EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ugovor o Energetskoj povelji i Protokol uz Energetsku povelju

Ugovor o Energetskoj povelji i Protokol uz Energetsku povelju

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Odluka 98/181/EZ, EZUČ, Euratom — o sklapanju, od strane Europskih zajednica, Ugovora o Energetskoj povelji i Protokola uz Energetsku povelju o energetskoj učinkovitosti i povezanim okolišnim aspektima

Završni akt međunarodne konferencije i Odluka Konferencije o Energetskoj povelji o izmjeni trgovinskih odredaba Ugovora o Energetskoj povelji — Zajedničke izjave — Prilog I: Izmjene trgovinskih odredbi Ugovora o Energetskoj povelji — Prilog II: Odluke u vezi s usvajanjem izmjene trgovinskih odredaba Ugovora o Energetskoj povelji

Završni akt konferencije o Europskoj energetskoj povelji — Prilog 1: Ugovor o Energetskoj povelji — Prilog 2: Odluke u vezi s Ugovorom o Energetskoj povelji

ČEMU SLUŽE OVA ODLUKA I UGOVOR?

 • Ugovor o Energetskoj povelji predstavlja multilateralni okvir za suradnju u području energetike, stvoren u cilju promicanja energetske sigurnosti putem otvorenijih i konkurentnijih energetskih tržišta, uz poštovanje načela održivog razvoja u oblasti energetskih izvora, na temelju načela iz Energetske povelje.
 • Odlukom Vijeća EU i Europske Komisije odobrava se ugovor o Energetskoj povelji i Protokol uz Energetsku povelju od strane EU i Euratom-a.

KLJUČNE TOČKE

Ključne klauzule Ugovora o Energetskoj povelji tiču se zaštite ulaganja, trgovine energetskim materijalima i proizvodima, tranzitu i rješavanju sporova.

Trgovina, ulaganja i zaštita

Odredbama Ugovora postiže se:

 • promicanje pristupa međunarodnim tržištima po trgovinskim uvjetima i općenito razvoja otvorenog i konkurentnog tržišta za energetske materijale i proizvode.
 • zaštita stranih ulaganja, uz postupanje koje nije nepovoljnije od najboljih državnih uvjeta za ulaganje i bez glavnih netrgovinskih rizika;
 • ublažavanje poremećaja na tržištu i prepreka natjecanju u gospodarskim aktivnostima u energetskom sektoru;
 • osiguravanje pouzdanih prekograničnih protoka energije kroz cjevovode, mreže i druge oblike prijevoza;
 • prepoznavanje važnosti otvorenih tržišta kapitala za poticanje protoka kapitala za financiranje trgovine energetskim materijalima i proizvodima, i ulaganje u gospodarsku aktivnost u energetskom sektoru;
 • poticanje i stvaranje stabilnih, poštenih i transparentnih uvjeta za ulagače drugih ugovornih stranaka da ulažu u područje obuhvaćeno ugovorom.

Suverenitet nad energetskim izvorima

Ugovorom se priznaju suverena prava države nad energetskim izvorima i potvrđuje da se ona moraju koristiti u skladu sa i podložno pravilima međunarodnog prava, bez utjecanja na ciljeve promicanja pristupa energetskim izvorima, i njihova istraživanja i razvoja na komercijalnoj osnovi.

Okolišni aspekti

 • Ugovorne stranke suglasne su promicati energetsku učinkovitost, i pokušavati smanjiti na minimum štetne utjecaje na okoliš koje može imati proizvodnja energije i njena upotreba.
 • Zagađivač bi u načelu trebao snositi troškove onečišćenja, uključujući prekogranično onečišćenje, pri tom ne narušavajući ulaganja u energetski ciklus ili međunarodnu trgovinu.

Transparentnost

Stranke ugovora moraju odrediti najmanje jedno informacijsko mjesta na koju se mogu upućivati zahtjevi za informacije o zakonima, propisima, zakonskim odlukama i općim upravnim odlukama u vezi s energetskim materijalima i proizvodima.

Rješavanje sporova

Ugovor sadrži odredbe za rješavanje sporova između država sudionica diplomatskim kanalima i na ad hoc sudovima te - u slučaju ulaganja - između ulagača i države domaćina. Ako se spor s ulagačem ne može riješiti mirnim putem u roku od 3 mjeseca, ulagač može po svom izboru podnijeti spor na rješavanje:

 • sudovima ili upravnim sudovima;
 • u skladu s bilo kojim primjenjivim, unaprijed dogovorenim postupkom rješavanja sporova; ili
 • međunarodnoj arbitraži ili mirenju.

Potpisnici, konferencija o Energetskoj povelji, protokoli i izjave

 • Potpisnici ugovora su zemlje EU-a i organizacije za regionalnu ekonomsku integraciju (poput EU-a) opredijeljene da poštuju načela ugovora o otvorenom i nediskriminirajućem tržištu energije.
 • Stranke ugovora sastaju se povremeno na Konferenciji o Energetskoj povelji gdje svaka ima pravo imati po jednog predstavnika. Redoviti sastanci održavaju se u razmacima određenim Konferencijom o povelji. Konferencija također može odobriti pregovore o protokolima uz Energetsku povelju ili o izjavama, radi ostvarivanja ciljeva i načela povelje;

Iznimke

Stranke ugovora ne mogu vršiti trgovinska ulaganja koja nisu u skladu s Općim sporazumom o carinama i trgovini iz 1994. (GATT) kojim je osnovana Svjetska trgovinska organizacija (WTO), i ništa u ugovoru ne izuzima članove Svjetske trgovinske organizacije od ovog sporazuma.

Ugovor ne sprečava nijednu zemlju potpisnicu u provođenju mjera:

 • koje su potrebne radi zaštite života ili zdravlja ljudi, životinja ili biljaka;
 • koje su nužne radi pribavljanja ili raspodjele energetskih materijala i proizvoda tamo gdje ih nema dovoljno uslijed vanjskih uzroka;
 • koje su namijenjene kao potpora ulagačima koji pripadaju starosjedilačkom stanovništvu ili su socijalno ili gospodarski zapostavljene osobe ili grupe.

Protokol uz Energetsku povelju

Protokol je usvojen u skladu s ugovorom. Njegovi ciljevi su:

 • promicanje politika energetske učinkovitosti kompatibilnih s održivim razvojem;
 • stvaranje uvjeta za proizvođače i potrošače da učinkovito koriste energiju, poštujući okoliš;
 • poticanje suradnje na planu energetske učinkovitosti;
 • formuliranje politika energetske učinkovitosti i zakonskih i regulatornih okvira za promicanje učinkovitih tržišnih mehanizama, uključujući tržišno određivanje cijena.

Međunarodna energetska povelja

Novu Međunarodnu energetsku povelju usvojilo je i potpisalo 2015. godine više od 65 zemalja i organizacija, uključujući i EU i sve zemlje EU-a. Svrha ove nove povelje je angažiranje što većeg broja novih zemalja koje su spremne surađivati na polju energetike i koje prepoznaju važnost energetske sigurnosti za zemlje proizvođače, zemlje tranzita i zemlje potrošače. Nova povelja nadovezuje se i modernizira Energetsku povelju iz 1991. godine.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Ugovor o Energetskoj povelji stupio je na snagu 16. travnja 1998., s izmjenama odredbi povezanih s trgovinom, uglavnom radi zamjene uputa na GATT s WTO-om, koje se primjenjuju od 23. srpnja 1998.

POZADINA

Pogledati također:

GLAVNI DOKUMENTI

Odluka Vijeća i Komisije 98/181/EZ, EZUČ, Euratom od 23. rujna 1997. o sklapanju, od strane Europskih zajednica, Ugovora o Energetskoj povelji i Protokola uz Energetsku povelju o energetskoj učinkovitosti i povezanim okolišnim aspektima (SL L 69, 9.3.1998., str. 1.–116.)

Završni akt Međunarodne konferencije i Odluka Konferencije o Energetskoj povelji o izmjeni trgovinskih odredaba ugovora o energetskoj povelji - Prilog I: Izmjene trgovinskih odredaba Ugovor o Energetskoj povelji - Prilog II: Odluke u vezi s usvajanjem izmjene trgovinskih odredaba Ugovora o Energetskoj povelji (SL L 252, 12.9.1998., str. 23.–46.)

Završni akt Konferencije o Europskoj energetskoj povelji - Prilog 1: Ugovor o Energetskoj povelji - Prilog 2: Odluke u vezi s Ugovorom o Energetskoj povelji (SL L 380, 31.12.1994., str. 24.–88.)

VEZANI DOKUMENTI

Konferencija o Energetskoj povelji — Pravila o vođenju postupka mirenja u tranzitnim sporovima (SL L 11, 16.1.1999., str. 39.–44.)

Odluka Vijeća 2001/595/EZ od 13. srpnja 2001. o donošenju izmjene trgovinskih odredbi Ugovora o energetskoj povelji od strane Europske zajednice (SL L 209, 2.8.2001., str. 32.)

Odluka Vijeća 1999/37/EZ od 26. studenog 1998. o stavu koji Europska zajednica zauzima o pravilima koja se odnose na vođenje postupka mirenja u tranzitnim sporovima, koji usvaja Konferencija o Energetskoj povelji (SL L 11, 16.1.1999., str. 37.–38.)

Posljednje ažuriranje 25.05.2020

Top