Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:216:FULL

Službeni list Europske unije, L 216, 24 kolovoza 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 216

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
24. kolovoza 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/1197 od 26. lipnja 2018. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane

1

 

 

Sporazum o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane

4

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

24.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 216/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/1197

od 26. lipnja 2018.

o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 37.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 212. stavak 1. u vezi s člankom 218. stavkom 5. točkom i člankom 218. stavkom 8. drugim podstavkom,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 29. studenoga 2012. ovlastilo Komisiju i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da otvore pregovore s Japanom o okvirnom sporazumu između Europske unije i Japana.

(2)

Pregovori o Sporazumu o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane („Sporazum”) uspješno su završeni u travnju 2018.

(3)

Cilj je Sporazuma ojačati suradnju i dijalog u nizu bilateralnih, regionalnih i multilateralnih pitanja.

(4)

Sporazum bi trebalo potpisati podložno njegovu kasnijem sklapanju.

(5)

S obzirom na važnost provedbe Sporazuma čim je prije moguće nakon njegova potpisivanja, dijelove Sporazuma trebalo bi privremeno primjenjivati, do završetka postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

(6)

U izjavi Europske unije nakon potpisivanja Sporazuma razjasnit će se da članak 47. stavak 3. Sporazuma treba tumačiti na način koji je u skladu s člankom 25. „Privremena primjena” Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora te bi tu izjavu trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Odobrava se potpisivanje u ime Unije Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane, podložno sklapanju navedenog Sporazuma.

2.   Tekst Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Izjava Europske unije o članku 47. stavku 3. Sporazuma, priložena ovoj Odluci, odobrava se u ime Unije.

Članak 3.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje Sporazuma u ime Unije.

Članak 4.

Do završetka postupaka potrebnih za stupanje Sporazuma na snagu, u skladu s njegovim člankom 47. i podložno obavijestima koje su u njemu predviđene, između Unije i Japana privremeno se primjenjuju sljedeći dijelovi Sporazuma (1):

(a)

članci 11., 12., 14., 16., 18., 20., 25., 28., 40. i 41.;

(b)

članak 13., članak 15. (osim stavka 2. točke (b)), članci 17., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 29., 30., 31. i 37., članak 38. stavak 1. i članak 39., u mjeri u kojoj obuhvaćaju pitanja za koja je Unija već interno izvršila svoju nadležnost;

(c)

članci 1., 2., 3. i 4. te članak 5. stavak 1., u mjeri u kojoj obuhvaćaju pitanja u nadležnosti Unije za utvrđivanje i provedbu zajedničke vanjske i sigurnosne politike;

(d)

članak 42. (osim stavka 2. točke (c)), članci od 43. do 47., članak 48. stavak 3. te članci 49., 50. i 51., u mjeri u kojoj su te odredbe ograničene na svrhu osiguravanja privremene primjene Sporazuma.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 26. lipnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

E. ZAHARIEVA


(1)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će u Službenom listu Europske unije datum od kojeg će se privremeno primjenjivati dijelovi Sporazuma iz ovog članka.


PRILOG

IZJAVA EUROPSKE UNIJE O ČLANKU 47. STAVKU 3. SPORAZUMA

Europska unija izjavljuje da članak 47. stavak 3. Sporazuma treba tumačiti na način koji je u skladu s člankom 25. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora.


24.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 216/4


SPORAZUM O STRATEŠKOM PARTNERSTVU

između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane

EUROPSKA UNIJA, dalje u tekstu „Unija”,

i

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BUGARSKA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA HRVATSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPAR,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

MAĐARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

RUMUNJSKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAČKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA, i

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

ugovorne stranke Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije, dalje u tekstu „države članice”,

dalje u tekstu „stranka Unije”,

s jedne strane,

i

JAPAN,

s druge strane,

dalje u tekstu zajednički „stranke”,

PONOVNO POTVRĐUJUĆI svoju predanost zajedničkim vrijednostima i načelima, posebno demokraciji, vladavini prava, ljudskim pravima i temeljnim slobodama, koji su osnova njihove duboke i dugotrajne suradnje kao strateških partnera;

PODSJEĆAJUĆI na sve bliskije veze koje razvijaju od objave Zajedničke deklaracije o odnosima između Europske zajednice i njezinih država članica i Japana iz 1991.;

ŽELEĆI nadograditi i osnažiti vrijedan doprinos svojim odnosima koji proizlazi iz postojećih sporazuma između njih u različitim područjima;

PREPOZNAJUĆI da sve veća globalna međuovisnost uzrokuje potrebu za većom međunarodnom suradnjom;

SVJESNI, u tom pogledu, kao globalni partneri sličnih mišljenja, zajedničke odgovornosti i predanosti uspostavi pravednog i stabilnog međunarodnog poretka u skladu s načelima i ciljevima Povelje Ujedinjenih naroda te ostvarivanju mira, stabilnosti i blagostanja u svijetu te ljudske sigurnosti;

ODLUČNI, u tom pogledu, blisko surađivati s ciljem rješavanja glavnih globalnih izazova s kojima se međunarodna zajednica mora suočiti, kao što su širenje oružja za masovno uništenje, terorizam, klimatske promjene, siromaštvo i zarazne bolesti te prijetnje zajedničkim interesima u području pomorstva, kiberprostora i svemira;

ODLUČNI također, u tom pogledu, da najteža kaznena djela koja se tiču međunarodne zajednice kao cjeline ne smiju ostati nekažnjena;

ODLUČNI, u tom pogledu, sveobuhvatno ojačati svoje cjelokupno partnerstvo proširenjem političkih, gospodarskih i kulturnih veza i u obliku sporazuma;

