EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nusproizvodi životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1069/2009 o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Uredbom se određuju pravila u vezi s javnim zdravljem i zdravstvena pravila za životinje, vezano za nusproizvode životinjskog podrijetla* i od njih dobivene proizvode*.
 • Ovim pravilima trebaju se spriječiti i smanjiti rizici za zdravlje ljudi i zdravlje životinja, s ciljem zaštite sigurnosti lanca hrane i prehrambenog lanca.

KLJUČNE TOČKE

 • Zakonodavstvo se primjenjuje:
  • na nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji se, po zakonu, ne smiju koristiti za prehranu ljudi;
  • proizvode životinjskog podrijetla koji se mogu koristiti za prehranu ljudi, ali se koriste u druge svrhe;
  • sirovine za proizvodnju proizvoda životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi.
 • Proizvođači na nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvoda moraju osigurati da od početka do kraja proizvodnog lanca budu u skladu sa zakonodavstvom.
 • Oni moraju voditi evidenciju o proizvodima koje otpremaju, prijevoze ili primaju te imati potrebnu dokumentaciju.
 • Moraju obavijestiti nacionalna tijela o proizvodima i mjestima kojima se koriste tijekom proizvodnog lanca. Potonji moraju zadovoljavati određene higijenske standarde i zahtijevati službeno odobrenje.
 • Zemlje EU-a provode službene preglede kako bi osigurali da proizvođači sakupljaju, označavaju i prevoze nusproizvode životinjskog podrijetla bez odlaganja i da ih obrađuju, upotrebljavaju i odlažu prema pravilima.
 • Dobiveni proizvodi kao što su kozmetički proizvodi, medicinska pomagala i veterinarsko-medicinski proizvodi, koji su u skladu s drugim aktima zakonodavstva EU, mogu se staviti u prodaju kada dospiju na krajnju točku proizvodnog lanca.
 • Nusproizvodi životinjskog podrijetla podijeljeni su u tri kategorije ovisno o razini zdravstvenog rizika koju predstavljaju za javno zdravlje ili zdravlje životinja. Njima se određuje kako će ih se odlagati i prerađivati.
 • Postoje ograničenja u upotrebi na nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvoda. Primjerice, ne smiju se upotrebljavati za prehranu životinja ili ribe iz uzgoja iste vrste.
 • Uvozi obaju proizvoda moraju zadovoljavati standarde EU-a.
 • Zabranjuje se izvoz obje vrste proizvoda namijenjenih spaljivanju ili odlaganju na odlagališta, ili u zemlje koje nisu članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) za uporabu u pogonima za proizvodnju bioplina ili postrojenja za kompostiranje.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1069/2009

2013. godine, ovaj zakonski akt izmijenjen je kako bi Mayotte, kao nova najudaljenija regija EU, do 1. siječnja 2021. izvršila usklađivanje s pravilima ove uredbe.

Neke od definicija koje se koriste u ovoj uredbi (tj. „provoz” i „nadležno tijelo”) usklađene su s onim koje se koriste u Uredbi (EU) 2017/625 („Uredba o službenim kontrolama”), kojom se utvrđuju pravila o provjerama koje se izvode u poljoprivredno-prehrambenom lancu. Uredbom (EU) 2017/625 također se osigurava da nusproizvodi životinjskog podrijetla i od njih dobiveni proizvodi, koji ranije nisu bili pokriveni zakonodavstvom EU o službenim kontrolama, spadaju u područje primjene ove uredbe.

Uredba (EU) 2019/1009 kojom se utvrđuju pravila o gnojidbenim proizvodima EU-a , donosi izmjene Uredbe (EZ) br. 1069/2009 kojima se na tržištu EU omogućuje slobodno kretanje, kao gnojidbenih proizvoda, dobivenih proizvoda koji više ne predstavljaju značajan rizik za zdravlje životinja.

OD KADA SE PRIMJENJUJE OVA UREDBA?

Primjenjuje se od 4. ožujka 2011. Izmjene ove uredbe koje donosi Uredba (EU) 2019/1009 primjenjuju se od 15. srpnja 2019.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Nusproizvodi životinjskog podrijetla: čitava tijela ili dijelovi tijela životinja koji nisu namijenjeni prehrani ljudi.
Dobiveni proizvodi: proizvodi dobiveni putem obrade nusproizvoda životinjskog podrijetla.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.–33.)

Naknadne izmjene Uredbe (EZ) br. 1069/2009 ugrađene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. Veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.–254.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredbi (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredbi Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.–142.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 19.03.2020

Top