 9,4/100 kg neto eda

1704 10 90

Žvakaće gume, neovisno o tome jesu li prevučene šećerom ili ne, s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) 60 % ili većim

0

EUR 30,90/100 kg neto najviše 18,20 %

ex 1704 90

Ostali konditorski proizvodi od šećera (slatkiši), bez kakaa; osim:

— ekstrakta slatkog korijena s masenim udjelom saharoze većim od 10 %, ali bez drugih dodataka, obuhvaćenog KN oznakom 1704 90 10 ;

— bijele čokolade obuhvaćene KN oznakom 1704 90 30 ;

— pasti, uključujući marcipan, u izvornim pakiranjima neto mase 1 kg ili veće obuhvaćenih KN oznakom 1704 90 51 .

0

EA najviše 18,7 % + AD S/Z

1806 10 20

Kakao u prahu s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 5 % ili većim ali manjim od 65 %

0

EUR 25,2/100 kg neto

1806 10 30

Kakao u prahu s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 65 % ili većim ali manjim od 80 %

0

EUR 31,4/100 kg neto

1806 10 90

Kakao u prahu s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer, izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 80 % ili većim

0

EUR 41,9/100 kg net0

ex 1806 20

Ostali prehrambeni proizvodi s kakaom u blokovima, pločama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tekućem stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u posudama ili izvornim pakiranjima većim od 2 kg; s iznimkom čokoladnih mliječnih mrvica (crumb) obuhvaćenih KN oznakom 1806 20 70

0

EA najviše 18,7 % + AD S/Z

1806 20 70

Čokoladne mliječne mrvice (crumb)

0

EA

ex 1901 90 99

Ostali prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 40 % računato s potpuno odmašćenom osnovom, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 , bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 5 % računato s potpuno odmašćenom osnovom, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 60 % ili većim

0

EA

1905 20 30

Medenjaci začinjeni ingverom (đumbirom) i slično, s masenim udjelom saharoze 30 % ili većim, ali manjim od 50 % (uključujući invertni šećer, izražen kao saharoza)

0

EUR 24,6/100 kg neto

1905 20 90

Medenjaci začinjeni ingverom (đumbirom) i slično, s masenim udjelom saharoze 50 % ili većim (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)

0

EUR 31,4/100 kg neto

2001 90 30

Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran u octu ili octenoj kiselini

0

EUR 9,4/100 kg, neto eda

2004 90 10

Slatki kukuruz, (Zea mays var. saccharata) pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuti

0

EUR 9,4/100 kg, neto eda

2005 80 00

Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuti

0

EUR 9,4/100 kg, neto eda

2101 12 98

Pripravci na osnovi kave

0

EA

2101 20 98

Pripravci na osnovi čaja ili mate čaja

0

EA

ex 2106 90 98

Ostali prehrambeni proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim koncentrata bjelančevina i teksturiranih bjelančevinastih tvari), s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer, izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 60 % ili većim

0

EA

2905 43 00

Manitol

0

EUR 125,8/100 kg neto

2905 44 11

D-glucitol (sorbitol) u vodenoj otopini, s masenim udjelom D-manitola 2 % ili manjim, računano na sadržaj D-glucitola

0

EUR 16,1/100 kg neto

2905 44 19

D-glucitol (sorbitol) u vodenoj otopini, s masenim udjelom D-manitola većim od 2 %, računano na sadržaj D-glucitola

0

EUR 37,8/100 kg neto

2905 44 91

D-glucitol (sorbitol) osim u vodenoj otopini, s masenim udjelom D-manitola 2 % ili manjim, računano na sadržaj D-glucitola

0

EUR 23/100 kg neto

2905 44 99

D-glucitol (sorbitol) osim u vodenoj otopini, s masenim udjelom D-manitola većim od 2 %, računano na sadržaj D-glucitola

0

EUR 53,7/100 kg neto

3302 10 29

Pripravci što sadrže sve mirisne tvari svojstvene za određenu vrstu pića, s masenim udjelom mliječne masti 1,5 % ili većim, saharoze ili izoglukoze 5 % ili većim, glukoze ili škroba 5 % ili većim

0

EA

3501 10 50

Kazein, za industrijsku uporabu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ili životinjsku potrošnju i osim za proizvodnju regeneriranih tekstilnih vlakana

3 %

3501 10 90

Ostali kazein

9 %

3501 90 90

Kazein i drugi derivati kazeina (osim kazeinskih ljepila)

6,4 %

3505 10 10

Dekstrin

0

EUR 17,7/100 kg neto

3505 10 90

Ostali modificirani škrobovi, osim esterificiranih ili eterificiranih

0

EUR 17,7/100 kg neto

3505 20 10

Ljepila na osnovi škrobova ili dekstrina ili drugih modificiranih škrobova, s masenim udjelom škroba, dekstrina ili drugih modificiranih škrobova manjim od 25 %

0

EUR 4,5/100 kg neto najviše 11,5 %

3505 20 30

Ljepila na osnovi škrobova ili dekstrina ili drugih modificiranih škrobova, s masenim udjelom škroba, dekstrina ili drugih modificiranih škrobova 25 % ili većim, ali manjim od 55 %

0

EUR 8,9/100 kg neto najviše 11,5 %

3505 20 50

Ljepila na osnovi škrobova ili dekstrina ili drugih modificiranih škrobova, s masenim udjelom škroba, dekstrina ili drugih modificiranih škrobova 55 % ili većim, ali manjim od 80 %

0

EUR 14,2/100 kg neto najviše 11,5 %

3505 20 90

Ljepila na osnovi škrobova ili dekstrina ili drugih modificiranih škrobova, s masenim udjelom škroba, dekstrina ili drugih modificiranih škrobova 80 % ili većim

0

EUR 17,7/100 kg neto najviše 11,5 %

 

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje boje i drugi proizvodi i preparati (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), koja se upotrebljavaju u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu, na osnovi škrobnih tvari:

 

 

3809 10 10

– S masenim udjelom tih tvari manjim od 55 %

0

EUR 8,9/100 kg neto najviše 12,8 %

3809 10 30

– S masenim udjelom tih tvari 55 % ili većim, ali manjim od 70 %

0

EUR 12,4/100 kg neto najviše 12,8 %

3809 10 50

– S masenim udjelom tih tvari 70 % ili većim, ali manjim od 83 %

0

EUR 15,1/100 kg neto najviše 12,8 %

3809 10 90

– S masenim udjelom tih tvari 83 % ili većim

0

EUR 17,7/100 kg neto najviše 12,8 %

 

Sorbitol, osim sorbitola iz podbroja 2905 44 :

 

 

3824 60 11

– u vodenoj otopini:

– – S masenim udjelom D-manitola 2 % ili manjim, računano na sadržaj D-glucitola

0

EUR 16,1/100 kg neto

3824 60 19

– u vodenoj otopini:

– – S masenim udjelom D-manitola većim od 2 %, računano na sadržaj D-glucitola

0

EUR 37,8/100 kg neto

3824 60 91

– Osim u vodenoj otopini:

– – S masenim udjelom D-manitola 2 % ili manjim, računano na sadržaj D-glucitola

0

EUR 23/100 kg neto

3824 60 99

– Osim u vodenoj otopini:

– – S masenim udjelom D-manitola većim od 2 %, računano na sadržaj D-glucitola

0

EUR 53,7/100 kg neto

(1)   KN oznake koje odgovaraju Uredbi (EU) br. 861/2010 (OJ L 284, 29.10.2010., str. 1.).

(2)   Neovisno o pravilima za tumačenje kombinirane nomenklature, tekst opisa proizvoda treba uzeti samo kao naznaku, s obzirom na to da je povlašteni režim, u kontekstu ovog Priloga, utvrđen oznakama KN. Ondje gdje su naznačene oznake ex KN, povlašteni se režim utvrđuje zajedničkom primjenom oznaka KN i odgovarajućeg opisa.

(3)   Gdje je navedeno, „EA” i „AD S/Z ‚odnosi se na poljoprivredne komponente i dodatne carine za šećer, iznosi koji su utvrđeni u Dodatku 1. Uredbi (EU) br. 861/2010 (OJ L 284, 29.10.2010., str. 1.).

▼M5

PROTOKOL 2.

o režimima koji se primjenjuju na uvoz u Državu Izrael poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda te ribe i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Europske zajednice1. Dopušta se uvoz u Zajednicu proizvoda navedenih u Prilogu, podrijetlom iz Zajednice, u skladu s uvjetima sadržanima niže u tekstu i u Prilogu.

2. Od dana stupanja na snagu Sporazuma u obliku razmjene pisama potpisanog u Bruxellesu 4. studenoga 2009., što odgovara sedamnaestom danu Hešvan 5770. židovskog kalendara, (dalje u tekstu „Sporazum u obliku razmjene pisama”), ukidaju se carine i davanja s istovrsnim učinkom (uključujući i njihovu poljoprivrednu komponentu), koji se primjenjuju na uvoz u Državu Izrael poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda te ribe i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Europske zajednice, osim za proizvode navedene u tablici 1. Priloga.

3. Za proizvode podrijetlom iz Europske zajednice navedene u tablici 2. Priloga carine se ukidaju se ili snižavaju u okviru carinskih kvota navedenih u stupcu „b”.

Carine za količine koje premašuju kvote snižavaju se u postotku navedenom u stupcu „c”.

Za prvu godinu od dana stupanja na snagu Sporazuma u obliku razmjene pisama, količina carinskih kvota izračunava se razmjerno osnovnoj količini, uzimajući u obzir dio razdoblja koje je proteklo prije dana stupanja tog Sporazuma na snagu.

4. Za proizvode podrijetlom iz Europske zajednice navedene u tablici 3. carine ad valorem koje se primjenjuju utvrđuju se u granicama navedenima u stupcu „a”, a posebne carine koje se primjenjuju utvrđuju se u granicama navedenima u stupcu „b”.

▼M6

PRILOG PROTOKOLU 2.

Tablica 1.

Proizvodi koji nisu uključeni u tablicu niže su bescarinski. Povlašteni tretman za neke proizvode navedene niže naveden je u tablicama 2. i 3.Oznaka HS ili izraelski tarifni broj (1)

Opis (2)

ex 0102 90

Živa telad za klanje

0104 10

Žive ovce:

0104 10 20

– U okviru Petog dodatka

0104 10 90

– Ostalo

0104 20

Žive koze:

0104 20 90

– Ostalo

0105 12

Žive pure, mase ne veće od 185 g:

0105 12 10

– Čija vrijednost ne premašuje NIS 12 po svakoj

0105 12 80

– U okviru Petog dodatka

0105 19

Žive patke, guske i biserke, mase ne veće od 185 g:

0105 19 10

– Čija vrijednost ne premašuje NIS 12 po svakoj

0105 19 80

– U okviru Petog dodatka

 

Ostalo:

0105 94

– Kokoši vrste Gallus domesticus

0105 99

– Ostalo

0106 32 90

Žive psitako vrste (uključujući papige, papigice s dugim repovima, crvene are i kakadue)

0106 39

Žive ptice, osim ptica grabljivica i psitako vrsta:

0106 39 19

– Ukrasne ptice, ptice pjevice i ptice kućni ljubimci

0201

Goveđe meso, svježe ili rashlađeno

0204

Ovčje ili kozje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

0206 10

Jestivi klaonički proizvodi od životinja vrste goveda, svježi ili rashlađeni

0206 80 00

Jestivi klaonički proizvodi od ovaca, koza, konja, magaraca, mula ili mazgi, svježi ili rashlađeni

0207

Meso peradi i jestivi klaonički proizvodi, od peradi iz tarifnog broja 0105 , svježi, rashlađeni ili smrznuti:

0210 20 00

Goveđe meso, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno

0210 91

Primata, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno:

0210 91 10

– Meso i mesni klaonički proizvodi

0301

isključujući:

0301 10 10

0301 91 10

0301 92 10

0301 92 90

0301 93 10

0301 94 10

0301 94 90

0301 95 10

0301 95 90

0301 99 10

Živa riba

0302

isključujući:

0302 40 20

0302 50 20

0302 62 20

0302 63 20

0302 64 10

0302 65 20

0302 66 10

0302 68 10

0302 70 10

Ribe, svježe ili rashlađene, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304

0303

isključujući:

0303 11 10

0303 19 10

0303 22 10

0303 29 10

0303 43 30

0303 51 10

0303 52 10

0303 71 30

0303 72 10

0303 73 10

0303 74 10

0303 75 10

0303 76 10

0303 78 10

0303 79 30

0303 79 51

0303 80 10

Ribe, smrznute, isključujući riblje filete i ostalo riblje meso iz tarifnog broja 0304

0304

isključujući:

0304 11 10

0304 12 10

0304 19 22

0304 19 92

0304 22 00

0304 29 22

0304 29 42

0304 29 92

0304 91 10

0304 92 10

0304 99 20

Riblji fileti i ostalo riblje meso (neovisno o tome je li mljeveno ili ne), svježe, rashlađeno ili smrznuto

0305 41 00

Pacifički losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), atlantski losos (Salmo salar) i dunavski losos (Hucho hucho, dimljeni uključujući filete)

0305 49 00

Ostala dimljena riba, uključujući filete, osim pacifičkog lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), atlantskog lososa (Salmo salar), mladice (dunavskog lososa) (Hucho hucho) i atlantske i pacifičke haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0306

isključujući:

0306 11 10

0306 12 10

0306 14 20

0306 19 20

0306 21 10

0306 22 10

0306 24 20

0306 29 10

0306 29 92

Rakovi, neovisno o tome jesu li u ljusci ili ne, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; rakovi, u ljusci, kuhani u pari ili vodi, neovisno o tome jesu li rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri ili ne; brašno, krupica i pelete od rakova, uporabljivi za prehranu ljudi

0307

isključujući:

0307 10 20

0307 21 20

0307 29 20

0307 31 20

0307 39 20

0307 60 10

0307 60 92

0307 91 20

0307 99 20

Rakovi, neovisno o tome jesu li u ljusci ili ne, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni rakovi, neovisno o tome jesu li u ljusci ili ne, neovisno o tome jesu li kuhani; rakovi, u ljusci, neovisno o tome jesu li rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri ili ne; brašno, krupica i pelete od rakova, uporabljivi za prehranu ljudi

0401

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani, bez dodanog šećera ili drugih sladila

0402

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s dodanim šećerom ili drugim sladilima

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno o tome jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao

0404

Sirutka, neovisno o tome je li koncentrirana ili sadrži dodani šećer ili druga sladila ili ne; proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka, neovisno o tome sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; mliječni namazi:

0405 10

– Maslac:

 

– – U pakiranjima neto mase veće od 1 kg:

0405 10 31

– – – U okviru Petog dodatka

0405 10 39

– – – Ostalo

 

– – U pakiranjima neto mase ne veće od 1 kg:

0405 10 91

– – – U okviru Petog dodatka

0405 10 99

– – – Ostalo

0405 20

– Mliječni namazi:

0405 20 10

– – U okviru Petog dodatka

0405 20 90

– – Ostalo

 

– Ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka:

0405 90 19

– – U okviru Petog dodatka

0405 90 90

– – Ostalo

0406

Sir i skuta

0407

isključujući

0407 00 10

Jaja peradi i ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili kuhana:

0408

Jaja peradi i ptičja jaja, bez ljuske i žumanjci jaja, svježi, sušeni, kuhani u pari ili vodi, oblikovani, smrznuti ili na drugi način konzervirani, neovisno o tome sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne

0409

Prirodni med

0701

Krumpir, svjež ili rashlađen:

0701 90

– Osim sjemena

0702

Rajčica, svježa ili rashlađena

0703

Crveni luk, ljutika, češnjak, poriluk i ostalo povrće vrste luka, svježi ili rashlađeni

0704

Kupus, cvjetača, koraba, kelj i slično kupusno jestivo povrće, svježe ili rashlađeno

0705 11

0705 19

Salata, svježa ili rashlađena

0706

Mrkva, bijela repa, cikla, turovac, celer korjenaš, rotkvica i slično jestivo korjenasto povrće, svježe ili rashlađeno

0707

Krastavci i kornišoni, svježi ili rashlađeni

0708

isključujući

0708 90 20

Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, svježe ili rashlađeno

0709 20

Šparoge, svježe ili rashlađene

0709 30

Patlidžani, svježi ili rashlađeni

0709 40

Celer, osim celera korjenaša, svjež ili rashlađen

0709 51

0709 59

Gljive, svježe ili rashlađene:

0709 51 90

– Gljive roda šampinjona (Agaricus)

0709 59 90

– Ostalo

0709 60

Paprika roda Capsicum ili roda Pimenta, svježe ili rashlađene

0709 70

Špinat, novozelandski špinat i loboda, svježi ili rashlađeni

0709 90

Ostalo svježe povrće, svježe ili rashlađeno

0710 10

Krumpir (nekuhan ili kuhan u pari ili vodi), smrznut

0710 21

Oljušteni ili neoljušteni grašak (Pisum sativum) (nekuhan ili kuhan u pari ili vodi), smrznut

0710 22

Oljušteni ili neoljušteni grah (Vigna spp., Phaseolus spp.) (nekuhan ili kuhan u pari ili vodi), smrznut

0710 29

isključujući

0710 29 20

Ostalo mahunasto povrće, oljušteno ili neoljušteno (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto

0710 30

Špinat, novozelandski špinat i loboda (nekuhani ili kuhani u pari ili vodi), smrznuti

0710 40

Slatki kukuruz (nekuhan ili kuhan u pari ili vodi), smrznut

0710 80 10

Smrznuta mrkva, cvjetača, brokula, (poriluk), kupus, paprike, celer (eu 5)

0710 80 40

Smrznuta mrkva

 

Ostalo smrznuto povrće:

0710 80 80

– U okviru Petog dodatka

0710 80 90

– Ostalo

0710 90

Mješavine povrća (nekuhane ili kuhane u pari ili vodi), smrznute

0711

Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu:

0711 20

– Masline

0711 40

– Krastavci i kornišoni

0711 90

– Ostalo povrće i mješavine povrća

0712

Osušeno povrće, cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno:

0712 20

– Crveni luk

0712 90

isključujući

0712 90 40

0712 90 70

– Ostalo povrće; mješavine povrća

0713 20

Suhi grašak (Garbanzos)

0714 20

Slatki krumpir, svjež, ohlađen, smrznut ili osušen, neovisno o tome je li rezan ili ne ili u obliku peleta

0802 11 90

Bademi u ljusci, sveži ili suhi

0802 12 90

Oljušteni bademi, sveži ili suhi

0802 31

0802 32

Orasi, svježi ili suhi, neovisno o tome jesu li oljušteni ili oguljeni ili ne

0802 60

Makadami orasi, svježi ili sušeni, neovisno o tome jesu li oljušteni ili oguljeni ili ne

0802 90 20

Pekan orasi, svježi ili sušeni, neovisno o tome jesu li oljušteni ili oguljeni ili ne

 

Ostali orašasti plodovi:

0802 90 92

– U okviru Petog dodatka

0802 90 99

– Ostali orašasti plodovi

0803 00 10

Banane, uključujući banane za kuhanje, svježe

0804 10

Datulje, svježe

0804 20

Svježe i suhe smokve

0804 30 10

Svježi ananas

0804 40 10

Svježi avokado

0804 50

isključujući

0804 50 90

Svježa guava, mango i mangostin

0805 10 10

Svježe naranče

0805 20 10

Mandarine (uključujući tangerske i satsuma mandarine); klementine, wilking mandarine i slični hibridi agruma

0805 40 10

Svježi grejp (grape-fruit), uključujući pomelo

0805 50 10

Svježi limuni (Citrus limon, Citrus limonum) i limete (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 90 11

Svježi limun (Citrus medica), kumkvat (zlatna naranča) i limeta

0805 90 19

Ostali svježi agrumi

0806

Grožđe, svježe ili suho

0807

Dinje (uključujući lubenice) i papaje, svježe

0808

Jabuke, kruške i dunje, svježe

0809

Marelice, trešnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, svježe

0810 10

Svježe jagode

0810 20

Svježe maline, kupine, dud (murva) i loganove bobice

0810 50

Svježi kivi

0810 60

Svježi durian

0810 90

Ostalo svježe voće

0811

Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u pari ili vodi, smrznuti, neovisno o tome sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne:

0811 10

– Jagode

 

– Maline, kupine, dud (murva), loganove bobice, crni, bijeli ili crveni ribiz i ogrozd:

0811 20 20

– – U okviru Petog dodatka

0811 20 90

– – Ostalo

0811 90

– Ostalo, voće i orašasti plodovi

0812

Voće i orašasti plodovi, privremeno konzervirani (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u takvom stanju neprikladni za neposrednu prehranu

0813 20

Suhe šljive:

0813 20 20

– U okviru Petog dodatka

0813 20 99

– Ostalo

0813 40 00

Ostalo suho voće

0813 50

Mješavine orašastih plodova ili suhog voća iz poglavlja 08.

