Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:288:FULL

Službeni list Europske unije, L 288, 16 studenoga 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 288

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
16. studenoga 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1728 оd 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 515/2014 u pogledu dodjele dodatnih financijskih sredstava iz proračuna EU-a za uvođenje sustava ulaska/izlaska

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1729 оd 15. studenoga 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 206/2009 u pogledu informacija koje je potrebno prikazati na plakatima putnicima i široj javnosti o određenim osobnim pošiljkama proizvoda životinjskog podrijetla ( 1 )

4

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/1730 od 12. studenoga 2018. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na drugom zasjedanju Konferencije stranaka Minamatske konvencije o živi u pogledu donošenja smjernica iz članka 10. stavaka 2. i 3. Konvencije za međuskladištenje žive, osim otpada koji sadržava živu, koje je prihvatljivo za okoliš

7

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/1731 od 12. studenoga 2018. o imenovanju dvaju članova i dvaju zamjenika članova Odbora regija, koje je predložila Kraljevina Danska

9

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1732 оd 30. listopada 2018. o osnivanju Sustava za promatranje europske tektonske ploče u okviru Konzorcija europskih istraživačkih infrastruktura (EPOS ERIC) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 7011)  ( 1 )

10

 

*

Odluka Komisije (EU) 2018/1733 оd 14. studenoga 2018. o odobravanju, u ime Europske unije, izmjene Dodatka 1. Prilogu XIII. Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije, Ekvadora i Perua, s druge strane

15

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1734 оd 14. studenoga 2018. o odobravanju odstupanja Saveznoj Republici Njemačkoj, Kraljevini Španjolskoj, Talijanskoj Republici i Republici Cipru u pogledu dostavljanja statističkih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/1952 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 7465)  ( 1 )

19

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

16.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 288/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1728

оd 13. srpnja 2018.

o dopuni Uredbe (EU) br. 515/2014 u pogledu dodjele dodatnih financijskih sredstava iz proračuna EU-a za uvođenje sustava ulaska/izlaska

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ (1), a posebno njezin članak 15. drugi podstavak,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 5. stavkom 5. točkom (b) Uredbe (EU) br. 515/2014 iznos od 791 milijun EUR dodijeljen je za razvoj informatičkih sustava kojima se podupire upravljanje migracijskim tokovima preko vanjskih granica, podložno donošenju odgovarajućih zakonodavnih akata Unije.

(2)

Člankom 15. Uredbe (EU) br. 515/2014 Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranog akta o raspodjeli iznosa iz članka 5. stavka 5. točke (b) Uredbe (EU) br. 515/2014 namijenjenih razvoju informatičkih sustava ako takva raspodjela već nije izvršena u relevantnim zakonodavnim aktima Unije.

(3)

Uredbom (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća (2) uspostavljen je sustav ulaska/izlaska. EES je središnja sastavnica informacijskih sustava iz uvodnih izjava 1. i 2. Uz to, ključno je da provedba Uredbe (EU) 2017/2226 počne bez dodatnih odgoda kako bi sustav bio potpuno operativan do 2020., u skladu s planom.

(4)

Člankom 64. Uredbe (EU) 2017/2226 određuju se troškovi nastali u vezi s uvođenjem EES-a koji idu na teret općeg proračuna Unije, te njihova nadoknada po stopi od 100 %. Međutim, u toj se odredbi ne utvrđuje ni iznos dodatnog financiranja namijenjenog za pokrivanje tih troškova ni njegova raspodjela prema vrsti troška i korisnicima.

(5)

Iz financijske omotnice predviđene člankom 5. stavkom 5. točkom (b) Uredbe (EU) br. 515/2014 trebalo bi osigurati iznos od 480 241 000 EUR za pokrivanje troškova povezanih s primjenom članka 64. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) 2017/2226.

(6)

Od te ukupne dodjele, iznos od 287 863 000 EUR trebalo bi osigurati Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i („eu-LISA”) za pokrivanje, u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) 2017/2226, troškova uspostavljanja i rada središnjeg sustava EES-a, komunikacijske infrastrukture, nacionalnog jedinstvenog sučelja (NUI), mrežne usluge i repozitorija podataka navedenih u članku 63. stavku 2. Uredbe (EU) 2017/2226, kako je predviđeno u članku 64. stavku 1. te uredbe.

(7)

Od te ukupne dodjele, iznos od 192 378 000 EUR trebalo bi osigurati državama članicama za pokrivanje troškova povezanih s integracijom postojeće nacionalne infrastrukture na granicama i njezinim povezivanjem s nacionalnim jedinstvenim sučeljem (NUI), kao i s troškovima udomljavanja NUI-ja, predviđenih na temelju članka 64. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/2226. Osim toga, tim bi se iznosom trebali pokriti troškovi uspostavljanja i rada NUI-ja iz članka 64. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/2226 jer te troškove snose i eu-LISA i države članice.

