Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:343:TOC

Službeni list Europske unije, C 343, 19. rujna 2016.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 343

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 59.
19 rujna 2016.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2016/C 343/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2016/C 343/02

Predmet C-455/14 P: Presuda Suda (veliko vijeće) od 19. srpnja 2016. – H protiv Vijeća Europske unije, Europske komisije, Policijske misije Europske unije (EUPM) u Bosni i Hercegovini (Žalba — Zajednička vanjska i sigurnosna politika (ZVSP) — Odluka 2009/906/ZVSP — Policijska misija Europske unije (EUPM) u Bosni i Hercegovini — Upućeni nacionalni član osoblja — Preraspoređivanje u regionalni ured te misije — Članak 24. stavak 1. podstavak 2. posljednja rečenica UEU-a — Članak 275. stavak 1. UFEU-a — Tužba za poništenje i naknadu štete — Nadležnost sudova Europske unije — Članci 263. i 268. te članak 340. stavak 2. UFEU-a)

2

2016/C 343/03

Predmet C-493/14: Presuda Suda (prvo vijeće) od 21. srpnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesfinanzgericht – Außenstelle Linz – Austrija) – Dilly’s Wellnesshotel GmbH protiv Finanzamt Linz (Zahtjev za prethodnu odluku — Državne potpore — Program potpora u obliku smanjenja poreza za zaštitu okoliša — Uredba (EZ) br. 800/2008 — Kategorije potpora koje se mogu smatrati spojivima s unutarnjim tržištem i izuzetima od obveze prijave — Obvezujuća narav uvjeta izuzeća — Članak 3. stavak 1. — Izričito upućivanje na tu uredbu u programu potpora)

3

2016/C 343/04

Predmet C-526/14: Presuda Suda (veliko vijeće) od 19. srpnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Ustavno sodišče Republike Slovenije – Slovenija) – Tadej Kotnik i dr. protiv Državni zbor Republike Slovenije (Zahtjev za prethodnu odluku — Valjanost i tumačenje Komunikacije Komisije o bankarstvu — Tumačenje direktiva 2001/24/EZ i 2012/30/EU — Državne potpore bankama u kontekstu financijske krize — Podjela obveza — Likvidacija temeljnog kapitala dioničara, hibridnog kapitala i podređenog duga — Načelo zaštite legitimnih očekivanja — Pravo vlasništva — Zaštita interesa članova i trećih osoba — Restrukturiranje i likvidacija kreditnih institucija)

3

2016/C 343/05

Predmet C-542/14: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 21. srpnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Augstākā tiesa – Latvija) – SIA „VM Remonts” (ranije SIA „DIV un KO”), SIA „Ausma grupa” protiv Konkurences padome i Konkurences padome protiv SIA „Pārtikas kompānija” (Zahtjev za prethodnu odluku — Tržišno natjecanje — Članak 101. stavak 1. UFEU-a — Potpuno unutarnja situacija — Primjena analognog nacionalnog propisa — Nadležnost Suda — Usklađeno djelovanje — Odgovornost poduzetnika zbog djelovanja pružatelja usluga — Pretpostavke)

4

2016/C 343/06

Predmet C-597/14 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 21. srpnja 2016. – Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo protiv Xaviera Graua Ferrera, Juana Cándida Rubija Ferrera, Alberta Rubija Ferrera (Žalba — Žig Europske unije — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Članak 76. stavak 2. — Uredba (EZ) br. 2868/95 — Pravilo 50. stavak 1. treći podstavak — Figurativni žig — Prigovor nositelja ranijeg žiga — Dokaz o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite ranijeg žiga — Uzimanje u obzir od strane žalbenog vijeća nepravodobno podnesenog dokaza — Odbijanje prigovora od strane žalbenog vijeća)

5

2016/C 343/07

Predmet C-4/15: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 21. srpnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Staatssecretaris van Financiën protiv Argos Supply Trading BV (Zahtjev za prethodnu odluku — Carinska unija — Zajednička carinska tarifa — Carinski postupci s gospodarskim učinkom — Vanjska proizvodnja — Uredba (EEZ) br. 2913/92 — Članak 148. točka (c) — Izdavanje odobrenja — Gospodarski uvjeti — Izostanak ozbiljnog ugrožavanja osnovnih interesa proizvođača iz Zajednice — Pojam ‚proizvođači iz Zajednice’)

