EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C(2021)2628

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u pogledu uključivanja rizika održivosti u upravljanje društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje

C/2021/2628 final

OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST DELEGIRANOG AKTA

Ova je Uredba dio šire inicijative Komisije o održivom razvoju kojom se postavljaju temelji za okvir EU-a kojim se aspekti održivosti stavljaju u središte financijskog sustava kako bi se poduprlo preobrazbu europskog gospodarstva u zeleniji i otporniji kružni sustav u skladu s ciljevima europskog zelenog plana 1 .

Nakon donošenja Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama iz 2016. te Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. i njegovih ciljeva održivog razvoja Komisija je u Akcijskom planu o financiranju održivog rasta najavila da u sektorskim propisima namjerava pojasniti uključivanje održivosti u takozvane fiducijarne dužnosti. Komunikacijom o europskom zelenom planu potvrđuje se potreba za dugoročnim signalima kako bi se financijski i kapitalni tokovi usmjerili u zelena ulaganja i kako bi se izbjegla neiskoristivost imovine. Ovom Uredbom pridonijet će se tom posebnom cilju.

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/35 2 provodi se Direktiva 2009/138/EZ dodatnim utvrđivanjem, među ostalim, zahtjeva u pogledu upravljanja, sukoba interesa i upravljanja rizicima za društva za osiguranje i društva za reosiguranje.

Ova se Uredba temelji na tehničkom savjetu Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) 3 . U tehničkom savjetu zaključuje se da su potrebna dodatna pojašnjenja o uključivanju rizika održivosti i čimbenika održivosti u Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2015/35 te se utvrđuju posebne odredbe u tom pogledu.

Ovom Uredbom i drugim sektorskim delegiranim aktima kojima se prilagođavaju pravila o fiducijarnim dužnostima i provjerama primjerenosti dodatno se jačaju Uredba o objavama povezanima s održivosti u sektoru financijskih usluga 4 , Uredba o referentnim vrijednostima EU-a za klimatsku tranziciju i referentnim vrijednostima EU-a usklađenima s Pariškim sporazumom te objavama u vezi s održivošću za referentne vrijednosti 5 i Uredba o taksonomiji EU-a za održive djelatnosti 6 . Tim se pravilima aspekti održivosti dosljedno uključuju u postupke ulaganja, savjetovanja i objavljivanja u svim sektorima. Njima se okolišni, socijalni i upravljački aspekti (održivosti) stavljaju u središte financijskog sustava kako bi se pridonijelo preobrazbi europskog gospodarstva u zeleniji, niskougljični, otporniji i resursno učinkovit kružni sustav.

2.SAVJETOVANJA PRIJE DONOŠENJA AKTA

Komisija je 24. srpnja 2018. od EIOPA-e zatražila tehnički savjet o mogućim izmjenama delegiranih akata koje bi trebalo donijeti na temelju Direktive 2009/138/EU, koje bi se odnosile na uključivanje rizika i čimbenika održivosti. EIOPA je 3. svibnja 2019. objavila Završno izvješće o tehničkim savjetima Komisiji. U savjetima su uzeta u obzir mišljenja dionika, među ostalim Interesne skupine za osiguranje i reosiguranje EIOPA-e, izražena tijekom javnog savjetovanja provedenog od 28. studenoga 2018. do 28. veljače 2019. te uključuju analizu troškova i koristi.

Službe Komisije pokrenule su 22. studenoga 2019. pisano savjetovanje sa Stručnom skupinom za bankarstvo, plaćanja i osiguranja (E02885). Primjedbe stručne skupine na odgovarajući su način uzete u obzir.

U skladu s načelima bolje regulative nacrt te uredbe objavljen je na internetskim stranicama Komisije u razdoblju od 8. lipnja 2020. do 6. srpnja 2020. tijekom kojeg se javnost mogla očitovati. Nakon pažljivog razmatranja povratnih informacija, u tekst su unesene dodatne izmjene.

3.PRAVNI ELEMENTI DELEGIRANOG AKTA

Pravna osnova ove Uredbe utvrđena je u članku 50. stavku 1. točkama (a) i (b) te članku 135. stavku 1. točki (a) Direktive 2009/138/EZ.

