Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:213:FULL

Službeni list Europske unije, L 213, 22. kolovoza 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 213

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
22. kolovoza 2018.


Sadržaj

 

I.   I. Zakonodavni akti

Stranica

 

*

Konačno donošenje (EU, Euratom) 2018/1140 izmjene proračuna br. 2 Europske unije za financijsku godinu 2018.

1

 

*

Konačno donošenje (EU, Euratom) 2018/1141 izmjene proračuna br. 3 Europske unije za financijsku godinu 2018.

20

Svi iznosi u ovom dokumentu o proračunu izraženi su u eurima, osim ako je drukčije navedeno.

Svi prihodi iz članka 21. stavaka 2. i 3. Financijske uredbe, uneseni u glave 5. i 6. izvještaja o prihodima, mogu rezultirati unosom dodatnih odobrenih sredstava u naslove koji su sadržavali početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Iznosi koji se odnose na realizaciju odnose se na sva odobrena sredstva, uključujući odobrena proračunska sredstva, dodatna odobrena sredstva i namjenske prihode.

Proračunske napomene izvršive su samo ako se njima ne mijenja ili ne proširuje područje primjene postojeće pravne osnove, ne narušava administrativna autonomija institucija i ako ih se može pokriti raspoloživim sredstvima (kako je navedeno u prilogu pismu o izvršivosti od 28. listopada 2015.).

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. I. Zakonodavni akti

22.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 213/1


KONAČNO DONOŠENJE (EU, Euratom) 2018/1140

izmjene proračuna br. 2 Europske unije za financijsku godinu 2018.

PREDSJEDNIK EUROPSKOG PARLAMENTA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314. stavak 4. točku (a) i stavak 9.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (1),

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (2),

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (3),

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (4),

uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018., konačno donesen 30. studenog 2017. (5),

uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 2 Europske unije za financijsku godinu 2018., koji je Komisija usvojila 13. travnja 2018.,

uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2018 koje je Vijeće usvojilo 18. lipnja 2018. i proslijedilo Europskom parlamentu sljedećeg dana,

uzimajući u obzir da je Parlament 4. srpnja 2018. prihvatio stajalište Vijeća,

uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika Europskog parlamenta,

UTVRĐUJE:

Jedini članak

Postupak u skladu s člankom 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije završen je i izmjena proračuna br. 2 Europske unije za financijsku godinu 2018. konačno je donesena.

Sastavljeno u Strasbourgu 4. srpnja 2018.

Predsjednik

A. TAJANI


(1)  SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

(2)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(3)  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(4)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(5)  SL L 57, 28.2.2018.


IZMJENA PRORAČUNA br. 2 ZA FINANCIJSKU GODINU 2018.

SADRŽAJ

OPĆE STANJE PRIHODA

A. Uvod i financiranje općeg proračuna 3
B. Opći izvještaj o prihodima po naslovima proračuna 12

— Glava 1:

Vlastita sredstva 13

— Glava 3:

Viškovi, salda i prilagodbe 17

A.   UVOD I FINANCIRANJE OPĆEG PRORAČUNA

FINANCIRANJE OPĆEG PRORAČUNA

Odobrena sredstva koja će se financirati tijekom financijske godine 2018. u skladu s člankom 1. Odluke Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije

RASHODI

Opis

Proračun za 2018. (1)

Proračun za 2017. (2)

Promjena (%)

1.

Pametni i uključivi rast

66 624 486 101

49 393 819 321

+34,88

2.

Održivi rast: prirodni resursi

56 083 793 633

54 120 940 747

+3,63

3.

Sigurnost i građanstvo

2 980 707 175

3 224 307 287

–7,56

4.

Globalna Europa

8 906 075 154

9 055 843 969

–1,65

5.

Administracija

9 666 318 627

9 394 599 816

+2,89

6.

Naknada

p.m.

p.m.

Posebni instrumenti

517 246 105

1 581 200 013

–67,29

Ukupni rashodi  (3)

144 778 626 795

126 770 711 153

+14,21


PRIHODI

Opis

Proračun za 2018. (4)

Proračun za 2017. (5)

Promjena (%)

Razni prihodi (glave od 4 do 9)

1 848 645 936

4 882 392 898

–62,14

Raspoloživi višak iz prethodne financijske godine (poglavlje 3 0, članak 3 0 0)

555 542 325

6 404 529 791

–91,33

Vraćanja viška Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja (poglavlje 3 0, članak 3 0 2)

p.m.

p.m.

Neto iznos vlastitih sredstava od PDV-a i vlastitih sredstava temeljenih na BNP-u/BND-u za prethodne godine (poglavlja 3 1, 3 2 i 3 3)

p.m.

p.m.

Ukupni prihodi za glave od 3 do 9

2 404 188 261

11 286 922 689

–78,70

Neto iznos od carina i pristojbi na šećer (poglavlja 1 1 i 1 2)

22 844 000 000

20 507 300 000

+11,39

Vlastita sredstva temeljena na PDV-u po jedinstvenoj stopi (tablice 1. i 2., poglavlje 1 3)

17 249 560 050

16 620 148 350

+3,79

Ostatak koji se financira iz dodatnih sredstava (vlastita sredstva temeljena na BND-u, tablica 3, poglavlje 1 4)

102 280 878 484

78 356 340 114

+30,53

Odobrena sredstva kojase pokrivaju iz vlastitih sredstava iz članka 2. Odluke 2014/335/EU, Euratom (6)

142 374 438 534

115 483 788 464

+23,29

Ukupni prihodi  (7)

144 778 626 795

126 770 711 153

+14,21


TABLICA 1.

Izračun ograničavanja usklađenih osnovica poreza na dodanu vrijednost (PDV) u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Odluke 2014/335/EU, Euratom

Država članica

1 % neograničene osnovice PDV-a

1 % bruto nacionalnog dohotka

Stopa ograničavanja (u %)

1 % bruto nacionalnog dohotka pomnožen sa stopom ograničavanja

1 % ograničene osnovice PDV-a (8)

Države članice čija je osnovica PDV-a ograničena

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgija

1 875 386 000

4 450 833 000

50

2 225 416 500

1 875 386 000

 

Bugarska

238 743 000

503 702 000

50

251 851 000

238 743 000

 

Češka

732 794 000

1 792 468 000

50

896 234 000

732 794 000

 

Danska

1 140 616 000

3 048 528 000

50

1 524 264 000

1 140 616 000

 

Njemačka

13 953 667 000

33 995 907 000

50

16 997 953 500

13 953 667 000

 

Estonija

119 112 000

230 792 000

50

115 396 000

115 396 000

Estonija

Irska

860 539 000

2 431 496 000

50

1 215 748 000

860 539 000

 

Grčka

740 156 000

1 882 276 000

50

941 138 000

740 156 000

 

Španjolska

5 294 283 000

12 003 612 000

50

6 001 806 000

5 294 283 000

 

Francuska

10 445 711 000

23 880 801 000

50

11 940 400 500

10 445 711 000

 

