EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:006:TOC

Službeni list Europske unije, C 6, 9. siječnja 2017.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 6

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
9. siječnja 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2017/C 6/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1

 

Opći sud

2017/C 6/02

Imenovanje tajnika

2


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2017/C 6/03

Predmet C-448/14: Presuda Suda (peto vijeće) od 9. studenoga 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Njemačka) – Davitas GmbH protiv Stadt Aschaffenburg (Zahtjev za prethodnu odluku — Nova hrana i sastojci nove hrane — Uredba (EZ) br. 258/97 — Članak 1. stavak 2. točka (c) — Pojam hrane i sastojaka hrane s „novom primarnom molekularnom strukturom”)

3

2017/C 6/04

Predmet C-465/14: Presuda Suda (prvo vijeće) od 27. listopada 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank protiv F. Wielanda, H. Rothwangla (Zahtjev za prethodnu odluku — Članci 18. i 45. UFEU-a — Socijalna sigurnost radnika migranata — Uredba (EEZ) br. 1408/71 — Članak 3. i članak 94. — Uredba (EZ) br. 859/2003 — Članak 2. stavci 1. i 2. — Osiguranje za slučaj starosti i osiguranje za slučaj smrti — Bivši pomorci državljani treće države koja je postala članica Europske unije u 1995. — Isključenje prava na davanja za slučaj starosti)

4

2017/C 6/05

Predmet C-506/14: Presuda Suda (šesto vijeće) od 26. listopada 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Korkein hallinto-oikeus – Finska) – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy protiv Työ- ja elinkeinoministeriö (Zahtjev za prethodnu odluku — Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Europske unije — Direktiva 2003/87/EZ — Članak 10.a — Metoda besplatne dodjele jedinica — Izračun jedinstvenog međusektorskog faktora korekcije — Odluka 2013/448/EU — Članak 4. — Prilog II. — Valjanost — Primjena jedinstvenog međusektorskog faktora korekcije na postrojenja u sektorima u kojima postoji značajan rizik od istjecanja ugljika — Određivanje referentne vrijednosti za proizvod za vrući metal — Odluka 2011/278/EU — Članak 10. stavak 9. — Prilog I. — Valjanost)

5

2017/C 6/06

Predmet C-537/14 P: Presuda Suda (osmo vijeće) od 27. listopada 2016. – Debonair Trading Internacional Lda protiv Groupe Léa Nature SA, Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (Žalba — Žig Europske unije — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Članak 8. stavak 1. točka (b) i stavak 5. — Figurativni žig s verbalnim elementima „SO’BiO ētic” — Prigovor nositelja verbalnog i figurativnog žiga Unije i nacionalnog žiga s verbalnim elementom „SO…?” — Odbijanje registracije)

6

2017/C 6/07

Predmet C-554/14: Presuda Suda (veliko vijeće) od 8. studenoga 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sofijski gradski sad – Bugarska) – kazneni postupak protiv Atanasa Ognjanova (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima — Okvirna odluka 2008/909/PUP — Članak 17. — Pravo koje uređuje izvršenje kazne — Tumačenje nacionalnog pravila države izvršiteljice naloga kojim se predviđa smanjenje kazne zatvora zbog rada koji je osuđena osoba obavljala tijekom oduzimanja slobode u državi izdavateljici naloga — Pravni učinci okvirnih odluka — Obveza usklađenog tumačenja)

6

2017/C 6/08

Predmet C-590/14 P: Presuda Suda (deseto vijeće) od 26. listopada 2016. – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) protiv Alouminion tis Ellados VEAE, prije Alouminion AE, Europske komisije (Žalba — Državne potpore — Proizvodnja aluminija — Ugovorom određena povlaštena cijena električne energije — Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem — Raskid ugovora — Sudska odgoda učinaka raskida — Odluka kojom se potpora proglašava nezakonitom — Članak 108. stavak 3. UFEU-a — Pojmovi „zatečena potpora” i „nova potpora” — Razlikovanje)

