EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kvaliteta voda u kojima žive školjkaši

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Kvaliteta voda u kojima žive školjkaši

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2006/113/EZ o kvaliteti okoliša voda u kojoj žive školjkaši

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Europska unija (EU) uspostavlja obavezne kriterije kvalitete voda zemalja EU-a u kojima žive školjkaši.
 • Na taj način nastoji zaštititi određene školjkaše od štetnih učinaka ispuštanja onečišćujućih tvari u mora.

KLJUČNE TOČKE

Vode

Direktiva se odnosi na kvalitetu vode u kojoj žive školjkaši, tj. voda prikladnih za razvoj školjkaša (školjaka i puževa).

Primjenjuje se na one priobalne i bočate vode kojima je potrebna zaštita ili poboljšanje kako bi se omogućio razvoj školjkaša te kako bi se doprinijelo visokoj kvaliteti proizvoda od školjkaša koji se koriste u prehrani ljudi.

Određivanje

Zemlje EU-a odgovorne su za određivanje voda u kojima žive školjkaši. Popis takvih voda moguće je izmijeniti i dopuniti kako bi se uzeli u obzir čimbenici koji se nisu mogli predvidjeti u trenutku određivanja.

Ako se vode neposredno uz granicu sa susjednim zemljama EU-a odrede kao vode u kojima žive školjkaši, potrebno je savjetovati se s tim zemljama.

Kriterij kvalitete

Direktiva utvrđuje parametre koji se primjenjuju na vode određene kao voda u kojima žive školjkaši, indikativne vrijednosti, obavezne vrijednosti, referente metode analize i minimalne frekvencije za uzimanje uzoraka i mjere.

Parametri primjenjivi na vode u kojima žive školjkaši definirani su za:

 • pH,
 • temperaturu,
 • boju,
 • suspendirane krutine,
 • salinitet,
 • otopljeni kisik i
 • prisutnost ili koncentraciju određenih tvari (ugljikovodici, metali, organohalogene tvari).

Na temelju tih kriterija, zemlje EU-a utvrđuju vrijednosti koje vode određene kao vode u kojima žive školjkaši moraju zadovoljavati. Te granične vrijednosti mogu biti strože od onih definiranih ovom direktivom. Za metale ili organohalogene tvari, te vrijednosti moraju poštivati pravila emisija originalno utvrđena u skladu s Direktivom 2006/11/EZ o ispuštanju određenih tvari u vodni okoliš (od 2013. uključena u Direktivu 2000/60/EZ, Okvirnu direktivu EU-a o vodama).

Zemlje EU-a morale su uspostaviti programe koji im omogućavaju zadovoljavanje utvrđenih graničnih vrijednosti unutar šest godina od određivanja.

Uzorci

Nadležna tijela za svaku zemlju EU-a moraju uzeti uzorke iz voda kako bi provjerili njihovu usklađenost s kriterijima definiranim direktivom. Sljedeći omjeri uzoraka moraju zadovoljavati utvrđene vrijednosti:

 • 100 % uzoraka za parametre „organohalogene tvari” i „metali”;
 • 95 % uzoraka za parametre „salinitet” i „otopljeni kisik”;
 • 75 % uzoraka za ostale parametre.

Izuzeća

U slučaju katastrofe moguće je odobriti posebna izuzeća vezano uz poštivanje utvrđenih graničnih vrijednosti i kriterija.

Učestalost uzimanja uzoraka može se smanjiti ako je kvaliteta vode značajno bolja nego što bi bila u slučaju da se na nju primjenjuju kriteriji utvrđeni u skladu sa zakonodavstvom EU-a.

U slučaju nepoštivanja graničnih vrijednosti ili utvrđenih kriterija, nadležno tijelo mora ustanoviti li to posljedica slučajnosti, prirodne pojave ili onečišćenja te poduzeti odgovarajuće mjere. Te mjere ne smiju ni u kojim uvjetima dovesti do povećanog onečišćenja priobalnih i bočatih voda.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva 2006/113/EZ, koja je zamijenila Direktivu 79/923/EEZ, morala je biti uključena u nacionalna prava zemalja EU-a do 6. studenoga 1981.

POZADINA

Direktiva 2006/113/EZ stavljena je izvan snage Direktivom 2000/60/EZ (Okvirna direktiva o vodama) 2013. Pravila definirana Direktivom 2006/113/EZ, posebice vezano uz mikrobiologiju i fizikalno-kemijske parametre od važnosti za planove upravljanja riječnim slivom, integrirana su u Okvirnoj direktivi o vodama.

DOKUMENT

Direktiva 2006/113/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o propisanoj kvaliteti vode u kojoj žive školjkaši (kodificirana verzija) (SL L 376, 27.12.2006., str. 14.-20.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2006/113/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENT

Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.-73.) Vidi pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 08.05.2016

Top