0904

Papar roda Piper; suhi, drobljeni ili mljeveni plodovi roda Capsicum ili roda Pimenta

0910 10 91

Đumbir (ingver) koji će biti oslobođen od listopada do siječnja

0910 99 90

Ostali začini

1001

Pšenica i suražica

1005 90 10

Kukuruz kokičar

1105 20 00

Pahuljice, granule i pelete od krumpira

1108 11

1108 12

1108 13

1108 14

1108 19

Škrob

1202 10 00

Kikiriki, nepržen niti drukčije pripremljen, u ljusci, oljušten ili lomljen, u ljusci

1202 20 90

Kikiriki, nepržen niti drukčije pripremljen, u ljusci, oljušten ili lomljen, oljušten

1206 00 90

Ostalo suncokretovo sjeme, uključujući i lomljeno

1207 20 00

Pamukovo sjeme

1207 99 20

Ricinusovo sjeme

1209 91 29

Sjeme bundeve

1209 99 20

Sjeme lubenice

1404 90 19

Ostala pelud - nije namijenjena za hranidbu životinja

1501

Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim iz tarifnog broja 0209 ili 1503

1507

Sojino ulje i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, ali kemijski nemodificirano

1508 10 00

Sirovo ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, ali kemijski nemodificirano

1508 90 90

Ostalo, ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, ali kemijski nemodificirano - koje nije sirovo i koje nije jestivo

1509

Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, ali kemijski nemodificirano

1510

Ostala ulja i njihove frakcije, dobivena isključivo od maslina, rafinirana ili nerafinirana, ali kemijski nemodificirana, uključujući mješavine tih ulja ili frakcija s uljima ili frakcijama iz tarifnog broja 1509

1511 10 20

Sirovo palmino ulje i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, ali kemijski nemodificirano

1511 90 90

Palmino ulje i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, ali kemijski nemodificirano, koje nije sirovo i koje nije jestivo

1512 11

1512 19

Ulje od sjemena suncokreta ili šafranike te njihove frakcije

1512 21 90

Sirovo ulje od sjemena pamuka i njegove frakcije, neovisno o tome je li mu odstranjen gosipol ili ne

1512 29 90

Ulje od sjemena pamuka i njegove frakcije, neovisno o tome je li mu odstranjen gosipol ili ne, koje nije sirovo i koje nije jestivo

1513

Ulje od kokosovog oraha (kopre), palminih koštica (jezgri) ili babasu ulje i njihove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, ali kemijski nemodificirano

1514

isključujući

1514 91 19

1514 99 19

Ulje od repice ili ulje od gorušice i njihove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, ali kemijski nemodificirano

1515

Ostale stabilne (nehlapljive) biljne masti i ulja (uključujući jojoba ulje) i njihove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, ali kemijski nemodificirano:

 

– Laneno ulje i njegove frakcije:

1515 11 90

– – Sirovo ulje, nejestivo

1515 19 90

– – Ostalo, nejestivo

 

– Kukuruzno ulje i njegove frakcije:

1515 21 20

– – Sirovo ulje, nejestivo

1515 29 90

– – Ostalo, nejestivo

1515 30 00

– Ricinusovo ulje i njegove frakcije

1515 50 90

– Ostalo nejestivo, sezamovo ulje i njegove frakcije

1515 90

– Ostalo:

1515 90 22

– – Ostala ulja, od jezgri, sjemenki ili koštica iz tarifnih brojeva 0802 ili 1212

1515 90 30

– – Ostalo

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, rafinirani ili ne, ali dalje nepripremljeni:

1516 10

– Životinjske masti i ulja i njihove frakcije:

1516 10 11

– – Krute jestive masti

1516 10 19

– – Ostalo, krute masti

1516 20

– Biljne masti i ulja i njihove frakcije:

1516 20 19

– – Ostalo, krute masti

1516 20 91

– – Ricinusovo ulje

1516 20 92

– – Laneno ulje

1516 20 99

– – Ostalo

1517 90 21

Jestive mješavine ili pripravci od masti životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516 , koje sadrže maslinovo ulje

1517 90 22

Jestive mješavine ili pripravci od masti životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516 , koje sadrže sojino ulje, suncokretovo ulje, ulje od sjemena pamuka, kukuruzno ulje i ulje uljene repice

1518 00 21

Ricinusovo ulje

1601

Kobasice i slični proizvodi, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi; prehrambeni proizvodi na osnovi tih proizvoda

1602

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, klaoničkih proizvoda ili krvi:

1602 20 91

– Od jetri bilo koje životinje, što sadrže pileću jetru

1602 20 99

– Od jetri bilo koje životinje, ostalih

1602 31 90

– Od pura

1602 32 90

– Od kokoši vrste Gallus domesticus

1602 39 90

– Od ostale peradi iz tarifnog broja 0105

 

– Od svinja:

1602 41 00

– – Šunke i komadi od njih

1602 42 00

– – Lopatice i komadi od njih

1602 49 90

– – Ostalo, uključujući mješavine

ex 1602 50

– Od životinja vrste goveda:

1602 50 80

– – U okviru Petog dodatka

1602 50 91

– – S masenim udjelom pilećeg mesa većim od 20 %

1602 50 99

– – Ostalo

1602 90 90

– Ostalo, uključujući prerađevine od krvi bilo koje životinje

1603

Ekstrakti i sokovi od mesa, riba ili rakova, mekušaca ili od ostalih vodenih beskralježnjaka

1604

isključujući

1604 11 20

1604 12 10

1604 19 20

1604 15 20

1604 20 10

1604 20 20

Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja

1702 30 10

Glukoza u tekućem stanju

1704 10 90

Ostale žvakaće gume, neovisno o tome jesu li prevučene šećerom ili ne, s masenim udjelom gumene osnove manjim od 10 %

1905 31 10

Slatki keksi - s masenim udjelom jaja 10 % ili većim, mliječnih masti ne manjim od 1,5 % i mliječnih bjelančevina ne manjim od 2,5 %

1905 32 20

Vafli i oblate - ostali, bez punjenja

1905 32 30

Vafli i oblate - s punjenjem u kojem je udio mliječnih masti ne manji od 1,5 % i mliječnih bjelančevina ne manji od 2,5 %

1905 32 90

Vafli i oblate - ostali, s punjenjem

1905 90

Kruh, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno o tome sadrže li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule vrsta pogodnih za farmaceutsku uporabu, pečatne oblate, rižin papir i slični proizvodi, ostalo:

1905 90 30

– Prethodno kuhano tijesto za pripremu proizvoda iz tarifnog broja 1905

1905 90 91

– Ostalo, s masenim udjelom jaja 10 % ili većim, mliječnih masti ne manjim od 1,5 % i mliječnih bjelančevina ne manjim od 2,5 %

1905 90 92

– Ostalo, s masenim udjelom nepšeničnog brašna većim od 15 % u ukupnom sadržaju brašna

2001

Povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

2002

Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

2004

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006 :

2004 10 10

– Krumpir - proizvodi napravljeni od brašna ili krupice

2004 10 90

– Krumpir, ostalo

 

– Ostalo povrće, proizvodi napravljeni od brašna ili krupice:

2004 90 11

– – U okviru Petog dodatka

2004 90 19

– – Ostalo

 

– Ostalo povrće:

2004 90 91

– – U okviru Petog dodatka

2004 90 93

– – Slatki kukuruz

2004 90 94

– – Mahunarke

2004 90 99

– – Ostalo povrće

2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006 :

2005 20 10

– Krumpir - proizvodi napravljeni od brašna, krupice, praha, pahuljica, granula i peleta

2005 20 90

– Ostalo, krumpir

2005 40 10

– Grašak (Pisum sativum) - proizvodi napravljeni od brašna ili krupice

2005 40 90

– Ostalo, grašak (Pisum sativum)

2005 51 00

– Grah, oljušteni (u zrnu)

2005 59 10

– Ostali grah, proizvodi napravljeni od brašna ili krupice

2005 59 90

– Ostali grah

2005 60 00

– Šparoge

2005 70

– Masline

2005 80

Baby kukuruz i ostali, slatki kukuruz

 

– Ostalo povrće:

2005 99 10

– – Proizvodi napravljeni od brašna ili krupice

2005 99 30

– – Mrkva, osim one iz podbroja 9020

2005 99 40

– – Slani grašak

2005 99 50

– – Krastavci

2005 99 80

– – U okviru Petog dodatka

2005 99 90

– – Ostalo

2006 00

Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od voća i ostali dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (iscijeđeni, preliveni ili kandirani)

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća ili od orašastih plodova, dobiveni kuhanjem, neovisno o tome sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne:

2007 91 00

– Agrumi

2007 99

isključujući

2007 99 93

– Ostalo

2008

Voće, orašasti plodovi i drugi jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, neovisno o tome sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili alkohol ili ne, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

2008 11

– Kikiriki:

2008 11 20

– – Prženi

2008 11 90

– – Ostalo

2008 19 32

– – Ostali bademi, prženi

2008 19 39

– – Ostalo, orašasti plodovi i druge pržene sjemenke

2008 19 40

– Ostalo, orašasti plodovi i druge pržene sjemenke - s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 2 %

2008 19 91

– Ostalo, bademi

2008 19 99

– Ostalo, orašasti plodovi i druge sjemenke

2008 20

– Ananas

2008 30

– Agrumi:

2008 30 20

– – S masenim udjelom alkohola većim od 2 %

2008 30 90

– – Ostalo

2008 40

– Kruške

2008 50

– Marelice

2008 60

– Trešnje i višnje

2008 70

– Breskve, uključujući nektarine:

2008 70 20

– – S masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 2 %

2008 70 80

– – U okviru Petog dodatka

2008 80

– Jagode

2008 91

– Palmine jezgre

2008 92

– Mješavine

 

– Šljive:

2008 99 12

– – S masenim udjelom alkohola većim od 2 %

2008 99 19

– – Ostalo

 

– Ostalo voće, orašasti plodovi i drugi jestivi dijelovi biljaka:

2008 99 30

– – S masenim udjelom alkohola većim od 2 %

2008 99 90

– – Ostalo

2009 11

2009 12

2009 19

isključujući

2009 11 11

2009 11 40

2009 19 11

Sok od naranče

2009 21

2009 29

isključujući

2009 29 11

Sok od grejpa (grape-fruita):

2009 31

2009 39

Sok od ostalih pojedinačnih agruma

2009 50

Sok od rajčice

2009 61

2009 69

Sok od grožđa (uključujući mošt od grožđa)

2009 71

2009 79

– sok od jabuka:

2009 80

Sok od ostalog pojedinačnog voća ili povrća

2009 80 10

– U okviru Petog dodatka

2009 80 29

– Ostali kondenzirani sok

2009 80 90

– Ostalo, sok

2009 90

Mješavine sokova

2104 10 10

Juhe i mesne juhe (temeljci) te pripravci za njih

2105 00

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, neovisno o tome sadrže li kakao ili ne:

2105 00 11

– S masenim udjelom mliječne masti manjim od 3 %

2105 00 12

– S masenim udjelom mliječne masti 3 % ili većim ali manjim od 7 %

2105 00 13

– S masenim udjelom mliječne masti 7 % ili većim

2204

Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina; mošt od grožđa, osim mošta iz tarifnog broja 2009

2205

Vermut i ostala vina od svježeg grožđa, aromatizirani biljem ili aromatskim tvarima

2206

Ostala fermentirana pića (na primjer, jabukovača, kruškovača, medovina); mješavine fermentiranih pića te mješavine fermentiranih i bezalkoholnih pića, nespomenute niti uključene na drugom mjestu

2207 10

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol.% ili većim; namijenjen ovlaštenim proizvođačima alkoholnih pića za korištenje u proizvodnji alkoholnih pića, pod uvjetom da ga koriste u navedenu svrhu:

2207 10 51

– Alkohol iz grožđa

2207 10 80

– U okviru Petog dodatka

2207 10 90

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol.% ili većim, osim:

2207 10 91

– Alkohol iz grožđa

2208 20 91

Alkoholna pića dobivena destilacijom vina od grožđa ili komine od grožđa, s volumnim udjelom alkohola 17 vol.% ili većim i čija cijena po centilitru ne premašuje ekvivalent od 0,05 USD izražen u šekelima, u okviru Petog dodatka

2208 20 99

Alkoholna pića dobivena destilacijom vina od grožđa ili komine od grožđa, s volumnim udjelom alkohola 17 vol.% ili većim i čija cijena po centilitru ne premašuje ekvivalent od 0,05 USD izražen u šekelima

2304

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od soje, nemljeveni, mljeveni ili peletirani

2306

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji biljnih masti ili ulja, osim onih iz tarifnog broja 2304 ili 2305 , nemljeveni, mljeveni ili peletirani

2309 10

isključujući

2309 10 90

Hrana za pse i mačke, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju

2309 90

Pripravci koji se koriste za hranidbu životinja, osim hrane za pse i mačke, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju:

2309 90 20

– S masenim udjelom bjelančevinastih tvari ne manjim od 15 % i ne većim od 35 % i s masenim udjelom masnih tvari ne manjim od 4 %

3502 11

3502 19

Albumin iz jaja:

3502 11 10

– Sušeni, u okviru Petog dodatka

3502 11 90

– Sušeno, ostalo

3502 19 10

– Osim sušenog, u okviru Petog dodatka

3502 19 90

– Osim sušenog, ostalo

3505

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi (na primjer, preželatinirani ili esterificirani škrobovi); ljepila na osnovi škrobova, ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:

3505 10 21

– Škrob - na osnovi pšenice ili kukuruza (osim kukuruza voštanca)

3505 20 00

– Ljepila

(1)   Izraelske oznake odgovaraju izraelskom carinskom dokumentu objavljenom u Jeruzalemu 1.1.2010., Verzija 1590.

(2)   Neovisno o pravilima za tumačenje Harmoniziranog sustava (HS) Izraelske tarifne nomenklature, tekst opisa proizvoda treba uzeti samo kao naznaku, s obzirom na to da je povlašteni režim, u kontekstu ovog Priloga, utvrđen HS oznakama Izraelskih tarifnih oznaka. Ondje gdje su naznačene oznake ex Izraelske tarifne oznake, povlašteni se režim utvrđuje zajedničkom primjenom oznaka KN i odgovarajućeg opisa.

Tablica 2.

Za sljedeće proizvode odobrava se povlašteni tretman u obliku carinskih kvota kako je niže navedeno:Oznaka HS ili izraelski tarifni broj (1)

Opis (2)

a

b

c

Sniženje carine MFN

(%)

Carinska kvota

(Neto masa u tonama, osim ako je drukčije naznačeno)

Sniženje carine MFN za uvoz iznad postojeće carinske kvote

(%)

ex 0102 90

Živa telad za klanje

100

1 200

ex 0105 12

0105 19

Žive patke, guske, pure i biserke, mase ne veće od 185 g

100

2 060 000 komada

0201

Goveđe meso, svježe ili rashlađeno

100

1 120

0204

Ovčje ili kozje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

100

800

ex 0207

Meso peradi i jestivi klaonički proizvodi od peradi iz tarifnog broja 0105 , svježi, rashlađeni ili smrznuti, osim patki (meso ili jetra)

100

1 200

ex 0207 34

Guščja masna jetra

100

100

ex 0207 36

Guščje meso i jetra, smrznuto

100

500

0302 31 20

Iz tarifnog podbroja 0302 31 00 samo bijela tuna ili tunj dugokrilac (albakor) (Thunnus alalunga)

100

250

0303 31 10

Iz tarifnog podbroja 0303 31 00 samo velika ploča (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

100

100

25

0303 33 10

Iz tarifnog podbroja 0303 33 00 samo list (Solea spp.)

0303 39 10

Iz tarifnog podbroja 0303 39 00 samo (osim Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis, Pleuronectes platessa, Solea spp.)