6

2016/C 343/08

Predmet C-104/15: Presuda Suda (deveto vijeće) od 21. srpnja 2016. – Europska komisija protiv Rumunjske „Povreda obveze države članice — Zaštita okoliša — Direktiva 2006/21/EZ — Gospodarenje otpadom — Rudarstvo — Odlagalište — Emisija prašine — Sitne čestice prašine koje lebde u zraku — Onečišćenje — Ljudsko zdravlje — Obvezne preventivne mjere — Članci 4. i 13. — Utvrđivanje postojanja povrede”

6

2016/C 343/09

Predmet C-226/15 P: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 21. srpnja 2016. – Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo, Carolus C. BVBA (Žalba — Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije English pink — Prigovor nositelja verbalnog žiga PINK LADY i figurativni žigovi koji sadržavaju verbalne elemente „Pink Lady” — Odbijanje prigovora — Odluka suda za žigove Europske unije — Izmjena — Pravomoćnost)

7

2016/C 343/10

Predmet C-341/15: Presuda Suda (deseto vijeće) od 20. srpnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgericht Wien – Austrija) – Hans Maschek protiv Magistratsdirektion der Stadt Wien – Personalstelle Wiener Stadtwerke (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Direktiva 2003/88/EZ — Članak 7. — Pravo na plaćeni godišnji odmor — Umirovljenje na zahtjev zainteresirane osobe — Radnik koji nije iskoristio svoja prava na plaćeni godišnji odmor prije prestanka radnog odnosa — Nacionalno zakonodavstvo koje isključuje novčanu naknadu za neiskorišteni plaćeni godišnji odmor — Bolovanje — Dužnosnici)

7

2016/C 343/11

Spojeni predmeti C-387/15 i C-388/15: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 21. srpnja 2016. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Raad van State – Belgija) – Hilde Orleans, Rudi Van Buel, Marina Apers (C-387/15) i Denis Malcorps, Myriam Rijssens, Guido Van De Walle (C-388/15) protiv Vlaams Gewest (Zahtjev za prethodnu odluku — Okoliš — Direktiva 92/43/EEZ — Očuvanje prirodnih staništa — Posebna područja očuvanja — Područje Natura 2000 „Estuarij rijeka Schelde i Temse na nizozemskoj granici do Genta” — Razvoj lučkog područja — Procjena utjecaja plana ili projekta na zaštićeno područje — Negativni utjecaji — Prethodni, ali nedovršeni, razvoj areala istovjetnog tipa kao uništeno područje — Dovršetak nakon procjene — Članak 6. stavci 3. i 4.)

8

2016/C 343/12

Predmet C-502/14: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 30. lipnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato – Italija) – Buzzi Unicem SpA i dr. protiv Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico „Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u Europskoj uniji — Direktiva 2003/87/EZ — Članak 10.a stavak 5. — Metoda dodjele jedinica — Besplatna dodjela jedinica — Način izračuna jedinstvenog međusektorskog faktora korekcije — Odluka 2011/278/EU — Članak 15. stavak 3. — Odluka 2013/448/EU — Članak 4. — Prilog II. — Valjanost”

9

2016/C 343/13

Predmet C-129/15: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 7. srpnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad Sofia-grad – Bugarska) – H. M. protiv Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI) (Zahtjev za prethodnu odluku — Ugovor o javnoj nabavi robe — Direktiva 2004/18/EZ — Članak 1. stavak 9. — Pojam „tijela kojim se upravlja na temelju javnog prava” — Bolnica osnovana kao profitna organizacija i čiji je kapital potpuno privatni — Dohodak koji više od 50 % ili 30 % dolazi iz uplata u javni sustav zdravstvenog osiguranja u zamjenu za ostvarenje medicinskih usluga — Članak 7. točka (b) — Procijenjena vrijednost nabave — Nedosegnuti prag — Određeni prekogranični interes — Nedostatak informacija — Članak 53. stavak 2. Poslovnika Suda — Očita nedopuštenost)

10

2016/C 343/14

Predmet C-214/15: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 7. srpnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Município de Vila Pouca de Aguiar protiv Sá Machado & Filhos SA „Zahtjev za prethodnu odluku — Javna nabava radova — Direktiva 2004/18/EZ — Članak 55. — Obavijesti o nadmetanju — Ponuda bez obrazloženja izuzetno niskih cijena — Kriteriji za utvrđivanje — Članak 7. točka (c) — Vrijednost nabave — Nedosegnut prag — Izvjestan prekogranični interes — Nedostatak informacija — Očita nedopuštenost”

10

2016/C 343/15

Predmet C-246/15 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 14. srpnja 2016. – Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG protiv Europske komisije, Land Hessen „Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Državne potpore — Državne mjere koje se odnose na otvaranje pilane u Saveznoj zemlji Hessen (Njemačka) — Odluka kojom se utvrđuje nepostojanje državne potpore — Nepokretanje formalnog istražnog postupka — Žalba koja je djelomično nedopuštena, a djelomično neosnovana”