Hrvatska

299 825 000

483 272 000

50

241 636 000

241 636 000

Hrvatska

Italija

6 653 984 000

17 500 853 000

50

8 750 426 500

6 653 984 000

 

Cipar

125 263 000

185 558 000

50

92 779 000

92 779 000

Cipar

Latvija

113 835 000

279 697 000

50

139 848 500

113 835 000

 

Litva

175 208 000

411 930 000

50

205 965 000

175 208 000

 

Luksemburg

282 492 000

394 697 000

50

197 348 500

197 348 500

Luksemburg

Mađarska

525 608 000

1 239 469 000

50

619 734 500

525 608 000

 

Malta

71 317 000

104 602 000

50

52 301 000

52 301 000

Malta

Nizozemska

3 133 325 000

7 354 650 000

50

3 677 325 000

3 133 325 000

 

Austrija

1 730 418 000

3 720 154 000

50

1 860 077 000

1 730 418 000

 

Poljska

1 992 720 000

4 681 410 000

50

2 340 705 000

1 992 720 000

 

Portugal

964 881 000

1 933 791 000

50

966 895 500

964 881 000

 

Rumunjska

686 064 000

1 874 072 000

50

937 036 000

686 064 000

 

Slovenija

200 037 000

429 322 000

50

214 661 000

200 037 000

 

Slovačka

300 056 000

865 923 000

50

432 961 500

300 056 000

 

Finska

962 168 000

2 268 419 000

50

1 134 209 500

962 168 000

 

Švedska

2 144 162 000

5 044 851 000

50

2 522 425 500

2 144 162 000

 

Ujedinjena Kraljevina

11 550 289 000

24 483 615 000

50

12 241 807 500

11 550 289 000

 

Ukupno

67 312 659 000

157 476 700 000

 

78 738 350 000

67 114 110 500

 


TABLICA 2.

Raščlanjivanje vlastitih sredstava od PDV-a u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Odluke 2014/335/EU, Euratom (poglavlje 1 3)

Država članica

1 % ograničene osnovice PDV-a

Jedinstvena stopa vlastitih sredstava temeljenih na PDV-u (u %)

Vlastita sredstva temeljena na PDV-u po jedinstvenoj stopi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

1 875 386 000

0,30

562 615 800

Bugarska

238 743 000

0,30

71 622 900

Češka

732 794 000

0,30

219 838 200

Danska

1 140 616 000

0,30

342 184 800

Njemačka

13 953 667 000

0,15

2 093 050 050

Estonija

115 396 000

0,30

34 618 800

Irska

860 539 000

0,30

258 161 700

Grčka

740 156 000

0,30

222 046 800

Španjolska

5 294 283 000

0,30

1 588 284 900

Francuska

10 445 711 000

0,30

3 133 713 300

Hrvatska

241 636 000

0,30

72 490 800

Italija

6 653 984 000

0,30

1 996 195 200

Cipar

92 779 000

0,30

27 833 700

Latvija

113 835 000

0,30

34 150 500

Litva

175 208 000

0,30

52 562 400

Luksemburg

197 348 500

0,30

59 204 550

Mađarska

525 608 000

0,30

157 682 400

Malta

52 301 000

0,30

15 690 300

Nizozemska

3 133 325 000

0,15

469 998 750

Austrija

1 730 418 000

0,30

519 125 400

Poljska

1 992 720 000

0,30

597 816 000

Portugal

964 881 000

0,30

289 464 300

Rumunjska

686 064 000

0,30

205 819 200

Slovenija

200 037 000

0,30

60 011 100

Slovačka

300 056 000

0,30

90 016 800

Finska

962 168 000

0,30

288 650 400

Švedska

2 144 162 000

0,15

321 624 300

Ujedinjena Kraljevina

11 550 289 000

0,30

3 465 086 700

Ukupno

67 114 110 500

 

17 249 560 050


TABLICA 3.

Određivanje jedinstvene stope i raščlanjivanje sredstava temeljenih na bruto nacionalnom dohotku u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Odluke 2014/335/EU, Euratom (poglavlje 1 4)

Država članica

1 % bruto nacionalnog dohotka

Jedinstvena stopa vlastitih sredstava iz „dodatne osnovice”

Vlastita sredstva iz „dodatne osnovice” po jedinstvenoj stopi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

4 450 833 000

 

2 890 809 302

Bugarska

503 702 000

 

327 153 687

Češka

1 792 468 000

 

1 164 205 255

Danska

3 048 528 000

 

1 980 014 325

Njemačka

33 995 907 000

 

22 080 290 181

Estonija

230 792 000

 

149 899 055

Irska

2 431 496 000

 

1 579 252 975

Grčka

1 882 276 000

 

1 222 535 415

Španjolska

12 003 612 000

 

7 796 327 840

Francuska

23 880 801 000

 

15 510 544 132

Hrvatska

483 272 000

 

313 884 433

Italija

17 500 853 000

 

11 366 777 555

Cipar

185 558 000

 

120 519 640

Latvija

279 697 000

0,6494985  (9)

181 662 778

Litva

411 930 000

 

267 547 912

Luksemburg

394 697 000

 

256 355 105

Mađarska

1 239 469 000

 

805 033 241

Malta

104 602 000

 

67 938 841

Nizozemska

7 354 650 000

 

4 776 834 052

Austrija

3 720 154 000

 

2 416 234 397

Poljska

4 681 410 000

 

3 040 568 715

Portugal

1 933 791 000

 

1 255 994 330

Rumunjska

1 874 072 000

 

1 217 206 930

Slovenija

429 322 000

 

278 843 990

Slovačka

865 923 000

 

562 415 679

Finska

2 268 419 000

 

1 473 334 710

Švedska

5 044 851 000

 

3 276 623 095

Ujedinjena Kraljevina

24 483 615 000

 

15 902 070 914

Ukupno

157 476 700 000

 

102 280 878 484


TABLICA 4.

Izračun bruto smanjenja doprinosa koji se temelji na BND-u za Dansku, Nizozemsku i Švedsku te njegovo financiranje u skladu s člankom 2. stavkom 5. Odluke 2014/335/EU, Euratom (poglavlje 1 6)

Država članica

Bruto smanjenje

Postotni udio osnovice BND-a

Ključ BND koji se koristi za bruto smanjenje

Financiranje smanjenja

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgija

 

2,83

31 084 353

31 084 353

Bugarska

 

0,32

3 517 825

3 517 825

Češka

 

1,14

12 518 490

12 518 490

Danska

– 141 559 436

1,94

21 290 739

– 120 268 697

Njemačka

 

21,59

237 425 396

237 425 396

Estonija

 

0,15

1 611 838

1 611 838

Irska

 

1,54

16 981 424

16 981 424

Grčka

 

1,20

13 145 704

13 145 704

Španjolska

 

7,62

83 832 514

83 832 514

Francuska

 

15,16

166 782 096

166 782 096

Hrvatska

 

0,31

3 375 143

3 375 143

Italija

 

11,11

122 224 918

122 224 918

Cipar

 

0,12

1 295 926

1 295 926

Latvija

 

0,18

1 953 387

1 953 387

Litva

 

0,26

2 876 895

2 876 895

Luksemburg

 

0,25

2 756 540

2 756 540

Mađarska

 

0,79

8 656 378

8 656 378

Malta

 

0,07

730 534

730 534

Nizozemska

– 756 798 522

4,67

51 364 437

– 705 434 085

Austrija

 

2,36

25 981 335

25 981 335

Poljska

 

2,97

32 694 690

32 694 690

Portugal

 

1,23

13 505 482

13 505 482

Rumunjska

 

1,19

13 088 408

13 088 408

Slovenija

 

0,27

2 998 359

2 998 359

Slovačka

 

0,55

6 047 555

6 047 555

Finska

 

1,44

15 842 504

15 842 504

Švedska

– 201 449 966

3,20

35 232 940

– 166 217 026

Ujedinjena Kraljevina

 

15,55

170 992 114

170 992 114

Ukupno

–1 099 807 924

100,00

1 099 807 924

0


TABLICA 5.

