EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01997A0716(01)-20160301

Consolidated text: Euro-mediteranski privremeni sporazum o pridruživanju u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane

1997A1716 — HR — 01.03.2016 — 002.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

EURO-MEDITERANSKI PRIVREMENI SPORAZUM O PRIDRUŽIVANJU

u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane

( L 187 16.7.1997, 3)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

SPORAZUM u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) u ime Palestinske uprave Zapadne obale i Pojasa Gaze o uzajamnim mjerama liberalizacije i zamjeni protokola 1. i 2. uz Privremeni sporazum o pridruživanju između EZ-a i Palestinske uprave

  L 2

6

5.1.2005

 M2

DECISION No 1/2009 OF THE EC-PLO JOINT COMMITTEE 2009/823/EC of 24 June 2009 (*)

  L 298

1

13.11.2009

►M3

SPORAZUM u obliku razmjene pisama između Europske unije, s jedne strane, i Palestinske samouprave Zapadne obale i Pojasa Gaze, s druge strane, o daljnjoj liberalizaciji za poljoprivredne proizvode, prerađene poljoprivredne proizvode te ribu i proizvode ribarstva i o izmjeni Euro-mediteranskog privremenog sporazuma o pridruživanju u području trgovine i suradnji između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze, s druge strane

  L 328

5

10.12.2011

 M4

ODLUKA br. 1/2014 ZAJEDNIČKOG ODBORA EU – PLO 2014/867/EU od 8. svibnja 2014.

  L 347

42

3.12.2014

►M5

ODLUKA br. 1/2016 ZAJEDNIČKOG ODBORA EU–PLO od 18. veljače 2016.

  L 205

24

30.7.2016(*)

Ovaj akt nije nikada objavljen na hrvatskome.
▼B

EURO-MEDITERANSKI PRIVREMENI SPORAZUM O PRIDRUŽIVANJU

u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge straneEUROPSKA ZAJEDNICA,

dalje u tekstu „Zajednica”,

s jedne strane,

i PALESTINSKA OSLOBODILAČKA ORGANIZACIJA (PLO) ZA DOBROBIT PALESTINSKE SAMOUPRAVE NA ZAPADNOJ OBALI I U POJASU GAZE, dalje u tekstu „Palestinska samouprava”,

s druge strane,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost postojećih veza između Zajednice i palestinskog naroda na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze i zajedničke vrijednosti koje oni dijele,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Zajednica i PLO žele ojačati te veze i uspostaviti trajne odnose utemeljene na partnerstvu i uzajamnosti,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost koju stranke pridaju načelima Povelje Ujedinjenih naroda, posebno poštovanju ljudskih prava, demokratskih načela te političkih i gospodarskih sloboda koje čine sami temelj njihovih odnosa,

ŽELEĆI jačati okvir odnosa između Europske zajednice i zemalja Bliskog istoka, i regionalne gospodarske integracije bliskoistočnih zemalja kao cilj koji treba postići čim uvjeti to dopuste,

UZIMAJUĆI U OBZIR razliku u gospodarskom i društvenom razvoju koja postoji između stranaka i potrebu intenziviranja postojećih napora u promicanju gospodarskog i društvenog razvoja na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze,

ŽELEĆI uspostaviti suradnju, uz podršku redovitog dijaloga, u gospodarskom, kulturnom, znanstvenom i obrazovnom području s ciljem poboljšavanja uzajamnog poznavanja i razumijevanja,

UZIMAJUĆI U OBZIR predanost stranaka slobodnoj trgovini, a posebno poštovanja odredaba Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994.,

ŽELEĆI nastaviti razvoj na postojećim samostalnim sporazumima o trgovini između stranaka i utemeljiti ih na ugovorima i reciprocitetu,

UVJERENI u potrebu promicanja stvaranja novog ozračja za svoje gospodarske odnose s ciljem postizanja boljeg okruženja za investicijske tokove,

UZIMAJUĆI U OBZIR prava i obveze stranaka iz međunarodnih sporazuma koje su potpisale,

UVJERENI da potpuno sudjelovanje Palestinske samouprave u Euro-mediteranskom partnerstvu koje je pokrenuto na konferenciji u Barceloni predstavlja važan korak u normalizaciji odnosa između stranaka, što se u sadašnjoj fazi treba odraziti u privremenom sporazumu,

SVJESNI iznimnog političkog značaja održavanja palestinskih izbora 20. siječnja 1996. za proces koji vodi trajnoj nagodbi utemeljenoj na Rezolucijama 242 i 338 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda,

PRIZNAVAJUĆI da ovaj Sporazum treba zamijeniti Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju čim uvjeti to dopuste,

SPORAZUMJELI SU SE:Članak 1.

1.  Uspostavlja se privremeno pridruživanje u području trgovine i suradnje između Zajednice i Palestinske samouprave.

2.  Ciljevi ovog Sporazuma su:

 pružiti prikladan okvir za sveobuhvatni dijalog, omogućavajući razvoj bliskih odnosa između stranaka,

 utvrditi uvjete za postupnu liberalizaciju trgovine,

 potaknuti razvoj uravnoteženih gospodarskih i društvenih odnosa između stranaka kroz dijalog i suradnju,

 doprinijeti društvenom i gospodarskom razvoju Zapadne obale i pojasa Gaze,

 ohrabriti regionalnu suradnju s ciljem konsolidiranja mirnog suživota te gospodarske i političke stabilnosti,

 promicati suradnju u ostalim područjima koja su od uzajamnog interesa.

Članak 2.

Odnosi između stranaka i sve odredbe samog Sporazuma temelje se na poštovanju demokratskih načela i temeljnih ljudskih prava kao što je navedeno u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, čime se stranke vode u svojoj unutarnjoj i međunarodnoj politici te što čini osnovni element ovog Sporazuma.GLAVA I.

SLOBODNO KRETANJE ROBEOSNOVNA NAČELA

Članak 3.

Zajednica i Palestinska samouprava trebaju postupno uspostaviti područje slobodne trgovine tijekom prijelaznog razdoblja koje završava najkasnije 31. prosinca 2001., a u skladu s načinima navedenima u ovoj glavi i sukladno odredbama Općeg sporazuma o carini i trgovini iz 1994. i ostalih višestranih sporazuma o trgovini robom koji su priloženi sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO), dalje u tekstu GATT.POGLAVLJE 1.

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Članak 4.

▼M3

Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode koji su podrijetlom iz Europske unije sa Zapadne obale i iz Pojasa Gaze, osim na proizvode navedene u poglavljima od 1. do 24. Kombinirane nomenklature (KN) i carinskoj tarifi Palestinske samouprave, te na proizvode navedene u Prilogu I. stavku 1. točki ii. Sporazuma o poljoprivredi (GATT 1994.). Međutim, ovo poglavlje i dalje se primjenjuje na kemijski čistu laktozu tarifne oznake KN 1702 11 00 i glukozu i glukozni sirup s udjelom u masi u suhom stanju glukoze tarifnih oznaka KN ex 1702 30 50 i ex 1702 30 90 ,9 9 % ili većim.

▼B

Članak 5.

Ne smije se uvoditi nove uvozne carinske pristojbe ni naknade s istovjetnim učinkom na trgovinu između Zajednice i Zapadne obale i pojasa Gaze.

Članak 6.

Uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze treba omogućiti bez plaćanja carinskih pristojbi i naknada s istovjetnim učinkom te bez količinskih ograničenja i bilo kojih drugih mjera s istovjetnim učinkom.

Članak 7.

1.  Odredbe iz ovog poglavlja ne sprečavaju Zajednicu da zadrži poljoprivredne komponente vezano uz robu koja je podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze te koja je navedena u popisu u Prilogu 1.

Odredbe poglavlja 2. koje se primjenjuju na poljoprivredne proizvode primjenjuju se na poljoprivrednu komponentu mutatis mutandis.

2.  Za proizvode navedene u popisu u Prilogu 2., a koji su podrijetlom iz Zajednice, Palestinska samouprava može tijekom trajanja Sporazuma zadržati uvozne carinske pristojbe i naknade s istovjetnim učinkom koje nisu više od onih koje su bile na snazi 1. srpnja 1996.

3.  Zajednički odbor osnovan na temelju članka 63. može odlučiti o daljnjim ustupcima koje stranke odobravaju jedna drugoj na uzajamnoj osnovi.

Članak 8.

1.  Stupanjem na snagu ovog Sporazuma ukidaju se carinske pristojbe i naknade s istovjetnim učinkom koje se primjenjuju na uvoz proizvoda podrijetlom iz Zajednice na Zapadnu obalu i u pojas Gaze, osim proizvoda koji su navedeni u popisima u Prilozima 2. i 3.

2.  Stupanjem ovog Sporazuma na snagu, za proizvode koji su podrijetlom iz Zajednice i koji su navedeni u popisu u Prilogu 3. i uvezeni na Zapadnu obalu i u pojas Gaze, Palestinska samouprava može zaračunavati novčana davanja koja ne prelaze 25 % vrijednosti proizvoda. Ove naknade treba postupno ukinuti u skladu sa sljedećim planom:

nakon jedne godine od datuma stupanja ovog Sporazuma na snagu, sve naknade treba sniziti na 90 % osnovne naknade,

nakon dvije godine od datuma stupanja ovog Sporazuma na snagu, sve naknade treba sniziti na 80 % osnovne naknade,

nakon tri godine od datuma stupanja ovog Sporazuma na snagu, sve naknade treba sniziti na 70 % osnovne naknade,

nakon četiri godine od datuma stupanja ovog Sporazuma na snagu, sve naknade treba sniziti na 60 % osnovne naknade,

nakon pet godina od datuma stupanja ovog Sporazuma na snagu, sve preostale naknade treba ukinuti.

3.  U slučaju ozbiljnih teškoća vezanih uz dani proizvod, Zajednički odbor može preispitati plan naveden u stavku 2., uz obostranu suglasnost, s tim da se podrazumijeva da obustava nakon maksimalnog prijelaznog razdoblja od pet godina nije moguća. Ako Zajednički odbor ne donese odluku unutar 30 dana od podnošenja molbe za preispitivanje plana, Palestinska samouprava može privremeno obustaviti plan na razdoblje koje ne može biti dulje od jedne godine.

4.  Ako se naknada snizi erga omnes, snižena naknada zamjenjuje osnovnu naknadu opisanu u stavku 2. od datuma početka primjene sniženja.

5.  Palestinska samouprava treba obavijestiti Zajednicu o svojim osnovnim pristojbama i naknadama.

Članak 9.

Odredbe koje se odnose na ukidanje uvoznih carinskih pristojbi primjenjuju se i na carinske pristojbe fiskalne naravi.

Članak 10.

1.  Odstupajući od članaka 5. i 8., Palestinska samouprava može poduzeti izvanredne mjere ograničenog trajanja radi uvođenja, povećavanja ili ponovnog uvođenja carinskih pristojbi.

2.  Takve se mjere mogu primjenjivati samo na nove privredne grane i sektore koji su u procesu restrukturiranja ili su suočeni s ozbiljnim poteškoćama, posebno u slučajevima kada te poteškoće uzrokuju značajne socijalne probleme.

3.  Carinske pristojbe na uvoz proizvoda podrijetlom iz Zajednice na Zapadnu obalu i u pojas Gaze, a koje su uvedene takvim izvanrednim mjerama, ne smiju biti više od 25 % po vrijednosti i moraju zadržati preferencijalnu maržu za proizvode koji su podrijetlom iz Zajednice. Ukupna vrijednost uvoza proizvoda na koje se primjenjuju takve mjere ne smije biti viša od 15 % od ukupnih uvoza industrijskih proizvoda podrijetlom iz Zajednice tijekom posljednje godine za koju su dostupni statistički podaci.

4.  Takve se mjere primjenjuju najdulje pet godina, osim u slučaju kada produljenje njihovog trajanja odobri Zajednički odbor.

