EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:035:TOC

Službeni list Europske unije, C 35, 1. veljače 2021.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 35

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 64.
1. veljače 2021.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2021/C 35/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2021/C 35/02

Predmet C-461/18 P: Presuda Suda (drugo vijeće) od 3. prosinca 2020. – Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Distillerie Bonollo SpA i dr. (Žalba – Damping – Uvoz vinske kiseline podrijetlom iz Kine – Žalba koju je podnio intervenijent u prvostupanjskom postupku – Članak 56. drugi stavak druga rečenica Statuta Suda Europske unije – Djelomična privremena revizija – Gubitak statusa poduzetnika koji posluje u uvjetima tržišnog gospodarstva prilikom postupka revizije – Izmjena konačne antidampinške pristojbe – Određivanje uobičajene vrijednosti – Članak 11. stavak 9. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 – Protužalba – Tužba za poništenje koju su podnijeli konkurentni proizvođači sa sjedištem na području Europske unije – Dopuštenost – Izravan utjecaj – Podjela nadležnosti za postupanje u skladu s presudom)

2

2021/C 35/03

Predmet C-787/18: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 26. studenoga 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Högsta förvaltningsdomstolen – Švedska) – Skatteverket / Sögård Fastigheter AB (Zahtjev za prethodnu odluku – Nacionalni propis koji predviđa ispravak odbitaka poreza na dodanu vrijednost (PDV) poreznog obveznika različitog od onog koji je prvotno proveo odbitak – Prodaja nekretnine fizičkim osobama društva koje je predmetnu nekretninu iznajmljivalo kao i prethodno društvo vlasnik – Prestanak porezne obveze PDV-a zbog prodaje nekretnine fizičkim osobama)

3

2021/C 35/04

Predmet C-815/18: Presuda Suda (veliko vijeće) od 1. prosinca 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Federatie Nederlandse Vakbeweging / Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft (Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 96/71/EZ – Članak 1. stavak 1., članak 1. stavak 3. i članak 2. stavak 1. – Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga – Vozači koji rade u međunarodnom cestovnom prijevozu – Područje primjene – Pojam „upućeni radnik” – Kabotaža – Članak 3. stavci 1., 3. i 8. – Članak 56. UFEU-a – Sloboda pružanja usluga – Kolektivni ugovori proglašeni univerzalno primjenjivima)

3

2021/C 35/05

Predmet C-823/18 P: Presuda Suda (drugo vijeće) od 25. studenoga 2020. – Europska komisija/GEA Group AG (Žalba – Zabranjeni sporazumi – Europska tržišta toplinskih stabilizatora na bazi kositra, epoksidnog sojina ulja i estera – Utvrđivanje cijena, podjela tržištâ i razmjena osjetljivih poslovnih informacija – Primjena gornje granice od 10 % prihoda na jednog od subjekata iz sastava poduzetnika – Poništenje odluke kojom se izmjenjuje novčana kazna određena prvotnom odlukom o utvrđivanju povrede – Novčane kazne – Pojam „poduzetnik” – Solidarna odgovornost za plaćanje novčane kazne – Načelo jednakog postupanja – Dan dospijeća novčane kazne u slučaju izmjene)

5

2021/C 35/06

Predmet C-44/19: Presuda Suda (peto vijeće) od 3. prosinca 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Supremo – Španjolska) – Repsol Petróleo, SA/Administración General del Estado (Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2003/96/EZ – Oporezivanje energenata i električne energije – Članak 21. stavak 3. – Nepostojanje oporezivog događaja – Potrošnja energenata u poslovnom prostoru poduzeća u kojem su proizvedeni ostvarena za proizvodnju konačnih energenata, prilikom koje su također neizbježno dobiveni neenergenti)