Korekcija proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu za 2017. u skladu s člankom 4. Odluke 2014/335/EU, Euratom (poglavlje 1 5)

Opis

Koeficijent (10)

Iznos

1.

Udio Ujedinjene Kraljevine (u %) u indikativnoj neograničenoj osnovici PDV-a

17,1194

 

2.

Udio Ujedinjene Kraljevine (u %) u ukupnom iznosu dodijeljenih rashoda prilagođenih proširenju

7,4429

 

3.

(1) – (2)

9,6765

 

4.

Ukupni iznos dodijeljenih rashoda

 

118 550 222 885

5

Rashodi koji se odnose na proširenje (11)

 

25 135 292 635

6.

Ukupan iznos dodijeljenih rashoda prilagođenih proširenju = (4) – (5)

 

93 414 930 250

7.

Prvobitan iznos korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu = (3) × (6) × 0,66

 

5 965 942 623

8.

Prednost Ujedinjene Kraljevine (12)

 

1 019 406 910

9.

Temeljni korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu = (7) – (8)

 

4 946 535 713

10.

Neočekivani dobici iz tradicionalnih vlastitih sredstavar (13)

 

–45 769 948

11.

Korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu = (9) – (10)

 

4 992 305 660


TABLICA 6.

Izračun financiranja korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu koji iznosi –4 992 305 660  EUR (poglavlje 1 5)

Država članica

Postotni udio osnovice BND-a

Udjeli bez Ujedinjene Kraljevine

Udjeli bez Njemačke, Nizozemske, Austrije, Švedske i Ujedinjene Kraljevine

Tri četvrtine udjela Njemačke, Nizozemske, Austrije i Švedske u stupcu 2

Stupac 4, raspodijeljen u skladu sa stupcem 3

Ljestvica financiranja

Ljestvica financiranja primijenjena na korekciju

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,83

3,35

5,37

 

1,52

4,86

242 848 053

Bugarska

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,55

27 483 181

Češka

1,14

1,35

2,16

 

0,61

1,96

97 801 325

Danska

1,94

2,29

3,68

 

1,04

3,33

166 334 951

Njemačka

21,59

25,56

0,00

–19,17

0,00

6,39

319 035 307

Estonija

0,15

0,17

0,28

 

0,08

0,25

12 592 561

Irska

1,54

1,83

2,93

 

0,83

2,66

132 668 215

Grčka

1,20

1,42

2,27

 

0,64

2,06

102 701 463

Španjolska

7,62

9,03

14,48

 

4,09

13,12

654 945 669

Francuska

15,16

17,96

28,81

 

8,14

26,10

1 302 993 398

Hrvatska

0,31

0,36

0,58

 

0,16

0,53

26 368 472

Italija

11,11

13,16

21,12

 

5,97

19,13

954 888 235

Cipar

0,12

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 124 487

Latvija

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

15 260 935

Litva

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

22 475 882

Luksemburg

0,25

0,30

0,48

 

0,13

0,43

21 535 609

Mađarska

0,79

0,93

1,50

 

0,42

1,35

67 628 382

Malta

0,07

0,08

0,13

 

0,04

0,11

5 707 334

Nizozemska

4,67

5,53

0,00

–4,15

0,00

1,38

69 019 868

Austrija

2,36

2,80

0,00

–2,10

0,00

0,70

34 911 864

Poljska

2,97

3,52

5,65

 

1,60

5,12

255 428 883

Portugal

1,23

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 512 244

Rumunjska

1,19

1,41

2,26

 

0,64

2,05

102 253 833

Slovenija

0,27

0,32

0,52

 

0,15

0,47

23 424 831

Slovačka

0,55

0,65

1,04

 

0,30

0,95

47 246 822

Finska

1,44

1,71

2,74

 

0,77

2,48

123 770 345

Švedska

3,20

3,79

0,00

–2,84

0,00

0,95

47 343 511

Ujedinjena Kraljevina

15,55

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Ukupno

100,00

100,00

100,00

–28,26

28,26

100,00

4 992 305 660

Izračuni se vrše na petnaest decimala.

TABLICA 7.

Sažetak financiranja (14) općeg proračna prema kategoriji vlastitih sredstava i državi članici

Država članica

Tradicionalna vlastita sredstva (TVS)

 

Vlastita sredstva temeljena na PDV-u i BND-u, uključujući prilagodbe

Ukupna vlastita sredstva (15)

Neto pristojbe u sektori šećera (80 %)

Neto carine (80 %)

Ukupna neto tradicionalna vlastita sredstva (80 %)

Troškovi prikupljanja (20 % bruto TVS-a (p.m.)

Vlastita sredstva temeljena na PDV-u

Vlastita sredstva temeljena na BND-u

Smanjenje u korist: Danske, Nizozemske i Švedske

Korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu

Ukupno „nacionalni doprinosi”

Udio u ukupnim „nacionalnim doprinosima” (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgija

p.m.

2 473 200 000

2 473 200 000

618 300 000

562 615 800

2 890 809 302

31 084 353

242 848 053

3 727 357 508

3,12

6 200 557 508

Bugarska

p.m.

88 100 000

88 100 000

22 025 000

71 622 900

327 153 687

3 517 825

27 483 181

429 777 593

0,36

517 877 593

Češka

p.m.

287 500 000

287 500 000

71 875 000

219 838 200

1 164 205 255

12 518 490

97 801 325

1 494 363 270

1,25

1 781 863 270

Danska

p.m.

377 700 000

377 700 000

94 425 000

342 184 800

1 980 014 325

– 120 268 697

166 334 951

2 368 265 379

1,98

2 745 965 379

Njemačka

p.m.

4 731 600 000

4 731 600 000

1 182 900 000

2 093 050 050

22 080 290 181

237 425 396

319 035 307

24 729 800 934

20,69

29 461 400 934

Estonija

p.m.

32 900 000

32 900 000

8 225 000

34 618 800

149 899 055

1 611 838

12 592 561

198 722 254

0,17

231 622 254

Irska

p.m.

