EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rezidue veterinarsko-medicinskih proizvoda u hrani životinjskog podrijetla

Rezidue veterinarsko-medicinskih proizvoda u hrani životinjskog podrijetla

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 470/2009 – postupci EU-a za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se utvrđujuju pravila najvećih dopuštenih količina farmakološki djelatnih tvari, poput antibiotika, korištenih u veterini i vezanih uz hranu životinjskog podrijetla, uključujući meso, ribu, mlijeko, jaja i med, kako bi se osigurala sigurnost hrane.

U tom smislu, uspostavlja:

 • najveću dopuštenu količinu rezidua*
 • referentnu granicu za poduzimanje mjera* vezanu uz slučajeve u kojima najveća dopuštena količina nije izračunata.

KLJUČNE TOČKE

 • Podnositelj zahtjeva za odobrenje stavljanja na tržište veterinarsko-medicinskih proizvoda, u kojima se koriste bilo koje farmakološki djelatne tvari, mora podnijeti prijavu Europskoj agenciji za lijekove. Agencija mora dati mišljenje koje se sastoji od znanstvene procjene rizika i preporuka za upravljanje rizikom.
 • Agencija odlučuje hoće li primijeniti uspostavljene najveće dopuštene količine rezidua za određenu hranu ili vrstu. Europska komisija postavlja pravila o uvjetima vezanima uz izračune ograničenja rezidua.
 • Procjena rizika mora odrediti predstavljaju li vrsta i količina rezidue u pitanju sigurnosni rizik za ljudsko zdravlje.
 • Preporuke za upravljanje rizikom moraju procijeniti razne faktore, uključujući dostupnost alternativnih tvari za liječenje relevantne vrste životinja.
 • Komisija klasificira farmakološki djelatne tvari koje su već bile predmet mišljenja Agencije. Može uspostaviti referentnu granicu za poduzimanje mjera farmakološki djelatnih tvari koje nisu klasificirane.
 • U određenim slučajevima Komisija ili zemlja EU-a može Agenciji podnijeti zahtjev za mišljenjem o najvećoj dopuštenoj količini rezidua. Takvi slučajevi uključuju okolnosti u kojima je tvar o kojoj se radi odobrena za korištenje u trećim zemljama.
 • Broj tvari koje su isključene iz raspona ove uredbe, uključujući tvari pokrivene Uredbom (EEZ) br. 315/93 o onečišćivačima u hrani.
 • U siječnju 2017. Komisija je donijela Provedbenu uredbu (EU) 2017/12. Njome se utvrđuju forma i sadržaj prijava i zahtjeva za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua.
 • U lipnju 2017. Komisija je donijela Uredbu (EU) 2017/880. Njome se utvrđuju pravila za primjenu najveće dopuštene količine rezidua određene za farmakološki djelatnu tvar u određenoj hrani za drugu hranu dobivenu od iste vrste životinja i najveće dopuštene količine rezidua određene za farmakološki djelatnu tvar u jednoj ili više vrsta životinja za drugu vrstu životinja (tj. ekstrapolacija najveće dopuštene količine rezidua).

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 6. srpnja 2009.

POZADINA

Prethodna pravila EU-a o ovom problemu bila su previše složena i vodila su prema smanjenju dostupnosti lijekova za životinje koje se koriste za proizvodnju hrane u EU. Ova uredba uvedena je kako bi osigurala i sigurnost potrošača i dostupnost veterinarskih lijekova koji tretiraju određene bolesti.

KLJUČNI POJMOVI

Najveća dopuštena količina rezidua (NKD): najveća dopuštena koncentracija rezidue farmakološki djelatnih tvari koje mogu biti dozvoljene u hrani životinjskog porijekla.
Referentna granica za poduzimanje mjera: razina rezidue farmakološki djelatnih tvari uspostavljena za provođenje kontrole za tvari za koje nije utvrđena najveća dopuštena količina rezidue. Referentne granice za poduzimanje mjera uspostavljene su konzultiranjem sa službenim kontrolnim laboratorijima.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o propisivanju postupaka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla, o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2377/90 i o izmjeni Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 152, 16.6.2009., str. 11.–22.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EU) 2017/880 оd 23. svibnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu najveće dopuštene količine rezidua određene za farmakološki djelatnu tvar u određenoj hrani za drugu hranu dobivenu od iste vrste životinja i najveće dopuštene količine rezidua određene za farmakološki djelatnu tvar u jednoj ili više vrsta životinja za drugu vrstu životinja, u skladu s Uredbom (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 135, 24.5.2017., str. 1.–5.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/12 оd 6. siječnja 2017. o formi i sadržaju prijava i zahtjeva za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua u skladu s Uredbom (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 4, 7.1.2017., str. 1.–7.)

Uredba Komisije (EZ) br. 37/2010 od 22. prosinca 2009. o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla (SL L 15, 20.1.2010., str. 1.–72.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 37/2010 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani (SL L 37, 13.2.1993., str. 1.–3.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 23.11.2017

Top