EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:161:TOC

Službeni list Europske unije, C 161, 7. svibnja 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 161

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
7. svibnja 2018.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2018/C 161/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1

 

Sud

2018/C 161/02

Odluka Suda od 13. ožujka 2018. o službenim blagdanima i sudskim praznicima

2

 

Opći sud

2018/C 161/03

Odluka Općeg suda od 21. ožujka 2018. o sudskim praznicima

4


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2018/C 161/04

Spojeni predmeti C-52/16 i C-113/16: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. ožujka 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Mađarska) – „SEGRO” Kft. protiv Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Günther Horváth protiv Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16) (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 63. UFEU-a — Slobodno kretanje kapitala — Prava plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu — Nacionalno zakonodavstvo koje u budućnosti pridržava mogućnost stjecanja tih prava isključivo osobama u bliskom obiteljskom srodstvu s vlasnikom zemljišta i ukida, bez predviđene naknade štete, prava koja su prethodno stekle pravne osobe ili fizičke osobe koje ne mogu dokazati blisko obiteljsko srodstvo s tim vlasnikom)

5

2018/C 161/05

Predmet C-127/16 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 7. ožujka 2018. – SNCF Mobilités, prije Société nationale des chemins de fer français (SNCF) protiv Europske komisije, Francuske Republike, Mory SA, u stečaju, Mory Team, u stečaju (Žalba — Državne potpore — Potpore koje je Francuska Republika provela za Sernam — Potpora za restrukturiranje i dokapitalizaciju, jamstva i otpis SNCF-ovih potraživanja prema Sernamu — Odluka kojom se te potpore proglašavaju nespojivima s unutarnjim tržištem i nalaže njihov povrat — Prodaja imovine u paketu — Pojam „prodaja” — Miješanje predmeta i prodajne cijene imovine u paketu — Otvoren i transparentan postupak — Kriterij privatnog ulagača — Primjena tog kriterija na prijenos imovine u paketu — Kompenzacijske mjere)

6

2018/C 161/06

Spojeni predmet C-274/16, C-447/16 i C-448/16: Presuda Suda (treće vijeće) od 7. ožujka 2018. (zahtjevi za prethodnu odluku koje su uputili Amtsgericht Düsseldorf i Bundesgerichtshof – Njemačka) – flightright GmbH protiv Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-274/16), Roland Becker protiv Hainan Airlines Co. Ltd (C-447/16), Mohamed Barkan i dr. protiv Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-448/16) (Zahtjev za prethodnu odluku — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Sudska nadležnost u građanskim i trgovačkim stvarima — Uredba (EZ) br. 44/2001 — Članak 5. točka 1. — Uredba (EU) br. 1215/2012 — Članak 7. točka 1. — Pojam „u stvarima [koje] se odnose na ugovore” — Ugovor o pružanju usluga — Povezani let koji opslužuju različiti zračni prijevoznici — Pojam „mjesto izvršenja” — Uredba (EZ) br. 261/2004 — Pravo putnika u zračnom prijevozu na naknadu štete zbog uskraćenog ukrcaja i dužeg kašnjenja leta u polasku — Tužba za naknadu štete protiv stvarnog zračnog prijevoznika koji nema domicil u državi članici odnosno s kojim putnici uopće nisu ugovorno povezani)

6

2018/C 161/07

Predmet C-284/16: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. ožujka 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – Slowakische Republik protiv Achmea BV (Zahtjev za prethodnu odluku — Bilateralni ugovor o ulaganju koji su 1991. sklopile Kraljevina Nizozemska i Češka i Slovačka Federativna Republika i koji se i dalje primjenjuje između Kraljevine Nizozemske i Republike Slovačke — Odredba na temelju koje ulagatelj iz jedne ugovorne strane može pokrenuti postupak pred arbitražnim sudom u slučaju spora s drugom ugovornom stranom — Usklađenost s člancima 18., 267. i 344. UFEU-a — Pojam, suda’ — Autonomija prava Unije)