305 400 000

305 400 000

76 350 000

258 161 700

1 579 252 975

16 981 424

132 668 215

1 987 064 314

1,66

2 292 464 314

Grčka

p.m.

177 100 000

177 100 000

44 275 000

222 046 800

1 222 535 415

13 145 704

102 701 463

1 560 429 382

1,31

1 737 529 382

Španjolska

p.m.

1 712 500 000

1 712 500 000

428 125 000

1 588 284 900

7 796 327 840

83 832 514

654 945 669

10 123 390 923

8,47

11 835 890 923

Francuska

p.m.

1 749 800 000

1 749 800 000

437 450 000

3 133 713 300

15 510 544 132

166 782 096

1 302 993 398

20 114 032 926

16,83

21 863 832 926

Hrvatska

p.m.

52 600 000

52 600 000

13 150 000

72 490 800

313 884 433

3 375 143

26 368 472

416 118 848

0,35

468 718 848

Italija

p.m.

2 095 900 000

2 095 900 000

523 975 000

1 996 195 200

11 366 777 555

122 224 918

954 888 235

14 440 085 908

12,08

16 535 985 908

Cipar

p.m.

21 900 000

21 900 000

5 475 000

27 833 700

120 519 640

1 295 926

10 124 487

159 773 753

0,13

181 673 753

Latvija

p.m.

48 000 000

48 000 000

12 000 000

34 150 500

181 662 778

1 953 387

15 260 935

233 027 600

0,19

281 027 600

Litva

p.m.

87 400 000

87 400 000

21 850 000

52 562 400

267 547 912

2 876 895

22 475 882

345 463 089

0,29

432 863 089

Luksemburg

p.m.

22 000 000

22 000 000

5 500 000

59 204 550

256 355 105

2 756 540

21 535 609

339 851 804

0,28

361 851 804

Mađarska

p.m.

157 000 000

157 000 000

39 250 000

157 682 400

805 033 241

8 656 378

67 628 382

1 039 000 401

0,87

1 196 000 401

Malta

p.m.

13 200 000

13 200 000

3 300 000

15 690 300

67 938 841

730 534

5 707 334

90 067 009

0,08

103 267 009

Nizozemska

p.m.

2 746 600 000

2 746 600 000

686 650 000

469 998 750

4 776 834 052

– 705 434 085

69 019 868

4 610 418 585

3,86

7 357 018 585

Austrija

p.m.

221 100 000

221 100 000

55 275 000

519 125 400

2 416 234 397

25 981 335

34 911 864

2 996 252 996

2,51

3 217 352 996

Poljska

p.m.

705 200 000

705 200 000

176 300 000

597 816 000

3 040 568 715

32 694 690

255 428 883

3 926 508 288

3,28

4 631 708 288

Portugal

p.m.

154 700 000

154 700 000

38 675 000

289 464 300

1 255 994 330

13 505 482

105 512 244

1 664 476 356

1,39

1 819 176 356

Rumunjska

p.m.

162 200 000

162 200 000

40 550 000

205 819 200

1 217 206 930

13 088 408

102 253 833

1 538 368 371

1,29

1 700 568 371

Slovenija

p.m.

77 400 000

77 400 000

19 350 000

60 011 100

278 843 990

2 998 359

23 424 831

365 278 280

0,31

442 678 280

Slovačka

p.m.

105 300 000

105 300 000

26 325 000

90 016 800

562 415 679

6 047 555

47 246 822

705 726 856

0,59

811 026 856

Finska

p.m.

154 100 000

154 100 000

38 525 000

288 650 400

1 473 334 710

15 842 504

123 770 345

1 901 597 959

1,59

2 055 697 959

Švedska

p.m.

548 000 000

548 000 000

137 000 000

321 624 300

3 276 623 095

– 166 217 026

47 343 511

3 479 373 880

2,91

4 027 373 880

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

3 535 600 000

3 535 600 000

883 900 000

3 465 086 700

15 902 070 914

170 992 114

–4 992 305 660

14 545 844 068

12,17

18 081 444 068

Ukupno

p.m.

22 844 000 000

22 844 000 000

5 711 000 000

17 249 560 050

102 280 878 484

0

0

119 530 438 534

100,00

142 374 438 534

B.   OPĆI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PO NASLOVIMA PRORAČUNA

Glava

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 2/2018

Novi iznos

1

VLASTITA SREDSTVA

142 929 980 859

– 555 542 325

142 374 438 534

3

VIŠKOVI, SALDA I PRILAGODBE

p.m.

555 542 325

555 542 325

4

PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJAMA I OSTALIM TIJELIMA UNIJE

1 547 408 825

 

1 547 408 825

5

PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJA

45 050 050

 

45 050 050

6

DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI SA SPORAZUMIMA I PROGRAMIMA UNIJE

110 000 000

 

110 000 000

7

ZATEZNE KAMATE I NOVČANE KAZNE

115 000 000

 

115 000 000

8

POSLOVI ZADUŽIVANJA I POZAJMLJIVANJA

6 186 061

 

6 186 061

9

RAZNI PRIHODI

25 001 000

 

25 001 000

 

SVEUKUPNO

144 778 626 795

 

144 778 626 795

GLAVA 1.

VLASTITA SREDSTVA

Članak

Stavka

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 2/2018

Novi iznos

 

POGLAVLJE 1 1

1 1 0

Nameti na proizvodnju koji se odnose na tržišnu godinu 2005./2006. i prethodne godine

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Nameti na skladištenje šećera

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Naknade koje se naplaćuju za proizvodnju neizvezenih C šećera, C izoglukoze i C inulinskog šećera te za nadomjesni C šećer i nadomjesnu C izoglukozu

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Proizvodna naknada

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Jednokratni iznosi za dodatne kvote šećera i dopunske kvote izoglukoze

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Pristojba za prekoračene količine

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 1 2

1 2 0

Carine i ostale pristojbe iz članka 2. stavka 1. točke (a) Odluke 2014/335/EU, Euratom

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

POGLAVLJE 1 3

1 3 0

Vlastita sredstva koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Odluke 2014/335/EU, Euratom

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

POGLAVLJE 1 3 - UKUPNO

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

POGLAVLJE 1 4

1 4 0

Vlastita sredstva koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Odluke 2014/335/EU, Euratom

102 836 420 809

– 555 542 325

102 280 878 484

 

POGLAVLJE 1 4 - UKUPNO

102 836 420 809

– 555 542 325

102 280 878 484

 

POGLAVLJE 1 5

1 5 0

Korekcija proračunskih neravnoteža odobrena Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člancima 4. i 5. Odluke 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

POGLAVLJE 1 5 - UKUPNO

0 ,—

 

0 ,—

 

POGLAVLJE 1 6

1 6 0

Bruto smanjenje godišnjeg doprinosa temeljenog na BND-u odobreno nekim državama člancama u skladu s člankom 2. stavkom 5. Odluke 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

POGLAVLJE 1 6 - UKUPNO

0 ,—

 

0 ,—

 