ODLUČNI također, u tom pogledu, pojačati svoju suradnju i očuvati njezinu sveukupnu koherentnost, među ostalim jačanjem savjetovanja na svim razinama i zajedničkim djelovanjem u svim pitanjima od zajedničkog interesa;

NAPOMINJUĆI da, u slučaju da stranke u okviru ovog Sporazuma odluče pristupiti posebnim sporazumima u području slobode, sigurnosti i pravde koje bi Unija sklopila na temelju glave V. dijela trećeg Ugovora o funkcioniranju Europske unije, odredbe takvih budućih posebnih sporazuma ne bi obvezivale Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske i/ili Irsku, osim u slučaju da Unija, istodobno kad i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske i/ili Irska u pogledu njihovih prethodnih bilateralnih odnosa, obavijesti Japan da su takvi budući posebni sporazumi postali obvezujući za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske i/ili Irsku kao dio Unije, u skladu s Protokolom br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, priloženim Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije; napominjući da sve naknadne unutarnje mjere Unije koje bi bile donesene na temelju glave V. dijela trećeg Ugovora o funkcioniranju Europske unije za provedbu ovog Sporazuma ne bi bile obvezujeće za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske i/ili Irsku, osim ako su obavijestile da žele sudjelovati u takvim mjerama ili ih prihvatiti u skladu s Protokolom br. 21.; napominjući i da bi takvi budući posebni sporazumi ili takve naknadne unutarnje mjere Unije bili obuhvaćeni Protokolom br. 22 o stajalištu Danske, priloženim Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije,

SPORAZUMJELI SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Svrha i opća načela

1.   Svrha je ovog Sporazuma da stranke:

(a)

ojačaju cjelokupno partnerstvo između stranaka unaprjeđenjem političke i sektorske suradnje i zajedničkog djelovanja u pitanjima od zajedničkog interesa uključujući regionalne i globalne izazove;

(b)

osiguraju dugotrajnu pravnu osnovu za jačanje bilateralne suradnje i suradnje u međunarodnim i regionalnim organizacijama i forumima;

(c)

zajednički doprinose međunarodnom miru i stabilnosti promicanjem mirnog rješavanja sporova u skladu s načelima pravednosti i međunarodnog prava; i

(d)

zajednički doprinose promicanju zajedničkih vrijednosti i načela, posebno demokracije, vladavine prava, ljudskih prava i temeljnih sloboda.

2.   Radi ostvarenja svrhe koja je utvrđena u stavku 1., stranke provode ovaj Sporazum na temelju načela uzajamnog poštovanja, ravnopravnog partnerstva i poštovanja međunarodnog prava.

3.   Stranke jačaju svoje partnerstvo s pomoću dijaloga i suradnje u pitanjima od zajedničkog interesa u područjima političkih pitanja, vanjske i sigurnosne politike i druge sektorske suradnje. U tu svrhu stranke održavaju sastanke na svim razinama, uključujući čelnike, ministre i više dužnosnike te promiču širu razmjenu između svojih naroda te parlamenata.

Članak 2.

Demokracija, vladavina prava, ljudska prava i temeljne slobode

1.   Stranke nastavljaju poštovati zajedničke vrijednosti i načela demokracije, vladavine prava, ljudskih prava i temeljnih sloboda koji su temelj domaće i međunarodne politike stranaka. U tom smislu stranke ponovno potvrđuju poštovanje Opće deklaracije o ljudskim pravima i relevantnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima kojih su stranke.

2.   Stranke promiču te zajedničke vrijednosti i načela u međunarodnim forumima. Stranke surađuju i usklađuju svoj rad, prema potrebi, na promicanju i ostvarivanju tih vrijednosti i načela, među ostalim uz sudjelovanje trećih zemalja ili u tim zemljama.

Članak 3.

Promicanje mira i sigurnosti

1.   Stranke surađuju na promicanju međunarodnog i regionalnog mira i sigurnosti.

2.   Stranke zajednički promiču mirno rješavanje sporova, među ostalim u svojim regijama, te potiču međunarodnu zajednicu da sporove rješava mirnim putem u skladu s međunarodnim pravom.

Članak 4.

Upravljanje krizama

Stranke jačaju razmjenu mišljenja i nastoje zajednički djelovati u pitanjima od zajedničkog interesa u području upravljanja kriznim situacijama i izgradnje mira, među ostalim promicanjem zajedničkih stajališta, suradnjom u pogledu rezolucija i odluka u međunarodnim organizacijama i forumima, pružanjem podrške nacionalnim naporima u zemljama koje izlaze iz sukoba kako bi se postigao održivi mir te suradnjom u operacijama upravljanja kriznim situacijama i drugim relevantnim programima i projektima.

Članak 5.

Oružje za masovno uništenje

1.   Stranke surađuju u jačanju režima neširenja oružja i razoružavanja s ciljem sprečavanja širenja oružja za masovno uništenje i sredstava njegove isporuke potpunim poštovanjem i provedbom svojih obveza u okviru međunarodnog prava, uključujući relevantne međunarodne sporazume i druge međunarodne obveze, kako se primjenjuju na stranke.

2.   Stranke promiču Ugovor o neširenju nuklearnog oružja, sastavljen u Londonu, Moskvi i Washingtonu 1. srpnja 1968. (dalje u tekstu „Ugovor o neširenju nuklearnog oružja”), koji je ključni temelj nastojanja za nuklearnim razoružanjem i u središtu globalnog sustava neširenja nuklearnog oružja te osnova za promicanje miroljubivog korištenja nuklearne energije. Stranke također provode politike te dalje aktivno doprinose globalnim nastojanjima s ciljem stvaranja sigurnijeg svijeta za sve, naglašavajući važnost rješavanja svih izazova povezanih s režimom neširenja oružja i razoružavanja te potrebu za poštovanjem i osnaživanjem Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, te s ciljem stvaranja uvjeta za svijet bez nuklearnog oružja, u skladu s ciljevima Ugovora o neširenju nuklearnog oružja na način kojim se promiče međunarodna stabilnost, i na temelju načela nesmanjene sigurnosti za sve.