(8)

U skladu s člankom 64. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EU) 2017/2226 iz iznosa od 192 378 000 EUR ne mogu se nadoknađivati troškovi navedeni u tom podstavku. Međutim, ti su troškovi prihvatljivi za financiranje na temelju nacionalnih programa u okviru Fonda za unutarnju sigurnost uspostavljenog Uredbom (EU) br. 515/2014 prema stopi sufinanciranja iz članka 16. stavaka 3., 4. i 5. Uredbe (EU) br. 514/2014.

(9)

S obzirom na to da se Uredba (EU) 2017/2226 temelji na schengenskoj pravnoj stečevini, u skladu s člankom 4. Protokola br. 22 o stajalištu Danske priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska je odlučila provesti Uredbu (EU) 2017/2226 u okviru svojeg nacionalnog prava. Danska stoga ima obvezu na temelju međunarodnog prava.

(10)

Ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojoj Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ (3); Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje. Ova Uredba stoga ne bi trebala biti upućena Ujedinjenoj Kraljevini.

(11)

Ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojoj Irska ne sudjeluje u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ (4); Irska stoga ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje. Ova Uredba stoga ne bi trebala biti upućena Irskoj.

(12)

U pogledu Islanda i Norveške ova Uredba predstavlja razvoj schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma koji su sklopili Vijeće Europske unije te Republika Island i Kraljevina Norveška o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (5), koje pripadaju području iz članka 1. točaka A i B Odluke Vijeća 1999/437/EZ (6).

(13)

U pogledu Švicarske ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (7), koje pripadaju području iz članka 1. točaka A i B Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ (8).

(14)

U pogledu Lihtenštajna ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (9), koje pripadaju području iz članka 1. točaka A i B Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2011/350/EU (10).

(15)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih ovom Uredbom, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(16)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem koje su izrazili stručnjaci iz svih država članica s kojima je provedeno savjetovanje upravo u tu svrhu.

(17)

Uredbu (EU) br. 515/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način dopuniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ukupan iznos od 480 241 000 EUR dodjeljuje se iz općeg proračuna Unije za pokrivanje troškova provedbe Uredbe (EU) 2017/2226 u skladu s člankom 64. te uredbe.

2.   Iznos iz stavka 1. izdvaja se iz iznosa od 791 000 000 EUR namijenjenog razvoju informatičkih sustava iz članka 5. stavka 5. točke (b) Uredbe (EU) br. 515/2014.

Članak 2.

Iznos iz članka 1. stavka 1. upotrebljava se kako slijedi:

(a)

287 863 000 EUR dodjeljuje se Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde osnovanoj Uredbom (EU) br. 1077/2011 za pokrivanje troškova iz članka 64. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/2226;

(b)

192 378 000 EUR dodjeljuje se državama članicama za pokrivanje troškova iz članka 64. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/2226 kao i troškova nastalih u vezi s integracijom postojeće nacionalne infrastrukture na granicama i njezinim povezivanjem s nacionalnim jedinstvenim sučeljem, navedenih u članku 64. stavku 1. Uredbe (EU) 2017/2226. U skladu s člankom 64. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2017/2226 doprinos iz proračuna Unije za nastale troškove iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih izdataka. Taj se doprinos dodjeljuje državama članicama u jednakim dijelovima.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 150, 20.5.2014., str. 143.

(2)  Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 (SL L 327, 9.12.2017., str. 20.).

(3)  Odluka Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 131, 1.6.2000., str. 43.).

(4)  Odluka Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u provedbi nekih odredbi schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).

(5)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(6)  Odluka Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 176, 10.7.1999., str. 31.).

(7)  SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(8)  Odluka Vijeća 2008/146/EZ od 28. siječnja 2008. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 53, 27.2.2008., str. 1.).

(9)  SL L 160, 18.6.2011., str. 21.

(10)  Odluka Vijeća 2011/350/EU od 7. ožujka 2011. o sklapanju Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pristupanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, u vezi s ukidanjem kontrola na unutarnjim granicama i kretanju osoba, u ime Europske unije (SL L 160, 18.6.2011., str. 19.).


16.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 288/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1729

оd 15. studenoga 2018.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 206/2009 u pogledu informacija koje je potrebno prikazati na plakatima putnicima i široj javnosti o određenim osobnim pošiljkama proizvoda životinjskog podrijetla

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1), a posebno treću alineju njezina članka 8. stavka 5.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 206/2009 (2) utvrđuju se pravila o uvozu u Uniju osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla nekomercijalnog karaktera koje su dio putničke prtljage ili su poslane kao male pošiljke privatnim osobama, ili su naručene na daljinu i isporučuju se potrošaču.