Ovom Uredbom obuhvaćene su sljedeće izmjene Uredbe (EU) 2015/35:

U članku 1. stavku 1. uvode se tri definicije. Prvo, „čimbenici održivosti” definirani su upućivanjem na članak 2. Uredbe (EU) 2019/2088. Drugo, „rizici održivosti” definirani su u skladu s definicijom tih rizika u Uredbi (EU) 2019/2088. Treće, „preferencije u pogledu održivosti” definirane su u skladu s definicijom tog pojma istodobno uvedenom u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/2359 7 i u skladu s definicijom tog pojma istodobno uvedenom u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/565 8 .

U članku 1. stavku 2. zahtijeva se da društva za osiguranje i društva za reosiguranje uzmu u obzir rizike održivosti u svojem upravljanju rizicima.

U članku 1. stavku 3. utvrđivanje i procjena rizika održivosti uključuju se u zadaće funkcije upravljanja rizicima društava za osiguranje i društava za reosiguranje.

U članku 1. stavku 4. zahtijeva se da aktuarska funkcija društava za osiguranje i društava za reosiguranje uzme u obzir rizike održivosti u svojoj procjeni nesigurnosti povezane s procjenama iz izračuna tehničkih pričuva.

U članku 1. stavku 5. utvrđuje se da politika primitaka uključuje informacije o njezinoj dosljednosti s uključivanjem rizika održivosti.

U članku 1. stavku 6. zahtijeva se da se rizici održivosti uzmu u obzir pri provedbi načela razboritosti.

U članku 2. utvrđuje se da se ta uredba primjenjuje 12 mjeseci nakon objave u Službenom listu Europske unije.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/...

оd 21.4.2021.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u pogledu uključivanja rizika održivosti u upravljanje društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

Uzimajući u obzir Direktivu 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) 9 , a posebno njezin članak 50. stavak 1. i članak 135. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)Prelazak na niskougljično, održivije i resursno učinkovito kružno gospodarstvo u skladu s ciljevima održivog razvoja ključan je za osiguravanje dugoročne konkurentnosti gospodarstva Unije. Unija je 2016. sklopila Pariški sporazum 10 . Člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Pariškog sporazuma utvrđuje se cilj jačanja odgovora na klimatske promjene, među ostalim usklađivanjem financijskih tokova s nastojanjima usmjerenima na niske emisije stakleničkih plinova i razvoj otporan na klimatske promjene.

(2)Prepoznajući taj izazov, Komisija je u prosincu 2019. predstavila europski zeleni plan 11 . Zeleni plan nova je strategija rasta kojom se Uniju nastoji preobraziti u pravedno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem 2050. neće biti neto emisija stakleničkih plinova i u kojem gospodarski rast nije povezan s upotrebom resursa. Za to su potrebni i jasni, dugoročni signali za usmjeravanje ulagatelja kako bi se izbjegla neiskoristivost imovine i povećalo održivo financiranje.

(3)Komisija je u ožujku 2018. objavila Akcijski plan o financiranju održivog rasta 12 u kojem se utvrđuje ambiciozna i sveobuhvatna strategija održivog financiranja. Jedan od ciljeva utvrđenih u Akcijskom planu jest preusmjeravanje tokova kapitala prema održivim ulaganjima radi postizanja održivog i uključivog rasta. Procjena učinka na kojoj se temelje kasnije zakonodavne inicijative objavljena u svibnju 2018. 13 pokazala je da je potrebno pojasniti da bi društva za osiguranje i društva za reosiguranje trebala uzeti u obzir čimbenike održivosti u okviru svojih dužnosti prema ugovarateljima osiguranja. Stoga bi društva za osiguranje i društva za reosiguranje trebala redovito procjenjivati ne samo sve relevantne financijske rizike, nego i sve relevantne rizike održivosti iz Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća 14 koji bi, u slučaju njihova nastanka, mogli stvarno ili potencijalno bitno negativno utjecati na vrijednost ulaganja ili obveze. U Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/35 15 ne upućuje se izričito na rizike održivosti. Zbog tog razloga te kako bi se osigurali pravilna provedba i poštovanje sustava upravljanja, potrebno je pojasniti da bi sustav upravljanja društava za osiguranje i društava za reosiguranje i procjena ukupnih potreba za solventnošću tih društava trebali odražavati rizike održivosti.

(4)Društva za osiguranje koja objavljuju glavne štetne učinke na čimbenike održivosti u skladu s Uredbom (EU) 2019/2088 trebala bi prilagoditi i svoje procese, sustave i unutarnje kontrole u pogledu tih objava.