7

2017/C 6/09

Predmet C-611/14: Presuda Suda (peto vijeće) od 26. listopada 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Retten i Glostrup – Danska) – kazneni postupak protiv Canal Digital Denmark A/S (Zahtjev za prethodnu odluku — Nepoštena poslovna praksa — Direktiva 2005/29/EZ — Članci 6. i 7. — Oglašavanje koje se odnosi na pretplatu za satelitsku televiziju — Cijena pretplate koja uključuje, uz mjesečnu tarifu za pretplatu, šestomjesečnu tarifu za karticu potrebnu za dekodiranje emisija — Cijena šestomjesečne naknade koja je izostavljena ili predstavljena na manje uočljiv način od mjesečne naknade — Zavaravajuća radnja — Zavaravajuće izostavljanje — Prenošenje odredbe direktive samo u pripremnim radovima za nacionalni zakon kojim se prenosi direktiva, a ne u samom tekstu tog zakona)

8

2017/C 6/10

Predmet C-613/14: Presuda Suda (treće vijeće) od 27. listopada 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supreme Court – Irska) – James Elliott Construction Limited protiv Irish Asphalt Limited (Prethodni postupak — Članak 267. UFEU — a – Nadležnost Suda — Pojam „odredba prava Unije” — Direktiva 89/106/EEZ — Usklađivanje zakona i drugih propisa država članica koji se odnose na građevne proizvode — Norma koju je odobrio Europski odbor za normizaciju (CEN) na temelju Komisijina ovlaštenja — Objava norme u Službenom listu Europske unije — Usklađena norma EN 13242:2002 — Nacionalna norma kojom se prenosi usklađena norma EN 13242:2002 — Sporovi o ugovorima između pojedinaca — Način utvrđivanja (ne)usklađenosti proizvoda s nacionalnom normom kojom se prenosi usklađena norma — Datum utvrđenja (ne)usklađenosti proizvoda s tom normom — Direktiva 98/34/EZ — Postupak pružanja informacija u području tehničkih standarda i propisa — Područje primjene)

9

2017/C 6/11

Predmet C-41/15: Presuda Suda (veliko vijeće) od 8. studenoga 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio High Court – Irska) – Gerard Dowling i dr. protiv Minister for Finance (Uredba br. 407/2010/EU — Mehanizam za europsku financijsku stabilnost — Provedbena odluka 2011/77/EU — Financijska pomoć Europske unije Irskoj — Dokapitalizacija nacionalnih banaka — Pravo društava — Druga direktiva 77/91/EEZ — Članci 8., 25. i 29. — Dokapitalizacija banke sudskim rješenjem — Povećanje temeljnog kapitala bez odluke glavne skupštine i bez ponude prava prvokupa za izdane dionice postojećim dioničarima — Izdavanje novih dionica po cijeni nižoj od njihove nominalne vrijednosti)

10

2017/C 6/12

Predmet C-42/15: Presuda Suda (treće vijeće) od 9. studenoga 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Okresný súd Dunajská Streda – Slovačka) – Home Credit Slovakia a. s. protiv Kláre Bíróove (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2008/48/EZ — Zaštita potrošača — Potrošački krediti — Članak 1., članak 3. točka (m), članak 10. stavci 1. i 2., članak 22. stavak 1. i članak 23. — Tumačenje izraza „na papiru” i „na nekom drugom trajnom mediju” — Ugovor koji upućuje na drugi dokument — Uvjet „pisanog oblika” u smislu nacionalnog prava — Navođenje traženih informacija upućivanjem na objektivne pokazatelje — Elementi koje je potrebno navesti u ugovoru o kreditu s fiksnim trajanjem — Posljedice nepostojanja obveznih informacija — Proporcionalnost)