(2)

Člankom 3. Uredbe (EZ) br. 206/2009 od država članica zahtijeva se da se na svim točkama ulaska u Uniju putnicima koji stižu iz trećih zemalja skrene pozornost na veterinarske uvjete koji se primjenjuju na osobne pošiljke koje se unose u Uniju. Informacije putnicima moraju obuhvaćati najmanje informacije prikazane na jednom od plakata koji su navedeni u Prilogu III. toj uredbi.

(3)

Kako bi informacije bile vidljivije putnicima i široj javnosti, prikladno je staviti na raspolaganje plakate novog izgleda.

(4)

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 206/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dva plakata u Prilogu ovoj Uredbi dodani su Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 206/2009.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 206/2009 od 5. ožujka 2009. o uvozu u Zajednicu osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 136/2004 (SL L 77, 24.3.2009., str. 1.).


PRILOG

Image

Image


ODLUKE

16.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 288/7


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/1730

od 12. studenoga 2018.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na drugom zasjedanju Konferencije stranaka Minamatske konvencije o živi u pogledu donošenja smjernica iz članka 10. stavaka 2. i 3. Konvencije za međuskladištenje žive, osim otpada koji sadržava živu, koje je prihvatljivo za okoliš

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Minamatsku konvenciju o živi („Konvencija”) Unija je sklopila Odlukom Vijeća (EU) 2017/939 (1) te je ona stupila na snagu 16. kolovoza 2017.

(2)

Na temelju Odluke MC-1/1 o poslovniku koju je Konferencija stranaka Konvencije donijela na svojem prvom zasjedanju, stranke trebaju na sve načine konsenzusom nastojati postići sporazum o svim važnim pitanjima.

(3)

Tijekom drugog zasjedanja od 19. do 23. studenoga 2018. Konferencija stranaka Konvencije treba donijeti smjernice za međuskladištenje žive, osim otpada koji sadržava živu, koje je prihvatljivo za okoliš („smjernice”).

(4)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na drugom zasjedanju Konferencije stranaka Konvencije jer će smjernice proizvoditi pravne učinke s obzirom na to da stranke Konvencije moraju uzeti u obzir takve smjernice prilikom poduzimanja mjera vezanih za međuskladištenje.

(5)

Unija je doprinijela reviziji nacrta smjernica u okviru rada stručnjaka između zasjedanja koji je pokrenut Odlukom MC-1/18, koju je donijela Konferencija stranaka Konvencije na prvom zasjedanju. Unija nije smatrala potrebnim predložiti daljnje izmjene revidiranog nacrta smjernica koji proizlazi iz tog rada između zasjedanja.

(6)

Uredba (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća (2), a posebno njezin članak 7. stavak 3., u skladu je s odredbama članka 10. stavka 2. Konvencije, kako je dopunjena revidiranim nacrtom smjernica.

(7)

Revidirani nacrt smjernica trebalo bi stoga podržati,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Europske unije na drugom zasjedanju Konferencije stranaka Minamatske konvencije o živi („COP 2”) jest poduprijeti donošenja smjernica za međuskladištenje žive, osim otpada koji sadržava živu, koje je prihvatljivo za okoliš iz članka 10. stavaka 2. i 3. Konvencije, kako su navedene u dokumentima podnesenima na donošenje u okviru zasjedanja COP 2.

Predstavnici Unije uz savjetovanje s državama članicama tijekom koordinacijskih sastanaka na licu mjesta mogu bez daljnje odluke Vijeća dogovoriti manje izmjene dokumenata iz prvog stavka s obzirom na razvoj događaja na zasjedanju COP 2.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. studenoga 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  Odluka Vijeća (EU) 2017/939 od 11. svibnja 2017. o sklapanju, u ime Europske unije, Minamatske konvencije o živi (SL L 142, 2.6.2017., str. 4.).

(2)  Uredba (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 (SL L 137, 24.5.2017., str. 1.).


16.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 288/9


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/1731

od 12. studenoga 2018.

o imenovanju dvaju članova i dvaju zamjenika članova Odbora regija, koje je predložila Kraljevina Danska

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 305.,

uzimajući u obzir prijedlog danske vlade,

budući da:

(1)

Vijeće je 26. siječnja 2015., 5. veljače 2015. i 23. lipnja 2015. donijelo odluke (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) i (EU) 2015/994 (3) o imenovanju članova i zamjenikâ članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. Odlukom Vijeća (EU) 2016/552 (4) od 5. travnja 2016. g. Erik NIELSEN zamijenio je g. Thomasa KASTRUP-LARSENA u svojstvu člana. Odlukom Vijeća (EU) 2017/426 (5) od 7. ožujka 2017. gđa Kirstine BILLE zamijenila je g. Erika NIELSENA u svojstvu člana, dok je gđa Kirsten JENSEN ponovno imenovana članom.