11

2016/C 343/16

Predmet C-293/15 P: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 30. lipnja 2016. – Slovenská pošta a.s. protiv Europske komisije, Slovačke Republike, Cromwell a.s., Slovak Mail Services a.s., Prvá Doručovacia, a.s., ID Marketing Slovensko s.r.o. (prije TNT Post Slovensko s.r.o.) „Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Javna poduzeća — Izmjena slovačkog zakonodavstva o poštanskim uslugama — Ekskluzivna prava dodijeljena postojećem operatoru Slovenská pošta a.s. za pružanje usluga „hibridne” pošte — Odluka o neusklađenosti tih odredbi s člancima 86. i 82. UEZ-a”

11

2016/C 343/17

Predmet C-295/15 P: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 22. lipnja 2016. – Matratzen Concord GmbH protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá in accomandita „Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Žig Europske unije — Verbalni žig Europske unije ARKTIS — Zahtjev za opoziv — Stvarna uporaba žiga — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Članak 51. stavak 1. točka(a) — Oblik uporabe žiga — Dokaz o uporabi ranijeg žiga — Suglasnost nositelja žiga — Djelomično odbijanje zahtjeva za opoziv”

12

2016/C 343/18

Predmet C-399/15 P: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 12. srpnja 2016. – Vichy Catalán, SA protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo, Hijos de Rivera, SA „Žalba — Žig Europske unije — Žalbeni rok — Viša sila — Članak 181. Poslovnika Suda — Očita nedopuštenost”

12

2016/C 343/19

Predmet C-450/15: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 28. lipnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato – Italija) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato protiv Italsempione – Spedizioni Internazionali SpA „Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. Poslovnika Suda — Uredba (EZ) br. 1/2003 — Članak 23. stavak 2. točka (a) — Tumačenje s obzirom na načelo proporcionalnosti — Utvrđivanje iznosa novčane kazne — Kriteriji — Smjernice za utvrđivanje novčanih kazni — Nacionalna praksa — Prilagodba osnovnog iznosa novčane kazne — Uzimanje u obzir otegotnih ili olakotnih okolnosti — Primjena najvišeg utvrđenog praga od 10 % ukupnog prometa — Nenadležnost Suda — Očita nenadležnost”

13

2016/C 343/20

Predmet C-456/15: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 14. srpnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgericht Berlin – Njemačka) – BASF SE protiv Savezne Republike Njemačke „Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u Europskoj uniji — Direktiva 2003/87/EZ — Članak 10.a stavak 5. — Metoda dodjele jedinica — Besplatna dodjela jedinica — Način izračuna jedinstvenog međusektorskog faktora korekcije — Odluka 2011/278/EU — Članak 15. stavak 3. — Odluka 2013/448/EU — Članak 4. — Prilog II. — Valjanost”

13

2016/C 343/21

Predmet C-510/15 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 7. srpnja 2016. – Fapricela – Indústria de Trefilaria, SA protiv Europske komisije „Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Europsko tržište čelika za prednapinjanje — Teret dokazivanja — Pretpostavka nedužnosti — Novčane kazne — Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni (2006) — Neograničena nadležnost — Utvrđivanje težine povrede i dodatnog iznosa s odvraćajućim učinkom — Obrazloženje — Načela proporcionalnosti i jednakog postupanja”

14

2016/C 343/22

Predmet C-523/15 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 7. srpnja 2016. – Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG protiv Europske komisije (Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Europsko tržište čelika za prednapinjanje — Novčane kazne — Ocjena sposobnosti plaćanja — Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni iz 2006. — Neograničena nadležnost — Uzimanje u obzir činjenica koje su nastale nakon sporne odluke — Načela proporcionalnosti i jednakog postupanja — Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu)

15

2016/C 343/23

Predmet C-604/15 P: Rješenje Suda (peto vijeće) od 12. srpnja 2016. – Ana Pérez Gutiérrez protiv Europske komisije „Žalba — Poslovnik Suda — Članak 181. — Izvanugovorna odgovornost Europske unije — Javno zdravlje — Fotografije koje je Europska komisija predložila kao zdravstvena upozorenja na paketima duhanskih proizvoda — Nedopuštena uporaba fotografije preminule osobe”

15

2016/C 343/24

Predmet C-608/15 P: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 7. srpnja 2016. – Panasonic Corp. protiv MT Picture Display Co. Ltd, Europske komisije „Žalba — Poslovnik Suda — Članak 181. — Zabranjeni sporazumi — Svjetsko tržište katodnih cijevi za televizore i zaslone računala — Sporazumi i usklađena djelovanja u području cijena, podjele tržišta, klijenata i ograničenja proizvodnje — Prava obrane — Obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku — Sadržaj”