7

2018/C 161/08

Predmet C-395/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 8. ožujka 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberlandesgericht Düsseldorf – Njemačka) – DOCERAM GmbH protiv CeramTec GmbH („Zahtjev za prethodnu odluku — Intelektualno i industrijsko vlasništvo — Uredba (EZ) br. 6/2002 — Dizajn Zajednice — Članak 8. stavak 1. — Obilježja izgleda proizvoda koja su isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom — Kriteriji za ocjenu — Postojanje alternativnih dizajna — Uzimanje u obzir gledišta, objektivnog promatrača’”)

8

2018/C 161/09

Predmet C-494/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 7. ožujka 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale civile di Trapani – Italija) – Giuseppa Santoro protiv Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Rad na određeno vrijeme — Ugovori sklopljeni s poslodavcem iz javnog sektora — Mjere za sankcioniranje zlouporabe ugovora na određeno vrijeme — Načela ekvivalentnosti i djelotvornosti)

9

2018/C 161/10

Predmet C-560/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 7. ožujka 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Nejvyšší soud České republiky – Češka Republika) – E.ON Czech Holding AG protiv Michaela Dědoucha, Petra Streitberga, Pavela Sude (Zahtjev za prethodnu odluku — Uredba (EZ) br. 44/2001 — Sudska nadležnost u građanskim i trgovačkim stvarima — Isključive nadležnosti — Članak 22. točka 2. — Valjanost odluka tijela trgovačkih društava ili pravnih osoba koji imaju sjedište na području države članice — Isključiva nadležnost sudova te države članice — Odluka glavne skupštine trgovačkog društva kojom se određuje obvezan prijenos dionica manjinskih dioničara tog trgovačkog društva njegovu glavnom dioničaru i iznos otpremnine koju im je on dužan platiti — Sudski postupak provjere primjerenosti iznosa te otpremnine)

9

2018/C 161/11

Predmet C-579/16 P: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. ožujka 2018. – Europska komisija protiv FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S (Žalba — Državne potpore — Pojam „potpora” — Pojam „gospodarska prednost” — Načelo privatnog subjekta u tržišnom gospodarstvu — Uvjeti primjenjivosti i primjene — Financijska kriza — Uzastopne intervencije spašavanja banke — Uzimanje u obzir, prilikom ocjene druge intervencije, rizika koji proizlaze iz obveza što ih je država članica preuzela tijekom prve intervencije)

10

2018/C 161/12

Predmet C-651/16: Presuda Suda (deseto vijeće) od 7. ožujka 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Augstākā tiesa – Letonija) – DW protiv Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna sigurnost — Rodiljna potpora — Izračun iznosa na temelju dohotka osiguranika tijekom referentnog razdoblja od dvanaest mjeseci — Osoba koja je tijekom tog razdoblja bila u službi institucije Europske unije — Nacionalni propis kojim se predmetni iznos utvrđuje u visini od 70 % prosječne osnovice doprinosa za osiguranje — Ograničenje slobodnog kretanja radnika — Načelo lojalne suradnje)

11

2018/C 161/13

Predmet C-31/17: Presuda Suda (prvo vijeće) od 7. ožujka 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Francuska) – Cristal Union, pravni sljednik društva Sucrerie de Toury SA protiv Ministre de l'Économie et des Finances (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2003/96/EZ — Oporezivanje energenata i električne energije — Članak 14. stavak 1. točka (a) — Energenti koji se koriste za proizvodnju električne energije — Obveza izuzeća — Članak 15. stavak 1. točka (c) — Energenti koji se koriste za kombiniranu proizvodnju topline i snage — Mogućnost oslobođenja od oporezivanja ili sniženja razine oporezivanja — Prirodni plin namijenjen za kogeneraciju topline i električne energije)