5.  Palestinska samouprava obavijestit će Zajednički odbor o svim izvanrednim mjerama koje namjerava usvojiti i, na zahtjev Zajednice, održat će se konzultacije o predmetnim mjerama i sektorima prije početka njihove primjene. Prilikom usvajanja takvih mjera Palestinska samouprava dostavit će Odboru plan ukidanja carinskih pristojbi uveden u skladu s ovim člankom. Navedenim planovima osigurat će se postepeno ukidanje predmetnih carinskih pristojbi u jednakim godišnjim obrocima, počevši najkasnije s istekom druge godine nakon njihovog uvođenja. Zajednički odbor može donijeti drugačiji plan.POGLAVLJE 2.

▼M3

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI, PRERAĐENI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI TE RIBA I PROIZVODI RIBARSTVA

▼B

Članak 11.

▼M3

Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode koji su podrijetlom iz Europske unije i sa Zapadne obale i iz Pojasa Gaze koji su navedeni u poglavljima 1. do 24. Kombinirane nomenklature (KN) i u carinskoj tarifi Palestinske samouprave, te na proizvode navedene u Prilogu I. stavku 1. točki ii. Sporazuma o poljoprivredi (GATT 1994.) izuzev kemijski čiste laktoze tarifne oznake KN 1702 11 00 i glukoze i glukoznog sirupa s udjelom u masi u suhom stanju glukoze oznaka KN ex 1702 30 50 i ex 1702 30 90 ,9 9 % ili većim, za koje je slobodan pristup tržištu već odobren u poglavlju 1.

▼B

Članak 12.

▼M3

Europska unija i Palestinska samouprava postupno će provesti veću liberalizaciju međusobne trgovine poljoprivrednim proizvodima, prerađenim poljoprivrednim proizvodima te ribom i proizvodima ribarstva koji su od značaja za obje stranke.

▼B

Članak 13.

▼M3

1.  Na poljoprivredne proizvode, prerađene poljoprivredne proizvode te ribu i proizvode ribarstva koji su podrijetlom sa Zapadne obale i iz Pojasa Gaze, a navedeni su u Protokolu 1., o uvozu u Europsku uniju primjenjuju se dogovori određeni u tom Protokolu.

2.  Na poljoprivredne proizvode, prerađene poljoprivredne proizvode te ribu i proizvode ribarstva koji su podrijetlom iz Europske unije, a navedeni su u Protokolu 2., o uvozu na Zapadnu obalu i u Pojas Gaze primjenjuju se dogovori određeni u tom Protokolu.

▼B

Članak 14.

1.  Od 1. siječnja 1999. Zajednica i Palestinska samouprava ispitat će situaciju s ciljem određivanja mjera koje će Zajednica i Palestinska samouprava primjenjivati od 1. siječnja 2000. u skladu s ciljem određenim u članku 12.

2.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1. i uzimajući u obzir obim trgovine poljoprivrednim proizvodima između stranaka i posebnu osjetljivost tih proizvoda, Zajednica i Palestinska samouprava će na Zajedničkom odboru ispitati mogućnost međusobnog odobravanja daljnjih ustupaka, i to za svaki proizvod zasebno te na utvrđeni način i na temelju uzajamnosti.POGLAVLJE 3.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 15.

1.  Na trgovinu između Zajednice i Zapadne obale i pojasa Gaze neće se uvoditi nikakva nova uvozna količinska ograničenja niti mjere s istovjetnim učinkom.

2.  Stupanjem ovog Sporazuma na snagu ukidaju se uvozna količinska ograničenja i mjere s istovjetnim učinkom u trgovini između Zajednice i Zapadne obale i pojasa Gaze.

3.  Zajednica i Palestinska samouprava neće na međusobni izvoz primjenjivati carinske pristojbe ni naknade s istovjetnim učinkom, kao ni količinska ograničenja i mjere s istovjetnim učinkom.

Članak 16.

1.  Proizvodi koji su podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze neće, prilikom uvoza u Zajednicu, dobiti tretman koji bi bio povoljniji od onog kojeg države članice primjenjuju međusobno.

2.  Odredbe ovog Sporazuma primjenjuju se ne dovodeći u pitanje Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1911/91 od 26. lipnja 1991. o primjeni odredaba prava Zajednice na Kanarsko otočje.

Članak 17.

1.  U slučaju kada se uvode specifična pravila kao rezultat provođenja poljoprivredne politike jedne od stranaka ili bilo kakvog mijenjanja postojećih pravila, ili u slučaju bilo kakvog mijenjanja ili produljivanja trajanja odredaba koje se odnose na provođenje poljoprivredne politike jedne od stranaka, predmetna stranka može izmijeniti dogovore koji proistječu iz Sporazuma, a vezano uz predmetne proizvode.

2.  U takvim slučajevima predmetna će stranka obavijestiti Zajednički odbor. Na zahtjev druge stranke sastat će se Zajednički odbor da bi pažljivo razmotrio interese druge stranke.

3.  Ako Zajednica ili Palestinska samouprava primjenom stavka 1. modificiraju dogovore postignute ovim Sporazumom za poljoprivredne proizvode, uvozu podrijetlom iz druge stranke dodijelit će povlasticu koja je usporediva s onom koja je predviđena ovim Sporazumom.

4.  Primjena ovog članka može biti predmetom savjetovanja u Zajedničkom odboru.

Članak 18.

1.  Stranke će se suzdržavati od uvođenja bilo kakve mjere ili postupka unutarnje fiskalne naravi kojim bi se, bilo izravno ili neizravno, uspostavila diskriminacija između proizvoda jedne stranke i sličnih proizvoda koji su podrijetlom s državnog područja druge stranke.

2.  Proizvodi koji se izvoze na državno područje jedne od stranaka ne mogu koristiti povrat neizravnog unutarnjeg poreza u iznosu koji nadmašuje iznos neizravnog poreza koji je za njih uveden bilo izravno ili neizravno.

Članak 19.

1.  Sporazumom se ne sprečava održavanje ni uspostavljanje carinskih unija, područja slobodne trgovine ni postizanje dogovora o pograničnom prometu, osim u mjeri u kojoj se njima mijenjaju trgovinski dogovori predviđeni ovim Sporazumom.

2.  Konzultacije između stranaka odvijaju se unutar Zajedničkog odbora u vezi s dogovorima kojima se uspostavljaju carinske unije ili područja slobodne trgovine te, u slučajevima kada se to zahtijeva, u vezi s ostalim značajnim pitanjima vezanim uz njihove pojedinačne trgovinske politike s trećim zemljama. Takve će se konzultacije održati, posebno u slučaju kada treća zemlja pristupa Europskoj uniji, da bi se osiguralo da se zajednički interesi tih stranaka uzmu u obzir.

Članak 20.

Ako jedna od stranaka otkrije provođenje dampinga u trgovini s drugom strankom, u smislu članka VI. GATT-a, ona može poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvih postupaka u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VI. GATT-a i sa svojim mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom, pod uvjetima i u skladu s postupcima sadržanima u članku 23. ovog Sporazuma.

Članak 21.

U slučaju kada se bilo koji proizvod uvozi u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima koji uzrokuju ili prijete da bi mogli uzrokovati:

 nanošenje veće štete domaćim proizvođačima sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda državnom području jedne od stranaka, ili

 ozbiljne poremećaje u bilo kojem gospodarskom sektoru gospodarstva, ili

 poteškoće koje bi mogle prouzročiti ozbiljno pogoršanje gospodarske situacije neke regije,

predmetna stranka može poduzeti odgovarajuće mjere prema uvjetima i u skladu s postupcima sadržanim u članku 23.

Članak 22.

U slučaju kada poštovanje odredaba iz članka 15. stavka 3. dovodi do:

i. ponovnog izvoza prema trećoj zemlji prema kojoj stranka izvoznica za predmetni proizvod provodi količinska izvozna ograničenja, izvozne pristojbe ili mjere s istovjetnim učinkom; ili

ii. ozbiljne nestašice ili prijeteće ozbiljne nestašice proizvoda prijeko potrebnog stranci izvoznici;

te u slučaju kada gore navedene situacije izazivaju, ili postoji vjerojatnost da bi mogle izazvati velike poteškoće stranci izvoznici, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere prema uvjetima i u skladu s postupcima sadržanim u članku 23. Te mjere ne smiju biti diskriminacijske i treba ih ukinuti kada uvjeti prestanu opravdavati njihovo provođenje.

Članak 23.

1.  U slučaju kada Zajednica ili Palestinska samouprava podvrgnu uvoz proizvoda za koje postoji vjerojatnost da bi mogli prouzročiti poteškoće navedene u članku 21. upravnom postupku čija je svrha osigurati brze informacije o trendu trgovinskih tokova, o tome treba obavijestiti drugu stranku.

2.  U slučajevima navedenima u člancima 20., 21. i 22., prije poduzimanja mjera koje su njima predviđene ili čim je prije moguće u slučajevima na koje se primjenjuje stavak 3. točka (d) ovog članka, predmetna stranka dostavit će Zajedničkom odboru sve relevantne informacije potrebne za temeljito ispitivanje situacije s ciljem nalaženja rješenja prihvatljivog strankama.

Prilikom odabira odgovarajućih mjera prioritet se mora dati mjerama koje najmanje ometaju provedbu ovog Sporazuma.

Zajednički odbor treba bez odlaganja biti obaviješten o zaštitnim mjerama i one trebaju biti predmetom redovitih konzultacija unutar Odbora, posebno s ciljem njihova ukidanja čim okolnosti to dopuste.

3.  S ciljem provođenja stavka 2. primjenjuju se sljedeće odredbe:

(a) U vezi s člankom 20., stranku izvoznicu treba obavijestiti o slučaju dampinga čim nadležna tijela stranke uvoznice pokrenu istragu. Ako se damping ne okonča u smislu članka VI. GATT-a, ili se unutar 30 dana od slanja obavijesti ne postigne nikakvo drugo zadovoljavajuće rješenje, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere;

(b) U vezi s člankom 21., poteškoće koje proizađu iz situacije navedene u tom članku upućuju se na ispitivanje Zajedničkom odboru koji može donijeti odluku potrebnu za okončavanje takvih poteškoća.

Ako ni Zajednički odbor ni stranka izvoznica ne donesu odluku kojom bi se okončale poteškoće ili ako se unutar roka od 30 dana nakon podnošenja predmeta ne donese neko drugo zadovoljavajuće rješenje, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere za otklanjanje problema. Te mjere ne smiju prelaziti opseg onog što je nužno za otklanjanje nastalih poteškoća;

(c) U vezi s člankom 22., poteškoće koje proizlaze iz situacije navedene u tom članku upućuju se na ispitivanje Zajedničkom odboru.

Odbor može donijeti bilo koju odluku potrebnu za okončavanje tih poteškoća. Ako on unutar roka od 30 dana od podnošenja predmeta ne donese takvu odluku, stranka izvoznica može primijeniti odgovarajuće mjere na izvoz predmetnog proizvoda;

(d) U slučaju kada izvanredne okolnosti koje zahtijevaju neposredno djelovanje onemogućuju prethodno obavješćivanje ili ispitivanje, ovisno o slučaju, predmetna stranka može, u situacijama navedenim u člancima 20., 21. i 22., smjesta primijeniti one mjere predostrožnosti koje su strogo potrebne za rješavanje situacije i o tome treba neodložno obavijestiti drugu stranku.

▼M3

Članak 23.bis

Privremeno povlačenje povlastica

1.  Stranke su suglasne da je administrativna suradnja ključna za provedbu i kontrolu povlaštenog tretmana odobrenog u ovom Sporazumu i naglašavaju svoju predanost borbi protiv nepravilnosti i prijevare u carinskim i povezanim pitanjima.