0303 79 91

Odobreno od strane generalnog direktora Ministarstva poljoprivrede, kao riba koja se ne uzgaja niti lovi u Izraelu ili u Sredozemnom moru

10

0304 19 41

Iz tarifnog podbroja 03033900 samo 0304 19 40 (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Thunnus, tunj prugavac, Euthynnus pelamis, haringa (sleđ), bakalar, srdela, koljak, crni bakalar, skuša i lokarda, kostelj, jegulja (Anguilla), oslić, crvena nerka, nilski ostriž)

100

50

0402 10 21

Mlijeko i vrhnje u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s masenim udjelom masti ne većim od 1,5 %

100

2 180

0402 10 10

Mlijeko i vrhnje u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s masenim udjelom masti ne većim od 1,5 %

55

2 180

0402 21

Mlijeko i vrhnje u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s masenim udjelom masti ne većim od 1,5 %, bez dodanog šećera ili drugih sladila

100

4 420

ex 0402 91

ex 0402 99

Ugušćeno (kondenzirano) mlijeko

100

100

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno o tome jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao

100

200

za jogurte s kakaom, aromatičnim tvarima i/ili dodanim šećerom - odnosi se samo na poljoprivredne komponente (2)

0404

Sirutka, neovisno o tome je li koncentrirana ili sadrži dodani šećer ili druga sladila ili ne; proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka, neovisno o tome sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

100

1 400

0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; mliječni namazi:

100

650

0405 10

– Maslac:

 

– – U pakiranjima neto mase veće od 1 kg:

0405 10 31

– – – U okviru Petog dodatka

0405 10 39

– – – Ostalo

 

– – U pakiranjima neto mase ne veće od 1 kg:

0405 10 91

– – – U okviru Petog dodatka

0405 10 99

– – – Ostalo

0405 20

– Mliječni namazi:

0405 20 10

– – U okviru Petog dodatka

0405 20 90

– – Ostalo

 

– Ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka:

0405 90 19

– – U okviru Petog dodatka

0405 90 90

– – Ostalo

0406

Sir i skuta

100

830

ex 0407

Jaja peradi i ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili kuhana za konzumaciju

100

8 004 800 komada

ex 0407

Jaja peradi i ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili kuhana za konzumaciju

100

50 000 komada

ex 0409

Prirodni med

100

180

ex 0409

Prirodni med u pakiranjima preko 50 kg

100

300

0701 90

Krumpir, svjež ili rashlađen, osim sjemena

100

6 380

0703 10

Crveni luk i ljutika (škalonja), svježi ili rashlađeni

100

2 300

0703 20

Češnjak, svjež ili rashlađen

100

230

25

ex 0709 20

Šparoge, svježe ili rashlađene

100

100

ex 0709 51

ex 0709 59

Gljive, svježe ili rashlađene, osim onih oslobođenih u razdoblju od lipnja do rujna

100

200

0710 10

Krumpir (nekuhan ili kuhan u pari ili vodi), smrznut

100

250

0710 21

Oljušteni ili neoljušteni grašak (Pisum sativum) (nekuhan ili kuhan u pari ili vodi), smrznut

100

1 090

0710 22

Oljušteni ili neoljušteni grah (Vigna spp., Phaseolus spp.) (nekuhan ili kuhan u pari ili vodi), smrznut

100

1 460

0710 29

Ostalo mahunasto povrće, oljušteno ili neoljušteno (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto

100

660

0710 30

Špinat, novozelandski špinat i loboda (nekuhani ili kuhani u pari ili vodi), smrznuti

100

650

0710 80

Ostalo povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto

100

1 580

0710 90

Mješavine povrća (nekuhane ili kuhane u pari ili vodi), smrznute

ex 0712 90

Ostalo povrće i mješavine povrća, osušeno, cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno, osim slatkog kukuruza, graha u ljusci, brokule, češnjaka i sušene rajčice

100

350

0712 90 81

Češnjak, suhi, cijeli, rezani, u kriškama, lomljeni ili u prahu, ali dalje nepripremljeni

100

60

ex 0712 90 30

Sušena rajčica, cijela, rezana, u kriškama, lomljena ili u prahu, ali dalje nepripremljena

100

1 230

2002 90 20

Rajčice, osim cijelih ili u komadima, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, u obliku praha

ex 0802 60

Makadami orasi, svježi ili sušeni, neovisno o tome jesu li oljušteni ili oguljeni ili ne

100

560

15

0802 90

Pekan orasi i ostali orašasti plodovi, svježi ili suhi, oljušteni ili neoljušteni, osim Pekan oraha, makadami oraha i pinjola

ex 0804 20

Smokve, suhe

100

560

20

0805 10 10

Naranče, svježe

100

1 000

0805 20 10

Mandarine (uključujući tangerske i satsuma mandarine); klementine, wilking mandarine i slični hibridi agruma

100

2 000

0805 50 10

Svježi limuni (Citrus limon, Citrus limonum) i limete (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

100

500

0806 10

Grožđe, svježe

100

500

0806 20

Grožđe, suho

100

120

25

0807 11

Lubenice, svježe

100

750

0807 19

Dinje, svježe

100

300

0808 10

Jabuke, svježe

100

3 280

ex 0808 20

Kruške, svježe

100

2 140

ex 0808 20

Banane za kuhanje, svježe

100

380

0809 10

Marelice, svježe

100

300

0809 20

Trešnje i višnje, svježe

100

100

0809 30

Breskve, uključujući nektarine

100

300

0809 40

Šljive i divlje šljive

100

500

0810 50

Svježi kivi

100

200

ex 0811 20

Maline, crni ribiz, crveni ribiz, kupine i dud (murva) nekuhane ili kuhane u pari ili vodi, smrznute, nezaslađene

100

160

0811 90

Ostalo voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u vodi ili pari, smrznuti, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

100

660

0812 10

Trešnje i višnje, privremeno konzervirane (na primjer sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u tom stanju neprikladne za neposrednu potrošnju

100

620

0812 90 10

Jagode, privremeno konzervirane, ali u tom stanju neprikladne za neposrednu potrošnju

100

100

0813 20

Šljive, suhe

100

730

0904 20

Paprika roda Capsicum ili Pimenta, suha, drobljena ili mljevena

100

110

1001 10

Tvrda pšenica

100

10 640

1001 90

Ostala pšenica i suražica

100

190 840

ex 1001 90

Ostala pšenica i suražica (3), za hranidbu životinja

100

300 000

1209 99 20

Sjeme lubenice

100

560

1507 10 10

1507 90 10

Ulje zrna soje, neovisno o tome je li degumirano ili ne, jestivo

100

5 000

40

1509 10

Maslinovo ulje, djevičansko

100

300

1509 90 30

Maslinovo ulje, osim djevičanskog, za prehranu

1509 90 90

Maslinovo ulje, osim djevičanskog, osim za prehranu

100

700

ex 1512

Ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani, jestivo

40

neograničeno

ex 1514

Ulje od repice ili ulje od gorušice i njihove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, ali kemijski nemodificirano, jestivo

40

neograničeno

1601

Kobasice i slični proizvodi, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi; prehrambeni proizvodi na osnovi tih proizvoda

100

500

1602 31

Pripremljeni ili konzervirani proizvodi od klaoničkih proizvoda od pura

100

5 000

1602 32

Pripremljeni ili konzervirani proizvodi od klaoničkih proizvoda od kokoši vrste Gallus domesticus

100

2 000

1602 50

Pripremljeni ili konzervirani proizvodi od klaoničkih proizvoda od životinja vrste goveda

100

340

1604 11 10

Losos, u spremnicima koji ne propuštaju zrak

100

100

1604 12 90

Ostalo

50

neograničeno

1604 13

Srdele

100

230

1604 14

Tuna

100

330

ex 1604 15 90

Skuše

100

80

1604 16 00

– – inćuni

50

neograničeno

ex 1604 19 90

Bakalar, crni bakalar, oslić, aljaški polak

100

150

ex 1604 20 90

haringa, iglun, skuša i lokarda

100

100

1604 30

Kavijar i nadomjesci kavijara

100

25

1702 30 10

Glukoza u tekućem stanju

15

neograničeno

1704 10 90

Žvakaće gume, neovisno o tome jesu li prevučene šećerom ili ne, s masenim udjelom gumene osnove manjim od 10 %

100

75

 (1)

1905 31 10

Slatki keksi - s masenim udjelom jaja 10 % ili većim, mliječnih masti ne manjim od 1,5 % i mliječnih bjelančevina ne manjim od 2,5 %

100

1 200

 (1)

1905 32 20

Vafli i oblate, ostalo, bez punjenja

 (1)

1905 32 30

Vafli i oblate s punjenjem u kojem je udio mliječnih masti ne manji od 1,5 % i mliječnih bjelančevina ne manji od 2,5 %

 (1)

1905 32 90

Ostalo

 (1)

2001 10

Krastavci i kornišoni, pripremljen ili konzerviran u octu ili octenoj kiselini

17

60

2001 90 90

Osim krastavaca i kornišona, maslina, kukuruza šećerca (Zea mays var.(saccharata), jama, slatkog krumpira i sličnih jestivih dijelova biljaka s masenim udjelom škroba 5 % ili većim, pripremljenih ili konzerviranih u octu ili octenoj kiselini

100

1 000

2002 10

Rajčice, osim cijelih ili u komadima, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

100

100

ex 2002 90 10

ex 2002 90 90

Pasta od rajčice koju je odobrio generalni direktor Ministarstva industrije, za proizvođače kečapa

50

1 030

ex 2004 90

Ostalo povrće ili mješavine povrća, osim homogeniziranih pripravaka, u obliku praha

100

340

ex 2004 90

Ostalo povrće, osim homogeniziranih pripravaka

65

neograničeno

2005 20 90

Krumpir, pripremljen ili konzerviran na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznut

100

250

2005 40 90

Grašak, pripremljen ili konzerviran na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznut

100

300

2005 51

Grah, oljušten, pripremljen ili konzerviran na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznut

100

300

2005 70

Masline, pripremljene ili konzervirane na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznute

100

250

2005 99 90

Ostalo povrće ili mješavine povrća, pripremljene ili konzervirane na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznute

100

1 310

2006 00

Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od voća i ostali dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (iscijeđeni, preliveni ili kandirani)

100

100

ex 2007 99

Ostali džemovi, voćni želei, marmelade, voćni pirei i paste od voća ili orašastih plodova dobiveni kuhanjem s masenim udjelom šećera većim od 30 %, isključujući jagode

100

1 430

2008 40

Kruške, drukčije pripremljene ili konzervirane

100

500

2008 50

Marelice, drukčije pripremljene ili konzervirane

100

520

ex 2008 60

Višnje, pripremljene ili konzervirane, bez alkohola ali sa dodanim šećerom

92

270

2008 70

Breskve uključujući nektarine, drukčije pripremljene ili konzervirane

100

2 240

ex 2008 80

Jagode, drukčije pripremljene ili konzervirane u pakiranjima ne manjim od 4,5 kg (osim s dodanim šećerom ili alkoholom)

100

220

ex 2008 92

Mješavine tropskog voća, bez jagoda, orašastih plodova ili agruma

100

560

2008 99

Ostalo voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, uključujući i s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili alkoholom, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

100

500

ex 2009 11

ex 2009 19

Sok od naranče, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, Brix vrijednosti ne veće od 67, u pakiranjima većim od 230 kg

100

neograničeno

ex 2009 29

Sok od grejpa, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, Brix vrijednosti ne veće od 67, u pakiranjima većim od 230 kg

ex 2009 31

Sok od limuna, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, Brix vrijednosti ne veće od 20

100

560

ex 2009 39 11

Sok od limuna, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, Brix vrijednosti veće od 50

100

1 080

2009 61

Sok od grožđa (uključujući mošt od grožđa), nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, Brix vrijednosti ne veće od 30

100

230

ex 2009 69

Sok od grožđa (uključujući mošt od grožđa), nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, Brix vrijednosti veće od 67

2009 71

Sok od jabuke, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, Brix vrijednosti ne veće od 20

100

790

ex 2009 79

Sok od limuna, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, Brix vrijednosti veće od 20

100

1 670

ex 2009 80

Sok od bilo kojeg pojedinačnog voća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, Brix vrijednosti veće od 67

100

880

ex 2009 90

Mješavine sokova isključujući grožđe i rajčice, Brix vrijednosti veće od 20

100

600

2105 00

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, neovisno o tome sadrže li kako ili ne

100 % ad valorem dio carine

30 % smanjena poljoprivredna komponenta (2)

500

 (1)

2204

Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina; mošt od grožđa, osim mošta iz tarifnog broja 2009

100

4 300 hl

2205 10

2205 90

Vermut i ostala vina od svježeg grožđa, aromatizirani biljem ili aromatskim tvarima

100

2 000 hl

 (1)

2207 10 51

2207 10 91

Nedenaturirani etilni alkohol dobiven od grožđa s volumnim udjelom alkohola 80 vol.% ili većim

100

3 450

 (1)

2208 20 91

Alkoholna pića dobivena destilacijom vina od grožđa ili komine od grožđa, s volumnim udjelom alkohola 17 vol.% ili većim i čija cijena po centilitru premašuje ekvivalent od 0,05 USD

100

2 000 Hpa

 (1)

2304

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od soje, nemljeveni, mljeveni ili peletirani

100

5 220

2306 30 00

Uljane pogače i ostali kruti ostaci

Primjenjiva carina: 2,5 %

10 000

2306 41

Uljana repica

Primjenjiva carina: 4,5 %

3 920

2309 10 20

Hrana za pse i mačke, u pakiranjima za maloprodaju, s masenim udjelom bjelančevina ne manjim od 15 %, ali ne većim od 35 i ne manje od 4 % masti

100

1 150

2309 90 20

Ostali pripravci koji se upotrebljavaju za prehranu životinja, koji sadrže, s masenim udjelom bjelančevina ne manjim od 15 % i ne većim od 35 % i ne manje od 4 % masti, pripremljene hrane za ukrasne ribe i ptice

100

1 610

3502 11

3502 19

Albumin iz jaja

100

50

 (1)

(1)   Izraelske oznake odgovaraju izraelskom carinskom dokumentu objavljenom u Jeruzalemu 1.1.2010., Verzija 1590.

(2)   Neovisno o pravilima za tumačenje Harmoniziranog sustava (HS) Izraelske tarifne nomenklature, tekst opisa proizvoda treba uzeti samo kao naznaku, s obzirom na to da je povlašteni režim, u kontekstu ovog Priloga, utvrđen HS oznakama Izraelskih tarifnih oznaka. Ondje gdje su naznačene oznake ex Izraelske tarifne oznake, povlašteni se režim utvrđuje zajedničkom primjenom oznaka KN i odgovarajućeg opisa.

(3)   Odobrio glavni direktor Ministarstva poljoprivrede.

(*1)   Povlaštena carina izvan carinske kvote je utvrđena u tablici 3. ovog Dodatka.

(*2)   Poljoprivredno komponenta će i dalje biti određena prema smjernicama navedenim u Memorandumu o Sustavu cijena naknade koje primjenjuje Izraelu za prerađene poljoprivredne proizvode obuhvaćenih EC-Izraelskim trgovinskim sporazumom, objavljenim od strane države Izrael, Ministarstva industrije i trgovine, upravu vanjske trgovine, a od rujna 1995 (ref. No 2536/G). Izrael će obavijestiti Zajednicu svakom novom određenju tih poljoprivrednih komponenti.

Tablica 3.

Za sljedeće proizvode stopa carine određuje se kako je niže navedeno:Oznaka Izraela (1)

određuje se ad valorem komponenta carine

(%)

određuje se posebna carina (2)

 

(a)

(b)

0104 10 90

110

 

0105 12 10

60

 

0105 19 10

60

 

0105 94 00

110

 

0105 99 00

110

 

0204 10 19

50

 

0204 10 99

50

 

0204 21 19

50

 

0204 21 99

50

 

0204 22 19

50

 

0204 22 99

50

 

0204 23 19

50

 

0204 23 99

50

 

0204 30 90

50

 

0204 41 90

50

 

0204 42 90

50

 

0204 43 90

50

 

0204 50 19

50

 

0206 80 00

60

 

0207 11 10

80

 

0207 11 90

80

 

0207 12 10

80

 

0207 12 90

80

 

0207 13 00

110

 

0207 14 10

110

 

0207 14 90

110

 

0207 24 00

80

 

0207 25 00

80

 

0207 26 00

110

 

0207 27 10

110

 

0207 27 90

110

 

0210 20 00

110

 

0408 91 00

110

 

0408 99 00

110

 

0702 00 10

150

 

0702 00 90

150

 

0703 90 00

75

 

0704 10 10

75

 

0704 10 20

75

 

0704 10 90

75

 

0704 20 00

75

 

0704 90 10

75

 

0704 90 20

75

 

0704 90 30

75

 

0704 90 90

75

 

0705 11 00

60

 

0705 19 00

60

 

0706 90 10

75

 

0706 90 30

75

 

0706 90 50

110

 

0706 90 90

75

 

0708 10 00

75

 

0708 20 00

75

 

0708 90 10

75

 

0709 20 00

75

 

0709 40 00

60

 

0709 51 90

60

 

0709 59 90

60

 

0709 70 00

80

 

0709 90 31

75

 

0709 90 33

75

 

0709 90 90

75

 

0710 29 90

20

 

0710 30 90

30

 

0710 40 00

0

0,63 NIS po kg

0711 90 41

0

0,55 NIS po kg

0805 40 10

90

 

0805 50 10

120

 

0805 90 11

100

 

0805 90 19

75

 

0806 10 00

150

 

0806 20 90

150

 

0807 11 10

50

 

0807 19 90

70

 

0808 20 19

80

 

0809 10 90

60

 

0809 30 90

50

 

0809 40 90

60

 

0810 20 00

30

 

ex 0810 90

30

 

0811 20 90

12

 

0811 90 11

20

 

0811 90 19

30

 

0812 90 90

12

 

0813 40 00

20

 

0904 11 00

8

 

0904 12 00

15

 

0904 20 90

12

 

0910 99 90

15

 

1001 10 90

50

 

1001 90 90

50

 

1105 20 00

14,4

 

1108 11 00

15

 

1108 12 10

8

 

1108 12 90

12

 

1108 13 00

8

 

1108 14 00

8

 

1108 19 00

8

 

1209 91 29

12

 

1404 90 19

19,5

 

1501 00 00

12

 

1507 10 90

8

 

1507 90 90

8

 

1508 10 00

8

 

1508 90 90

8

 

1510 00 90

8

 

1511 10 20

8

 

1511 90 90

8

 

1512 11 90

8

 

1512 19 90

8

 

1512 21 90

8

 

1512 29 90

8

 

1513 11 90

8

 

1513 19 90

8

 

1513 21 20

8

 

1513 29 90

8

 

1514 11 90

8

 

1514 19 90

8

 

1514 91 90

8

 

1514 99 90

8

 

1515 11 90

4

 

1515 19 90

4

 

1515 21 20

8

 

1515 29 90

8

 

1515 30 00

8

 

1515 50 90

8

 

1515 90 22

8

 

1515 90 30

8

 

1516 10 11

28

 

1516 20 19

8

 

1516 20 91

12

 

1516 20 92

4

 

1516 20 99

8

 

1601 00 90

12

 

1602 20 99

12

 

1602 41 00

12

 

1602 42 00

12

 

1602 49 90

12

 

1602 50 91

12

 

1602 50 99

12

 

1602 90 90

12

 

1603 00 00

12

 

1704 10 90

0

0,11 NIS po kg

1905 31 10

0

1,05 NIS po kg BNM od 112 %

1905 32 20

0

0,42 NIS po kg BNM od 112 %

1905 32 30

0

1,05 NIS po kg BNM od 112 %

1905 32 90

0

0,42 NIS po kg BNM od 112 %

1905 90 30

6,3

 

1905 90 91

0

1,05 NIS po kg BNM od 112 %

1905 90 92

0

0,17 NIS po kg BNM od 112 %

2001 90 30

0

0,71 NIS po kg

2001 90 40

0

1,95 NIS po kg

2004 10 10

8

 

2004 90 19

8

 

2004 90 93

0

0,71 NIS po kg

2005 20 10

8

 

2005 40 10

5,8

 

2005 51 00

12

 

2005 59 10

6,3

 

2005 60 00

12

 

2005 80 20

0

0,71 NIS po kg BNM od 12 %

2005 80 91

12

2005 80 99

0

0,71 NIS po kg

2005 99 10

6

 

2006 00 00

12

 

2007 91 00

12

 

2007 99 91

12

 

2007 99 92

12

 

2008 19 32

40

 

2008 19 40

12

 

2008 19 91

30

 

2008 20 20

12

 

2008 20 90

12

 

2008 30 20

12

 

2008 40 20

12

 

2008 50 20

12

 

2008 60 20

12

 

2008 70 20

12

 

2008 80 20

12

 

2008 91 00

12

 

2008 92 30

12

 

2008 99 12

12

 

2008 99 19

40

 

2008 99 30

12

 

2009 11 19

30

 

2009 11 20

45

 

2009 11 90

30

 

2009 12 90

30

 

2009 19 19

30

 

2009 19 90

45

 

2009 21 90

30

 

2009 29 19

30

 

2009 29 90

45

 

2009 31 10

12

 

2009 31 90

12

 

2009 39 11

12

 

2009 39 19

12

 

2009 39 90

12

 

2009 71 10

25

 

2009 71 90

30

 

2009 79 30

20

 

2009 79 90

45

 

2009 90 21

35

 

2009 90 24

30

 

2104 10 10

8

 

2105 00 11

0

0,24 NIS po kg BNM od 85 %

2105 00 12

0

1,22 NIS po kg BNM od 85 %

2105 00 13

0

1,87 NIS po kg BNM od 85 %

2205 10 00

20

 

2205 90 00

20

 

2207 10 51

0

8,90 NIS po LTL. Kohl.