Glava 1 - Ukupno

142 929 980 859

– 555 542 325

142 374 438 534

POGLAVLJE 1 1 —

NAMETI I OSTALE PRISTOJBE PREDVIĐENE ZAJEDNIČKOM ORGANIZACIJOM TRŽIŠTA U SEKTORU ŠEĆERA (ČLANAK 2. STAVAK 1. TOČKA (A) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM)

POGLAVLJE 1 2 —

CARINE I OSTALE PRISTOJBE IZ ČLANKA 2. STAVKA 1. TOČKE (A) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVLJE 1 3 —

VLASTITA SREDSTVA KOJA PROIZLAZE IZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST U SKLADU S ČLANKOM 2. STAVKOM 1. TOČKOM (B) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVLJE 1 4 —

VLASTITA SREDSTVA KOJA SE TEMELJE NA BRUTO NACIONALNOM DOHOTKU U SKLADU S ČLANKOM 2. STAVKOM 1. TOČKOM (C) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVLJE 1 5 —

KOREKCIJA PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

POGLAVLJE 1 6 —

BRUTO SMANJENJE GODIŠNJEG DOPRINOSA TEMELJENOG NA BND-U ODOBRENO NEKIM DRŽAVAMA ČLANICAMA

POGLAVLJE 1 4 —   VLASTITA SREDSTVA KOJA SE TEMELJE NA BRUTO NACIONALNOM DOHOTKU U SKLADU S ČLANKOM 2. STAVKOM 1. TOČKOM (C) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM

1 4 0
Vlastita sredstva koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Odluke 2014/335/EU, Euratom

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 2/2018

Novi iznos

102 836 420 809

– 555 542 325

102 280 878 484

Napomene

Sredstva temeljena na BND-u „dodatna” su sredstva kojima se osiguravaju prihodi potrebni za pokrivanje rashoda koji premašuju iznose prikupljene tradicionalnim vlastitim sredstvima, plaćanjima temeljenima na PDV-u i ostalim prihodima za određenu godinu. Tako se sredstvima temeljenima na BND-u osigurava da je opći proračun Unije uvijek ex ante uravnotežen.

Stopa preuzetih obveza temeljena na BND-u određuje se dodatnim prihodima potrebnima za financiranje rashoda previđenih u proračunu, a koji se ne pokrivaju ostalim sredstvima (plaćanja temeljena na PDV-u, tradicionalna vlastita sredstva i ostali prihodi). Stoga se stopa preuzetih obveza primjenjuje na BND svake države članice.

Stopa koja se u ovoj financijskoj godini primjenjuje na bruto nacionalni dohodak država članica iznosi 0,6495 %.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (SL L 168, 7.6.2014., str. 105.), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (c).

Država članica

Proračun za 2018.

Nacrt izmjene proračuna br. 2/2018

Novi iznos

Belgija

2 906 510 838

–15 701 536

2 890 809 302

Bugarska

328 930 634

–1 776 947

327 153 687

Češka

1 170 528 678

–6 323 423

1 164 205 255

Danska

1 990 768 846

–10 754 521

1 980 014 325

Njemačka

22 200 220 084

– 119 929 903

22 080 290 181

Estonija

150 713 237

– 814 182

149 899 055

Irska

1 587 830 745

–8 577 770

1 579 252 975

Grčka

1 229 175 661

–6 640 246

1 222 535 415

Španjolska

7 838 673 879

–42 346 039

7 796 327 840

Francuska

15 594 790 219

–84 246 087

15 510 544 132

Hrvatska

315 589 308

–1 704 875

313 884 433

Italija

11 428 516 623

–61 739 068

11 366 777 555

Cipar

121 174 247

– 654 607

120 519 640

Latvija

182 649 487

– 986 709

181 662 778

Litva

269 001 108

–1 453 196

267 547 912

Luksemburg

257 747 507

–1 392 402

256 355 105

Mađarska

809 405 808

–4 372 567

805 033 241

Malta

68 307 853

– 369 012

67 938 841

Nizozemska

4 802 779 600

–25 945 548

4 776 834 052

Austrija

2 429 358 262

–13 123 865

2 416 234 397

Poljska

3 057 083 675

–16 514 960

3 040 568 715

Portugal

1 262 816 309

–6 821 979

1 255 994 330

Rumunjska

1 223 818 234

–6 611 304

1 217 206 930

Slovenija

280 358 541

–1 514 551

278 843 990

Slovačka

565 470 460

–3 054 781

562 415 679

Finska

1 481 337 181

–8 002 471

1 473 334 710

Švedska

3 294 420 193

–17 797 098

3 276 623 095

Ujedinjena Kraljevina

15 988 443 592

–86 372 678

15 902 070 914

Članak 1 4 0 — Ukupno

102 836 420 809

– 555 542 325

102 280 878 484

GLAVA 3.

VIŠKOVI, SALDA I PRILAGODBE

Članak

Stavka

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 2/2018

Novi iznos

 

POGLAVLJE 3 0

3 0 0

Višak dostupan iz prethodne financijske godine

p.m.

555 542 325

555 542 325

3 0 2

Višak vlastitih sredstava koji proizlazi iz vraćanja viška iz Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 0 - UKUPNO

p.m.

555 542 325

555 542 325

 

POGLAVLJE 3 1

3 1 0

Primjena članka 10b. Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 na 1995. i sljedeće financijske godine

3 1 0 3

Primjena članka 10b. Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 na 1995. i na sljedeće financijske godine

p.m.

 

p.m.

 

Članak 3 1 0 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 1 - UKUPNO

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 2

3 2 0

Primjena članka 10b. Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 na 1995. i sljedeće financijske godine

3 2 0 3

Primjena članka 10b. Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 na 1995. i sljedeće financijske godine

p.m.

 

p.m.

 

Članak 3 2 0 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 2 - UKUPNO

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 3

3 3 0

Netiranje usklađivanja vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u za prethodne financijske godine

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 3 - UKUPNO

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 4

3 4 0

Prilagodba koja se odnosi na učinak nesudjelovanja određenih država članica u određenim politikama u području slobode, sigurnosti i pravde

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 4 - UKUPNO

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 5

3 5 0

Rezultat konačnog izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

3 5 0 4

Rezultat konačnog izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

p.m.

 

p.m.

 

Članak 3 5 0 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 5 - UKUPNO

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 6

3 6 0

Rezultat prijelaznih ažuriranja izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

3 6 0 4

Rezultat prijelaznih ažuriranja izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

p.m.

 

p.m.

 

Članak 3 6 0 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 6 - UKUPNO

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 7

3 7 0

Usklađenja u vezi s primjenom odluka o vastitim sredstvima

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 7 - UKUPNO

p.m.

 

p.m.

 

Glava 3 - Ukupno

p.m.