2.  Ako stranka na temelju objektivnih informacija ustanovi da nema administrativne suradnje/pomoći i/ili da postoje nepravilnosti ili prijevara u okviru ovog Sporazuma, ta stranka može privremeno suspendirati odgovarajući povlašteni tretman odobren dotičnom(-im) proizvodu(-ima) u skladu s ovim člankom.

3.  Za potrebe ovog članka nepostojanje administrativne suradnje/pomoći uključuje sljedeće, između ostalog:

(a) višekratno neispunjenje obveza provjere podrijetla dotičnog(-ih) proizvoda(-â);

(b) višekratno odbijanje ili nepotrebno odlaganje izvršavanja i/ili dostave rezultata naknadne provjere dokaza o podrijetlu;

(c) višekratno odbijanje ili nepotrebno odlaganje ishođenja dozvole za provedbu istražnih posjeta radi utvrđivanja vjerodostojnosti dokumenata ili točnosti informacija koje su važne za dotični povlašteni tretman.

4.  U smislu ovog članka, nalaz nepravilnosti ili prijevare moguć je, između ostalog, i kad bez zadovoljavajućeg objašnjenja dođe do naglog porasta uvoza robe koji nadmašuje uobičajenu proizvodnu i izvoznu sposobnost druge stranke i koji je povezan s objektivnim informacijama vezanim za nepravilnosti ili prijevaru.

5.  Primjena privremene suspenzije podliježe sljedećim uvjetima:

(a) Stranka koja na temelju objektivnih informacija ustanovi da nema administrativne suradnje/pomoći i/ili da postoje nepravilnosti ili prijevara, bez nepotrebnog odlaganja mora obavijestiti Zajednički odbor o svome nalazu i o objektivnim informacijama te se mora savjetovati sa Zajedničkim odborom na temelju svih odgovarajućih informacija i objektivnih nalaza, s ciljem pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo za obje stranke.

(b) Ako se stranke koje su započele savjetovanje sa Zajedničkim odborom u roku od tri mjeseca od obavijesti ne suglase o prihvatljivom rješenju, dotična stranka može privremeno suspendirati odgovarajući povlašteni tretman koji je odobren za dotični(-e) proizvod(-e). O privremenoj suspenziji se bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje Zajednički odbor.

(c) Privremene suspenzije na temelju ovog članka ograničene su na onoliko koliko je potrebno da se zaštite financijski interesi dotične stranke. One ne prelaze razdoblje od 6 mjeseci, koje može biti produljeno ako na datum isteka suspenzija nema promjena s obzirom na uvjete koji su potaknuli početnu suspenziju. Suspenzije podliježu periodičnim savjetovanjima u okviru Zajedničkog odbora, posebno s ciljem njihovog ukidanja čim prestanu uvjeti za njihovu primjenu.

Svaka stranka u skladu s vlastitim unutarnjim postupcima objavljuje, a u slučaju Europske unije u Službenom listu Europske unije, obavijesti za uvoznike vezano za: sve obavijesti koje se navode u stavku 5. točki (a); odluku koja se navodi u stavku 5. točki (b); i produljenje ili prestanak koji se navode u stavku 5. točki (c).

▼B

Članak 24.

Nijedna odredba ovog Sporazuma ne sprečava uvođenje zabrana ni ograničenja na uvoz, izvoz ni provoz robe koji su opravdani na temelju javnog morala, javne politike ili javne sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinja i biljaka, zaštite nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti, zaštite intelektualnog, industrijskog i trgovinskog vlasništva ili propisa koji se odnose na zlato i srebro. Međutim, takve zabrane ili ograničenja ne mogu biti sredstvo proizvoljnog diskriminiranja ni prikrivenog ograničavanja trgovine između stranka.

Članak 25.

Pojam „proizvod s podrijetlom” i metode upravne suradnje u ovom su području u pogledu ove glave definirani u Protokolu 3. Zajednički odbor može odlučiti provesti potrebne prilagodbe ovog Protokola radi provođenja kumuliranja podrijetla, kako je dogovoreno u Deklaraciji usvojenoj na konferenciji u Barceloni.

Članak 26.

Za klasificiranje robe u trgovini između stranaka koristit će se kombinirana nomenklatura.GLAVA II.

PLAĆANJA, KAPITAL, TRŽIŠNO NATJECANJE, INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I JAVNA NABAVAPOGLAVLJE 1.

TEKUĆA PLAĆANJA I KRETANJE KAPITALA

Članak 27.

Sukladno odredbama članka 29. stranke se obvezuju da neće uvoditi nikakva ograničenja ni na koja tekuća plaćanja za tekuće transakcije.

Članak 28.

1.  Što se tiče transakcija na kapitalnom računu platne bilance, stranke se obvezuju da neće uvoditi nikakva ograničenja na kretanje kapitala povezanog s izravnim ulaganjima na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze u trgovačka društva osnovana u skladu s važećim zakonima, niti na likvidaciju i repatrijaciju dobiti od takvih ulaganja, kao ni eventualnog profita koji se time ostvari.

2.  Stranke će se međusobno savjetovati s ciljem olakšavanja kretanja kapitala između Zajednice i Zapadne obale i pojasa Gaze.

Članak 29.

U slučaju kada se jedna ili više država članica Zajednice ili pak Palestinska samouprava nađu pred ozbiljnim poteškoćama u vezi s platnom bilancom ili pred prijetnjom da bi se mogle naći pred takvim poteškoćama, Zajednica ili Palestinska samouprava, ovisno o slučaju, može, u skladu s uvjetima utvrđenima prema GATT-u i člancima VIII. i XIV. Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, usvojiti ograničenja na tekuće transakcije koja će biti ograničenog trajanja i ne smiju prelaziti okvir onog što je potrebno za otklanjanje situacije s platnom bilancom. Zajednica ili Palestinska samouprava, ovisno o slučaju, smjesta će izvijestiti drugu stranku i čim je prije moguće dostaviti joj terminski plan ukidanja predmetnih mjera.POGLAVLJE 2.

TRŽIŠNO NATJECANJE, INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I JAVNA NABAVA

Članak 30.

1.  Budući da može utjecati na trgovinu između Zajednice i Palestinske samouprave, sljedeće se smatra nekompatibilnim s ispravnim funkcioniranjem ovog Sporazuma:

i. svi sporazumi sklopljeni među poduzećima, odluke povezanih poduzeća i postupci dogovoreni između poduzeća, čiji je cilj ili učinak sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja;

ii. zlouporaba dominantnog položaja jednog ili više poduzeća na teritorijima Zajednice ili Zapadne obale i pojasa Gaze kao cjeline ili na značajnom dijelu tih područja;

iii. svaka državna potpora koja narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja time što pogoduje određenim poduzećima ili proizvodnji određene robe.

2.  Stranke, prema potrebi, ocjenjuju svaki postupak koji je suprotan ovom članku na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila Zajednice o tržišnom natjecanju.

3.  Zajednički odbor treba prije 31. prosinca 2001. odlukom usvojiti pravila potrebna za provedbu stavaka 1. i 2.

Dok se ta pravila ne usvoje, kao pravila za provedbu stavka 1. podstavka iii. i mjerodavnih dijelova stavka 2. primjenjivat će se odredbe Sporazuma o subvencijama i kompenzacijskim mjerama.

4.  Što se tiče provedbe stavka 1. podstavka iii., stranke su svjesne da Palestinska samouprava može tijekom razdoblja do 31. prosinca 2001. državnu potporu poduzećima htjeti koristiti kao sredstvo za rješavanje pitanja specifičnih problema razvoja.

5.  Svaka stranka treba osigurati transparentnost u području državne potpore, inter alia, podnošenjem godišnjih izvješća drugoj stranki o ukupnom iznosu i distribuciji dane pomoći te dostavljanjem, na zahtjev, informacija o sustavima potpore. Na zahtjev jedne stranke, druga stranka treba osigurati informacije o određenim pojedinačnim slučajevima državne potpore.

6.  Što se tiče proizvoda navedenih u glavi I. poglavlju 2.:

 stavak 1. podstavak iii. se ne primjenjuje,

 svi postupci koji su u suprotnosti sa stavkom 1. podstavkom i. prosuđivat će se prema kriterijima koje je utvrdila Zajednica na temelju članaka 42. i 43. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i posebno onih utvrđenih Uredbom Vijeća br. 26/62.

7.  Ako Zajednica ili Palestinska samouprava smatra da određeni postupak nije kompatibilan s uvjetima stavka 1. ovog članka i:

 ne riješi ga se na prikladan način prema provedbenim pravilima navedenim u stavku 3., ili

 u nedostatku takvih pravila te ako takav postupak nanese štetu ili prijeti nanošenjem štete interesu druge stranke ili materijalnu štetu njezinoj domaćoj industriji, uključujući njezin uslužni sektor,

nakon konzultacija unutar Zajedničkog odbora ili nakon isteka 30 radnih dana od upućivanja predmeta na takve konzultacije, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere.

Što se tiče postupaka koji nisu kompatibilni sa stavkom 1. podstavkom iii. ovog članka, takve odgovarajuće mjere, kada se na njih može primijeniti GATT, mogu se usvojiti samo u skladu s postupcima i pod uvjetima navedenim u GATT-u ili bilo kojem drugom mjerodavnom instrumentu zaključenom pod njegovim okriljem, a koji se primjenjuje između stranaka.

8.  Neovisno o suprotnim odredbama koje su usvojene u skladu sa stavkom 3., stranke će razmjenjivati informacije uzimajući u obzir ograničenja nametnuta zahtjevima profesionalne i poslovne tajne.

Članak 31.

Države članice i Palestinska samouprava postupno prilagođavaju, ne dovodeći u pitanje svoju obvezu prema GATT-u kad je to prikladno, sve državne monopole komercijalne naravi s ciljem osiguravanja da se do 31. prosinca 2001. ukine svaka diskriminacija među državljanima država članica i palestinskog naroda na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze u vezi s uvjetima pod kojima se roba proizvodi i pod kojima se njome trguje. Zajednički odbor bit će obaviješten o mjerama usvojenim s ciljem provedbe ovog cilja.

Članak 32.

Što se tiče javnih poduzeća i poduzeća kojima su dodijeljena posebna ili isključiva prava, Zajednički odbor će osigurati da do 31. prosinca 2001. niti jedna mjera koja bi narušavala trgovinu između Zajednice i Palestinske samouprave i koja je suprotna interesima stranaka ne bude donesena niti zadržana. Ova odredba ne bi trebala po zakonu niti u praksi ometati izvršavanje određenih zadaća dodijeljenih tim poduzećima.

Članak 33.

1.  Stranke osiguravaju potrebnu i učinkovitu zaštitu prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva u skladu s najvišim međunarodnim normama, uključujući i učinkovita sredstva za primjenjivanje tih prava.

2.  Stranke redovito preispituju provedbu ovog članka. Ako se pojave problemi u području intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva koji utječu na uvjete trgovanja, treba poduzeti žurne konzultacije unutar okvira Zajedničkog odbora, na zahtjev bilo koje stranke, s ciljem iznalaženja međusobno zadovoljavajućih rješenja.

Članak 34.

1.  Stranke su suglasne s ciljem uzajamne i postupne liberalizacije ugovora o javnoj nabavi.

2.  Zajednički odbor treba poduzeti mjere potrebne za provedbu stavka 1.GLAVA III.

GOSPODARSKA SURADNJA I DRUŠTVENI RAZVOJ

Članak 35.

Ciljevi

1.  Stranke se obvezuju intenzivirati gospodarsku suradnju u njihovu zajedničkom interesu i u skladu s općim ciljevima ovog Sporazuma.

2.  Cilj suradnje jest podržavati vlastite napore Palestinske samouprave usmjerene postizanju održivoga gospodarskog i društvenog razvoja.

Članak 36.