2207 10 91

0

8,90 NIS po LTL. Kohl.

2208 20 99

0

7,5 NIS po LTL. Kohl.

3502 11 90

0

8,4 NIS po kg. BNM od 50 %

3502 19 90

0

3,25 NIS p0 kg. BNM od 50 %

3505 10 21

8

 

3505 20 00

8

 

(1)   Izraelske oznake odgovaraju izraelskom carinskom dokumentu objavljenom u Jeruzalemu 1.1.2010., Verzija 1590.

(2)   BNM je standard za „ali ne više”.

▼B

PROTOKOL 3.

o pitanjima zaštite bilja

Ne dovodeći u pitanje odredbe Sporazuma o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera priloženog Sporazumu o osnivanju WTO-a, a posebno njegove članke 2. i 6., stranke su suglasne da od stupanja na snagu ovog Sporazuma:

(a) u pogledu njihove međusobne trgovine, zahtjev za fitosanitarnim certificiranjem primjenjuje se:

 u odnosu na rezano cvijeće:

 

 samo na rodove dendranthema, dianthus i pelargonium za unos u Zajednicu,

 i samo na rodove rosa, dendranthema, dianthus, pelargonium, gypsophilia i anemone za unos u Izrael, i

 u odnosu na voće:

 

 samo na agrume, fortunella, poncirus i njihove hibride annona, cydonia, diospyros, malus, mangifera, passiflore, prunus, psidium, pyrus, ribes, syzygium i vaccinum za unos u Zajednicu,

 na sve rodove za unos u Izrael;

(b) u pogledu njihove međusobne trgovine, zahtjev za fitosanitarnom dozvolom radi unosa bilja i biljnih proizvoda primjenjuje se samo kako bi se omogućio unos tih biljaka i biljnih proizvoda koji bi u protivnom bio zabranjen, na temelju analize rizika od štetočina;

(c) stranka koja predvidi uvođenje novih fitosanitarnih mjera koje bi posebno mogle nepovoljno utjecati na postojeću trgovinu između stranaka održi savjetovanja s drugom strankom kako bi se ispitale predviđene mjere i njihov učinak.

▼M2

PROTOCOL 4

concerning the definition of the concept of „originating products” and methods of administrative cooperation

TABLE OF CONTENTS

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

TITLE II

DEFINITION OF THE CONCEPT OF „ORIGINATING PRODUCTS”

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

TITLE III

TERRITORIAL REQUIREMENTS

Article 12

Article 13

Article 14

TITLE IV

DRAWBACK OR EXEMPTION

Article 15

TITLE V

PROOF OF ORIGIN

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

TITLE VI

ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE COOPERATION

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

TITLE VII

CEUTA AND MELILLA

Article 37

Article 38

TITLE VIII

FINAL PROVISIONS

Article 39

Article 40

List of Annexes

Annex I:

Annex II:

Annex IIIa:

Annex IIIb:

Annex IVa:

Annex IVb:

Joint Declarations

Joint declaration concerning the Principality of Andorra

Joint declaration concerning the Republic of San Marino

Declaration to the decision of the EU-Israel Association CouncilTITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of this Protocol:

(a) „manufacture” means any kind of working or processing including assembly or specific operations;

(b) „material” means any ingredient, raw material, component or part, etc., used in the manufacture of the product;

(c) „product” means the product being manufactured, even if it is intended for later use in another manufacturing operation;

(d) „goods” means both materials and products;

(e) „customs value” means the value as determined in accordance with the 1994 Agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade (WTO Agreement on customs valuation);

(f) „ex-works price” means the price paid for the product ex works to the manufacturer in the Community or in Israel in whose undertaking the last working or processing is carried out, provided the price includes the value of all the materials used, minus any internal taxes which are, or may be, repaid when the product obtained is exported;

(g) „value of materials” means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the Community or in Israel;

(h) „value of originating materials” means the value of such materials as defined in (g) applied mutatis mutandis;

(i) „value added” shall be taken to be the ex-works price minus the customs value of each of the materials incorporated which originate in the other countries referred to in Articles 3 and 4 with which cumulation is applicable or, where the customs value is not known or cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the Community or in Israel;

(j) „chapters” and „headings” mean the chapters and the headings (four-digit codes) used in the nomenclature which makes up the Harmonised Commodity Description and Coding System, referred to in this Protocol as „the Harmonised System” or „HS”;

(k) „classified” refers to the classification of a product or material under a particular heading;

(l) „consignment” means products which are either sent simultaneously from one exporter to one consignee or covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a document, by a single invoice;

(m) „territories” includes territorial waters.TITLE II

DEFINITION OF THE CONCEPT OF „ORIGINATING PRODUCTS”

Article 2

General requirements

1.  For the purpose of implementing the Agreement, the following products shall be considered as originating in the Community:

(a) products wholly obtained in the Community within the meaning of Article 5;

(b) products obtained in the Community incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in the Community within the meaning of Article 6;

(c) goods originating in the European Economic Area (EEA) within the meaning of Protocol 4 to the Agreement on the European Economic Area.

2.  For the purpose of implementing the Agreement, the following products shall be considered as originating in Israel:

(a) products wholly obtained in Israel within the meaning of Article 5;

(b) products obtained in Israel incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in Israel within the meaning of Article 6.

3.  The provisions of paragraph 1(c) shall apply only provided a free trade agreement is applicable between, on the one hand, Israel and, on the other hand, the EEA EFTA States (Iceland, Liechtenstein and Norway).

Article 3

Cumulation in the Community

1.  Without prejudice to the provisions of Article 2(1), products shall be considered as originating in the Community if they are obtained there, incorporating materials originating in ►M4  ————— ◄ Switzerland (including Liechtenstein) ( 2 ), Iceland, Norway, ►M4  ————— ◄ Turkey or in the Community, provided that the working or processing carried out in the Community goes beyond the operations referred to in Article 7. It shall not be necessary for such materials to have undergone sufficient working or processing.

2.  Without prejudice to the provisions of Article 2(1), products shall be considered as originating in the Community if such products are obtained there, incorporating materials originating in the Faroe Islands or in any country which is a participant in the Euro-Mediterranean partnership, based on the Barcelona Declaration adopted at the Euro-Mediterranean Conference held on 27 and 28 November 1995, other than Turkey, provided that the working or processing carried out in the Community goes beyond the operations referred to in Article 7. It shall not be necessary for such materials to have undergone sufficient working or processing.

3.  Where the working or processing carried out in the Community does not go beyond the operations referred to in Article 7, the product obtained shall be considered as originating in the Community only where the value added there is greater than the value of the materials used originating in any one of the other countries referred to in paragraphs 1 and 2. If this is not so, the product obtained shall be considered as originating in the country which accounts for the highest value of originating materials used in the manufacture in the Community.

4.  Products originating in one of the countries referred to in paragraphs 1 and 2 which do not undergo any working or processing in the Community retain their origin if exported into one of these countries.

5.  The cumulation provided for in this Article may be applied only provided that:

(a) a preferential trade agreement in accordance with Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) is applicable between the countries involved in the acquisition of the originating status and the country of destination;

(b) materials and products have acquired originating status by the application of rules of origin identical to those given in this Protocol;

and

(c) notices indicating the fulfilment of the necessary requirements to apply cumulation have been published in the Official Journal of the European Union (C series) and in Israel according to its own procedures.

The cumulation provided for in this Article shall apply from the date indicated in the notice published in the Official Journal of the European Union (C series).

The Community shall provide Israel, through the Commission of the European Communities, with details of the Agreements, including their dates of entry into force, and their corresponding rules of origin, which are applied with the other countries referred to in paragraphs 1 and 2.

Article 4

Cumulation in Israel

1.  Without prejudice to the provisions of Article 2(2), products shall be considered as originating in Israel if they are obtained there, incorporating materials originating in ►M4  ————— ◄ Switzerland (including Liechtenstein) (2) , Iceland, Norway, ►M4  ————— ◄ Turkey or in the Community, provided that the working or processing carried out in Israel goes beyond the operations referred to in Article 7. It shall not be necessary for such materials to have undergone sufficient working or processing.

2.  Without prejudice to the provisions of Article 2(2), products shall be considered as originating in Israel if they are obtained there, incorporating materials originating in the Faroe Islands or in any country which is a participant in the Euro-Mediterranean partnership, based on the Barcelona Declaration adopted at the Euro-Mediterranean Conference held on 27 and 28 November 1995, other than Turkey, provided that the working or processing carried out in Israel goes beyond the operations referred to in Article 7. It shall not be necessary for such materials to have undergone sufficient working or processing.

3.  Where the working or processing carried out in Israel does not go beyond the operations referred to in Article 7, the product obtained shall be considered as originating in Israel only where the value added there is greater than the value of the materials used originating in any one of the other countries referred to in paragraphs 1 and 2. If this is not so, the product obtained shall be considered as originating in the country which accounts for the highest value of originating materials used in the manufacture in Israel.

4.  Products originating in one of the countries referred to in paragraphs 1 and 2 which do not undergo any working or processing in Israel shall retain their origin if exported into one of these countries.

5.  The cumulation provided for in this Article may be applied only provided that:

(a) a preferential trade agreement in accordance with Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) is applicable between the countries involved in the acquisition of the originating status and the country of destination;

(b) materials and products have acquired originating status by the application of rules of origin identical to those given in this Protocol;

and

(c) notices indicating the fulfilment of the necessary requirements to apply cumulation have been published in the Official Journal of the European Union (C series) and in Israel according to its own procedures.

The cumulation provided for in this Article shall apply from the date indicated in the notice published in the Official Journal of the European Union (C series).

Israel shall provide the Community, through the Commission of the European Communities, with details of the Agreements, including their dates of entry into force, and their corresponding rules of origin, which are applied with the other countries referred to in paragraphs 1 and 2.

Article 5

Wholly obtained products

1.  The following shall be considered as wholly obtained in the Community or in Israel:

(a) mineral products extracted from their soil or from their seabed;

(b) vegetable products harvested there;

(c) live animals born and raised there;

(d) products from live animals raised there;

(e) products obtained by hunting or fishing conducted there;

(f) products of sea fishing and other products taken from the sea outside the territorial waters of the Community or of Israel by their vessels;

(g) products made aboard their factory ships exclusively from products referred to in (f);

(h) used articles collected there fit only for the recovery of raw materials, including used tyres fit only for retreading or for use as waste;

(i) waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;

(j) products extracted from marine soil or subsoil outside their territorial waters provided that they have sole rights to work that soil or subsoil;

(k) goods produced there exclusively from the products specified in (a) to (j).

2.  The terms „their vessels” and „their factory ships” in paragraph 1(f) and (g) shall apply only to vessels and factory ships:

(a) which are registered or recorded in a Member State of the Community or in Israel;

(b) which sail under the flag of a Member State of the Community or of Israel;

(c) which are owned to an extent of at least 50 % by nationals of a Member State of the Community or of Israel, or by a company with its head office in one of these States, of which the manager or managers, Chairman of the Board of Directors or the Supervisory Board, and the majority of the members of such boards are nationals of a Member State of the Community or of Israel and of which, in addition, in the case of partnerships or limited companies, at least half the capital belongs to those States or to public bodies or nationals of the said States;

(d) of which the master and officers are nationals of a Member State of the Community or of Israel;

and

(e) of which at least 75 % of the crew are nationals of a Member State of the Community or of Israel.

Article 6

Sufficiently worked or processed products

1.  For the purposes of Article 2, products which are not wholly obtained shall be considered to be sufficiently worked or processed when the conditions set out in the list in Annex II are fulfilled.

The conditions referred to above indicate, for all products covered by the Agreement, the working or processing which must be carried out on non-originating materials used in manufacturing and apply only in relation to such materials. It follows that if a product which has acquired originating status by fulfilling the conditions set out in the list is used in the manufacture of another product, the conditions applicable to the product in which it is incorporated do not apply to it, and no account shall be taken of the non-originating materials which may have been used in its manufacture.

2.  Notwithstanding paragraph 1, non-originating materials which, according to the conditions set out in the list in Annex II, shall not be used in the manufacture of a product may nevertheless be used, provided that:

(a) their total value does not exceed 10 % of the ex-works price of the product;

(b) any of the percentages given in the list for the maximum value of non-originating materials are not exceeded by virtue of this paragraph.

This paragraph shall not apply to products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonised System.

3.  Paragraphs 1 and 2 shall apply subject to the provisions of Article 7.

Article 7

Insufficient working or processing

1.  Without prejudice to paragraph 2, the following operations shall be considered as insufficient working or processing to confer the status of originating products, whether or not the requirements of Article 6 are satisfied:

(a) preserving operations to ensure that the products remain in good condition during transport and storage;

(b) breaking-up and assembly of packages;

(c) washing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings;

(d) ironing or pressing of textiles;

(e) simple painting and polishing operations;

(f) husking, partial or total bleaching, polishing, and glazing of cereals and rice;

(g) operations to colour sugar or form sugar lumps;

(h) peeling, stoning and shelling, of fruits, nuts and vegetables;

(i) sharpening, simple grinding or simple cutting;

(j) sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching; (including the making-up of sets of articles);

(k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards and all other simple packaging operations;

(l) affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing signs on products or their packaging;

(m) simple mixing of products, whether or not of different kinds;

(n) simple assembly of parts of articles to constitute a complete Article or disassembly of products into parts;

(o) a combination of two or more operations specified in (a) to (n);

(p) slaughter of animals.

2.  All operations carried out either in the Community or in Israel on a given product shall be considered together when determining whether the working or processing undergone by that product is to be regarded as insufficient within the meaning of paragraph 1.

Article 8

Unit of qualification

1.  The unit of qualification for the application of the provisions of this Protocol shall be the particular product which is considered as the basic unit when determining classification using the nomenclature of the Harmonised System.

It follows that:

(a) when a product composed of a group or assembly of articles is classified under the terms of the Harmonised System in a single heading, the whole constitutes the unit of qualification;

(b) when a consignment consists of a number of identical products classified under the same heading of the Harmonised System, each product must be taken individually when applying the provisions of this Protocol.

2.  Where, under General Rule 5 of the Harmonised System, packaging is included with the product for classification purposes, it shall be included for the purposes of determining origin.

Article 9

Accessories, spare parts and tools

Accessories, spare parts and tools dispatched with a piece of equipment, machine, apparatus or vehicle, which are part of the normal equipment and included in the price thereof or which are not separately invoiced, shall be regarded as one with the piece of equipment, machine, apparatus or vehicle in question.

Article 10

Sets

Sets, as defined in General Rule 3 of the Harmonised System, shall be regarded as originating when all component products are originating. Nevertheless, when a set is composed of originating and non-originating products, the set as a whole shall be regarded as originating, provided that the value of the non-originating products does not exceed 15 % of the ex-works price of the set.

Article 11

Neutral elements

In order to determine whether a product is an originating product, it shall not be necessary to determine the origin of the following which might be used in its manufacture:

(a) energy and fuel;

(b) plant and equipment;

(c) machines and tools;

(d) goods which neither enter into the final composition of the product nor are intended to do so.TITLE III

TERRITORIAL REQUIREMENTS

Article 12

Principle of territoriality

1.  Except as provided for in Article 2(1)(c), Articles 3 and 4 and paragraph 3 of this Article, the conditions for acquiring originating status set out in Title II must be fulfilled without interruption in the Community or in Israel.

2.  Except as provided for in Articles 3 and 4, where originating goods exported from the Community or from Israel to another country return, they must be considered as non-originating, unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

(a) the returning goods are the same as those exported;

and

(b) they have not undergone any operation beyond that necessary to preserve them in good condition while in that country or while being exported.

3.  The acquisition of originating status in accordance with the conditions set out in Title II shall not be affected by working or processing done outside the Community or Israel on materials exported from the Community or from Israel and subsequently re-imported there, provided:

(a) the said materials are wholly obtained in the Community or in Israel or have undergone working or processing beyond the operations referred to in Article 7 prior to being exported;

and

(b) it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

(i) the re-imported goods have been obtained by working or processing the exported materials;

and

(ii) the total added value acquired outside the Community or Israel by applying the provisions of this Article does not exceed 10 % of the ex-works price of the end product for which originating status is claimed.

4.  For the purposes of paragraph 3, the conditions for acquiring originating status set out in Title II shall not apply to working or processing done outside the Community or Israel. However, where, in the list in Annex II, a rule setting a maximum value for all the non-originating materials incorporated is applied in determining the originating status of the end product, the total value of the non-originating materials incorporated in the territory of the party concerned, taken together with the total added value acquired outside the Community or Israel by applying the provisions of this Article, shall not exceed the stated percentage.

5.  For the purposes of applying the provisions of paragraphs 3 and 4, „total added value” shall be taken to mean all costs arising outside the Community or Israel, including the value of the materials incorporated there.

6.  The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products which do not fulfil the conditions set out in the list in Annex II or which can be considered sufficiently worked or processed only if the general tolerance fixed in Article 6(2) is applied.

7.  The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products of Chapters 50 to 63 of the Harmonised System.

8.  Any working or processing of the kind covered by this Article and done outside the Community or Israel shall be done under the outward processing arrangements, or similar arrangements.

Article 13

Direct transport

1.  The preferential treatment provided for under the Agreement applies only to products, satisfying the requirements of this Protocol, which are transported directly between the Community and Israel or through the territories of the other countries referred to in Articles 3 and 4 with which cumulation is applicable. However, products constituting one single consignment may be transported through other territories with, should the occasion arise, trans-shipment or temporary warehousing in such territories, provided that they remain under the surveillance of the customs authorities in the country of transit or warehousing and do not undergo operations other than unloading, reloading or any operation designed to preserve them in good condition.

Originating products may be transported by pipeline across territory other than that of the Community or Israel.