(2)

Dva mjesta članova Odbora regija postala su slobodna istekom mandata gđe Kirstine BILLE i g. Jensa Christiana GJESINGA.

(3)

Dva mjesta zamjenika članova Odbora regija postala su slobodna istekom mandata g. Johna SCHMIDTA ANDERSENA i gđe Kirsten JENSEN,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sljedeće osobe imenuju se u Odbor regija do kraja tekućeg mandata koji istječe 25. siječnja 2020.:

(a)

članovima:

g. Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev,

gđa Kirstine BILLE, 2. Deputy Mayor Syddjurs,

(b)

zamjenicima članova:

gđa Kirsten JENSEN, Mayor Hillerød,

g. Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. studenoga 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  Odluka Vijeća (EU) 2015/116 od 26. siječnja 2015. o imenovanju članova Odbora regija i njihovih zamjenika za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. (SL L 20, 27.1.2015., str. 42.).

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2015/190 od 5. veljače 2015. o imenovanju članova Odbora regija i njihovih zamjenika za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. (SL L 31, 7.2.2015., str. 25.).

(3)  Odluka Vijeća (EU) 2015/994 od 23. lipnja 2015. o imenovanju članova i zamjenika članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. (SL L 159, 25.6.2015., str. 70.).

(4)  Odluka Vijeća (EU) 2016/552 od 5. travnja 2016. o imenovanju člana Odbora regija kojeg je predložila Kraljevina Danska (SL L 95, 9.4.2016., str. 12.).

(5)  Odluka Vijeća (EU) 2017/426 od 7. ožujka 2017. o imenovanju člana i zamjenika člana Odbora regija, koje je predložila Kraljevina Danska (SL L 64, 10.3.2017., str. 108.).


16.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 288/10


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1732

оd 30. listopada 2018.

o osnivanju Sustava za promatranje europske tektonske ploče u okviru Konzorcija europskih istraživačkih infrastruktura (EPOS ERIC)

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 7011)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na danskom, engleskom, francuskom, grčkom, nizozemskom, njemačkom, portugalskom, slovenskom i talijanskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 723/2009 od 25. lipnja 2009. o pravnom okviru Zajednice za Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC) (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Belgija, Danska, Francuska, Italija, Nizozemska, Norveška, Portugal, Slovenija i Ujedinjena Kraljevina zatražili su od Komisije osnivanje Sustava za promatranje europske tektonske ploče u okviru Konzorcija europskih istraživačkih infrastruktura (EPOS ERIC). Grčka, Island i Švicarska objavili su svoju odluku da će za početak sudjelovati u EPOS ERIC-u kao promatrači. Dogovoreno je da će Italija biti država članica domaćin EPOS ERIC-a.

(2)

Budući da je Ujedinjena Kraljevina 29. ožujka 2017. obavijestila da namjerava napustiti Uniju, u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji Ugovori će se na nju prestati primjenjivati od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od obavijesti, osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, odluči produljiti to razdoblje. Stoga će se nakon datuma povlačenja i ne dovodeći u pitanje odredbe sporazuma o povlačenju Ujedinjena Kraljevina za potrebe ove Provedbene odluke smatrati trećom zemljom u smislu članka 2. točke (b) Uredbe (EZ) br. 723/2009.

(3)

Uredba (EZ) br. 723/2009 uključena je u Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 72/2015 (2).

(4)

Komisija je u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 723/2009 ocijenila zahtjev i zaključila da ispunjuje uvjete utvrđene u toj Uredbi.

(5)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 20. Uredbe (EZ) br. 723/2009,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Osniva se Sustav za promatranje europske tektonske ploče u okviru Konzorcija europskih istraživačkih infrastruktura pod nazivom „EPOS ERIC”.

2.   Temeljni elementi Statuta EPOS ERIC-a utvrđeni su u Prilogu.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Belgiji, Kraljevini Danskoj, Francuskoj Republici, Helenskoj Republici, Islandu, Talijanskoj Republici, Kraljevini Nizozemskoj, Kraljevini Norveškoj, Portugalskoj Republici, Republici Sloveniji, Švicarskoj Konfederaciji i Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2018.

Za Komisiju

Carlos MOEDAS

Član Komisije


(1)  SL L 206, 8.8.2009., str. 1.

(2)  Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 72/2015 od 20. ožujka 2015. o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u, o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda (2016/755) (SL L 129, 19.5.2016., str. 85.).


PRILOG

TEMELJNI ELEMENTI STATUTA EPOS ERIC-a

Sljedeći članci i stavci članaka Statuta EPOS ERIC-a temeljni su elementi u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 723/2009

1.   Zadaće i aktivnosti

(članak 3. Statuta EPOS ERIC-a)

1.