(5)S obzirom na ambicije Komisije da osigura upravljanje klimatskim i okolišnim rizicima i njihovo uključivanje u financijski sustav te na važnost politika primitaka kako bi se osiguralo da osoblje društava za osiguranje i društava za reosiguranje djelotvorno upravlja rizicima utvrđenima u okviru sustava upravljanja rizicima, politike primitaka društava za osiguranje i društava za reosiguranje trebale bi sadržavati informacije o tome kako se u tim politikama uzima u obzir uključivanje rizika održivosti u sustav upravljanja rizicima.

(6)Načelom razboritosti utvrđenim u članku 132. Direktive 2009/138/EZ propisuje se da društva za osiguranje i društva za reosiguranje ulažu samo u imovinu čije rizike mogu primjereno utvrditi, mjeriti i pratiti, kojima mogu primjereno upravljati, nadzirati ih i izvješćivati o njima. Kako bi se osiguralo da društva za osiguranje i društva za reosiguranje djelotvorno upravljaju klimatskim i okolišnim rizicima, pri provedbi načela razboritosti trebalo bi uzeti u obzir rizike održivosti, a društva za osiguranje i društva za reosiguranje u svojim bi postupcima ulaganja trebala uzeti u obzir preferencije potrošača u pogledu održivosti kako su uzete u obzir u postupku odobravanja proizvoda.

(7)Delegiranu uredbu (EU) 2015/35 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)Nadležnim tijelima te društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje trebalo bi dati dovoljno vremena za prilagodbu novim zahtjevima sadržanima u ovoj Uredbi. Stoga bi njezinu primjenu trebalo odgoditi,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2015/35

Delegirana uredba (EU) 2015/35 mijenja se kako slijedi:

(1)U članku 1. umeću se sljedeće točke od 55.c do 55.e:

„55.c    ‚rizik održivosti’ znači okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet koji, ako do njega dođe, može uzrokovati stvaran ili potencijalno negativan učinak na vrijednost ulaganja ili na vrijednost obveze;

55.d    ‚čimbenici održivosti’ znači čimbenici održivosti kako su definirani u članku 2. točki 24. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća*;

55.e ‚preferencije u pogledu održivosti’ znači odluka potrošača ili potencijalnog potrošača o tome da u svoje ulaganje uključi jedan ili više sljedećih financijskih instrumenata i u kojoj mjeri:

(a)    financijski instrument za koji potrošač ili potencijalni potrošač odredi da se najmanji udio ulaže u okolišno održiva ulaganja kako su definirana u članku 2. točki 1. Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća**;

(b)    financijski instrument za koji potrošač ili potencijalni potrošač odredi da se najmanji udio ulaže u održiva ulaganja kako je definirano u članku 2. točki 17. Uredbe (EU) 2019/2088;

(c)    financijski instrument koji uzima u obzir glavne štetne učinke na čimbenike održivosti, pri čemu kvalitativne ili kvantitativne elemente koji to potvrđuju određuje potrošač ili potencijalni potrošač;

___________

*    Uredba (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SL L 317, 9.12.2019., str. 1.).

**    Uredba (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i o izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (SL L 198, 22.6.2020., str. 13.).”;

(2)Članak 260. mijenja se kako slijedi:

(a)u stavku 1. točki (a) podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.    mjere koje društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje poduzima kako bi procijenilo rizik i upravljalo rizikom gubitka ili rizikom nepovoljnih promjena vrijednosti obveza osiguranja i obveza reosiguranja, proizišlih iz neodgovarajućih pretpostavki u vezi s oblikovanjem cijena i pričuva zbog unutarnjih ili vanjskih čimbenika, uključujući rizike održivosti;”;,

(b)u stavku 1. točki (c). dodaje se sljedeća podtočka vi.:

„vi.    mjere koje društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje poduzima kako bi osiguralo da se rizici održivosti koji se odnose na investicijski portfelj pravilno utvrđuju i procjenjuju te da se njima pravilno upravlja.”;

(c)umeće se sljedeći stavak 1.a:

„1.a    Društva za osiguranje i društva za reosiguranje uključuju rizike održivosti u svoje politike iz stavka 1. točaka (a) i (c) te, prema potrebi, u politike o drugim područjima iz stavka 1.”;