3.   Stranke nastavljaju borbu protiv širenja oružja za masovno uništenje i sredstava njihove isporuke, posebno razvojem i održavanjem djelotvornog sustava kontrole izvoza robe i tehnologija s dvojnom namjenom te robe i tehnologija povezanih s oružjem za masovno uništenje, uključujući kontrolu krajnje uporabe i učinkovite sankcije za kršenja kontrole izvoza.

4.   Stranke održavaju i pojačavaju dijalog u tom području kako bi se učvrstile obveze stranaka utvrđene u ovom članku.

Članak 6.

Konvencionalno oružje, uključujući malo i lako oružje

1.   Stranke surađuju i usklađuju svoj rad u području kontrole prijenosa konvencionalnog oružja te roba i tehnologija s dvojnom namjenom na globalnoj, regionalnoj, subregionalnoj i nacionalnoj razini s ciljem sprečavanja njihove zlouporabe, doprinosa miru, sigurnosti i stabilnosti te smanjenja ljudske patnje na svim tim razinama. Stranke odgovorno razvijaju i provode politike za kontrolu prijenosa, među ostalim vodeći računa o međusobnim sigurnosnim pitanjima na globalnoj razini te u odnosu na svoje i druge regije.

2.   Ponovno potvrđujući svoje obveze u okviru odgovarajućih međunarodnih instrumenata, kao što su Ugovor o trgovini oružjem, sastavljen u New Yorku 2. travnja 2013., Program UN-a za sprečavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje nezakonite trgovine malim i lakim oružjem u svim njezinim aspektima te relevantne rezolucije Ujedinjenih naroda, stranke surađuju i prema potrebi usklađuju svoje aktivnosti u okviru tih instrumenata za reguliranje međunarodne trgovine te sprečavanje i iskorjenjivanje nezakonite trgovine i zlouporabe konvencionalnog oružja, uključujući malo i lako oružje te streljivo. Suradnja u skladu s ovim stavkom uključuje, prema potrebi, promicanje univerzalizacije i podupiranje potpune provedbe navedenog okvira u trećim zemljama.

3.   Stranke održavaju i pojačavaju dijalog koji će pratiti i kojim će se učvrstiti njihove obveze u skladu s ovim člankom.

Članak 7.

Teška kaznena djela od međunarodnog značaja i Međunarodni kazneni sud

1.   Stranke surađuju na promicanju istrage i progona teških kaznenih djela od međunarodnog značaja, među ostalim putem Međunarodnog kaznenog suda i, prema potrebi, sudova osnovanih u skladu s odgovarajućim rezolucijama Ujedinjenih naroda.

2.   Stranke surađuju u promicanju ciljeva Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda, sastavljenog u Rimu 17. srpnja 1998. (dalje u tekstu „Statut”). One u tu svrhu:

(a)

nastavljaju promicati univerzalnost Statuta, među ostalim, prema potrebi, razmjenom iskustava u donošenju mjera potrebnih za njegovo sklapanje i provedbu;

(b)

štite integritet Statuta štiteći njegova temeljna načela; i

(c)

surađuju s ciljem daljnjeg povećanja djelotvornosti Međunarodnog kaznenog suda.

Članak 8.

Borba protiv terorizma

1.   Stranke surađuju na bilateralnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini s ciljem sprečavanja i borbe protiv terorizma u svim njegovim oblicima i pojavama te u skladu s primjenjivim međunarodnim pravom, uključujući međunarodne sporazume povezane s borbom protiv terorizma, međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo o ljudskim pravima, kako se primjenjuju na stranke, te načela Povelje Ujedinjenih naroda.

2.   Stranke jačaju suradnju uzimajući u obzir Globalnu strategiju Ujedinjenih naroda za borbu protiv terorizma i relevantne rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

3.   Stranke promiču dijalog i razmjenu informacija i mišljenja u odnosu na sva teroristička djela i povezane metode i prakse, poštujući pritom zaštitu privatnosti i osobnih podataka u skladu s međunarodnim pravom i domaćim zakonima i drugim propisima.

Članak 9.

Smanjenje kemijskog, biološkog, radiološkog i nuklearnog rizika

1.   Stranke jačaju suradnju na sprečavanju, smanjenju i nadzoru kemijskog, biološkog, radiološkog i nuklearnog rizika te odgovoru na njih.

2.   Stranke jačaju suradnju s ciljem jačanja institucijskih sposobnosti trećih zemalja za upravljanje kemijskim, biološkim, radiološkim i nuklearnim rizicima.

Članak 10.

Međunarodna i regionalna suradnja te reforma Ujedinjenih naroda

1.   Zbog svoje predanosti učinkovitom multilateralizmu stranke nastoje razmjenjivati mišljenja i poboljšati suradnju te prema potrebi uskladiti svoja stajališta u okviru Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih i regionalnih organizacija i foruma.

2.   Stranke surađuju s ciljem promicanja reforme Ujedinjenih naroda kako bi se povećala učinkovitost, djelotvornost, transparentnost, odgovornost, kapacitet i reprezentativnost cijelog sustava Ujedinjenih naroda, uključujući Vijeće sigurnosti.

Članak 11.

Razvojna politika

1.   Stranke jačaju razmjenu mišljenja o razvojnoj politici među ostalim putem redovitog dijaloga i, prema potrebi, usklađuju svoje posebne politike za održivi razvoj i iskorjenjivanje siromaštva na svjetskoj razini.

