EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2495

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2495 оd 15. studenoga 2023. o izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga te projektne natječaje

C/2023/7642

OJ L, 2023/2495, 16.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2495/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2495/oj

European flag

Službeni list
Europske unije

HR

Serije L


2023/2495

16.11.2023

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2495

оd 15. studenoga 2023.

o izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga te projektne natječaje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (1), a posebno njezin članak 6. stavak 5. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Odlukom 2014/115/EU (2) Vijeće je odobrilo Protokol o izmjeni Sporazuma o javnoj nabavi (3) sklopljenog u okviru Svjetske trgovinske organizacije. Izmijenjeni Sporazum o javnoj nabavi (dalje u tekstu „Sporazum”) je plurilateralan instrument čija je svrha uzajamno otvaranje tržišta javne nabave među njegovim strankama. Sporazum se primjenjuje na sve ugovore o javnoj nabavi kojima vrijednost doseže ili prelazi iznose utvrđene u Sporazumu (dalje u tekstu „pragovi”) i izražene u obliku posebnih prava vučenja.

(2)

Jedan je od ciljeva Direktive 2014/24/EU omogućiti javnim naručiteljima koji je primjenjuju da istodobno ispunjavaju obveze utvrđene u Sporazumu. Kako bi se osiguralo da pragovi utvrđeni u članku 4. točkama (a), (b) i (c) Direktive 2014/24/EU odgovaraju pragovima utvrđenima u Sporazumu, potrebno je revidirati pragove utvrđene u toj direktivi. U skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive 2014/24/EU pragovi utvrđeni u članku 13. te direktive trebaju se uskladiti s pragovima utvrđenima u članku 4. točkama (a) i (c) te direktive.

(3)

Člankom 6. stavkom 1. Direktive 2014/24/EU zahtijeva se da Komisija svake dvije godine revidira pragove s učinkom od 1. siječnja. Stoga bi se pragovi za 2024. i 2025. trebali primjenjivati od 1. siječnja 2024.

(4)

Zbog dostupnosti podataka pragovi se mogu početi izračunavati najranije 1. rujna. U skladu s člankom 6. stavkom 4. te direktive vrijednosti revidiranih pragova (u EUR) i njihove odgovarajuće vrijednosti u nacionalnim valutama država članica čija valuta nije euro Komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije početkom studenoga. S obzirom na navedeno te kako bi se poštovali navedeni rokovi, Komisija primjenjuje žurni postupak za donošenje ove Uredbe.

(5)

Direktivu 2014/24/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Direktiva 2014/24/EU mijenja se kako slijedi:

(1)

članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a) „5 382 000 EUR” zamjenjuje se sa „5 538 000 EUR”;

(b)

u točki (b) „140 000 EUR” zamjenjuje se sa „143 000 EUR”;

(c)

u točki (c) „215 000 EUR” zamjenjuje se sa „221 000 EUR”;

(2)

u članku 13. prvi stavak mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a) „5 382 000 EUR” zamjenjuje se sa „5 538 000 EUR”;

(b)

u točki (b) „215 000 EUR” zamjenjuje se sa „221 000 EUR”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2024.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)   SL L 94, 28.3.2014., str. 65.

(2)  Odluka Vijeća 2014/115/EU od 2. prosinca 2013. o sklapanju Protokola o izmjeni Sporazuma o javnoj nabavi (SL L 68, 7.3.2014., str. 1.).

(3)   SL L 68, 7.3.2014., str. 2.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2495/oj

ISSN 1977-0847 (electronic edition)


Top