Opseg

1.  Suradnja je prvenstveno usredotočena na sektore na koje utječu unutarnje poteškoće ili su pogođeni cjelokupnim procesom liberalizacije gospodarstva Zapadne obale i pojasa Gaze, a posebno liberalizacijom trgovine između Zapadne obale i pojasa Gaze i Zajednice.

2.  Na sličan način, suradnja je usredotočena na područja za koja je vjerojatno da će doprinijeti približavanju gospodarstava Zajednice i Zapadne obale i pojasa Gaze, posebno na ona koja će rezultirati održivim rastom i zapošljavanjem.

3.  Suradnjom treba potaknuti provođenje mjera osmišljenih za razvitak unutarregionalne suradnje.

4.  Očuvanje okoliša i ekološke ravnoteže treba uzeti u obzir prilikom provođenja različitih sektora gospodarske suradnje za koje je ono relevantno.

5.  Stranke se mogu sporazumjeti da će proširiti gospodarsku suradnju na druge sektore koji nisu obuhvaćeni odredbama ove glave.

Članak 37.

Metode i načini

Gospodarska se suradnja provodi posebno:

(a) redovitim gospodarskim dijalogom između stranaka koji pokriva sva područja makroekonomske politike, a posebno proračunsku politiku, platnu bilancu i monetarnu politiku;

(b) redovitom razmjenom informacija i ideja u svim sektorima suradnje, uključujući sastanke službenika i stručnjaka;

(c) prenošenjem savjeta, stručnih znanja i izobrazbe;

(d) provođenjem zajedničkih aktivnosti kao što su seminari i radionice;

(e) tehničkom, upravnom i pravnom pomoći;

(f) poticanjem zajedničkih pothvata;

(g) širenjem informacija o suradnji.

Članak 38.

Industrijska suradnja

Glavni će cilj biti:

 podržati Palestinsku samoupravu u njezinim naporima da modernizira i razgrana industriju i, posebno, da stvori okruženje povoljno za razvoj privatnog sektora i industrije,

 poticati suradnju između gospodarskih subjekata dviju stranaka,

 poticati suradnju vezanu uz industrijsku politiku, konkurentnost na otvorenom tržištu te modernizaciju i razvoj industrije,

 podržavati politike za diversifikaciju proizvodnje i izvoza te vanjskih tržišta,

 promicati istraživanje i razvoj, inovacije i prijenos tehnologija u mjeri u kojoj je to korisno za industriju,

 razvijati i unapređivati ljudske resurse koje industrija zahtijeva,

 omogućiti pristup instrumentima za financiranje ulaganja i rizika, a za dobrobit palestinske industrije.

Članak 39.

Poticanje ulaganja i ulaganje

Cilj suradnje bit će stvaranje povoljnog i stabilnog okruženja za ulaganja u Zapadnu obalu i pojas Gaze.

Suradnja će biti u obliku promicanja ulaganja. Time će se omogućiti razvoj:

 usklađenih i pojednostavljenih upravnih postupaka,

 mehanizma zajedničkog ulaganja, posebno za mala i srednja poduzeća obiju stranaka,

 informacijskih kanala i sredstava za identificiranje mogućnosti ulaganja,

 okruženja otvorenog prema investiranju u Zapadnu obalu i pojas Gaze.

Suradnja se također može proširiti na osmišljavanje i provedbu projekata u kojima se dokazuje učinkovito preuzimanje i korištenje osnovnih tehnologija, korištenje normi, razvijanje ljudskih resursa (primjerice, na području tehnologija i upravljanja) te stvaranje radnih mjesta.

Članak 40.

Normizacija i prosuđivanje sukladnosti

Cilj suradnje bit će smanjivanje razlika u normama i certificiranju.

U praksi će se suradnja odvijati u obliku:

 promicanja korištenja tehničkih propisa Zajednice i europskih normi i postupaka za prosuđivanje sukladnosti,

 podizanja razine prosuđivanja sukladnosti koja provode palestinska tijela za certificiranje i akreditiranje,

 rasprava o dogovorima o međusobnom priznavanju, ako je potrebno,

 suradnje u području upravljanja kvalitetom,

 razvoja struktura za zaštitu intelektualnog, individualnog i komercijalnog vlasništva, za normizaciju i za utvrđivanje normi kvalitete.

Članak 41.

Prilagodba zakona

Cilj suradnje bit će prilagodba zakonodavstva palestinskog Vijeća zakonodavstvu Zajednice u područjima obuhvaćenim ovim Sporazumom.

Članak 42.

Mala i srednja poduzeća

Cilj suradnje bit će stvaranje okruženja pogodnog za razvoj malih i srednjih poduzeća na lokalnim i izvoznim tržištima, inter alia:

 promicanjem kontakata između poduzeća, posebno pristupom mrežama Zajednice i instrumentima promicanja suradnje i partnerstva u industriji,

 jednostavnijim pristupom financiranju ulaganja,

 informacijskim uslugama i uslugama podrške,

 unapređivanjem ljudskih resursa s ciljem stimuliranja inovacija i pokretanja projekata i poslovnih pothvata.

Članak 43.

Financijske usluge

Cilj suradnje bit će poboljšavanje i razvoj financijskih usluga.

Ona će se odvijati u obliku:

 poticanja jačanja i restrukturiranja palestinskog financijskog sektora,

 poboljšavanja palestinskih računovodstvenih, nadzornih i pravnih sustava bankarstva, osiguranja i drugih dijelova financijskog sektora.

Članak 44.

Poljoprivreda i ribarstvo

Cilj suradnje vezane uz ovaj naslov uglavnom će biti moderniziranje i restrukturiranje, kad je to potrebno, poljoprivrede i ribarstva.

To uključuje moderniziranje infrastrukture i opreme, razvoj tehnika pakiranja, skladištenja i plasmana na tržištu te poboljšavanje kanala distribucije.

Više će se usmjeriti prema:

 razvijanju stabilnih tržišta,

 podržavanju politika usmjerenih ka diversifikaciji proizvodnje i izvoza te vanjskih tržišta,

 smanjivanju ovisnosti opskrbe hranom,

 promicanju ekološki prihvatljive poljoprivrede i ribarstva, posebno uzimajući u obzir potrebu za očuvanjem ribarstva i njegovim racionalnim upravljanjem,

 bliskijim odnosima na dobrovoljnoj osnovi između poslovnih grupa i organizacija koje zastupaju profesionalne interese,

 tehničkoj pomoći i izobrazbi,

 usklađivanju fitosanitarnih i veterinarskih normi,

 integriranom ruralnom razvoju, uključujući poboljšavanje osnovnih usluga i razvoj povezanih gospodarskih djelatnosti, te

 suradnji između ruralnih regija i razmjeni iskustava i tehnoloških znanja i sposobnosti vezanih uz ruralni razvoj.

Članak 45.

Društveni razvoj

Stranke priznaju važnost društvenog razvoja koji bi trebao ići ukorak s razvojem gospodarstva. Poseban prioritet pridaju poštivanju osnovnih socijalnih prava.

Stranke će dati prioritet mjerama usmjerenim na:

 promicanje ravnopravnosti žena i uravnoteženog sudjelovanja u procesu odlučivanja o gospodarskoj i društvenoj sferi, najviše kroz obrazovanje i medije,

 razvoj planiranja obitelji i zaštite majki i djece,

 poboljšavanje sustava socijalne skrbi,

 poboljšavanje osjetljivosti na zdravstvene zahtjeve,

 poboljšavanje uvjeta življenja u gusto naseljenim područjima u manje povlaštenim regijama,

 promicanje poštovanja ljudskih prava i demokracije, inter alia, kroz društveno profesionalni dijalog.

Članak 46.

Prijevoz

Ciljevi suradnje bit će:

 potpora za restrukturiranje i moderniziranje cesta, luka i zračnih luka,

 poboljšane usluge vezane uz prijevoz putnika i tereta kako na bilateralnoj tako i na regionalnoj razini, te

 utvrđivanje i provođenje djelatnih normi koje se mogu usporediti s normama koje prevladavaju u Zajednici.

Prioritetna područja suradnje bit će:

 cestovni prijevoz uključujući postupno smanjivanje zahtjeva za provoz,

 upravljanje željeznicom, lukama i zračnim lukama, uključujući sustave navigacije i suradnju između relevantnih nacionalnih tijela,

 modernizacija infrastrukture cesta, željeznica, luka i zračnih luka na glavnim pravcima od zajedničkog interesa,

 transeuropske veze i pravci od regionalnog interesa, te

 unapređivanje tehničke opreme da bi se dovela na razinu normi Zajednice za cestovni i/ili željeznički prijevoz, prijevoz kontejnerima i pretovar.

Članak 47.

Informacijska infrastruktura i telekomunikacije

Suradnja je usmjerena na stimuliranje gospodarskog i društvenog razvoja kao i na razvoj informacijskog društva.

Prioritetna područja suradnje bit će:

 omogućavanje suradnje u području telekomunikacijske politike, razvoja mreža i infrastrukture za informacijsko društvo,

 razvijanje dijaloga o pitanjima vezanima uz informacijsko društvo te promicanje razmjene informacija i organiziranje seminara i konferencija na tom području,

 promicanje i provođenje zajedničkih projekata čiji je cilj uvođenje novih telekomunikacijskih usluga i primjena vezanih uz informacijsko društvo,

 omogućavanje razmjenjivanja informacija o normizaciji, ispitivanju sukladnosti i certificiranju na području informacijskih i komunikacijskih tehnologija,

 međusobno povezivanje i mogućnost međusobnog funkcioniranja mreža i usluga telematike.

Članak 48.

Energetika

Cilj suradnje u području energetike bit će pomoći Zapadnoj obali i pojasu Gaze u stjecanju tehnologija i infrastruktura od osnovnog značaja za njihov razvoj, posebno obzirom na omogućavanje stvaranja veza između njihovoga gospodarstva i gospodarstva Zajednice.

Prioritetna područja suradnje bit će:

 promicanje obnovljivih izvora energije,

 promicanje štednje energije i energetske učinkovitosti,

 podrška aktivnostima osmišljenim za olakšavanje prijenosa plina, nafte i električne energije te primijenjenom istraživanju mreža banaka podataka u gospodarskom i društvenom sektoru kojima se povezuju posebno operateri iz Zajednice s palestinskima, te

 podrška modernizaciji i razvoju energetskih mreža te njihovom povezivanju s mrežama Zajednice.

Članak 49.

Znanstvena i tehnološka suradnja

Stranke će nastojati promicati suradnju na znanstvenom i tehnološkom razvoju.

Cilj suradnje bit će:

(a) poticanje uspostavljanja trajnih veza između znanstvenih zajednica stranaka, primarno:

 omogućavanjem palestinskim institucijama da pristupaju istraživačkim programima i programima tehnološkog razvoja Zajednice u skladu s pravilima Zajednice koja se odnose na sudjelovanje država koje nisu dio Zajednice u takvim programima,

 sudjelovanjem Palestinaca u mrežama decentralizirane suradnje,

 promicanjem sinergije u izobrazbi i istraživanju;

(b) poboljšavanje palestinskih istraživačkih mogućnosti;

(c) stimuliranje tehnoloških inovacija i prijenos novih tehnologija i tehnoloških znanja;

(d) poticanje svih aktivnosti čiji je cilj uspostavljanje sinergije na regionalnoj razini.

Članak 50.

Okoliš

Ciljevi suradnje bit će sprečavanje uništavanja okoliša, nadzor onečišćavanja, zaštita zdravlja ljudi i osiguravanje racionalnog korištenja prirodnih izvora s ciljem promicanja održivog razvoja.

Prioritet će imati pitanja vezana uz širenje pustinje uzrokovano promjenom klime, upravljanje vodenim resursima, salinizaciju, utjecaj poljoprivrede na kvalitetu tla i vode, primjereno korištenje energije, utjecaj industrijskog razvoja općenito i posebno sigurnost industrijskih postrojenja, gospodarenje otpadom, integrirano upravljanje osjetljivim područjima, kvalitetu morske vode i nadzor i sprečavanje onečišćavanja mora te obrazovanje i svijest o zaštiti okoliša.