11

2017/C 6/13

Predmet C-43/15 P: Presuda Suda (veliko vijeće) od 8. studenoga 2016. – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), LG Electronics Inc. (Žalba — Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga koji sadrži verbalne elemente „compressor technology” — Prigovor nositelja verbalnih žigova KOMPRESSOR PLUS i KOMPRESSOR — Djelomično odbijanje registracije — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Članak 60. — Uredba (EZ) br. 216/96 — Članak 8. stavak 3. — „Akcesorni” zahtjev — Uredba (EZ) br. 40/94 — Članak 8. stavak 1. točka (b) — Slab razlikovni karakter ranijih nacionalnih žigova — Vjerojatnost dovođenja u zabludu)

12

2017/C 6/14

Predmet C-114/15: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 27. listopada 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour d'appel de Pau – Francuska) – kazneni postupak protiv Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) i dr. (Zahtjev za prethodnu odluku — Slobodno kretanje robe — Članci 34. i 36. UFEU-a — Količinska ograničenja — Paralelni uvoz veterinarsko-medicinskih proizvoda — Direktiva 2001/82/EZ — Članak 65. — Nacionalni sustav prethodnog odobrenja — Isključenje uzgajivača iz mogućnosti korištenja pojednostavljenog postupka odobrenja za stavljanje u promet — Obveza raspolaganja odobrenjem za promet na veliko — Obveza poslovnog nastana na državnom području države članice uvoza — Obveze farmakovigilancije)

12

2017/C 6/15

Predmet C-149/15: Presuda Suda (peto vijeće) od 9. studenoga 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour d'appel de Liège – Belgija) – Sabrina Wathelet protiv Garage Bietheres & Fils SPRL (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 1999/44/EZ — Prodaja robe široke potrošnje i jamstva za takvu robu — Područje primjene — Pojam „trgovac” — Posrednik — Iznimne okolnosti)

13

2017/C 6/16

Predmet C-195/15: Presuda Suda (peto vijeće) od 26. listopada 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – SCI Senior Home, u predstečajnom postupku, protiv Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG (Zahtjev za prethodnu odluku — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Stečajni postupci — Uredba (EZ) br. 1346/2000 — Članak 5. — Pojam „stvarna prava trećih” — Javnopravni teret na nekretnini kojim se jamči naplata poreza na imovinu)

14

2017/C 6/17

Predmet C-211/15 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 26. listopada 2016. – Orange bivši France Télécom protiv Europske komisije (Žalba — Tržišno natjecanje — Državne potpore — Potpora koju je Francuska Republika dodijelila France Télécomu — Reforma načina financiranja mirovina državnih službenika pripojenih France Télécomu — Smanjenje protučinidbe koju France Télécom treba isplatiti državi — Odluka koja potporu proglašava sukladnom s unutarnjim tržištem pod određenim uvjetima — Pojam „potpore” — Pojam „gospodarske prednosti” — Selektivna narav — Utjecaj na tržišno natjecanje — Iskrivljavanje činjenica — Nedostatak u obrazloženju — Izmjena obrazloženja)

14

2017/C 6/18

Predmet C-212/15: Presuda Suda (peto vijeće) od 9. studenoga 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul Mureș – Rumunjska) – ENEFI Energiahatékonysági Nyrt protiv Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Stečajni postupci — Uredba (EZ) br. 1346/2000 — Članak 4. — Učinci predviđeni propisom države članice o tražbinama koje nisu bile predmet stečajnog postupka — Gubitak prava — Porezna narav tražbine — Nepostojanje utjecaja — Članak 15. — Pojam „postupci u tijeku” — Postupci prisilnog izvršenja — Isključenje)

15

2017/C 6/19

Predmet C-220/15: Presuda Suda (treće vijeće) od 27. listopada 2016. – Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke (Povreda obveze države članice — Slobodno kretanje robe — Direktiva 2007/23/EZ — Stavljanje pirotehničkih sredstava na tržište — Članak 6. — Slobodno kretanje pirotehničkih sredstava usklađenih sa zahtjevima direktive — Nacionalni propis koji stavljanje na tržište pirotehničkih sredstava uvjetuje dodatnim zahtjevima — Obveza prethodne prijave nacionalnom tijelu koje je ovlašteno pregledati i izmijeniti upute za uporabu pirotehničkih sredstava)

