EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Branitelji ljudskih prava – podrška EU-a

Branitelji ljudskih prava – podrška EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Članak 2. Ugovora o Europskoj uniji

Smjernice EU-a o braniteljima ljudskih prava

KOJI JE CILJ ČLANKA 2. UGOVORA O EUROPSKOJ UNIJI I SMJERNICA O BRANITELJIMA LJUDSKIH PRAVA?

 • U članku 2. Ugovora o Europskoj uniji navodi se da se EU temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava.
 • Smjernicama se uspostavlja pristup EU-a potpori i zaštiti branitelja ljudskih prava* U zemljama izvan EU-a, u cilju omogućavanja njihovog slobodnog djelovanja.
 • U operativnom smislu te se smjernice primjenjuju u kontekstuzajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP).

KLJUČNE TOČKE

Najvažniji aspekti smjernica su sljedeći:

 • Diplomati u misijama EU-a* redovito će se sastajati s braniteljima ljudskih prava, posjećivati zatočene aktiviste, pratiti njihova suđenja i zagovarati njihovu zaštitu.
 • Radna skupina Vijeća za ljudska prava (COHOM) identificirat će situacije u kojima se EU poziva na intervenciju na temelju izvješća voditelja misija EU-a (HoMs), Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe i nevladinih organizacija.
 • Visoki dužnosnici EU-a (npr. Visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku) u sklopu svojih posjeta zemljama izvan EU-a sastat će se s braniteljima ljudskih prava.
 • Politički dijalog sa zemljama izvan EU-a i regionalnim organizacijama uključivat će situaciju branitelja ljudskih prava.
 • Voditelji misija podsjetit će vlasti zemalja izvan EU-a na njihovu odgovornost zaštite branitelja ljudskih prava ako su u opasnosti.
 • EU će usko surađivati sa zemljama izvan EU-a koje također imaju politike za zaštitu branitelja ljudskih prava i radit će s mehanizmima zaštite ljudskih prava drugih regionalnih organizacija kao što su Afrička unija, Organizacija američkih država i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju.
 • EU će poticati jačanje postojećih i stvaranje novih, regionalnih mehanizama za zaštitu branitelja ljudskih prava.
 • Predanost EU-a pružanju podrške braniteljima ljudskih prava dopunjuje Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR), koji pruža financijsku pomoć organizacijama koje podržavaju aktiviste za ljudska prava.

POZADINA

Branitelji ljudskih prava igraju ključnu ulogu u:

 • dokumentiranju nasilja;
 • pružanju pravne, psihološke, medicinske ili druge podrške žrtvama kršenja ljudskih prava;
 • borbi protiv nekažnjavanja odgovornih za kršenja ljudskih prava i
 • podizanju svijesti o ljudskim pravima i njihovim braniteljima na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

Međutim, branitelji ljudskih prava često su meta napada i prijetnji i iz toga razloga je važno osigurati njihovu sigurnost i zaštitu.

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Branitelji ljudskih prava: pojedinci, skupine ili organizacije koje na miran način promiču i štite univerzalno priznata ljudska prava, naime građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava, uključujući prava pripadnika autohtonih naroda.
Misije EU-a: veleposlanstva i konzulati država članica EU-a i delegacije EU-a.

GLAVNI DOKUMENT

Pročišćeni tekst Ugovora o Europskoj uniji – Glava I. – Zajedničke odredbe – Članak 2. (SL C 202, 7.6.2016., str. 17.)

Osiguravanje zaštite – smjernice EU-a o braniteljima ljudskih prava, Vijeće EU-a (Vanjski poslovi), 2008.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 235/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta financiranja za demokraciju i ljudska prava širom svijeta (SL L 77, 15.3.2014, str. 85.–94.)

Posljednje ažuriranje 28.07.2017

Top