EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Putovanja u paket aranžmanima (do 2018.)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Putovanja u paket aranžmanima – prava potrošača (od 2018.)' for an updated information about the subject.

Putovanja u paket aranžmanima (do 2018.)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 90/314/EEZ o putovanjima, odmorima i kružnim putovanjima u paket aranžmanima

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Direktivom se utvrđuju minimalni standardi koji se primjenjuju na putovanja, odmore i kružna putovanja u paket aranžmanima u Europskoj uniji (EU).
 • Stoga se direktivom omogućuje kupnja ovih usluga uz najveća moguća jamstva u sklopu unutarnjeg tržišta EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Paket aranžman jest kombinacija barem dviju različitih vrsta putničkih usluga (prijevoza, smještaja ili drugih turističkih usluga) koje zadovoljavaju sljedeća dva uvjeta:

 • usluge se moraju pružati u vremenu dužem od 24 sata ili uključivati smještaj i noćenje i
 • moraju se prodavati po cijeni koja uključuje razne usluge.

Informiranje potrošača

 • U bilo kojoj brošuri koja se daje potrošaču na uvid treba jasno i točno navesti sljedeće:
  • cijenu;
  • odredište, raspored putovanja i sredstva prijevoza;
  • vrstu smještaja;
  • plan prehrane;
  • informacije o tome jesu li potrebne putovnice i vize;
  • zdravstvene formalnosti;
  • redoslijed plaćanja;
  • krajnji rok za obavješćivanje potrošača u slučaju otkazivanja.
 • Informacije u brošuri obvezujuće su za organizatora. U slučaju izmjena tih informacija, potrošača treba jasno obavijestiti tako da se on može s njima složiti.
 • Prije sklapanja ugovora, organizator mora u pisanom obliku dati određene informacije o putovnicama, vizama (rokovima za njihovo pribavljanje) te zdravstvenim formalnostima.
 • Prije početka putovanja, organizator mora u pisanom obliku dati sljedeće podatke:
  • vrijeme i mjesto usputnih zaustavljanja i prijevozne veze, kao i detalje o smještaju;
  • ime, adresu i telefonski broj lokalnog predstavnika organizatora ili, ako ga nema, telefonski broj za slučaj izvanrednog događaja;
  • određene dodatne pojedinosti kada putovanja uključuju djecu;
  • informacije o neobveznim ugovorima koji obuhvaćaju osiguranje ili pružanje pomoći.

Izmjene ugovora

 • Potrošač može prenijeti svoju rezervaciju na drugu osobu koja ispunjava sve uvjete koji se odnose na paket aranžman ako o tome obavijesti organizatora ili prodavatelja u opravdanom razdoblju prije polaska. Izvorni potrošač i osoba koja je prihvatila prenesenu rezervaciju svaki pojedinačno odgovaraju za plaćanje dugovanja, kao i za sve moguće dodatne troškove.
 • Cijene u ugovoru ne smiju se mijenjati osim ako se ugovorom izričito ne predviđa takva mogućnost. U tom slučaju moguća su samo odstupanja u cijeni prijevoza, davanjima, porezima i pristojbama koji se naplaćuju te valutnim tečajevima.
 • Ako organizator znatno izmijeni ugovor, potrošač smije odustati od ugovora bez ugovorne kazne; ili se složiti s izmjenama prihvaćanjem dodatka ugovoru (tj. dodatne odredbe).

Otkazivanje ili neizvršenje ugovora

 • Ako se potrošač ne složi s izmjenama organizatora i odustane od ugovora, ili organizator otkaže paket aranžman, potrošač ima pravo ili prihvatiti alternativni paket aranžman (u slučajevima kada se nudi) ili dobiti povrat uplaćenih iznosa. Gdje je to primjereno, potrošač ima pravo na naknadu štete zbog neizvršenja ugovora.
 • Organizator je stvarno odgovoran za neizvršenje ili nepravilno izvršenje ugovora, osim u slučajevima kada je odgovoran potrošač ili u slučaju više sile*.

Nova pravila od srpnja 2018

Direktiva 90/314/EEZ stavit će se izvan snage i zamijeniti Direktivom (EU) 2015/2302 od 1. srpnja 2018. Nova će direktiva proširiti zaštitu u odnosu na onu koju imaju tradicionalni odmori u paket aranžmanima koje organiziraju organizatori putovanja. Njome će se zaštititi potrošači koji rezerviraju druge oblike kombiniranih putovanja, npr. kombinaciju leta i hotela ili unajmljivanje automobila, sve zajedno na nekoj internetskoj stranici.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 18. lipnja 1990.. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 31. prosinca 1992.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

Viša sila: događaj koji se ne može predvidjeti ili koji, ako se može predvidjeti, ne može se staviti pod kontrolu, tj. ne može se izbjeći ni ako se poduzmu potrebne mjere predostrožnosti; na primjer prirodna katastrofa.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 90/314/EEZ od 13. lipnja. 1990. o putovanjima, odmorima i kružnim putovanjima u paket aranžmanima (SL L 158, 23.6.1990., str. 59.–64.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu i o izmjeni Direktive Vijeća 84/450/EEZ, direktiva 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća („Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi”) (SL L 149, 11.6.2005., str. 22.–39.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2005/29/EZ uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Direktiva (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ (SL L 326, 11.12.2015., str. 1.–33.)

Posljednje ažuriranje 27.03.2017

Top