EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Promicanje i očuvanje vrijednosti EU-a

Promicanje i očuvanje vrijednosti EU-a

EU se temelji na vrijednostima poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti i vladavine prava te poštivanja ljudskih prava, uključujući prava osoba koje pripadaju manjinama (članak 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU).

DOKUMENT

Članak 2. UEU-a

Članak 7. UEU-a

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu o članku 7. Ugovora o Europskoj uniji: Poštivanje i promicanje vrijednosti na kojima se temelji Unija (COM(2003) 606 završna verzija od 15. listopada 2003.).

SAŽETAK

EU se temelji na vrijednostima poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti i vladavine prava te poštivanja ljudskih prava, uključujući prava osoba koje pripadaju manjinama (članak 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU).

Za članstvo u EU-u mogu se prijaviti samo europske države koje poštuju vrijednosti iz članka 2. te su posvećene njihovom promicanju (članak 49. UEU-a).

Osiguravanja poštivanja temeljnih vrijednosti EU-a

U sklopu EU-a vladavina prava je od posebne važnosti. Poštivanje vladavine prava preduvjet je za zaštitu svih temeljnih vrijednosti koje se nalaze u članku 2. UEU-a. Također je preduvjet za podržavanje svih prava i obveza koje proizlaze iz ugovorâ Unije i iz međunarodnog prava.

OKVIR VLADAVINE PRAVA EU-A

Europska komisija usvojila je u ožujku 2014. novi Okvir za rješavanje sustavnih prijetnji vladavini prava u svih 28 država EU-a. Novi Okvir za vladavinu prava nadopunjuje postupke zbog povrede - u slučaju povrede prava EU-a - i tzv. „Postupak iz članka 7. UEU-a” koji, u svojoj najstrožoj primjeni, omogućava privremenu suspenziju prava na glasovanje u slučaju „ozbiljne i kontinuirane povrede” vrijednosti EU-a od strane neke države EU-a.

Okvir omogućuje Europskoj komisiji stupanje u dijalog s državom EU-a u pitanju u svrhe sprječavanja eskalacije sustavnih prijetnji vladavini prava. Prilikom pripreme procjene, Komisija može iskoristiti stručnost drugih institucija EU-a i međunarodnih organizacija (ponajviše, Europski parlament, Vijeće, Agenciju za temeljna prava, Vijeće Europe, Organizaciju za europsku sigurnost i suradnju (OESS), itd.).

Ukoliko se rješenje ne pronađe u sklopu Okvira, članak 7. UEU-a će uvijek biti zadnje sredstvo za rješavanje krize i osiguravanje poštivanja vrijednosti EU-a.

Članak 7. UEU-a

Cilj članka 7. UEU-a je osiguravanje da države EU-a poštuju zajedničke vrijednosti EU-a, uključujući vladavinu prava. Preventivni mehanizam članka 7. stavka 1. UEU-a može se aktivirati samo u slučaju „jasnog rizika od ozbiljne povrede”, a sankcionirajući mehanizam članka 7. stavka 2. UEU-a samo u slučaju „ozbiljne i kontinuirane povrede od strane države članice” vrijednosti iz članka 2.

Preventivni mehanizam omogućuje Vijeću da državi EU-a u pitanju uputi upozorenje prije stvarne materijalizacije „ozbiljne povrede”.

Sankcionirajući mehanizam omogućuje Vijeću da državi EU-a u pitanju suspendira određena prava koja proizlaze iz primjene ugovorâ Unije, uključujući pravo na glasovanje te države u Vijeću. U tom se slučaju radi o „ozbiljnoj povredi” već dulje vrijeme.

PRIMJENA

Komisija je nekoliko puta od 2009. godine bila suočena s kriznim situacijama u nekim državama EU-a, a koje su ukazale na specifične probleme vezane uz vladavinu prava. Komisija je rješavala ove situacije vršenjem političkog pritiska, kao i pokretanjem postupka zbog povrede u slučaju povreda prava EU-a.

Preventivni i sankcionirajući mehanizmi članka 7. UEU-a još nisu primijenjeni.

Inicijative drugih institucija EU-a

Sve institucije EU-a imaju dodatnu ulogu u promicanju i održavanju vladavine prava u EU-u.

U prosincu 2014. godine Vijeće i države EU-a su se obvezale da će pokrenuti godišnji dijalog među svim državama EU-a u sklopu Vijeća kako bi promicale i čuvale vladavinu prava u okviru ugovora Unije.

Europski parlament je u nekoliko navrata pozvao na redovitu procjenu država EU-a po pitanju njihovog kontinuiranog poštivanja temeljnih vrijednosti EU-a i zahtjeva demokracije i vladavine prava.

Vidjeti također Agenciju za temeljna prava (FRA) i Godišnje izvješće FRA-a o aktivnostima u 2016.

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom odboru i Odboru regija - Izvješće iz 2012. o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima (COM(2013) 271 završna verzija od 8. svibnja 2013.).

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom odboru i Odboru regija - Izvješće iz 2013. o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima (COM(2014) 224 završna verzija od 14. travnja 2014.).

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom odboru i Odboru regija - Novi okvir EU-a za vladavinu prava (COM(2014) 158 završna verzija od 11. ožujka 2014.).

Zaključci Vijeća i država članica koje se sastaju u Vijeću o osiguravanja poštivanja vladavine prava od 16. prosinca 2014.

Posljednje ažuriranje 10.06.2016

Top