EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europska statistika: kako funkcionira Europski statistički sustav

Europska statistika: kako funkcionira Europski statistički sustav

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 223/2009 – razvoj, proizvodnja i diseminacija europskih statistika

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

Cilj joj je uspostaviti pravni okvir za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih statistika koji je u skladu s načelima:

 • stručne neovisnosti*;
 • nepristranosti;
 • objektivnosti;
 • pouzdanosti;
 • statističke povjerljivosti; i
 • isplativosti.

KLJUČNE TOČKE

 • Statistika je važna za provođenje aktivnosti EU-a. Ovom se uredbom utvrđuje skup pravila kako bi se bolje upravljalo statističkim procesom.
 • Upravljanje statistikom provode sljedeća tijela:
  • Eurostat, glavna uprava Europske komisije, europsko je tijelo odgovorno za koordiniranje statističkim aktivnostima u tijelima EU-a.
  • Zemlje EU-a imenuju nacionalne statističke urede (NSI-ove) koji služe kao nacionalne kontaktne točke za Eurostat.
  • Istodobno, Europski statistički sustav (ESS) jest partnerstvo između Eurostata, nacionalnih statističkih ured i ostalih nacionalnih tijela. Ovom uredbom uspostavlja se Odbor za ESS koji se sastoji od predstavnika nacionalnih statističkih ureda i kojim predsjeda Eurostat. Surađuje s Komisijom na, među ostalim, Europskom statističkom programu, pitanjima koja se odnose na statističku povjerljivost te na daljnjem razvoju Kodeksa prakse europske statistike (koji također ažurira ESS). ESS također blisko surađuje s Europskog sustava središnjih banaka.
 • Eurostat, nacionalni statistički uredi i ostala nacionalna tijela diseminiraju europske statistike kako bi svim korisnicima jamčili širok i nepristran pristup.
 • Osim ako se ne primjenjuju određeni uvjeti (npr. pristup istraživačima u znanstvene svrhe), povjerljivim podacima može se pristupiti samo ako se koriste u statističke svrhe. Povjerljive podatke može prenositi tijelo Europskog statističkog sustava drugom tijelu sve dok se taj čin smatra nužnim za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih statistika.
 • Uredbom (EU) 2015/759 izmijenjena je i dopunjena ova uredba jačanjem:
  • uloge NSI-ova u koordiniranju statističkih aktivnosti;
  • stručne neovisnosti voditelja NSI-ova i glavnog direktora Eurostata; i
  • provedbe Kodeksa prakse.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. travnja 2009.

POZADINA

Prethodni Europski statistički sustav izmijenjen je i dopunjen kako bi rješavao izazove i političke potrebe koje su nastale nakon globalne financijske krize. Time se osigurala poboljšana koordinacija europskim statistikama te veća fleksibilnost u njihovoj diseminaciji. Stoga se ovom uredbom ponovno definira okvir europske statistike konsolidiranjem aktivnosti EES-a te daljnjim pojašnjavanjem uloga Eurostata, nacionalnih statističkih ureda i ostalih nacionalnih tijela.

* KLJUČNI POJMOVI

Stručna neovisnost: proces razvoja, proizvodnje i diseminacije statistika s pomoću tehnika, definicija, metodologija i izvora bez ikakvih pritisaka političkih ili interesnih skupina, EU-a ili nacionalnih tijela.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009. str. 164.-173.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 223/2009 uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 06.02.2017

Top