5

2021/C 35/07

Predmet C-49/19: Presuda Suda (peto vijeće) od 25. studenoga 2020. – Europska komisija/Portugalska Republika (Povreda obveze države članice – Elektroničke komunikacije – Univerzalna usluga i prava korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama – Direktiva 2002/22/EZ – Mreže i usluge – Članak 13. – Financiranje obveza pružanja univerzalne usluge – Mehanizam podjele troškova – Načela transparentnosti, minimalnog narušavanja tržišta, nediskriminacije i razmjernosti)

6

2021/C 35/08

Predmet C-59/19: Presuda Suda (veliko vijeće) od 24. studenoga 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – Wikingerhof GmbH & Co. KG/Booking.com BV (Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Uredba (EU) br. 1215/2012 – Sudska nadležnost – Članak 7. točke 1. i 2. – Posebna nadležnost u stvarima povezanim s deliktima ili kvazideliktima – Tužba za prestanak poslovnih praksi koje se smatraju protivnima pravu tržišnog natjecanja – Navod o zlouporabi vladajućeg položaja u poslovnim praksama obuhvaćenima ugovornim odredbama – Platforma za online rezervaciju smještaja booking.com)

6

2021/C 35/09

Predmet C-62/19: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 3. prosinca 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul Bucureşti – Rumunjska) – Star Taxi App SRL/Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti (Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 56. UFEU-a – Primjenjivost – Potpuno unutarnja situacija – Direktiva 2000/31/EZ – Članak 2. točka (a) – Pojam „usluge informacijskog društva” – Članak 3. stavci 2. i 4. – Članak 4. – Primjenjivost – Direktiva 2006/123/EZ – Usluge – Poglavlje III. (Sloboda poslovnog nastana za pružatelje usluga) i IV. (Slobodno kretanje usluga) – Mogućnost pozivanja – Članci 9. i 10. – Direktiva (EU) 2015/1535 – Članak 1. stavak 1. točke (e) i (f) – Pojam „propis o uslugama” – Pojam „tehnički propis” – Članak 5. stavak 1. – Nepostojanje prethodnog obavještavanja – Mogućnost pozivanja – Djelatnost povezivanja osoba koje se žele koristiti gradskim prijevozom i ovlaštenih vozača autotaksija putem aplikacije za pametni telefon – Kvalifikacija – Nacionalni propis koji tu djelatnost uvjetuje sustavom prethodnog ovlašćivanja)

7

2021/C 35/10

Spojeni predmeti C-72/19 P i C-145/19 P: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 3. prosinca 2020. – Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh, Khadiga Mahmoud El Gammal/Vijeće Europske unije (Žalba – Mjere ograničavanja poduzete s obzirom na stanje u Egiptu – Zamrzavanje sredstava i gospodarskih izvora – Popis osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuju mjere zamrzavanja sredstava i gospodarskih izvora – Zadržavanje žaliteljevih imena na popisu – Odluka tijela treće države – Obveza Vijeća Europske unije da provjeri da su prilikom donošenja te odluke poštovana prava obrane i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu – Obveza obrazlaganja)

8

2021/C 35/11

Spojeni predmeti C-225/19 i C-226/19: Presuda Suda (veliko vijeće) od 24. studenoga 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem – Nizozemska) – R.N.N.S. (C-225/19), K.A. (C-226/19)/Minister van Buitenlandse Zaken (Zahtjev za prethodnu odluku – Područje slobode, sigurnosti i pravde – Zakonik Zajednice o vizama – Uredba (EZ) br. 810/2009 – Članak 32. stavci 1. do 3. – Odluka o odbijanju vize – Prilog VI. – Standardni obrazac – Obrazloženje – Prijetnja za javni poredak, unutarnju sigurnost ili javno zdravlje ili za međunarodne odnose jedne ili više država članica – Članak 22. – Postupak prethodnog savjetovanja sa središnjim tijelima drugih država članica – Prigovor na izdavanje vize – Pravno sredstvo protiv odluke o odbijanju vize – Opseg sudskog nadzora – Članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima – Pravo na djelotvoran pravni lijek)