Glavne su zadaće EPOS ERIC-a osnivanje raspodijeljenog Sustava za promatranje europske tektonske ploče i upravljanje njime te osiguravanje učinkovitog okvira za upravljanje za integraciju i koordinaciju tematskih osnovnih usluga (TCS) te izgradnju integriranih osnovnih usluga (ICS) i upravljanje njima.

2.

Aktivnosti EPOS ERIC-a sljedeće su:

a)

provodi TCS za različite zajednice koje doprinose EPOS-u;

b)

osigurava koordinaciju TCS-a u okviru EPOS ERIC-a, što obuhvaća pravne i financijske aspekte te aspekte upravljanja i tehničku vezu s ICS-om;

c)

razvija ICS radi osiguravanja interoperabilnosti, upravljanja podacima i pristupa uslugama;

d)

usklađuje provedbu EPOS-a s nacionalnim prioritetima i strategijama;

e)

integrira EPOS u globalnu znanstvenu zajednicu radi poboljšanja usluga EPOS-a;

f)

osigurava potpuno iskorištavanje postignuća nove istraživačke infrastrukture;

g)

potiče osposobljavanje, informiranje i međunarodnu suradnju;

h)

sudjeluje u projektima koji se financiraju sredstvima EU-a;

i)

i sve druge povezane aktivnosti koje su potrebne za ispunjavanje njegovih ciljeva.

3.

EPOS ERIC svoju glavnu zadaću obavlja na negospodarskoj osnovi. EPOS ERIC može obavljati ograničene gospodarske aktivnosti pod uvjetom da su one tijesno povezane s njegovom glavnom zadaćom te da ne ugrožavaju njezino ispunjavanje.

4.

EPOS ERIC odvojeno bilježi troškove i prihode od svojih gospodarskih aktivnosti i za njih naplaćuje tržišne cijene ili, ako se one ne mogu utvrditi, ukupne troškove plus razumnu maržu. Na te se aktivnosti ne primjenjuju oslobođenja od poreza.

2.   Sjedište EPOS ERIC-a

(članak 2. stavak 3. Statuta EPOS ERIC-a)

Sjedište EPOS ERIC-a nalazi se u Rimu (Italija).

3.   Naziv

(članak 2. stavak 1. Statuta EPOS ERIC-a)

Sustav za promatranje europske tektonske ploče osniva se kao Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC) na temelju Uredbe (EZ) br. 723/2009 i dalje se u tekstu naziva „EPOS ERIC”.

4.   Trajanje

(članak 26. Statuta EPOS ERIC-a)

EPOS ERIC osniva se na početno razdoblje od dvadeset godina. To se razdoblje može produljiti odlukom donesenom dvotrećinskom većinom glasova Glavne skupštine.

5.   Likvidacija

(članak 27. Statuta EPOS ERIC-a)

1.

O likvidaciji EPOS ERIC-a odlučuje Glavna skupština u skladu s člankom 10. Statuta.

2.

Bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju u roku od deset dana nakon donošenja odluke o likvidaciji EPOS ERIC-a, EPOS ERIC obavješćuje Europsku komisiju o toj odluci.

3.

Sredstva preostala nakon otplate dugova EPOS ERIC-a raspodjeljuju se među članovima proporcionalno njihovim akumuliranim godišnjim doprinosima EPOS ERIC-u kako je utvrđeno u članku 9. Statuta.

4.

Bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju u roku od deset dana nakon završetka postupka likvidacije, EPOS ERIC mora o tome obavijestiti Europsku komisiju.

5.

EPOS ERIC prestaje postojati na dan kad Europska komisija objavi odgovarajuću obavijest u Službenom listu Europske unije.

6.   Odgovornost

(članak 18. Statuta EPOS ERIC-a)

1.

EPOS ERIC odgovoran je za svoje dugove.

2.

Članovi nisu solidarno odgovorni za dugove EPOS ERIC-a. Financijska odgovornost članova i stalnih promatrača za dugove EPOS ERIC-a ograničena je na njihov doprinos EPOS ERIC-u kako je utvrđeno u članku 9. Statuta.

3.

EPOS ERIC poduzima odgovarajuće mjere osiguranja za pokriće specifičnih rizika za izgradnju i rad EPOS ERIC-a.

7.   Politika pristupa

(članak 19. Statuta EPOS ERIC-a)

1.

U pogledu politike pristupa podacima EPOS ERIC-a slijede se najbolje međunarodne prakse povezane s javnim podacima, kao što su one koje je utvrdila Europska unija, i priznaju se prava vlasnika podataka.

2.