555 542 325

555 542 325

POGLAVLJE 3 0 —

VIŠAK DOSTUPAN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

POGLAVLJE 3 1 —

SALDA I PRILAGODBA SALDA TEMELJENIH NA PDV-U ZA PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE NA TEMELJU PRIMJENE ČLANKA 10B. UREDBE (EU, EURATOM) BR. 609/2014

POGLAVLJE 3 2 —

SALDA I PRILAGODBE SALDA TEMELJENIH NA BRUTO NACIONALNOM DOHOTKU/PROIZVODU ZA PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE NA TEMELJU PRIMJENE ČLANKA 10B. UREDBE (EU, EURATOM) BR. 609/2014

POGLAVLJE 3 3 —

NETIRANJE USKLAĐIVANJA VLASTITIH SREDSTAVA KOJA SE TEMELJE NA PDV-U I BND-U ZA PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

POGLAVLJE 3 4 —

PRILAGODBA KOJA SE ODNOSI NA NESUDJELOVANJE ODREĐENIH DRŽAVA ČLANICA U ODREĐENIM POLITIKAMA U PODRUČJU SLOBODE, SIGURNOSTI I PRAVDE

POGLAVLJE 3 5 —

REZULTAT KONAČNOG IZRAČUNA FINANCIRANJA KOREKCIJE PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA ZA UJEDINJENU KRALJEVINU

POGLAVLJE 3 6 —

REZULTAT PRIJELAZNIH AŽURIRANJA IZRAČUNA FINANCIRANJA KOREKCIJE PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA ZA UJEDINJENU KRALJEVINU

POGLAVLJE 3 7 —

USKLAĐENJA U VEZI S PRIMJENOM ODLUKA O VASTITIM SREDSTVIMA

POGLAVLJE 3 0 —   VIŠAK DOSTUPAN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 0 0
Višak dostupan iz prethodne financijske godine

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 2/2018

Novi iznos

p.m.

555 542 325

555 542 325

Napomene

U skladu s člankom 18. Financijske uredbe, saldo svake financijske godine, u slučaju viška ili manjka, unosi se kao prihod ili rashod u proračun sljedeće financijske godine.

Odgovarajuće projekcije takvih prihoda ili rashoda unose se u proračun tijekom proračunskog postupka te po potrebi u pismo izmjene podneseno na temelju članka 39. Financijske uredbe. One se pripremaju u skladu s načelima utvrđenima člankom 1(1). Uredbe (EU, Euratom) br. 608/2014.

Nakon završetka financijskog izvještavanja za svaku financijsku godinu, svako odstupanje od projekcija unosi se u proračun za sljedeću financijsku godinu putem izmjene proračuna koja se Komisiji mora dostaviti u roku od 15 dana od podnošenja privremenog financijskog izvještaja.

Manjak se unosi u članak 27 02 01 izvještaja o rashodima u odjeljku III. „Komisija”.

Pravna osnova

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.), a posebno njezin članak 18.

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 608/2014 od 26. svibnja 2014. o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije SL L 168, 7.6.2014., str. 29.).

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 609/2014 od 26. svibnja 2014. o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (SL L 168, 7.6.2014., str. 39.).

Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije SL L 168, 7.6.2014., str. 105.), a posebno njezin članak 7.


(1)  Iznosi u ovom stupcu odgovaraju iznosima u proračunu za 2018. (SL L 57, 28.2.2018, str. 1.) zajedno s nacrtima izmjene proračunâ br. 1.i br. 2/2018.

(2)  Iznosi u ovom stupcu odgovaraju iznosima u proračunu za 2017. (SL L 51, 28.2.2017., str. 1.) uz izmjenu proračuna br. 1. do 6/2017.

(3)  Treći podstavak članka 310. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije glasi: „Prihodi i rashodi prikazani u proračunu moraju biti u ravnoteži”.

(4)  Iznosi u ovom stupcu odgovaraju iznosima u proračunu za 2018. (SL L 57, 28.2.2018, str. 1.) zajedno s nacrtima izmjene proračunâ br. 1.i br. 2/2018.

(5)  Iznosi u ovom stupcu odgovaraju iznosima u proračunu za 2017. (SL L 51, 28.2.2017., str. 1.) uz izmjenu proračuna br. 1. do 6/2017.

(6)  Vlastita sredstva za proračun za 2018. određuju se na temelju proračunskih predviđanja donesenih na 169. sastanku Savjetodavnog odbora za vlastita sredstva održanom 19. svibnja 2017.

(7)  Treći podstavak članka 310. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije glasi: „Prihodi i rashodi prikazani u proračunu moraju biti u ravnoteži”.

(8)  Osnovica koja se upotrebljava ne prelazi 50 % BND-a.

(9)  Izračun stope: (102 280 878 484) / (157 476 700 000) = 0,649498487611183.

(10)  Zaokruženi postotci.

(11)  Iznos rashoda koji se odnose na proširenje odgovara ukupnom iznosu dodijeljenih rashoda u 13 država članica (koje su pristupile EU-u nakon 30. travnja 2004.), osim izravnih plaćanja za poljoprivredu i rashoda povezanih s tržištem te onog dijela rashoda za ruralni razvoj koji proizlazi iz Komponente za jamstva EFSJP-a.

(12)  „Prednost Ujedinjene Kraljevine” znači učinak koji prijelaz na ograničenu osnovicu PDV-a i uvođenje vlastitih sredstava temeljenih na BNP-u/BND-u ima za Ujedinjenu Kraljevinu.

(13)  Ti neočekivani dobici odgovaraju neto dobicima Ujedinjene Kraljevine koji proizlaze iz povećanja – s 10 na 20 % od 1. siječnja 2014. – u postotku tradicionalnih vlastitih sredstava koji države članice zadržavaju kako bi pokrile troškove prikupljanja tradicionalnih vlastitih sredstava (TVS).

(14)  p.m. (vlastita sredstva + ostali prihodi = ukupni prihodi = ukupni rashodi); (142 374 438 534 + 2 404 188 261 = 144 778 626 795 = 144 778 626 795).

(15)  Ukupna vlastita sredstva kao postotak BND-a: (142 374 438 534) / (15 747 670 000 000) = 0,90 %; gornja granica vlastitih sredstava kao postotak BND-a: 1,20 %.


22.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 213/20


KONAČNO DONOŠENJE (EU, Euratom) 2018/1141

izmjene proračuna br. 3 Europske unije za financijsku godinu 2018.

PREDSJEDNIK EUROPSKOG PARLAMENTA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314. stavak 4. točku (a) i stavak 9.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (1),

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (2),

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (3),

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (4),

uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018., konačno donesen 30. studenog 2017. (5),

uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 3 Europske unije za financijsku godinu 2018., koji je Komisija usvojila 23. svibnja 2018.,

uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2018 koje je Vijeće usvojilo 22. lipnja 2018. i proslijedilo Europskom parlamentu 25. lipnja 2018.,

uzimajući u obzir da je Parlament 4. srpnja 2018. prihvatio stajalište Vijeća,

uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika Europskog parlamenta,

UTVRĐUJE:

Jedini članak

Postupak u skladu s člankom 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije jest završen i izmjena proračuna br. 3 Europske unije za financijsku godinu 2018. konačno je donesena.

Sastavljeno u Strasbourgu 4. srpnja 2018.

Predsjednik

A. TAJANI


(1)  SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

(2)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(3)  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(4)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(5)  SL L 57, 28.2.2018.