16

2017/C 6/20

Predmet C-243/15: Presuda Suda (veliko vijeće) od 8. studenoga 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovačka) – Lesoochranárske zoskupenie VLK protiv Obvodný úrad Trenčín (Zahtjev za prethodnu odluku — Okoliš — Direktiva 92/43/EEZ — Očuvanje prirodnih staništa — Članak 6. stavak 3. — Arhuška konvencija — Sudjelovanje javnosti u odlučivanju i pristup pravosuđu u pitanjima okoliša — Članci 6. i 9. — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 47. — Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu — Projekt podizanja ograde — Zaštićeno područje Strážovské vrchy — Upravni postupak izdavanja odobrenja — Organizacija za zaštitu okoliša — Zahtjev za stjecanje statusa stranke u postupku — Odbijanje — Sudski postupak)

16

2017/C 6/21

Predmet C-269/15: Presuda Suda (deseto vijeće) od 26. listopada 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hof van Cassatie – Belgija) – Rijksdienst voor Pensioenen protiv Willema Hoogstada (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna sigurnost — Uredba (EEZ) br. 1408/71 — Članak 4. — Materijalno područje primjene — Obustave na zakonom uređene starosne mirovine i na sve druge dopunske primitke — Članak 13. — Određivanje mjerodavnog zakonodavstva — Prebivalište u drugoj državi članici)

17

2017/C 6/22

Predmet C-276/15: Presuda Suda (prvo vijeće) od 26. listopada 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – Hecht-Pharma GmbH protiv Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, u svojstvu vlasnika (Zahtjev za prethodnu odluku — Lijekovi za humanu primjenu — Direktiva 2001/83/EZ — Područje primjene — Članak 2. stavak 1. — Lijekovi proizvedeni industrijski ili postupkom proizvodnje koji uključuje industrijski proces — Članak 3. točka 2. — Galenski pripravak)

18

2017/C 6/23

Predmet C-290/15: Presuda Suda (deseto vijeće) od 27. listopada 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Belgija) – Patrice D'Oultremont i dr. protiv Région wallonne (Zahtjev za prethodnu odluku — Procjena učinaka određenih planova i programa na okoliš — Direktiva 2001/42/EZ — Članak 2. točka (a) i članak 3. stavak 2. točka (a) — Pojam „planovi i programi” — Uvjeti vezani uz postavljanje vjetroelektrana propisani provedbenom odlukom — Odredbe koje se, među ostalim, odnose na sigurnosne mjere, mjere nadzora, sanacijske mjere i mjere financijskog osiguranja, kao i standarde buke definirane s obzirom na namjenu područja)

19

2017/C 6/24

Predmet C-292/15: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 27. listopada 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Vergabekammer Südbayern – Njemačka) – Hörmann Reisen GmbH protiv Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg (Zahtjev za prethodnu odluku — Javna nabava — Javna usluga prijevoza putnika autobusom — Uredba (CE) no 1370/2007 — Članak 4. stavak 7. — Podizvođenje — Obveza subjekta da sam izvrši značajni dio javnih usluga prijevoza putnika — Doseg — Članak 5. stavak 1. — Postupak sklapanja ugovora o nabavi — Sklapanje ugovora o nabavi sukladno Direktivi 2004/18/EZ)

20

2017/C 6/25

Predmet C-428/15: Presuda Suda (treće vijeće) od 27. listopada 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supreme Court – Irska) – Child and Family Agency protiv J. D. (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću — Uredba (EZ) br. 2201/2003 — Članak 15. — Upućivanje predmeta sudu druge države članice — Područje primjene — Uvjeti primjene — Sud koji je primjereniji — Najbolji interes djeteta)