16

2016/C 343/25

Predmet C-669/15: Rješenje Suda (peto vijeće) od 30. lipnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour d'appel de Versailles – Francuska) – Electricité Réseau Distribution France SA (ERDF) protiv Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS „Zahtjev za prethodnu odluku — Nepostojanje pravnog okvira — Očita nedopuštenost — Članak 53. stavak 2. i članak 94. Poslovnika Suda”

16

2016/C 343/26

Predmet C-7/16: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 5. srpnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo – Španjolska) – Banco Popular Español SA i PL Salvador SARL protiv Marie Rite Giraldez Villar i Modesta Martíneza Baza (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Direktiva 93/13/EEZ — Nepošteni uvjeti — Prijenos tražbine — Pravo dužnika na otpis svojeg duga — Pretpostavke za ostvarivanje tog prava)

17

2016/C 343/27

Predmet C-55/16: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 30. lipnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Rumunjska) – Evo Bus GmbH protiv Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost — Pravo na povrat — Osma direktiva 79/1072/EEZ — Uvjeti za ostvarivanje povrata — Propisivanje dodatnih uvjeta osim onih iz članaka 3. i 4. — Obveza podnošenja dokaza o plaćanju poreza — Dopuštenost)

17

2016/C 343/28

Predmet C-173/16: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 22. lipnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Court of Appeal – Irska) – M. H. protiv M. H. (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Nepostojanje razumne sumnje — Sudska nadležnost u bračnim sporovima — Uredba (EZ) br. 2201/2003 — Članak 16. stavak 1. točka (a) — Utvrđivanje trenutka kad je pokrenut postupak pred sudom — Pojam „u trenut[ak] u kojemu je pismeno kojim se pokreće postupak, ili jednakovrijedno pismeno, predano sudu”)

18

2016/C 343/29

Predmet C-238/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. travnja 2016. uputio Finanzgericht Münster (Njemačka) – X protiv Finanzamt I

18

2016/C 343/30

Predmet C-259/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. svibnja 2016. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) i dr. protiv Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico

19

2016/C 343/31

Predmet C-260/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. svibnja 2016. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) i dr. protiv Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico

20

2016/C 343/32

Predmet C-273/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. svibnja 2016. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Agenzia delle Entrate protiv Federal Express Europe Inc.

21

2016/C 343/33

Predmet C-274/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. svibnja 2016. uputio Amtsgericht Düsseldorf (Njemačka) – flightright GmbH protiv Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

22

2016/C 343/34

Predmet C-290/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. svibnja 2016. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG protiv Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

22

2016/C 343/35

Predmet C-311/16 P: Žalba koju su 20. svibnja 2016. podnijeli Zoohaus Bürstadt, Helmut Ofenloch GmbH & Co. KG protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 17. ožujka 2016. u predmetu T-817/14, Zoofachhandel Züpke GmbH i dr. protiv Europske komisije

23

2016/C 343/36

Predmet C-316/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. lipnja 2016. uputio Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Njemačka) – B protiv Land Baden-Württemberg

23

2016/C 343/37

Predmet C-322/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. lipnja 2016. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Global Starnet Ltd protiv Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

24

2016/C 343/38

Predmet C-326/16 P: Žalba koju je 9. srpnja 2016. podnio LL protiv rješenja Općeg suda (sedmo vijeće) od 19. travnja 2016. u predmetu T-615/15, LL protiv Europskog parlamenta

25

2016/C 343/39

Predmet C-336/16: Tužba podnesena 15. lipnja 2016. – Europska komisija protiv Republike Poljske

27

2016/C 343/40

Predmet C-348/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. lipnja 2016. uputio Tribunale di Milano (Italija) – Sacko Moussa protiv Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

28

2016/C 343/41

Predmet C-350/16 P: Žalba koju su 24. lipnja 2016. podnijeli Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. s.n.c, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca s.a.s., di Camplone Arnaldo & C. protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 27. travnja 2016. u predmetu T-316/13, Pappalardo i dr. protiv Komisije

28

2016/C 343/42

Predmet C-360/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. lipnja 2016. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – Savezna Republika Njemačka protiv Aziza Hasana

30

2016/C 343/43

Predmet C-364/16 P: Žalba koju je 1. srpnja 2016. podnio Trioplast Industrier AB protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 12. svibnja 2016. u predmetu T-669/14, Trioplast Industrier AB protiv Europske komisije