Suradnju treba poticati korištenjem naprednih alata gospodarenja okolišem, metodama praćenja okoliša i nadzora, uključujući korištenje informacijskog sustava za zaštitu okoliša (environmental information systems - EIS) i procjenu utjecaja na okoliš (environmental impact assessment - EIA).

Članak 51.

Turizam

Prioriteti suradnje bit će:

 promicanje ulaganja u turizam,

 poboljšavanje znanja o turizmu kao grani industrije i osiguravanje veće dosljednosti politika koje utječu na turizam,

 promicanje dobre raspodjele turizma po sezonama,

 promicanje suradnje između regija i gradova susjednih zemalja,

 naglašavanje važnosti kulturnog naslijeđa za turizam,

 povećavanje konkurentnosti turizma kroz potporu povećanju profesionalnosti, čime se osigurava uravnotežen i održivi razvoj turizma.

Članak 52.

Suradnja u području carina

Suradnja u području carina namijenjena je osiguravanju poštovanja trgovinskih odredaba i jamčenja poštenog trgovanja.

Mogla bi biti poticaj sljedećim vrstama suradnje:

 različitim oblicima razmjene informacija i sustava izobrazbe,

 pojednostavljivanju nadzora i postupaka koji se odnose na carinjenje robe,

 uvođenju jedinstvenog upravnog dokumenta i sustava kojim bi se povezali dogovori Zajednice i Palestinske samouprave vezani uz provoz, te

 tehničkoj pomoći koju pružaju stručnjaci iz Zajednice.

Ne dovodeći u pitanje ostale oblike suradnje predviđene ovim Sporazumom, upravne vlasti stranaka pružat će si međusobnu pomoć u carinskim pitanjima.

Članak 53.

Suradnja u području statistike

Glavni cilj suradnje u ovom području teži osiguravanju usporedivosti i korisnosti vođenja statističkih podataka o vanjskoj trgovini, financijama i platnoj bilanci, stanovništvu, seobama, prometu i komunikacijama te općenito o svim poljima koja su obuhvaćena ovim Sporazumom i o kojima se vode statistički podaci.

Članak 54.

Suradnja na području gospodarske politike

Suradnja ima za cilj:

 razmjenu informacija o makroekonomskoj situaciji i izgledima i razvojnim strategijama,

 zajedničku analizu gospodarskih pitanja od obostranog interesa, te

 poticanje suradnje između ekonomista i tvoraca politike na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze s onima u Zajednici.

Članak 55.

Regionalna suradnja

Kao dio provedbe gospodarske suradnje u različitim sferama, stranke će kroz tehničku podršku ohrabriti aktivnosti osmišljene za razvijanje suradnje između Palestinske samouprave i ostalih partnera s Mediterana.

Ova će suradnja predstavljati značajan element podrške Zajednice razvoju regije u cjelini.

Prioritet će se dati aktivnostima čiji je cilj:

 promicanje unutarregionalne trgovine,

 razvijanje regionalne suradnje na zaštiti okoliša,

 poticanje razvoja komunikacijske infrastrukture potrebne za gospodarski razvoj regije,

 jačanje razvoja suradnje mladih s onima iz susjednih zemalja.

Dodatno, stranke će ojačati međusobnu suradnju na regionalnom razvoju i prostornom planiranju.

U tom se cilju mogu poduzeti sljedeće mjere:

 zajedničke akcije regionalnih i lokalnih tijela u području gospodarskog razvoja, i

 uspostavljanje mehanizama za razmjenjivanje informacija i iskustava.GLAVA IV.

SURADNJA NA AUDIO-VIZUALNIM I KULTURNIM PITANJIMA, INFORMACIJSKIM I KOMUNIKACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA

Članak 56.

Stranke će na svoju obostranu korist promicati suradnju u audiovizualnom sektoru. Stranke će tražiti načine povezivanja Palestinske samouprave s inicijativama Zajednice u tom sektoru, omogućujući time suradnju u područjima kao što su zajednička proizvodnja, izobrazba, razvoj i distribucija.

Članak 57.

Stranke će promicati kulturnu suradnju. Područje suradnje može uključivati aktivnosti Zajednice koje se posebno odnose na prijevode, razmjenu umjetničkih djela i umjetnika, očuvanje i restauriranje povijesnih i kulturnih spomenika i lokacija, izobrazbu osoba koje rade u kulturi, organiziranje kulturnih događaja orijentiranih prema Europi, podizanje međusobne svijesti i doprinošenje širenju informacija o vrhunskim kulturnim događajima.

Članak 58.

Stranke će se obvezati da će utvrditi na koji način značajno poboljšati stanje u obrazovanju i strukovnom usavršavanju. Radi toga posebna će se pažnja pridati dostupnosti obrazovanja ženama, uključujući tehničke tečajeve, više obrazovanje i strukovno usavršavanje.

U cilju razvijanja razine stručnosti višeg osoblja i u javnom i privatnom sektoru stranke će pojačati svoju suradnju na području obrazovanja i strukovnog usavršavanja kao i suradnju između sveučilišta i tvrtki.

Trebalo bi aktivno promicati pripremanje mladih ljudi za aktivnu građansku ulogu u demokratskom civilnom društvu. Time se može razviti i podržati suradnja mladeži, uključujući izobrazbu djelatnika koji rade s mladima i voditelja mladeži, razmjene mladeži i aktivnosti volonterskih službi.

Posebna će se pažnja posvetiti aktivnostima i programima koji će omogućiti uspostavljanje trajnih veza (primjerice, MED-CAMPUS) između specijaliziranih tijela u Zajednici i na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, a kojima bi se potaknulo udruživanje i razmjenjivanje iskustava i tehničkih resursa.

Članak 59.

Stranke trebaju promicati djelatnosti od zajedničkog interesa u području informacija i komunikacija.

Članak 60.

Suradnja će se provoditi posebno:

(a) redovitim dijalogom između stranaka;

(b) redovitom razmjenom informacija i ideja u svim sektorima suradnje, uključujući sastanke službenih osoba i stručnjaka;

(c) prenošenjem savjeta i iskustava te izobrazbu mladih palestinskih diplomanata;

(d) provođenjem zajedničkih akcija kao što su seminari i radionice;

(e) kroz tehničku, upravnu i pravnu pomoć;

(f) širenjem informacija o djelatnostima suradnje.GLAVA V.

FINANCIJSKA SURADNJA

Članak 61.

Radi postizanja ciljeva ovog Sporazuma Palestinskoj samoupravi će se omogućiti pristup paketu financijske suradnje u skladu s odgovarajućim postupcima i potrebnim financijskim resursima.

Obje se stranke trebaju složiti oko tih postupaka korištenjem najprikladnijih instrumenata nakon stupanja ovog Sporazuma na snagu.

Financijska suradnja će se usredotočiti na:

 reagiranje na gospodarske reperkusije postupnog uvođenja područja slobodne trgovine po Zapadnu obalu i pojas Gaze, posebno unapređivanjem i restrukturiranjem industrije,

 trgovinske institucije koje promiču trgovinske veze s inozemnim tržištima,

 prateće mjere za socijalne politike,

 unapređivanje gospodarske i društvene infrastrukture,

 promicanje aktivnosti u vezi s privatnim ulaganjem i stvaranjem novih radnih mjesta u proizvodnim sektorima,

 promicanje reformi osmišljenih za modernizaciju gospodarstva,

 usluge,

 razvoj urbanih i ruralnih sredina,

 zaštitu okoliša,

 osnivanje i poboljšavanje institucija nužnih za ispravan rad palestinske javne uprave i razvoj demokracije i ljudskih prava.

Članak 62.

Da bi se osiguralo usvajanje koordiniranog pristupa svim iznimnim makroekonomskim i financijskim problemima koji bi se mogli pojaviti kao rezultat provedbe ovog Sporazuma, stranke će redovitim gospodarskim dijalozima predviđenim u glavi III. posvetiti posebnu pažnju nadziranju trgovine i financijskih tijekova u međusobnim odnosima.GLAVA VI.

INSTITUCIONALNE, OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

1.  Ovim se osniva Zajednički odbor za trgovinu i suradnju između Europske zajednice i Palestinske samouprave, kojeg se u ovom Sporazumu naziva „Zajednički odbor”. On je ovlašten donositi odluke u slučajevima predviđenima ovim Sporazumom kao i u drugim slučajevima nužnima za postizanje ciljeva navedenih u ovim Sporazumu.

Donesene odluke obvezujuće su za stranke koje trebaju poduzimati mjere potrebne za njihovu provedbu.

2.  Zajednički odbor može također donijeti rezoluciju, preporuku ili mišljenje koje smatra poželjnim za postizanje zajedničkih ciljeva i neometano funkcioniranje Sporazuma.

3.  Zajednički odbor treba usvojiti vlastiti poslovnik.

Članak 64.

1.  Zajednički odbor čine predstavnici Zajednice i Palestinske samouprave.

2.  Zajednički odbor djeluje na temelju zajednički postignutog sporazuma između Zajednice i Palestinske samouprave.

Članak 65.

1.  Dužnost predsjednika Zajedničkog odbora naizmjence će obnašati Zajednica i Palestinska samouprava, u skladu s uvjetima utvrđenim u poslovniku.

2.  Zajednički odbor sastaje se jedanput godišnje te kada to okolnosti zahtijevaju, na inicijativu njegovog predsjednika.

Članak 66.

1.  Zajednički odbor može odlučiti osnovati bilo koji drugi odbor koji mu može pomagati u izvršavanju njegovih dužnosti.

2.  Zajednički odbor određuje sastav i dužnosti takvih odbora te način njihova funkcioniranja.

Članak 67.

1.  Svaka stranka može Zajedničkom odboru uputiti svaki spor koji se odnosi na primjenu ili tumačenje ovog Sporazuma.

2.  Zajednički odbor može spor riješiti donošenjem odluke.

3.  Svaka stranka obvezna je poduzeti mjere uključene u izvršavanje odluke navedene u stavku 2.

4.  U slučaju da spor nije moguće riješiti u skladu sa stavkom 2., jedna od stranaka može obavijestiti drugu o imenovanju arbitra; druga stranka mora potom imenovati drugog arbitra u roku od dva mjeseca.

Zajednički odbor imenuje trećeg arbitra.

Oluke arbitara donose se većinskim brojem glasova.

Svaka stranka uključena u spor mora poduzeti korake potrebne za provođenje odluke arbitara.

Članak 68.

Niti jedna odredba Sporazuma ne sprečava stranku da poduzme mjere:

(a) koje smatra nužnim za sprečavanje otkrivanja informacija protivnih njenim osnovnim sigurnosnim interesima;

(b) koje se tiču proizvodnje ili trgovine oružjem, streljivom ili ratnim materijalima ili pak istraživanja, razvoja ili proizvodnje prijeko potrebne u obrambene svrhe pod uvjetom da takve mjere ne narušavaju uvjete tržišnog natjecanja u odnosu na proizvode koji nisu izričito namijenjeni u vojne svrhe;

(c) koje smatra bitnim za vlastitu sigurnost u slučaju ozbiljnih unutarnjih poremećaja koji utječu na održavanje zakona i reda u doba rata ili ozbiljnih međunarodnih napetosti koje predstavljaju prijetnju ratom, ili s ciljem izvršavanja obveza koje je prihvatila s ciljem održavanja mira i međunarodne sigurnosti.

Članak 69.

U područjima obuhvaćenim ovim Sporazumom i ne dovodeći u pitanje nikakve posebne odredbe koje su u njemu sadržane:

 dogovori koje je Palestinska samouprava primijenila u odnosu na Zajednicu ne smiju izazvati nikakvu diskriminaciju između država članica, njihovih državljana niti njihovih trgovačkih društava ni tvrtki,

 rješenja koja Zajednica primjenjuje u odnosu na Palestinsku samoupravu ne smiju izazvati diskriminaciju između članova palestinske populacije, trgovačkih društava ni tvrtki na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze.

