EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Povelja o temeljnim pravima

Povelja o temeljnim pravima

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Povelja EU-a o temeljnim pravima

KOJI JE CILJ OVE POVELJE?

Njome se u pravo Europske unije (EU) uvrštava niz osobnih, građanskih, političkih, gospodarskih i socijalnih prava građana i osoba koje prebivaju u EU-u.

KLJUČNE TOČKE

Sadržaj

Povelja Europske unije o temeljnim pravima (Povelja) potvrđuje, uz dužno poštovanje nadležnosti i zadataka Unije te načela supsidijarnosti, prava koja proizlaze osobito iz ustavnih tradicija i međunarodnih obveza zajedničkih zemljama EU-a, iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, iz socijalnih povelja koje su usvojili EU i Vijeće Europe te iz prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava. Čineći temeljna prava jasnijima i vidljivijima, unutar EU-a stvara pravnu sigurnost.

Povelja o temeljnim pravima sadržava preambulu i 54 članka grupirana u sedam poglavlja:

  • poglavlje I.: dostojanstvo (ljudsko dostojanstvo, pravo na život, pravo na integritet osobe, zabrana mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kazne, zabrana ropstva i prisilnog rada);
  • poglavlje II.: slobode (pravo na slobodu i sigurnost, poštivanje privatnog i obiteljskog života, zaštita osobnih podataka, pravo na stupanje u brak i pravo na osnivanje obitelji, sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi, sloboda izražavanja i informiranja, sloboda okupljanja i udruživanja, sloboda umjetnosti i znanosti, pravo na obrazovanje, sloboda izbora zanimanja i pravo na rad, sloboda poduzetništva, pravo na vlasništvo, pravo na azil, zaštita u slučaju udaljavanja, protjerivanja ili izručenja);
  • poglavlje III.: jednakost (jednakost pred zakonom, nediskriminacija, kulturna, vjerska i jezična raznolikost, ravnopravnost žena i muškaraca, prava djeteta, prava starijih osoba; prava osoba s invaliditetom);
  • poglavlje IV.: solidarnost (pravo radnika na informiranje i savjetovanje u poduzeću, pravo na pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora; pravo na pristup službama za posredovanje pri zapošljavanju, zaštitu u slučaju neopravdanog otkaza, pošteni i pravični radni uvjeti, zabrana rada djece i zaštita mladih pri radu, obiteljski i profesionalni život, socijalna sigurnost i socijalna pomoć, zdravstvena zaštita, pristup službama od općeg gospodarskog interesa, zaštita okoliša, zaštita potrošača);
  • poglavlje V.: prava građana (pravo glasovati i biti biran na izborima za Europski parlament i na lokalnim izborima, pravo na dobru upravu, pravo pristupa dokumentima, europski ombudsman, pravo na podnošenje peticije, sloboda kretanja i boravka, diplomatska i konzularna zaštita);
  • poglavlje VI.: pravda (pravo na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje, pretpostavka nedužnosti i pravo na obranu, načela zakonitosti i razmjernosti kaznenih djela i kazni, pravo da se ne bude dva puta suđen ili kažnjen za isto kazneno djelo);
  • poglavlje VII.: opće odredbe.

Područje primjene

Povelja se odnosi na europske institucije koje podliježu načelu supsidijarnosti te ni pod kojim okolnostima ne mogu proširiti svoje ovlasti i zadaće dodijeljene ugovorima. Povelja se također odnosi na zemlje EU-a kada one provode zakone EU-a.

Ako bilo koje pravo odgovara pravima zajamčenima Europskom konvencijom o ljudskim pravima iz 1950., značenje i područje primjene tih prava jednako je značenju i području primjene kako su oni definirani u Konvenciji iako pravo EU-a može pružati širu zaštitu.

Godišnja izvješća

Svake godine od 2010. Europska komisija objavljuje godišnje izvješće. U njemu se prati napredak u primjeni povelje.

POZADINA

  • Godine 1999. Europsko vijeće zaključilo je da bi temeljna prava primjenjiva na razini EU-a trebalo objediniti u povelju kako bi bili vidljiviji.
  • Povelju su u Nici u prosincu 2000. formalno proglasili Europski parlament, Vijeće i Komisija.
  • Povelja je postala pravno obvezujuća za EU kad je na snagu stupio Ugovor iz Lisabona, u prosincu 2009. te sada ima jednaku pravnu vrijednost kao i ugovori EU-a.

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Povelja Europske unije o temeljnim pravima (SL C 202, 7.6.2016., str. 389.-405.)

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Izvješće o primjeni Povelje Europske unije o temeljnim pravima za 2015. (COM(2016) 265 final, 18.5.2016.)

Posljednje ažuriranje 17.10.2016

Top