EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jamstveni fond za vanjska djelovanja

Jamstveni fond za vanjska djelovanja

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Njome se utvrđuju pravila za Jamstveni fond EU-a za vanjska djelovanja.
 • Cilj fonda je zaštititi proračun EU-a od proračunskih rizika povezanih sa zajmovima i jamstvima koja pokrivaju zajmove, odobrenima trećim zemljama ili za projekte koji se provode u tim zemljama.

KLJUČNE TOČKE

 • Kao rezultat svojih zajmova trećim zemljama i jamstava za pokriće zajmova za financiranje operacija ulaganja u tim zemljama, EU je izložen znatnim financijskim rizicima.
 • Ovom se Uredbom opisuje način djelovanja Jamstvenog fonda EU-a i utvrđuje postupak njegova financiranja i pravila za njegovo upravljanje.

Zadaci

Misija fonda za vanjska djelovanja jest platiti vjerovnicima EU-a u slučaju neispunjavanja obveza korisnika zajma u pogledu:

Nadalje, fond može pokriti samo zajmove i jamstva dana u korist treće zemlje ili u svrhu financiranja projekata u trećoj zemlji.

Upravljanje i financijska donacija

Europska komisija povjerava financijsko upravljanje fondom EIB-u na temelju mandata EU-a. Fond se financira:

 • mogućnošću godišnje uplate iz proračuna EU-a (ako je potrebno);
 • kamatama na uložena sredstva fonda;
 • povratom sredstava od dužnika koji kasne u otplati.

Uredba je izmijenjena Uredbom (EU) 2018/409 kojom je dodan četvrti izvor sredstava: prihodi od premije na rizik* proizvedeni u okviru operacija financiranja EIB-a za koje EU daje jamstvo za koje se dobiva naknada.

Ciljani iznos i godišnji prijenos

 • Ciljani iznos odnosi se na iznos sredstava koja fond zahtijeva da bi ispunio svoju misiju. Ciljani iznos fonda postavljen je na 9 % ukupnih nedospjelih obveza* EU-a proizašlih iz svakog zajma ili jamstva uvećan za dospjele kamate.
 • Uredbom (EU) 2018/409 uvedena je izmjena prema kojoj se, ako iznos fonda prelazi 10 % ukupnih nedospjelih obveza EU-a, višak mora vratiti u opći proračun EU-a. Time će se opći proračun EU-a bolje zaštititi od potencijalnog dodatnog rizika neispunjavanja obveza financiranja EIB-a za rješavanje problema dugoročne migracije.
 • Godišnji prijenos iz proračuna EU-a u fond izračunava se primjenom ciljanog iznosa na nedospjeli iznos odobrenih i zajamčenih zajmova. Razlika između ciljanog iznosa i stvarne vrijednosti imovine fonda plaća se iz općeg proračuna EU-a u fond ili iz fonda u proračun EU-a u slučaju ostvarenog viška u fondu.
 • Iznos rezervacija* izračunava se na početku financijske godine „n” na temelju zajmova odobrenih i zajamčenih tijekom prethodne financijske godine („n – 1”). Tako izračunani iznos unosi se u proračun godine n + 1. Stoga dolazi do kašnjenja od približno dvije godine između vremena kada iznosi postanu nedospjeli i stvarnog izračuna rezervacija fonda.

Izvješćivanje

Obveze Komisije:

 • do 30. lipnja 2019. predstaviti neovisnu vanjsku ocjenu prednosti i nedostataka povjeravanja financijskog upravljanja imovinom fonda i Europskog fonda za održivi razvoj Komisiji, EIB-u ili njihovoj kombinaciji;
 • svake godine podnijeti izvješće o predstavljanju financijskog stanja i podataka o funkcioniranju fonda na kraju prethodne kalendarske godine, uključujući detaljne podatke o nepodmirenom kapitalu zajamčenih zajmova ili imovini fonda tijekom prethodne kalendarske godine, kao i zaključke i stečena iskustva. To bi trebalo uključivati podatke o financijskom upravljanju i uspješnosti te riziku za fond na kraju prethodne kalendarske godine. Od 2019. godine, a zatim svake tri godine, izvješće mora sadržavati procjenu prikladnosti cilja od 9 % i praga 10 % za fond.

OTKADA SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Uredba (EZ, Euratom) br. 480/2009 primjenjuje se od 30. lipnja 2009.

Uredba o izmjeni (EU) 2018/409 primjenjuje se od 8. travnja 2018.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Prihodi od premija na rizik: premija na rizik je svaki povrat ulagatelja koji je iznad procijenjene nerizične stope (tj. stopa povrata na teoretski nerizična ulaganja poput državnih obveznica). Na primjer, ako procijenjeni povrat na ulaganje iznosi 12 %, a nerizična stopa 2 %, premija na rizik iznosi 10 %.
Nedospjele obveze: kapital koji je posuđen, ali nije vraćen.
Iznos rezervacija: iznos izdvojen za pokrivanje budućih obveza.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 480/2009 od 25. svibnja 2009. o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja (Kodificirana verzija) (SL L 145, 10.6.2009., str. 10–14)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EC, Euratom) br. 480/2009 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENT

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Jamstvenom fondu za vanjska djelovanja i upravljanju njime u 2015. (COM(2016) 439 final, 5.7.2016.)

Posljednje ažuriranje 25.10.2019

Top