Članak 70.

1.  Stranke poduzimaju sve opće ili posebne mjere potrebne za ispunjavanje njihovih obveza iz Sporazuma. Trebaju se pobrinuti da se postignu ciljevi navedeni u Sporazumu.

2.  Ako ijedna od stranaka smatra da druga stranka nije uspjela ispuniti obvezu iz Sporazuma, može poduzeti odgovarajuće mjere. Prije nego što to učini, osim u slučajevima posebne žurnosti, ta stranka treba Zajedničkom odboru dostaviti sve relevantne informacije potrebne za temeljito ispitivanje situacije radi traženja rješenja prihvatljivog strankama.

Pri odabiru mjera prioritet se mora dati mjerama koje najmanje remete funkcioniranje Sporazuma. Zajednički odbor treba odmah obavijestiti o tim mjerama i ako druga stranka to zahtijeva, one postaju predmetom konzultacija unutar Zajedničkog odbora.

Članak 71.

Prilozi 1. do 3. i protokoli 1. do 3. čine sastavni dio ovog Sporazuma.

Deklaracije su sadržane u Završnom aktu, koji čini sastavni dio ovog Sporazuma.

Članak 72.

U smislu ovog Sporazuma „stranke” znači Palestinsku oslobodilačku organizaciju za dobrobit Palestinske samouprave i Zajednicu, od kojih svaka djeluje u granicama svojih ovlasti.

Članak 73.

Ovaj se Sporazum s jedne strane primjenjuje na državna područja na kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice i sukladno uvjetima predviđenim tim Ugovorom, a s druge strane na području Zapadne obale i pojas Gaze.

Članak 74.

Ovaj Sporazum, sastavljen u po dva primjerka na danskom, nizozemskom, engleskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, talijanskom, portugalskom, španjolskom, švedskom i arapskom jeziku, od kojih je svaki tekst jednako vjerodostojan, pohranjen je u Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije.

Članak 75.

1.  Ovaj će Sporazum stranke odobriti u skladu sa svojim vlastitim postupcima.

Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana mjeseca nakon datuma na koji stranke obavijeste jedna drugu da su dovršeni postupci navedeni u prvom stavku.

2.  Pregovori počinju najkasnije do 4. svibnja 1999. radi zaključivanja Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju. Dok se takav sporazum ne zaključi, na snazi ostaje ovaj Sporazum, sukladno eventualnim izmjenama o kojima su se stranke usuglasile.

3.  Svaka od stranaka može otkazati ovaj Sporazum tako da o tome obavijesti drugu stranku. Sporazum se prestaje primjenjivati šest mjeseci od datuma takve obavijesti.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

Popis prilogaPrilog 1.:

Proizvodi iz članka 7. stavka 1.

Prilog 2.:

Proizvodi iz članka 7. stavka 2.

Prilog 3.:

Proizvodi iz članka 8. stavka 2.

PRILOG 1.

PROIZVODI IZ ČLANKA 7. STAVKA 1.KN oznaka

Opis

0403

Mlaćenica, usireno mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano i zakiseljeno mlijeko i vrhnje, bez obzira na to je li koncentrirano, ili sadrži dodani šećer ili neko drugo sladilo, ili je aromatizirano, ili sadrži dodano voće, jezgričaste plodove ili kakao:

0403 10 51 do 0403 10 99

Jogurt, aromatiziran ili koji sadrži dodano voće, jezgričaste plodove ili kakao

0403 90 71 do 0403 90 99

Ostalo, aromatizirano ili s dodanim voćem, jezgričastim plodovima ili kakaom

0710 40 00

Kukuruz šećerac (nekuhan ili kuhan na pari ili u kipućoj vodi), zamrznut

0711 90 30

Kukuruz šećerac privremeno konzerviran (primjerice, plinom sumpornim dioksidom, u salamuri, u sumpornoj vodi ili u nekoj drugoj otopini za konzerviranje), ali u tom stanju neprikladan za trenutnu potrošnju

ex  15 17

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516

1517 10 10

Margarin, ali ne uključujući tekući margarin, koji sadrži više od 10 %, ali ne više od 15 % mliječnih masti po masi

1517 90 10

Ostali, koji sadrže više od 10 %, ali ne više od 15 % mliječnih masti po masi

ex  17 04

Slastice od šećera (uključujući bijelu čokoladu), koje ne sadrže kakao; ne uključujući ekstrakt sladića koji sadrži više od 10 % saharoze po masi, ali ne sadrži druge dodane tvari, koje potpadaju pod oznaku KN 1704 90 10

1806

Čokolada i drugi prehrambeni pripravak koji sadrži kakao

ex  19 01

Ekstrakt slada; prehrambeni pripravak od brašna, krupice, škroba ili ekstrakta slada, koji ne sadrži kakao prah ili koji sadrži kakao prah u omjeru manjem od 50 % po masi, koji nije drugdje naznačen ili uključen; prehrambeni pripravci od dobara iz tarifnih brojeva 0401 do 0404, koji ne sadrže dodani kakao prah ili koji sadrže kakao prah u omjeru manjem od 10 % po masi, koji nisu drugdje naznačeni niti uključeni, ne uključujući pripravke koji potpadaju pod oznaku KN 1901 90 91

ex  19 02

Tjestenina, ne uključujući punjenu tjesteninu koja potpada pod oznake KN 1902 20 10 i 1902 20 30 ; couscous (kuskus), pripremljen ili nepripremljen

1903

Tapioka ili nadomjestak tapioke pripremljene od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, perlica, prosijanih ili sličnih oblika

1904

Pripremljena hrana dobivena bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (primjerice, kukuruznih pahuljica); žitarice, osim kukuruza, u obliku zrna, prethodno kuhane ili drukčije pripremljene

1905

Kruh, kolači, torte, keksi i ostali pekarski proizvodi, bilo da sadrže kakao ili ga ne sadrže; hostije, prazne kapsule prikladne za farmaceutsku upotrebu, oblatne, rižin papir i slični proizvodi

2001 90 30

Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran u octu ili octenoj kiselini

2001 90 40

Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka koji sadrže 5 % ili više škroba po masi, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

2004 10 91

Krumpir u obliku brašna, krupice ili pahuljica, pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, zamrznut

2004 90 10

Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, zamrznut

2005 20 10

Krumpir u obliku brašna, krupice ili pahuljica, pripremljen ili konzerviran na način koji ne uključuje pripremanje niti konzerviranje u octu ili octenoj kiselini, ali ne zamrznut

2005 80 00

Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nezamrznut

2008 92 45

Pripravci vrste Müsli koji se temelje na neprženim pahuljicama od žitarica

2008 99 85

Kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var. saccharata), drukčije pripremljen ili konzerviran, koji ne sadrži dodani alkohol niti dodani šećer

2008 99 91

Jam, slatki krumpiri ili slični jestivi dijelovi biljaka koji sadrže 5 % ili više škroba po masi, drukčije pripremljeni ili konzervirani, i koji ne sadrže dodani alkohol niti dodani šećer

2101 10 98

Pripravci na osnovi kave

2101 20 98

Pripravci čaja ili mate-čaja

2101 30 19

Prženi nadomjesci kave, ne uključujući prženu cikoriju

2101 30 99

Ekstrakti, esencije i koncentrati prženih nadomjestaka kave, ne uključujući one od pržene cikorije

2102 10 31 do 2102 10 39

Pekarski kvasci

ex  21 03

Umaci i njihovi pripravci:

— Majoneza

2105

Sladoled i ostali jestivi led, bez obzira sadrži li kakao ili ne

ex  21 06

Prehrambeni pripravci koji nisu drugdje naznačeni niti uključeni, osim onih koji potpadaju pod oznake KN 2106 10 20 i 2106 90 92 te osim aromatiziranih ili obojanih šećernih sirupa

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Bezalkoholna pića, ne uključujući sokove od voća ili povrća iz oznake KN 2009 , koja sadrže proizvode iz oznake KN 0401 do 0404 ili masnoće dobivene od proizvoda iz oznake KN 0401 do 0404

2905 43 00

Manitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3505 10

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi, ne uključujući esterificirane i eterificirani škrobove iz oznake KN 3505 10 50

3505 20

Ljepila na osnovi škroba ili dekstrina ili drugih modificiranih škrobova

3809 10

Sredstva za doradu, nosači boje za ubrzavanje bojenja ili fiksiranja bojila i drugi proizvodi i pripravci (primjerice, sredstva za apreturu i nagrizanje), one vrste koja se upotrebljava u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj ili sličnim industrijama, a koji nisu drugdje naznačeni ili uključeni

3823 60

Sorbitol, osim onog iz oznake KN 2905 44

PRILOG 2.

PROIZVODI IZ ČLANKA 7. STAVKA 2.Opis

KN oznaka

1902

Tjestenina i couscous (kuskus):

 

A

— od durum pšenice

 

B

— ostali

1905 10

Hrskavi kruh

1905 20 90

Medenjaci začinjeni đumbirom i slično, koji nisu posebno namijenjeni dijabetičarima:

 

A

— koji sadrže više od 15 % po masi brašna od žitarica, osim od pšenice, u odnosu na ukupni sadržaj brašna

 

B

— ostali

ex  30 00

A

Vafli i oblatne

 

A1

— ne punjeni, bez obzira na to jesu li s preljevom

 

A1a

— koji sadrže više od 15 % po masi brašna od žitarica, osim od pšenice, u odnosu na ukupni sadržaj brašna

 

A1b

— ostali

 

A2

— ostali

 

A2a

— koji sadrže ne manje od 1,5 % mliječnih masti ili ne manje od 2,5 % mliječnih proteina

 

A2b

— ostali

1905 40 10

Dvopek, koji sadrži dodani šećer, med, druga sladila, jaja, masnoće, sir, voće, kakao ili slično:

 

A

— koji sadrži više od 15 % po masi brašna od žitarica, osim od pšenice, u odnosu na ukupni sadržaj brašna

 

B

— ostali

1905

 

ex  30 00 )

+ 9019 )

B

Ostali pekarski proizvodi, koji sadrže dodani šećer, med, druga sladila, jaja, masnoće, sir, voće, kakao ili slično:

 

B1

— koji sadrže dodana jaja, ne manje od 2,5 % po masi

 

B2

— koji sadrže dodano sušeno voće ili jezgričaste plodove:

 

B2a

— koji sadrže ne manje od 1,5 % mliječnih masti i ne manje od 2,5 % mliječnih proteina; vidi Prilog V.

 

B2b

— ostali

 

B3

— koji sadrže ne manje od 10 % dodanog šećera po masi i ne sadrže dodana jaja, sušeno voće niti jezgričaste plodove

PRILOG 3.

