Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Sloboda kretanja i boravište u EU-u

Go to the summaries’ table of contents

Sloboda kretanja i boravište u EU-u

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2004/38/EZ o pravu građana EU-a i njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište u EU-u

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Ona:

 • objedinjuje brojne zakone u jedinstven dokument;
 • utvrđuje uvjete na pravo na slobodno kretanje i boravište (stalno i privremeno) za građane EU-a* i članove njihovih obitelji*
 • utvrđuje ograničenja navedenih prava zbog javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja;
 • razjašnjava status zaposlenih i samozaposlenih osoba, studenata ili osoba koje ne rade za plaću.

KLJUČNE TOČKE

Građani EU-a koji imaju važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu mogu:

 • Ući u drugu zemlju EU-a, bez potrebe za ulaznom ili izlaznom vizom. Članovi obitelji koji nisu državljani zemlje EU-a nemaju potrebu za ulaznom ili izlaznom vizom ako posjeduju važeću dozvolu boravišta.
 • Živjeti u drugoj zemlji EU-a do tri mjeseca bez ispunjavanja ikakvih uvjeta ili formalnosti.
 • Živjeti u drugoj zemlji EU-a dulje od tri mjeseca i biti podložni određenim uvjetima, ovisno o svojem statusu u zemlji domaćinu. Zaposlene ili samozaposlene osobe ne moraju zadovoljiti niti jedan drugi uvjet. Studenti i ostale osobe koje ne rade za plaću, kao što su umirovljenici, moraju imati dovoljne izvore financiranja za sebe i svoje obitelji kako ne bi bili teret sustavu socijalne pomoći zemlje domaćina te moraju biti sveobuhvatno zdravstveno osigurane.
 • Moraju se prijaviti kod nadležnih tijela ako u zemlji žive dulje od tri mjeseca. Ako nisu državljani niti jedne zemlje EU-a, članovi njihovih obitelji moraju imati dozvolu boravišta koja je važeća pet godina.
 • Imaju pravo na stalno boravište ako su bez prekida pet godina zakonito živjeli u drugoj zemlji EU-a. To pravo vrijedi i za članove obitelji.
 • Imaju pravo na jednako postupanje kao i prema državljanima zemlje domaćina. Međutim, tijekom prva tri mjeseca njihova boravka tijela zemlje domaćina nisu obvezna odobriti novčanu pomoć građanima EU-a koji ne rade za plaću.

Dodatno:

 • Članovi obitelji, koji su najbliži rođaci građaninu EU-a, mogu, pod određenim uvjetima imati pravo da nastave raditi u predmetnoj zemlji, čak i ako najbliži rođak umre ili napusti zemlju.
 • Građani EU-a ili članovi obitelji mogu biti protjerani ako njihovo ponašanje predstavlja ozbiljnu prijetnju nekom od temeljnih interesa društva.
 • Bolesti koje opravdavaju izricanje mjere ograničavanja slobode kretanja isključivo su potencijalno epidemiološke bolesti kako su utvrđene u mjerodavnim dokumentima Svjetske zdravstvene organizacije.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 30. travnja 2004. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 30. travnja 2006.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Građanin EU-a: svaka osoba s državljanstvom EU-a.
Član obitelji: taj pojam obuhvaća, primjerice, bračnog druga, partnera s kojim građanin EU-a ima registriranu zajednicu te izravne potomke koji nisu navršili 21. godinu.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str. 77.–123.).

Sukcesivne izmjene Direktive 2004/38/EZ uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika (SL L 128, 30.4.2014., str. 8.–14.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću od 2. srpnja 2009. o smjernicama za bolju transpoziciju i primjenu Direktive 2004/38/EZ o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice (COM(2009) 313 final od 2. srpnja 2009.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Inicijativa za zeleno zapošljavanje – Sloboda kretanja građana EU-a i njihovih obitelji: Pet mjera za poboljšanje situacije (COM (2013) 837 final od 25. studenoga 2013.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću – Pomoć nacionalnim tijelima u borbi protiv zlouporabe prava na slobodno kretanje: Priručnik o postupanju u slučaju sumnje na fiktivne brakove između građana EU-a i državljana zemalja izvan EU-a u kontekstu zakonodavstva EU-a o slobodnom kretanju građana EU-a (COM(2014) 604 final od 26. rujna 2014.)

Posljednje ažuriranje 24.09.2015

Top