EPOS ERIC olakšava istraživanja i općenito potiče otvoren pristup istraživačkim podacima, podatkovnim proizvodima, uslugama i softveru te istraživačkim ustanovama, u skladu s načelima FAIR.

3.

Postoje li razlike u politikama o razmjeni podataka i pravilima o fizičkom pristupu, EPOS ERIC potiče kulturu otvorenosti i dijeljenja u javnim istraživačkim zajednicama i među članovima, promatračima i ostalima. Pristup se temelji na načelima otvorenog pristupa te je u skladu s kriterijima, postupcima i modalitetima utvrđenima provedbenim pravilima EPOS ERIC-a.

4.

Postupci i kriteriji vrednovanja objavljuju se na internetskim stranicama EPOS ERIC-a.

8.   Politika znanstvenog vrednovanja

(članak 20. Statuta EPOS ERIC-a)

Aktivnosti EPOS ERIC-a svakih pet godina vrednuje neovisni odbor najkvalitetnijih međunarodnih vanjskih ocjenjivača, koji imenuje Glavna skupština; odbor provodi znanstveno vrednovanje aktivnosti EPOS ERIC-a.

9.   Politika širenja podataka

(članak 21. Statuta EPOS ERIC-a)

1.

EPOS ERIC potiče istraživače da rezultate svojih istraživanja učine dostupnima javnosti putem EPOS ERIC-a.

2.

EPOS ERIC do ciljnih skupina dopire putem više kanala kao što su internetski portali, bilteni, radionice, sudjelovanje na konferencijama, članci u časopisima i vijesti.

10.   Prava intelektualnog vlasništva

(članak 22. Statuta EPOS ERIC-a)

1.

Pojam intelektualno vlasništvo tumači se u skladu s člankom 2. Konvencije o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, koja je potpisana 14. srpnja 1967.

2.

Prava intelektualnog vlasništva u pogledu podataka EPOS ERIC-a i drugog znanja proizvedenog i razvijenog u sklopu aktivnosti EPOS ERIC-a pripadaju subjektu ili osobi koji su ih stvorili.

3.

Razmjena i integracija intelektualnog vlasništva među članovima ili subjektima koji predstavljaju članove podložna je provedbenim pravilima koje je odobrila Glavna skupština. Provedbena pravila obuhvaćaju i uvjete povjerljivosti razmijenjenih podataka.

4.

Intelektualno vlasništvo koje je nastalo kao rezultat aktivnosti koje financira isključivo EPOS ERIC vlasništvo je EPOS ERIC-a.

5.

EPOS ERIC usklađen je s važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka i privatnosti.

11.   Politika zapošljavanja

(članak 23. Statuta EPOS ERIC-a)

1.

Na politiku zapošljavanja EPOS ERIC-a primjenjuju se zakoni zemlje u kojoj je osoblje zaposleno i u kojoj uobičajeno obavlja svoj posao.

2.

Postupci odabira kandidata za radna mjesta i zapošljavanje u EPOS ERIC-u transparentni su, nediskriminirajući i njima se poštuju jednake mogućnosti. Sva se otvorena radna mjesta u EPOS ERIC-u javno oglašavaju.

12.   Politika javne nabave

(članak 24. Statuta EPOS ERIC-a)

1.

EPOS ERIC s kandidatima i ponuditeljima za nabavu postupa jednako i bez diskriminacije. U okviru politike nabave EPOS ERIC-a poštuju se načela transparentnosti, nediskriminacije i tržišnog natjecanja. Detaljna pravila o postupcima i kriterijima javne nabave utvrđena su u provedbenim pravilima.

2.

Nabava koju provode članovi i promatrači za potrebe aktivnosti EPOS ERIC-a provodi se uzimajući u obzir potrebe EPOS ERIC-a, tehničke uvjete i specifikacije koje izdaju nadležna tijela.

16.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 288/15


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1733

оd 14. studenoga 2018.

o odobravanju, u ime Europske unije, izmjene Dodatka 1. Prilogu XIII. Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije, Ekvadora i Perua, s druge strane

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2012/735/EU od 31. svibnja 2012. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane (1), a posebno njezin članak 4.,

budući da:

(1)

Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane (2) (dalje u tekstu „Sporazum”) privremeno se primjenjuje s Peruom od 1. ožujka 2013. (3), a s Kolumbijom od 1. kolovoza 2013. (4). Ekvador je Sporazumu pristupio Protokolom o pristupanju (5), koji se privremeno primjenjuje od 1. siječnja 2017.

(2)

Člankom 209. Sporazuma predviđa se mogućnost dodavanja novih oznaka zemljopisnog podrijetla u Dodatak 1. Prilogu XIII. Sporazumu nakon dovršetka postupka u vezi s prigovorom i ispitivanja oznaka zemljopisnog podrijetla kako je navedeno u njegovu članku 208.