PROIZVODI IZ ČLANKA 8. STAVKA 2.KN oznaka

Opis

1704 90 39 /05

Bomboni i lizalice

1806 32 00 /2

Čokolada

1905 90 90 /7

Keksi i oblatne

2005 20 90 /6

Čips i grickalice

6208 51 00 /2

Ogrtači od frotira

6302 60 00

Ručnici

Popis protokolaProtokol 1.

o privremenim dogovorima koji se primjenjuju na uvoz u Europsku uniju poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda te ribe i proizvoda ribarstva podrijetlom sa Zapadne obale i iz Pojasa Gaze

Protokol 2.

o dogovorima koji se primjenjuju na uvoz na Zapadnu obalu i u Pojas Gaze poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda te ribe i proizvoda ribarstva koji su podrijetlom iz Europske unije

Protokol 3.

o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje

▼M3

PROTOKOL 1.

o privremenim dogovorima koji se primjenjuju na uvoz u Europsku uniju poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda te ribe i proizvoda ribarstva podrijetlom sa Zapadne obale i iz Pojasa Gaze1. U skladu s odredbama točke C podtočke 1.(a) Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Palestinske samouprave, privremeno se ukidaju uvozne carine i naknade s istovjetnim učinkom (uključujući i njihovu poljoprivrednu komponentu), koje se primjenjuju na uvoz u Europsku uniju proizvoda koji su podrijetlom sa Zapadne obale i iz Pojasa Gaze, a u navedeni su u poglavljima 1. do 24. Kombinirane nomenklature (KN) i u carinskoj tarifi Palestinske samouprave te na uvoz proizvoda navedenih u Prilogu I. stavku 1. točki ii. Sporazuma o poljoprivredi (GATT 1994.), izuzev kemijski čiste laktoze tarifne oznake KN 1702 11 00 i glukoze i glukoznog sirupa s udjelom u masi u suhom stanju 99 % ili većim glukoze tarifnih oznaka KN ex 1702 30 50 i ex 1702 30 90 , koji su obuhvaćeni poglavljem 1., čime se osigurava daljnja liberalizacija trgovine poljoprivrednim proizvodima, prerađenim poljoprivrednim proizvodima te ribom i proizvodima ribarstva i izmjenjuje taj Sporazum koji je potpisan 2011.

2. Bez obzira na uvjete iz točke 1. ovog Protokola, za proizvode na koje se primjenjuje ulazna cijena u skladu s člankom 140.a Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 ( 1 ) i za koje je Zajedničkom carinskom tarifom predviđena primjena carina ad valorem i posebnih carina, ukidanje se primjenjuje samo na carine ad valorem.

▼M1

PRILOG PROTOKOLU 1.Oznaka KN (1)

Opis (2)

Sniženje carine MFN-a (%) (3)

Carinska kvota (u t, ako nije drukčije naznačeno)

Sniženje carine MFN-a iznad trenutačne ili moguće carinske kvote (%) (3)

Referentna količina, (u t, ako nije drukčije naznačeno)

Posebne odredbe

a

b

c

d

e

0409 00 00

Prirodni med

100

500

0

 

točka 4. — godišnji porast od 250 t

ex 0603 10

Rezano cvijeće i cvjetni pupoljci, svježi

100

2 000

0

 

točka 4. — godišnji porast od 250 t

0702 00 00

Rajčice, svježe ili rashlađene, od 1. prosinca do 31. ožujka

100

 

60

2 000

 

ex 0703 10

Luk, svježi ili rashlađeni, od 15. veljače do 15. svibnja

100

 

60

 

 

0709 30 00

Patlidžani, svježi ili rashlađeni, od 15. siječnja do 30. travnja

100

 

60

3 000

 

ex 0709 60

Paprika iz roda Capiscum ili roda Pimenta, svježa ili ohlađena:

 

 

 

 

 

0709 60 10

Slatke paprike

100

 

40

1 000

 

0709 60 99

Ostalo

100

 

80

 

 

0709 90 70

Tikvice, svježe ili ohlađene, od 1. prosinca do kraja veljače

100

 

60

300

 

ex 0709 90 90

Divlji luk vrste Muscari comosum, svjež ili ohlađen, od 15. veljače do 15. svibnja

100

 

60

 

 

0710 80 59

Paprika iz roda Capiscum ili Pimenta, osim slatkih paprika, nekuhani ili kuhani u pari ili vodi, zamrznuti

100

 

80

 

 

0711 90 10

Paprika iz roda Capiscum ili roda Pimenta, osim slatkih paprika, privremeno konzervirana ali u tom stanju neprikladna za trenutnu potrošnju

100

 

80

 

 

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Gljive, Judino uho iz roda gljiva Auricularia spp., gljive sluzavke iz roda Tremella spp. i tartufi, osušeni

100

500

0

 

 

ex 0805 10

Naranče, svježe

100

 

60

25 000

 

ex 0805 20

Mandarine (uključujući tangerske i satsuma mandarine), klementine, wilkings mandarine i slični hibridi citrusa, svježi

100

 

60

500

 

0805 40 00

Grejp

100

 

80

 

 

ex 0805 50 10

Limuni (Citrus limon, Citrus limonum), svježi

100

 

40

800

 

0806 10 10

Svježe stolno grožđe, od 1. veljače do 14. srpnja

100

1 000

0

 

točka 4.-godišnji porast od 500 t

0807 19 00

Dinje (osim lubenica), svježe, od 1. studenoga do 31. svibnja

100

 

50

10 000

 

0810 10 00

Svježe jagode, od 1. studenoga do 31. ožujka

100

2 000

0

 

točka 4.-godišnji porast od 500 t

0812 90 20

Naranče, privremeno konzervirane ali u stanju neprikladnom za neposrednu potrošnju

100

 

80

 

 

0904 20 30

Paprika iz roda Capsicum ili roda Pimenta, osim slatkih paprika, osušeni, koje nisu drobljeni ni mljeveni

100

 

80

 

 

1509 10

Djevičansko maslinovo ulje

100

2 000

0

 

točka 4. — godišnji porast od 500 t

2001 90 20

Paprika iz roda Capsicum, osim slatkih paprika ili roda Pimenta, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

100

 

80

 

 

2005 90 10

Paprika iz roda Capsicum, osim slatkih paprika ili iz roda Pimenta, pripremljeni ili konzervirani na drugi način osim u octu i octenoj kiselini, nezamrznuti

100

 

80

 

 

(1)   Oznake KN-a u skladu s Uredbom (EZ) br. 1789/2003 (SL L 281., 30.10.2003., str. 1.).

(2)   Ne dovodeći u pitanje pravila tumačenja kombinirane nomenklature, opis proizvoda se smatra samo indikativnim, dok se preferencijalni režim, za potrebe ovog priloga, određuje obuhvatom odredaba KN-a. U slučaju kada su oznake KN-a navedene, preferencijalni režim treba utvrditi pomoću oznake KN-a i odgovarajućeg zajedničkog opisa.

(3)   Sniženje carine se odnosi samo na carine ad valorem. Međutim, za proizvod koji odgovara tarifnom podbroju 1509 10 , sniženje carine se primjenjuje na posebnu carinu.

▼M3

PROTOKOL 2.

o dogovorima koji se primjenjuju na uvoz na Zapadnu obalu i u Pojas Gaze poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda te ribe i proizvoda ribarstva koji su podrijetlom iz Europske unije1. Dopušta se uvoz na Zapadnu obalu i u Pojas Gaze proizvoda koji su podrijetlom iz Europske unije popisanih u prilozima, u skladu s ovdje sadržanim uvjetima i s uvjetima iz Priloga.

2. Uvozne carine na uvoz se ili ukidaju ili snižavaju na razinu naznačenu u stupcu (a), unutar granice godišnje carinske kvote naznačene u stupcu (b), te u skladu s posebnim odredbama naznačenim u stupcu (c).

3. Za količine uvezene iznad carinskih kvota, primjenjuju se opće carine primjenjive na treće zemlje, u skladu s posebnim odredbama naznačenim u stupcu (c).

4. Tijekom prve godine primjene, količine carinskih kvota i referentne količine izračunavaju se razmjerno osnovnim količinama, vodeći računa o vremenu koje je proteklo prije datuma stupanja na snagu ovog Protokola.

PRILOG 1. PROTOKOLU 2.Oznaka KN

Opis

Carina (%)

Carinska kvota

(u tonama, osim ako je naznačeno drukčije)

Posebne odredbe

 

 

a

b

c

0102 90 71

Žive životinje vrste goveda, težine veće od 300 kg, za klanje, osim junica i krava

0

300

 

0202 30 90

Meso životinja vrste goveda, bez kosti osim prednje četvrtine, „kompenzirane” četvrtine, „crop” vrata s potplećkom („chuck and blade”) i prsa s donjim dijelom plećke, smrznuti

0

200

 

0206 22 00

Jestiva jetra goveda, smrznuta

0

100

 

0406

Sir i skuta

0

200

 

0407 00 19

Jaja peradi za liježenje, osim jaja pura i gusaka

0

120 000 komada

 

1101 00 15

Brašno od obične pšenice i pira

0

13 000

 

2309 90 99

Ostali pripravci koji se rabe za prehranu životinja

2

100

 

PRILOG 2. PROTOKOLU 2.PROIZVODI KOJI SE NAVODE U ČLANKU 7. STAVKU 2. PRIVREMENOG EURO-MEDITERANSKOG SPORAZUMA O PRIDRUŽIVANJUU

KN oznaka

Opis

1902

Tjestenina i kuskus:

A

—  od durum pšenice

B

—  ostali

1905 10

Hrskavi kruh

1905 20 90

Medenjaci začinjeni đumbirom i slično, koji nisu posebno namijenjeni dijabetičarima:

A

—  koji sadrže više od 15 % po masi brašna od žitarica, osim od pšenice, u odnosu na ukupni sadržaj brašna

B

—  ostali

ex 1905 32 A

Vafli i oblatne

A1

—  ne punjeni, bez obzira na to jesu li s preljevom

A1a

—  koji sadrže više od 15 % po masi brašna od žitarica, osim od pšenice, u odnosu na ukupni sadržaj brašna

A1b

—  ostali

A2

—  ostali

A2a

—  koji sadrže ne manje od 1,5 % mliječnih masti ili ne manje od 2,5 % mliječnih proteina

A2b

—  ostali

1905 40 10

Dvopek, koji sadrži dodani šećer, med, druga sladila, jaja, masnoće, sir, voće, kakao ili slično:

A

—  koji sadrži više od 15 % po masi brašna od žitarica, osim od pšenice, u odnosu na ukupni sadržaj brašna

B

—  ostali

1905

ex 31) B + ex 90)

Ostali pekarski proizvodi, koji sadrže dodani šećer, med, druga sladila, jaja, masnoće, sir, voće, kakao ili slično:

B1

—  koji sadrže dodana jaja, ne manje od 2,5 % po masi

B2

—  koji sadrže dodano sušeno voće ili jezgričaste plodove:

B2a

—  koji sadrže ne manje od 1,5 % mliječnih masti i ne manje od 2,5 % mliječnih proteina; vidjeti Prilog V.

B2b

—  ostali

B3

—  koji sadrže ne manje od 10 % dodanog šećera po masi i ne sadrže dodana jaja, sušeno voće niti jezgričaste plodove

▼M5

PROTOKOL 3.

o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnjeČlanak 1.

Primjenjiva pravila o podrijetlu

1.  Za potrebe provedbe ovog Sporazuma primjenjuju se Dodatak I. i odgovarajuće odredbe Dodatka II. Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla ( 2 ) (dalje u tekstu „Konvencija”).

2.  Sva upućivanja na „odgovarajući Sporazum” u Dodatku I. i u odgovarajućim odredbama Dodatka II. Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla smatraju se upućivanjima na ovaj Sporazum.

Članak 2.

Rješavanje sporova

1.  Ako dođe do sporova o postupcima provjere određenih u članku 32. Dodatka I. Konvenciji koji se ne mogu riješiti između carinskih tijela koja traže provjeru i carinskih tijela odgovornih za provedbu provjere, ti se sporovi podnose na rješavanje Zajedničkom odboru.

2.  U svim slučajevima rješavanje sporova između uvoznika i carinskih tijela zemlje uvoznice provodi se na temelju zakonodavstva te zemlje.

Članak 3.

Izmjene Protokola

Zajednički odbor može odlučiti izmijeniti odredbe ovog Protokola.

Članak 4.

Povlačenje iz Konvencije

1.  Ako Europska unija ili Palestinska oslobodilačka organizacija (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze depozitaru Konvencije dostave pisanu obavijest o svojoj namjeri povlačenja iz Konvencije u skladu s njezinim člankom 9., Unija i Palestinska oslobodilačka organizacija (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze odmah započinju pregovore o pravilima o podrijetlu radi provedbe ovog Sporazuma.