31

2016/C 343/44

Predmet C-366/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. srpnja 2016. uputio Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgija) – H. F. protiv Belgische Staat

33

2016/C 343/45

Predmet C-372/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. srpnja 2016. uputio Oberlandesgericht München (Njemačka) – Soha Sahyouni protiv Raja Mamisch

33

2016/C 343/46

Predmet C-382/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. srpnja 2016. uputio Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Njemačka) – Hornbach-Baumarkt-AG protiv Finanzamt Landau

34

2016/C 343/47

Predmet C-386/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. srpnja 2016. uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) – UAB ‘Toridas’ protiv Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos and Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

34

2016/C 343/48

Predmet C-387/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. srpnja 2016. uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos protiv Nidera B.V. i Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

35

2016/C 343/49

Predmet C-407/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. srpnja 2016. uputio Augstākā tiesa (Latvija) – SIA „Aqua Pro” protiv Valsts ieņēmumu dienests

36

2016/C 343/50

Predmet C-155/16: Rješenje predsjednika Suda od 8. srpnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour de cassation – Francuska) – Sarval Sud-Est SAS, Siffda Bretagne SAS, Siffda Centre SAS, Siram SARL, Francisque Gay, Patrick Legras de Grandcourt protiv Association ATM Porc, Association ATM Avicole, Association ATM équidés Angee, Association ATM éleveurs de ruminants, Association ATM lapins Clipp, Association ATM palmipèdes gras – Cifog, Association ATM ponte – CNPO, Atemax France, Monnard Jura SNC, Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale porcine

37

 

Opći sud

2016/C 343/51

Predmet T-72/12: Rješenje Općeg suda od 18. srpnja 2016. – Bank Mellat protiv Vijeća „Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Irana s ciljem sprječavanja širenja nuklearnog oružja — Zamrzavanje financijskih sredstava — Poništenje pobijanih akata — Obustava postupka”

38

2016/C 343/52

Predmet T-365/16: Tužba podnesena 8. srpnja 2016. – Portigon protiv SRB-a

38

2016/C 343/53

Predmet T-376/16: Tužba podnesena 14. srpnja 2016. – Oberösterreichische Landesbank protiv SRB-a

40

2016/C 343/54

Predmet T-377/16: Tužba podnesena 14. srpnja 2016. – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank protiv SRB-a

41

2016/C 343/55

Predmet T-395/16: Tužba podnesena 22. srpnja 2016. – Windfinder R&L protiv EUIPO-a (Windfinder)

41

2016/C 343/56

Predmet T-404/16: Tužba podnesena 29. srpnja 2016. – Galletas Gullon protiv EUIPO-a – O2 Holdings (Oblik paketa)

42

2016/C 343/57

Predmet T-407/16: Tužba podnesena 26. srpnja 2016. – Banco Popular Español protiv EUIPO-a – Pledgeling (p)

43

2016/C 343/58

Predmet T-418/16: Tužba podnesena 29. srpnja 2016. – Galletas Gullon protiv EUIPO-a – O2 Holdings (oblik paketa)

43

2016/C 343/59

Predmet T-419/16: Tužba podnesena 28. srpnja 2016. – Carrera Brands protiv EUIPO-a – Autec (Carrera)

44

2016/C 343/60

Predmet T-421/16: Tužba podnesena 29. srpnja 2016. – sheepworld protiv EUIPO-a (Beste Oma)

45

2016/C 343/61

Predmet T-422/16: Tužba podnesena 29. srpnja 2016. – sheepworld protiv EUIPO-a (Beste Mama)

45

2016/C 343/62

Predmet T-425/16: Tužba podnesena 29. srpnja 2016. – Hoffmann protiv EUIPO-a (Genius)

46

2016/C 343/63

Predmet T-427/16: Tužba podnesena 29. srpnja 2016. – Martín Osete protiv EUIPO-a – Rey (AN IDEAL WIFE)

46

2016/C 343/64

Predmet T-428/16: Tužba podnesena 29. srpnja 2016. – Martín Osete protiv EUIPO-a – Rey (AN IDEAL LOVER)

47

2016/C 343/65

Predmet T-429/16: Tužba podnesena 29. srpnja 2016. – Martín Osete protiv EUIPO-a – Rey (AN IDEAL HUSBAND)

48

2016/C 343/66

Predmet T-438/16: Tužba podnesena 5. kolovoza 2016. – Altunis protiv EUIPO-a – Hotel Cipriani (CIPRIANI)

48

2016/C 343/67

Predmet T-506/14: Rješenje Općeg suda od 12. srpnja 2016. – Grandi Navi Veloci protiv Komisije

49


HR

 

Top