11

2018/C 161/14

Predmet C-64/17: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 8. ožujka 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal da Relação do Porto – Portugal) – Saey Home & Garden NV/SA protiv Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Sudska nadležnost i izvršenje odluka u građanskim i trgovačkim stvarima — Uredba (EU) br. 1215/2012 — Članak 25. — Postojanje klauzule o prenošenju nadležnosti — Usmeni sporazum koji nije potvrđen u pisanom obliku — Klauzula sadržana u općim uvjetima prodaje koji se spominju u fakturama — Članak 7. točka 1. podtočka (b) — Ugovor o distribuciji koji su sklopila društva sa sjedištem u dvjema različitim državama članicama koji se odnosi na tržište treće države članice — Članak 7. točka 1. podtočka (b) druga alineja — Određivanje nadležnog suda — Mjesto izvršenja karakteristične obveze takvog ugovora)

12

2018/C 161/15

Predmet C-159/17: Presuda Suda (deseto vijeće) od 7. ožujka 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Curtea de Apel Constanţa – Rumunjska) – Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius protiv Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi – Serviciul Soluţionare Contestaţii, A.N.A.F – D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Fizice 2 Constanţa (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Poništenje identifikacije u pogledu PDV-a — Obveza isplate PDV-a naplaćenog u razdoblju tijekom kojeg je identifikacija u pogledu PDV-a poništena — Nepriznavanje prava na odbitak PDV-a u vezi sa stjecanjima ostvarenima tijekom tog razdoblja)

13

2018/C 161/16

Predmet C-642/17 P: Žalba koju je 15. studenoga 2017. podnijela Arrigoni SpA protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 22. rujna 2017. u predmetu T-454/16, Arrigoni protiv EUIPO-a – Arrigoni Battista (Arrigoni Valtaleggio)

14

2018/C 161/17

Predmet C-67/18 P: Žalba koju je 30. siječnja 2018. podnijela Dominique Bilde protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 29. studenoga 2017. u predmetu T-633/16, Bilde protiv Parlamenta

14

2018/C 161/18

Predmet C-70/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. veljače 2018. uputio Raad van State (Nizozemska) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid protiv A i dr.

16

2018/C 161/19

Predmet C-72/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. veljače 2018. uputio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona (Španjolska) – Daniel Ustariz Aróstegui protiv Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

17

2018/C 161/20

Predmet C-84/18 P: Žalba koju je 6. veljače 2018. podnijela Sophie Montel protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 29. studenoga 2017. u predmetu T-634/16, Montel protiv Parlamenta

17

2018/C 161/21

Predmet C-86/18: Tužba podnesena 7. veljače 2018. – Europska komisija protiv Velikog Vojvodstva Luksemburg

19

2018/C 161/22

Predmet C-87/18: Tužba podnesena 7. veljače 2018. – Europska komisija protiv Velikog Vojvodstva Luksemburg

20

2018/C 161/23

Predmet C-88/18: Tužba podnesena 7. veljače 2018. – Europska komisija protiv Velikog Vojvodstva Luksemburg

20

2018/C 161/24

Predmet C-95/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. veljače 2018. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – Sociale Verzekeringsbank, druge stranke u postupku: F. van den Berg i H. D. Giesen

21

2018/C 161/25

Predmet C-96/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. veljače 2017. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – Sociale Verzekeringsbank, druga stranka u postupku: C. E. Franzen

22

2018/C 161/26

Predmet C-100/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. veljače 2018. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Línea Directa Aseguradora S.A. protiv Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

23

2018/C 161/27

Predmet C-103/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. veljače 2018. uputio Juzgado Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (Španjolska) – Domingo Sánchez Ruiz protiv Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)

23

2018/C 161/28

Predmet C-105/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. veljače 2018. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) protiv Administración General del Estado

25

2018/C 161/29

Predmet C-106/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. veljače 2018. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Energía de Galicia (Engasa) S.A. protiv Administración General del Estado

26

2018/C 161/30

Predmet C-107/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. veljače 2018. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Duerocanto S.L. protiv Administración General del Estado

27

2018/C 161/31

Predmet C-108/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. veljače 2018. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) S.L.U. protiv Administración General del Estado

28

2018/C 161/32

Predmet C-109/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. veljače 2018. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica protiv Administración General del Estado

29

2018/C 161/33

Predmet C-110/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. veljače 2018. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – José Manuel Burgos Pérez i María del Amor Guinea Bueno protiv Administración General del Estado