2.   Stranke prema potrebi usklađuju svoja stajališta o razvojnim pitanjima u međunarodnim i regionalnim forumima.

3.   Stranke nastoje dodatno poticati razmjenu informacija i suradnju između svojih razvojnih agencija i službi i, prema potrebi, koordinaciju aktivnosti unutar zemlje.

4.   Stranke također nastoje, u području razvojne pomoći, razmjenjivati informacije, najbolje prakse i iskustva te surađivati s ciljem suzbijanja nezakonitih financijskih tokova i sprečavanja i borbe protiv nepravilnosti, prijevara, korupcije i ostalih nezakonitih radnji koje utječu na njihove financijske interese te financijske interese zemalja primateljica na svim razinama.

Članak 12.

Upravljanje katastrofama i humanitarno djelovanje

1.   Stranke jačaju suradnju i prema potrebi promiču usklađenost na bilateralnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini u sprečavanju, ublažavanju, pripremi, odgovoru i oporavku od katastrofa s ciljem smanjenja rizika od katastrofa i povećanja otpornosti u tom području.

2.   Stranke nastoje surađivati u humanitarnom djelovanju uključujući aktivnosti za pomoć u izvanrednim situacijama, s ciljem učinkovitog usklađenog odgovora.

Članak 13.

Ekonomska i financijska politika

1.   Stranke poboljšavaju razmjenu informacija i iskustava s ciljem promicanja bliske bilateralne i multilateralne koordinacije politika kako bi se podržao njihov zajednički cilj održivog i uravnoteženog rasta, stvaranja radnih mjesta, borbe protiv prekomjerne makroekonomske neravnoteže i svih oblika protekcionizma.

2.   Stranke poboljšavaju razmjenu informacija o svojim financijskim politikama i propisima s ciljem jačanja suradnje radi osiguravanja financijske stabilnosti i fiskalne održivosti, među ostalim poboljšanjem regulatornog i nadzornog režima za računovodstvo, reviziju, bankarstvo, osiguranja, financijska tržišta i druge dijelove financijskog sektora kako bi se poduprlo rad koji se trenutačno provodi u relevantnim međunarodnim organizacijama i forumima.

Članak 14.

Znanost, tehnologija i inovacije

Na temelju Sporazuma između Europske zajednice i Vlade Japana o suradnji u znanosti i tehnologiji sastavljenog u Bruxellesu 30. studenoga 2009., kako je eventualno izmijenjen, stranke jačaju suradnju u području znanosti, tehnologije i inovacija s posebnim naglaskom na prioritete od zajedničkog interesa.

Članak 15.

Promet

1.   Stranke nastoje surađivati putem unapređenja razmjene informacija i dijaloga o prometnim politikama, praksama i drugim područjima od zajedničkog interesa u svim oblicima prometa te usklađuju, prema potrebi, svoja stajališta u okviru međunarodnih foruma o prometu.

2.   Područja suradnje iz stavka 1. obuhvaćaju:

(a)

sektor zračnog prometa, primjerice sigurnost zračnog prometa, zaštita zračnog prometa, upravljanje zračnim prometom i druge relevatne propise s ciljem olakšavanja širih i obostrano korisnih odnosa u području zračnog prometa, uključujući, prema potrebi, provođenje tehničke i regulatorne suradnje i daljnje sporazume na temelju zajedničkih interesa i suglasnosti.

(b)

sektor pomorskog prometa; i

(c)

sektor željezničkog prometa.

Članak 16.

Svemir

1.   Stranke jačaju razmjenu mišljenja i informacija o svojim politikama i aktivnostima u području istraživanja svemira.

2.   Stranke nastoje surađivati, prema potrebi, među ostalim putem redovitog dijaloga, u istraživanju i miroljubivoj uporabi svemira, među ostalim putem uzajamne kompatibilnosti sustava za satelitsku navigaciju, u promatranju i praćenju Zemlje, u području klimatskih promjena, svemirske znanosti i tehnologija, sigurnosnih aspekata svemirskih aktivnosti i drugim područjima od zajedničkog interesa.

Članak 17.

Industrijska suradnja

1.   Stranke promiču industrijsku suradnju radi poboljšanja konkurentnosti svojih poduzeća. U tu svrhu pojačavaju razmjenu mišljenja i najboljih praksi u svojim industrijskim politikama u područjima kao što su inovacije, klimatske promjene, energetska učinkovitost, normizacija, društveno odgovorno poslovanje te povećanje konkurentnosti i podrška internacionalizaciji malih i srednjih poduzeća.

2.   Stranke olakšavaju aktivnosti suradnje koje su uspostavili njihovi privatni i javni sektori s ciljem poboljšanja konkurentnosti i suradnje svojih poduzeća, među ostalim putem dijaloga između njih.

Članak 18.

Carina

Stranke jačaju suradnju u području carine uključujući olakšavanje zakonite trgovine uz osiguravanje učinkovite carinske kontrole i usklađenosti s carinskim zakonima i drugim propisima, na temelju Sporazuma između Europske zajednice i Vlade Japana o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima koji je sastavljen u Bruxellesu 30. siječnja 2008., kako je eventualno izmijenjen. Osim toga razmjenjuju mišljenja i surađuju u odgovarajućim međunarodnim okvirima.

Članak 19.

Oporezivanje

S ciljem promicanja dobrog upravljanja u poreznim pitanjima stranke nastoje poboljšati suradnju u skladu s međunarodno utvrđenim poreznim standardima, posebno poticanjem trećih zemalja da povećaju transparentnost, osiguraju razmjenu informacija i uklone štetne porezne prakse.