IZMJENA PRORAČUNA br. 3 ZA FINANCIJSKU GODINU 2018.

SADRŽAJ

NACRT PRIHODA I TROŠKOVA PO ODJELJCIMA

Dio III.: Komisija

— Rashodi 23

— Glava 22:

Susjedstvo i pregovori o proširenju 26

DIO III

KOMISIJA

RASHODI

Glava

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 3/2018

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

01

GOSPODARSKI I FINANCIJSKI POSLOVI

2 208 268 036

2 153 674 136

 

 

2 208 268 036

2 153 674 136

Pričuve (40 02 40, 40 02 41)

130 185 000

25 000 000

 

 

130 185 000

25 000 000

 

2 338 453 036

2 178 674 136

 

 

2 338 453 036

2 178 674 136

02

UNUTARNJE TRŽIŠTE, INDUSTRIJA, PODUZETNIŠTVO TE MALA I SREDNJA PODUZEĆA

2 356 185 710

2 062 361 812

 

 

2 356 185 710

2 062 361 812

03

TRŽIŠNO NATJECANJE

109 841 980

109 841 980

 

 

109 841 980

109 841 980

04

ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA PITANJA I UKLJUČENOST

14 504 772 962

12 207 667 532

 

 

14 504 772 962

12 207 667 532

Pričuve (40 02 41)

11 102 000

8 327 000

 

 

11 102 000

8 327 000

 

14 515 874 962

12 215 994 532

 

 

14 515 874 962

12 215 994 532

05

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

58 159 838 271

55 462 985 694

 

 

58 159 838 271

55 462 985 694

Pričuve (40 02 41)

1 800 000

1 350 000

 

 

1 800 000

1 350 000

 

58 161 638 271

55 464 335 694

 

 

58 161 638 271

55 464 335 694

06

MOBILNOST I PROMET

4 007 575 953

2 267 065 045

 

 

4 007 575 953

2 267 065 045

07

OKOLIŠ

498 283 862

350 533 612

 

 

498 283 862

350 533 612

Pričuve (40 02 41)

1 000 000

750 000

 

 

1 000 000

750 000

 

499 283 862

351 283 612

 

 

499 283 862

351 283 612

08

ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE

6 890 257 765

6 472 483 396

 

 

6 890 257 765

6 472 483 396

09

KOMUNIKACIJSKE MREŽE, SADRŽAJI I TEHNOLOGIJE

2 132 573 932

2 259 062 678

 

 

2 132 573 932

2 259 062 678

10

IZRAVNO ISTRAŽIVANJE

403 727 789

397 336 829

 

 

403 727 789

397 336 829

11

POMORSTVO I RIBARSTVO

1 084 735 790

659 590 725

 

 

1 084 735 790

659 590 725

Pričuve (40 02 41)

46 565 000

43 302 703

 

 

46 565 000

43 302 703

 

1 131 300 790

702 893 428

 

 

1 131 300 790

702 893 428

12

FINANCIJSKA STABILNOST, FINANCIJSKE USLUGE I UNIJA TRŽIŠTA KAPITALA

94 563 454

94 367 704

 

 

94 563 454

94 367 704

13

REGIONALNA I URBANA POLITIKA

39 909 728 476

34 230 153 557

 

 

39 909 728 476

34 230 153 557

14

OPOREZIVANJE I CARINSKA UNIJA

175 802 112

168 303 344

 

 

175 802 112

168 303 344

15

OBRAZOVANJE I KULTURA

3 806 105 904

3 502 751 391

 

 

3 806 105 904

3 502 751 391

Pričuve (40 01 40, 40 02 41)

42 785 652

33 226 000

 

 

42 785 652

33 226 000

 

3 848 891 556

3 535 977 391

 

 

3 848 891 556

3 535 977 391

16

KOMUNIKACIJA

213 021 691

211 969 691

 

 

213 021 691

211 969 691

17

ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

599 104 264

562 925 962

 

 

599 104 264

562 925 962

18

MIGRACIJE I UNUTARNJI POSLOVI

2 637 400 839

2 257 961 158

 

 

2 637 400 839

2 257 961 158

19

INSTRUMENTI VANJSKE POLITIKE

816 917 462

705 331 155

 

 

816 917 462

705 331 155

Pričuve (40 01 40, 40 02 41)

23 750 000

8 673 000

 

 

23 750 000

8 673 000

 

840 667 462

714 004 155

 

 

840 667 462

714 004 155

20

TRGOVINA

115 924 575

114 524 575

 

 

115 924 575

114 524 575

21

MEĐUNARODNA SURADNJA I RAZVOJ

3 486 428 453

3 248 829 555

 

 

3 486 428 453

3 248 829 555

Pričuve (40 02 41)

6 250 000

 

 

 

6 250 000

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

22

SUSJEDSTVO I PREGOVORI O PROŠIRENJU

3 891 105 748

3 680 713 958

500 000 000

 

4 391 105 748

3 680 713 958

Pričuve (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

3 961 105 748

3 715 713 958

500 000 000

 

4 461 105 748

3 715 713 958

23

HUMANITARNA POMOĆ I CIVILNA ZAŠTITA

1 189 000 497

1 195 508 750

 

 

1 189 000 497

1 195 508 750

Pričuve (40 02 41)

2 000 000

1 500 000

 

 

2 000 000

1 500 000

 

1 191 000 497

1 197 008 750

 

 

1 191 000 497

1 197 008 750

24

BORBA PROTIV PRIJEVARA

82 294 500

79 884 041

 

 

82 294 500

79 884 041

25

KOORDINACIJA POLITIKA KOMISIJE I PRAVNO SAVJETOVANJE

244 565 633

244 015 633

 

 

244 565 633

244 015 633

26

ADMINISTRACIJA KOMISIJE

1 126 245 771

1 128 233 771

 

 

1 126 245 771

1 128 233 771

Pričuve (40 01 40)

5 915 694

5 915 694

 

 

5 915 694

5 915 694

 

1 132 161 465

1 134 149 465

 

 

1 132 161 465

1 134 149 465

27

PRORAČUN

78 630 924

78 630 924

 

 

78 630 924

78 630 924

28

REVIZIJA

19 359 668

19 359 668

 

 

19 359 668

19 359 668

29

STATISTIKA

144 068 650

130 593 650

 

 

144 068 650

130 593 650

30

MIROVINE I S NJIMA POVEZANI RASHODI

1 899 409 800

1 899 409 800

 

 

1 899 409 800

1 899 409 800

31

JEZIČNE USLUGE

398 802 462

398 802 462

 

 

398 802 462

398 802 462

32

ENERGETIKA

1 640 012 879

1 579 046 002

 

 

1 640 012 879

1 579 046 002

33

PRAVOSUĐE I POTROŠAČI

257 557 182

224 742 182

 

 

257 557 182

224 742 182

34

KLIMATSKA POLITIKA

155 158 150

96 805 400

 

 

155 158 150

96 805 400

Pričuve (40 02 41)

500 000

375 000

 

 

500 000

375 000

 

155 658 150

97 180 400

 

 

155 658 150

97 180 400

40

PRIČUVE

858 755 346

508 019 397

 

 

858 755 346

508 019 397

 

Ukupno

156 196 026 490

140 763 487 169

500 000 000

 

156 696 026 490

140 763 487 169

Od toga pričuve (40 01 40, 40 02 40, 40 02 41)

341 853 346

163 419 397

 

 

341 853 346

163 419 397

GLAVA 22.