2.  Evidence that the conditions set out in paragraph 1 have been fulfilled shall be supplied to the customs authorities of the importing country by the production of:

(a) a single transport document covering the passage from the exporting country through the country of transit; or

(b) a certificate issued by the customs authorities of the country of transit:

(i) giving an exact description of the products;

(ii) stating the dates of unloading and reloading of the products and, where applicable, the names of the ships, or the other means of transport used;

and

(iii) certifying the conditions under which the products remained in the transit country; or

(c) failing these, any substantiating documents.

Article 14

Exhibitions

1.  Originating products, sent for exhibition in a country other than those referred to in Articles 3 and 4 with which cumulation is applicable and sold after the exhibition for importation in the Community or in Israel shall benefit on importation from the provisions of the Agreement provided it is shown to the satisfaction of the customs authorities that:

(a) an exporter has consigned these products from the Community or from Israel to the country in which the exhibition is held and has exhibited them there;

(b) the products have been sold or otherwise disposed of by that exporter to a person in the Community or in Israel;

(c) the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter in the state in which they were sent for exhibition;

and

(d) the products have not, since they were consigned for exhibition, been used for any purpose other than demonstration at the exhibition.

2.  A proof of origin shall be issued or made out in accordance with the provisions of Title V and submitted to the customs authorities of the importing country in the normal manner. The name and address of the exhibition shall be indicated thereon. Where necessary, additional documentary evidence of the conditions under which the products have been exhibited may be required.

3.  Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control.TITLE IV

DRAWBACK OR EXEMPTION

Article 15

Prohibition of drawback of, or exemption from, customs duties

1.  

(a) Non-originating materials used in the manufacture of products originating in the Community, in Israel or in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4 for which a proof of origin is issued or made out in accordance with Title V shall not be subject in the Community or in Israel to drawback of, or exemption from, customs duties of whatever kind.

(b) Products falling within Chapter 3 and headings 1604 and 1605 of the Harmonised System and originating in the Community as provided for in Article 2(1)(c), for which a proof of origin is issued or made out in accordance with the provisions of Title V shall not be subject in the Community to drawback of, or exemption from, customs duties of whatever kind.

2.  The prohibition in paragraph 1 shall apply to any arrangement for refund, remission or non-payment, partial or complete, of customs duties or charges having an equivalent effect, applicable in the Community or in Israel to materials used in the manufacture and to products covered by paragraph 1(b), where such refund, remission or non-payment applies, expressly or in effect, when products obtained from the said materials are exported and not when they are retained for home use there.

3.  The exporter of products covered by a proof of origin shall be prepared to submit at any time, upon request from the customs authorities, all appropriate documents proving that no drawback has been obtained in respect of the non-originating materials used in the manufacture of the products concerned and that all customs duties or charges having equivalent effect applicable to such materials have actually been paid.

4.  The provisions of paragraphs 1 to 3 shall also apply in respect of packaging within the meaning of Article 8(2), accessories, spare parts and tools within the meaning of Article 9 and products in a set within the meaning of Article 10 when such items are non-originating.

5.  The provisions of paragraphs 1 to 4 shall apply only in respect of materials which are of the kind to which the Agreement applies. Furthermore, they shall not preclude the application of an export refund system for agricultural products, applicable upon export in accordance with the provisions of the Agreement.TITLE V

PROOF OF ORIGIN

Article 16

General requirements

1.  Products originating in the Community shall, on importation into Israel, and products originating in Israel shall, on importation into the Community benefit from the provisions of the Agreement upon submission of one of the following proofs of origin:

(a) a movement certificate EUR.1, a specimen of which appears in Annex IIIa;

(b) a movement certificate EUR-MED, a specimen of which appears in Annex IIIb;

(c) in the cases specified in Article 22(1), a declaration, subsequently referred to as the „invoice declaration” or the „invoice declaration EUR-MED”, given by the exporter on an invoice, a delivery note or any other commercial document which describes the products concerned in sufficient detail to enable them to be identified; the texts of the invoice declarations appear in Annexes IVa and b.

2.  Notwithstanding paragraph 1, originating products within the meaning of this Protocol shall, in the cases specified in Article 27, benefit from the provisions of the Agreement without it being necessary to submit any of the proofs of origin referred to in paragraph 1.

Article 17

Procedure for the issue of a movement certificate EUR.1 or EUR-MED

1.  A movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall be issued by the customs authorities of the exporting country on application having been made in writing by the exporter or, under the exporter's responsibility, by his authorised representative.

2.  For this purpose, the exporter or his authorised representative shall fill in both the movement certificate EUR.1 or EUR-MED and the application form, specimens of which appear in the Annexes IIIa and b. These forms shall be completed in one of the languages in which the Agreement is drawn up and in accordance with the provisions of the national law of the exporting country. If the forms are handwritten, they shall be completed in ink in printed characters. The description of the products shall be given in the box reserved for this purpose without leaving any blank lines. Where the box is not completely filled, a horizontal line shall be drawn below the last line of the description, the empty space being crossed through.

3.  The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country where the movement certificate EUR.1 or EUR-MED is issued, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

4.  Without prejudice to paragraph 5, a movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of a Member State of the Community or of Israel in the following cases:

 if the products concerned can be considered as products originating in the Community or in Israel without application of cumulation with materials originating in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4, and fulfil the other requirements of this Protocol,

 if the products concerned can be considered as products originating in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4 with which cumulation is applicable, without application of cumulation with materials originating in one of the countries referred to in Articles 3 and 4, and fulfil the other requirements of this Protocol, provided a certificate EUR-MED or an invoice declaration EUR-MED has been issued in the country of origin.

5.  A movement certificate EUR-MED shall be issued by the customs authorities of a Member State of the Community or of Israel if the products concerned can be considered as products originating in the Community, in Israel or in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4 with which cumulation is applicable, fulfil the requirements of this Protocol and:

 cumulation was applied with materials originating in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4, or

 the products may be used as materials in the context of cumulation for the manufacture of products for export to one of the other countries referred to in Articles 3 and 4, or

 the products may be re-exported from the country of destination to one of the other countries referred to in Articles 3 and 4.

6.  A movement certificate EUR-MED shall contain one of the following statements in English in Box 7:

 if origin has been obtained by application of cumulation with materials originating in one or more of the countries referred to in Articles 3 and 4:

 „CUMULATION APPLIED WITH …” (name of the country/countries)

 if origin has been obtained without the application of cumulation with materials originating in one or more of the countries referred to in Articles 3 and 4:

 „NO CUMULATION APPLIED”

7.  The customs authorities issuing movement certificates EUR.1 or EUR-MED shall take any steps necessary to verify the originating status of the products and the fulfilment of the other requirements of this Protocol. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter's accounts or any other check considered appropriate. They shall also ensure that the forms referred to in paragraph 2 are duly completed. In particular, they shall check whether the space reserved for the description of the products has been completed in such a manner as to exclude all possibility of fraudulent additions.

8.  The date of issue of the movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall be indicated in Box 11 of the certificate.

9.  A movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall be issued by the customs authorities and made available to the exporter as soon as actual exportation has been effected or ensured.

Article 18

Movement certificates EUR.1 or EUR-MED issued retrospectively

1.  Notwithstanding Article 17(9), a movement certificate EUR.1 or EUR-MED may exceptionally be issued after exportation of the products to which it relates if:

(a) it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances;

or

(b) it is demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that a movement certificate EUR.1 or EUR-MED was issued but was not accepted at importation for technical reasons.

2.  Notwithstanding Article 17(9), a movement certificate EUR-MED may be issued after exportation of the products to which it relates and for which a movement certificate EUR.1 was issued at the time of exportation, provided that it is demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that the conditions referred to in Article 17(5) are satisfied.

3.  For the implementation of paragraphs 1 and 2, the exporter shall indicate in his application the place and date of exportation of the products to which the movement certificate EUR.1 or EUR-MED relates, and state the reasons for his request.

4.  The customs authorities may issue a movement certificate EUR.1 or EUR-MED retrospectively only after verifying that the information supplied in the exporter's application complies with that in the corresponding file.

5.  Movement certificates EUR.1 or EUR-MED issued retrospectively shall be endorsed with the following phrase in English:

„ISSUED RETROSPECTIVELY”

Movement certificates EUR-MED issued retrospectively by application of paragraph 2 shall be endorsed with the following phrase in English:

„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no … [date and place of issue])”

6.  The endorsement referred to in paragraph 5 shall be inserted in Box 7 of the movement certificate EUR.1 or EUR-MED.

Article 19

Issue of a duplicate movement certificate EUR.1 or EUR-MED

1.  In the event of theft, loss or destruction of a movement certificate EUR.1 or EUR-MED, the exporter may apply to the customs authorities which issued it for a duplicate made out on the basis of the export documents in their possession.

2.  The duplicate issued in this way shall be endorsed with the following word in English:

„DUPLICATE”

3.  The endorsement referred to in paragraph 2 shall be inserted in Box 7 of the duplicate movement certificate EUR.1 or EUR-MED.

4.  The duplicate, which shall bear the date of issue of the original movement certificate EUR.1 or EUR-MED, shall take effect as from that date.

Article 20

Issue of movement certificates EUR.1 or EUR-MED on the basis of a proof of origin issued or made out previously

When originating products are placed under the control of a customs office in the Community or in Israel, it shall be possible to replace the original proof of origin by one or more movement certificates EUR.1 or EUR-MED for the purpose of sending all or some of these products elsewhere within the Community or Israel. The replacement movement certificate(s) EUR.1 or EUR-MED shall be issued by the customs office under whose control the products are placed.

Article 21

Accounting segregation

1.  Where considerable cost or material difficulties arise in keeping separate stocks of originating and non-originating materials which are identical and interchangeable, the customs authorities may, at the written request of those concerned, authorise the so-called „accounting segregation” method (hereinafter referred to as the „method”) to be used for managing such stocks.

2.  The method must be able to ensure that, for a specific reference period, the number of products obtained which could be considered as „originating” is the same as that which would have been obtained had there been physical segregation of the stocks.

3.  The customs authorities may make the grant of authorisation referred to in paragraph 1 subject to any conditions deemed appropriate.

4.  The method shall be applied and the application thereof shall be recorded on the basis of the general accounting principles applicable in the country where the product was manufactured.

5.  The beneficiary of the method may make out or apply for proofs of origin, as the case may be, for the quantity of products which may be considered as originating. At the request of the customs authorities, the beneficiary shall provide a statement of how the quantities have been managed.

6.  The customs authorities shall monitor the use made of the authorisation and may withdraw it whenever the beneficiary makes improper use of the authorisation in any manner whatsoever or fails to fulfil any of the other conditions laid down in this Protocol.

Article 22

Conditions for making out an invoice declaration or an invoice declaration EUR-MED

1.  An invoice declaration or an invoice declaration EUR-MED as referred to in Article 16(1)(c) may be made out:

(a) by an approved exporter within the meaning of Article 23,

or

(b) by any exporter for any consignment consisting of one or more packages containing originating products whose total value does not exceed EUR 6 000 .

2.  Without prejudice to paragraph 3, an invoice declaration may be made out in the following cases:

 if the products concerned may be considered as products originating in the Community or in Israel without application of cumulation with materials originating in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4, and fulfil the other requirements of this Protocol,

 if the products concerned may be considered as products originating in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4 with which cumulation is applicable, without application of cumulation with materials originating in one of the countries referred to in Articles 3 and 4, and fulfil the other requirements of this Protocol, provided a certificate EUR-MED or an invoice declaration EUR-MED has been issued in the country of origin.

3.  An invoice declaration EUR-MED may be made out if the products concerned may be considered as products originating in the Community, in Israel or in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4 with which cumulation is applicable, fulfil the requirements of this Protocol and:

 cumulation was applied with materials originating in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4, or

 the products may be used as materials in the context of cumulation for the manufacture of products for export to one of the other countries referred to in Articles 3 and 4, or

 the products may be re-exported from the country of destination to one of the other countries referred to in Articles 3 and 4.

4.  An invoice declaration EUR-MED shall contain one of the following statements in English:

 if origin has been obtained by application of cumulation with materials originating in one or more of the countries referred to in Articles 3 and 4:

 „CUMULATION APPLIED WITH …” (name of the country/countries)

 if origin has been obtained without application of cumulation with materials originating in one or more of the countries referred to in Articles 3 and 4:

 „NO CUMULATION APPLIED”

5.  The exporter making out an invoice declaration or an invoice declaration EUR-MED shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

6.  An invoice declaration or an invoice declaration EUR-MED shall be made out by the exporter by typing, stamping or printing on the invoice, the delivery note or another commercial document, the declaration, the texts of which appear in Annexes IVa and b, using one of the linguistic versions set out in these Annexes and in accordance with the provisions of the national law of the exporting country. If the declaration is handwritten, it shall be written in ink in printed characters.

7.  Invoice declarations and invoice declarations EUR-MED shall bear the original signature of the exporter in manuscript. However, an approved exporter within the meaning of Article 23 shall not be required to sign such declarations provided that he gives the customs authorities of the exporting country a written undertaking that he accepts full responsibility for any invoice declaration which identifies him as if it had been signed in manuscript by him.

8.  An invoice declaration or an invoice declaration EUR-MED may be made out by the exporter when the products to which it relates are exported, or after exportation on condition that it is presented in the importing country at the latest two years after the importation of the products to which it relates.

Article 23

Approved exporter

1.  The customs authorities of the exporting country may authorise any exporter (hereinafter referred to as „approved exporter”) who makes frequent shipments of products under the Agreement to make out invoice declarations or invoice declarations EUR-MED irrespective of the value of the products concerned. An exporter seeking such authorisation shall offer to the satisfaction of the customs authorities all guarantees necessary to verify the originating status of the products as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

2.  The customs authorities may grant the status of approved exporter subject to any conditions which they consider appropriate.

3.  The customs authorities shall grant to the approved exporter a customs authorisation number which shall appear on the invoice declaration or on the invoice declaration EUR-MED.

4.  The customs authorities shall monitor the use of the authorisation by the approved exporter.

5.  The customs authorities may withdraw the authorisation at any time. They shall do so where the approved exporter no longer offers the guarantees referred to in paragraph 1, no longer fulfils the conditions referred to in paragraph 2 or otherwise makes an incorrect use of the authorisation.

Article 24

Validity of proof of origin

1.  A proof of origin shall be valid for four months from the date of issue in the exporting country and shall be submitted within the said period to the customs authorities of the importing country.

2.  Proofs of origin which are submitted to the customs authorities of the importing country after the final date for presentation specified in paragraph 1 may be accepted for the purpose of applying preferential treatment, where the failure to submit these documents by the final date set is due to exceptional circumstances.

3.  In other cases of belated presentation, the customs authorities of the importing country may accept the proofs of origin where the products have been submitted before the said final date.

Article 25

Submission of proof of origin

Proofs of origin shall be submitted to the customs authorities of the importing country in accordance with the procedures applicable in that country. The said authorities may require a translation of a proof of origin and may also require the import declaration to be accompanied by a statement from the importer to the effect that the products meet the conditions required for the implementation of the Agreement.

Article 26

Importation by instalments

Where, at the request of the importer and on the conditions laid down by the customs authorities of the importing country, dismantled or non-assembled products within the meaning of General Rule 2(a) of the Harmonised System falling within Sections XVI and XVII or headings 7308 and 9406 of the Harmonised System are imported by instalments, a single proof of origin for such products shall be submitted to the customs authorities upon importation of the first instalment.

Article 27

Exemptions from proof of origin

1.  Products sent as small packages from private persons to private persons or forming part of travellers' personal luggage shall be admitted as originating products without requiring the submission of a proof of origin, provided that such products are not imported by way of trade and have been declared as meeting the requirements of this Protocol and where there is no doubt as to the veracity of such a declaration. In the case of products sent by post, this declaration can be made on customs declaration CN22/CN23 or on a sheet of paper annexed to that document.

2.  Imports which are occasional and consist solely of products for the personal use of the recipients or travellers or their families shall not be considered as imports by way of trade if it is evident from the nature and quantity of the products that no commercial purpose is in view.

3.  Furthermore, the total value of these products shall not exceed EUR 500 in the case of small packages or EUR1 200 in the case of products forming part of travellers' personal luggage.

Article 28

Supporting documents

The documents referred to in Articles 17(3) and 22(5) used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or EUR-MED or an invoice declaration or invoice declaration EUR-MED may be considered as products originating in the Community, in Israel or in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4 and fulfil the other requirements of this Protocol may consist inter alia of the following:

(a) direct evidence of the processes carried out by the exporter or supplier to obtain the goods concerned, contained for example in his accounts or internal bookkeeping;

(b) documents proving the originating status of materials used, issued or made out in the Community or in Israel where these documents are used in accordance with national law;

(c) documents proving the working or processing of materials in the Community or in Israel, issued or made out in the Community or in Israel, where these documents are used in accordance with national law;

(d) movement certificates EUR.1 or EUR-MED or invoice declarations or invoice declarations EUR-MED proving the originating status of materials used, issued or made out in the Community or in Israel in accordance with this Protocol, or in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4, in accordance with rules of origin which are identical to the rules in this Protocol;

(e) appropriate evidence concerning working or processing undergone outside the Community or Israel by application of Article 12, proving that the requirements of that Article have been satisfied.

Article 29

Preservation of proof of origin and supporting documents

1.  The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall keep for at least three years the documents referred to in Article 17(3).

2.  The exporter making out an invoice declaration or invoice declaration EUR-MED shall keep for at least three years a copy of this invoice declaration as well as the documents referred to in Article 22(5).

3.  The customs authorities of the exporting country issuing a movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall keep for at least three years the application form referred to in Article 17(2).

4.  The customs authorities of the importing country shall keep for at least three years the movement certificates EUR.1 and EUR-MED and the invoice declarations and invoice declarations EUR-MED submitted to them.

Article 30

Discrepancies and formal errors

1.  The discovery of slight discrepancies between the statements made in the proof of origin and those made in the documents submitted to the customs office for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not ipso facto render the proof of origin null and void if it is duly established that this document does correspond to the products submitted.

2.  Obvious formal errors such as typing errors on a proof of origin should not cause this document to be rejected if these errors are not such as to create doubts concerning the correctness of the statements made in this document.

Article 31

Amounts expressed in euro

1.  For the application of the provisions of Article 22(1)(b) and Article 27(3) in cases where products are invoiced in a currency other than euro, amounts in the national currencies of the Member States of the Community, of Israel and of the other countries referred to in Articles 3 and 4 equivalent to the amounts expressed in euro shall be fixed annually by each of the countries concerned.

2.  A consignment shall benefit from the provisions of Article 22(1)(b) or Article 27(3) by reference to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the country concerned.

3.  The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that currency of the amounts expressed in euro as at the first working day of October each year. The amounts shall be communicated to the Commission of the European Communities by 15 October and shall apply from 1 January the following year. The Commission of the European Communities shall notify all countries concerned of the relevant amounts.

4.  A country may round up or down the amount resulting from the conversion into its national currency of an amount expressed in euro. The rounded-off amount may not differ from the amount resulting from the conversion by more than 5 %. A country may retain unchanged its national currency equivalent of an amount expressed in euro if, at the time of the annual adjustment provided for in paragraph 3, the conversion of that amount, prior to any rounding-off, results in an increase of less than 15 % in the national currency equivalent. The national currency equivalent may be retained unchanged if the conversion were to result in a decrease in that equivalent value.

