EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mirenje u građanskim i trgovačkim stvarima

Mirenje u građanskim i trgovačkim stvarima

Predvidljiv pravni okvir građanima Europske unije (EU) može omogućiti potpuno korištenje prednosti mirenja* kao postupka za rješavanje sporova, posebno u smislu ekonomičnosti i brzine.

DOKUMENT

Direktiva 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima

SAŽETAK

Predvidljiv pravni okvir građanima Europske unije (EU) može omogućiti potpuno korištenje prednosti mirenja* kao postupka za rješavanje sporova, posebno u smislu ekonomičnosti i brzine.

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Cilj je ove direktive potaknuti korištenje alternativnih metoda rješavanja sporova, posebice upotrebu mirenja. Nastoji osigurati uravnoteženi odnos između mirenja i sudskih postupaka.

KLJUČNE TOČKE

Ova se direktiva primjenjuje u prekograničnim sporovima na građanske i trgovačke predmete. Ne primjenjuje se na:

  • porezne, carinske ili upravne stvari;
  • odgovornost države za činjenje ili propuštanje u provođenju državne ovlasti;
  • sporove u kojima jedna ili više stranaka ima prebivalište ili boravište u Danskoj.

Zemlje EU-a moraju osigurati postupak kojim stranke mogu zatražiti potvrdu sporazuma. Sporazum mogu potvrditi sud ili javno tijelo presudom, odlukom ili javnom ispravom. To će omogućiti uzajamno priznavanje i provedbu sporazuma diljem EU-a u istim uvjetima kao onima utvrđenima sudskom odlukom u građanskim i trgovačkim stvarima te u bračnim stvarima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću.

Miritelji* ili osobe uključene u provođenje postupka mirenja ne moraju svjedočiti u građanskim ili trgovačkim sudskim postupcima u vezi s informacijama koje su dobivene tijekom tog postupka mirenja, osim:

  • kada je to potrebno zbog važnih razloga javnog poretka, posebno za zaštitu fizičkog integriteta osobe;
  • kada je otkrivanje sadržaja sporazuma koji proizlazi iz mirenja potrebno za provedbu ili izvršenje sporazuma.

Zemlje EU-a moraju poticati osposobljavanje miritelja te razvijanje i poštovanje dobrovoljnih kodeksa ponašanja miritelja za provedbu mirenja.

POZADINA

EU je 2013. objavio dva nova akta o alternativnom rješavanju sporova:

  • Direktivu 2013/11/EU o alternativnom rješavanju sporova, koja osigurava da potrošači imaju pristup kvalitetnim subjektima za alternativno rješavanje sporova za sve vrste ugovornih sporova s trgovcima. Kako bi osigurale takav pristup, zemlje EU-a moraju uspostaviti nacionalne infrastrukture za alternativno rješavanje sporova do siječnja 2016. Mirenje je jedan od nekoliko oblika alternativnog rješavanja sporova na koji se zemlje EU-a mogu osloniti za uspostavu te infrastrukture;
  • Uredba (EU) br. 524/2013 online rješavanju potrošačkih sporova u skladu s kojom će biti uspostavljena online platforma za cijeli EU za rješavanje sporova koji proizlaze iz online transakcija. Platforma će omogućiti potrošačima da dostave svoje sporove online i radit će na svim službenim jezicima EU-a. Trebala bi biti dostupna od siječnja 2016.

Za više informacija posjetite Rezoluciju o alternativnom i online rješavanju sporova na mrežnoj stranici Europske komisije.

KLJUČNI POJMOVI

* Mirenje: strukturirani postupak kojim dvije ili više stranaka u sporu nastoje same, na dobrovoljnoj bazi, postići dogovor o rješavanju spora uz pomoć miritelja. Ovaj postupak mogu započeti stranke ili ga može predložiti ili narediti sud ili može biti propisan pravom zemlje EU-a.

* Miritelj: treća osoba od koje se traži vođenje mirenja na djelotvoran, nepristran i stručan način. Status ili zvanje te osobe u dotičnoj zemlji EU-a nije relevantno, kao niti način na koji je ta treća osoba imenovana ili način na koji je od nje zatraženo vođenje mirenja.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2008/52/EZ

13.6.2008.

21.5.2011. (članak 10.: 21.11.2010.)

SL L 136 od 24.5.2008., str. 3. - 8.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova) (SL L 165, 18.6.2013., str. 63. - 79.)

Uredba (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova) (SL L 165, 18.6.2013., str. 1. - 12.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Prema Europskom horizontalnom okviru za zajedničku ispravku (COM(2013) 401 završna verzija od 11. lipnja 2013.)

Posljednje ažuriranje 17.08.2015

Top