EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gospodarenje otpadom od industrija vađenja minerala

Europska unija uvela je mjere za sprječavanje ili smanjivanje svih negativnih učinaka na okoliš i zdravlje koji proizlaze iz gospodarenja otpadom od industrija vađenja minerala.

DOKUMENT

Direktiva 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ - Izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

SAŽETAK

Europska unija uvela je mjere za sprječavanje ili smanjivanje svih negativnih učinaka na okoliš i zdravlje koji proizlaze iz gospodarenja otpadom od industrija vađenja minerala.

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Direktiva 2006/21/EZ uvodi mjere za sigurno gospodarenje otpadom koji nastaje zbog vađenja minerala, obradu i skladištenje mineralnih sirovina i rad kamenoloma.

KLJUČNE TOČKE

Operater mora imati dozvolu za upravljanje postrojenjem za gospodarenje otpadom od industrija vađenja minerala. Ova direktiva propisuje pravila za izdavanje dozvola operaterima od strane tijela koja određuje svaka zemlja EU-a

Tijela moraju poduzeti mjere kada se izgradi novo postrojenje ili se postojeće mijenja s obzirom na:

 • lokaciju;
 • njegovu fizikalnu stabilnost;
 • osiguravanje sprječavanja onečišćenja tla, zraka i vode;
 • nadzor i inspekciju;
 • zatvaranje postrojenja, sanaciju tla i fazu nakon zatvaranja.

Postrojenja za gospodarenje otpadom kategorije A*

Operateri postrojenja za gospodarenje otpadom kategorije A (koja predstavljaju određene rizike za zdravlje i okoliš) moraju sastaviti:

 • politiku sprečavanja nesreća i sustav sigurnog gospodarenja;
 • interni plan za hitne slučajeve koji navodi mjere koje se poduzimaju na lokaciji u slučaju nesreće.

Kriteriji za klasifikaciju postrojenja kategorije A dodatno su definirani u Odluci 2009/337/EZ.

Nacionalna tijela moraju izraditi vanjske planove za hitne slučajeve koji navode mjere koje se poduzimaju izvan lokacije u slučaju nesreće.

Operateri moraju ponuditi financijsko jamstvo kako bi se osiguralo ispunjenje svih obveza Direktive prije početka rada. Također moraju osigurati sredstva za sanaciju tla nakon zatvaranja postrojenja.

Odluka 2009/335/EZ definira tehničke smjernice za utvrđivanje financijskih jamstava.

Gospodarenje otpadom

Operateri moraju izraditi plan gospodarenja otpadom koji sprečava ili smanjuje nastajanje otpada i potiče oporabu i sigurno zbrinjavanje otpada. Nadležna tijela preispituju ga svakih pet godina.

Mora uključivati:

 • opis otpada i njegovu karakterizaciju (tj. njegove kemijske, fizikalne, geološke značajke). Tehnički zahtjevi za karakterizaciju otpada navedeni u Prilogu II. Direktivi dodatno su objašnjeni u Odluci 2009/360/EZ. Nadalje, Odluka 2009/359/EZ dopunjuje definiciju inertnog otpada;
 • opis tvari koje obrađuju mineralne sirovine i metode korištene za transport i obradu otpada;
 • postupke kontrole i nadzora;
 • mjere za zatvaranje postrojenja i nadzor nakon zatvaranja;
 • preventivne mjere za onečišćenje vode i tla.

Nadležna tijela moraju osigurati da su operateri poduzeli mjere za sprječavanje onečišćenja vode i tla, posebice:

 • procjenom mogućnosti i sprječavanjem nastajanja procjednih voda (tj. bilo koja tekućina koja se cijedi kroz odloženi otpad, uključujući onečišćenu kanalizaciju) kako površinska voda i podzemna voda ne bi bile onečišćene otpadom;
 • sakupljanjem i obradom onečišćenih i procjednih voda kako bi se osiguralo njihovo ispuštanje.

Vezano uz upotrebu cijanida pri vađenju minerala, Direktiva uvodi mjere kojima se želi ograničiti njihova koncentracija u bazenima jalovine* i otpadnim vodama.

Inspekcije i izvješća

Nadležna tijela moraju provoditi redovne inspekcije postrojenja za gospodarenje otpadom, uključujući i nakon njihovog zatvaranja. Operateri moraju voditi ažuriranu evidenciju o svim operacijama i staviti ih na raspolaganje nadležnim tijelima za inspekciju. Svake tri godine zemlje EU-a Europskoj komisiji moraju poslati izvješće o provedbi Direktive.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Od 1. svibnja 2006.

KLJUČNI POJMOVI

* Postrojenja za gospodarenje otpadom kategorije A: postrojenje za gospodarenje otpadom klasificirano je kao kategorija A ako:

 • bi propust ili nepravilan rad, npr. urušavanje jalovišta ili pucanje brane, mogli prouzročiti veliku nesreću, na temelju procjene opasnosti kojom se uzimaju u obzir čimbenici kao što su trenutačna ili buduća veličina, smještaj i utjecaj postrojenja za gospodarenje otpadom na okoliš; ili
 • sadrži otpad koji se klasificira kao opasni otpad (prekoračenje određene granične vrijednosti); ili
 • sadrži tvari ili pripravke koji se klasificiraju kao opasni (prekoračenje određene granične vrijednosti).

* Bazeni jalovine: kruti otpad ili muljevi (neki od njih kemijski, poput cijanida) iz postupka rudarskih djelatnosti. Jalovina se često pumpa u bazene radi sedimentacije gdje se različiti kruti otpad odvaja od vode.

Za više informacija pogledajte:

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2006/21/EZ

1.5.2006.

-

SL L 102, 11.4.2006., str. 15. - 34.

Zakon o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 596/2009

7.8.2009.

-

SL L 188, 18.7.2009., str. 14. - 92.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Komisije 2009/335/EZ od 20. travnja 2009. o tehničkim smjernicama za uspostavljanje financijskog jamstva u skladu s Direktivom 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala (SL L 101, 21.4.2009., str. 25. - 25.)

Odluka Komisije 2009/337/EZ od 20. travnja 2009. o utvrđivanju kriterija za klasifikaciju postrojenja za gospodarenje otpadom u skladu s Prilogom III. Direktivi 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala (SL L 102, 22.4.2009., str. 7. - 11.)

Odluka Komisije 2009/358/EZ od 29. travnja 2009. o usklađivanju, redovitoj dostavi informacija i upitniku iz članka 22. stavka 1. točke (a) i članka 18. Direktive 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala (SL L 110, 1.5.2009., str. 39. - 45.)

Odluka Komisije 2009/359/EZ od 30. travnja 2009. o dopuni definicije inertnog otpada za provedbu članka 22. stavka 1. točke (f) Direktive 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala (SL L 110, 1.5.2009., str. 46. - 47.)

Odluka Komisije 2009/360/EZ od 30. travnja 2009. o dopuni tehničkih zahtjeva za karakterizaciju otpada propisanu Direktivom 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala (SL L 110, 1.5.2009., str. 48. - 51.)

Posljednje ažuriranje 09.09.2015

Top