EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prehrambene arome

Prehrambene arome

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1334/2008 o aromama za upotrebu u i na hrani

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Njome se utvrđuju opći zahtjevi za sigurnu upotrebu aroma* u hrani.
 • Njome se utvrđuju zahtjevi za označivanje aroma koje se mora poštovati.
 • U svojem prilogu sadrži popis odobrenih aroma.

KLJUČNE TOČKE

 • Arome, na temelju raspoloživih znanstvenih dokaza, ne ugrožavaju potrošače te ih ne zbunjuju.
 • Uredbom se utvrđuje što su, na primjer, arome, aromatične tvari, aromatični pripravci, arome dima, arome dobivene termičkim postupkom, prekursori aroma i sastojci hrane s osobinama aroma.
 • Zakonodavstvo se ne primjenjuje na tvari koje su isključivo slatkog (npr. šećer), slanog (npr. sol) ili kiselog okusa, sirovu hranu ili mješavine, kao što su svježi, sušeni ili smrznuti začini i/ili aromatično bilje ili na čajeve i mješavine za oparak. Tvari su koje daju sladak okus zaslađivači, koji predstavljaju posebnu kategoriju prehrambenih aditiva.
 • Uredbom se utvrđuje i koje vrste aroma podliježu postupku ocjene i odobravanja.
 • EU je 1. listopada 2012. usvojio popis odobrenih aromatičnih tvari. Samo se one mogu upotrebljavati u i na hrani te prodavati u EU-u. Popis se periodički ažurira.
 • Uredba sadržava i popis 15 prirodno prisutnih tvari koje izazivaju zabrinutost radi toksikološke opasnosti. Te tvari uključuju estragol, mentofuran, metileugenol, cijanovodičnu kiselinu i kumarin te se ne smiju dodavati hrani. Utvrđene su najviše dopuštene razine prisutnosti određenih takvih tvari prirodno prisutnih u hrani. One mogu biti prisutne u određenoj tradicionalnoj hrani ili određenim alkoholnim i nealkoholnim pićima.
 • U pogledu označivanja, arome namijenjene prodaji među poduzećima ili široj javnosti moraju uz zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o označivanju hrane ispunjavati i posebna pravila. Posebna pravila o označivanju aroma u hrani i na njoj odnose se na obje uredbe kada se arome prodaju široj javnosti te među poduzećima.
 • Izraz „prirodna” za opisivanje arome može se upotrebljavati samo za tvari koje su dobivene izravno iz životinjskog ili biljnog materijala.
 • Subjekti koji posluju hranom (proizvođači aroma, uvoznici ili korisnici aroma poput prehrambene industrije) Europsku komisiju na zahtjev izvješćuju o količinama koje su dodali u hranu tijekom razdoblja od 12 mjeseci.
 • Proizvođač ili korisnik arome odmah obavješćuje Komisiju o svim znanstvenim i tehničkim informacijama koje su mu poznate i dostupne, a koje bi mogle utjecati na procjenu sigurnosti aromatične tvari.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 20. siječnja 2011.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Arome: tvari upotrijebljene za poboljšanje ili promjenu mirisa i okusa hrane. Zajednička pravila i standardi EU-a osiguravaju da ne predstavljaju prijetnju ljudskom zdravlju te da se mogu upotrebljavati u svim zemljama EU-a.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani, te o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91, uredbi (EZ) br. 2232/96 i (EZ) br. 110/2008 te Direktive 2000/13/EZ (SL L 354, 31.12.2008., str. 34.–50.)

Sukcesivne izmjene, dopune i promjene Priloga Uredbi (EZ) br. 1334/2008 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1321/2013 od 10. prosinca 2013. o utvrđivanju popisa odobrenih primarnih proizvoda aroma dima za uporabu kao takvih u ili na hrani i/ili za proizvodnju deriviranih aroma dima na razini Unije (SL L 333, 12.12.2013., str. 54.–67.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 872/2012 od 1. listopada 2012. o donošenju popisa aromatičnih tvari utvrđenih Uredbom (EZ) br. 2232/96 Europskog parlamenta i Vijeća, o njegovom unošenju u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1565/2000 i Odluke Komisije 1999/217/EZ (SL L 267, 2.10.2012., str. 1.–161.)

Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22.11.2011., str. 18.–63.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 2065/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. studenoga 2003. o aromama dima koje se uporabljuju ili su namijenjene za uporabu u ili na hrani. (SL L 309, 26.11.2003., str. 1.–8.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 01.02.2018

Top