Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Oporezivanje dohotka od štednje

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Oporezivanje dohotka od štednje

Europska unija (EU) namjerava omogućiti uspješno oporezivanje dohotka od kamata na štednju isplaćenih u jednoj državi EU-a pojedincima koji su za potrebe oporezivanja rezidenti u drugoj državi EU-a, u skladu s propisima ove potonje države.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 2003/48/EZ od 3. lipnja 2003. o oporezivanju dohotka od kamate na štednju.

SAŽETAK

Kao dio poreznog paketa kojemu je cilj borba protiv štetne porezne konkurencije, EU je 2003. godine usvojio Direktivu kako bi smanjio postojeće poremećaje u uspješnom oporezivanju dohotka od kamata na štednju.

Cilj ove Direktive je omogućavanje uspješnog oporezivanja dohotka od kamata na štednju isplaćenih u jednoj državi EU-a pojedincima koji su za potrebe oporezivanja rezidenti u drugoj državi (ovlašteni korisnici), u skladu s propisima države.

Područje primjene

Područje primjene ove Direktive ograničeno je na oporezivanje dohotka od kamata na štednju po osnovi potraživanja duga, uz izuzeće pitanja koja se odnose na oporezivanje primitaka po osnovi mirovina i osiguranja. Na teritorijalnoj razini Direktiva se odnosi na kamate koje je isplatio isplatitelj primitka, tj. nositelj gospodarske djelatnosti (na primjer, financijska institucija, banka ili investicijski fond) koji isplaćuje kamatu ili osigurava isplatu kamate ovlaštenim korisnicima, osnovan unutar područja EU-a. Svi subjekti osnovani u državi EU-a kojima se isplaćuje kamata ili za koje se osigurava isplata kamate ovlaštenim korisnicima smatraju se isplatiteljem primitka u smislu ove Direktive. Na taj način je isplatitelj primitka zadnja poveznica u lancu posrednika koji plaća kamate izravno ovlaštenom korisniku.

OPĆI SUSTAV: RAZMJENA INFORMACIJA

Informacije koje daje isplatitelj primitaka

Ako je ovlašteni korisnik rezident druge države EU-a koja nije ona u kojoj je osnovan isplatitelj primitka, Direktiva navodi da potonji mora priopćiti minimalnu količinu informacija nadležnom tijelu države EU-a u kojoj su osnovani, poput identiteta i prebivališta ovlaštenog korisnika, naziva i adrese isplatitelja primitka, broja računa ovlaštenog korisnika, a tamo gdje toga nema, identifikacije potraživanja duga koje daje pravo na kamatu i informacije o isplati kamate.

Minimalna količina informacija o isplati kamate koju isplatitelj primitka mora priopćiti raščlanjuje se na nekoliko kategorija kamata navedenih u Direktivi. Međutim, države EU-a mogu ograničiti minimalnu količinu informacija, na primjer, na ukupni iznos kamata ili dohotka.

Automatska razmjena informacija

Sukladno Direktivi, nadležno tijelo države EU-a isplatitelja primitka mora komunicirati, najmanje jednom godišnje, s nadležnim tijelom države EU-a u kojoj ovlašteni korisnik ima prebivalište. Do komunikacije mora doći unutar šest mjeseci nakon kraja porezne godine države EU-a isplatitelja primitka.

NOVA PRAVILA PRIMJENJIVA OD 1.1.2016.

Činilo se kao da određeni financijski instrumenti koji su ekvivalentni vrijednosnim papirima s kamatama i određeni neizravni načini držanja tih vrijednosnih papira nisu bili obuhvaćeni Direktivom 2003/48/EZ. Stoga je usvojena nova Direktiva, 2014/48/EU, koja se mora transponirati u državama EU-a do 1.1.2016. kako bi se popravila ta situacija.

Cilj Direktive je:

  • ojačati postojeća pravila vezano uz razmjenu informacija o dohotku od štednje kako bi se državama EU-a omogućila učinkovitija borba protiv prijevare i utaje poreza;
  • promicati transparentan pristup koji se temelji na obavezi temeljite identifikacije stranaka, a koja sprječava pojedince od zaobilaženja Direktive korištenjem interpoliranog pravnog subjekta (na primjer, zaklada ) ili aranžmana (na primjer, trust) koji se nalazi u državi izvan EU-a koja ne osigurava uspješno oporezivanje svih dohodaka tog pravnog subjekta/aranžmana od financijskih proizvoda obuhvaćenih Direktivom;
  • poboljšati pravila kojima je cilj sprječavanje pojedinaca od zaobilaženja Direktive korištenjem interpoliranog pravnog subjekta (na primjer, zaklada ) ili aranžmana (na primjer, trust) koji se nalazi u državi EU-a. Ta pravila podrazumijevaju obavještavanje od strane tog pravnog subjekta ili aranžmana;
  • proširiti područje primjene Direktive kako bi obuhvaćala financijske proizvode koji imaju karakteristike slične potraživanjima (na primjer, vrijednosni papiri s fiksnom/zajamčenom stopom povrata i određeni proizvodi za osiguranje života), ali koji pravno nisu klasificirani kao takvi;
  • uzeti u obzir sav dohodak investicijskih fondova ostvaren unutar i izvan EU-a uz dohodak ostvaren kroz društva za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire ovlaštena u skladu s Direktivom 85/611/EEZ (UCITS) koja su već obuhvaćena trenutnom Direktivom.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2003/48/EZ

16.7.2003.

31.12.2003.

SL L 157 od 26.6.2003., str. 38. - 48.

Zakon(i) o dopunama i izmjenama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2014/48/EU

15.4.2014.

1.1.2016.

SL L 111 od 15.4.2014., str. 50. - 78.

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 2003/48/EZ uključeni su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

25.01.2015

Top