5.  The amounts expressed in euro shall be reviewed by the Association Committee at the request of the Community or of Israel. When carrying out this review, the Association Committee shall consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro.TITLE VI

ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE COOPERATION

Article 32

Mutual assistance

1.  The customs authorities of the Member States of the Community and of Israel shall provide each other, through the Commission of the European Communities, with specimen impressions of stamps used in their customs offices for the issue of movement certificates EUR.1 and EUR-MED, and with the addresses of the customs authorities responsible for verifying those certificates, invoice declarations and invoice declarations EUR-MED.

2.  In order to ensure the proper application of this Protocol, the Community and Israel shall assist each other, through the competent customs administrations, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1 and EUR-MED, the invoice declarations and the invoice declarations EUR-MED and the correctness of the information given in these documents.

Article 33

Verification of proofs of origin

1.  Subsequent verifications of proofs of origin shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubts as to the authenticity of such documents, the originating status of the products concerned or the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

2.  For the purposes of implementing paragraph 1, the customs authorities of the importing country shall return the movement certificate EUR.1 or EUR-MED and the invoice, if it has been submitted, the invoice declaration or the invoice declaration EUR-MED, or a copy of these documents, to the customs authorities of the exporting country giving, where appropriate, the reasons for the request for verification. Any documents and information obtained suggesting that the information given on the proof of origin is incorrect shall be forwarded in support of the request for verification.

3.  The verification shall be carried out by the customs authorities of the exporting country. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter's accounts or any other check considered appropriate.

4.  If the customs authorities of the importing country decide to suspend the granting of preferential treatment to the products concerned while awaiting the results of the verification, release of the products shall be offered to the importer subject to any precautionary measures judged necessary.

5.  The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results thereof as soon as possible. These results shall indicate clearly whether the documents are authentic and whether the products concerned may be considered as products originating in the Community, in Israel or in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4 and fulfil the other requirements of this Protocol.

6.  If in cases of reasonable doubt there is no reply within ten months of the date of the verification request or if the reply does not contain sufficient information to determine the authenticity of the document in question or the real origin of the products, the requesting customs authorities shall, except in exceptional circumstances, refuse entitlement to the preferences.

Article 34

Dispute settlement

Where disputes arise in relation to the verification procedures of Article 33 which cannot be settled between the customs authorities requesting a verification and the customs authorities responsible for carrying out this verification or where they raise a question as to the interpretation of this Protocol, they shall be submitted to the Association Committee.

In all cases, the settlement of disputes between the importer and the customs authorities of the importing country shall take place under the legislation of that country.

Article 35

Penalties

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.

Article 36

Free zones

1.  The Community and Israel shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.

2.  By way of derogation from paragraph 1, when products originating in the Community or in Israel are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement certificate EUR.1 or EUR-MED at the exporter's request, if the treatment or processing undergone complies with the provisions of this Protocol.TITLE VII

CEUTA AND MELILLA

Article 37

Application of the Protocol

1.  The term „Community” used in Article 2 does not cover Ceuta and Melilla.

2.  Products originating in Israel, when imported into Ceuta or Melilla, shall enjoy in all respects the same customs regime as that which is applied to products originating in the customs territory of the Community under Protocol 2 of the Act of Accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic to the European Communities. Israel shall grant to imports of products covered by the Agreement and originating in Ceuta and Melilla the same customs regime as that which is granted to products imported from and originating in the Community.

3.  For the purpose of applying paragraph 2 concerning products originating in Ceuta and Melilla, this Protocol shall apply mutatis mutandis subject to the special conditions set out in Article 38.

Article 38

Special conditions

1.  Providing they have been transported directly in accordance with Article 13, the following shall be considered as:

(1) products originating in Ceuta and Melilla:

(a) products wholly obtained in Ceuta and Melilla;

(b) products obtained in Ceuta and Melilla in the manufacture of which products other than those referred to in (a) are used, provided that:

(i) the said products have undergone sufficient working or processing within the meaning of Article 6;

or that

(ii) those products originate in Israel or in the Community, provided that they have been submitted to working or processing which goes beyond the operations referred to in Article 7;

(2) products originating in Israel:

(a) products wholly obtained in Israel;

(b) products obtained in Israel, in the manufacture of which products other than those referred to in (a) are used, provided that:

(i) the said products have undergone sufficient working or processing within the meaning of Article 6;

or that

(ii) those products originate in Ceuta and Melilla or in the Community, provided that they have been submitted to working or processing which goes beyond the operations referred to in Article 7.

2.  Ceuta and Melilla shall be considered as a single territory.

3.  The exporter or his authorised representative shall enter „Israel” and „Ceuta and Melilla” in Box 2 of movement certificates EUR.1 or EUR-MED or on invoice declarations or on invoice declarations EUR-MED. In addition, in the case of products originating in Ceuta and Melilla, this shall be indicated in Box 4 of movement certificates EUR.1 or EUR-MED or on invoice declarations or on invoice declarations EUR-MED.

4.  The Spanish customs authorities shall be responsible for the application of this Protocol in Ceuta and Melilla.TITLE VIII

FINAL PROVISIONS

Article 39

Amendments to the Protocol

The Association Council may decide to amend the provisions of this Protocol.

Article 40

Transitional provision for goods in transit or storage

The provisions of the Agreement may be applied to goods which comply with the provisions of this Protocol and which on the date of entry into force of this Protocol are either in transit or are in the Community or in Israel in temporary storage in customs warehouses or in free zones, subject to the submission to the customs authorities of the importing country, within four months of the said date, of a movement certificate EUR.1 or EUR-MED issued retrospectively by the customs authorities of the exporting country together with the documents showing that the goods have been transported directly in accordance with Article 13.

ANNEX I

INTRODUCTORY NOTES TO THE LIST IN ANNEX II

Note 1

The list sets out the conditions required for all products to be considered as sufficiently worked or processed within the meaning of Article 6 of the Protocol.

Note 2

2.1. The first two columns in the list describe the product obtained. The first column gives the heading number or chapter number used in the Harmonised System and the second column gives the description of goods used in that system for that heading or chapter. For each entry in the first two columns, a rule is specified in column 3 or 4. Where, in some cases, the entry in the first column is preceded by an „ex”, this signifies that the rules in column 3 or 4 apply only to the part of that heading as described in column 2.

2.2. Where several heading numbers are grouped together in column 1 or a chapter number is given and the description of products in column 2 is therefore given in general terms, the adjacent rules in column 3 or 4 apply to all products which, under the Harmonised System, are classified in headings of the chapter or in any of the headings grouped together in column 1.

2.3. Where there are different rules in the list applying to different products within a heading, each indent contains the description of that part of the heading covered by the adjacent rules in column 3 or 4.

2.4. Where, for an entry in the first two columns, a rule is specified in both columns 3 and 4, the exporter may opt to apply either the rule set out in column 3 or that set out in column 4. If no origin rule is given in column 4, the rule set out in column 3 is to be applied.

Note 3

3.1.

The provisions of Article 6 of the Protocol, concerning products having acquired originating status which are used in the manufacture of other products, shall apply, regardless of whether this status has been acquired inside the factory where these products are used or in another factory in a contracting party.

Example:

An engine of heading 8407 , for which the rule states that the value of the non-originating materials which may be incorporated may not exceed 40 % of the ex-works price, is made from „other alloy steel roughly shaped by forging” of heading ex  72 24 .

If this forging has been forged in the Community from a non-originating ingot, it has already acquired originating status by virtue of the rule for heading ex  72 24 in the list. The forging can then count as originating in the value-calculation for the engine, regardless of whether it was produced in the same factory or in another factory in the Community. The value of the non-originating ingot is thus not taken into account when adding up the value of the non-originating materials used.

3.2.

The rule in the list represents the minimum amount of working or processing required, and the carrying-out of more working or processing also confers originating status; conversely, the carrying-out of less working or processing cannot confer originating status. Thus, if a rule provides that non-originating material, at a certain level of manufacture, may be used, the use of such material at an earlier stage of manufacture is allowed, and the use of such material at a later stage is not.

3.3.

Without prejudice to Note 3.2, where a rule uses the expression „Manufacture from materials of any heading”, then materials of any heading(s) (even materials of the same description and heading as the product) may be used, subject, however, to any specific limitations which may also be contained in the rule.

However, the expression „Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading …” or „Manufacture from materials of any heading, including other materials of the same heading as the product” means that materials of any heading(s) may be used, except those of the same description as the product as given in column 2 of the list.

3.4.

When a rule in the list specifies that a product may be manufactured from more than one material, this means that one or more materials may be used. It does not require that all be used.

Example:

The rule for fabrics of headings 5208 to 5212 provides that natural fibres may be used and that chemical materials, among other materials, may also be used. This does not mean that both have to be used; it is possible to use one or the other, or both.

3.5.

Where a rule in the list specifies that a product must be manufactured from a particular material, the condition does not prevent the use of other materials which, because of their inherent nature, cannot satisfy the rule. (See also Note 6.2 below in relation to textiles).

Example:

The rule for prepared foods of heading 1904 , which specifically excludes the use of cereals and their derivatives, does not prevent the use of mineral salts, chemicals and other additives which are not products from cereals.

However, this does not apply to products which, although they cannot be manufactured from the particular materials specified in the list, can be produced from a material of the same nature at an earlier stage of manufacture.

Example:

In the case of an article of apparel of ex Chapter 62 made from non-woven materials, if the use of only non-originating yarn is allowed for this class of article, it is not possible to start from non-woven cloth – even if non-woven cloths cannot normally be made from yarn. In such cases, the starting material would normally be at the stage before yarn – that is, the fibre stage.

3.6.

Where, in a rule in the list, two percentages are given for the maximum value of non-originating materials that can be used, then these percentages may not be added together. In other words, the maximum value of all the non-originating materials used may never exceed the higher of the percentages given. Furthermore, the individual percentages must not be exceeded, in relation to the particular materials to which they apply.

Note 4

4.1. The term „natural fibres” is used in the list to refer to fibres other than artificial or synthetic fibres. It is restricted to the stages before spinning takes place, including waste, and, unless otherwise specified, includes fibres which have been carded, combed or otherwise processed, but not spun.

4.2. The term „natural fibres” includes horsehair of heading 0503 , silk of headings 5002 and 5003 , as well as wool fibres and fine or coarse animal hair of headings 5101 to 5105 , cotton fibres of headings 5201 to 5203 , and other vegetable fibres of headings 5301 to 5305 .

4.3. The terms „textile pulp”, „chemical materials” and „paper-making materials” are used in the list to describe the materials, not classified in Chapters 50 to 63, which can be used to manufacture artificial, synthetic or paper fibres or yarns.

4.4. The term „man-made staple fibres” is used in the list to refer to synthetic or artificial filament tow, staple fibres or waste, of headings 5501 to 5507 .

Note 5

5.1.

Where, for a given product in the list, reference is made to this Note, the conditions set out in column 3 shall not be applied to any basic textile materials used in the manufacture of this product and which, taken together, represent 10 % or less of the total weight of all the basic textile materials used. (See also Notes 5.3 and 5.4.)

5.2.

However, the tolerance mentioned in Note 5.1 may be applied only to mixed products which have been made from two or more basic textile materials.

The following are the basic textile materials:

 silk,

 wool,

 coarse animal hair,

 fine animal hair,

 horsehair,

 cotton,

 paper-making materials and paper,

 flax,

 true hemp,

 jute and other textile bast fibres,

 sisal and other textile fibres of the genus Agave,

 coconut, abaca, ramie and other vegetable textile fibres,

 synthetic man-made filaments,

 artificial man-made filaments,

 current-conducting filaments,

 synthetic man-made staple fibres of polypropylene,

 synthetic man-made staple fibres of polyester,

 synthetic man-made staple fibres of polyamide,

 synthetic man-made staple fibres of polyacrylonitrile,

 synthetic man-made staple fibres of polyimide,

 synthetic man-made staple fibres of polytetrafluoroethylene,

 synthetic man-made staple fibres of poly(phenylene sulphide),

 synthetic man-made staple fibres of poly(vinyl chloride),

 other synthetic man-made staple fibres,

 artificial man-made staple fibres of viscose,

 other artificial man-made staple fibres,

 yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped,

 yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyester, whether or not gimped,

 products of heading 5605 (metallised yarn) incorporating strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film,

 other products of heading 5605 .

Example:

A yarn, of heading 5205 , made from cotton fibres of heading 5203 and synthetic staple fibres of heading 5506 , is a mixed yarn. Therefore, non-originating synthetic staple fibres which do not satisfy the origin-rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp) may be used, provided that their total weight does not exceed 10 % of the weight of the yarn.

Example:

A woollen fabric, of heading 5112 , made from woollen yarn of heading 5107 and synthetic yarn of staple fibres of heading 5509 , is a mixed fabric. Therefore, synthetic yarn which does not satisfy the origin rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp), or woollen yarn which does not satisfy the origin rules (which require manufacture from natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning), or a combination of the two, may be used, provided that their total weight does not exceed 10 % of the weight of the fabric.

Example:

Tufted textile fabric, of heading 5802 , made from cotton yarn of heading 5205 and cotton fabric of heading 5210 , is a only mixed product if the cotton fabric is itself a mixed fabric made from yarns classified in two separate headings, or if the cotton yarns used are themselves mixtures.

Example:

If the tufted textile fabric concerned had been made from cotton yarn of heading 5205 and synthetic fabric of heading 5407 , then, obviously, the yarns used are two separate basic textile materials and the tufted textile fabric is, accordingly, a mixed product.

5.3.

In the case of products incorporating „yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped”, this tolerance is 20 % in respect of this yarn.

5.4.

In the case of products incorporating „strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film”, this tolerance is 30 % in respect of this strip.

Note 6

6.1.

Where, in the list, reference is made to this Note, textile materials (with the exception of linings and interlinings), which do not satisfy the rule set out in the list in column 3 for the made-up product concerned, may be used, provided that they are classified in a heading other than that of the product and that their value does not exceed 8 % of the ex-works price of the product.

6.2.

Without prejudice to Note 6.3, materials which are not classified within Chapters 50 to 63 may be used freely in the manufacture of textile products, whether or not they contain textiles.

Example:

If a rule in the list provides that, for a particular textile item (such as trousers), yarn must be used, this does not prevent the use of metal items, such as buttons, because buttons are not classified within Chapters 50 to 63. For the same reason, it does not prevent the use of slide-fasteners, even though slide-fasteners normally contain textiles.

6.3.

Where a percentage rule applies, the value of materials which are not classified within Chapters 50 to 63 must be taken into account when calculating the value of the non-originating materials incorporated.

Note 7

7.1. For the purposes of headings ex  27 07 , 2713 to 2715 , ex  29 01 , ex  29 02 and ex  34 03 , the „specific processes” are the following:

(a) vacuum-distillation;

(b) redistillation by a very thorough fractionation process;

(c) cracking;

(d) reforming;

(e) extraction by means of selective solvents;

(f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;

(g) polymerisation;

(h) alkylation;

(i) isomerisation.

7.2. For the purposes of headings 2710 , 2711 and 2712 , the „specific processes” are the following:

(a) vacuum-distillation;

(b) redistillation by a very thorough fractionation process;

(c) cracking;

(d) reforming;

(e) extraction by means of selective solvents;

(f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;

(g) polymerisation;

(h) alkylation;

(ij) isomerisation;

(k) in respect of heavy oils of heading ex  27 10 only, desulphurisation with hydrogen, resulting in a reduction of at least 85 % of the sulphur content of the products processed (ASTM D 1266-59 T method);

(l) in respect of products of heading 2710 only, deparaffining by a process other than filtering;

(m) in respect of heavy oils of heading ex  27 10 only, treatment with hydrogen, at a pressure of more than 20 bar and a temperature of more than 250 °C, with the use of a catalyst, other than to effect desulphurisation, when the hydrogen constitutes an active element in a chemical reaction. The further treatment, with hydrogen, of lubricating oils of heading ex  27 10 (e.g. hydrofinishing or decolourisation), in order, more especially, to improve colour or stability shall not, however, be deemed to be a specific process;

(n) in respect of fuel oils of heading ex  27 10 only, atmospheric distillation, on condition that less than 30 % of these products distils, by volume, including losses, at 300 °C, by the ASTM D 86 method;

(o) in respect of heavy oils other than gas oils and fuel oils of heading ex  27 10 only, treatment by means of a high-frequency electrical brush discharge;

(p) in respect of crude products (other than petroleum jelly, ozokerite, lignite wax or peat wax, paraffin wax containing by weight less than 0,75 % of oil) of heading ex  27 12 only, de-oiling by fractional crystallisation.

7.3. For the purposes of headings ex  27 07 , 2713 to 2715 , ex  29 01 , ex  29 02 and ex  34 03 , simple operations, such as cleaning, decanting, desalting, water separation, filtering, colouring, marking, obtaining a sulphur content as a result of mixing products with different sulphur contents, or any combination of these operations or like operations, do not confer origin.