10

2021/C 35/12

Predmet C-269/19: Presuda Suda (prvo vijeće) od 25. studenoga 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Curtea de Apel Cluj – Rumunjska) – Banca B. SA/A.A.A. (Zahtjev za prethodnu odluku – Zaštita potrošača – Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima – Direktiva 93/13/EEZ – Posljedice utvrđivanja nepoštenosti neke odredbe – Zamjena nepoštene odredbe – Način izračuna promjenjive kamatne stope – Dopuštenost – Upućivanje stranaka na pregovore)

10

2021/C 35/13

Predmet C-302/19: Presuda Suda (peto vijeće) od 25. studenoga 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Corte suprema di cassazione – Italija) – Istituto nazionale della previdenza sociale/WS (Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2011/98/EU – Prava radnika iz trećih zemalja nositelja jedinstvene dozvole – Članak 12. – Pravo na jednako postupanje – Socijalna sigurnost – Propis države članice kojom se za potrebe određivanja prava na obiteljsko davanje isključuju članovi obitelji nositelja jedinstvene dozvole koji ne borave na državnom području te države članice)

11

2021/C 35/14

Predmet C-303/19: Presuda Suda (peto vijeće) od 25. studenoga 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Corte suprema di cassazione – Italija) – Istituto nazionale della previdenza sociale/VR (Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2003/109/EZ – Status državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravkom – Članak 11. – Pravo na jednako postupanje – Socijalna sigurnost – Propis države članice kojim se za utvrđivanje prava na obiteljsko davanje isključuju članovi obitelji osobe s dugotrajnim boravkom koji ne borave na državnom području te države članice)

12

2021/C 35/15

Predmet C-311/19: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 3. prosinca 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Nejvyšší správní soud – Češka Republika) – BONVER WIN a.s./Ministerstvo financí ČR (Zahtjev za prethodnu odluku – Slobodno pružanje usluga – Ograničenja – Nacionalni propis koji zabranjuje organiziranje igara na sreću na određenim mjestima – Primjenjivost članka 56. UFEU-a – Postojanje prekograničnog elementa)

12

2021/C 35/16

Predmet C-320/19: Presuda Suda (peto vijeće) od 3. prosinca 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgericht Berlin – Njemačka) – Ingredion Germany GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Zahtjev za prethodnu odluku – Okoliš – Direktiva 2003/87/EZ – Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova – Članak 3. točka (h) – Novi sudionici – Članak 10.a – Prijelazno uređenje besplatne dodjele jedinica – Odluka 2011/278/EU – Članak 18. stavak 1. točka (c) – Razina djelatnosti vezana uz gorivo – Članak 18. stavak 2. drugi podstavak – Vrijednost relevantnog faktora iskorištenja kapaciteta)

13

2021/C 35/17

Predmet C-352/19 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 3. prosinca 2020. – Région de Bruxelles-Capitale/Europska komisija (Žalba – Uredba (EZ) br. 1107/2009 – Stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja – Provedbena uredba (EU) 2017/2324 – Produljenje odobrenja za aktivnu tvar glifosat – Članak 263. UFEU-a – Procesna legitimacija regionalnog subjekta – Izravni utjecaj)

13

2021/C 35/18

Predmet C-372/19: Presuda Suda (peto vijeće) od 25. studenoga 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio ondernemingsrechtbank Antwerpen – Belgija) – Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)/Weareone.World BVBA, Wecandance NV (Zahtjev za prethodnu odluku – Tržišno natjecanje – Članak 102. UFEU-a – Zloporaba vladajućeg položaja – Pojam „nepravedne cijene” – Društvo za kolektivno ostvarivanje autorskih prava – Slučaj de facto monopola – Vladajući položaj – Zloporaba – Izvođenje glazbenih djela tijekom glazbenih festivala – Cjenik koji se temelji na bruto prihodima od prodaje ulaznica – Razumna veza s uslugom društva za kolektivno ostvarivanje prava – Određivanje dijela glazbenog repertoara društva za kolektivno ostvarivanje koji je stvarno izvođen)