30

2018/C 161/34

Predmet C-111/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. veljače 2018. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Endesa Generación S.A. protiv Administración General del Estado

30

2018/C 161/35

Predmet C-112/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. veljače 2018. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) protiv Administración General del Estado

31

2018/C 161/36

Predmet C-113/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. veljače 2018. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Parc del Segre S.A i drugi protiv Administración General del Estado

32

2018/C 161/37

Predmet C-117/18 P: Žalba koju je 14. veljače 2018. podnio PGNiG Supply & Trading GmbH protiv rješenja Općeg suda (prvo vijeće) od 14. prosinca 2017. u predmetu T-849/16, PGNiG Supply & Trading GmbH protiv Europske komisije

33

2018/C 161/38

Predmet C-119/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. veljače 2018. uputila Audiencia Nacional (Španjolska) – Telefónica Móviles España S.A.U. protiv Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

34

2018/C 161/39

Predmet C-120/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. veljače 2018. uputila Audiencia Nacional (Španjolska) – Orange España S.A.U. protiv Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

35

2018/C 161/40

Predmet C-121/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. veljače 2018. uputila Audiencia Nacional (Španjolska) – Vodafone España S.A.U. protiv Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

36

2018/C 161/41

Predmet C-123/18 P: Žalba koju je 15. veljače 2018. podnio HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 13. prosinca 2017. u predmetu T-692/15, HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH protiv Vijeća Europske unije

37

2018/C 161/42

Predmet C-132/18 P: Žalba koju je 15. veljače 2018. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 5. prosinca 2017. u predmetu T-728/16, Tuerck protiv Komisije

38

2018/C 161/43

Predmet C-142/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. veljače 2018. uputio Cour d’appel de Bruxelles (Belgija) – Skype Communications Sàrl protiv Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

39

2018/C 161/44

Predmet C-145/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. veljače 2018. uputio Conseil d'État (Francuska) – Regards Photographiques SARL protiv Ministre de l'Action et des Comptes publics

40

2018/C 161/45

Predmet C-149/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. veljače 2018. uputio Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) – Agostinho da Silva Martins protiv Dekra Claims Services Portugal SA

41

2018/C 161/46

Predmet C-152/18 P: Žalba koju je 23. veljače 2018. podnio Crédit mutuel Arkéa protiv presude Općeg suda (drugo prošireno vijeće) od 13. prosinca 2017. u predmetu T-712/15, Crédit mutuel Arkéa protiv Europske središnje banke

41

2018/C 161/47

Predmet C-153/18 P: Žalba koju je 23. veljače 2018. podnio Crédit mutuel Arkéa protiv presude Općeg suda (drugo prošireno vijeće) od 13. prosinca 2017. u predmetu T-52/16, Crédit mutuel Arkéa protiv Europske središnje banke

42

2018/C 161/48

Predmet C-202/18: Tužba podnesena 16. ožujka 2018. – Ilmārs Rimšēvičs protiv Republike Latvije

43

2018/C 161/49

Predmet C-238/18: Tužba podnesena 3. travnja 2018. – Europska središnja banka protiv Republike Latvije

44

 

Opći sud

2018/C 161/50

Predmet T-540/15: Presuda Općeg suda od 22. ožujka 2018. – De Capitani protiv Parlamenta („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti koji se odnose na zakonodavni postupak koji je u tijeku — Trijalozi — Tablice s četiri stupca koje se odnose na Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju i osposobljavanje tijela za provedbu zakona (Europol) i o stavljanju izvan snage odluka 2009/371/PUP i 2005/681/PUP — Djelomično odbijanje pristupa — Tužba za poništenje — Pravni interes — Dopuštenost — Članak 4. stavak 3. prvi podstavak Uredbe br. 1049/2001 — Iznimka koja se odnosi na zaštitu postupka odlučivanja — Nepostojanje opće presumpcije o odbijanju pristupa tablicama s četiri stupca koje su sastavljene u okviru trijaloga”)