(3)članak 269. mijenja se kako slijedi:

(a)u stavku 1. točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)    utvrđivati i procjenjivati nastale rizike i rizike održivosti.”;

(b)umeće se sljedeći stavak 1.a:

„1.a    Nastali rizici i rizici održivosti iz stavka 1. točke (e) koje utvrdi funkcija upravljanja rizicima dio su rizika iz članka 262. stavka 1. točke (a).”;

(4)u članku 272. stavku 6. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)    učinkom inflacije, pravnog rizika, rizika održivosti, izmjena u sastavu portfelja društva i sustava koji prilagođavaju premije koje ugovaratelj osiguranja plaća povećavajući ih ili smanjujući ovisno o evidenciji njihovih potraživanja (sustavi bonus/malus) ili sličnim sustavima, primijenjenima u posebnim homogenim grupama rizika;”;

(5)u članku 275. dodaje se sljedeći stavak 4.:

„4.    Politika primitaka uključuje informacije o tome kako se u njoj uzima u obzir uključivanje rizika održivosti u sustav upravljanja rizicima.”;

(6)u glavi I. poglavlju IX. dodaje se sljedeći odjeljak 6.:

„ODJELJAK 6.

Ulaganja

Članak 275.a

Uključivanje rizika održivosti u načelo razboritosti

1.    Društva za osiguranje i društva za reosiguranje pri utvrđivanju, mjerenju, praćenju, upravljanju, nadzoru i izvješćivanju o rizicima koji proizlaze iz ulaganja te njihovoj procjeni, kako je navedeno u članku 132. stavku 2. prvom podstavku Direktive 2009/138/EZ, uzimaju u obzir rizike održivosti.

2.    Za potrebe stavka 1., društva za osiguranje i društva za reosiguranje uzimaju u obzir potencijalni dugoročni učinak svoje investicijske strategije i odluka na čimbenike održivosti te, prema potrebi, ta strategija i te odluke društva za osiguranje odražavaju preferencije njegovih potrošača u pogledu održivosti koje su uzete u obzir u postupku odobravanja proizvoda iz članka 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2358***.

___________

***    Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2358 od 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za nadgledanje proizvoda i upravljanje njima za društva za osiguranje i distributere osiguranja (SL L 341, 20.12.2017., str. 1.).”.

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od [Ured za publikacije – molimo unesite 12 mjeseci nakon objave].

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21.4.2021.

   Za Komisiju

   Predsjednica
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Europski zeleni plan (COM(2019) 640 final).
(2)    Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 od 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 12, 17.1.2015., str. 1.).
(3)    Završno izvješće – Tehnički savjet EIOPA-e o uključivanju rizika i čimbenika održivosti u delegirane akte u skladu s Direktivom Solventnost II i Direktivom o distribuciji osiguranja (EIOPA-BoS-19/172).
(4)    Uredba (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SL L 317, 9.12.2019., str. 1.).
(5)    Uredba (EU) 2019/2089 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu referentnih vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i referentnih vrijednosti EU-a usklađenih s Pariškim sporazumom te objavama u vezi s održivošću za referentne vrijednosti (SL L 317, 9.12.2019., str. 17.).
(6)    Uredba (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (SL L 198, 22.6.2020., str. 13.).
(7)    Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2359 od 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze informiranja i pravila poslovnog ponašanja koja se primjenjuju na distribuciju investicijskih proizvoda osiguranja (SL L 341, 20.12.2017., str. 8.).
(8)    Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/565 od 25. travnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s organizacijskim zahtjevima i uvjetima poslovanja investicijskih društava te izrazima definiranima za potrebe te Direktive (SL L 87, 31.3.2017., str. 1.).
(9)    SL L 335, 17.12.2009., str. 1.
(10)    Odluka Vijeća (EU) 2016/1841 od 5. listopada 2016. o sklapanju, u ime Europske unije, Pariškog sporazuma donesenoga u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (SL L 282, 19.10.2016., str. 1.).
(11)    Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Europski zeleni plan (COM(2019) 640 final).
(12)    COM(2018) 97 final.
(13)    SWD(2018) 264 final.
(14)    Uredba (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SL L 317, 9.12.2019., str. 1.).
(15)    Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 оd 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 12, 17.1.2015., str. 1.).
Top