Članak 20.

Turizam

Stranke jačaju suradnju u pogledu održivog razvoja turizma i poboljšanja konkurentnosti turističkog sektora, što može doprinijeti gospodarskom rastu te kulturnim i međuljudskim razmjenama.

Članak 21.

Informacijsko društvo

Stranke razmjenjuju mišljenja o svojim politikama i propisima u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija kako bi se poboljšala suradnja u ključnim pitanjima uključujući:

(a)

elektroničku komunikaciju koja uključuje upravljanje internetom te internetsku sigurnost i zaštitu;

(b)

međusobno povezivanje istraživačkih mreža, među ostalim u regionalnom kontekstu;

(c)

promicanje istraživanja i inovacija; i

(d)

normizaciju i širenje novih tehnologija.

Članak 22.

Potrošačka politika

Stranke promiču dijalog i razmjenu mišljenja o politikama te zakonima i drugim propisima kojima se nastoji ostvariti visoka razina zaštite potrošača te unapređuju suradnju u ključnim područjima, uključujući sigurnost proizvoda, izvršavanje zakona i drugih propisa o zaštiti potrošača te obrazovanje, osnaživanje i pravnu zaštitu potrošača.

Članak 23.

Okoliš

1.   Stranke jačaju razmjenu mišljenja, informacija i najbolje prakse o politikama i propisima u pogledu okoliša te jačaju suradnju u područjima kao što su:

(a)

učinkovito korištenje resursa;

(b)

biološka raznolikost,

(c)

održiva potrošnja i proizvodnja;

(d)

tehnologije, roba i usluge kojima se podupire zaštita okoliša;

(e)

očuvanje šuma i održivo gospodarenje šumama uključujući, prema potrebi, nezakonitu sječu; i

(f)

druga područja o kojima se odlučuje u okviru odgovarajućeg političkog dijaloga.

2.   Stranke nastoje poboljšati suradnju u okviru odgovarajućih međunarodnih sporazuma i instrumenata, kako se primjenjuju na stranke, te u međunarodnim forumima.

Članak 24.

Klimatske promjene

1.   Prepoznajući potrebu za hitnim, opsežnim i održivim smanjenjem globalnih emisija stakleničkih plinova kako bi se povećanje prosječne globalne temperature zadržalo na razini koja je znatno niža od 2 °C iznad razine u predindustrijskom razdoblju i uložili napori u ograničavanje povišenja temperature na 1,5 °C iznad razine u predindustrijskom razdoblju, stranke će predvoditi borbu protiv klimatskih promjena i njihovih negativnih utjecaja, među ostalim s pomoću domaćih i međunarodnih mjera za smanjenje antropogenih emisija stakleničkih plinova. Stranke surađuju, prema potrebi, u skladu s Okvirnom konvencijom Ujedinjenih naroda o promjeni klime, sastavljenom u New Yorku 9. svibnja 1992., kako bi se postigao cilj te konvencije provedbom Pariškog sporazuma, sastavljenog u Parizu 12. prosinca 2015., te kako bi se ojačao multilateralni pravni okvir. Nastoje i poboljšati suradnju u drugim relevantnim međunarodnim forumima.

2.   S ciljem promicanja održivog razvoja, stranke također nastoje surađivati pojačavanjem razmjene informacija i najbolje prakse te, prema potrebi, promicanjem usklađivanja politika o pitanjima od zajedničkog interesa u području klimatskih promjena, uključujući pitanja kao što su:

(a)

ublažavanje klimatskih promjena kroz razne mjere kao što su istraživanje i razvoj niskougljičnih tehnologija, tržišno utemeljeni mehanizmi i smanjenje klimatskih onečišćivača kratkog vijeka;

(b)

prilagodba negativnim utjecajima klimatskih promjena; i

(c)

pomoć trećim zemljama.

Članak 25.

Urbana politika

Stranke jačaju razmjenu iskustava i dobrih praksi u području urbane politike, posebno za rješavanje zajedničkih izazova u tom području, uključujući one proizašle iz demografske dinamike i klimatskih promjena. Stranke također prema potrebi potiču takve razmjene iskustava i dobrih praksi među svojim lokalnim vladama ili gradskim tijelima.

Članak 26.

Energetika

Stranke nastoje poboljšati suradnju i prema potrebi blisku koordinaciju u međunarodnim organizacijama i forumima u području energetike, uključujući energetsku sigurnost, globalnu trgovinu i ulaganja u području energetike, funkcioniranje globalnih energetskih tržišta, energetsku učinkovitost i tehnologije povezane s energijom.

Članak 27.

Poljoprivreda

1.   Stranke jačaju suradnju u politikama o poljoprivredi, ruralnom razvoju i gospodarenju šumama uključujući održivu poljoprivredu, sigurnost opskrbe hranom, uključivanje okolišnih zahtjeva u poljoprivrednu politiku, razvojnu politiku za ruralna područja, politiku promidžbe i kvalitete za poljoprivredne prehrambene proizvode, uključujući oznake zemljopisnog podrijetla, ekološku proizvodnju, međunarodne poljoprivredne prognoze, održivo gospodarenje šumama i povezanost između politika o održivoj poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu s onima u području okoliša i klimatskih promjena.

2.   Stranke jačaju suradnju u istraživanju i inovacijama u području poljoprivrede i gospodarenja šumama.

Članak 28.

Ribolov

1.   Stranke promiču dijalog i jačaju suradnju u području ribarstvene politike u skladu s pristupima predostrožnosti i ekosustava, s ciljem promicanja dugoročnog očuvanja, učinkovitog gospodarenja ribljim resursima i njihova održivog iskorištavanja na temelju najboljih dostupnih znanstvenih informacija.