46

2018/C 161/51

Predmet T-242/16: Presuda Općeg suda od 22. ožujka 2018. – Stavytskyi protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja poduzete s obzirom na stanje u Ukrajini — Zamrzavanje financijskih sredstava — Popis osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuju mjere zamrzavanja financijskih sredstava i gospodarskih izvora — Zadržavanje tužiteljeva imena na popisu — Obveza obrazlaganja — Prigovor nezakonitosti — Proporcionalnost — Pravna osnova — Očita pogreška u ocjeni”)

47

2018/C 161/52

Predmet T-442/16: Presuda Općeg suda od 20. ožujka 2018. – Šroubárna Ždánice protiv Vijeća („Zahtjev za povrat antidampinških pristojbi — Uvoz određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje podrijetlom iz Kine ili poslanih iz Malezije — Uredba (EZ) br. 91/2009 i Provedbena Uredba (EU) br. 723/2011 — Nadležnost nacionalnog suda — Nenadležnost Općeg suda”)

47

2018/C 161/53

Predmet T-579/16: Presuda Općeg suda od 22. ožujka 2018. – HJ protiv EMA-e („Javna služba — Privremeno osoblje — Neproduljenje ugovora na određeno vrijeme — Članak 8. prvi podstavak UZ-a — Prekvalifikacija ugovora na određeno vrijeme u ugovor na neodređeno vrijeme — Očita pogreška u ocjeni — Dužna pažnja — Obveza obrazlaganja — Pravo na saslušanje — Izvješće o ocjenjivanju — Obveza obrazlaganja — Očita pogreška u ocjeni”)

48

2018/C 161/54

Predmet T-734/16: Presuda Općeg suda od 20. ožujka 2018. – Argyraki protiv Komisije („Javna služba — Dužnosnici — Mirovine — Izračun mirovinskog staža — Uračunavanje razdobljâ službe provedenih u svojstvu člana pomoćnog osoblja — Uvjeti — Pravna osnova”)

49

2018/C 161/55

Predmet T-60/17: Presuda Općeg suda od 22. ožujka 2018. – Safe Skies protiv EUIPO-a – Travel Sentry (TSA LOCK) „Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Verbalni žig Europske unije TSA LOCK — Apsolutni razlozi za odbijanje — Razlikovni karakter — Nepostojanje opisnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točke (b), (c) i (g) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točke (b), (c) i (g) Uredbe (EU) 2017/1001)”

50

2018/C 161/56

Predmet T-272/17: Presuda Općeg suda od 20. ožujka 2018. – Webgarden protiv EUIPO-a (Dating Bracelet) („Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije Dating Bracelet — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EU) 2017/1001) — Ranija praksa EUIPO-a — Jednako postupanje — Pravna sigurnost”)

50

2018/C 161/57

Predmet T-246/16: Rješenje Općeg suda od 9. ožujka 2018. – Aurora Group Danmark protiv EUIPO-a – Retail Distribution (PANZER) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Povlačenje zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim — Obustava postupka”)

51

2018/C 161/58

Predmet T-567/17: Rješenje Općeg suda od 13. ožujka 2018. – Disney Enterprises protiv EUIPO-a – Di Molfetta (DiSNEY FROZEN) „Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Povlačenje prijave za registraciju — Obustava postupka”

51

2018/C 161/59

Predmet T-46/18: Rješenje Općeg suda od 8. ožujka 2018. – Comune di Milano protiv Vijeća („Ustupanje predmeta”)

52

2018/C 161/60

Predmet T-109/18: Tužba podnesena 22. veljače 2018. – VI protiv Komisije

53

2018/C 161/61

Predmet T-115/18: Tužba podnesena 26. veljače 2018. – Tomasz KawałkoTrofeum protiv EUIPO-a – Ferrero (KINDERPRAMS)

54

2018/C 161/62

Predmet T-129/18: Tužba podnesena 1. ožujka 2018. – HMV (Brands) protiv EUIPO-a – Our Price Records (OUR PRICE)

54

2018/C 161/63

Predmet T-140/18: Tužba podnesena 28. veljače 2018. – LMP Lichttechnik Vertriebs protiv EUIPO-a (LITECRAFT)

