EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ograničenja nacionalnih granica emisije za određene onečišćujuće tvari

Ograničenja nacionalnih granica emisije za određene onečišćujuće tvari

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2001/81/EZ o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se postavljaju granice na ukupne nacionalne emisije četiriju onečišćujućih tvari – sumporova dioksida, dušikovih oksida, hlapivih organskih spojeva i amonijaka.

Oni mogu dovesti do:

  • zakiseljavanja (primjerice, kemijski se sastav mora zakiseli),
  • onečišćenja vode i tla (eutrofikacije) i
  • prizemnog ozona (ozon koji je rezultat reakcije ovih četiriju onečišćujućih tvari uz toplinu i sunčevu svjetlost).

Djelovanje EU-a i dalje je neophodno zbog uporne prekogranične prirode tih onečišćujućih tvari. Ove granice su privremeni stupovi prema ambicioznijim dugoročnijim ciljevima.

KLJUČNE TOČKE

  • Zemlje EU-a morale su osigurati da do 2010. emisije tih četiriju onečišćujućih tvari budu ispod gornjih granica predviđenog u zakonodavstvu i da ostanu na niskoj razini i narednih godina.
  • Svaka zemlja morala je do 1. listopada 2002. izraditi nacionalni program za ispunjavanje tih ciljeva. Tu su trebale biti sadržane politike i mjere koje će se poduzeti te njihov vjerojatni utjecaj. Po potrebi, oni su se trebali ažurirati 2006.
  • Ti programi su bili i još uvijek su raspoloživi javnim organizacijama, organizacijama za okoliš i drugim organizacijama.
  • Nacionalna tijela moraju izraditi godišnje popise i projekcije emisija i podnijeti ih Komisiji i Europskoj agenciji za okoliš do kraja svake godine.
  • Komisija je trebala izvršiti procjenu ostvarenog napretka i podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću 2012.
  • To zakonodavstvo ne obuhvaća međunarodne emisije iz pomorskog prometa i zrakoplovstva, ni emisije na Kanarskim otocima, prekomorskim departmanima Francuske, Madeiri ni Azorima.

POZADINA

Kako onečišćenost zraka predstavlja međunarodni problem koji prelazi nacionalne granice, EU je u lipnju 2003. pristupio Protokolu o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (pogledajte relevantni sažetak)

Komisija je 2013. primijetila da se kvaliteta zraka u Europi značajno popravila, ali da još uvijek ne ispunjava postavljene ciljeve. Procjena, utvrđena u komunikaciji „Program čistog zraka za Europu”, popraćen je donošenjem Direktive (EU) 2016/2284 o nacionalnim emisijama određenih onečišćujućih tvari.

Ovom Direktivom stavlja se izvan snage Direktiva 2001/81/EZ, u cilju povećanja nacionalnih gornjih granica emisija do 2020. i uvođenja novih za 2025.

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari (SL L 309, 27.11.2001., str. 22.–30.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2001/81/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL L 344, 17.12.2016., str. 1.–31.)

Odluka Vijeća 2003/507/EZ od 13. lipnja 2003. o pristupanju Europske zajednice Protokolu o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (SL L 179, 17.7.2003., str. 1.–2.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Program Čisti zrak za Europu (COM(2013) 918 final, 18.12.2013.)

Posljednje ažuriranje 29.08.2019

Top