ANNEX II

LIST OF WORKING OR PROCESSING REQUIRED TO BE CARRIED OUT ON NON-ORIGINATING MATERIALS IN ORDER FOR THE PRODUCT MANUFACTURED TO OBTAIN ORIGINATING STATUS

The products mentioned in the list may not be all covered by the Agreement. It is, therefore, necessary to consult the other parts of the Agreement.HS heading

Description of product

Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status

(1)

(2)

(3) or (4)

Chapter 1

Live animals

All the animals of Chapter 1 shall be wholly obtained

 

Chapter 2

Meat and edible meat offal

Manufacture in which all the materials of Chapters 1 and 2 used are wholly obtained

 

Chapter 3

Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates

Manufacture in which all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained

 

ex Chapter 4

Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included; except for:

Manufacture in which all the materials of Chapter 4 used are wholly obtained

 

0403

Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

Manufacture in which:

— all the materials of Chapter 4 used are wholly obtained,

— all the fruit juice (except that of pineapple, lime or grapefruit) of heading 2009 used is originating, and

— the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 5

Products of animal origin, not elsewhere specified or included; except for:

Manufacture in which all the materials of Chapter 5 used are wholly obtained

 

ex  05 02

Prepared pigs', hogs' or boars' bristles and hair

Cleaning, disinfecting, sorting and straightening of bristles and hair

 

Chapter 6

Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage

Manufacture in which:

— all the materials of Chapter 6 used are wholly obtained, and

— the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

Chapter 7

Edible vegetables and certain roots and tubers

Manufacture in which all the materials of Chapter 7 used are wholly obtained

 

Chapter 8

Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons

Manufacture in which:

— all the fruit and nuts used are wholly obtained, and

— the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the value of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 9

Coffee, tea, maté and spices; except for:

Manufacture in which all the materials of Chapter 9 used are wholly obtained

 

0901

Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion

Manufacture from materials of any heading

 

0902

Tea, whether or not flavoured

Manufacture from materials of any heading

 

ex  09 10

Mixtures of spices

Manufacture from materials of any heading

 

Chapter 10

Cereals

Manufacture in which all the materials of Chapter 10 used are wholly obtained

 

ex Chapter 11

Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten; except for:

Manufacture in which all the cereals, edible vegetables, roots and tubers of heading 0714 or fruit used are wholly obtained

 

ex  11 06

Flour, meal and powder of the dried, shelled leguminous vegetables of heading 0713

Drying and milling of leguminous vegetables of heading 0708

 

Chapter 12

Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder

Manufacture in which all the materials of Chapter 12 used are wholly obtained

 

1301

Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams)

Manufacture in which the value of all the materials of heading 1301 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

1302

Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products:

 

 

– Mucilages and thickeners, modified, derived from vegetable products

Manufacture from non-modified mucilages and thickeners

 

– Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

Chapter 14

Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included

Manufacture in which all the materials of Chapter 14 used are wholly obtained

 

ex Chapter 15

Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

1501

Pig fat (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503 :

 

 

– Fats from bones or waste

Manufacture from materials of any heading, except those of heading 0203 , 0206 or 0207 or bones of heading 0506

 

– Other

Manufacture from meat or edible offal of swine of heading 0203 or 0206 or of meat and edible offal of poultry of heading 0207

 

1502

Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503

 

 

– Fats from bones or waste

Manufacture from materials of any heading, except those of heading 0201 , 0202 , 0204 or 0206 or bones of heading 0506

 

– Other

Manufacture in which all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained

 

1504

Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified:

 

 

– Solid fractions

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1504

 

– Other

Manufacture in which all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained

 

ex  15 05

Refined lanolin

Manufacture from crude wool grease of heading 1505

 

1506

Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified:

 

 

– Solid fractions

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1506

 

– Other

Manufacture in which all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained

 

1507 to 1515

Vegetable oils and their fractions:

 

 

– Soya, ground nut, palm, copra, palm kernel, babassu, tung and oiticica oil, myrtle wax and Japan wax, fractions of jojoba oil and oils for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

– Solid fractions, except for that of jojoba oil

Manufacture from other materials of headings 1507 to 1515

 

– Other

Manufacture in which all the vegetable materials used are wholly obtained

 

1516

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared

Manufacture in which:

— all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained, and

— all the vegetable materials used are wholly obtained. However, materials of headings 1507 , 1508 , 1511 and 1513 may be used

 

1517

Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516

Manufacture in which:

— all the materials of Chapters 2 and 4 used are wholly obtained, and

— all the vegetable materials used are wholly obtained. However, materials of headings 1507 , 1508 , 1511 and 1513 may be used

 

Chapter 16

Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

Manufacture:

— from animals of Chapter 1, and/or

— in which all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained

 

ex Chapter 17

Sugars and sugar confectionery; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex  17 01

Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form, containing added flavouring or colouring matter

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

 

1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:

 

 

– Chemically-pure maltose and fructose

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1702

 

– Other sugars in solid form, containing added flavouring or colouring matter

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

 

– Other

Manufacture in which all the materials used are originating

 

ex  17 03

Molasses resulting from the extraction or refining of sugar, containing added flavouring or colouring matter

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

 

1704

Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

 

Chapter 18

Cocoa and cocoa preparations

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

 

1901

Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404 , not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included:

 

 

– Malt extract

Manufacture from cereals of Chapter 10

 

– Other

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

 

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared:

 

 

– Containing 20 % or less by weight of meat, meat offal, fish, crustaceans or molluscs

Manufacture in which all the cereals and derivatives (except durum wheat and its derivatives) used are wholly obtained

 

– Containing more than 20 % by weight of meat, meat offal, fish, crustaceans or molluscs

Manufacture in which:

— all the cereals and their derivatives (except durum wheat and its derivatives) used are wholly obtained, and

— all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained

 

1903

Tapioca and substitutes therefore prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms

Manufacture from materials of any heading, except potato starch of heading 1108

 

1904

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included

Manufacture:

— from materials of any heading, except those of heading 1806 ,

— in which all the cereals and flour (except durum wheat and Zea indurata maize, and their derivatives) used are wholly obtained, and

— in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

 

1905

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

Manufacture from materials of any heading, except those of Chapter 11

 

ex Chapter 20

Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants; except for:

Manufacture in which all the fruit, nuts or vegetables used are wholly obtained

 

ex  20 01

Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5 % or more by weight of starch, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex  20 04 and ex  20 05

Potatoes in the form of flour, meal or flakes, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

2006

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallized)

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

 

2007

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

 

ex  20 08

– Nuts, not containing added sugar or spirits

Manufacture in which the value of all the originating nuts and oil seeds of headings 0801 , 0802 and 1202 to 1207 used exceeds 60 % of the ex-works price of the product

 

– Peanut butter; mixtures based on cereals; palm hearts; maize (corn)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

– Other except for fruit and nuts cooked otherwise than by steaming or boiling in water, not containing added sugar, frozen

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

 

2009

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 21

Miscellaneous edible preparations; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

2101

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which all the chicory used is wholly obtained

 

2103

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

 

 

– Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, mustard flour or meal or prepared mustard may be used

 

– Mustard flour and meal and prepared mustard

Manufacture from materials of any heading

 

ex  21 04

Soups and broths and preparations therefor

Manufacture from materials of any heading, except prepared or preserved vegetables of headings 2002 to 2005

 

2106

Food preparations not elsewhere specified or included

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 22

Beverages, spirits and vinegar; except for:

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained

 

2202

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product,

— in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product, and

— in which all the fruit juice used (except that of pineapple, lime or grapefruit) is originating

 

2207

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

Manufacture:

— from materials of any heading, except heading 2207 or 2208 , and

— in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained or, if all the other materials used are already originating, arrack may be used up to a limit of 5 % by volume

 

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

Manufacture:

— from materials of any heading, except heading 2207 or 2208 , and

— in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained or, if all the other materials used are already originating, arrack may be used up to a limit of 5 % by volume

 

ex Chapter 23

Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex  23 01

Whale meal; flours, meals and pellets of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption

Manufacture in which all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained

 

ex  23 03

Residues from the manufacture of starch from maize (excluding concentrated steeping liquors), of a protein content, calculated on the dry product, exceeding 40 % by weight

Manufacture in which all the maize used is wholly obtained

 

ex  23 06

Oil cake and other solid residues resulting from the extraction of olive oil, containing more than 3 % of olive oil

Manufacture in which all the olives used are wholly obtained

 

2309

Preparations of a kind used in animal feeding

Manufacture in which:

— all the cereals, sugar or molasses, meat or milk used are originating, and

— all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained

 

ex Chapter 24

Tobacco and manufactured tobacco substitutes; except for:

Manufacture in which all the materials of Chapter 24 used are wholly obtained

 

2402

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes

Manufacture in which at least 70 % by weight of the unmanufactured tobacco or tobacco refuse of heading 2401 used is originating

 

ex  24 03

Smoking tobacco

Manufacture in which at least 70 % by weight of the unmanufactured tobacco or tobacco refuse of heading 2401 used is originating

 

ex Chapter 25

Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex  25 04

Natural crystalline graphite, with enriched carbon content, purified and ground

Enriching of the carbon content, purifying and grinding of crude crystalline graphite

 

ex  25 15

Marble, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, of a thickness not exceeding 25 cm

Cutting, by sawing or otherwise, of marble (even if already sawn) of a thickness exceeding 25 cm

 

ex  25 16

Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, of a thickness not exceeding 25 cm

Cutting, by sawing or otherwise, of stone (even if already sawn) of a thickness exceeding 25 cm

 

ex  25 18

Calcined dolomite

Calcination of dolomite not calcined

 

ex  25 19

Crushed natural magnesium carbonate (magnesite), in hermetically-sealed containers, and magnesium oxide, whether or not pure, other than fused magnesia or dead-burned (sintered) magnesia

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, natural magnesium carbonate (magnesite) may be used

 

ex  25 20

Plasters specially prepared for dentistry

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

ex  25 24

Natural asbestos fibres

Manufacture from asbestos concentrate

 

ex  25 25

Mica powder

Grinding of mica or mica waste

 

ex  25 30

Earth colours, calcined or powdered

Calcination or grinding of earth colours

 

Chapter 26

Ores, slag and ash

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex Chapter 27

Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex  27 07

Oils in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents, being oils similar to mineral oils obtained by distillation of high temperature coal tar, of which more than 65 % by volume distils at a temperature of up to 250 °C (including mixtures of petroleum spirit and benzole), for use as power or heating fuels

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (1)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

ex  27 09

Crude oils obtained from bituminous minerals

Destructive distillation of bituminous materials

 

2710

Petroleum oils and oils obtained from bituminous materials, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous materials, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (2)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

2711

Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (3)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

2712

Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (4)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

2713

Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous materials

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (5)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

2714

Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (6)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

2715

Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs)

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (7)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 28

Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex  28 05

„Mischmetall”

Manufacture by electrolytic or thermal treatment in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

ex  28 11

Sulphur trioxide

Manufacture from sulphur dioxide

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex  28 33

Aluminium sulphate

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

ex  28 40

Sodium perborate

Manufacture from disodium tetraborate pentahydrate

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 29

Organic chemicals; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex  29 01

Acyclic hydrocarbons for use as power or heating fuels

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (8)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

ex  29 02

Cyclanes and cyclenes (other than azulenes), benzene, toluene, xylenes, for use as power or heating fuels

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (9)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

ex  29 05

Metal alcoholates of alcohols of this heading and of ethanol

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 2905 . However, metal alcoholates of this heading may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

2915

Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2915 and 2916 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex  29 32

– Internal ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of heading 2909 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

– Cyclic acetals and internal hemiacetals and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Manufacture from materials of any heading

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

2933

Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2932 and 2933 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

2934

Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2932 , 2933 and 2934 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex  29 39

Concentrates of poppy straw containing not less than 50 % by weight of alkaloids

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 30

Pharmaceutical products; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

 

3002

Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products:

 

 

– Products consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses or unmixed products for these uses, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002 . However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

 

– Other

 

 

– – Human blood

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002 . However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

 

– – Animal blood prepared for therapeutic or prophylactic uses

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002 . However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

 

– – Blood fractions other than antisera, haemoglobin, blood globulins and serum globulins

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002 . However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

 

– – Haemoglobin, blood globulins and serum globulins

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002 . However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

 

– – Other

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002 . However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

 

3003 and 3004

Medicaments (excluding goods of heading 3002 , 3005 or 3006 ):

 

 

– Obtained from amikacin of heading 2941

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of headings 3003 and 3004 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

 

– Other

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product. However, materials of headings 3003 and 3004 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

ex  30 06

Waste pharmaceuticals specified in note 4(k) to this Chapter

The origin of the product in its original classification shall be retained

 

ex Chapter 31

Fertilizers; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex  31 05

Mineral or chemical fertilizers containing two or three of the fertilizing elements nitrogen, phosphorous and potassium; other fertilizers; goods of this chapter, in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg, except for:

— sodium nitrate

— calcium cyanamide

— potassium sulphate

— magnesium potassium sulphate

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 32

Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex  32 01

Tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives

Manufacture from tanning extracts of vegetable origin

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

3205

Colour lakes; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colour lakes (10)

Manufacture from materials of any heading, except headings 3203 , 3204 and 3205 . However, materials of heading 3205 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 33

Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

3301

Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils

Manufacture from materials of any heading, including materials of a different „group” (11) in this heading. However, materials of the same group as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 34

Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, „dental waxes” and dental preparations with a basis of plaster; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex  34 03

Lubricating preparations containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (12)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

3404

Artificial waxes and prepared waxes:

 

 

– With a basis of paraffin, petroleum waxes, waxes obtained from bituminous minerals, slack wax or scale wax

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

– Other

Manufacture from materials of any heading, except:

— hydrogenated oils having the character of waxes of heading 1516 ,

— fatty acids not chemically defined or industrial fatty alcohols having the character of waxes of heading 3823 , and

— materials of heading 3404

However, these materials may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 35

Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

3505

Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches:

 

 

– Starch ethers and esters

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3505

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture from materials of any heading, except those of heading 1108

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex  35 07

Prepared enzymes not elsewhere specified or included

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

Chapter 36

Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 37

Photographic or cinematographic goods; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

3701

Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs:

 

 

– Instant print film for colour photography, in packs

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702 . However, materials of heading 3702 may be used, provided that their total value does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702 . However, materials of headings 3701 and 3702 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

3702

Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

3704

Photographic plates, film paper, paperboard and textiles, exposed but not developed

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 to 3704

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 38

Miscellaneous chemical products; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex  38 01

– Colloidal graphite in suspension in oil and semi-colloidal graphite; carbonaceous pastes for electrodes

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

– Graphite in paste form, being a mixture of more than 30 % by weight of graphite with mineral oils

Manufacture in which the value of all the materials of heading 3403 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex  38 03

Refined tall oil

Refining of crude tall oil

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex  38 05

Spirits of sulphate turpentine, purified

Purification by distillation or refining of raw spirits of sulphate turpentine

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex  38 06

Ester gums

Manufacture from resin acids

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex  38 07

Wood pitch (wood tar pitch)

Distillation of wood tar

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

3808

Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the products

 

3809

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the products

 

3810

Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the products

 

3811

Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils:

 

 

– Prepared additives for lubricating oil, containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Manufacture in which the value of all the materials of heading 3811 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

– Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

3812

Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidizing preparations and other compound stabilisers for rubber or plastics

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

3813

Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

3814

Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

3818

Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

3819

Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

3820

Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

3822

Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of heading 3002 or 3006 ; certified reference materials

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

3823

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols:

 

 

– Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refining

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

– Industrial fatty alcohols

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3823

 

3824

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included:

 

 

– The following of this heading:

– –  Prepared binders for foundry moulds or cores based on natural resinous products

– –  Naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters

– –  Sorbitol other than that of heading 2905

– –  Petroleum sulphonates, excluding petroleum sulphonates of alkali metals, of ammonium or of ethanolamines; thiophenated sulphonic acids of oils obtained from bituminous minerals, and their salts

– –  Ion exchangers

– –  Getters for vacuum tubes

– –  Alkaline iron oxide for the purification of gas

– –  Ammoniacal gas liquors and spent oxide produced in coal gas purification

– –  Sulphonaphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters

– –  Fusel oil and Dippel's oil

– –  Mixtures of salts having different anions

– –  Copying pastes with a basis of gelatin, whether or not on a paper or textile backing

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

3901 to 3915

Plastics in primary forms, waste, parings and scrap, of plastic; except for headings ex  39 07 and 3912 for which the rules are set out below:

 

 

– Addition homopolymerisation products in which a single monomer contributes more than 99 % by weight to the total polymer content

Manufacture in which:

— the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product, and

— within the above limit, the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product (13)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product (14)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

ex  39 07

– Copolymer, made from polycarbonate and acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product (15)

 

– Polyester

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product and/or manufacture from polycarbonate of tetrabromo-(bisphenol A)

 

3912

Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in primary forms

Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

 

3916 to 3921

Semi-manufactures and articles of plastics; except for headings ex  39 16 , ex  39 17 , ex  39 20 and ex  39 21 , for which the rules are set out below:

 

 

– Flat products, further worked than only surface-worked or cut into forms other than rectangular (including square); other products, further worked than only surface-worked

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

– Other:

 

 

– – Addition homopolymerisation products in which a single monomer contributes more than 99 % by weight to the total polymer content

Manufacture in which:

— the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product, and

— within the above limit, the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product (16)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

– – Other

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product (17)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

ex  39 16 and ex  39 17

Profile shapes and tubes

Manufacture in which:

— the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product, and

— within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

ex  39 20

– Ionomer sheet or film

Manufacture from a thermoplastic partial salt which is a copolymer of ethylene and metacrylic acid partly neutralised with metal ions, mainly zinc and sodium

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

– Sheets of regenerated cellulose, polyamides or polyethylene

Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

 

ex  39 21

Foils of plastic, metallised

Manufacture from highly-transparent polyester-foils with a thickness of less than 23 micron (18)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

3922 to 3926

Articles of plastics

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 40

Rubber and articles thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex  40 01

Laminated slabs of crepe rubber for shoes

Lamination of sheets of natural rubber

 

4005

Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip

Manufacture in which the value of all the materials used, except natural rubber, does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

4012

Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber:

 

 

– Retreaded pneumatic, solid or cushion tyres, of rubber

Retreading of used tyres

 

– Other

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4011 and 4012

 

ex  40 17

Articles of hard rubber

Manufacture from hard rubber

 

ex Chapter 41

Raw hides and skins (other than furskins) and leather; except for:

ex  41 02

 

ex  41 02

Raw skins of sheep or lambs, without wool on

Removal of wool from sheep or lamb skins, with wool on

 

4104 to 4106

Tanned or crust hides and skins, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared

Retanning of tanned leather

or

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

4107 , 4112 and 4113

Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114

Manufacture from materials of any heading, except headings 4104 to 4113

 

ex  41 14

Patent leather and patent laminated leather; metallised leather

Manufacture from materials of headings 4104 to 4106 , 4107 , 4112 or 4113 , provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

Chapter 42

Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silk worm gut)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex Chapter 43

Furskins and artificial fur; manufactures thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex  43 02

Tanned or dressed furskins, assembled:

 

 

– Plates, crosses and similar forms

Bleaching or dyeing, in addition to cutting and assembly of non-assembled tanned or dressed furskins

 

– Other

Manufacture from non-assembled, tanned or dressed furskins

 

4303

Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin

Manufacture from non-assembled tanned or dressed furskins of heading 4302

 

ex Chapter 44

Wood and articles of wood; wood charcoal; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex  44 03

Wood roughly squared

Manufacture from wood in the rough, whether or not stripped of its bark or merely roughed down

 

ex  44 07

Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness exceeding 6 mm, planed, sanded or end-jointed

Planing, sanding or end-jointing

 

ex  44 08

Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood) and for plywood, of a thickness not exceeding 6 mm, spliced, and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled of a thickness not exceeding 6 mm, planed, sanded or end-jointed

Splicing, planing, sanding or end-jointing

 

ex  44 09

Wood continuously shaped along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed:

 

 

– Sanded or end-jointed

Sanding or end-jointing

 

– Beadings and mouldings

Beading or moulding

 

ex  44 10 to ex  44 13

Beadings and mouldings, including moulded skirting and other moulded boards

Beading or moulding

 

ex  44 15

Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood

Manufacture from boards not cut to size

 

ex  44 16

Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood

Manufacture from riven staves, not further worked than sawn on the two principal surfaces

 

ex  44 18

– Builders' joinery and carpentry of wood

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, cellular wood panels, shingles and shakes may be used

 

– Beadings and mouldings

Beading or moulding

 

ex  44 21

Match splints; wooden pegs or pins for footwear

Manufacture from wood of any heading, except drawn wood of heading 4409

 

ex Chapter 45

Cork and articles of cork; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

4503

Articles of natural cork

Manufacture from cork of heading 4501

 

Chapter 46

Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

Chapter 47

Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex Chapter 48

Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex  48 11

Paper and paperboard, ruled, lined or squared only

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

 

4816

Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading 4809 ), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