14

2021/C 35/19

Predmet C-445/19: Presuda Suda (veliko vijeće) od 24. studenoga 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Østre Landsret – Danska) – Viasat Broadcasting UK Ltd/TV2/Danmark A/S, Kraljevina Danska (Zahtjev za prethodnu odluku – Državne potpore – Javno društvo za radiodifuziju – Članak 106. stavak 2. UFEU-a – Usluge od općeg gospodarskog interesa – Potpora spojiva s unutarnjim tržištem – Članak 108. stavak 3. UFEU-a – Obavijest – Nepostojanje – Obveza korisnika da plati kamate za razdoblje nezakonitosti te potpore – Izračun kamata – Iznosi koje treba uzeti u obzir)

15

2021/C 35/20

Predmet C-510/19: Presuda Suda (veliko vijeće) od 24. studenoga 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hof van beroep te Brussel – Belgija) – kazneni postupak protiv osobe AZ (Zahtjev za prethodnu odluku – Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Europski uhidbeni nalog – Okvirna odluka 2002/584/PUP – Članak 6. stavak 2. – Pojam „pravosudno tijelo izvršenja” – Članak 27. stavak 2. – Pravilo specijalnosti – Članak 27. stavak 3. točka (g) i članak 27. stavak 4. – Iznimka – Kazneni progon zbog „drugog kaznenog djela”, a ne onog koje je razlog predaje – Pristanak pravosudnog tijela izvršenja – Pristanak državnog odvjetništva države članice izvršenja)

16

2021/C 35/21

Predmet C-767/19: Presuda Suda (deseto vijeće) od 3. prosinca 2020. – Europska komisija/Kraljevina Belgija („Povreda obveze države članice – Direktive 2009/72/EZ i 2009/73/EZ – Unutarnje tržište električne energije i prirodnog plina – Stvarno odvajanje upravljanja prijenosnim sustavima električne energije i prirodnog plina, s jedne strane, i djelatnosti opskrbe i proizvodnje, s druge strane – Uvođenje neovisnih nacionalnih regulatornih tijela”)

16

2021/C 35/22

Predmet C-799/19: Presuda Suda (osmo vijeće) od 25. studenoga 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Okresný súd Košice I – Slovačka) – NI, OJ, PK/Sociálna poisťovňa (Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna politika – Direktiva 2008/94/EZ – Članci 2. i 3. – Zaštita radnikâ u slučaju insolventnosti poslodavca – Pojmovi „nepodmirena potraživanja zaposlenika” i „insolventnost poslodavca” – Nesreća na radu – Smrt zaposlenika – Naknada neimovinske štete – Naplata potraživanja od poslodavca – Nemogućnost – Jamstvena ustanova)

17

2021/C 35/23

Predmet C-455/18 P: Žalba koju je 12. srpnja 2018. podnio Oliver Spieker protiv rješenja Općeg suda (sedmo vijeće) od 8. svibnja 2018. u predmetu T-92/18, Oliver Spieker/Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

18

2021/C 35/24

Predmet C-259/20 P: Žalba koju je 11. lipnja 2020. podnio João Miguel Barata protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 2. travnja 2020. u predmetu T-81/18, Barata/Parlament

18

2021/C 35/25

Predmet C-307/20 P: Žalba koju je 9. srpnja 2020. podnio Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 13. svibnja 2020. u predmetu T-445/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf/Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

19

2021/C 35/26

Predmet C-308/20 P: Žalba koju je 9. srpnja 2020. podnio Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 13. svibnja 2020. u predmetu T-535/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf/Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

19

2021/C 35/27

Predmet C-309/20 P: Žalba koju je 9. srpnja 2020. podnio Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf. protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 13. svibnja 2020. u predmetu T-443/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf/Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

19

2021/C 35/28

Predmet C-310/20 P: Žalba koju je 10. srpnja 2020. podnio Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 13. svibnja 2020. u predmetu T-446/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf/Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

20

2021/C 35/29

Predmet C-311/20 P: Žalba koju je 10. srpnja 2020. podnio Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 13. svibnja 2020. u predmetu T-444/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf/Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

20

2021/C 35/30

Predmet C-312/20 P: Žalba koju je 10. srpnja 2020. podnio Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 13. svibnja 2020. u predmetu T-534/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf/Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

20

2021/C 35/31

Predmet C-316/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. srpnja 2020. uputio Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) – VO i dr./SATA International – Azores Airlines, SA

21

2021/C 35/32

Predmet C-400/20 P: Žalba koju je 21. kolovoza 2020. podnijela Dermavita Co. Ltd. protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 25. lipnja 2020. u predmetu T-104/19, Dermavita/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM)

21

2021/C 35/33

Predmet C-465/20 P: Žalba koju je 25. rujna 2020. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (sedmo prošireno vijeće) od 15. srpnja 2020. u spojenim predmetima T-778/16 i T-892/16, Irska i dr./Komisija

22

2021/C 35/34

Predmet C-502/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. listopada 2020. uputio Cour d'appel de Mons (Belgija) – TP/Institut des Experts en Automobiles

23

2021/C 35/35

Predmet C-521/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. listopada 2020. uputio Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich (Austrija) – J.P./B.d.S.L.

24

2021/C 35/36

Predmet C-522/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. listopada 2020. uputio Oberstern Gerichtshofs (Austrija) – OE/VY

24

2021/C 35/37

Predmet C-525/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. listopada 2020. uputio Conseil d’État (Francuska) – Association France Nature Environnement/Premier ministre i Ministre de la Transition écologique et solidaire

25

2021/C 35/38

Predmet C-538/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. listopada 2020. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – Finanzamt B/W AG

25

2021/C 35/39

Predmet C-559/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. listopada 2020. uputio Landgericht Saarbrücken (Njemačka) – Koch Media GmbH/FU

26

2021/C 35/40

Predmet C-573/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. listopada 2020. uputio Commissione tributaria provinciale di Parma (Italija) – Casa di Cura Città di Parma SpA/Agenzia delle Entrate

27

2021/C 35/41

Predmet C-574/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. studenoga 2020. uputio Bundesfinanzgericht (Austrija) – XO/Finanzamt Waldviertel

28

2021/C 35/42

Predmet C-576/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. studenoga 2020. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – CC/Pensionsversicherungsanstalt

31

2021/C 35/43

Predmet C-589/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. studenoga 2020. uputio Landesgericht Korneuburg (Austrija) – JR/Austrian Airlines AG

32

2021/C 35/44

Predmet C-591/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. studenoga 2020. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Reprensus GmbH/S-V Pavlovi Trejd EOOD

32

2021/C 35/45

Predmet C-594/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. studenoga 2020. uputio Markkinaoikeus (Finska) – Kuluttaja-asiamies/MiGame Oy

33

2021/C 35/46

Predmet C-595/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. studenoga 2020. uputio Oberster Gerichtshofs (Austrija) – UE/ShareWood Switzerland AG i VF

33

2021/C 35/47

Predmet C-596/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. studenoga 2020. uputio Fővárosi Törvényszék (Mađarska) – DuoDecad Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

34

2021/C 35/48

Predmet C-598/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. studenoga 2020. uputio Satversmes tiesa (Latvija) — AS „Pilsētas zemes dienests”/Latvijas Republikas Saeima

36

2021/C 35/49

Predmet C-599/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. studenoga 2020. uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) – UAB „Baltic Master”/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

36

2021/C 35/50

Predmet C-601/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. studenoga 2020. uputio Tribunal d’arrondissement (Luksemburg) – Sovim SA/Luxembourg Business Registers

37

2021/C 35/51

Predmet C-613/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. studenoga 2020. uputio Landesgericht Salzburg (Austrija) – CS/Eurowings GmbH

39

2021/C 35/52

Predmet C-614/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. studenoga 2020. uputio Tallinna Halduskohus (Estonija) – AS Lux Express Estonia/Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

40

 

Opći sud

2021/C 35/53

Predmet T-714/18: Presuda Općeg suda od 9. prosinca 2020. – Adraces/Komisija („Arbitražna klauzula – Okvirni sporazum o partnerstvu – Lokalni informativni centar Europe Direct – Raskid ugovora bez navođenja razloga – Pravna sigurnost – Načelo dobre vjere – Proporcionalnost – Poštovanje prava i legitimnih interesa ugovorne stranke – Pravo na dobru upravu”)

42

2021/C 35/54

Predmet T-722/18: Presuda Općeg suda od 9. prosinca 2020. – Repsol/EUIPO – Basic (BASIC) („Žig Europske unije – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Figurativni žig Europske unije BASIC – Raniji nacionalni trgovački nazivi basic i basic AG – Relativni razlog za odbijanje – Uporaba znaka u trgovačkom prometu čiji doseg nije samo lokalni – Članak 8. stavak 4. i članak 53. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 8. stavak 4. i članak 60. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001) – Proglašenje djelomične ništavosti – Odluka donesena nakon što je Opći sud poništio raniju odluku – Vraćanje predmeta žalbenom vijeću – Nenadležnost tijela koje je vratilo predmet – Članak 1.d Uredbe (EZ) br. 216/96 – Protutužba”)

42

2021/C 35/55

Predmet T-247/19: Presuda Općeg suda od 2. prosinca 2020. – Thunus i dr./EIB („Javna služba – Osoblje EIB-a – Primici od rada – Godišnje usklađivanje plaća – Pravna sigurnost – Legitimna očekivanja – Savjetovanje s osobljem – Obveza obrazlaganja – Proporcionalnost”)

43

2021/C 35/56

Predmet T-318/19: Presuda Općeg suda od 2. prosinca 2020. – Thunus i dr./EIB („Javna služba – Osoblje EIB-a – Primici od rada – Godišnje usklađivanje plaća – Pravna sigurnost – Legitimna očekivanja – Savjetovanje s osobljem – Obveza obrazlaganja – Proporcionalnost”)

44

2021/C 35/57

Predmet T-620/19: Presuda Općeg suda od 9. prosinca 2020. – Ace of spades/EUIPO – Krupp i Borrmann (JC JEAN CALL Champagne ROSÉ) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava trodimenzionalnog žiga Europske unije JC JEAN CALL Champagne ROSÉ – Raniji trodimenzionalni žigovi Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Sličnost znakova – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Nepostojanje povrede ugleda – Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001)”)

44

2021/C 35/58

Predmet T-621/19: Presuda Općeg suda od 9. prosinca 2020. – Ace of spades/EUIPO – Krupp i Borrmann (JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava trodimenzionalnog žiga Europske unije JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE – Raniji trodimenzionalni žigovi Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Sličnost znakova – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Nepostojanje povrede ugleda – Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001)”)

45

2021/C 35/59

Predmet T-622/19: Presuda Općeg suda od 9. prosinca 2020. – Ace of spades/EUIPO – Krupp i Borrmann (JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava trodimenzionalnog žiga Europske unije JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE – Raniji trodimenzionalni žigovi Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Sličnost znakova – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Nepostojanje povrede ugleda – Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001)”)

46

2021/C 35/60

Predmet T-705/19: Presuda Općeg suda od 9. prosinca 2020.– GV/Komisija („Javna služba – Dužnosnici – Uznemiravanje – Zahtjev za pomoć – Odbijanje zahtjeva – Interes službe – Istovrijednost radnih mjesta – Razuman rok – Nepostojanje prima facie dokaza – Odgovornost”)

46

2021/C 35/61

Predmet T-819/19: Presuda Općeg suda od 9. prosinca 2020. – Man and Machine/EUIPO – Bim Freelance (bim ready) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija – Figurativni žig bim ready – Raniji figurativni žig Europske unije BIM freelance – Relativni razlog za odbijanje – Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Ograničenje usluga navedenih u prijavi žiga”)