55

2018/C 161/64

Predmet T-143/18: Tužba podnesena 1. ožujka 2018. – Société générale protiv ESB-a

56

2018/C 161/65

Predmet T-144/18: Tužba podnesena 1. ožujka 2018. – Crédit Agricole i dr. protiv ESB-a

57

2018/C 161/66

Predmet T-145/18: Tužba podnesena 1. ožujka 2018. – Confédération nationale du Crédit mutuel i dr. protiv ESB-a

57

2018/C 161/67

Predmet T-146/18: Tužba podnesena 1. ožujka 2018. – BPCE i dr. protiv ESB-a

58

2018/C 161/68

Predmet T-149/18: Tužba podnesena 1. ožujka 2018. – Arkéa Direct Bank i dr. protiv ESB-a

58

2018/C 161/69

Predmet T-150/18: Tužba podnesena 1. ožujka 2018. – BNP Paribas protiv ESB-a

59

2018/C 161/70

Predmet T-156/18: Tužba podnesena 26. veljače 2018. – Legutko i Poręba protiv Parlamenta

59

2018/C 161/71

Predmet T-163/18: Tužba podnesena 8. ožujka 2018. – Amisi Kumba protiv Vijeća

60

2018/C 161/72

Predmet T-164/18: Tužba podnesena 8. ožujka 2018. – Kampete protiv Vijeća

61

2018/C 161/73

Predmet T-165/18: Tužba podnesena 8. ožujka 2018. – Kahimbi Kasagwe protiv Vijeća

61

2018/C 161/74

Predmet T-166/18: Tužba podnesena 8. ožujka 2018. – Ilunga Luyoyo protiv Vijeća

62

2018/C 161/75

Predmet T-167/18: Tužba podnesena 8. ožujka 2018. – Kanyama protiv Vijeća

63

2018/C 161/76

Predmet T-168/18: Tužba podnesena 8. ožujka 2018. – Numbi protiv Vijeća

63

2018/C 161/77

Predmet T-169/18: Tužba podnesena 8. ožujka 2018. – Kibelisa Ngambasai protiv Vijeća

64

2018/C 161/78

Predmet T-170/18: Tužba podnesena 8. ožujka 2018. – Kande Mupompa protiv Vijeća

64

2018/C 161/79

Predmet T-171/18: Tužba podnesena 8. ožujka 2018. – Boshab protiv Vijeća

65

2018/C 161/80

Predmet T-172/18: Tužba podnesena 8. ožujka 2018. – Akili Mundos protiv Vijeća

65

2018/C 161/81

Predmet T-173/18: Tužba podnesena 8. ožujka 2018. – Ramazani Shadary protiv Vijeća

66

2018/C 161/82

Predmet T-174/18: Tužba podnesena 8. ožujka 2018. – Mutondo protiv Vijeća

67

2018/C 161/83

Predmet T-175/18: Tužba podnesena 8. ožujka 2018. – Ruhorimbere protiv Vijeća

67

2018/C 161/84

Predmet T-176/18: Tužba podnesena 8. ožujka 2018. – Mende Omalanga protiv Vijeća

68

2018/C 161/85

Predmet T-177/18: Tužba podnesena 8. ožujka 2018. – Kazembe Musonda protiv Vijeća

68

2018/C 161/86

Predmet T-180/18: Tužba podnesena 12. ožujka 2018. – VJ protiv ESVD-a

69

2018/C 161/87

Predmet T-181/18: Tužba podnesena 9. ožujka 2018. – Multifit Tiernahrungs protiv EUIPO-a (TAKE CARE)

70

2018/C 161/88

Predmet T-185/18: Tužba podnesena 14. ožujka 2018. – Lucchini protiv Komisije

70

2018/C 161/89

Predmet T-191/18: Tužba podnesena 16. ožujka 2018. – Rietze protiv EUIPO-a – Volkswagen (motorna vozila)

71

2018/C 161/90

Predmet T-192/18: Tužba podnesena 16. ožujka 2018. – Rietze protiv EUIPO-a – Volkswagen (motorna vozila)

72


HR

 

Top