 

4817

Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

ex  48 19

Toilet paper

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

 

ex  48 20

Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

ex  48 20

Letter pads

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

ex  48 23

Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

 

ex Chapter 49

Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

4909

Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4909 and 4911

 

4910

Calendars of any kind, printed, including calendar blocks:

 

 

– Calendars of the „perpetual” type or with replaceable blocks mounted on bases other than paper or paperboard

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

– Other

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4909 and 4911

 

ex Chapter 50

Silk; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex  50 03

Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock), carded or combed

Carding or combing of silk waste

 

5004 to ex  50 06

Silk yarn and yarn spun from silk waste

Manufacture from (19):

— raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

— other natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

— chemical materials or textile pulp, or

— paper-making materials

 

5007

Woven fabrics of silk or of silk waste:

 

 

– Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn (20)

 

– Other

Manufacture from (21):

— coir yarn,

— natural fibres,

— man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

— chemical materials or textile pulp, or

— paper

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47,5 % of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 51

Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

5106 to 5110

Yarn of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair

Manufacture from (22):

— raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

— natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

— chemical materials or textile pulp, or

— paper-making materials

 

5111 to 5113

Woven fabrics of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair:

 

 

– Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn (23)

 

– Other

Manufacture from (24):

— coir yarn,

— natural fibres,

— man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

— chemical materials or textile pulp, or

— paper

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47,5 % of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 52

Cotton; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

5204 to 5207

Yarn and thread of cotton

Manufacture from (25):

— raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

— natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

— chemical materials or textile pulp, or

— paper-making materials

 

5208 to 5212

Woven fabrics of cotton:

 

 

– Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn (26)

 

– Other

Manufacture from (27):

— coir yarn,

— natural fibres,

— man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

— chemical materials or textile pulp, or

— paper

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47,5 % of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 53

Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

5306 to 5308

Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn

Manufacture from (28):

— raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

— natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

— chemical materials or textile pulp, or

— paper-making materials

 

5309 to 5311

Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn:

 

 

– Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn (29)

 

– Other

Manufacture from (30):

— coir yarn,

— jute yarn,

— natural fibres,

— man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

— chemical materials or textile pulp, or

— paper

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47,5 % of the ex-works price of the product

 

5401 to 5406

Yarn, monofilament and thread of man-made filaments

Manufacture from (31):

— raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

— natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

— chemical materials or textile pulp, or

— paper-making materials

 

5407 and 5408

Woven fabrics of man-made filament yarn:

 

 

– Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn (32)

 

– Other

Manufacture from (33):

— coir yarn,

— natural fibres,

— man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

— chemical materials or textile pulp, or

— paper

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47,5 % of the ex-works price of the product

 

5501 to 5507

Man-made staple fibres

Manufacture from chemical materials or textile pulp

 

5508 to 5511

Yarn and sewing thread of man-made staple fibres

Manufacture from (34):

— raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

— natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

— chemical materials or textile pulp, or

— paper-making materials

 

5512 to 5516

Woven fabrics of man-made staple fibres:

 

 

– Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn (35)

 

– Other

Manufacture from (36):

— coir yarn,

— natural fibres,

— man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

— chemical materials or textile pulp, or

— paper

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47,5 % of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 56

Wadding, felt and non-wovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof; except for:

Manufacture from (37):

— coir yarn,

— natural fibres,

— chemical materials or textile pulp, or

— paper-making materials

 

5602

Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated:

 

 

– Needleloom felt

Manufacture from (38):

— natural fibres, or

— chemical materials or textile pulp

However:

— polypropylene filament of heading 5402 ,

— polypropylene fibres of heading 5503 or 5506 , or

— polypropylene filament tow of heading 5501 ,

of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex, may be used, provided that their total value does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

 

– Other

Manufacture from (39):

— natural fibres,

— man-made staple fibres made from casein, or

— chemical materials or textile pulp

 

5604

Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405 , impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics:

 

 

– Rubber thread and cord, textile covered

Manufacture from rubber thread or cord, not textile covered

 

– Other

Manufacture from (40):

— natural fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning,

— chemical materials or textile pulp, or

— paper-making materials

 

5605

Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405 , combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal

Manufacture from (41):

— natural fibres,

— man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning,

— chemical materials or textile pulp, or

— paper-making materials

 

5606

Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405 , gimped (other than those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn

Manufacture from (42):

— natural fibres,

— man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning,

— chemical materials or textile pulp, or

— paper-making materials

 

Chapter 57

Carpets and other textile floor coverings:

 

 

– Of needleloom felt

Manufacture from (43):

— natural fibres, or

— chemical materials or textile pulp

However:

— polypropylene filament of heading 5402 ,

— polypropylene fibres of heading 5503 or 5506 , or

— polypropylene filament tow of heading 5501 ,

of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex, may be used, provided that their total value does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Jute fabric may be used as a backing

 

– Of other felt

Manufacture from (44):

— natural fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

— chemical materials or textile pulp

 

– Other

Manufacture from (45):

— coir yarn or jute yarn,

— synthetic or artificial filament yarn,

— natural fibres, or

— man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning

Jute fabric may be used as a backing

 

ex Chapter 58

Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery; except for:

 

 

– Combined with rubber thread

Manufacture from single yarn (46)

 

– Other

Manufacture from (47):

— natural fibres,

— man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

— chemical materials or textile pulp

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47,5 % of the ex-works price of the product

 

5805

Hand-woven tapestries of the types Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made up

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

5810

Embroidery in the piece, in strips or in motifs

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

5901

Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations

Manufacture from yarn

 

5902

Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon:

 

 

– Containing not more than 90 % by weight of textile materials

Manufacture from yarn

 

– Other

Manufacture from chemical materials or textile pulp

 

5903

Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902

Manufacture from yarn

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, rasing, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47,5 % of the ex-works price of the product

 

5904

Linoleum, whether or note cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape

Manufacture from yarn (48)

 

5905

Textile wall coverings:

 

 

– Impregnated, coated, covered or laminated with rubber, plastics or other materials

Manufacture from yarn

 

– Other

Manufacture from (49):

— coir yarn,

— natural fibres,

— man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

— chemical materials or textile pulp

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47,5 % of the ex-works price of the product

 

5906

Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902 :

 

 

– Knitted or crocheted fabrics

Manufacture from (50):

— natural fibres,

— man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

— chemical materials or textile pulp

 

– Other fabrics made of synthetic filament yarn, containing more than 90 % by weight of textile materials

Manufacture from chemical materials

 

– Other

Manufacture from yarn

 

5907

Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like

Manufacture from yarn

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, rasing, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47,5 % of the ex-works price of the product

 

5908

Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefor, whether or not impregnated:

 

 

– Incandescent gas mantles, impregnated

Manufacture from tubular knitted gas-mantle fabric

 

– Other

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

5909 to 5911

Textile articles of a kind suitable for industrial use:

 

 

– Polishing discs or rings other than of felt of heading 5911

Manufacture from yarn or waste fabrics or rags of heading 6310

 

– Woven fabrics, of a kind commonly used in papermaking or other technical uses, felted or not, whether or not impregnated or coated, tubular or endless with single or multiple warp and/or weft, or flat woven with multiple warp and/or weft of heading 5911

Manufacture from (51):

— coir yarn,

— the following materials:

— 

– –  yarn of polytetrafluoroethylene (52),

– –  yarn, multiple, of polyamide, coated impregnated or covered with a phenolic resin,

– –  yarn of synthetic textile fibres of aromatic polyamides, obtained by polycondensation of m-phenylenediamine and isophthalic acid,

– –  monofil of polytetrafluoroethylene (53),

– –  yarn of synthetic textile fibres of poly(p-phenylene-terephthalamide),

– –  glass fibre yarn, coated with phenol resin and gimped with acrylic yarn (54),

– –  copolyester monofilaments of a polyester and a resin of terephthalic acid and 1,4-cyclohexanediethanol and isophthalic acid,

– –  natural fibres,

– –  man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

– –  chemical materials or textile pulp

 

– Other

Manufacture from (55):

— coir yarn,

— natural fibres,

— man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

— chemical materials or textile pulp

 

Chapter 60

Knitted or crocheted fabrics

Manufacture from (56):

— natural fibres,

— man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

— chemical materials or textile pulp

 

Chapter 61

Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted:

 

 

– Obtained by sewing together or otherwise assembling, two or more pieces of knitted or crocheted fabric which have been either cut to form or obtained directly to form

Manufacture from yarn (57) (58)

 

– Other

Manufacture from (59):

— natural fibres,

— man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

— chemical materials or textile pulp

 

ex Chapter 62

Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted; except for:

Manufacture from yarn (60) (61)

 

ex  62 02 , ex  62 04 , ex  62 06 , ex  62 09 and ex  62 11

Women's, girls' and babies' clothing and clothing accessories for babies, embroidered

Manufacture from yarn (62)

or

Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product (63)

 

ex  62 10 and ex  62 16

Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminised polyester

Manufacture from yarn (64)

or

Manufacture from uncoated fabric, provided that the value of the uncoated fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product (65)

 

6213 and 6214

Handkerchiefs, shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like:

 

 

– Embroidered

Manufacture from unbleached single yarn (66) (67)

or

Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product (68)

 

– Other

Manufacture from unbleached single yarn (69) (70)

or

Making up, followed by printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of all the unprinted goods of headings 6213 and 6214 used does not exceed 47,5 % of the ex-works price of the product

 

6217

Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212 :

 

 

– Embroidered

Manufacture from yarn (71)

or

Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product (72)

 

– Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminised polyester

Manufacture from yarn (73)

or

Manufacture from uncoated fabric, provided that the value of the uncoated fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product (74)

 

– Interlinings for collars and cuffs, cut out

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

 

– Other

Manufacture from yarn (75)

 

ex Chapter 63

Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

6301 to 6304

Blankets, travelling rugs, bed linen etc.; curtains etc.; other furnishing articles:

 

 

– Of felt, of nonwovens

Manufacture from (76):

— natural fibres, or

— chemical materials or textile pulp

 

– Other:

 

 

– – Embroidered

Manufacture from unbleached single yarn (77) (78)

or

Manufacture from unembroidered fabric (other than knitted or crocheted), provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

 

– – Other

Manufacture from unbleached single yarn (79) (80)

 

6305

Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods

Manufacture from (81):

— natural fibres,

— man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

— chemical materials or textile pulp

 

6306

Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods:

 

 

– Of nonwovens

Manufacture from (82) (83):

— natural fibres, or

— chemical materials or textile pulp

 

– Other

Manufacture from unbleached single yarn (84) (85)

 

6307

Other made-up articles, including dress patterns

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

 

6308

Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale

Each item in the set must satisfy the rule which would apply to it if it were not included in the set. However, non-originating articles may be incorporated, provided that their total value does not exceed 15 % of the ex-works price of the set

 

ex Chapter 64

Footwear, gaiters and the like; parts of such articles; except for:

Manufacture from materials of any heading, except from assemblies of uppers affixed to inner soles or to other sole components of heading 6406

 

6406

Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex Chapter 65

Headgear and parts thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

6503

Felt hats and other felt headgear, made from the hat bodies, hoods or plateaux of heading 6501 , whether or not lined or trimmed

Manufacture from yarn or textile fibres (86)

 

6505

Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed

Manufacture from yarn or textile fibres (87)

 

ex Chapter 66

Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops, and parts thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

6601

Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

Chapter 67

Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex Chapter 68

Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex  68 03

Articles of slate or of agglomerated slate

Manufacture from worked slate

 

ex  68 12

Articles of asbestos; articles of mixtures with a basis of asbestos or of mixtures with a basis of asbestos and magnesium carbonate

Manufacture from materials of any heading

 

ex  68 14

Articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, on a support of paper, paperboard or other materials

Manufacture from worked mica (including agglomerated or reconstituted mica)

 

Chapter 69

Ceramic products

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex Chapter 70

Glass and glassware; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex  70 03 , ex  70 04 and ex  70 05

Glass with a non-reflecting layer

Manufacture from materials of heading 7001

 

7006

Glass of heading 7003 , 7004 or 7005 , bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials:

 

 

– Glass-plate substrates, coated with a dielectric thin film, and of a semiconductor grade in accordance with SEMII-standards (88)

Manufacture from non-coated glass-plate substrate of heading 7006

 

– Other

Manufacture from materials of heading 7001

 

7007

Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass

Manufacture from materials of heading 7001

 

7008

Multiple-walled insulating units of glass

Manufacture from materials of heading 7001

 

7009

Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors

Manufacture from materials of heading 7001

 

7010

Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Cutting of glassware, provided that the total value of the uncut glassware used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

7013

Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018 )

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Cutting of glassware, provided that the total value of the uncut glassware used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

or

Hand-decoration (except silk-screen printing) of hand-blown glassware, provided that the total value of the hand-blown glassware used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

ex  70 19

Articles (other than yarn) of glass fibres

Manufacture from:

— uncoloured slivers, rovings, yarn or chopped strands, or

— glass wool

 

ex Chapter 71

Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coin; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex  71 01

Natural or cultured pearls, graded and temporarily strung for convenience of transport

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

ex  71 02 , ex  71 03 and ex  71 04

Worked precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)

Manufacture from unworked precious or semi-precious stones

 

7106 , 7108 and 7110

Precious metals:

 

 

– Unwrought

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 7106 , 7108 and 7110

or

Electrolytic, thermal or chemical separation of precious metals of heading 7106 , 7108 or 7110

or

Alloying of precious metals of heading 7106 , 7108 or 7110 with each other or with base metals

 

– Semi-manufactured or in powder form

Manufacture from unwrought precious metals

 

ex  71 07 , ex  71 09 and ex  71 11

Metals clad with precious metals, semi-manufactured

Manufacture from metals clad with precious metals, unwrought

 

7116

Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

7117

Imitation jewellery

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture from base metal parts, not plated or covered with precious metals, provided that the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 72

Iron and steel; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

7207

Semi-finished products of iron or non-alloy steel

Manufacture from materials of heading 7201 , 7202 , 7203 , 7204 or 7205

 

7208 to 7216

Flat-rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel

Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7206

 

7217

Wire of iron or non-alloy steel

Manufacture from semi-finished materials of heading 7207

 

ex  72 18 , 7219 to 7222

Semi-finished products, flat-rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of stainless steel

Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7218

 

7223

Wire of stainless steel

Manufacture from semi-finished materials of heading 7218

 

ex  72 24 , 7225 to 7228

Semi-finished products, flat-rolled products, hot-rolled bars and rods, in irregularly wound coils; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel

Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7206 , 7218 or 7224

 

7229

Wire of other alloy steel

Manufacture from semi-finished materials of heading 7224

 

ex Chapter 73

Articles of iron or steel; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex  73 01

Sheet piling

Manufacture from materials of heading 7206

 

7302

Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole pates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialised for jointing or fixing rails

Manufacture from materials of heading 7206

 

7304 , 7305 and 7306

Tubes, pipes and hollow profiles, of iron (other than cast iron) or steel

Manufacture from materials of heading 7206 , 7207 , 7218 or 7224

 

ex  73 07

Tube or pipe fittings of stainless steel (ISO No X5CrNiMo 1712), consisting of several parts

Turning, drilling, reaming, threading, deburring and sandblasting of forged blanks, provided that the total value of the forged blanks used does not exceed 35 % of the ex-works price of the product

 

7308

Structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406 ) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or steel

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, welded angles, shapes and sections of heading 7301 may not be used

 

ex  73 15

Skid chain

Manufacture in which the value of all the materials of heading 7315 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 74

Copper and articles thereof; except for:

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

7401

Copper mattes; cement copper (precipitated copper)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

7402

Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

7403

Refined copper and copper alloys, unwrought:

 

 

– Refined copper

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

– Copper alloys and refined copper containing other elements

Manufacture from refined copper, unwrought, or waste and scrap of copper

 

7404

Copper waste and scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

7405

Master alloys of copper

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex Chapter 75

Nickel and articles thereof; except for:

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

7501 to 7503

Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy; unwrought nickel; nickel waste and scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex Chapter 76

Aluminium and articles thereof; except for:

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

7601

Unwrought aluminium

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

or

Manufacture by thermal or electrolytic treatment from unalloyed aluminium or waste and scrap of aluminium

 

7602

Aluminium waste or scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex  76 16

Aluminium articles other than gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, and expanded metal of aluminium

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product. However, gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, or expanded metal of aluminium may be used; and

— in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

Chapter 77

Reserved for possible future use in the HS

 

 

ex Chapter 78

Lead and articles thereof; except for:

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

7801

Unwrought lead:

 

 

– Refined lead

Manufacture from „bullion” or „work” lead

 

– Other

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 7802 may not be used

 

7802

Lead waste and scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex Chapter 79

Zinc and articles thereof; except for:

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

7901

Unwrought zinc

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 7902 may not be used

 

7902

Zinc waste and scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex Chapter 80

Tin and articles thereof; except for:

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

8001

Unwrought tin

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 8002 may not be used

 

8002 and 8007

Tin waste and scrap; other articles of tin

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

Chapter 81

Other base metals; cermets; articles thereof:

 

 

– Other base metals, wrought; articles thereof

Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

– Other

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex Chapter 82

Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

8206

Tools of two or more of the headings 8202 to 8205 , put up in sets for retail sale

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 8202 to 8205 . However, tools of headings 8202 to 8205 may be incorporated into the set, provided that their total value does not exceed 15 % of the ex-works price of the set

 

8207

Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning, or screwdriving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

 

8208

Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

 

ex  82 11

Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 8208

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, knife blades and handles of base metal may be used

 

8214

Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen cleavers, choppers and mincing knives, paper knives); manicure or pedicure sets and instruments (including nail files)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, handles of base metal may be used

 

8215

Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, handles of base metal may be used

 

ex Chapter 83

Miscellaneous articles of base metal; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

 

ex  83 02

Other mountings, fittings and similar articles suitable for buildings, and automatic door closers

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, other materials of heading 8302 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

 

ex  83 06

Statuettes and other ornaments, of base metal

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, other materials of heading 8306 may be used, provided that their total value does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 84

Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof; except for:

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

ex  84 01

Nuclear fuel elements

Manufacture from materials of any heading, except that of the product (89)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8402

Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super-heated water boilers

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

8403 and ex  84 04

Central heating boilers other than those of heading 8402 and auxiliary plant for central heating boilers

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 8403 and 8404

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8406

Steam turbines and other vapour turbines

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

 

8407

Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

 

8408

Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

 

8409

Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

 

8411

Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

8412

Other engines and motors

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

 

ex  84 13

Rotary positive displacement pumps

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

ex  84 14

Industrial fans, blowers and the like

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

8415

Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

 

8418

Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air conditioning machines of heading 8415

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product,

— in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

— in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

ex  84 19

Machines for wood, paper pulp, paper and paperboard industries

Manufacture in which:

— the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

— within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8420

Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefore

Manufacture in which:

— the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

— within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8423

Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds

Manufacture:

— from materials of any heading, except that of the product, and

— in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

8425 to 8428

Lifting, handling, loading or unloading machinery

Manufacture in which:

— the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

— within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8429

Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers:

 

 

– Road rollers

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

 

– Other

Manufacture in which: