EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kakvoća benzinskih i dizelskih goriva: sumpor i olovo

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Njome se utvrđuju norme na razini EU-a za benzinska i dizelska goriva koja se upotrebljavaju u automobilima, kamionima i ostalim terenskim vozilima radi zaštite ljudskog zdravlja i okoliša, uključujući zabranu olova u benzinu i ograničenje sadržaja sumpora u dizelskim gorivima.
 • Od opskrbljivača gorivom zahtijeva postupno smanjivanje emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva ili opskrbljene energije za 6 % do 2020. u usporedbi s referentnom vrijednosti fosilnih goriva iz 2010.
 • Utječe na miješanje alternativnih goriva nefosilnog podrijetla u smjese benzina i dizela koje se upotrebljavaju u cestovnom prometu te na plinska ulja koja se upotrebljavaju u motorima pokretnih izvancestovnih strojeva*, traktora za poljoprivredu i šumarstvo, plovila za plovidbu unutarnjim vodama i rekreacijska plovila kada ne plove morem.

KLJUČNE TOČKE

Benzin

 • Zemlje EU-a mogu na tržište staviti samo benzin koji udovoljava Prilogu I. Direktivi. Te specifikacije upotrebljavaju se pri trgovini benzina koji se prodaje u EU-u.
 • Zemlje EU-a mogu prodavati jedino benzin s vrlo malim količinama olova za potrebe samo starih vozila. Sadržaj olova ne može prelaziti 0,15 g/l i može predstavljati maksimalno 0,03 % ukupne prodaje.
 • Neke zemlje EU-a imaju opciju stavljanja na tržište benzina s višim tlakom para u ljetnom razdoblju ako je temperatura niska ili ako postoje veće količine mješavina etanola u benzinu (što dovodi do nižeg tlaka para). Europska komisija mora procijeniti trajanje i poželjnost tih izuzetaka.

Dizel

 • Zemlje EU-a mogu na tržište staviti samo dizel koji udovoljava Prilogu II. Te specifikacije upotrebljavaju se pri trgovini dizela koji se prodaje u EU-u.
 • Ako se ispune zahtjevi iz Priloga II., zemlje EU-a mogu uvesti dizel s većim udjelom metil-estera masnih kiselina (FAME), koji su osnovne molekule u biodizelskom gorivu.
 • Sadržaj sumpora u dizelu ne smije prelaziti 10 mg/kg.
 • Neki izuzeci od tog propisa mogući su u slučaju udaljenih regija i zemalja EU-a s jakim zimama.

Smanjenja emisija GHG-a

 • Zemlje EU-a imenuju opskrbljivače gorivom odgovornim za godišnje praćenje i dostavljanje izvješća o emisijama stakleničkih plinova u cijelom životnom vijeku* iz goriva.
 • Opskrbljivači gorivom moraju postupno smanjiti emisije stakleničkih plinova u životnom vijeku za do 10 % do 31. prosinca 2020., u usporedbi s referentnom vrijednošću goriva (utvrđena u Prilogu II. Direktivi Vijeća (EU) 2015/652). To se smanjenje sastoji od obveznog cilja smanjenja od 6 % do 31. prosinca 2020., indikativnog dodatnog cilja od 2 % do 31. prosinca 2020., koje se treba postići putem vrste energije isporučene za promet i/ili uporabom bilo koje tehnologije (uključujući hvatanje i skladištenje ugljika) sposobne smanjiti emisiju stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenoga goriva ili energije po energetskoj jedinici; i indikativnog dodatnog cilja od 2 % do istog datuma koji će se postići uporabom kredita kupljenih putem Mehanizma čistog razvoja iz Kyotskog protokola.

Izvještavanje

 • Svake godine do 31. kolovoza zemlje EU-a moraju dostaviti nacionalne podatke o kakvoći svojeg goriva i smanjenju intenziteta stakleničkih plinova iz benzinskog i dizelskog goriva isporučenog cestovnom prometu, necestovnim pokretnim strojevima u izvješću kojim se prikupljaju svi relevantni podatci iz prethodne kalendarske godine. Podatci se moraju prikupiti iz sustava praćenja kakvoće goriva u skladu sa svim odgovarajućim normama EU-a u odnosu na kakvoću goriva. Do 31. kolovoza svake godine svaka zemlja EU-a mora dostaviti podatke u skladu s člankom 8. stavkom 1. i 7.a Direktive 98/70/EZ (kako je izmijenjena). Člankom 8. stavkom 1. zahtijeva se sažetak podataka praćenja kakvoće goriva prikupljenih u razdoblju od siječnja do prosinca prethodne kalendarske godine.Člankom 7.a propisuju se zahtjevi opskrbljivačima gorivom da smanje intenzitet stakleničkih plinova energije kojom se opskrbljuje cestovni promet.
 • Svake godine do 31. prosinca zemlje EU-a moraju dostaviti informacije o svojem napretku.

OTKAD SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Morala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 1. srpnja 1999. Zemlje EU-a morale su primijeniti pravila od 1. siječnja 2000.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Motori pokretnih izvancestovnih strojeva: velik broj motornih instalacija u strojevima koji se koriste u druge svrhe osim prijevoza roba i putnika, kao što su buldožeri, kompresori, stražnji utovarivači ili prednji utovarivači.
Izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova u cijelom životnom vijeku: izvješćivanje o emisijama CO2, CH4 i N2O iz ekstrakcija, prerade i distribucije goriva.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ (SL L 350, 28.12.1998., str. 58.-68.)

Sukcesivne izmjene Direktive 98/70/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(SL L 328, 21.12.2018., str. 1.–77.)

Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) (SL L 328, 21.12.2018., str. 82.–209.)

Direktiva Vijeća (EU) 2015/652 od 20. travnja 2015. o utvrđivanju metoda izračuna i zahtjeva u vezi s izvješćivanjem u skladu s Direktivom 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva (SL L 107, 25.4.2015., str. 26.–67.)

Uredba Komisije (EU) br. 1307/2014 оd 8. prosinca 2014. o definiranju kriterija i geografskih razmjera visoko bioraznolikih travnjaka za potrebe članka 7.b stavka 3. točke (c) Direktive 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i članka 17. stavka 3. točke (c) Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (SL L 351, 9.12.2014., str. 3.–5.)

Preporuka Komisije 2005/27/EZ od 12. siječnja 2005. o tome što, u svrhe Direktive 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o benzinskim i dizelskim gorivima, predstavlja dostupnost bezolovnog benzina i dizelskoga goriva s maksimalnim sadržajem sumpora na odgovarajuće uravnoteženoj zemljopisnoj osnovi (SL L 15 od 19.1.2005., str. 26.–29.)

Posljednje ažuriranje 19.09.2019

Top