(3)

Kolumbija je Uniji podnijela zahtjev za dodavanje novih oznaka zemljopisnog podrijetla u Dodatak 1. Prilogu XIII. Sporazumu. Unija je dovršila postupak u vezi s prigovorom i ispitivanje devet novih oznaka zemljopisnog podrijetla Kolumbije.

(4)

Člankom 257. stavkom 2. Sporazuma predviđa se da je Pododbor za intelektualno vlasništvo, koji su osnovale stranke u skladu s člankom 257. stavkom 1. Sporazuma, odgovoran za ocjenjivanje informacija iz članka 209. Sporazuma te za predlaganje izmjena Dodatka 1. Prilogu XIII. Sporazumu Odboru za trgovinu koji su osnovale stranke u skladu s člankom 12. stavkom 1. Sporazuma.

(5)

Pododbor za intelektualno vlasništvo ocijenio je 5. listopada 2018. informacije o devet novih oznaka zemljopisnog podrijetla Kolumbije i Odboru za trgovinu predložio da u skladu s time izmijeni Dodatak 1. Prilogu XIII. Sporazumu.

(6)

Člankom 13. stavkom 1. točkom (d) Sporazuma utvrđuje se da je Odbor za trgovinu odgovoran za ocjenu i donošenje odluka predviđenih Sporazumom o svim pitanjima koja mu upute specijalizirana tijela osnovana u skladu sa Sporazumom.

(7)

U skladu s člankom 14. stavkom 3. Sporazuma, u slučajevima iz članka 12. stavka 4. sve odluke donose stranka EU i dotična andska zemlja potpisnica te one proizvode pravni učinak samo između tih stranaka. Predmet je obuhvaćen odredbama članka 12. stavka 4. jer se odnosi isključivo na bilateralni odnos između stranke EU i Kolumbije te se o njemu raspravljalo na bilateralnom sastanku Pododbora za intelektualno vlasništvo.

(8)

Dodatak 1. Prilogu XIII. Sporazumu trebalo bi stoga izmijeniti, a izmjene bi trebalo odobriti u ime Unije,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene Dodatka 1. Prilogu XIII. Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije, Ekvadora i Perua, s druge strane, utvrđene u Nacrtu odluke Odbora za trgovinu, odobravaju se u ime Europske unije.

Nacrt Odluke Odbora za trgovinu utvrđen je u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Voditelj delegacije Unije u Odboru za trgovinu ovlašten je odobriti odluku tog odbora u ime Europske unije.

Članak 3.

Odluka Odbora za trgovinu nakon donošenja objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 21.12.2012., str. 1.

(2)  Protokol o pristupanju uz Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane (SL L 354, 21.12.2012., str. 3.).

(3)  Obavijest o privremenoj primjeni Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, od strane Europske unije i Perua (SL L 56, 28.2.2013., str. 1.).

(4)  Obavijest o privremenoj primjeni Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, od strane Europske unije i Kolumbije (SL L 201, 26.7.2013., str. 7.).

(5)  Odluka Vijeća (EU) 2016/2369 od 11. studenoga 2016. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Protokola o pristupanju uz Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora (SL L 356, 24.12.2016., str. 1.).


PRILOG

ODLUCI br. (…)/2018 ODBORA ZA TRGOVINU

od (…) 2018.

o izmjeni Dodatka 1. Prilogu XIII. Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije, Ekvadora i Perua, s druge strane

ODBOR ZA TRGOVINU,

uzimajući u obzir Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije, Ekvadora i Perua, s druge strane, a posebno njegov članak 13. stavak 1. točku (d),

budući da:

(1)

Kolumbija je 11. veljače 2014. podnijela Uniji zahtjev za dodavanje novih oznaka zemljopisnog podrijetla u Dodatak 1. Prilogu XIII. Sporazumu u skladu s člankom 209. Sporazuma. Unija je dovršila postupak u vezi s prigovorom i ispitivanje devet novih oznaka zemljopisnog podrijetla Kolumbije.

(2)

U skladu s člankom 257. stavkom 2. Sporazuma Pododbor za intelektualno vlasništvo ocijenio je na sastanku stranke EU i Kolumbije 5. listopada 2018. informacije o devet novih oznaka zemljopisnog podrijetla Kolumbije i Odboru za trgovinu predložio da u skladu s time izmijeni Dodatak 1. Prilogu XIII. Sporazumu.

(3)

Dodatak 1. Prilogu XIII. Sporazumu trebalo bi stoga izmijeniti.