2.   Stranke jačaju razmjenu mišljenja i informacija te promiču međunarodnu suradnju za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje.

3.   Stranke jačaju suradnju u okviru odgovarajućih regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom.

Članak 29.

Pomorstvo

U skladu s međunarodnim pravom, kako je navedeno u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora, sastavljenoj u Montego Bayu 10. prosinca 1982. (dalje u tekstu „UNCLOS”), stranke promiču dijalog, jačaju međusobno razumijevanje o pomorstvu i zajedno rade na promicanju:

(a)

vladavine prava u tom području, uključujući slobodu plovidbe i prelijetanja i druge slobode na otvorenom moru kako je navedeno u članku 87. te konvencije; i

(b)

dugoročnog očuvanja, održivog gospodarenja i boljeg poznavanja ekosustava i neživih resursa u morima i oceanima u skladu s primjenjivim međunarodnim pravom.

Članak 30.

Zapošljavanje i socijalna pitanja

1.   Stranke jačaju suradnju u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i dostojanstvenog rada, primjerice u području politika zapošljavanja i sustava socijalne sigurnosti u kontekstu socijalne dimenzije globalizacije i demografskih promjena razmjenom mišljenja i iskustava te, prema potrebi, suradnjom u pitanjima od zajedničkog interesa.

2.   Stranke nastoje poštovati, promicati i ostvarivati međunarodno priznate radne i socijalne standarde te promicati dostojanstven rad na temelju svojih obveza u okviru relevantnih međunarodnih instrumenata kao što su Deklaracija Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima na radu, donesena 18. lipnja 1998., te Deklaracija Međunarodne organizacije rada o socijalnoj pravdi za pravednu globalizaciju iz 2008., donesena 10. lipnja 2008.

Članak 31.

Zdravlje

Stranke jačaju razmjenu mišljenja, informacija i iskustava u području zdravlja radi učinkovitog rješavanja prekograničnih zdravstvenih izazova, posebno suradnjom na prevenciji i nadzoru zaraznih i nezaraznih bolesti, među ostalim promicanjem međunarodnih sporazuma o zdravlju prema potrebi.

Članak 32.

Pravosudna suradnja

1.   Stranke jačaju pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima, posebno u pogledu promicanja i učinkovitosti konvencija o pravosudnoj suradnji u građanskim stvarima.

2.   Stranke jačaju pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima na temelju Sporazuma između Europske unije i Japana o međusobnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima koji je potpisan u Bruxellesu 30. studenoga 2009. i Tokiju 15. prosinca 2009., kako je eventualno izmijenjen.

Članak 33.

Borba protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta

Stranke jačaju suradnju u sprečavanju i borbi protiv korupcije i transnacionalnog organiziranog kriminaliteta uključujući trgovinu vatrenim oružjem te gospodarskog i financijskog kriminaliteta među ostalim, prema potrebi, promicanjem odgovarajućih međunarodnih sporazuma.

Članak 34.

Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma

Stranke jačaju suradnju, među ostalim razmjenom informacija, u sprečavanju uporabe svojih financijskih sustava za pranje prihoda stečenog kaznenim djelom i za financiranje terorizma, uzimajući u obzir univerzalno priznate standarde relevantnih međunarodnih tijela, kao što je Radna skupina za financijsko djelovanje.

Članak 35.

Borba protiv nezakonitih droga

Stranke jačaju suradnju u sprečavanju i suzbijanju nezakonitih droga s ciljem:

(a)

smanjenja ponude nezakonitih droga, trgovine tim drogama te potražnje za njima;

(b)

sprečavanja zlouporabe prekursora za droge koji se upotrebljavaju za nezakonitu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari;

(c)

zaštite javnog zdravlja i dobrobiti; i

(d)

razbijanja transnacionalnih kriminalnih mreža uključenih u trgovinu drogama, posebno kako bi se spriječio njihov ulazak u zakonito trgovačko i financijsko poslovanje, među ostalim razmjenom informacija i najboljih praksi.

Članak 36.

Suradnja u kiberpitanjima

1.   Stranke jačaju razmjenu mišljenja i informacija o svojim politikama i aktivnostima u kiberpitanjima te potiču takvu razmjenu mišljenja i informacija u međunarodnim i regionalnim forumima.

2.   Stranke jačaju suradnju s ciljem promicanja i zaštite ljudskih prava i slobodnog protoka informacija u najvećoj mogućoj mjeri u kiberprostoru. U tu svrhu i podrazumijevajući da se u kiberprostoru primjenjuje međunarodno pravo, one prema potrebi surađuju na uspostavi i razvoju međunarodnih normi i promicanju izgradnje povjerenja u kiberprostoru.

3.   Stranke prema potrebi surađuju kako bi unaprijedile sposobnost trećih zemalja da ojačaju svoju kibersigurnost i bore se protiv kiberkriminaliteta.

4.   Stranke jačaju suradnju u sprečavanju i suzbijanju kiberkriminaliteta, uključujući širenje nezakonitog sadržaja na internetu.

Članak 37.

Evidencija podataka o putnicima

Stranke nastoje, u mjeri u kojoj je to u skladu s njihovim relevantnim zakonima i drugim propisima, upotrebljavati dostupne alate kao što su evidencija podataka o putnicima s ciljem sprečavanja i borbe protiv terorizma i teških kaznenih djela, pritom poštujući pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka.

Članak 38.

Migracije

1.   Stranke promiču dijalog o politikama u području migracija, primjerice u području zakonite migracije, nezakonitog useljavanja, trgovanja ljudima, azila i upravljanja granicama uključujući sigurnost viza i putnih isprava, uzimajući u obzir socioekonomski kontekst migracija.

