EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategija za morski okoliš

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2008/56/EZ – djelovanje EU-a u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji)

KOJI JE CILJ OVE DIREKTIVE?

 • Uspostavlja zajednički pristup i ciljeve za sprječavanje, zaštitu i očuvanje morskog okoliša protiv štetnog ljudskog djelovanja.
 • Od zemalja Europske unije (EU) zahtijeva razvoj strategija kako bi se postiglo „dobro stanje okoliša* do 2020. Strategije, koje se protežu u ciklusima od šest godina, trebaju uključiti mjere koje štite morski ekosustav i osiguravaju da su gospodarske aktivnosti povezane s morskim okolišem održive.
 • Naglašava potrebu zemalja EU-a da surađuju sa svojim susjedima u morskim regijama (sjeveroistočni Atlantski ocean, Baltičko, Sredozemno i Crno more), točnije prilikom utvrđivanja i provođenja svojih morskih strategija. Uporaba postojećih regionalnih struktura upravljanja, poput regionalnih konvencija o moru je stoga važan element koji bi zemlje EU-a trebale razmotriti.
 • Prepoznaje važnost mjera prostorne zaštite za morski okoliš, time doprinoseći stvaranju globalne mreže zaštićenih mora.

KLJUČNE TOČKE

 • Zemlje EU-a, kao dio svojih pomorskih strategija, moraju procijeniti stanje okoliša svojih morskih voda, kao i utjecaj ljudskog djelovanja (uključujući socioekonomsku analizu). Moraju utvrditi što je „dobro stanje okoliša” za njihove morske vode i utvrditi okolišne ciljeve. Zatim moraju razviti programe nadzora i pripremiti programe mjera.
 • Ocjene zemalja EU-a o njihovim vodama pomažu poboljšati znanja o morskim vodama Europe. To se također podržava programima poput Znanje o moru ili Kopernik.
 • Europska mora podijeljena su u četiri pomorske regije: Baltičko more, sjeveroistočni Atlantski ocean, Sredozemno more i Crno more. Zemlje koje djeluju u istim pomorskim regijama moraju koordinirati svoje aktivnosti.
 • Programi praćenja izrađeni su kako bi se mjerio i ocjenjivao napredak postizanja ciljeva. Ako se postignu određeni ciljevi, zemlje EU-a moraju objasniti zašto i, ako je potrebno, primijeniti određene iznimke.
 • Direktiva sadrži skup „kvalitativnih deskriptora” koje zemlje EU-a trebaju razmotriti prilikom utvrđivanja svojih strategija kako bi postigle dobro stanje okoliša svojih voda. Oni uključuju:
  • održavanje biološke raznolikosti;
  • uključivanje u održivi ribolov;
  • očuvanje morskog dna; i
  • paziti na morski otpad i onečišćujuće tvari.

Direktiva se temelji na postojećem zakonodavstvu EU-a i obuhvaća posebne elemente morskog okoliša koji nisu navedeni u njihovim politikama, poput Okvirne direktive o vodama, Direktiva o staništima i pticama.

NAJNOVIJI RAZVOJ

 • Iskustvo EU-a u razvoju održivog pristupa upravljanju oceanima putem Okvirne direktive o pomorskoj strategiji smatra se važnim doprinosom viziji Europske komisije iz 2016. godine o Upravljanju oceanom.
 • Komisija je 2015. izvijestila o značajnom napretku u utvrđivanju zaštićenih morskih područja u morima EU-a, s koristima za gospodarstvo i okoliš. U skladu s Konvencijom UN-a o biološkoj raznlikosti, EU se obvezao osigurati očuvanje 10 % svojih obalnih i morskih područja do 2020.
 • Komisija je 2014. ocijenila prve korake u provedbi ove direktive. Zemlje EU-a su otada uspostavile vlastite programe praćenja, čija se procjena od strane Komisije uskoro očekuje. Isto tako, zemlje EU-a trebale su do ožujka 2016. godine Komisiji dostaviti svoje programe mjera.
 • Inovacije u plavom gospodarstvu prepoznate su kao sredstvo kojim bi se mogle razviti financijski isplative mjere pomorske zaštite koje doprinose provedbi Okvirne direktive o pomorskoj strategiji.
 • Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji služi kao vodič za okoliš za Direktivu o pomorskom prostornom planiranju objavljenu 2014. godine.
 • Potonja je dio Integrirane pomorske politike (IMP) koja ima cilj primjenjivanja optimalnog upravljanja oceanima i morem.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 15. srpnja 2008. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u nacionalno pravo do 15. srpnja 2010.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNE TOČKE

dobro stanje okoliša: odnosi se na ekološki raznolike i dinamične oceane i mora koja su čista, zdrava i produktivna. Cilj je osigurati da morski okoliš bude očuvan za današnje i buduće generacije.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.-40.)

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Komisije 2010/477/EU od 1. rujna 2010. o kriterijima i metodološkim standardima za dobro stanje okoliša morskih voda (SL L 232, 2.9.2010., str. 14.-24.)

Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 345, 28.12.2013., str. 22.-61.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 1380/2013 uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu: Prva faza provedbe Okvirne direktive o pomorskoj strategiji (2008/56/EZ) – Ocjena Europske komisije i smjernice (COM(2014) 97 final, 20.2.2014.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Inovacije u plavom gospodarstvu: korištenje potencijala naših mora i oceana za radna mjesta i rast (COM(2014) 254 final/2, 8.5.2014.)

Direktiva 2014/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja (SL L 257, 28.8.2014., str. 135.-145.)

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o napretku u uspostavi zaštićenih morskih područja (u skladu s člankom 21. Okvirne direktive o pomorskoj strategiji 2008/56/EZ) (COM(2015) 481 final, 1.10.2015.)

Zajednička komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana (JOIN(2015) 49 final, 10.11.2016.)

Posljednje ažuriranje 23.02.2017

Top