(4)

Odluka o izmjeni Dodatka 1. Prilogu XIII. Sporazumu može se donijeti na sastanku Odbora za trgovinu na kojem sudjeluju stranka Unija i Kolumbija, u skladu s člankom 14. stavkom 3. Sporazuma o trgovini, jer se odnosi isključivo na njihov bilateralni odnos i ne utječe na prava i obveze drugih andskih zemalja potpisnica,

ODLUČILA JE:

Članak 1.

U tablici pod točkom (a) „Oznake zemljopisnog podrijetla Kolumbije za poljoprivredne i prehrambene proizvode, vina, žestoka alkoholna pića i aromatizirana vina” u Dodatku 1. Prilogu XIII. Sporazumu dodaju se unosi iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ovu Odluku, sastavljenu u dva primjerka, potpisuju predstavnici Odbora za trgovinu koji su ovlašteni djelovati u ime stranaka za potrebe izmjene Sporazuma. Ova Odluka stupa na snagu od datuma zadnjeg potpisa.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u

Za Odbor za trgovinu

Voditelj delegacije EU-a

Voditelj delegacije Kolumbije


PRILOG

Café de Nariño

Kava

Café de Cauca

Kava

Café del Huila

Kava

Bizcocho de Achira del Huila

Kruh, fino pecivo, kolači, slastice, keksi i ostali pekarski proizvodi

Queso Paipa

Sir

Queso del Caquetá

Sir

Clavel de Colombia

Cvijeće i ukrasno bilje

Rosa de Colombia

Cvijeće i ukrasno bilje

Crisantemo de Colombia

Cvijeće i ukrasno bilje


16.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 288/19


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1734

оd 14. studenoga 2018.

o odobravanju odstupanja Saveznoj Republici Njemačkoj, Kraljevini Španjolskoj, Talijanskoj Republici i Republici Cipru u pogledu dostavljanja statističkih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/1952 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 7465)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na grčkom, njemačkom, španjolskom i talijanskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1952 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o europskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2008/92/EZ (1), a osobito njezin članak 9.,

budući da:

(1)

Njemačka, Španjolska, Italija i Cipar podnijeli su zahtjeve Komisiji da im se odobri odstupanje u pogledu dostavljanja određenih statističkih podataka o cijenama prirodnog plina i električne energije.

(2)

Informacije/razlozi koje su te države članice dostavile opravdavaju odobrenje odstupanja.

(3)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobravaju se sljedeća odstupanja od odredaba Uredbe (EU) 2016/1952:

(1)

Saveznoj Republici Njemačkoj odobrava se odstupanje od proizvodnje statističkih podataka za referentne godine 2017. i 2018. za:

 

točku 5. podtočku (b) Priloga I. u vezi s podacima o cijenama za skupinu potrošača po razinama potrošnje I6;

 

točku 6. podtočku (a) Priloga I.;

 

točku 4. podtočku (b) Priloga II. u vezi s podacima o cijenama za skupinu potrošača po razinama potrošnje IG;

 

točku 5. podtočku (a) Priloga II. u vezi s podsastavnicama mrežnih cijena i podsastavnicama poreza, pristojbi, doprinosa i naknada.

(2)

Kraljevini Španjolskoj odobrava se odstupanje od proizvodnje statističkih podataka za referentne godine 2017. i 2018. za:

 

točku 6. podtočku (a) Priloga I. u vezi sa sastavnicama i podsastavnicama;

 

točku 7. Priloga I. u vezi s godišnjim količinama potrošnje;

 

točku 5. podtočku (a) i točku 5. podtočku (b) Priloga II. u vezi s tri glavne sastavnice i podsastavnicama mrežnih cijena i podsastavnicama poreza, pristojbi, doprinosa i naknada za cijene električne energije, te s tri razine raščlambe tih cijena električne energije.

(3)

Talijanskoj Republici odobrava se odstupanje od proizvodnje statističkih podataka za referentne godine 2017. i 2018. za:

 

točku 6. podtočku (a) Priloga I. u vezi s podsastavnicama mrežnih cijena i podsastavnicama poreza, pristojbi, doprinosa i naknada;

 

točku 5. podtočku (a) Priloga II. u vezi s podsastavnicama mrežnih cijena i podsastavnicama poreza, pristojbi, doprinosa i naknada.

(4)

Republici Cipru odobrava se odstupanje od proizvodnje statističkih podataka za referentnu godinu 2017. za:

točku 5. podtočku (a) Priloga II. u vezi s podsastavnicama mrežnih cijena i podsastavnicama poreza, pristojbi, doprinosa i naknada.

Članak 2.

Ova Odluka upućena je Saveznoj Republici Njemačkoj, Kraljevini Španjolskoj, Talijanskoj Republici i Republici Cipru.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. studenoga 2018.

Za Komisiju

Marianne THYSSEN

Članica Komisije


(1)  SL L 311, 17.11.2016., str. 1.


Top