2.   Stranke jačaju suradnju radi sprečavanja i kontrole nezakonitog useljavanja, među ostalim osiguravanjem ponovnog prihvata svojih državljana bez nepotrebne odgode i osiguravanjem odgovarajućih putnih isprava za njih.

Članak 39.

Zaštita osobnih podataka

Stranke jačaju suradnju s ciljem osiguravanja visoke razine zaštite osobnih podataka.

Članak 40.

Obrazovanje, mladi i sport

1.   Stranke jačaju razmjenu mišljenja i informacija o svojim politikama u području obrazovanja, mladih i sporta.

2.   Stranke prema potrebi potiču aktivnosti suradnje u području obrazovanja, mladih i sporta, kao što su zajednički programi te razmjene osoba, znanja i iskustva.

Članak 41.

Kultura

1.   Stranke nastoje poboljšati razmjenu osoba koje se bave kulturnom djelatnošću i umjetničkih djela te provoditi, prema potrebi, zajedničke inicijative u različitim kulturnim područjima, uključujući audiovizualna djela poput filmova.

2.   Stranke potiču dijalog i suradnju svojih civilnih društava i institucija u kulturnom sektoru kako bi se povećala uzajamna svijest i međusobno razumijevanje.

3.   Stranke nastoje surađivati u pitanjima od zajedničkog interesa u relevantnim međunarodnim forumima, osobito u Organizaciji Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu, kako bi postigle zajedničke ciljeve i promicale kulturnu raznolikost i očuvanje kulturne baštine.

Članak 42.

Zajednički odbor

1.   Osniva se Zajednički odbor sastavljen od predstavnika stranaka. Zajedničkim odborom supredsjedaju predstavnici stranaka.

2.   Zajednički odbor:

(a)

koordinira sveobuhvatno partnerstvo koje se temelji na ovom Sporazumu;

(b)

prema potrebi traži informacije od odbora ili drugih tijela osnovanih na temelju drugih sporazuma ili dogovora između stranaka i razmjenjuje mišljenja o pitanjima od zajedničkog interesa;

(c)

odlučuje o dodatnim područjima suradnje koja nisu navedena u ovom Sporazumu pod uvjetom da su u skladu s ciljevima ovog Sporazuma;

(d)

osigurava pravilno funkcioniranje i učinkovitu provedbu ovog Sporazuma;

(e)

nastoji rješavati sve sporove nastale u tumačenju, primjeni ili provedbi ovog Sporazuma;

(f)

djeluje kao forum za objašnjenje svih relevantnih izmjena politika, programa ili ovlasti povezanih sa Sporazumom; i

(g)

daje preporuke i donosi odluke, prema potrebi, te olakšava posebne aspekte suradnje na temelju ovog Sporazuma.

3.   Zajednički odbor donosi odluke konsenzusom.

4.   Zajednički odbor u pravilu se sastaje jednom godišnje, naizmjence u Tokiju i Bruxellesu. Sastaje se i na zahtjev bilo koje stranke.

5.   Zajednički odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 43.

Rješavanje sporova

1.   Stranke poduzimaju sve opće ili posebne mjere potrebne za ispunjavanje svojih obveza iz ovog Sporazuma, na temelju načela uzajamnog poštovanja, ravnopravnog partnerstva i poštovanja međunarodnog prava.

2.   U slučaju spora u vezi s tumačenjem, primjenom ili provedbom ovog Sporazuma, stranke ulažu pojačane napore u savjetovanje i suradnju kako bi spor riješile pravodobno i na sporazuman način.

3.   Ako se spor ne može riješiti u skladu sa stavkom 2. ovog članka, bilo koja stranka može zatražiti da se spor uputi Zajedničkom odboru na daljnju raspravu i proučavanje.

4.   Stranke smatraju da se iznimno ozbiljno i bitno kršenje obveza opisanih u članku 2. stavku 1. i članku 5. stavku 1., koje čine ključan element za osnovu suradnje u okviru ovog Sporazuma, čije su težina i priroda toliko iznimne da ugrožavaju mir i sigurnost te imaju međunarodne posljedice, može smatrati posebno hitnim slučajem.

5.   U malo vjerojatnom i neočekivanom slučaju da se na području bilo koje stranke dogodi posebno hitan slučaj iz stavka 4. ovog članka, Zajednički odbor održava hitno savjetovanje u roku od 15 dana od zahtjeva druge stranke.

Ako Zajednički odbor ne uspije postići uzajamno prihvatljivo rješenje, o tom se pitanju hitno sastaje na ministarskoj razini.

6.   Ako se za posebno hitan slučaj ne postigne uzajamno prihvatljivo rješenje na ministarskoj razini, stranka koja je podnijela zahtjev iz stavka 5. ovog članka može odlučiti suspendirati odredbe ovog Sporazuma u skladu s međunarodnim pravom. Uz to, stranke napominju da stranka koja je podnijela zahtjev iz stavka 5. ovog članka može poduzeti druge odgovarajuće mjere izvan okvira ovog Sporazuma, u skladu s međunarodnim pravom. Stranka odmah u pisanom obliku obavješćuje drugu stranku o svojoj odluci i primjenjuje tu odluku tijekom minimalnog razdoblja potrebnog za rješavanje pitanja na način koji je prihvatljiv strankama.

7.   Stranke neprestano prate razvoj događaja u vezi s posebno hitnim slučajem koji je povod odluci o suspendiranju odredaba ovog Sporazuma. Stranka koja primijeni suspenziju odredaba ovog Sporazuma povlači tu suspenziju čim je to opravdano, a najkasnije nakon što više ne postoji posebno hitan slučaj.