21

2017/C 6/26

Predmet C-468/15 P: Presuda Suda (deveto vijeće) od 26. listopada 2016.– PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) protiv Vijeća Europske unije, Europske komisije, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH (Žalba — Damping — Provedbene uredbe (EU) br. 1138/2011 i (EU) br. 1241/2012 — Uvoz određenih masnih alkohola i njihovih mješavina podrijetlom iz Indije, Indonezije i Malezije — Uredba (EZ) br. 1225/2009 — Članak 2. stavak 10. točka (i) — Prilagodba — Poslovi slični poslovima posrednika koji posluje na temelju provizije — Članak 2. stavak 10. prvi podstavak — Simetrija između uobičajene vrijednosti i izvozne cijene — Načelo dobre uprave)

22

2017/C 6/27

Predmet C-482/15 P: Presuda Suda (deseto vijeće) od 26. listopada 2016. – Westermann Lernspielverlage GmbH, ranije Westermann Lernspielverlag GmbH protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) (Žalba — Prijava žiga Europske unije — Figurativni žig s verbalnim elementima „bambino” i „lük” — Postupak povodom prigovora — Raniji figurativni žig Europske unije s verbalnim elementom „bambino” — Djelomično odbijanje registracije — Opoziv ranijeg žiga na kojem se taj prigovor temeljio — Tužiteljev dopis kojim obavještava Opći sud o tom opozivu — Odbijanje Općeg suda da dopis unese u spis — Nedostatak u obrazloženju)

22

2017/C 6/28

Predmet C-439/16 PPU: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 27. listopada 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Spetsializiran nakazatelen sad – Bugarska) – kazneni postupak protiv Emila Mileva (Zahtjev za prethodnu odluku — Hitni prethodni postupak — Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima — Direktiva (EU) 2016/343 — Članci 3. i 6. — Vremenska primjena — Sudski nadzor istražnog zatvora optuženika — Nacionalni propis koji zabranjuje tijekom raspravne faze postupka istraživati postoji li osnovana sumnja da je optuženik počinio kazneno djelo — Proturječnost članku 5. stavku 1. točki (c) i članku 5. stavku 4. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda — Margina prosudbe koju nacionalna sudska praksa ostavlja nacionalnim sudovima kako bi odlučili o primjeni te konvencije)

23

2017/C 6/29

Predmet C-317/16 P: Žalba koju je 2. lipnja 2016. podnijela Ukrajina protiv rješenja Općeg suda (deveto prošireno vijeće) od 11. ožujka 2015. u predmetu T-346/14: Janukovič protiv Vijeća

23

2017/C 6/30

Predmet C-318/16 P: Žalba koju je 2. lipnja 2016. podnijela Ukrajina protiv rješenja Općeg suda (deveto vijeće) od 11. ožujka 2015. u predmetu T-347/14, Yanukovych protiv Vijeća

24

2017/C 6/31

Predmet C-319/16 P: Žalba koju je 2. lipnja 2016. podnijela Ukrajina protiv rješenja Općeg suda (deveto prošireno vijeće) od 11. ožujka 2015. u predmetu T-348/14, Yanukovych protiv Vijeća

24

2017/C 6/32

Predmet C-488/16 P: Žalba koju je 13. rujna 2016. podnio Bundesverbandes Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 5. srpnja 2016. u predmetu T-167/15, Bundesverband Souvenir- Geschenke –Ehrenpreise e.V. protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo

24

2017/C 6/33

Predmet C-519/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. listopada 2016. uputio Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) – Superfoz — Supermercados Lda protiv Fazenda Pública

26

2017/C 6/34

Predmet C-531/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. listopada 2016. uputio Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras protiv „Specializuotas transportas” UAB

27

2017/C 6/35

Predmet C-532/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. listopada 2016. uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos protiv AB SEB bankas

28

2017/C 6/36

Predmet C-540/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. listopada 2016. uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) – UAB „Spika”, AB „Senoji Baltija”, UAB „Stekutis”, UAB „Prekybos namai Aistra” protiv Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

29

2017/C 6/37

Predmet C-541/16: Tužba podnesena 25. listopada 2016. – Europska komisija protiv Kraljevine Danske