47

2021/C 35/62

Predmet T-858/19: Presuda Općeg suda od 9. prosinca 2020. – easyCosmetic Swiss/EUIPO – UWI (easycosmetic) („Žig Europske unije – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Verbalni žig Europske unije easyCosmetic – Apsolutni razlog za odbijanje – Opisni karakter – Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

48

2021/C 35/63

Predmet T-30/20: Presuda Općeg suda od 9. prosinca 2020. – Promed/EUIPO – Centrumelektroniki (Promed) („Žig Europske unije – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Verbalni žig Europske unije Promed – Apsolutni razlog za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 40/94 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) br. 2017/1001)”)

48

2021/C 35/64

Predmet T-190/20: Presuda Općeg suda od 9. prosinca 2020. – Almea/EUIPO – Sanacorp Pharmahandel (Almea) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije Almea – Raniji nacionalni verbalni žig MEA – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

49

2021/C 35/65

Predmet T-536/19: Rješenje Općeg suda od 7. prosinca 2020. – Militos Symvouleftiki/Komisija („Tužba za poništenje – Javna nabava usluga – Postupak javne nabave – Pružanje usluga u području organizacije komunikacijskih aktivnosti predstavništvu Europske komisije u Grčkoj – Poništenje poziva na nadmetanje – Nepostojanje pravnog interesa – Nedopuštenost”)

50

2021/C 35/66

Predmet T-792/19: Rješenje Općeg suda od 4. prosinca 2020. – Agepha Pharma/EUIPO – Apogepha Arzneimittel (AGEPHA) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Povlačenje prigovora – Obustava postupka”)

50

2021/C 35/67

Predmet T-185/20: Rješenje Općeg suda od 1. prosinca 2020. – Tikal Marine Systems/EUIPO – Ultra Safety Systems (Tikal Tef-Gel) („Žig Europske unije – Postupak za brisanje – Povlačenje zahtjeva za proglašenje žiga ništavim – Obustava postupka”)

51

2021/C 35/68

Predmet T-192/20: Rješenje Općeg suda od 1..prosinca 2020. – Tikal Marine Systems/EUIPO – Ultra Safety Systems (Ultra Tef-Gel) („Žig Europske unije – Postupak za brisanje – Povlačenje zahtjeva za proglašenje žiga ništavim – Obustava postupka”)

51

2021/C 35/69

Predmet T-685/20: Tužba podnesena 16. studenoga 2020. – Asian Gear/EUIPO – Multimox (Romobil)

52

2021/C 35/70

Predmet T-686/20: Tužba podnesena 16. studenoga 2020. – Asian Gear/EUIPO – Multimox (Romobil)

53

2021/C 35/71

Predmet T-695/20: Tužba podnesena 18. studenoga 2020. – OG/EIB

53

2021/C 35/72

Predmet T-703/20: Tužba podnesena 27. studenoga 2020. – Mylan Ireland/EMA

54

2021/C 35/73

Predmet T-706/20: Tužba podnesena 30. studenoga 2020. – MiMedx Group/EUIPO – DIZG (Epiflex)

55

2021/C 35/74

Predmet T-711/20: Tužba podnesena 3. prosinca 2020. – Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy)

56

2021/C 35/75

Predmet T-712/20: Tužba podnesena 3. prosinca 2020. – Škoda Investement/EUIPO – Škoda Auto (Prikaz strijele s krilom)

57

2021/C 35/76

Predmet T-715/20: Tužba podnesena 4. prosinca 2020. – Degode/EUIPO – Leo Pharma (Skinovea)

57

2021/C 35/77

Predmet T-721/20: Tužba podnesena 9. prosinca 2020. – Impresa comune Clean Sky 2/NG

58

2021/C 35/78

Predmet T-722/20: Tužba podnesena 10. prosinca 2020. – Far Polymers i dr./Komisija

59


HR

 

Top