2.  Do stupanja na snagu novoutvrđenih pravila o podrijetlu na ovaj Sporazum i dalje se primjenjuju pravila o podrijetlu iz Dodatka I. Konvenciji i, prema potrebi, odgovarajuće odredbe njezina Dodatka II. koje su primjenjive u trenutku povlačenja. Međutim, od trenutka povlačenja smatra se da je pravilima o podrijetlu iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji dopuštena dvostrana kumulacija samo između Europske unije i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze.

▼B

ZAVRŠNI AKTOpunomoćenici

EUROPSKE ZAJEDNICE,

u daljnjem tekstu „Zajednica”,

s jedne strane. i

opunomoćenici

PALESTINSKE OSLOBODILAČKE ORGANIZACIJE (PLO) ZA DOBROBIT PALESTINSKE SAMOUPRAVE NA ZAPADNOJ OBALI I U POJASU GAZE,

u daljnjem tekstu „Palestinska samouprava”,

s druge strane,

koji su se sastali u Bruxellesu 24. veljače 1997. radi potpisivanja Euro-mediteranskog privremenog sporazuma o pridruživanju na području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze s druge strane, u daljnjem tekstu „Euro-mediteranski privremeni sporazum o pridruživanju” usvojili su sljedeće tekstove:Euro-mediteranski privremeni sporazum o pridruživanju, njegove priloge i sljedeće protokole:Protokol 1.

o privremenim dogovorima koji se primjenjuju na uvoz u Europsku uniju poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda te ribe i proizvoda ribarstva podrijetlom sa Zapadne obale i iz Pojasa Gaze,

Protokol 2.

o dogovorima koji se primjenjuju na uvoz na Zapadnu obalu i u Pojas Gaze poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda te ribe i proizvoda ribarstva koji su podrijetlom iz Europske unije,

Protokol 3.

o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje.

Opunomoćenici Zajednice i opunomoćenici Palestinske samouprave usvojili su tekstove izjava koji su navedeni u nastavku i priloženi ovom Završnom aktu:

Zajednička deklaracija o intelektualnom, industrijskom i trgovačkom vlasništvu (članak 33. ovog Sporazuma);

Zajednička deklaracija o članku 55. ovog Sporazuma;

Zajednička deklaracija o članku 58. ovog Sporazuma;

Zajednička deklaracija o decentraliziranoj suradnji;

Zajednička deklaracija o članku 67. ovog Sporazuma;

Zajednička deklaracija o članku 70. ovog Sporazuma;

Zajednička deklaracija o zaštiti podataka;

Zajednička deklaracija o programu potpore palestinskoj industriji;

i, u pogledu Protokola 3. što se tiče definiranja pojma „proizvod s podrijetlom” i metodama upravne suradnje, sljedeće Zajedničke deklaracije:

1. Zajednička deklaracija o Kneževini Andori;

2. Zajednička deklaracija o Republici San Marinu.

Opunomoćenici Zajednice i opunomoćenici Palestinske samouprave također su primili na znanje Sporazum u obliku razmjene niže spomenutih nota koje su priložene ovom Završnom aktu:

Sporazum u obliku razmjene nota između Zajednice i Palestinske samouprave koji se odnosi na članak 1. Protokola 1. i tiče se uvoza u Zajednicu svježeg rezanog cvijeća i cvjetnih pupoljaka koji potpadaju pod potpoglavlje 0603 10 Zajedničke carinske tarife.

Opunomoćenici Palestinske samouprave primili su na znanje Deklaraciju Europske zajednice spomenutu u nastavku i priloženu ovom Završnom aktu:

Deklaracija o kumulaciji podrijetla.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems. Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addi ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

ZAJEDNIČKE DEKLARACIJE

Zajednička deklaracija o intelektualnom, industrijskom i trgovačkom vlasništvu (članak 33. ovog Sporazuma)

U smislu ovog Sporazuma, intelektualno, industrijsko i trgovačko vlasništvo uključuje posebno autorsko pravo, uključujući autorsko pravo u računalnim programima i srodna prava, patente, industrijski dizajn, zemljopisne oznake, uključujući nazive podrijetla, robne i uslužne marke, topografije integriranih sklopova, kao i zaštitu od nelojalnog tržišnog natjecanja kako se navodi u članku 10.a Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva (Stockholmski akt, 1967.) te zaštitu neobjavljenih informacija o tehnološkom znanju i iskustvu.

Zajednička deklaracija o članku 55. ovog Sporazuma

Stranke ponovno potvrđuju svoju predanost mirovnom procesu na Bliskom istoku i uvjerenje da bi se mir trebao konsolidirati putem regionalne suradnje. Zajednica je pripravna poduprijeti zajedničke projekte razvoja koje su podnijele Palestinska samouprava i ostale regionalne stranke, sukladno odgovarajućim tehničkim i proračunskim postupcima Zajednice.

Stranke ponovno potvrđuju da Sporazum čini dio procesa pokrenutog na konferenciji u Barceloni 27. studenog 1995. godine i da je dvostrana suradnja između Europske zajednice i Palestinske samouprave dopuna regionalnoj suradnji koja se odvija u kontekstu Euro-mediteranskog partnerstva.

Zajednička deklaracija o članku 58. ovog Sporazuma

Stranke su suglasne da pristup zaposlenju ne bude uključen u okvir programa razmjene mladeži.

Zajednička deklaracija o decentraliziranoj suradnji

Stranke ponovno potvrđuju važnost koju pridaju programima decentralizirane suradnje kao načinu poticanja razmjene iskustva i prijenosa znanja u mediteranskoj regiji te između Europske zajednice i njenih mediteranskih partnera.

Zajednička deklaracija o članku 67. ovog Sporazuma

Kada se primjenjuje postupak arbitraže, stranke će nastojati osigurati da Zajednički odbor imenuje trećeg arbitra u roku od dva mjeseca nakon imenovanja drugog arbitra.

Zajednička deklaracija o članku 70. ovog Sporazuma

1. Stranke su suglasne da, u smislu tumačenja i primjene ovog Sporazuma, slučajevi od posebne žurnosti na koje se upućuje u članku 70. Sporazuma znače slučajeve u kojima jedna od dviju stranki prekrši Sporazum u značajnoj mjeri. Značajno kršenje Sporazuma obuhvaća:

 neprihvaćanje Sporazuma kada takvo neprihvaćanje nije u skladu s općim propisima međunarodnog prava,

 kršenje osnovnih elemenata Sporazuma navedenih u njegovu članku 2.

2. Stranke su suglasne da su odgovarajuće mjere na koje se upućuje u članku 70. mjere koje se poduzimaju u skladu s međunarodnim pravom. Ako jedna stranka poduzme mjeru u slučaju posebne žurnosti u primjeni članka 70., druga se stranka može pozvati na postupak za rješavanje spora.

Zajednička deklaracija o zaštiti podataka

Stranke su suglasne da zaštita podataka bude zajamčena u svim područjima u kojima je predviđena razmjena osobnih podataka.

Zajednička deklaracija o programu potpore palestinskoj industriji

Stranke su suglasne da se palestinskoj industriji stavi na raspolaganje program potpore, osmišljen radi njegovanja i razvijanja kapaciteta palestinskog sektora industrije.

Zajednica nudi pristup sredstvima za osnivanje i početak rada poduzeća i kapitalu za palestinska poduzeća na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze. To uključuje program Ulagački partneri Europske zajednice (European Community Investment Partners (ECIP), koji osigurava pomoć kod pokrivanja troškova za pokretanje poduzeća kao što su studija izvedivosti i tehnička pomoć te, u nekim slučajevima, pristup financiranju za zajedničke pothvate. Financiranje zajmova, posebno za malo i srednje poduzetništvo, kroz obnovljivi fond kojime upravlja Palestinski fond za razvoj (Palestinian Development Fund), također je raspoloživo na temelju nepovratne pomoći koju osigurava Zajednica. Europska investicijska banka nudi financiranje zajmova i rizični kapital na palestinsko poslovanje putem lokalnih banaka.

Zajednica je osnovala Centar za razvoj privatnog sektora (Centre for Private Development) na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze sa svrhom pružanja podrške, izobrazbe i savjeta u sektoru palestinske industrije vezano uz pokretanje poduzeća, izradu poslovnog plana, upravljanje, strategiju i marketing poduzeća.

Zajednica priznaje da palestinska industrija mora tražiti tržišta u inozemstvu. Stoga se sadašnjim sporazumom dopušta bescarinski pristup palestinskih industrijskih proizvoda tržištima Europske zajednice. Stoga su dostupni Palestinski centar poduzetništva (The Palestinian Enterprise Centre) i, unutar njega, Euro- centar, radi promicanja i olakšavanja međusobnih kontakta i zajedničkih pothvata europske i palestinske industrije kroz partnerska događanja (programi Euro-Partenariat, Med-Partenariat i Med-Enterprise) i na razne druge načine (primjerice, putem mreža BC- i BRE) koji su povremeno na raspolaganju.

Zajednica također priznaje da palestinska industrija pati od manjka osnovne gospodarske infrastrukture. Primjećujući da se, u kontekstu pomoći koju Zajednica pruža razvoju Zapadne obale i pojasa Gaze, dio te pomoći može osigurati za potporu palestinske industrije, Zajednica će razmotriti zahtjeve Palestinske samouprave prema kojima bi se dio tih fondova, u obliku nepovratne pomoći ili zajmova, mogao posvetiti oporavku vitalnih elemenata gospodarske infrastrukture.

U okviru gospodarske suradnje predviđene tekućim Sporazumom, stranke će redovito razmjenjivati gledišta kako bi utvrdile na koji bi se način područje mehanizama potpore opisanih u ovoj Deklaraciji, kao i bilo kojih drugih koji bi mogli postati raspoloživi, mogao najučinkovitije kombinirati da bi se pružila najprikladnija podrška palestinskoj industriji.

Zajednička deklaracija o Kneževini Andori

1. Palestinska samouprava prihvaća proizvode koji su podrijetlom iz Kneževine Andore, a koji potpadaju pod poglavlja 25. do 97. Harmoniziranog sustava, kao proizvode koji su podrijetlom iz Zajednice u smislu ovog Sporazuma.

2. Protokol 3. primjenjuje se mutatis mutandis s ciljem definiranja statusa podrijetla gore spomenutih proizvoda.

Zajednička deklaracija o Republici San Marinu

1. Palestinska samouprava prihvaća proizvode koji su podrijetlom iz Republike San Marina kao proizvode koji su podrijetlom iz Zajednice u smislu ovog Sporazuma.

2. Protokol 3. primjenjuje se mutatis mutandis s ciljem definiranja statusa podrijetla gore spomenutih proizvoda.

▼M1 —————

▼B

DEKLARACIJA EUROPSKE ZAJEDNICE

Deklaracija o kumulaciji podrijetla

Sukladno razvoju političke situacije, ako te kada Palestinska samouprava i jedna od mediteranskih zemalja ili više njih zaključe sporazume o uspostavljanju međusobne slobodne trgovine, Europska zajednica spremna je provesti kumulaciju podrijetla u svojim trgovinskim sporazumima s tim zemljama.

▼M3

ZAJEDNIČKA IZJAVA

SURADNJA U PREVLADAVANJU SANITARNIH I FITOSANITARNIH ILI TEHNIČKIH PREPREKA TRGOVINI

Sve probleme, a posebno sanitarne, fitosanitarne ili tehničke prepreke trgovini koje ometaju provedbu ovog Sporazuma, stranke rješavaju pomoću posebnih administrativnih dogovora. O rezultatima se zatim izvješćuju nadležni pododbori i Zajednički odbor. Stranke se obvezuju ispitati i riješiti takve slučajeve u najkraćem mogućem roku, na prijateljski način, u skladu s vlastitim primjenjivim propisima i s normama WTO-a, OIE-a, IPPC-a i Codexa Alimentariusa.( 1 ) SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

( 2 ) SL L 54, 26.2.2013., str. 4.

Top