EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Borba protiv korupcije u privatnom sektoru

Borba protiv korupcije u privatnom sektoru

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Okvirna odluka Vijeća 2003/568/PUP o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

 • Njome se kriminalizira i aktivna* i pasivna korupcija* u privatnom sektoru. Pravne osobe* mogu biti odgovorne za takva kaznena djela.
 • Stavlja izvan snage Zajedničku akciju 98/742/PUP.

KLJUČNE TOČKE

Uključivanje pojma korupcije u nacionalno kazneno pravo

 • Zemlje EU-a moraju kažnjavati djela koja su namjerno izvedena u okviru poslovne djelatnosti:
  • korumpiranje osobe: obećavanjem, nuđenjem ili davanjem, izravno ili preko posrednika osobi koja u bilo kojem svojstvu upravlja ili radi za subjekt privatnog sektora bilo kakve protupravne koristi za nju ili za treću osobu, kako bi izvršila ili propustila izvršiti neku radnju i time prekršila svoje dužnosti*;
  • traženje protupravne koristi: osoba koja traži ili prima, izravno ili putem posrednika protupravnu korist bilo koje vrste ili obećanje takve koristi, za sebe ili trećega, od strane osobe koja u bilo kojemu svojstvu upravlja ili radi za subjekt privatnog sektora, a korist proizlazi iz toga što ta osoba poduzima ili propušta poduzeti neku radnju i time krši svoje dužnosti.
 • Prethodno navedeno primjenjuje se na poslovne djelatnosti profitnih i neprofitnih subjekata. U trenutku donošenja, zemlje EU-a mogle su ograničiti područje primjene na postupanja koja uključuju, ili bi mogla uključivati, narušavanje tržišnog natjecanja u području nabave robe ili komercijalnih usluga. Ograničenja više ne vrijede. Ograničenja su vrijedila pet godina od 22. srpnja 2005.
 • Zemlje EU-a morale su izjaviti Vijeću kako će postupiti u trenutku donošenja ove odluke. Prije 22. srpnja 2010., Vijeće je moralo pregledati izjave zemalja EU-a u pogledu ograničenja.

Odgovornost pravnih i fizičkih osoba

 • Cilj ove odluke jest učiniti odgovornima ne samo fizičke osobe, primjerice zaposlenike, već i pravne osobe, primjerice poduzeća.
 • S obzirom na odgovornost fizičkih osoba, zemlje EU-a moraju osigurati da navedena djela budu kažnjiva kaznom zatvora u trajanju od najmanje jedne do tri godine. Na primjer, ako je u nekoj zemlji EU-a takvo ponašanje kažnjivo do jedne godine zatvora ili u drugoj, do dvije godine zatvora, oba slučaja zadovoljavaju kriterije utvrđene Okvirnom odlukom. Zemlje EU-a također mogu primijeniti više zakonske pragove za najdulju kaznu zatvora.
 • Pravo na obavljanje poslovnih aktivnosti može se privremeno obustaviti. Poticanje na počinjenje nekog od prethodno navedenih djela ili pomaganje u počinjenju djelâ i njihovo supočinjenje također moraju predstavljati kaznena djela.
 • Pravne osobe mogu odgovarati za kaznena djela koja uključuju korupciju ako njih počini za njihovu korist bilo koja fizička osoba samostalno ili koja ima rukovodeći položaj unutar pravne osobe na temelju:
  • ovlaštenja za zastupanje pravne osobe;
  • ovlaštenja za donošenje odluka u ime pravne osobe;
  • ovlaštenja za izvršavanje nadzora unutar pravne osobe.
 • Sankcije za pravne osobe mogu uključivati kaznene i nekaznene novčane sankcije. Nadalje, zemlje EU-a mogu razmotriti isključenje od prava na državnu potporu ili pomoć, privremenu ili trajnu zabranu obavljanja poslovnih djelatnosti itd.

Nadležnost

Svaka zemlja EU-a ima sudsku nadležnost ako je kazneno djelo počinjeno:

 • na njezinu državnom području;
 • od strane njezina državljanina;
 • u korist pravne osobe koja ima svoje sjedište na državnom području te zemlje EU-a.

Odluka se primjenjuje na Gibraltar.

Na ovu odluku utječe presuda Suda Europske unije u predmetu C-176/03 koji se odnosi na raspodjelu ovlasti u kaznenim stvarima između Europske komisije i Vijeća.

OTKADA SE OVA ODLUKA PRIMJENJUJE?

Zemlje EU-a morale su poduzeti potrebne mjere kako bi se pridržavale pravila Odluke do 22. srpnja 2005.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Aktivna korupcija: davanje mita osobi kako bi protupravno djelovala u okviru obavljanja svojih dužnosti.
Pasivna korupcija: primanje mita.
Pravna osoba: svaki subjekt koji ima takav status prema važećem nacionalnom pravu, osim država ili drugih javnih tijela koja izvršavaju javne ovlasti i međunarodnih javnih organizacija.
Povreda dužnosti: mora se tumačiti sukladno nacionalnom pravu. Pojam povrede dužnosti u nacionalnom pravu trebao bi obuhvaćati barem svako nelojalno ponašanje koje predstavlja povredu zakonskih obveza ili povredu strukovnih propisa.

GLAVNI DOKUMENT

Okvirna odluka Vijeća 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru (SL L 192, 31.7.2003., str. 54.–56.)

VEZANI DOKUMENT

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni u kojoj su mjeri države članice poduzele mjere potrebne za usklađivanje s Okvirnom odlukom Vijeća 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru (COM(2019) 355 final, 26.7.2019.)

Posljednje ažuriranje 18.02.2020

Top