8.   Ovim se Sporazumom ne utječe na tumačenje ili primjenu drugih sporazuma između stranaka niti se oni dovode u pitanje. Posebno, odredbama ovog Sporazuma o rješavanju sporova ni na koji se način ne zamjenjuju odredbe o rješavanju sporova iz drugih sporazuma između stranaka niti se na njih utječe.

Članak 44.

Razno

Suradnja i djelovanje u okviru ovog Sporazuma provode se u skladu sa zakonima i drugim propisima stranaka.

Članak 45.

Definicija stranaka

Za potrebe ovog Sporazuma pojam „stranke” znači Unija ili njezine države članice, ili Unija i njezine države članice, u skladu sa svojim nadležnostima, s jedne strane, i Japan, s druge strane.

Članak 46.

Otkrivanje informacija

Ništa u ovom Sporazumu ne tumači se u smislu da se njome od bilo koje stranke zahtijeva dostavljanje informacija za čije otkrivanje smatra da je u suprotnosti s njezinim bitnim sigurnosnim interesima.

Članak 47.

Stupanje na snagu i primjena do stupanja na snagu

1.   Japan ratificira ovaj Sporazum, a odobrava ga ili ratificira stranka Unije, u skladu sa svojim primjenjivim pravnim postupcima. Isprava o ratifikaciji Japana i isprava kojom se potvrđuje završetak postupka odobrenja i ratifikacije stranke Unije razmjenjuju se u Tokiju. Ovaj Sporazum stupa na snagu prvoga dana drugoga mjeseca nakon dana razmjene isprava.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., Unija i Japan primjenjuju odredbe članaka 1., 2., 3. i 4., članka 5. stavka 1., članaka 11., 12., 13., 14., 15. (osim stavka 2. točke (b)), 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. i 37., članka 38. stavka 1., članaka 39., 40., 41., 42. (osim stavka 2. točke (c)), 43., 44., 45., 46. i 47., članka 48. stavka 3. te članaka 49., 50., 51. ovog Sporazuma do njegova stupanja na snagu. Ta primjena počinje prvog dana drugog mjeseca nakon dana na koji je Japan obavijestio Uniju o završetku ratifikacije Japana, ili dana na koji je Unija obavijestila Japan o završetku primjenjivog pravnog postupka potrebnog u tu svrhu, ovisno o tome koji je datum kasniji. Obavijesti se dostavljaju putem diplomatskih nota.

3.   Odredbe ovog Sporazuma koje se trebaju primjenjivati do stupanja na snagu ovog Sporazuma u skladu sa stavkom 2. imaju isti pravni učinak kao da je ovaj Sporazum na snazi između stranaka.

Članak 48.

Prestanak

1.   Ovaj Sporazum ostaje na snazi osim ako se otkaže u skladu sa stavkom 2.

2.   Svaka stranka može u pisanom obliku obavijestiti drugu stranku o svojoj namjeri otkazivanja ovog Sporazuma. Otkaz počinje proizvoditi učinke šest mjeseci od datuma kad druga stranka primi tu obavijest.

3.   Svaka stranka može u pisanom obliku obavijestiti drugu stranku o svojoj namjeri da prekine primjenu do stupanja na snagu predviđenu u članku 47. stavku 2. Prekid počinje proizvoditi učinke šest mjeseci od datuma kad druga stranka primi tu obavijest.

Članak 49.

Buduća pristupanja Uniji

1.   Unija obavješćuje Japan o svim zahtjevima za pristupanje trećih zemalja Uniji.

2.   Stranke raspravljaju, među ostalim u okviru Zajedničkog odbora, o mogućim posljedicama koje pristupanje treće zemlje Uniji može imati na ovaj Sporazum.

3.   Unija obavješćuje Japan o potpisivanju i stupanju na snagu ugovora o pristupanju treće zemlje Uniji.

Članak 50.

Teritorijalna primjena

Ovaj se Sporazum primjenjuje, s jedne strane, na područja na kojima se primjenjuju Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije pod uvjetima utvrđenima u tim Ugovorima te, s druge strane, na državno područje Japana.

Članak 51.

Vjerodostojni tekstovi

Ovaj je Sporazum sastavljen u dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i japanskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan. U slučaju razlika između tekstova ovog Sporazuma stranke upućuju to pitanje Zajedničkom odboru.

U POTVRDU TOGA, niže potpisani, propisno ovlašteni u tu svrhu, potpisali su ovaj Sporazum.

Съставено в Токио на седемнадесети юли две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Tokio, el diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

V Tokiu dne sedmnáctého července dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Tokyo den syttende juli to tusind og atten.

Geschehen zu Tokyo am siebzehnten Juli zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juulikuu seitsmeteistkümnendal päeval Tōkyōs.

Έγινε στο Τόκιο, στις δεκαεπτά Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Tokyo on the seventeenth day of July in the year two thousand and eighteen.

Fait à Tokyo, le dix-sept juillet deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Tokiju sedamnaestog srpnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Tokyo, addì diciassette luglio duemiladiciotto.

Tokijā, divtūkstoš astoņpadsmitā gada septiņpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų liepos septynioliktą dieną Tokijuje.

Kelt Tokióban, a kétezer-tizennyolcadik év július havának tizenhetedik napján.

Magħmul f'Tokyo fis-sbatax-il jum ta' Lulju fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Tokio, zeventien juli tweeduizend achttien.

Sporządzono w Tokio dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Tóquio aos dezassete dias do mês de julho de dois mil e dezoito.

Întocmit la Tokyo la șaptesprezece iulie două mii optsprezece.

V Tokiu sedemnásteho júla dvetisícosemnásť.

V Tokiu, sedemnajstega julija leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Tokiossa seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Tokyo den sjuttonde juli år tjugohundraarton.

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image


Top