30

2017/C 6/38

Predmet C-543/16: Tužba podnesena 27. listopada 2016. – Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke

31

 

Opći sud

2017/C 6/39

Predmet T-579/14: Presuda Općeg suda od 9. studenoga 2016. – Birkenstock Sales protiv EUIPO-a (Prikaz uzorka međusobno prepletenih valovitih linija) („Žig Europske unije — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija — Figurativni žig koji prikazuje uzorak međusobno prepletenih valovitih linija — Apsolutni razlog za odbijanje — Razlikovni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Reljefni uzorak — Otiskivanje reljefnog uzorka na pakiranje proizvoda”)

33

2017/C 6/40

Predmet T-67/15: Presuda Općeg suda od 10. studenoga 2016. – Polo Club protiv EUIPO-a – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN — Raniji figurativni žigovi Europske unije BEVERLY HILLS POLO CLUB — Relativni razlog za odbijanje — Opasnost od dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Podnošenje dodatnih dokaza — Diskrecijska ovlast dodijeljena člankom 76. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Djelomično vraćanje predmeta Odjelu za prigovore — Članak 64. stavci 1. i 2. Uredbe br. 207/2009”)

33

2017/C 6/41

Predmet T-184/15: Presuda Općeg suda od 9. studenoga 2016. – Trivisio Prototyping protiv Komisije „Financijska potpora — Šesti okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti — Ugovori vezani uz projekte ULTRA, CINeSPACE i IMPROVE — Djelomična preinaka tužbe — Odluka koja ima snagu ovršne isprave — Članak 299. UFEU-a — Arbitražna klauzula — Prihvatljivi troškovi — Povrat isplaćenih sredstava”

34

2017/C 6/42

Predmet T-290/15: Presuda Općeg suda od 9. studenoga 2016. – Smarter Travel Media protiv EUIPO-a (SMARTER TRAVEL) („Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije SMARTER TRAVEL — Apsolutni razlozi za odbijanje — Opisni karakter — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) te stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Jednako postupanje”)

35

2017/C 6/43

Predmet T-315/15: Presuda Općeg suda od 17. studenoga 2016. – Vince protiv EUIPO-a (ELECTRIC HIGHWAY) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije ELECTRIC HIGHWAY — Apsolutni razlozi za odbijanje — Opisni karakter — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

35

2017/C 6/44

Predmet T-579/15: Presuda Općeg suda od 8. studenoga 2016. – For Tune protiv EUIPO-a – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije fortune — Raniji njemački verbalni žig FORTUNE-HOTELS — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

36

2017/C 6/45

Predmet T-157/16 P: Presuda Općeg suda od 17. studenoga 2016. – Fedtke protiv EGSO-a („Žalba — Javna služba — Službenici — Isključivo potvrdni akt — Nove i bitne činjenice — Teret dokazivanja”)

36

2017/C 6/46

Predmet T-746/15: Rješenje Općeg suda od 9. studenoga 2016. – Biofa protiv Komisije („Žalba za poništenje — Sredstva za zaštitu bilja — Provedbena uredba (EU) 2015/2069 — Odobravanje osnovne tvari natrijev hidrogenkarbonat — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

37

2017/C 6/47

Predmet T-12/16: Rješenje Općeg suda od 7. listopada 2016. – Slovenija protiv Komisije („EFJP i EPFRR — Izdaci isključeni iz financiranja — Izdaci koji su nastali za Sloveniju — Donošenje Provedbene odluke (EU) 2016/1059 — Obustava postupka”)

38

2017/C 6/48

Predmet T-281/16 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 11. studenoga 2016. – Solelec i dr. protiv Parlamenta („Privremena pravna zaštita — Ugovori o javnoj nabavi radova — Postupak javne nabave — Radovi na električnim instalacijama (visoki napon) u okviru projekta proširenja i obnove zgrade Parlamenta Konrad Adenauer u Luxembourgu — Odbijanje ponude ponuditelja i dodjela ugovora drugom ponuditelju — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti”)

