EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strane i lokalno neprisutne vrste

Strane i lokalno neprisutne vrste

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 708/2007 – korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Uredba se primjenjuje na:

 • premještanje stranih vrsta (unošenje)* ili lokalno odsutne vrste (prijenos)* radi njihova korištenja u akvakulturi u EU-u,
 • sve vrste objekata za akvakulturu. Unatoč tome, njome su utvrđena posebna pravila koja se odnose na zatvorene objekte za akvakulturu. Premještanje neautohtonih ili lokalno neprisutnih vrsta koje će se držati u zatvorenim objektima za akvakulturu može se izuzeti od obveze ishođenja dozvole pod uvjetom da se prevoze u uvjetima koji sprečavaju njihovo širenje u okoliš. Zemlje EU-a moraju redovito ažurirati popis zatvorenih objekata za akvakulturu.

Ne primjenjuje se na:

 • prijenos organizama unutar zemalja EU-a, osim ako postoji rizik za okoliš,
 • prodavaonice kućnih ljubimaca, vrtne centre ili akvarije gdje nema kontakta s vodama EU-a,
 • vrste navedene u Prilogu IV., osim u određenim slučajevima.

Ona obuhvaća sve vodene vrste, uključujući sve dijelove koji su sposobni preživjeti i dalje se razmnožavati.

Mjere za sprječavanje štetnih učinaka na biološku raznolikost

Zemlje EU-a moraju:

 • uvesti mjere za sprječavanje štetnih učinaka na biološku raznolikost koji proizlaze iz premještanja vodenih organizama za potrebe akvakulture i širenja tih organizama;
 • pratiti i pregledavati djelatnost akvakulture kako bi se osiguralo sljedeće
  • zatvoreni objekti za akvakulturu u skladu su sa zahtjevima iz ove Uredbe, i
  • prijevoz do ili iz takvih objekata odvija se pod uvjetima koji sprječavaju bijeg stranih vrsta ili neciljanih vrsta.

Dozvole

Svako premještanje stranog vodenog organizma u objekt za akvakulturu zahtijeva dozvolu koju izdaje država članica primateljica. Za dobivanje te dozvole, subjekt koji obavlja djelatnost akvakulture mora podnijeti zahtjev kojime dostavlja određene informacije, uključujući:

 • naziv i karakteristike dotičnog organizma,
 • predviđeno odredište i razloge premještanja,
 • mogući utjecaj na okoliš,
 • mjere za upravljanje premještanjem i njegovo praćenje itd.

Rutinsko premještanje

U slučaju premještanja iz izvora za koje se poznato da ne predstavlja rizik za okoliš, nadležno tijelo može izdati dozvolu u kojoj su navedeni, gdje je to primjenjivo, zahtjevi za karantenu * ili pokusno puštanje *.

Nerutinsko premještanje

U slučaju nerutinskog premještanja mora se provesti procjena rizika za okoliš. Ako se procijeni da je razina rizika srednja ili visoka, podnositelj zahtjeva i dotična nadležna uprava moraju ispitati postoje li načini da se rizik svede na nisku razinu. Ako se razina rizika smanji na nisku razinu, nadležno tijelo može izdati dozvolu u kojoj su navedeni, gdje je to prikladno, zahtjevi za karantenu, probno puštanje ili nadzor *.

Premještanja koja utječu na susjedne zemlje EU-a

Zemlje EU-a za koje postoji vjerojatnost da će na njih utjecati premještanje morskih organizama moraju biti obaviještene i dostaviti svoje primjedbe Europskoj komisiji koja će potvrditi, poništiti ili izmijeniti dozvolu.

Registar

Zemlje EU-a moraju voditi registar unosa i prijenosa koji sadržava sve informacije koje se odnose na njih. Registri moraju biti dostupni javnosti.

Većina zemalja EU-a posvetila je posebnu internetsku stranicu Uredbi, a odatle je obično i omogućen pristup registru.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2009., osim poglavlja I. i II. i članka 24. (detaljna pravila i prilagodba tehničkom napretku) koji se primjenjuju od 18. srpnja 2007.

POZADINA

Invazivne strane vrste jedan su od ključnih uzroka gubitka biološke raznolikosti zbog:

 • genetskih promjena,
 • propadanja ili modifikacije staništa,
 • širenja patogenih organizama i parazita, ili
 • zamjene autohtonih vrsta u ekološkoj niši koju zauzimaju.

Ovaj utjecaj na okoliš ima velike ekonomske i socijalne posljedice.

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Akvakultura: uzgoj vodenih organizama metodama koje su namijenjene povećanju proizvodnje tih organizama izvan prirodnih mogućnosti okoliša. Organizmi ostaju u vlasništvu fizičke ili pravne osobe tijekom čitave faze uzgoja sve do izlova, uključujući i sam izlov.
Lokalno neprisutne vrste: vrste vodenih organizama koje zbog biogeografskih razloga nisu lokalno prisutne u određenom dijelu područja njihove prirodne rasprostranjenosti.
Strane vrste:
 • vrste vodenih organizama koje se javljaju izvan poznatog područja svoje prirodne rasprostranjenosti i područja mogućeg prirodnog širenja,
 • organizmi kod kojih je broj kromosoma u stanicama umjetno udvostručen, i
 • umjetno stvorene hibridne vrste.
Unošenje: postupak kojim se strana vrsta namjerno premješta u okoliš izvan područja njezine prirodne rasprostranjenosti u svrhu njezina korištenja u akvakulturi.
Prijenos: postupak kojim se lokalno neprisutna vrsta namjerno premješta unutar područja njezine prirodne rasprostranjenosti u svrhu korištenja u akvakulturi u dijelu tog područja u kojemu ranije nije postojala.
Karantena: njezina je svrha držati dotične organizme u potpunoj izolaciji dovoljno dugo da se uspostavi rasplodni fond, otkriju slučajno prisutne vrste i potvrdi odsutnost patogena i bolesti. Objekt za karantenu mora odgovarati detaljnim specifikacijama u skladu s uvjetima utvrđenim Uredbom (Prilog III.).
Pokusno puštanje: početna faza puštanja vodenih organizama u ograničenom opsegu na koju se primjenjuju posebne mjere ograničenja i prevencije. Mora se izraditi plan djelovanja u nepredvidivim okolnostima kako bi se dotični organizmi mogli ukloniti ili se njihova gustoća smanjiti u slučaju nepredviđenih opasnosti za okoliš ili autohtone populacije.
Nadzor: on se mora provoditi najmanje dvije godine nakon puštanja organizama u njihov novi okoliš, kako bi se procijenilo jesu li utjecaji točno predviđeni ili postoje li dodatni ili drukčiji utjecaji.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 708/2007 od 11. lipnja 2007. o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi (SL L 168, 28.6.2007., str. 1.–17.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 708/2007 uključene su u originalni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EZ) br. 535/2008 od 13. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi (SL L 156, 14.6.2008., str. 6.–9.)

Uredba Komisije (EZ) br. 506/2008 od 6. lipnja 2008. o izmjeni Priloga IV. Uredbi Vijeća (EZ) br. 708/2007 o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi (SL L 149, 7.6.2008., str. 36.–37.)

Posljednje ažuriranje 18.12.2018

Top