SUSJEDSTVO I PREGOVORI O PROŠIRENJU

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 3/2018

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

22 01

ADMINISTRATIVNI RASHODI U PODRUČJU POLITIKE SUSJEDSTVA I PREGOVORA O PROŠIRENJU

167 697 810

167 697 810

 

 

167 697 810

167 697 810

22 02

PROCES I STRATEGIJA PROŠIRENJA

1 287 877 832

1 176 132 420

500 000 000

 

1 787 877 832

1 176 132 420

Pričuve (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

1 357 877 832

1 211 132 420

500 000 000

 

1 857 877 832

1 211 132 420

22 04

EUROPSKI INSTRUMENT ZA SUSJEDSTVO (ENI)

2 435 530 106

2 336 883 728

 

 

2 435 530 106

2 336 883 728

 

Glava 22 - Ukupno

3 891 105 748

3 680 713 958

500 000 000

 

4 391 105 748

3 680 713 958

Pričuve (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

3 961 105 748

3 715 713 958

500 000 000

 

4 461 105 748

3 715 713 958

POGLAVLJE 22 02 —   PROCES I STRATEGIJA PROŠIRENJA

Glava

Poglavlje

Članak

Stavka

Podnaslov

FO

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 3/2018

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

22 02

PROCES I STRATEGIJA PROŠIRENJA

22 02 01

Potpora Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu (1), Crnoj Gori, Srbiji i bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji

22 02 01 01

Potpora političkim reformama i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

4

199 267 000

221 500 000

 

 

199 267 000

221 500 000

22 02 01 02

Potpora gospodarskom, društvenom i teritorijalnom razvoju i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

4

307 100 000

166 000 000

 

 

307 100 000

166 000 000

 

Članak 22 02 01 - Međuzbroj

 

506 367 000

387 500 000

 

 

506 367 000

387 500 000

22 02 02

Potpora Islandu

22 02 02 01

Potpora političkim reformama i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 02 02 02

Potpora gospodarskom, društvenom i teritorijalnom razvoju i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Članak 22 02 02 - Međuzbroj

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 02 03

Potpora Turskoj

22 02 03 01

Potpora političkim reformama i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

4

97 400 000

13 500 000

 

 

97 400 000

13 500 000

Pričuve (40 02 41)

 

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

 

167 400 000

48 500 000

 

 

167 400 000

48 500 000

22 02 03 02

Potpora gospodarskom, društvenom i teritorijalnom razvoju i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

4

236 384 000

262 500 000

500 000 000

 

736 384 000

262 500 000

 

Članak 22 02 03 - Međuzbroj

 

333 784 000

276 000 000

500 000 000

 

833 784 000

276 000 000

Pričuve (40 02 41)

 

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

 

403 784 000

311 000 000

500 000 000

 

903 784 000

311 000 000

22 02 04

Regionalna integracija i teritorijalna suradnja i potpora skupinama država (horizontalni programi)

22 02 04 01

Višedržavni programi, regionalna integracija i teritorijalna suradnja

4

411 426 000

283 000 000

 

 

411 426 000

283 000 000

22 02 04 02

Erasmus+ — Doprinos iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)

4

30 271 000

34 352 588

 

 

30 271 000

34 352 588

22 02 04 03

Doprinos Zajednici za energiju za jugoistočnu Europu

4

4 529 832

4 529 832

 

 

4 529 832

4 529 832

 

Članak 22 02 04 - Međuzbroj

 

446 226 832

321 882 420

 

 

446 226 832

321 882 420

22 02 51

Završetak prijašnje pretpristupne pomoći (prije 2014.)

4

p.m.

190 000 000

 

 

p.m.

190 000 000

22 02 77

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

22 02 77 01

Pilot-projekt — Očuvanje i obnova kulturne baštine na područjima sukoba

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 02 77 02

Pripremno djelovanje — Očuvanje i obnova kulturne baštine na područjima sukoba

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 02 77 03

Pripremno djelovanje — Jačanje regionalne suradnje u vezi s pitanjem nestalih osoba nakon sukoba u bivšoj Jugoslaviji

4

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

Članak 22 02 77 - Međuzbroj

 

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

Poglavlje 22 02 - Ukupno

 

1 287 877 832

1 176 132 420

500 000 000

 

1 787 877 832

1 176 132 420

Pričuve (40 02 41)

 

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

 

1 357 877 832

1 211 132 420

500 000 000

 

1 857 877 832

1 211 132 420

22 02 03
Potpora Turskoj

22 02 03 02
Potpora gospodarskom, društvenom i teritorijalnom razvoju i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 3/2018

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

236 384 000

262 500 000

500 000 000

 

736 384 000

262 500 000

Napomene

Ova će odobrena sredstva u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) biti namijenjena sljedećim posebnim ciljevima u Turskoj:

davanju potpore gospodarskom, socijalnom i teritorijalnom razvoju kako bi se postigao pametan, održiv i uključiv rast,

jačanju sposobnosti korisnika navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 231/2014 na svim razinama kako bi oni ispunili obveze koje proizlaze iz članstva u Uniji u području gospodarskog, društvenog i teritorijalnog razvoja davanjem potpore napretku u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije te njezinu donošenju, primjeni i provedbi, uključujući pripremu za upravljanje strukturnim fondovima Unije, Kohezijskim fondom i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj.

Svi prihodi od financijskih doprinosa država članica i trećih zemalja, uključujući u oba slučaja njihove javne agencije, subjekte i fizičke osobe, za određene projekte ili programe vanjske pomoći koje financira Unija i kojima u njihovo ime upravlja Komisija, mogu rezultirati dodatnim odobrenim sredstvima. Ti doprinosi iz članka 6 3 3 izvještaja o prihodima čine namjenske prihode u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (b) Financijske uredbe. Iznosi uneseni u liniju za rashode za administrativnu potporu utvrdit će se, ne dovodeći u pitanje članak 187. stavak 7. Financijske uredbe, sporazumom o doprinosima za svaki operativni program i u prosjeku neće prelaziti 4 % doprinosa za odgovarajući program za svako poglavlje.

Sva odobrena sredstva koja se koriste u kontekstu potpore izbjeglicama i domaćinskim zajednicama trebaju biti izravno namijenjena izbjeglicama i/ili aktivnostima organizacija civilnog društva koje djeluju u tom području.

Pravna osnova

Uredba (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) (SL L 77, 15.3.2014., str. 11.), a osobito njezin članak 2. stavak 1. točke (b) i (c).


(1)  Ovaj naziv ne dovodi u pitanje stajališta o statusu te je u skladu s Rezolucijom Vijeća Sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244(1999) i Mišljenjem Međunarodnog suda o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.


Top