38

2017/C 6/49

Predmet T-738/16: Tužba podnesena 25. listopada 2016. – La Quadrature du Net i dr. protiv Komisije

39

2017/C 6/50

Predmet T-745/16: Tužba podnesena 28. listopada 2016. – BPCE protiv ESB-a

40

2017/C 6/51

Predmet T-749/16: Tužba podnesena 28. listopada 2016. – Stemcor London i Samac Steel Supplies protiv Komisije

41

2017/C 6/52

Predmet T-750/16: Tužba podnesena 28. listopada 2016. – FV protiv Vijeća

42

2017/C 6/53

Predmet T-751/16: Tužba podnesena 28. listopada 2016. – Confédération Nationale du Crédit Mutuel protiv ESB-a

42

2017/C 6/54

Predmet T-756/16: Tužba podnesena 2. studenoga 2016. – Euro Castor Green protiv EUIPO-a – Netlon France (rešetkasta ograda)

43

2017/C 6/55

Predmet T-757/16: Tužba podnesena 28. listopada 2016. – Société générale protiv ESB-a

44

2017/C 6/56

Predmet T-758/16: Tužba podnesena 31. listopada 2016. – Crédit Agricole protiv ESB-a

45

2017/C 6/57

Predmet T-760/16: Tužba podnesena 4. studenoga 2016. – Basil protiv EUIPO-a – Artex (košare za bicikl)

46

2017/C 6/58

Predmet T-763/16: Tužba podnesena 31. listopada 2016. – PY protiv EUCAP Sahel Niger

46

2017/C 6/59

Predmet T-765/16: Tužba podnesena 5. studenoga 2016. – Grupo Ganaderos de Fuerteventura protiv EUIPO-a (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

47

2017/C 6/60

Predmet T-766/16: Tužba podnesena 7. studenoga 2016. – Hércules Club de Fútbol protiv Komisije

48

2017/C 6/61

Predmet T-768/16: Tužba podnesena 31. listopada 2016. – BNP Paribas protiv ESB-a

49

2017/C 6/62

Predmet T-770/16: Tužba podnesena 2. studenoga 2016. – Korwin-Mikke protiv Parlamenta

50

2017/C 6/63

Predmet T-774/16: Tužba podnesena 7. studenoga 2016. – Consejo Regulador del Cava protiv EUIPO-a – Cave de Tain L'Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

50

2017/C 6/64

Predmet T-780/16: Tužba podnesena 8. studenoga 2016. – Mediaexpert protiv EUIPO-a – Mediaexpert (mediaexpert)

51

2017/C 6/65

Predmet T-784/16: Tužba podnesena 1. studenoga 2016. – Pilla protiv Komisije i EACEA-e

52

2017/C 6/66

Predmet T-785/16: Tužba podnesena 9. studenoga 2016. – BSH Electrodomesticos España protiv EUIPO-a – DKSH International (Ufesa)

53

2017/C 6/67

Predmet T-795/16: Tužba podnesena 9. studenoga 2016. – Krasnyiy oktyabr protiv EUIPO-a – Kondyterska korporatsiia „Roshen” (CRABS)

54

2017/C 6/68

Predmet T-796/16: Tužba podnesena 11. studenoga 2016. – CEDC International protiv EUIPO-a – Underberg (Prikaz zelenkasto-smeđe vlati trave u boci)

54

2017/C 6/69

Predmet T-798/16: Tužba podnesena 14. studenoga 2016. – Hanso Holding protiv EUIPO-a (REAL)

55

2017/C 6/70

Predmet T-720/15: Rješenje Općeg suda od 16. rujna 2016. – Komisija protiv CINAR-a

56

2017/C 6/71

Predmet T-732/15: Rješenje Općeg suda od 16. rujna 2016. – ICA Laboratories i dr. protiv Komisije

56


 

Ispravci

2017/C 6/72

Ispravak priopćenja u Službenom listu u predmetu T-698/16 ( SL C 441, 28.11.2016. )

57


HR

 

Top